İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem Soruları

ağıdakilerden han-
]U[0, 5]
"U [0, 5)
Jeri veril-
A)-11
e
B)-9
9. Aşağıda y = f(x) parabolü çizilmiştir.
ty
C) -7
-2
B) 2
12
0
D)-5
C) 3
6
➤X
Buna göre, 7-f(x) < 0 eşitsizliğini sağlayan kaç farklı tam
sayı vardır?
A) 1
y = f(x)
D) 4
E) 5
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem
ağıdakilerden han- ]U[0, 5] "U [0, 5) Jeri veril- A)-11 e B)-9 9. Aşağıda y = f(x) parabolü çizilmiştir. ty C) -7 -2 B) 2 12 0 D)-5 C) 3 6 ➤X Buna göre, 7-f(x) < 0 eşitsizliğini sağlayan kaç farklı tam sayı vardır? A) 1 y = f(x) D) 4 E) 5
13.
Ikinci Dereceden Eşitsizlikler
5
x +
X
- 6
ifadesini reel sayı yapan x değerlerinin en geniş tanım ara-
lığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) (-∞, -1] [2, 3]
B) (-∞, 0)
[1, 5]
C) [-2, 0)
[2, 4]
D) [-2, 0)
[2,00)
E) (0, 1]
[5,00)
O
11
(1.1-10
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem
13. Ikinci Dereceden Eşitsizlikler 5 x + X - 6 ifadesini reel sayı yapan x değerlerinin en geniş tanım ara- lığı aşağıdakilerden hangisidir? A) (-∞, -1] [2, 3] B) (-∞, 0) [1, 5] C) [-2, 0) [2, 4] D) [-2, 0) [2,00) E) (0, 1] [5,00) O 11 (1.1-10
3.
C
Analitik düzlemde x² = -16y + 64 parabolü ile y = k
doğrusu iki farklı noktada kesişmektedir.
Buna göre, k'nin alabileceği kaç farklı doğal
sayı değeri vardır?
A) 2
B) 3
x²2²4164-64=0
C) 4
D) 5
E) 6
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem
3. C Analitik düzlemde x² = -16y + 64 parabolü ile y = k doğrusu iki farklı noktada kesişmektedir. Buna göre, k'nin alabileceği kaç farklı doğal sayı değeri vardır? A) 2 B) 3 x²2²4164-64=0 C) 4 D) 5 E) 6
4 Bir top yerden yukarı doğru belirli bir hızla (m/sn) atılıyor.
Topun yerden yüksekliği (h) zamana (t) bağlı olarak ve-
ren ilişki,
h(t)=-24t²+72t
olduğuna göre, topun yerden yüksekliği kaçıncı sa-
niyede 48 metre olabilir?
091/414
3
B)-12/2 (C) 2/12
D) 2
5|2
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem
4 Bir top yerden yukarı doğru belirli bir hızla (m/sn) atılıyor. Topun yerden yüksekliği (h) zamana (t) bağlı olarak ve- ren ilişki, h(t)=-24t²+72t olduğuna göre, topun yerden yüksekliği kaçıncı sa- niyede 48 metre olabilir? 091/414 3 B)-12/2 (C) 2/12 D) 2 5|2
1.
WIREL
X
X
1
x3-4.x3-5=0
denkleminin çözüm kümesinin elemanları toplamı kaçtır?
A) 125 B) 124
-5
2₂
+1
2 √x-3+3=x
C) 64
D) 63
E) 1
(x²-5). (x² +1)
X ³ = -1
x+3
X
= 5
denkleminin gerçel köklerinin toplamı kaçtır?
denkleminin
A) {1}
7. √x-
der
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem
1. WIREL X X 1 x3-4.x3-5=0 denkleminin çözüm kümesinin elemanları toplamı kaçtır? A) 125 B) 124 -5 2₂ +1 2 √x-3+3=x C) 64 D) 63 E) 1 (x²-5). (x² +1) X ³ = -1 x+3 X = 5 denkleminin gerçel köklerinin toplamı kaçtır? denkleminin A) {1} 7. √x- der
il vodafone TR
ş ve
göre
L-:
1:1
00:22
4. Kenar uzunlukları 8 cm ve 10 cm olan dikdörtgen biçimin-
deki resim çerçevesinin kenarlarından şekilde görüldüğü
gibi x cm ve y cm uzaklığa resim yerleştirilecektir.
B) 2
Bu resmin çevresi 24 cm, alanı 36 cm² olduğuna göre
kaçtır?
A) 1
C) 3 D) 4 E) 5
1 %71
x
C
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem
il vodafone TR ş ve göre L-: 1:1 00:22 4. Kenar uzunlukları 8 cm ve 10 cm olan dikdörtgen biçimin- deki resim çerçevesinin kenarlarından şekilde görüldüğü gibi x cm ve y cm uzaklığa resim yerleştirilecektir. B) 2 Bu resmin çevresi 24 cm, alanı 36 cm² olduğuna göre kaçtır? A) 1 C) 3 D) 4 E) 5 1 %71 x C
8.
9.(0-2)
a ²-20+1
9.
A) 1
*A=-X
(0) (0-1)
(0)
MER,
9-1
(x+m) (x² - mx + 2) = 0
denkleminin tek reel kökü olduğuna göre, m' nin en büyük
tamsayı değeri kaçtır? -
B) 2
C) 3
x + x
2x2
D) 4
+2
=-2
x² = -1
a, bER olmak üzere,
h² +4ab + a +12=0
S
E) 6
a(kb+1)
7.A
2. E
doklerden hangisidir?
aER
(x-a
den
X=a
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem
8. 9.(0-2) a ²-20+1 9. A) 1 *A=-X (0) (0-1) (0) MER, 9-1 (x+m) (x² - mx + 2) = 0 denkleminin tek reel kökü olduğuna göre, m' nin en büyük tamsayı değeri kaçtır? - B) 2 C) 3 x + x 2x2 D) 4 +2 =-2 x² = -1 a, bER olmak üzere, h² +4ab + a +12=0 S E) 6 a(kb+1) 7.A 2. E doklerden hangisidir? aER (x-a den X=a
7.
x² - (a²-4)x+ a + 8 = 0
denkleminin köklerinin aritmètik ortalaması 30 olduğuna
göre, köklerin geometrik ortalaması aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
A) 2
B) 3
x₁ + x2
C) 4
60
D) 5
E) 6
Tes
10. a ve b birer gerç
f(x)=x²-
fonksiyonu v
f(3a +
olduğuna
A)-6
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem
7. x² - (a²-4)x+ a + 8 = 0 denkleminin köklerinin aritmètik ortalaması 30 olduğuna göre, köklerin geometrik ortalaması aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 2 B) 3 x₁ + x2 C) 4 60 D) 5 E) 6 Tes 10. a ve b birer gerç f(x)=x²- fonksiyonu v f(3a + olduğuna A)-6
Il vodafone TR
23:40
1 %58
10. y=x²+4 parabolü, y = 2x + 3 doğrusuna
A; y = 6x-5 doğrusuna B noktasında teğettir.
Buna göre, [AB] nin orta noktasının koordi-
natları toplamı kaçtır?
A) 7 B) 9 C) 11 D) 13
x
E) 18
C
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem
Il vodafone TR 23:40 1 %58 10. y=x²+4 parabolü, y = 2x + 3 doğrusuna A; y = 6x-5 doğrusuna B noktasında teğettir. Buna göre, [AB] nin orta noktasının koordi- natları toplamı kaçtır? A) 7 B) 9 C) 11 D) 13 x E) 18 C
10. Perihan, özdeş 6 çerçeveye aile bireylerinin fotoğrafla-
rını yerleştirmiş ve bu çerçeveleri aşağıdaki gibi köşeleri
bir dikdörtgenin köşeleri olacak şekilde dizmiştir. Oluşan
şekildeki uzunluklar birim cinsinden aşağıda gösterilmiştir.
33
2x-6
x²-10
A)
2x²+7
4x-2
x+4
Her bir çerçevenin duvarda kapladığı alan (6x² - 54) bi-
rimkaredir.
D)
x²-10
Buna göre, şekil üzerinde gösterilen en uzunluğunun
boy uzunluğuna oranı aşağıdakilerden hangisidir?
6x-3
X-2
en
B)
2x²+7
4x + 2
x-4
x²-10 boy
2x+6
6x +3
X+2
672
12
E
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem
10. Perihan, özdeş 6 çerçeveye aile bireylerinin fotoğrafla- rını yerleştirmiş ve bu çerçeveleri aşağıdaki gibi köşeleri bir dikdörtgenin köşeleri olacak şekilde dizmiştir. Oluşan şekildeki uzunluklar birim cinsinden aşağıda gösterilmiştir. 33 2x-6 x²-10 A) 2x²+7 4x-2 x+4 Her bir çerçevenin duvarda kapladığı alan (6x² - 54) bi- rimkaredir. D) x²-10 Buna göre, şekil üzerinde gösterilen en uzunluğunun boy uzunluğuna oranı aşağıdakilerden hangisidir? 6x-3 X-2 en B) 2x²+7 4x + 2 x-4 x²-10 boy 2x+6 6x +3 X+2 672 12 E
4.
(m-1)x² + (4-m)x + m = 5
denkleminin kökleri x, ve x₂ olmak üzere, kökler arasın-
da x₁ <0 < x₂ ve lx,l< x₂ bağıntıları vardır.
Buna göre, m'nin değer aralığı aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) (4, 5)
B) (1, 0)
D) (-∞, 1)
C) (1,4)
E) (-∞, 5)
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem
4. (m-1)x² + (4-m)x + m = 5 denkleminin kökleri x, ve x₂ olmak üzere, kökler arasın- da x₁ <0 < x₂ ve lx,l< x₂ bağıntıları vardır. Buna göre, m'nin değer aralığı aşağıdakilerden han- gisidir? A) (4, 5) B) (1, 0) D) (-∞, 1) C) (1,4) E) (-∞, 5)
9.
Uzmanlar uyarıyor!
Sabah kalktığınızdaki kilonuz ile gece
yatmadan önceki kilonuz arasındaki fark
600 gr'dan fazla olmamalıdır.
Yukarıda gösterilen gazete yazısını okuyan Ser-
taç, ertesi sabah kalktığında tartılıyor ve 80,4 kg
olduğunu görüyor. Aynı gün gece yatmadan önce
tartılan Sertaç, gazetede okuduğu uzman görüşü-
ne uygun bir sonuç olduğunu görüyor.
Buna göre; Sertaç'ın gece yatmadan önce tar-
tıldığındaki ağırlığını (x) gösteren eşitsizlik
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ix-80,41 <0,6
B) Ix-0,61 < 80,4
C) Ix-0,61 ≤ 80,4
D) Ix-80,41 ≤ 0,6
E) Ix-80,41 < 81
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem
9. Uzmanlar uyarıyor! Sabah kalktığınızdaki kilonuz ile gece yatmadan önceki kilonuz arasındaki fark 600 gr'dan fazla olmamalıdır. Yukarıda gösterilen gazete yazısını okuyan Ser- taç, ertesi sabah kalktığında tartılıyor ve 80,4 kg olduğunu görüyor. Aynı gün gece yatmadan önce tartılan Sertaç, gazetede okuduğu uzman görüşü- ne uygun bir sonuç olduğunu görüyor. Buna göre; Sertaç'ın gece yatmadan önce tar- tıldığındaki ağırlığını (x) gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? A) Ix-80,41 <0,6 B) Ix-0,61 < 80,4 C) Ix-0,61 ≤ 80,4 D) Ix-80,41 ≤ 0,6 E) Ix-80,41 < 81
8. m 0 olmak üzere,
=
mx² + nx -4 = 0
denkleminin bir kökü 1 ve m-n=10 olduğuna göre x'in
alacağı değerler
aşağıdakilerden hangisidir?
A) −1 ve 4
7
B) - 4/1
-4 ve 1
D) -4 ve
17/1
C) - 1 ve 4
E) ve 4
1/17
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem
8. m 0 olmak üzere, = mx² + nx -4 = 0 denkleminin bir kökü 1 ve m-n=10 olduğuna göre x'in alacağı değerler aşağıdakilerden hangisidir? A) −1 ve 4 7 B) - 4/1 -4 ve 1 D) -4 ve 17/1 C) - 1 ve 4 E) ve 4 1/17
1-4.14²
26-6.19
36-un do
36742
14. (x-2019)² = 2020... (i)
(x-2021)² = 2020 ... (ii)
(x + 2021)² = 2020 ... (iii)
Yukarıdaki (i), (ii) ve (ili) denklemlerinin diskriminant-
ları sırasıyla A, A, ve A, olduğuna göre, aşağıdakiler-
den hangisi doğrudur?
A) A₁ > A₂ > 43
C) 4₂ > 4₁ > 43
B) A₁ > A₂ > 4₂
D) A₂ > A₂ > A₁
E) A₁ = A₂ = 43
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem
1-4.14² 26-6.19 36-un do 36742 14. (x-2019)² = 2020... (i) (x-2021)² = 2020 ... (ii) (x + 2021)² = 2020 ... (iii) Yukarıdaki (i), (ii) ve (ili) denklemlerinin diskriminant- ları sırasıyla A, A, ve A, olduğuna göre, aşağıdakiler- den hangisi doğrudur? A) A₁ > A₂ > 43 C) 4₂ > 4₁ > 43 B) A₁ > A₂ > 4₂ D) A₂ > A₂ > A₁ E) A₁ = A₂ = 43
.
m bir gerçek sayıdır.
x² + mx + 1 = 0
denkleminin kökleri x, ve x₂ dir.
Buna göre, kökleri x₁ - 1 ve x₂ - 1 olan ikinci dereceden
denklem aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) x² + (m+2) x + m + 2 = 0
B) x² + (m + 2) x + m = 0
C) x² - (m+2) x-m-2=0
D) x² - 2mx + m +2=0
E) x2-2mx-m-2=0
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem
. m bir gerçek sayıdır. x² + mx + 1 = 0 denkleminin kökleri x, ve x₂ dir. Buna göre, kökleri x₁ - 1 ve x₂ - 1 olan ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) x² + (m+2) x + m + 2 = 0 B) x² + (m + 2) x + m = 0 C) x² - (m+2) x-m-2=0 D) x² - 2mx + m +2=0 E) x2-2mx-m-2=0
x2 – 5X + 3 =0
1
denkleminin kökleri x, ve x₂ dir.
Buna göre;
1. x₁ + x₂ = 5
11. X₁ X₂ = 3
•
X₁ X2
+x₁
X2
X1
III.
8
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve Ill
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem
x2 – 5X + 3 =0 1 denkleminin kökleri x, ve x₂ dir. Buna göre; 1. x₁ + x₂ = 5 11. X₁ X₂ = 3 • X₁ X2 +x₁ X2 X1 III. 8 ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve Ill