Trigonometrik Oranlar Soruları

6.
BAC dik üçgen ve d, ve d₂ doğruları paraleldir.
A
D
Soa
P
y
190-22
a
2
D) cos²a
1
30-24
Pod
C
d₁
s-2)
472
B
[BA] L [CA]
m(ABC) = m(CAD) = a.
|BC| = 1 birim
d, ve d, doğruları arasındaki uzaklığın a türünden eşi-
ti aşağıdakilerden hangisine kesinlikle eşittir?
A) tana
B) cota
C) sin²a
E) tan²a
MOT
195
Lise Matematik
Trigonometrik Oranlar
6. BAC dik üçgen ve d, ve d₂ doğruları paraleldir. A D Soa P y 190-22 a 2 D) cos²a 1 30-24 Pod C d₁ s-2) 472 B [BA] L [CA] m(ABC) = m(CAD) = a. |BC| = 1 birim d, ve d, doğruları arasındaki uzaklığın a türünden eşi- ti aşağıdakilerden hangisine kesinlikle eşittir? A) tana B) cota C) sin²a E) tan²a MOT 195
AYT/ Matematik
23.
il s
B
B
D
N/Or
A'
B) 5/20
13
|AC| = 5 br, |BC| = 13 br, m (A'DC) = x'tir.
5
Yukarıda verilen üçgen kâğıt DC boyunca katlandığında A
noktası A' noktasına geldiğine göre, cotx ifadesinin değe-
ri kaçtır?
C) 3/3/20
D)
25.
23
E) //
C
eşit:
Lise Matematik
Trigonometrik Oranlar
AYT/ Matematik 23. il s B B D N/Or A' B) 5/20 13 |AC| = 5 br, |BC| = 13 br, m (A'DC) = x'tir. 5 Yukarıda verilen üçgen kâğıt DC boyunca katlandığında A noktası A' noktasına geldiğine göre, cotx ifadesinin değe- ri kaçtır? C) 3/3/20 D) 25. 23 E) // C eşit:
10. Sabit olmayan bir geometrik dizinin ardışık üç terimi
cos x, sinx,
1.404₁
*
olarak verilmiştir.
363
secx
2
0<x< 2π olduğuna göre, x'in alabileceği değerlerin
toplamı kaçtır?
A) 37
2
B) 2T
C)
5T
2
D) 3T
E)
EN
2
Lise Matematik
Trigonometrik Oranlar
10. Sabit olmayan bir geometrik dizinin ardışık üç terimi cos x, sinx, 1.404₁ * olarak verilmiştir. 363 secx 2 0<x< 2π olduğuna göre, x'in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? A) 37 2 B) 2T C) 5T 2 D) 3T E) EN 2
8.
B->>
Yukarıda verilen şekilde bir rafta bulunan bir kitap gösteril-
miştir.
Bu kitabın A ve B noktaları şekilde gösterildiği gibi
oklar yönünde kayarken a ve ß açılarıyla ilgili olarak;
1. sina değeri azalır.
II. cosß değeri azalır.
III. cotß değeri artar.
ifadelerinden hangileri doğru olur?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Lise Matematik
Trigonometrik Oranlar
8. B->> Yukarıda verilen şekilde bir rafta bulunan bir kitap gösteril- miştir. Bu kitabın A ve B noktaları şekilde gösterildiği gibi oklar yönünde kayarken a ve ß açılarıyla ilgili olarak; 1. sina değeri azalır. II. cosß değeri azalır. III. cotß değeri artar. ifadelerinden hangileri doğru olur? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III
2
B
B'
28. Dar açılı bir ABC üçgeninin açılarının ölçüleri derece
türünden a, b ve c olmak üzere,
c<a<b
√√3
S olduğu bilinmektedir.
Buna göre,
48.
2-7
108
48
16
48
3
+872 A) x <y<z
x = cosec(a + b)
y = cosec(a + c)
z = cosec(b + c)
sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
B) y<z<x
C) y<x<z
D) z <y<x
16.
48
69
357 1^/^
E) z<x<y
Lise Matematik
Trigonometrik Oranlar
2 B B' 28. Dar açılı bir ABC üçgeninin açılarının ölçüleri derece türünden a, b ve c olmak üzere, c<a<b √√3 S olduğu bilinmektedir. Buna göre, 48. 2-7 108 48 16 48 3 +872 A) x <y<z x = cosec(a + b) y = cosec(a + c) z = cosec(b + c) sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? B) y<z<x C) y<x<z D) z <y<x 16. 48 69 357 1^/^ E) z<x<y
B
B
9. Matematik öğretmeni Özgür Bey, öğrencilerinden aşa-
ğıdaki verilere göre bir çizim yapmalarını istiyor:
●
●
[AB] [BC] olacak şekilde ABC dik üçgenini çiziniz.
a bir dar açı olmak üzere, IABI= 3cosa birim ve
IBCI=3sina birimdir.
ABC üçgeninin çevresi 7 birimdir.
Bu verilere göre, ABC üçgeninin alanı kaç birimka-
redir?
A) 9
B)
7
4
88
D) 10
93
B
Lise Matematik
Trigonometrik Oranlar
B B 9. Matematik öğretmeni Özgür Bey, öğrencilerinden aşa- ğıdaki verilere göre bir çizim yapmalarını istiyor: ● ● [AB] [BC] olacak şekilde ABC dik üçgenini çiziniz. a bir dar açı olmak üzere, IABI= 3cosa birim ve IBCI=3sina birimdir. ABC üçgeninin çevresi 7 birimdir. Bu verilere göre, ABC üçgeninin alanı kaç birimka- redir? A) 9 B) 7 4 88 D) 10 93 B
22.
cos(-x)
sin(x - 2) cos(3 + x)
cos(x-3) sin(x - x)
2
değerlerinden dördü birbirine eşit, biri ise bunlardan fark-
lıdır.
Buna göre, farklı olan hangisidir?
A) cos(-x)
B) sin(x - 2)
D) cos(x - 3
2
C) cos(3 + x)
E) sin(-x)
Lise Matematik
Trigonometrik Oranlar
22. cos(-x) sin(x - 2) cos(3 + x) cos(x-3) sin(x - x) 2 değerlerinden dördü birbirine eşit, biri ise bunlardan fark- lıdır. Buna göre, farklı olan hangisidir? A) cos(-x) B) sin(x - 2) D) cos(x - 3 2 C) cos(3 + x) E) sin(-x)
go
29. XE() olmak üzere,
4'2
A=(cosx)cosx V
B = (sinx)cosx
C = (cosx)sinx
olduğu biliniyor.
Buna göre A, B ve C'nin doğru sıralanışı aşağıdakiler
den hangisidir?
A) A<B<C
Sin
LOSX
COS X
COSX
sin cost
- (43) *
siny
sinxxcosx
B) A<C<B
D) B<C<A
= (2-1) 1/2 = 2²/1/2
B>C
C) B<A <C
E) C<A <B
O, endemik-
Lise Matematik
Trigonometrik Oranlar
go 29. XE() olmak üzere, 4'2 A=(cosx)cosx V B = (sinx)cosx C = (cosx)sinx olduğu biliniyor. Buna göre A, B ve C'nin doğru sıralanışı aşağıdakiler den hangisidir? A) A<B<C Sin LOSX COS X COSX sin cost - (43) * siny sinxxcosx B) A<C<B D) B<C<A = (2-1) 1/2 = 2²/1/2 B>C C) B<A <C E) C<A <B O, endemik-
4.
Bir uçak yerden 80 km yükseklikte yere paralel biçim-
de uçmaktadır.
A)
80 km
4
3
60 km
D)-2
Bu uçak D noktasından doğrusal olarak sağ tarafa 60
km gittiğinde A noktasından 120 km uzakta bulanan
ağacı uçağın pilot kabininde bulanan görevli a açısı
ile görmektedir.
Buna göre, tano nedir?
B)
120 km
C
3
4
CB (8
**
333
(C) - 12/12
Lise Matematik
Trigonometrik Oranlar
4. Bir uçak yerden 80 km yükseklikte yere paralel biçim- de uçmaktadır. A) 80 km 4 3 60 km D)-2 Bu uçak D noktasından doğrusal olarak sağ tarafa 60 km gittiğinde A noktasından 120 km uzakta bulanan ağacı uçağın pilot kabininde bulanan görevli a açısı ile görmektedir. Buna göre, tano nedir? B) 120 km C 3 4 CB (8 ** 333 (C) - 12/12
B
25. Aşağıda ABCD dikdörtgeni şeklinde kâğıt verilmiştir.
A
A)
C
[BC] üzerinde, 5. |BE| = 3.|EC| olacak şekilde bir E noktası
alınıyor. DCE üçgeni |DE| doğrusu boyunca katlandığında
C noktası AB doğrusu üzerindeki C' noktasına gelmektedir.
C B
A
D
Buna göre, sin(C'DE) kaçtır?
√10
B
B)
1
3√5
C)
√√5
B
9
m
cle
24
E)
25
B
26.
Lise Matematik
Trigonometrik Oranlar
B 25. Aşağıda ABCD dikdörtgeni şeklinde kâğıt verilmiştir. A A) C [BC] üzerinde, 5. |BE| = 3.|EC| olacak şekilde bir E noktası alınıyor. DCE üçgeni |DE| doğrusu boyunca katlandığında C noktası AB doğrusu üzerindeki C' noktasına gelmektedir. C B A D Buna göre, sin(C'DE) kaçtır? √10 B B) 1 3√5 C) √√5 B 9 m cle 24 E) 25 B 26.
26.
A)
sina
2
C
D)
a
Yukarıdaki çeyrek birim çemberde m(BOA) = a dir.
Buna göre, A(ABCO) aşağıdakilerden hangisidir?
Cosa + Cosa
2
B)
Botubie
Cosa
2
A
sina + cosa
2
E).
C)
tana
2
FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
Lise Matematik
Trigonometrik Oranlar
26. A) sina 2 C D) a Yukarıdaki çeyrek birim çemberde m(BOA) = a dir. Buna göre, A(ABCO) aşağıdakilerden hangisidir? Cosa + Cosa 2 B) Botubie Cosa 2 A sina + cosa 2 E). C) tana 2 FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
Dik koordinat sisteminde O merkezli 1 birim yarıçaplı çeyrek
çember ile bir kenar uzunluğu 2 birim olan OABC karesi
gösterilmiştir.
C
X
A
cosx)
Co - Six S
8
A
x ve P çember üzerinde bir nokta olduğuna
göre, P noktasının karenin [AB] ile [BC] kenarlarına
uzaklıkları toplamının x türünden değeri aşağıdakilerden
lại c ng h là cOSA
}2…sinx • DOSX)
****
I desin ©O$x}
Lise Matematik
Trigonometrik Oranlar
Dik koordinat sisteminde O merkezli 1 birim yarıçaplı çeyrek çember ile bir kenar uzunluğu 2 birim olan OABC karesi gösterilmiştir. C X A cosx) Co - Six S 8 A x ve P çember üzerinde bir nokta olduğuna göre, P noktasının karenin [AB] ile [BC] kenarlarına uzaklıkları toplamının x türünden değeri aşağıdakilerden lại c ng h là cOSA }2…sinx • DOSX) **** I desin ©O$x}
2.
s
2
Dik koordinat düzleminde bir d doğrusunun üzerindeki bazı
noktaların koordinatları gösterilmiştir.
sin60
0
Buna göre, m kaçtır?
B) 9
3
9
6
X
9
8
X
@
8
R
S
C) 11 D) 13
$
2
>
$
C
2
Jo
C
d
X
E) 15
Lise Matematik
Trigonometrik Oranlar
2. s 2 Dik koordinat düzleminde bir d doğrusunun üzerindeki bazı noktaların koordinatları gösterilmiştir. sin60 0 Buna göre, m kaçtır? B) 9 3 9 6 X 9 8 X @ 8 R S C) 11 D) 13 $ 2 > $ C 2 Jo C d X E) 15
8.
B
a
|ED| = 1,
A
|AB|
|DC|
A) tana + cota
C) coseca + cota
B
= seca
E
1
Yukarıdaki şekilde, [AB] [AC], [DE] [DC], m(EBC) =
m(ECD) = a
OF
1
COST
olduğuna göre, |AC| uzunluğunun a cinsinden eşiti aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
E) seca + coseca
D
a
C
B) seca + tana
D) sina + cosa
k
10C-1AB1.cosa
Lise Matematik
Trigonometrik Oranlar
8. B a |ED| = 1, A |AB| |DC| A) tana + cota C) coseca + cota B = seca E 1 Yukarıdaki şekilde, [AB] [AC], [DE] [DC], m(EBC) = m(ECD) = a OF 1 COST olduğuna göre, |AC| uzunluğunun a cinsinden eşiti aşa- ğıdakilerden hangisidir? E) seca + coseca D a C B) seca + tana D) sina + cosa k 10C-1AB1.cosa
Şekildeki birim cemberde, m(AOK) = a, KL doğrusu K
noktasında çembere teğet, [OK // AL dir.
cosec a= olduğuna göre, IKLI kaç birimdir?
A)
C₁10=
30.
tend=²3
sinß 33
44= 4 4-
2
3
5
4
18
25
3^= 1 ->\= 1/s
45
a = arctan
23
ß = arcsin-
23
DENEME-6
in ²
2
3
0 = arccos.
D)
16
25
E)
21
25
->LT=8
11
E) a< 0<B
15
12
8
15 15
O
olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi
doğrudur?
A) 0 < a <ß
C) B < a < 0
Paylaşım Yayınları
B) B<0<a
D) a <B<0
9+ß-90²
Şekilde, AF
dikdörtgen
[AF [DE
dikdörtge
döndürü
çakışma
bölgesin
Buna g
dikdör
kaçtır
A)
32.
3√
2
28
Lise Matematik
Trigonometrik Oranlar
Şekildeki birim cemberde, m(AOK) = a, KL doğrusu K noktasında çembere teğet, [OK // AL dir. cosec a= olduğuna göre, IKLI kaç birimdir? A) C₁10= 30. tend=²3 sinß 33 44= 4 4- 2 3 5 4 18 25 3^= 1 ->\= 1/s 45 a = arctan 23 ß = arcsin- 23 DENEME-6 in ² 2 3 0 = arccos. D) 16 25 E) 21 25 ->LT=8 11 E) a< 0<B 15 12 8 15 15 O olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A) 0 < a <ß C) B < a < 0 Paylaşım Yayınları B) B<0<a D) a <B<0 9+ß-90² Şekilde, AF dikdörtgen [AF [DE dikdörtge döndürü çakışma bölgesin Buna g dikdör kaçtır A) 32. 3√ 2 28
2.
B
ABC dik üçgen,
BALAC, AH 1 BC, m(HAC) = x
A) sinx
Buna göre, mavi bölgenin alanının sarı bölgenin
alanına oranı aşağıdakilerden hangisi ile ifade
edilebilir?
D) cot²x
A
B) cosx
H
C) tan²x
E) sec²x
5.
13
Lise Matematik
Trigonometrik Oranlar
2. B ABC dik üçgen, BALAC, AH 1 BC, m(HAC) = x A) sinx Buna göre, mavi bölgenin alanının sarı bölgenin alanına oranı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir? D) cot²x A B) cosx H C) tan²x E) sec²x 5. 13