Trigonometrik Oranlar Soruları

BOL
13.
d2
A) 6
0
B) 8
T
4. HAFTA
TEST-4
Yukarıda grafiği verilen y = x² - 6x + 8 fonksiyon-
unun tepe noktası T'dir. d₁ ve d2 doğruları ise T
noktasından ve parabolün x eksenini kestiği nok-
talardan geçmektedir.
C) 9
y=f(x)
Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç birimkaredi
d₁
D) 12 E)
Lise Matematik
Trigonometrik Oranlar
BOL 13. d2 A) 6 0 B) 8 T 4. HAFTA TEST-4 Yukarıda grafiği verilen y = x² - 6x + 8 fonksiyon- unun tepe noktası T'dir. d₁ ve d2 doğruları ise T noktasından ve parabolün x eksenini kestiği nok- talardan geçmektedir. C) 9 y=f(x) Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç birimkaredi d₁ D) 12 E)
klindeki
terli
(k-1)
em
5-A
n bir
ile
olarak
lardan
si ve iki
-ağda
unca ve
iyor.
33./2
40+ a (k-1)
Satta (K-1)
<x<
e2-In(sinx) = 2.e²
eşitliği sağlanmaktadır.
Buna göre, tanx ifadesinin değeri kaçtır?
A) B)-12/C) 1/2 (P) √3
3
√3
3
3π
2
*
2
olmak üzere,
2-2 fnsinx
e
Sinh
34. A(1, -2) noktasının
lo sinx
Matematik
E) √√3
• y + x = 1 doğrusuna göre simetriği B noktası
• B noktasının orijin etrafında pozitif yönde 90°
dönmesiyle oluşan nokta C noktasıdır.
√3
4-1
142
Buna göre; A, B ve C noktalarının oluşturduğu üçgensel
bölgenin alanı aşağıdakilerden hangisidi
Lise Matematik
Trigonometrik Oranlar
klindeki terli (k-1) em 5-A n bir ile olarak lardan si ve iki -ağda unca ve iyor. 33./2 40+ a (k-1) Satta (K-1) <x< e2-In(sinx) = 2.e² eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre, tanx ifadesinin değeri kaçtır? A) B)-12/C) 1/2 (P) √3 3 √3 3 3π 2 * 2 olmak üzere, 2-2 fnsinx e Sinh 34. A(1, -2) noktasının lo sinx Matematik E) √√3 • y + x = 1 doğrusuna göre simetriği B noktası • B noktasının orijin etrafında pozitif yönde 90° dönmesiyle oluşan nokta C noktasıdır. √3 4-1 142 Buna göre; A, B ve C noktalarının oluşturduğu üçgensel bölgenin alanı aşağıdakilerden hangisidi
eninde
= IODI
73
√5
Sınav dergisi-
sg
17.
D
0
A
A) 2/1/2
H
√3
5
INN
B) 2
m(DAH) = 0 olduğuna göre, sine nin değeri kaça
eşittir?
C Yandaki şekilde 8
birim kareden oluşan
ABCD dikdörtgeni
verilmiştir.
B
D)-22
C)/1/153
D) 7/5
Lise Matematik
Trigonometrik Oranlar
eninde = IODI 73 √5 Sınav dergisi- sg 17. D 0 A A) 2/1/2 H √3 5 INN B) 2 m(DAH) = 0 olduğuna göre, sine nin değeri kaça eşittir? C Yandaki şekilde 8 birim kareden oluşan ABCD dikdörtgeni verilmiştir. B D)-22 C)/1/153 D) 7/5
F. Aşağıda O merkezli yarım birim çember verilmiştir.
A
IOEI LIABI ve
2a
A) cos(a + 45)
O
E
D
m(EOC) = 2a olmak üzere, IBCI uzunluğu aşağıdaki-
lerden hangisine eşittir?
D) 4sin(45 + a)
B) 4sina
B
E) cosa
C) 2cos(45-a)
Lise Matematik
Trigonometrik Oranlar
F. Aşağıda O merkezli yarım birim çember verilmiştir. A IOEI LIABI ve 2a A) cos(a + 45) O E D m(EOC) = 2a olmak üzere, IBCI uzunluğu aşağıdaki- lerden hangisine eşittir? D) 4sin(45 + a) B) 4sina B E) cosa C) 2cos(45-a)
ve
7.
Şekil 1'de verilen ABC ikizkenar üçgeni [AH] boyunca ke-
silerek iki parçaya ayrılıyor.
B
F
Şekil 1
A₁
IABI= IACI = 25 br
IBCI= 30 br
C B
d
Şekil 2
Elde edilen parçalar Şekil 2'de gösterilmiştir. Bu parça-
lar birer köşeleri orijine gelecek biçimde analitik düzleme
aşağıdaki gibi yerleştiriliyor.
H₁
A₂
D) x + 2y = 15
DOĞRU ANALITIĞI
y
O
H₂
H₂
B) x+3y=9
C
O
Buna göre, d doğrusunun denklemi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) x + 3y = 12
X
C) 2x + y = 30
E) x + 3y = 15
Lise Matematik
Trigonometrik Oranlar
ve 7. Şekil 1'de verilen ABC ikizkenar üçgeni [AH] boyunca ke- silerek iki parçaya ayrılıyor. B F Şekil 1 A₁ IABI= IACI = 25 br IBCI= 30 br C B d Şekil 2 Elde edilen parçalar Şekil 2'de gösterilmiştir. Bu parça- lar birer köşeleri orijine gelecek biçimde analitik düzleme aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. H₁ A₂ D) x + 2y = 15 DOĞRU ANALITIĞI y O H₂ H₂ B) x+3y=9 C O Buna göre, d doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) x + 3y = 12 X C) 2x + y = 30 E) x + 3y = 15
II.
III. a+b<c
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
bº
D) I ve Ill
S2
B) Yalnız III
c²43² sin²x.
(2
1x = ²
si
29. [(1+tan ²x). cos²x-1].secx
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden
A) O
B) 1
C) sinx
E) I, II ve III
Siege
hangisidir?
D) tanx
C) I ve II
22
sinx
E) casx
Diğer sayfaya geçiniz.
ST
C-
Lise Matematik
Trigonometrik Oranlar
II. III. a+b<c ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I bº D) I ve Ill S2 B) Yalnız III c²43² sin²x. (2 1x = ² si 29. [(1+tan ²x). cos²x-1].secx ifadesinin eşiti aşağıdakilerden A) O B) 1 C) sinx E) I, II ve III Siege hangisidir? D) tanx C) I ve II 22 sinx E) casx Diğer sayfaya geçiniz. ST C-
3. Aşağıdaki birim çemberde y = 1 doğrusu ve birim çem-
ber üzerindeki P noktası verilmiştir.
B
(-1,0)
1
1c
O 1.1
A) seca-1
C)-coseca - 1
y = 1
OP doğrusu y = 1 doğrusunurk noktasında kesmekte ve
B noktasının koordinatları ((-1, 0) dır.
X
m(KOB) = a olduğuna göre, (IKPI uzunluğunun
eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
E) tana - 1
B)-seca - 1
D) coseca - 1
Lise Matematik
Trigonometrik Oranlar
3. Aşağıdaki birim çemberde y = 1 doğrusu ve birim çem- ber üzerindeki P noktası verilmiştir. B (-1,0) 1 1c O 1.1 A) seca-1 C)-coseca - 1 y = 1 OP doğrusu y = 1 doğrusunurk noktasında kesmekte ve B noktasının koordinatları ((-1, 0) dır. X m(KOB) = a olduğuna göre, (IKPI uzunluğunun eşiti aşağıdakilerden hangisidir? E) tana - 1 B)-seca - 1 D) coseca - 1
Şekildeki ABCD karesinin köşegeni üzerinde alınan bir
E noktasının A köşesine uzaklığı √2 birimdir.
C
A) 1 + tanx
#
D)
X
E
sinx
sinx + cosx
F
H
√2
m(AEF) = x olmak üzere, F noktası AD kenarının or-
ta noktasıdır.
Buna göre, boyalı üçgenin alanının x türünden eşiti
aşağıdakilerden hangisidir?
B) 1 - tanx
A
B
E)
C) sinx + cosx
COSX
sinx + cosx
Lise Matematik
Trigonometrik Oranlar
Şekildeki ABCD karesinin köşegeni üzerinde alınan bir E noktasının A köşesine uzaklığı √2 birimdir. C A) 1 + tanx # D) X E sinx sinx + cosx F H √2 m(AEF) = x olmak üzere, F noktası AD kenarının or- ta noktasıdır. Buna göre, boyalı üçgenin alanının x türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? B) 1 - tanx A B E) C) sinx + cosx COSX sinx + cosx
EL
ke-
6
25. D
A
13
O
338/36
324 8 45
12
E
5
13 a B
ABCD bir yamuk
AECD bir deltoid
DC // AB
ADL DC
|AD| = |AE|
Yukarıdaki şekilde |AB| = 13 br ve |BE| = 5 br oldu-
ğuna göre, AECD deltoidinin alanı kaç birimkaredir?
A) 72
B) 78
C) 84
D) 90
144+ 169 +260 +0²= Velours
1
= 369
E) 96
Lise Matematik
Trigonometrik Oranlar
EL ke- 6 25. D A 13 O 338/36 324 8 45 12 E 5 13 a B ABCD bir yamuk AECD bir deltoid DC // AB ADL DC |AD| = |AE| Yukarıdaki şekilde |AB| = 13 br ve |BE| = 5 br oldu- ğuna göre, AECD deltoidinin alanı kaç birimkaredir? A) 72 B) 78 C) 84 D) 90 144+ 169 +260 +0²= Velours 1 = 369 E) 96
9.
Yandaki şekilde,
ABCD bir kare,
[AH] [DE],
[CF] [DE],
|DH| = |HF, V
m(DAH): = a ve
m(FCD) = B
olduğuna göre,
1
2
II. tana > cot a
I. sina >
3
III. cot ß = 2
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
D
H
E) I ve III
F
C) Yalnız III
B
E
O
laşı
A)
G
12.
6-8/10
8
Lise Matematik
Trigonometrik Oranlar
9. Yandaki şekilde, ABCD bir kare, [AH] [DE], [CF] [DE], |DH| = |HF, V m(DAH): = a ve m(FCD) = B olduğuna göre, 1 2 II. tana > cot a I. sina > 3 III. cot ß = 2 ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III D H E) I ve III F C) Yalnız III B E O laşı A) G 12. 6-8/10 8
er-
Buna göre, b + d toplamı kaçtır?
A) 0,5267
B) 1,2338
D) 4,6979
25. 0<x< olmak üzere,
sin
COS
(2r
A) tanx + 1
E) 4,7969
D) 1
2n
5
+ tantan
ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
C) sinx
B) cotx - 1
3,9909
(3x²
-17+18
28.
es
Lise Matematik
Trigonometrik Oranlar
er- Buna göre, b + d toplamı kaçtır? A) 0,5267 B) 1,2338 D) 4,6979 25. 0<x< olmak üzere, sin COS (2r A) tanx + 1 E) 4,7969 D) 1 2n 5 + tantan ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? C) sinx B) cotx - 1 3,9909 (3x² -17+18 28. es
31
B
23..
A)
Matematik
C)
(1-cos 2a). tan 2a
2
2
sina.cot 2a
2
m(BAC) =a olmak üzere, birim çember üzerinde veri-
len ABC üçgeninin alanının a türünden eşiti aşağıdaki-
lerden hangisidir?
E)
sin 2a.cos 2a
2
B
A
D)
x = 1
Y
B) sin a.tan2a
(1-sin2a). tan2a
2
B
24. Aşağıda beş çubuklu bir abaküs verilmiştir. Doğa bu çubuk-
lara boncukları takarak hes hoo
25
AYDIN YAYINLARI
Lise Matematik
Trigonometrik Oranlar
31 B 23.. A) Matematik C) (1-cos 2a). tan 2a 2 2 sina.cot 2a 2 m(BAC) =a olmak üzere, birim çember üzerinde veri- len ABC üçgeninin alanının a türünden eşiti aşağıdaki- lerden hangisidir? E) sin 2a.cos 2a 2 B A D) x = 1 Y B) sin a.tan2a (1-sin2a). tan2a 2 B 24. Aşağıda beş çubuklu bir abaküs verilmiştir. Doğa bu çubuk- lara boncukları takarak hes hoo 25 AYDIN YAYINLARI
8.
1
+ a)=4-cost
2
eşitliği veriliyor.
Buna göre, tana değeri kaçtır?
A4
B) 2
= = sing
COS
cosa = u sma
D) cosa
a bir gerçel sayı olmak üzere, tanımlı olduğu aralıkta
sin(7л - α) + cos(α-)
2
SINCA-AT+
tan(2x − α) + cot(+a)
-
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) -cosa
B)-sina
Sina sina
tena
8
=л olmak üzere,
sin12x
2
ten (2a-alt cot
cos5x
+
Sins
Sin100+ sings +cost
ten a
cas 100+ cos go+ Sir
SU010
SunO
E) sina
cos (-a)
(+9)
tandy
psing
2100
C)-tana
sina cos
SLAA
Lise Matematik
Trigonometrik Oranlar
8. 1 + a)=4-cost 2 eşitliği veriliyor. Buna göre, tana değeri kaçtır? A4 B) 2 = = sing COS cosa = u sma D) cosa a bir gerçel sayı olmak üzere, tanımlı olduğu aralıkta sin(7л - α) + cos(α-) 2 SINCA-AT+ tan(2x − α) + cot(+a) - ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) -cosa B)-sina Sina sina tena 8 =л olmak üzere, sin12x 2 ten (2a-alt cot cos5x + Sins Sin100+ sings +cost ten a cas 100+ cos go+ Sir SU010 SunO E) sina cos (-a) (+9) tandy psing 2100 C)-tana sina cos SLAA
in her bir
konumda
Sekil 2'de
D
E) 100
<tasg
7
arelere
sağa
pila-
e III
YAYINLARI
VATIVN
ORIJINAL
Sind
225.5
goo
675
O merkezli yarım daire içerisine, OPST karesi çizilmiştir.
Buna göre, tan (SNP) değeri kaçtır?
A)
√2
2
N (
D) 1
goo
A
goe
A) 525
B) √3-1
1200
15.
A
Yerden 900 metre yükseklikte bulunan bir helikopterin,
A noktasındaki hedefe uzaklığı 1500 metredir.
1775
Pilot; hedefi aydınlatmak için uç kısımdaki ışık kaynağını,
yatay ile a derecelik açı yapacak konuma getiriyor.
Helikopter, yer düzlemine paralel bir şekilde bir süre iler-
ledikten sonra yine A noktasını aydınlatmak için yatay ile
(90-a) derecelik açı yaparak 2. şekli oluşturuyor
Sin (go-x) =
B) 575
900 metre
Şekil 1
90-α
E)√2-1
Şekil 2
Buna göre, helikopter kaç metre ilerlemiştir?
ō
C) 600
D) 625
E) 675
Ev taşırk
itibaren r
yüksekli
Buna
a açısı
6.
A)
25
Yuka
rine
tirilm
"cos
oluş
H
ifad
A)
1-C
Lise Matematik
Trigonometrik Oranlar
in her bir konumda Sekil 2'de D E) 100 <tasg 7 arelere sağa pila- e III YAYINLARI VATIVN ORIJINAL Sind 225.5 goo 675 O merkezli yarım daire içerisine, OPST karesi çizilmiştir. Buna göre, tan (SNP) değeri kaçtır? A) √2 2 N ( D) 1 goo A goe A) 525 B) √3-1 1200 15. A Yerden 900 metre yükseklikte bulunan bir helikopterin, A noktasındaki hedefe uzaklığı 1500 metredir. 1775 Pilot; hedefi aydınlatmak için uç kısımdaki ışık kaynağını, yatay ile a derecelik açı yapacak konuma getiriyor. Helikopter, yer düzlemine paralel bir şekilde bir süre iler- ledikten sonra yine A noktasını aydınlatmak için yatay ile (90-a) derecelik açı yaparak 2. şekli oluşturuyor Sin (go-x) = B) 575 900 metre Şekil 1 90-α E)√2-1 Şekil 2 Buna göre, helikopter kaç metre ilerlemiştir? ō C) 600 D) 625 E) 675 Ev taşırk itibaren r yüksekli Buna a açısı 6. A) 25 Yuka rine tirilm "cos oluş H ifad A) 1-C
TEST
2
1. 0E(π, 2π) olmak üzere,
3
cose
3
6dk
-
tir.
5
Buna göre,
HER
HIZ VE RENK
5
sin ( + 0) tan (0-1)
.
2
çarpımı kaçtır?
Kazanım Kavrama Testi
» İNDİRGEME FORMÜLLE
3
4
A) - B) 3 C) - D) //
5
5
180 360
ublo
x)800 (0
E)
3/5
tind An (-1-0)
Lise Matematik
Trigonometrik Oranlar
TEST 2 1. 0E(π, 2π) olmak üzere, 3 cose 3 6dk - tir. 5 Buna göre, HER HIZ VE RENK 5 sin ( + 0) tan (0-1) . 2 çarpımı kaçtır? Kazanım Kavrama Testi » İNDİRGEME FORMÜLLE 3 4 A) - B) 3 C) - D) // 5 5 180 360 ublo x)800 (0 E) 3/5 tind An (-1-0)
Ot
with
12
8=
4x +y ²
2 + 6/
35.
B
}
+
A) 8 B) 7
E
5
C) 6
D
Şekilde ABC üçgen, [BD] [AC], [CE] ¹ [AB],
|AD| = 5 br, |DC| = 1 br ve |AE| = 3 br ise
|EB| = x kaç br dir?
D) 5
16-4248 +2
L+2xy
38.
My
YX
}
39.
2 E) 4
+27= 9+6x +
A
A) 4√3
D)
Lise Matematik
Trigonometrik Oranlar
Ot with 12 8= 4x +y ² 2 + 6/ 35. B } + A) 8 B) 7 E 5 C) 6 D Şekilde ABC üçgen, [BD] [AC], [CE] ¹ [AB], |AD| = 5 br, |DC| = 1 br ve |AE| = 3 br ise |EB| = x kaç br dir? D) 5 16-4248 +2 L+2xy 38. My YX } 39. 2 E) 4 +27= 9+6x + A A) 4√3 D)