Bağıntı ve Sıralı İkili Soruları

Özkan, Berenay, Tuğba, Ceren ve Songül'ün araların-
da yaptıkları bir yarışmanın sıralaması ile ilgili aşağıda-
kiler bilinmektedir.
●
Tuğba ile Berenay'ın sıralaması peş peşedir.
Songül ile Ceren'in arasında en az bir kişi vardır.
Özkan sonuncu olmamıştır.
Buna göre;
1. "Özkan 3. olmuştur."
II. "Özkan 4. ise Tuğba ilk üçtedir.
III. "Ceren 3. ise Tuğba ile Berenay son iki sıradadır."
önermelerinden hangilerinin doğruluk değeri kesin-
likle 1'dir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
Özkan, Berenay, Tuğba, Ceren ve Songül'ün araların- da yaptıkları bir yarışmanın sıralaması ile ilgili aşağıda- kiler bilinmektedir. ● Tuğba ile Berenay'ın sıralaması peş peşedir. Songül ile Ceren'in arasında en az bir kişi vardır. Özkan sonuncu olmamıştır. Buna göre; 1. "Özkan 3. olmuştur." II. "Özkan 4. ise Tuğba ilk üçtedir. III. "Ceren 3. ise Tuğba ile Berenay son iki sıradadır." önermelerinden hangilerinin doğruluk değeri kesin- likle 1'dir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III
e
2
D) 7
...
18X₁, X₂, ..., Xg ve Y1₁, V2, Y12
birbirinden farklı değişkenlerdir.
Buna göre,
(x₁ + x₂ + ... +Xg). (Y₁+Y₂+...+Y12)
çarpımı yapıldığında elde edilen
ifade kaç terimlidir?
A) 20
B) 48
D) 96
C) 64
E) 144
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
e 2 D) 7 ... 18X₁, X₂, ..., Xg ve Y1₁, V2, Y12 birbirinden farklı değişkenlerdir. Buna göre, (x₁ + x₂ + ... +Xg). (Y₁+Y₂+...+Y12) çarpımı yapıldığında elde edilen ifade kaç terimlidir? A) 20 B) 48 D) 96 C) 64 E) 144
39%
D
A
2
y
D) 2xy
y
LL
E
G
G
Köşeleri, ABCD karesinin köşelerinden y cm uzakta bulunan
EFGH karesi çizilmiştir.
B) (x + y)²
34
H
AB x cm olduğuna göre, EFGH karesinin alanı ile
ABCD ve HKCL karelerinin köşegen uzunluklarının çar-
piminin 2 katını veren cebirsel ifadelerin toplamı aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) x² + y²
K
B
E) x² - y²
C) x² + 2y²
33.9
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
39% D A 2 y D) 2xy y LL E G G Köşeleri, ABCD karesinin köşelerinden y cm uzakta bulunan EFGH karesi çizilmiştir. B) (x + y)² 34 H AB x cm olduğuna göre, EFGH karesinin alanı ile ABCD ve HKCL karelerinin köşegen uzunluklarının çar- piminin 2 katını veren cebirsel ifadelerin toplamı aşağı- dakilerden hangisidir? A) x² + y² K B E) x² - y² C) x² + 2y² 33.9
6.
. A = {1, 2, 3]
B = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
kümeleri veriliyor.
A dan B ye tanımlanabilecek,
I.
35 tane artan fonksiyon vardır.
II. Artan fonksiyon ile azalan fonksiyon sayısı birbi-
rine eşittir.
III. Bire bir fonksiyon sayısı ile azalan fonksiyon sa-
yısı birbirine eşittir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1
D) II ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
6. . A = {1, 2, 3] B = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) kümeleri veriliyor. A dan B ye tanımlanabilecek, I. 35 tane artan fonksiyon vardır. II. Artan fonksiyon ile azalan fonksiyon sayısı birbi- rine eşittir. III. Bire bir fonksiyon sayısı ile azalan fonksiyon sa- yısı birbirine eşittir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 D) II ve III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III
5:03
X
2.
0>S.V.X
-oue helloisel nin ne les
0>S.V
99 maline
49
a, b, c birer asal sayı a < b < c ve
0>V.X
32
a + b + c = 68 olduğuna göre,
11,
b en çok kaçtır? //, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37
A) 17 B) 19
C) 29
D) 31
E) 37
evig enujublo
.LTE
- fip bus nelidenülöd mat eli Cnslyse od s
(d-)).(d-s)
.ch
5.
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
5:03 X 2. 0>S.V.X -oue helloisel nin ne les 0>S.V 99 maline 49 a, b, c birer asal sayı a < b < c ve 0>V.X 32 a + b + c = 68 olduğuna göre, 11, b en çok kaçtır? //, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 A) 17 B) 19 C) 29 D) 31 E) 37 evig enujublo .LTE - fip bus nelidenülöd mat eli Cnslyse od s (d-)).(d-s) .ch 5.
!
1
2
B) 3
1
3
2
1
|||
4
3
C) 4
2
1
IV
Üzerinde pozitif tam sayılar yazılı olan küpler
yukarıda görüldüğü gibi üst üste konulmaktadır.
Bu dizilişlerde her sütunda sütun numarası
kadar küp 1'den başlayarak ardışık olarak Y
sıralanmaktadır.
Lobine?
1
...
Buna göre, XX. sütundaki bütün sayıların toplamı
ilk beş sütundaki bütün sayıların toplamının kaç
katıdır?
A) 2
D) 5
E) 6
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
! 1 2 B) 3 1 3 2 1 ||| 4 3 C) 4 2 1 IV Üzerinde pozitif tam sayılar yazılı olan küpler yukarıda görüldüğü gibi üst üste konulmaktadır. Bu dizilişlerde her sütunda sütun numarası kadar küp 1'den başlayarak ardışık olarak Y sıralanmaktadır. Lobine? 1 ... Buna göre, XX. sütundaki bütün sayıların toplamı ilk beş sütundaki bütün sayıların toplamının kaç katıdır? A) 2 D) 5 E) 6
4. A, B ve C rakam olmak üzere,
51
A + B = 2C
42
koşulunu sağlayan kaç farklı (A, B) ikilisi vardır?
A) 10
B) 15
625
D) 40
0,1,2,3,4
400-40m²
OFFSW1-6
0
4
04-03-2
Andro
20
IN
6
8
K
13
+0:16
S
7
25
E) 50
5790
693
Foss
1951
tso
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
4. A, B ve C rakam olmak üzere, 51 A + B = 2C 42 koşulunu sağlayan kaç farklı (A, B) ikilisi vardır? A) 10 B) 15 625 D) 40 0,1,2,3,4 400-40m² OFFSW1-6 0 4 04-03-2 Andro 20 IN 6 8 K 13 +0:16 S 7 25 E) 50 5790 693 Foss 1951 tso
38.
Dik koordinat düzleminde y + 2x - 15 = 0 doğrusu
ile y - x = 0 doğruları çiziliyor.
Bu iki doğrunun kesim noktası olan K (x, y)
noktasının x eksenine göre simetriği alınıyor.
● K noktasının simetriği olan L noktası belirleniyor.
Buna göre, köşeleri K, L ve orijin olan üçgenin alanı
kaç birimkaredir?
A) 18
B) 20
C) 25
D) 30
E) 40
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
38. Dik koordinat düzleminde y + 2x - 15 = 0 doğrusu ile y - x = 0 doğruları çiziliyor. Bu iki doğrunun kesim noktası olan K (x, y) noktasının x eksenine göre simetriği alınıyor. ● K noktasının simetriği olan L noktası belirleniyor. Buna göre, köşeleri K, L ve orijin olan üçgenin alanı kaç birimkaredir? A) 18 B) 20 C) 25 D) 30 E) 40
SINIF İÇİ ET
ÖRNEK 10
8 sorudan oluşan bir bilgi yarışmasında her sorunun biri doğru
olmak üzere 3 cevap şıkkı olacaktır.
Buna göre, bu soruların cevap anahtarı kaç farklı şekilde
oluşturulabilir?
ÇÖZÜM
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
SINIF İÇİ ET ÖRNEK 10 8 sorudan oluşan bir bilgi yarışmasında her sorunun biri doğru olmak üzere 3 cevap şıkkı olacaktır. Buna göre, bu soruların cevap anahtarı kaç farklı şekilde oluşturulabilir? ÇÖZÜM
7. -4<x<5 olmak üzere,
|x-5|-|x + 4 + x + 61 kilde bir re
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A)-3x - 5
D) 7-x
B) 3-x
C) 3x + 15
E) x - 10
13-4n| +
denklemini sa
chobeb sbizet 19
B)
11.
514
A) 5/20
8(0
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
7. -4<x<5 olmak üzere, |x-5|-|x + 4 + x + 61 kilde bir re ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A)-3x - 5 D) 7-x B) 3-x C) 3x + 15 E) x - 10 13-4n| + denklemini sa chobeb sbizet 19 B) 11. 514 A) 5/20 8(0
nữ
2
Uç Uca Ekleme Yöntemi
1. Birim karelere bölünmüş
düzlemde K, L, M vektörle-
ri şekildeki gibidir.
K
Buna göre,
1. L = M
II. K+L=M
III. M+K+L = 0
IV. ILI =IMI
eşitliklerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
M
C) III ve IV
E) Il ve IV
3. Birim
düzle
ri şek
R₂
R3
old.
iliş
A)
C)
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
nữ 2 Uç Uca Ekleme Yöntemi 1. Birim karelere bölünmüş düzlemde K, L, M vektörle- ri şekildeki gibidir. K Buna göre, 1. L = M II. K+L=M III. M+K+L = 0 IV. ILI =IMI eşitliklerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II M C) III ve IV E) Il ve IV 3. Birim düzle ri şek R₂ R3 old. iliş A) C)
Test 06
8. Bir öğretmen, cebinde bulunan 100t'yi kız öğrencilerine 2'şer
t, erkek öğrencilerine 3'er ₺ vererek dağıtıyor ve 27₺ parasi
artıyor.
Kız öğrencilerin sayısı x, erkek öğrencilerin sayısı y
olmak üzere,
1. x = y olabilir.
II. x daima çift sayıdır.
III. y daima tek sayıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
Test 06 8. Bir öğretmen, cebinde bulunan 100t'yi kız öğrencilerine 2'şer t, erkek öğrencilerine 3'er ₺ vererek dağıtıyor ve 27₺ parasi artıyor. Kız öğrencilerin sayısı x, erkek öğrencilerin sayısı y olmak üzere, 1. x = y olabilir. II. x daima çift sayıdır. III. y daima tek sayıdır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III C) I ve II
pisebolt (-)-(
2. A= (a, b, c, d} olmak üzere,
f: A → A
f = {(a, c), (b, a), (c, a), (d, b)}
G F g g
a b c @
a b c d
d
fonksiyonunun tersinin de bir fonksiyon olabilmesi için
aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) (c, d) elemanını eklemek
B) (b, a) elemanı yerine (c, b) eklemek
(c, a) elemanı yerine (c, d) eklemek
D) (a, b) elemanını eklemek-
E) (d, b) elemanı yerine (b, d) eklemek
S
UĞUR
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
pisebolt (-)-( 2. A= (a, b, c, d} olmak üzere, f: A → A f = {(a, c), (b, a), (c, a), (d, b)} G F g g a b c @ a b c d d fonksiyonunun tersinin de bir fonksiyon olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) (c, d) elemanını eklemek B) (b, a) elemanı yerine (c, b) eklemek (c, a) elemanı yerine (c, d) eklemek D) (a, b) elemanını eklemek- E) (d, b) elemanı yerine (b, d) eklemek S UĞUR
P(x) = "|x|+|y|< 4, x ve y birer tam sayı"
açık önermesi veriliyor.
P(x) açık önermesini doğru yapan kaç tane (x, y)
tam sayı ikilisi vardır?
A) 9
B) 16
C) 25
0,0 0,2
2.0
-1,0
01-2
1.0
0,1
-1,0
0,-1
TYT Matematik Soru Bankası
0,3
-3,0
3,0
0.-3
D) 36
E) 49
-1.2
2,1
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
P(x) = "|x|+|y|< 4, x ve y birer tam sayı" açık önermesi veriliyor. P(x) açık önermesini doğru yapan kaç tane (x, y) tam sayı ikilisi vardır? A) 9 B) 16 C) 25 0,0 0,2 2.0 -1,0 01-2 1.0 0,1 -1,0 0,-1 TYT Matematik Soru Bankası 0,3 -3,0 3,0 0.-3 D) 36 E) 49 -1.2 2,1
FINDIKLI
kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek 8
harfli anlamlı veya anlamsız yazılabilecek keli-
melerin kaç tanesi sessiz harf ile başlayıp sesli
harf ile biter?
A) 6! B) 2-6! C) 15.5! D) 5.5! E) 5!
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
FINDIKLI kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek 8 harfli anlamlı veya anlamsız yazılabilecek keli- melerin kaç tanesi sessiz harf ile başlayıp sesli harf ile biter? A) 6! B) 2-6! C) 15.5! D) 5.5! E) 5!
1.
VE
SEN
YAYINLARI
A
1.
Bu teste 40 soru vardir
2. Cevaplan, cevap kağd MATEMATIK
=A
Yukarıdaki her bir karenin içine -7, -6, 5 ve 4 sayı-
larından biri yazılıp iki kare arasındaki işlem uygula-
nacak ve sonuç A olacaktır.
Örneğin; -6 2 -7
5 =-24
Buna göre A'nın en büyük değeri en küçük değe-
rinden kaç fazladır?
A) 6
B) 19
C) 47 D) 67 E) 88
Lise Matematik
Bağıntı ve Sıralı İkili
1. VE SEN YAYINLARI A 1. Bu teste 40 soru vardir 2. Cevaplan, cevap kağd MATEMATIK =A Yukarıdaki her bir karenin içine -7, -6, 5 ve 4 sayı- larından biri yazılıp iki kare arasındaki işlem uygula- nacak ve sonuç A olacaktır. Örneğin; -6 2 -7 5 =-24 Buna göre A'nın en büyük değeri en küçük değe- rinden kaç fazladır? A) 6 B) 19 C) 47 D) 67 E) 88