Olasılık Soruları

A
28. Bir basketbol takımındaki 8 oyuncunun boyları aşağıdaki
gibidir.
Bu takımdan 3 kişi seçilmek isteniyor.
Seçilen kişilerden her ikisi arasındaki boy farkının
5 cm'den fazla olmama olasılığı kaçtır?
C) -1/7
A)
5
28
B)
Boy (cm)
180
182
184
185
188
190
192
193
3
14
D)
5
24
C
Lise Matematik
Olasılık
A 28. Bir basketbol takımındaki 8 oyuncunun boyları aşağıdaki gibidir. Bu takımdan 3 kişi seçilmek isteniyor. Seçilen kişilerden her ikisi arasındaki boy farkının 5 cm'den fazla olmama olasılığı kaçtır? C) -1/7 A) 5 28 B) Boy (cm) 180 182 184 185 188 190 192 193 3 14 D) 5 24 C
ah, Il numaralı
alır.
linip II numa-
aralı kutudan
an bu bilye-
2
DIM
1:eis
Yayınlanı
+
çek³ mol gerastgele yerleştiriliyor.
co
Yukarıda özdeş altı adet kibrit çöpü ve bir ayrıtının
uzunluğu bir kibrit çöpünün uzunluğuna eşit olan
bir düzgün altıgen gösterilmiştir.
111
Kibrit çöplerinin her biri altıgeninin kenarları üzeri-
Birbirine paralel olan kibrit çöplerinin yanıcı uç-
Marının aynı yönde olma olasılığı kaçtır?
9) 1/1/2
00
1
B) A
D)
3
Lise Matematik
Olasılık
ah, Il numaralı alır. linip II numa- aralı kutudan an bu bilye- 2 DIM 1:eis Yayınlanı + çek³ mol gerastgele yerleştiriliyor. co Yukarıda özdeş altı adet kibrit çöpü ve bir ayrıtının uzunluğu bir kibrit çöpünün uzunluğuna eşit olan bir düzgün altıgen gösterilmiştir. 111 Kibrit çöplerinin her biri altıgeninin kenarları üzeri- Birbirine paralel olan kibrit çöplerinin yanıcı uç- Marının aynı yönde olma olasılığı kaçtır? 9) 1/1/2 00 1 B) A D) 3
12. Yukarıda sekiz kişilik bir
toplantı masası gösteril-
miştir.
4 erkek ve 4 kadın top-
lantı yapmak için bu
masanın etrafına rast-
gele oturduğunda her
erkeğin karşısında bir kadının olma olasılığı kaç-
tır?
8
A) 2
35
B)
7
50
5
C) 14
D)
3
25
E)
Lise Matematik
Olasılık
12. Yukarıda sekiz kişilik bir toplantı masası gösteril- miştir. 4 erkek ve 4 kadın top- lantı yapmak için bu masanın etrafına rast- gele oturduğunda her erkeğin karşısında bir kadının olma olasılığı kaç- tır? 8 A) 2 35 B) 7 50 5 C) 14 D) 3 25 E)
9 birim kareden oluşan 3x3 boyutlarındaki bir
tabloya, 4'er birim kareden oluşan biri mavi ve
diğeri sarı renkli olan iki karenin her biri;
tablodan dışarı taşmayacak ve bir köşesi
tablonun bir köşesiyle çakışacak biçimde
rastgele yerleştiriliyor.
Mavi ve sarı renkli karelerin üst üste geldikleri
bölgenin alanını en az 2 birim kare olma
olasılığı kaçtır?
Lise Matematik
Olasılık
9 birim kareden oluşan 3x3 boyutlarındaki bir tabloya, 4'er birim kareden oluşan biri mavi ve diğeri sarı renkli olan iki karenin her biri; tablodan dışarı taşmayacak ve bir köşesi tablonun bir köşesiyle çakışacak biçimde rastgele yerleştiriliyor. Mavi ve sarı renkli karelerin üst üste geldikleri bölgenin alanını en az 2 birim kare olma olasılığı kaçtır?
İstenilen olası durumların sayısı
Tüm olası durumların sayısI
55 tane özdeş beyaz boncuğun tamamı iki tane boya kavanozuna aşağıdaki adımlarda oluşan kurala
göre atılacaktır.
18. Bir olayın olma olasılığı
1. adım: 1. kavanoza tan beyaz boncuk
2. adım: 2. kavanoza 2 tane beyaz boncuk
3. adım: 1. kavanoza 3 tane beyaz boncuk
4. adım: 2. kavanoza 4 tane beyaz boncuk
24
A)
55
mavi
boya
1. kavanoz
1. kavanoza atılan boncuklar mavi, 2 kavanoza atılan boncuklar sarı renge boyanacaktır. Boncuklar
kavanozlardan çıkarılıp kurutulduktan sonra tüm boncuklar boş bir kavanoza atılacaktır.
B)
Bu kavanozdan rastgele seçilen bir boncuğun mavi renkli olma olasılığı kaçtır?
5
11
26
55
sarı
boya
2. kavanoz
6
11
Lise Matematik
Olasılık
İstenilen olası durumların sayısı Tüm olası durumların sayısI 55 tane özdeş beyaz boncuğun tamamı iki tane boya kavanozuna aşağıdaki adımlarda oluşan kurala göre atılacaktır. 18. Bir olayın olma olasılığı 1. adım: 1. kavanoza tan beyaz boncuk 2. adım: 2. kavanoza 2 tane beyaz boncuk 3. adım: 1. kavanoza 3 tane beyaz boncuk 4. adım: 2. kavanoza 4 tane beyaz boncuk 24 A) 55 mavi boya 1. kavanoz 1. kavanoza atılan boncuklar mavi, 2 kavanoza atılan boncuklar sarı renge boyanacaktır. Boncuklar kavanozlardan çıkarılıp kurutulduktan sonra tüm boncuklar boş bir kavanoza atılacaktır. B) Bu kavanozdan rastgele seçilen bir boncuğun mavi renkli olma olasılığı kaçtır? 5 11 26 55 sarı boya 2. kavanoz 6 11
29.
MATEMATIK
MATEMATIK
MATEMATIK
MATEMATIK
MATEMATIK
KİMYA
KİMYA
KİMYA
KİMYA
FİZİK
Yukandaki rafta verilen FİNAL yayınlarının 5 tane özdeş
matematik kitabı ile 3 tane farklı fizik kitabi ve 4 tane fark-
li kimya kitabı bir rafa dizilecektir.
Buna göre, kaç farklı diziliş yapılabilir?
A) 12!
B) 12! + 5!
D) 5! . 7!
12.11.10.9.8.7 d
E) 12!. 5!
FIZIK
FİZİK
C)
12!
5!
121
Lise Matematik
Olasılık
29. MATEMATIK MATEMATIK MATEMATIK MATEMATIK MATEMATIK KİMYA KİMYA KİMYA KİMYA FİZİK Yukandaki rafta verilen FİNAL yayınlarının 5 tane özdeş matematik kitabı ile 3 tane farklı fizik kitabi ve 4 tane fark- li kimya kitabı bir rafa dizilecektir. Buna göre, kaç farklı diziliş yapılabilir? A) 12! B) 12! + 5! D) 5! . 7! 12.11.10.9.8.7 d E) 12!. 5! FIZIK FİZİK C) 12! 5! 121
4.
Kare biçimindeki 12 eş kâğıdın her birinin bir yüzü mavi di-
ğer yüzü kırmızı renklidir. Bu kâğıtlar rastgele bir araya ge-
tirildiğinde aşağıdaki gibi görünüyor.
Bu kâğıtlardan en az kaç tanesi arka yüzü görünecek bi-
çimde çevirilirse ilk durumdaki ve son durumdaki kırmı-
zı renkli kare sayısının mavi renkli kare sayısına oranla-
rının toplamı olur?
(Her iki durumda da kâğıtlar üst üste konulmayacaktır.)
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Lise Matematik
Olasılık
4. Kare biçimindeki 12 eş kâğıdın her birinin bir yüzü mavi di- ğer yüzü kırmızı renklidir. Bu kâğıtlar rastgele bir araya ge- tirildiğinde aşağıdaki gibi görünüyor. Bu kâğıtlardan en az kaç tanesi arka yüzü görünecek bi- çimde çevirilirse ilk durumdaki ve son durumdaki kırmı- zı renkli kare sayısının mavi renkli kare sayısına oranla- rının toplamı olur? (Her iki durumda da kâğıtlar üst üste konulmayacaktır.) A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
3.
Bir ortaokulda seçmeli matematik uygulamaları sınıfındaki öğrencilerin geldikleri şubeler ve sayıları aşağıda verilmiştir.
6/D
6/C
11
y
Şube
Öğrenci Sayısı
6/A
6
X
Dört şubenin her birinden en az bir öğrencinin geldiği bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin;
6/B şubesinden gelmiş olma olasılığı en az,
6/C şubesinden gelmiş olma olasılığı en fazladır.
.
.
6/B
Sınıfta toplam 30 öğrenci olduğuna göre, sınıfa 6/B şubesinden gelen öğrenci sayısının alabileceği değer-
lerin toplamı kaçtır?
A) 7
B) 9
C) 12
D) 15
Lise Matematik
Olasılık
3. Bir ortaokulda seçmeli matematik uygulamaları sınıfındaki öğrencilerin geldikleri şubeler ve sayıları aşağıda verilmiştir. 6/D 6/C 11 y Şube Öğrenci Sayısı 6/A 6 X Dört şubenin her birinden en az bir öğrencinin geldiği bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin; 6/B şubesinden gelmiş olma olasılığı en az, 6/C şubesinden gelmiş olma olasılığı en fazladır. . . 6/B Sınıfta toplam 30 öğrenci olduğuna göre, sınıfa 6/B şubesinden gelen öğrenci sayısının alabileceği değer- lerin toplamı kaçtır? A) 7 B) 9 C) 12 D) 15
20. Yanda verilen küp görüldüğü
üzere birbirine eş küçük küple-
rin birleştirilmesiyle oluşturul-
muş bir rubik küptür. Rubik kü-
pün dış yüzeyinin tamamını
boyayan Servet, daha sonra
parçalayarak başlangıçtaki kü-
çük küpleri elde ediyor.
Servet'in rastgele eline aldığı bu küçük küpler-
den birinin sadece bir yüzünün boyalı olması
olasılığı kaçtır?
A)
B)
11
27
G
2|9
D)
5
27
Lise Matematik
Olasılık
20. Yanda verilen küp görüldüğü üzere birbirine eş küçük küple- rin birleştirilmesiyle oluşturul- muş bir rubik küptür. Rubik kü- pün dış yüzeyinin tamamını boyayan Servet, daha sonra parçalayarak başlangıçtaki kü- çük küpleri elde ediyor. Servet'in rastgele eline aldığı bu küçük küpler- den birinin sadece bir yüzünün boyalı olması olasılığı kaçtır? A) B) 11 27 G 2|9 D) 5 27
12. Bir para çekme makinesinden aşağıdaki dört banknotu çe-
ken Özgür, banknotların bir kısmını sağ cebine, kalan kısmını
sol cebine rastgele yerleştirecektir.
A
1. D
Buna göre, her iki cebinde de en az bir banknot bulunan
Özgür'ün, sağ cebindeki banknotların toplam değerinin
sol cebindeki banknotların toplam değerinden fazla olma
olasılığı kaçtır?
A) = 1/2
2. E
3. E
D)
3
4
4. B
5. A
B)
6. D
2/5
7. D 8. C
E)
2
100
9. C
10. D 11. E 12. A
Lise Matematik
Olasılık
12. Bir para çekme makinesinden aşağıdaki dört banknotu çe- ken Özgür, banknotların bir kısmını sağ cebine, kalan kısmını sol cebine rastgele yerleştirecektir. A 1. D Buna göre, her iki cebinde de en az bir banknot bulunan Özgür'ün, sağ cebindeki banknotların toplam değerinin sol cebindeki banknotların toplam değerinden fazla olma olasılığı kaçtır? A) = 1/2 2. E 3. E D) 3 4 4. B 5. A B) 6. D 2/5 7. D 8. C E) 2 100 9. C 10. D 11. E 12. A
80/2-
40 24
2012
3,
1027
551
32
loga+loga
A)
a-1
3
12
loga
4
3 + loga
D)
+109 a
log12log3+ log2 = a
olduğuna göre, log80 ifadesinin a türünden eşiti
aşağıdakilerden hangisidir?
B) 3a - 1
a+2
3
12+ 103²=
&
+2=9
6 = a
2.)
loga
(5)
23/1/3+;
15
C) a + 1
E) 3a + 1
15
log80 = log
+
wuill
6.
12519
3 15 og 3+
35
loa
Lise Matematik
Olasılık
80/2- 40 24 2012 3, 1027 551 32 loga+loga A) a-1 3 12 loga 4 3 + loga D) +109 a log12log3+ log2 = a olduğuna göre, log80 ifadesinin a türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? B) 3a - 1 a+2 3 12+ 103²= & +2=9 6 = a 2.) loga (5) 23/1/3+; 15 C) a + 1 E) 3a + 1 15 log80 = log + wuill 6. 12519 3 15 og 3+ 35 loa
10. Yüzlerinde 1. ve 4 rakamlarının yazılı olduğu bir düzgün
dörtyüzlü düz bir zemine sırasıyla 3 kez atılıyor.
Buna göre, düzgün dörtyüzlünün ikinci atışta zeminle
temas eden yüzündeki sayının birinci ve üçüncü
atışlardaki zeminle temas eden yüzündeki sayıların
birinden büyük diğerinden küçük olma olasılığı kaçtır?
A)
64
- 100
B)
32
4.4.4
-|4
C)
16
12 1
124
294
139
Lise Matematik
Olasılık
10. Yüzlerinde 1. ve 4 rakamlarının yazılı olduğu bir düzgün dörtyüzlü düz bir zemine sırasıyla 3 kez atılıyor. Buna göre, düzgün dörtyüzlünün ikinci atışta zeminle temas eden yüzündeki sayının birinci ve üçüncü atışlardaki zeminle temas eden yüzündeki sayıların birinden büyük diğerinden küçük olma olasılığı kaçtır? A) 64 - 100 B) 32 4.4.4 -|4 C) 16 12 1 124 294 139
6.
ve x = Z}
B={y12 sy≤5 ve ye Z}
A=(x11≤x≤5
kümeleri veriliyor.
A x B kümesinden seçilen bir elemanın y > x
koşulunu sağlamış olma olasılığı kaçtır?
A) 23/2
1
B) -
2
1
C)/3/2 D)
x = 5,4,3,2, £
B = 5,0,3,2
4321
y/o
2
5
E)
3
4
Lise Matematik
Olasılık
6. ve x = Z} B={y12 sy≤5 ve ye Z} A=(x11≤x≤5 kümeleri veriliyor. A x B kümesinden seçilen bir elemanın y > x koşulunu sağlamış olma olasılığı kaçtır? A) 23/2 1 B) - 2 1 C)/3/2 D) x = 5,4,3,2, £ B = 5,0,3,2 4321 y/o 2 5 E) 3 4
2. 3 farklı mektup 4 farklı posta kutusuna atılacaktır.
Mektuplardan ikisi aynı posta kutusuna diğeri
ise farklı bir posta kutusuna atılmak koşulu ile
bu mektuplar posta kutularına kaç farklı biçim-
de atılabilir?
A) 12
B) 24
C) 36
D) 48
E) 72
1
6.
Lise Matematik
Olasılık
2. 3 farklı mektup 4 farklı posta kutusuna atılacaktır. Mektuplardan ikisi aynı posta kutusuna diğeri ise farklı bir posta kutusuna atılmak koşulu ile bu mektuplar posta kutularına kaç farklı biçim- de atılabilir? A) 12 B) 24 C) 36 D) 48 E) 72 1 6.
dilruba x olsun
di gol abcd
and x
10 erkekvar
istenilen
bri gri bri byon
30. Bir torbada bulunan kahverengi, gri ve beyaz bilyelerin
dağılımını gösteren daire grafiği, renkleriyle aşağıda
verilmiştir.
X
y
x+y+2 x+yfz
28
Z
ax bc cd
ab bd
CX
dx
bx
IN
ad
(12) 510.9 -45
ng
Bu torbadan, çekilen bilye torbaya geri atılmak koşuluyla art
arda 2 bilye seçiliyor.
Seçilen bilyelerin birinin gri, diğerinin beyaz olma
5
olasılığı 24 olduğuna göre, kahverengi bilyeleri
gösteren daire diliminin merkez açısı kaç derecedir?
A) 90
B) 100
C) 120
D) 150
E) 160
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Olasılık
dilruba x olsun di gol abcd and x 10 erkekvar istenilen bri gri bri byon 30. Bir torbada bulunan kahverengi, gri ve beyaz bilyelerin dağılımını gösteren daire grafiği, renkleriyle aşağıda verilmiştir. X y x+y+2 x+yfz 28 Z ax bc cd ab bd CX dx bx IN ad (12) 510.9 -45 ng Bu torbadan, çekilen bilye torbaya geri atılmak koşuluyla art arda 2 bilye seçiliyor. Seçilen bilyelerin birinin gri, diğerinin beyaz olma 5 olasılığı 24 olduğuna göre, kahverengi bilyeleri gösteren daire diliminin merkez açısı kaç derecedir? A) 90 B) 100 C) 120 D) 150 E) 160 Diğer sayfaya geçiniz.
3. 15 kişinin katıldığı bir koşu, birincilik, ikincilik ve
üçüncülük yönüyle kaç farklı şekilde sonuçlanabi-
lir? (Aynı dereceyi sadece bir kişi elde edebiliyor.)
C) 2730 D) 153 E) 315
A) 1540 B) 1840
VİP Yayınları
Lise Matematik
Olasılık
3. 15 kişinin katıldığı bir koşu, birincilik, ikincilik ve üçüncülük yönüyle kaç farklı şekilde sonuçlanabi- lir? (Aynı dereceyi sadece bir kişi elde edebiliyor.) C) 2730 D) 153 E) 315 A) 1540 B) 1840 VİP Yayınları