Deneme Nedir? Soruları

15. Her geçen gün onlarcası çıkan kitaplara bakın. Best seller
damgasıyla sunulan kitaplardan kişisel gelişim kitaplarına veya
polisiye romanlara rastlarsınız. Önemli olan, yazılan kitaplar-
dan çok bunları okuyan kişilerin niteliğidir. Okur, tür veya ese-
rin popülerliğini öğrendiği reklamların etkisiyle eseri bir tüketim
nesnesi olarak satın alıyorsa sanatsal süreçte ciddi bir tika-
nıklık söz konusu demektir. Eseri oluşturan yazarın harcadı-
ğı çabanın bir benzerini okur harcamıyorsa okuma ve yazma
süreci bitmiş sayılmaz. Çünkü nitelikli kitaplar, bir defada oku-
rup köşeye atılmak için yazılmaz. Tekrar tekrar okunup her
okunuşunda yeni detayları okurun zihnine ve yüreğine nakşet-
mek için yazılır.
Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Her okunuşunda yeni tatlar yaratmayan kitaplar nitelikli
diye değerlendirilemez.
B) Bir kitabın kitlelere ulaşması, nitelikli reklamlarla mümkün
olabilir.
C) Okuma ve yazma süreci okur ve yazarın ortak çabasıyla
tamamlanır.
D) Her türün okuru, kendi dönemindeki arayışlara yönelmeli-
dir.
E) Sanatsal süreçteki tıkanıklığı aşmak için reklamların yasak-
anması gerekir.
Lise Türkçe
Deneme Nedir?
15. Her geçen gün onlarcası çıkan kitaplara bakın. Best seller damgasıyla sunulan kitaplardan kişisel gelişim kitaplarına veya polisiye romanlara rastlarsınız. Önemli olan, yazılan kitaplar- dan çok bunları okuyan kişilerin niteliğidir. Okur, tür veya ese- rin popülerliğini öğrendiği reklamların etkisiyle eseri bir tüketim nesnesi olarak satın alıyorsa sanatsal süreçte ciddi bir tika- nıklık söz konusu demektir. Eseri oluşturan yazarın harcadı- ğı çabanın bir benzerini okur harcamıyorsa okuma ve yazma süreci bitmiş sayılmaz. Çünkü nitelikli kitaplar, bir defada oku- rup köşeye atılmak için yazılmaz. Tekrar tekrar okunup her okunuşunda yeni detayları okurun zihnine ve yüreğine nakşet- mek için yazılır. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Her okunuşunda yeni tatlar yaratmayan kitaplar nitelikli diye değerlendirilemez. B) Bir kitabın kitlelere ulaşması, nitelikli reklamlarla mümkün olabilir. C) Okuma ve yazma süreci okur ve yazarın ortak çabasıyla tamamlanır. D) Her türün okuru, kendi dönemindeki arayışlara yönelmeli- dir. E) Sanatsal süreçteki tıkanıklığı aşmak için reklamların yasak- anması gerekir.
2. ADIM
10. Yazmakla yaşamak arasındaki zıtlık veya kopukluk Batılı dü-
şünce ve edebiyat hayatının bir özelliğidir. Türkiye'yi de Batılı
düşünce ve edebiyat çemberi içinde kabul etmek gerektiği-
ne göre bizim ülkemiz için de bu zıtlık geçerlidir. Batılı hayat
içinde yaşama ve yazma arasındaki zıtlık anlaşılmayacak bir
olay değildir. Çünkü Batı düşüncesi insanı maddi ve manevi
olmak üzere temel bir ayrıma tabi tutmuştur.
Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış
olabilir?
(A) Deneme
B) Fıkra
C) Makale
D) Söyleşi
E) Eleştiri
11. - İlk ödülünüz neydi? İlk defa ne zaman ödül aldınız?
-
- O sene iki ödül aldım. Hangisini önce hangisini sonra al-
dim, bilmiyorum. 1956'da Varlık dergisi bir ödül koydu, roman
Lise Türkçe
Deneme Nedir?
2. ADIM 10. Yazmakla yaşamak arasındaki zıtlık veya kopukluk Batılı dü- şünce ve edebiyat hayatının bir özelliğidir. Türkiye'yi de Batılı düşünce ve edebiyat çemberi içinde kabul etmek gerektiği- ne göre bizim ülkemiz için de bu zıtlık geçerlidir. Batılı hayat içinde yaşama ve yazma arasındaki zıtlık anlaşılmayacak bir olay değildir. Çünkü Batı düşüncesi insanı maddi ve manevi olmak üzere temel bir ayrıma tabi tutmuştur. Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir? (A) Deneme B) Fıkra C) Makale D) Söyleşi E) Eleştiri 11. - İlk ödülünüz neydi? İlk defa ne zaman ödül aldınız? - - O sene iki ödül aldım. Hangisini önce hangisini sonra al- dim, bilmiyorum. 1956'da Varlık dergisi bir ödül koydu, roman
Foça Körfezi'nde birçok balıkçı teknesi
barınıyor.
II. Bu kıyılarda yer alan yapıların çoğu Vene-
dik mimarisinin izlerini taşıyor.
III Kente girdiğinizde sizi meydanda büyük-
çe kuyular karşılar.
IV. Ankara'da duygularımın örselendiğini his-
setmişti.
V. Batıya doğru uzanan sokaklar ve mey-
danlar, tarihin izlerini taşıyor.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden han-
gisi yapısı bakımından diğerlerin farklıdır?
A BT A
0/11 €/
USU
barın-1-yor
-yor
+ taş -1
- karşı - lar
+ hisset-mis-t!
4 taş-1-yor th
T
9.
11.
12
Lise Türkçe
Deneme Nedir?
Foça Körfezi'nde birçok balıkçı teknesi barınıyor. II. Bu kıyılarda yer alan yapıların çoğu Vene- dik mimarisinin izlerini taşıyor. III Kente girdiğinizde sizi meydanda büyük- çe kuyular karşılar. IV. Ankara'da duygularımın örselendiğini his- setmişti. V. Batıya doğru uzanan sokaklar ve mey- danlar, tarihin izlerini taşıyor. Yukarıda numaralanmış cümlelerden han- gisi yapısı bakımından diğerlerin farklıdır? A BT A 0/11 €/ USU barın-1-yor -yor + taş -1 - karşı - lar + hisset-mis-t! 4 taş-1-yor th T 9. 11. 12
SOSYAL BİLİML
Coğrafya biliminin isim babasıdır. İskenderiye
ekolü olarak bilinir. 1° lik meridyen yayının uzun-
luğunu hesaplamıştır.
●
Dünya haritası ile ünlü olan, Kitab-ı Bahriye adlı
eserin sahibi Türk denizcidir.
Cihannüma (Dünya'nın Aynası) adlı eserin yaza-
rıdır.
●
Seyahatname adlı eseri yazmıştır. Şarkın coğraf-
yacısı olarak tanınır.
Yukarıda özellikleri ve eserleri hakkında bilgi ve-
rilen coğrafyaya katkı sağlamış bilim insanların-
dan hangisinden bahsedilmemiştir?
A) Piri Reis
B) Evliya Çelebi
C) Batlamyus
Kâtip Çelebi
E) Eratosthenes
Lise Türkçe
Deneme Nedir?
SOSYAL BİLİML Coğrafya biliminin isim babasıdır. İskenderiye ekolü olarak bilinir. 1° lik meridyen yayının uzun- luğunu hesaplamıştır. ● Dünya haritası ile ünlü olan, Kitab-ı Bahriye adlı eserin sahibi Türk denizcidir. Cihannüma (Dünya'nın Aynası) adlı eserin yaza- rıdır. ● Seyahatname adlı eseri yazmıştır. Şarkın coğraf- yacısı olarak tanınır. Yukarıda özellikleri ve eserleri hakkında bilgi ve- rilen coğrafyaya katkı sağlamış bilim insanların- dan hangisinden bahsedilmemiştir? A) Piri Reis B) Evliya Çelebi C) Batlamyus Kâtip Çelebi E) Eratosthenes
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
SOSYAL BİLİMLER-1
17. İnsan ömrünün uzunluk, kısalık ölçülerine akıl erdire-
miyorum. Bilginlere bakıyorum, onlar ölçüyü herkesten
daha kısa tutuyorlar. Genç Katon, kendi kendini öldür-
mesine engel olmak isteyenlere, "Ben, hayattan vakitsiz
ayrıldı diye ayıplanacak bir yaşta değilim." demiş; bunu
söylerken de kırk sekiz yaşındaymış. Katon bu yaşı ol-
gun ve geçkin sayıyor. Gerçekten bu yaşa ulaşanlar o
kadar azdır ki. Doğal ömür dediğimiz bir süreyi düşüne-
rek bilmem ne kadar yıl daha yaşamak umuduyla avu-
nuruz, böyle bir umuda nasıl kapılabiliriz ki hiçbirimiz
doğanın gerektirdiği sayısız kazaların dışında kalamayız.
Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alın-
mış olabilir?
A) Fıkra
18.
19.
Makale
Ani
Günlük
E) Deneme
sembolizmin edebiyatımızdaki ilk temsilcisidir. Şi-
kademi
Lise Türkçe
Deneme Nedir?
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SOSYAL BİLİMLER-1 17. İnsan ömrünün uzunluk, kısalık ölçülerine akıl erdire- miyorum. Bilginlere bakıyorum, onlar ölçüyü herkesten daha kısa tutuyorlar. Genç Katon, kendi kendini öldür- mesine engel olmak isteyenlere, "Ben, hayattan vakitsiz ayrıldı diye ayıplanacak bir yaşta değilim." demiş; bunu söylerken de kırk sekiz yaşındaymış. Katon bu yaşı ol- gun ve geçkin sayıyor. Gerçekten bu yaşa ulaşanlar o kadar azdır ki. Doğal ömür dediğimiz bir süreyi düşüne- rek bilmem ne kadar yıl daha yaşamak umuduyla avu- nuruz, böyle bir umuda nasıl kapılabiliriz ki hiçbirimiz doğanın gerektirdiği sayısız kazaların dışında kalamayız. Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alın- mış olabilir? A) Fıkra 18. 19. Makale Ani Günlük E) Deneme sembolizmin edebiyatımızdaki ilk temsilcisidir. Şi- kademi
pelikankitabevi.com.tr
3.
Mektuptan açılmış talihim, bir tane daha geldi. Öteki
gibi değil bu. Bir kere yazan gizlemiyor kendini, kim
olduğunu söylüyor: İsmet Zeki Eyüboğlu adında bir
genç. İstanbul Bilim Yurdunda yani Üniversitesinde
okuyormuş. Sonra da benimle eğlenmiyor, alaya al-
mıyor beni, över gibi gözüküp alttan alta iğnelemeğe
kalkmıyor. Çıkışıyor bana, çıkışıyor ya, haklı olarak
çıkışıyor. Eski yazılarımı, şu Öz Türkçe yazılarımı be-
ğenirmiş, yenilerine sinirleniyor, şöyle diyor: "Geçen
günkü Nokta dergisinde Ulus'tan aktarılmış bir yazı-
nızı okudum. Ne çok üzüldüm bilseniz! Yoksa sizi de
mi elden kaçırdık? Nerede o eski güzelim Öz Türk-
çe sözler, nerede o yazınızdaki edebiyat, ahlak, hak,
sanat, merak, şiir gibi tatsız tutsuz Osmanlıca sözler.
Niçin şunun bunun sözüne bakıp da düşüncelerimizi
değiştiriyorsunuz?
Aşağıdakilerden hangisi bir kısmı alınan edebî me-
tin türünün özelliği değildir?
Gazete ve dergi çevresinde gelişme göstermiş bir
yazı türüdür.
BYazarın kişisel düşünceleri daha ağır basmaktadır.
Samimi, içten ve yalın bir anlatım kullanılmıştır.
DYazar kendi kendine konuşuyormuşçasına yazar.
EXEn önemli örneklerini Şevket Rado, Nurullah Ataç
gibi isimler vermiştir.
Deneme
Lise Türkçe
Deneme Nedir?
pelikankitabevi.com.tr 3. Mektuptan açılmış talihim, bir tane daha geldi. Öteki gibi değil bu. Bir kere yazan gizlemiyor kendini, kim olduğunu söylüyor: İsmet Zeki Eyüboğlu adında bir genç. İstanbul Bilim Yurdunda yani Üniversitesinde okuyormuş. Sonra da benimle eğlenmiyor, alaya al- mıyor beni, över gibi gözüküp alttan alta iğnelemeğe kalkmıyor. Çıkışıyor bana, çıkışıyor ya, haklı olarak çıkışıyor. Eski yazılarımı, şu Öz Türkçe yazılarımı be- ğenirmiş, yenilerine sinirleniyor, şöyle diyor: "Geçen günkü Nokta dergisinde Ulus'tan aktarılmış bir yazı- nızı okudum. Ne çok üzüldüm bilseniz! Yoksa sizi de mi elden kaçırdık? Nerede o eski güzelim Öz Türk- çe sözler, nerede o yazınızdaki edebiyat, ahlak, hak, sanat, merak, şiir gibi tatsız tutsuz Osmanlıca sözler. Niçin şunun bunun sözüne bakıp da düşüncelerimizi değiştiriyorsunuz? Aşağıdakilerden hangisi bir kısmı alınan edebî me- tin türünün özelliği değildir? Gazete ve dergi çevresinde gelişme göstermiş bir yazı türüdür. BYazarın kişisel düşünceleri daha ağır basmaktadır. Samimi, içten ve yalın bir anlatım kullanılmıştır. DYazar kendi kendine konuşuyormuşçasına yazar. EXEn önemli örneklerini Şevket Rado, Nurullah Ataç gibi isimler vermiştir. Deneme
MEB 2021-2022 Ölçme, Değerlendirme ve Sınav
A) Üstümüze gelen boran, kış gibi
Şahin pençesinde yavru kuş gibi
B) Dönülmez akşamın ufkundayım vakit çok geç
Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geg
C) Koyun verdi kuzu verdi süt verdi
Yemek verdi ekmek verdi et verdi
D) O çay ağır akar, yorgun mu bilmem?
Mehtabi hasta mi, solgun mu bilmem?
E) O gül endam bir al şale bürünsün yürüsün,
Ucu gönlüm gibi ardınca sürünsün yürüsün.
15. Gerçek şudur ki romancı da şair de iç içe giren geçmi-
şin özlemi ile geleceğin umudunu kişi olarak, toplum
olarak bütün yoğunluğuyla yaşamakta, yazdığını bu iç
yaşayışın etkisi altında yazmaktadır. Yaşadığı biricik
güzel bir anı sonrasızlaştırmak, yaşanıp duran birbiri-
ne benzer günlerin renksizliğinden kurtulmak, geçme-
siyle güzelleşen günleri daha da güzelleştirmek, özle-
mini taşıdığı bir dünya canlandırmak, onu bütün insan-
larla paylaşmak, içindeki ağırlıkları atmak için yazar.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden
alınmış olabilir?
-A) Fıkra
B) Makale
C) Sohbet
D) Deneme
E) Röportaj
Lise Türkçe
Deneme Nedir?
MEB 2021-2022 Ölçme, Değerlendirme ve Sınav A) Üstümüze gelen boran, kış gibi Şahin pençesinde yavru kuş gibi B) Dönülmez akşamın ufkundayım vakit çok geç Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geg C) Koyun verdi kuzu verdi süt verdi Yemek verdi ekmek verdi et verdi D) O çay ağır akar, yorgun mu bilmem? Mehtabi hasta mi, solgun mu bilmem? E) O gül endam bir al şale bürünsün yürüsün, Ucu gönlüm gibi ardınca sürünsün yürüsün. 15. Gerçek şudur ki romancı da şair de iç içe giren geçmi- şin özlemi ile geleceğin umudunu kişi olarak, toplum olarak bütün yoğunluğuyla yaşamakta, yazdığını bu iç yaşayışın etkisi altında yazmaktadır. Yaşadığı biricik güzel bir anı sonrasızlaştırmak, yaşanıp duran birbiri- ne benzer günlerin renksizliğinden kurtulmak, geçme- siyle güzelleşen günleri daha da güzelleştirmek, özle- mini taşıdığı bir dünya canlandırmak, onu bütün insan- larla paylaşmak, içindeki ağırlıkları atmak için yazar. Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir? -A) Fıkra B) Makale C) Sohbet D) Deneme E) Röportaj
Bir mekan ya da kent hakkında, yazarın kendi bilgi ve gözlemleriyle, samimi bir üslupla kaleme aldığı denemelerdir.
Yukarıda tanımlanan deneme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Lütfen birini seçin:
O a. Kent denemesi
b. Eleştirel deneme
c. Klasik deneme
d. Tarihi deneme
Secimimi temizle
Lise Türkçe
Deneme Nedir?
Bir mekan ya da kent hakkında, yazarın kendi bilgi ve gözlemleriyle, samimi bir üslupla kaleme aldığı denemelerdir. Yukarıda tanımlanan deneme türü aşağıdakilerden hangisidir? Lütfen birini seçin: O a. Kent denemesi b. Eleştirel deneme c. Klasik deneme d. Tarihi deneme Secimimi temizle
14. Kişiselliğin en fazla öne çıktığı, yazarın,
düşüncelerini kanıtlama amacı gütmeden kendi
kendisiyle konuşuyormuş gibi içten bir anlatımla ortaya
koyduğu yazılara ne ad verilir?
A) Makale
B) Eleştiri
C) Deneme
D) Fıkra
E) Sohbet
Lise Türkçe
Deneme Nedir?
14. Kişiselliğin en fazla öne çıktığı, yazarın, düşüncelerini kanıtlama amacı gütmeden kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi içten bir anlatımla ortaya koyduğu yazılara ne ad verilir? A) Makale B) Eleştiri C) Deneme D) Fıkra E) Sohbet
24- Aşağıdakilerin hangisinde eserin yazarı yanlış
verilmiştir?
A-Yaşar Kemal'in Peri Bacaları
B-Fikret Otyam'ın Topraksızlar
C-Ahmet Kutsi'nin İç Göç
D-Necmi Onur'un Mezarlarında Yaşayanlar
E-Celalettin Cetin'in Büyük Göç
Lise Türkçe
Deneme Nedir?
24- Aşağıdakilerin hangisinde eserin yazarı yanlış verilmiştir? A-Yaşar Kemal'in Peri Bacaları B-Fikret Otyam'ın Topraksızlar C-Ahmet Kutsi'nin İç Göç D-Necmi Onur'un Mezarlarında Yaşayanlar E-Celalettin Cetin'in Büyük Göç
7. Hüseyin Rahmi, bu romanında Tanzimat'tan sonra yan-
liş Batılılaşmadan kaynaklanan toplumsal ve bireysel çö-
küntüleri anlatıyor. Yazar ele aldığı toplum kesitini anla-
tirken doğal olarak acı bir üslup kullanıyor. Bu acı dil,
toplumsal çalkantıyı daha iyi anlamamızı sağlıyor.
Bu parçada aşağıdaki yazı türlerinden hangisine öz-
gü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Deneme
B) Makale
C) Eleştiri
D) Fıkra
E) Yaşam öyküsü
Lise Türkçe
Deneme Nedir?
7. Hüseyin Rahmi, bu romanında Tanzimat'tan sonra yan- liş Batılılaşmadan kaynaklanan toplumsal ve bireysel çö- küntüleri anlatıyor. Yazar ele aldığı toplum kesitini anla- tirken doğal olarak acı bir üslup kullanıyor. Bu acı dil, toplumsal çalkantıyı daha iyi anlamamızı sağlıyor. Bu parçada aşağıdaki yazı türlerinden hangisine öz- gü nitelikler ağır basmaktadır? A) Deneme B) Makale C) Eleştiri D) Fıkra E) Yaşam öyküsü
sevebilseydin beni
1
Demokrasilerde halkın, istediğini yapar gibi göründüğü
doğrudur ama siyasal özgürlük, istediğini yapmak değil-
dir bana göre. Bir devlette yani içinde yasalar bulunan
bir toplumda özgürlük, insanın istediğini yapabilmesi ve
istemediğini yapmama hakkına sahip olmasıdır. Özgür-
lük, yasaların verdiği her hakkı sonuna kadar kullanma
gücüdür benim fikrimce.
Bu parça aşağıdaki edebî türlerin hangisinden alın-
mıştır?
A) ART
B) Röportaj
C) Fıkra
D) Deneme
(2021-2022)
2.
E) Söyleşi
1
Lise Türkçe
Deneme Nedir?
sevebilseydin beni 1 Demokrasilerde halkın, istediğini yapar gibi göründüğü doğrudur ama siyasal özgürlük, istediğini yapmak değil- dir bana göre. Bir devlette yani içinde yasalar bulunan bir toplumda özgürlük, insanın istediğini yapabilmesi ve istemediğini yapmama hakkına sahip olmasıdır. Özgür- lük, yasaların verdiği her hakkı sonuna kadar kullanma gücüdür benim fikrimce. Bu parça aşağıdaki edebî türlerin hangisinden alın- mıştır? A) ART B) Röportaj C) Fıkra D) Deneme (2021-2022) 2. E) Söyleşi 1
2 Özgürlüğe öyle düşkünüm ki, koca Hindistan'ın bir köşe-
sini bana yasaklasalar dünyanın tadı kaçar neredeyse.
Hiçbir yerde saklı, eli kolu bağlı yaşamak da istemem. Ora-
da pineklemektense alır başımı havası, toprağı bana açık
bir yere giderim. Hey Allah'ım! Çekilir bir şey midir mem-
leketin bir bucağına çivilenip kalmak? Niceleri kanunlar
yasakladı diye, şehirlere, meydanlara, herkesin gidip gel-
diği yollara uğrayamadan yaşıyor. Kanunlar küçük parma-
ğımı bile köle etmeye kalksalar, nereye olsa gider yeni ka-
nunlar arardım.
Bu parça aşağıdaki edebî türlerin hangisine ait bir ör-
nekten alınmış olabilir?
A) Makale
CB
BY Fıkra
C) Eleştiri
D) Deneme
E) Ani
YAYINLARI
LİMİT
5.
"N
d-
Lise Türkçe
Deneme Nedir?
2 Özgürlüğe öyle düşkünüm ki, koca Hindistan'ın bir köşe- sini bana yasaklasalar dünyanın tadı kaçar neredeyse. Hiçbir yerde saklı, eli kolu bağlı yaşamak da istemem. Ora- da pineklemektense alır başımı havası, toprağı bana açık bir yere giderim. Hey Allah'ım! Çekilir bir şey midir mem- leketin bir bucağına çivilenip kalmak? Niceleri kanunlar yasakladı diye, şehirlere, meydanlara, herkesin gidip gel- diği yollara uğrayamadan yaşıyor. Kanunlar küçük parma- ğımı bile köle etmeye kalksalar, nereye olsa gider yeni ka- nunlar arardım. Bu parça aşağıdaki edebî türlerin hangisine ait bir ör- nekten alınmış olabilir? A) Makale CB BY Fıkra C) Eleştiri D) Deneme E) Ani YAYINLARI LİMİT 5. "N d-
5.
Yazmayı denemiyorum bile. Bu boşlukta yaz-
mak. Niçin? Kimin için? Nasıl? Oradan oraya
bocalıyorum. Şimdi biraz duruldum. Yazmak
diye bir sorunum kalmadı. Giderek belki okumak
diye... Yanımda getirdiğim kitapların hemen hiç-
birine el sürmüyorum. Bir çukur oluyor çevrem-
de, bu çukura bugün de dâhil gün geçtikçe daha
çok gömüleceğimin farkındayım.
Bu parça anlatılanlar aşağıdaki yazınsal türle-
rin hangisinden alınmıştır?
AY Otobiyografi
B) Biyografi
Günlük
D)) Deneme
E Eleştiri
A
6.
Lise Türkçe
Deneme Nedir?
5. Yazmayı denemiyorum bile. Bu boşlukta yaz- mak. Niçin? Kimin için? Nasıl? Oradan oraya bocalıyorum. Şimdi biraz duruldum. Yazmak diye bir sorunum kalmadı. Giderek belki okumak diye... Yanımda getirdiğim kitapların hemen hiç- birine el sürmüyorum. Bir çukur oluyor çevrem- de, bu çukura bugün de dâhil gün geçtikçe daha çok gömüleceğimin farkındayım. Bu parça anlatılanlar aşağıdaki yazınsal türle- rin hangisinden alınmıştır? AY Otobiyografi B) Biyografi Günlük D)) Deneme E Eleştiri A 6.
angisinin
C) Fıkra
1.
11. Ben güncelin peşine takılmam. Günle sınırlanmak, ya
meseleler üzerine sesli düşünürken yazarım aslında.
zarın sesini gelecekten uzaklaştırır. Insanlığı ilgilendiren
Sevgi, umut, uzay, yoksulluk, çocuklar... Bunlar her ulus
için her dönemde konuşulmaya değer konular. Günlük
siyasetin bunaltıcı havasından da ancak bu yazılarla
kurtulabilirim diye düşünüyorum. Hem yazarken hem
D
okurken...
Böyle konuşan birinin kaleme aldığı yazı türü aşağı
ab dakilerden hangisidir?
A) Deneme
B) Makale
C) Roporta
201
Prf Yayınları
D) Fikra
E) Haber yazısı
Lise Türkçe
Deneme Nedir?
angisinin C) Fıkra 1. 11. Ben güncelin peşine takılmam. Günle sınırlanmak, ya meseleler üzerine sesli düşünürken yazarım aslında. zarın sesini gelecekten uzaklaştırır. Insanlığı ilgilendiren Sevgi, umut, uzay, yoksulluk, çocuklar... Bunlar her ulus için her dönemde konuşulmaya değer konular. Günlük siyasetin bunaltıcı havasından da ancak bu yazılarla kurtulabilirim diye düşünüyorum. Hem yazarken hem D okurken... Böyle konuşan birinin kaleme aldığı yazı türü aşağı ab dakilerden hangisidir? A) Deneme B) Makale C) Roporta 201 Prf Yayınları D) Fikra E) Haber yazısı
27.-30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbi-
rinden bağımsız cevaplayınız.
Şeyma tatil için Amerika, Brezilya, Kanada, Dabai
ve Tayland'da yılda ikişer kez gitmektedir. Şey-
ma'nın tatil programı ile ilgili bazı bilgiler aşağıa
verilmiştir.
●
Şeyma tatil için aynı ülkeye peş peşe gitme-
mektedir.
• Amerika'ta yaptığı tatiller, Kanada'da yaptığı
tatillerden öncedir.
Dubai'de yaptığı tatiller 5. ve 9. sıradadır.
.
Tayland'a yaptığı 2. tatilden hemen önce Bre-
zilya ve Kanada'dan birine, hemen sonrada
diğerine gitmiştir.
ALL
27. Buna göre Şeyma
1. Amerika
II. Kanada
D
E
M
III. Tayland
ülkelerinden hangilerine 2. sırada tatil yapmış
olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) Il ve Ill
www.kaplanakademi.com
KAPLAN
><>-NO
29.
C
30
Lise Türkçe
Deneme Nedir?
27.-30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbi- rinden bağımsız cevaplayınız. Şeyma tatil için Amerika, Brezilya, Kanada, Dabai ve Tayland'da yılda ikişer kez gitmektedir. Şey- ma'nın tatil programı ile ilgili bazı bilgiler aşağıa verilmiştir. ● Şeyma tatil için aynı ülkeye peş peşe gitme- mektedir. • Amerika'ta yaptığı tatiller, Kanada'da yaptığı tatillerden öncedir. Dubai'de yaptığı tatiller 5. ve 9. sıradadır. . Tayland'a yaptığı 2. tatilden hemen önce Bre- zilya ve Kanada'dan birine, hemen sonrada diğerine gitmiştir. ALL 27. Buna göre Şeyma 1. Amerika II. Kanada D E M III. Tayland ülkelerinden hangilerine 2. sırada tatil yapmış olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) Il ve Ill www.kaplanakademi.com KAPLAN ><>-NO 29. C 30