İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri Soruları

20
2
10. Aşağıda y = 35-x² parabolü çizilmiştir.
D
A
y
C
O B
X
y = 35-x²
D ve C köşeleri parabol üzerinde,
A ve B köşeleri x ekseni üzerinde olan
ABCD karesinin alanı kaç br²'dir?
A) 100 B) 120 C) 150
175 E) 200
D) 175
D)
Lise Matematik
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
20 2 10. Aşağıda y = 35-x² parabolü çizilmiştir. D A y C O B X y = 35-x² D ve C köşeleri parabol üzerinde, A ve B köşeleri x ekseni üzerinde olan ABCD karesinin alanı kaç br²'dir? A) 100 B) 120 C) 150 175 E) 200 D) 175 D)
(B)
28. Bilgi: Polinom fonksiyonların denklemleri
B-1
P(x) = a(x-x₁)(x-x₂)(x-x3)(x-X₁)
formülü ile bulunur.
-4
-B-1 A) 1
y = f(x)
O
B) 2
1
2
C) 4
y = g(x)
Dik koordinat düzleminde y = g(x) ve y = (fog)(x) fonksi-
yonlarının grafikleri veriliyor.
Buna göre, f(1) kaçtır?
y = (fog)(x)
X
D) 6
E) 8
Lise Matematik
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
(B) 28. Bilgi: Polinom fonksiyonların denklemleri B-1 P(x) = a(x-x₁)(x-x₂)(x-x3)(x-X₁) formülü ile bulunur. -4 -B-1 A) 1 y = f(x) O B) 2 1 2 C) 4 y = g(x) Dik koordinat düzleminde y = g(x) ve y = (fog)(x) fonksi- yonlarının grafikleri veriliyor. Buna göre, f(1) kaçtır? y = (fog)(x) X D) 6 E) 8
5.
11
4-91² = 13 = -9
a = -13
x² - 5x + 6 = 0 denkleminin kökleri a ve b dir.
e
att bet
Kökleri (a + b-¹) ve (b + a1) olan ikinci dereceden bir
bilinmeyenli denklem aşağıdakilerden hangisidir? →
A) x² - 35x + 49 = 0
C) 6x² + x + 1 = 0
B) 6x² - 35x + 49 = 0
D) 3x² - 35x + 7 = 0
E) x²-x + 1 = 0
Lise Matematik
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
5. 11 4-91² = 13 = -9 a = -13 x² - 5x + 6 = 0 denkleminin kökleri a ve b dir. e att bet Kökleri (a + b-¹) ve (b + a1) olan ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem aşağıdakilerden hangisidir? → A) x² - 35x + 49 = 0 C) 6x² + x + 1 = 0 B) 6x² - 35x + 49 = 0 D) 3x² - 35x + 7 = 0 E) x²-x + 1 = 0
8. f: RR tanımlı bir fonksiyon olup grafiği orijine
göre simetriktir.
f(x) = 2x³ - 8x + f(-x)
A)
olduğuna göre, f(x) in grafiği aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
B)
x3-4x
X3
for
t
AY
D)
j f
0
0
A)--
11. f
Lise Matematik
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
8. f: RR tanımlı bir fonksiyon olup grafiği orijine göre simetriktir. f(x) = 2x³ - 8x + f(-x) A) olduğuna göre, f(x) in grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? B) x3-4x X3 for t AY D) j f 0 0 A)-- 11. f
C) 3x
E) 6
2m+n
O
= 2m 2n
7. f: [-2, 3] → A
(-2) ²-2.1-21+5
4+4+5 = 13
9-6+5
f(x) = x² - 2x + 5
fonksiyonu veriliyor.
Buna göre, f(x) fonksiyonunun görüntü kümesi aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) (5, 11]
D) (4, 9]
B) [5, 9]
E) [4, 13]
C) [4,9)
mes
0, 15
Lise Matematik
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
C) 3x E) 6 2m+n O = 2m 2n 7. f: [-2, 3] → A (-2) ²-2.1-21+5 4+4+5 = 13 9-6+5 f(x) = x² - 2x + 5 fonksiyonu veriliyor. Buna göre, f(x) fonksiyonunun görüntü kümesi aşağıdaki- lerden hangisidir? A) (5, 11] D) (4, 9] B) [5, 9] E) [4, 13] C) [4,9) mes 0, 15
prolidationen itize ninies
2. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı
1. f(x) = 3x - 4
II. f(x) = 2x - 1
III. f(x) = x4 + 1
IV. f(x) = 4.x³ +5
fonksiyonlarından kaç tanesi bire bir
fonksiyondur?
A) 0 B) 1
C) 2 D) 3 E) 4
Lise Matematik
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
prolidationen itize ninies 2. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı 1. f(x) = 3x - 4 II. f(x) = 2x - 1 III. f(x) = x4 + 1 IV. f(x) = 4.x³ +5 fonksiyonlarından kaç tanesi bire bir fonksiyondur? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4
1.
Jereceden Fonksiyonlar
32 ve Grafikleri
f(x) = nx² + 2nx - 5x + m = -1
g(x) = -x + (n + 2)x - k
parabolleri veriliyor.
7-12
• f ve g parabollerinin kolları ters yöndedir.
●
• f ve g parabollerinin tepe noktaları çakışıktır.
Buna göre, 2m + 2k toplamı kaçtır?
A) 5
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10
2
2
Lise Matematik
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
1. Jereceden Fonksiyonlar 32 ve Grafikleri f(x) = nx² + 2nx - 5x + m = -1 g(x) = -x + (n + 2)x - k parabolleri veriliyor. 7-12 • f ve g parabollerinin kolları ters yöndedir. ● • f ve g parabollerinin tepe noktaları çakışıktır. Buna göre, 2m + 2k toplamı kaçtır? A) 5 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 2 2
CF-43.
e10
Ja
Haz
ekle
D
-4 -2 -1
5
B)
-
O
Ay
C) 2
4
-1
1
4
f(x)
Şekildeki grafiği verilen f(x) fonksiyonunun [-4, 4] ara-
lığında minimum noktası (a, b) ve maksimum noktası
(c,d) olduğuna göre, [a, c] aralığınındaki ortalama de-
ğişim oranı kaçtır?
3
A) 1
2
X
5
D) -2/2
E) 3
Lise Matematik
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
CF-43. e10 Ja Haz ekle D -4 -2 -1 5 B) - O Ay C) 2 4 -1 1 4 f(x) Şekildeki grafiği verilen f(x) fonksiyonunun [-4, 4] ara- lığında minimum noktası (a, b) ve maksimum noktası (c,d) olduğuna göre, [a, c] aralığınındaki ortalama de- ğişim oranı kaçtır? 3 A) 1 2 X 5 D) -2/2 E) 3
1
2 = 2
EU
7
11.
A)
2
YA
-4 -2 O
B)
3
f¹(3) + (fof)(-3)
f(2) + f¹(5)
ifadesinin değeri kaçtır?
2
3
5
4
-2
Yukarıda, y = f(x - 1) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
Buna göre,
3
C)
5
y = f(x - 1)
D)
X
4
Lise Matematik
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
1 2 = 2 EU 7 11. A) 2 YA -4 -2 O B) 3 f¹(3) + (fof)(-3) f(2) + f¹(5) ifadesinin değeri kaçtır? 2 3 5 4 -2 Yukarıda, y = f(x - 1) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre, 3 C) 5 y = f(x - 1) D) X 4
3
(-81²-14
lu
2×
ÖRNEK-8
(00-80+2
f: [-4, 10] → R olmak üzere,
f(x)=x²-8x + 2) (x-4) 2² 14 = f(x)
fonksiyonunun görüntü kümesini bulunuz.
f(-4)= 16 +32+2 = 50
GO
f(10) = 100 - 80+2 = 22
64
=50
[22, 50]
↳ cevap
anahtal ly
Lise Matematik
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
3 (-81²-14 lu 2× ÖRNEK-8 (00-80+2 f: [-4, 10] → R olmak üzere, f(x)=x²-8x + 2) (x-4) 2² 14 = f(x) fonksiyonunun görüntü kümesini bulunuz. f(-4)= 16 +32+2 = 50 GO f(10) = 100 - 80+2 = 22 64 =50 [22, 50] ↳ cevap anahtal ly
y = 1/2
D) (0, ∞0)
& eksenine go
tersleri
alır
Şekilde f fonksiyonunun grafiği gösterilmiştir.
Buna göre, f fonksiyonunun artan olduğu en geniş
aralık hangisidir?
A) {}
B) R
C) R - {0}
you (
E) (-00, 0)
Lise Matematik
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
y = 1/2 D) (0, ∞0) & eksenine go tersleri alır Şekilde f fonksiyonunun grafiği gösterilmiştir. Buna göre, f fonksiyonunun artan olduğu en geniş aralık hangisidir? A) {} B) R C) R - {0} you ( E) (-00, 0)
7.
doğrusu A ve B noktalarında kesişmektedir.
[AB]'nın orta noktasının apsisi 5 olduğuna göre, a kaç-
tır?
A)-2
B)-1
C) 3
Alkaini mikleyip deper be.
0-1-
A) 2
b=a
B) 3
D) 4
C
Efe'nin oyuncak kartları ve üzerinde yazan sayılar ile ilgili
bilgiler aşağıda verilmiştir.
• f: R⇒R
(6-x) = 6 +
f(x) = -x² + (4a-12)x+ 13 fonksiyonunda f(a-x) = f(a+ x)
şartını sağlayan x pozitif tam sayılarının her biri bir kartın
üzerine yazılıyor.
Buna göre, Efe'nin kartlarında yazan numaraların kaç
tanesi 3 ile tam bölünebilir?
E) 6
It's
D) 5
C) 4
SORU BANKASI
(bx h
E) 6
17
9
Lise Matematik
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
7. doğrusu A ve B noktalarında kesişmektedir. [AB]'nın orta noktasının apsisi 5 olduğuna göre, a kaç- tır? A)-2 B)-1 C) 3 Alkaini mikleyip deper be. 0-1- A) 2 b=a B) 3 D) 4 C Efe'nin oyuncak kartları ve üzerinde yazan sayılar ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. • f: R⇒R (6-x) = 6 + f(x) = -x² + (4a-12)x+ 13 fonksiyonunda f(a-x) = f(a+ x) şartını sağlayan x pozitif tam sayılarının her biri bir kartın üzerine yazılıyor. Buna göre, Efe'nin kartlarında yazan numaraların kaç tanesi 3 ile tam bölünebilir? E) 6 It's D) 5 C) 4 SORU BANKASI (bx h E) 6 17 9
indan
leğeri
orten
ACIL MATEMATIK
Aşağıda, y = a* ve y = a* fonksiyonlarının grafikleri verilmi
y=ax
y = ax
a²-2a-1=0
a +
a²-2+
AB doğrusu, y eksenine paralel olup,
a²-2a-1=0
eşitliği sağlanmaktadır.
Buna göre, AB uzunluğu kaç birimdir?
1
+27 72 = 4
1
a
AY
ÖRNEK
1
= k olsun.
|AB| = a²-a-2
1
a²
= (a-1)-(a + ¹) işleminin sonucunu bulmalıyız
a²-1 = 2a
a-- = 2
a
ÇÖZÜM
a² +
1
a²
B
|AB| = (2-)-(+)
= 2.2√2
= 4√2
= 6 olur.
a²+2+
2+1=1/32= K²
6+2=k²
YANINDA
f: R→
f(x) = 5
fonksiyonu
a) g(x
b) h(x
c) k(z
fonksiyon
durumları
8=k² k= 2√2 olur
b)
Lise Matematik
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
indan leğeri orten ACIL MATEMATIK Aşağıda, y = a* ve y = a* fonksiyonlarının grafikleri verilmi y=ax y = ax a²-2a-1=0 a + a²-2+ AB doğrusu, y eksenine paralel olup, a²-2a-1=0 eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre, AB uzunluğu kaç birimdir? 1 +27 72 = 4 1 a AY ÖRNEK 1 = k olsun. |AB| = a²-a-2 1 a² = (a-1)-(a + ¹) işleminin sonucunu bulmalıyız a²-1 = 2a a-- = 2 a ÇÖZÜM a² + 1 a² B |AB| = (2-)-(+) = 2.2√2 = 4√2 = 6 olur. a²+2+ 2+1=1/32= K² 6+2=k² YANINDA f: R→ f(x) = 5 fonksiyonu a) g(x b) h(x c) k(z fonksiyon durumları 8=k² k= 2√2 olur b)
Test
2
7. Dik koordinat düzleminde f + g ve f - g fonksiyonlarının
grafikleri şekilde verilmiştir.
A) 2
4 birim
...a
B) 3
O
f+g
C) 4
C
f-g
b-a = 4 birim ve (f. g)(c) = 16 olduğuna göre, a değeri
kaçtır?
FONKSİY
X
D) 5
E) 6
f(c). g(c) = 16
Lise Matematik
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
Test 2 7. Dik koordinat düzleminde f + g ve f - g fonksiyonlarının grafikleri şekilde verilmiştir. A) 2 4 birim ...a B) 3 O f+g C) 4 C f-g b-a = 4 birim ve (f. g)(c) = 16 olduğuna göre, a değeri kaçtır? FONKSİY X D) 5 E) 6 f(c). g(c) = 16
***
9.
x2 -2x-320.
(x-3)(x+1),
x²-x≤ 3+x≤ x² + 1
1+2+3
eşitsizlik sistemini sağlayan x tam sayılarının top-
lamı kaçtır?
A) 2
60
B) 3
destek serisi
x 2 - x -2 20.
(y-7)(x+().
4
D) 5
E) 6
22. VİDEO
1A 2D 3D
4C
Buna g
eşit:
der
A)
5E 6A 7B
Lise Matematik
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
*** 9. x2 -2x-320. (x-3)(x+1), x²-x≤ 3+x≤ x² + 1 1+2+3 eşitsizlik sistemini sağlayan x tam sayılarının top- lamı kaçtır? A) 2 60 B) 3 destek serisi x 2 - x -2 20. (y-7)(x+(). 4 D) 5 E) 6 22. VİDEO 1A 2D 3D 4C Buna g eşit: der A) 5E 6A 7B
S
nan kaba
olarak su
steren bir
16
ini veren
I
I ve Ill
ve son-
caktır.
E) 7
da cis-
a deği-
TEMATIK
ifadel
A) Yalnız I
D) Il ve Ill
B) I ve II
y Yükseklik (m)
27
C) I ve I
E) I, II ve III
D) II ve III
9
Yukarıdaki grafikte f(x) = -x² + 6x + 27 fonksi-
yonu ile modellenebilen bir olayda bir top 16
m/sn hızla 27 metre yüksekliğindeki bir bina-
dan havaya atıldığında topun izlediği yörünge
verilmiştir.
1. SINIF MATEMATİK final yayınları
Zaman (sn)
f(x) fonksiyonuna göre,
1. (0, 3) aralığında artandır.
II. 9 saniye sonra top yere düşer.
III. (3,9) aralığında top aşağı doğru düşer.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
4. 1R-Ro
Grafigi
1x=
alir.
11. (-
III. (7.
ifadele
A) Ya
Lise Matematik
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
S nan kaba olarak su steren bir 16 ini veren I I ve Ill ve son- caktır. E) 7 da cis- a deği- TEMATIK ifadel A) Yalnız I D) Il ve Ill B) I ve II y Yükseklik (m) 27 C) I ve I E) I, II ve III D) II ve III 9 Yukarıdaki grafikte f(x) = -x² + 6x + 27 fonksi- yonu ile modellenebilen bir olayda bir top 16 m/sn hızla 27 metre yüksekliğindeki bir bina- dan havaya atıldığında topun izlediği yörünge verilmiştir. 1. SINIF MATEMATİK final yayınları Zaman (sn) f(x) fonksiyonuna göre, 1. (0, 3) aralığında artandır. II. 9 saniye sonra top yere düşer. III. (3,9) aralığında top aşağı doğru düşer. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III 4. 1R-Ro Grafigi 1x= alir. 11. (- III. (7. ifadele A) Ya