Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi Soruları

5-Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde adlaşmış
sifat-fiil yoktur?
A) Bakan yemez, kapan yer.
B) Bağı ağlayanın yüzü güler.
C) Canı yanan eşek atı geçer.
D) Cefayı çekmeyen sefanın kadrini bilmez.
E) Rüzgârın önüne düşmeyen yorulur.
Lise Türkçe
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi
5-Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde adlaşmış sifat-fiil yoktur? A) Bakan yemez, kapan yer. B) Bağı ağlayanın yüzü güler. C) Canı yanan eşek atı geçer. D) Cefayı çekmeyen sefanın kadrini bilmez. E) Rüzgârın önüne düşmeyen yorulur.
doğmasına
acak çalışmaların
Sneminin vurgu-
tak yönlerinin
cla ilişkilendi-
7
garlığı
sinde
Türk
atı
Ed.
6)
Ed.
karekök
(1) Türkler, 8. yüzyıldan başlayarak topluluklar hâlinde
kabulü, Türk toplumunun düşünce dünyasında ve ya-
Islamiyet'i benimsemeye başladılar. (II) Islamiyet'in
şama biçiminde büyük değişiklikler oluşturdu. (III) Bu
etkiyle Türk edebiyatı da içerik, biçim, dil ve üslup ba-
kımından değişimler geçirdi. (IV) İslam uygarlığı etki-
sindeki geçiş dönemi ürünlerinden sonra Anadolu'da
Türk edebiyatı iki kolda gelişti: (V) Halk edebiyatı ve
Klasik Türk edebiyatı.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin-
de bir bilgi yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
8.
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi
doğmasına acak çalışmaların Sneminin vurgu- tak yönlerinin cla ilişkilendi- 7 garlığı sinde Türk atı Ed. 6) Ed. karekök (1) Türkler, 8. yüzyıldan başlayarak topluluklar hâlinde kabulü, Türk toplumunun düşünce dünyasında ve ya- Islamiyet'i benimsemeye başladılar. (II) Islamiyet'in şama biçiminde büyük değişiklikler oluşturdu. (III) Bu etkiyle Türk edebiyatı da içerik, biçim, dil ve üslup ba- kımından değişimler geçirdi. (IV) İslam uygarlığı etki- sindeki geçiş dönemi ürünlerinden sonra Anadolu'da Türk edebiyatı iki kolda gelişti: (V) Halk edebiyatı ve Klasik Türk edebiyatı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin- de bir bilgi yanlışı vardır? A) I B) II C) III 8. D) IV E) V
1.
MO 10000
MO 3200
Yazicin icadi
MO 220 0 216
Asya Hun Devleti
1453
2017
Verilen tarih şeridine göre aşağıdaki yargılardan hangisi-
ne ulaşılamaz?
A) Milattan önceki tarihlerin "0" a yaklaştıkça küçüldüğüne
B) Asya Hun Devleti'nin siyasi varlığının kaç yıl sürdüğüne
C) Günümüzden geçmişe doğru gidildikçe bilgi birikiminin
arttığına
D) Milattan sonraki tarihlerin "0" dan uzaklaştıkça büyüdü-
güne
E) Kronolojik sıralamanın doğru yapıldığına
Lise Türkçe
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi
1. MO 10000 MO 3200 Yazicin icadi MO 220 0 216 Asya Hun Devleti 1453 2017 Verilen tarih şeridine göre aşağıdaki yargılardan hangisi- ne ulaşılamaz? A) Milattan önceki tarihlerin "0" a yaklaştıkça küçüldüğüne B) Asya Hun Devleti'nin siyasi varlığının kaç yıl sürdüğüne C) Günümüzden geçmişe doğru gidildikçe bilgi birikiminin arttığına D) Milattan sonraki tarihlerin "0" dan uzaklaştıkça büyüdü- güne E) Kronolojik sıralamanın doğru yapıldığına
O
Amasya Genelgesi'nde "Milletin durumunu saptamak ve
sesini dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden
uzak millî bir kurulun varlığı gereklidir." kararı yer almıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu kararın hayata geçirilmesi-
nin ilk adımı olarak gösterilebilir?
A) Heyet-i Temsiliyenin oluşturulması
B) Mebusan Meclisinin açılması
C) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun çıkarılması
D) Büyük Millet Meclisinin açılması
E) Cumhuriyetin ilan edilmesi
Lise Türkçe
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi
O Amasya Genelgesi'nde "Milletin durumunu saptamak ve sesini dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak millî bir kurulun varlığı gereklidir." kararı yer almıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu kararın hayata geçirilmesi- nin ilk adımı olarak gösterilebilir? A) Heyet-i Temsiliyenin oluşturulması B) Mebusan Meclisinin açılması C) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun çıkarılması D) Büyük Millet Meclisinin açılması E) Cumhuriyetin ilan edilmesi
1. Düşünmek, bir şeyin anlamını kavramak için onun
varlığına nüfuz etmek demektir. Varlık ve mananın
derinliklerine inmek, eşyanın zahirî niteliklerini
tanımamıza imkân sağlayan beş duyunun ötesine
geçmeyi gerektirir. Düşünmek, fiziki dünyadan gelen
verileri zihnimizde belli bir soyutlama düzeyinde
yeniden kurgulama fikrini tazammun eder. Burada
mânâyı inşa ederiz. Fakat düşünmek aynı zamanda bir
keşiftir. Perde kalkınca mananın arziendam etmesidir.
Düşünce kelimesinin varlık ve mânâ ile kurduğu bu
ilişki, hakikatin ancak içine düşülmek, derinine inmek
ve nüfuz edilmek suretiyle kavranabileceğini ifade
eder. Düşünmek, insanın düşündüğü şey ile ünsiyet
kurmasıdır.
Bu metinde altı çizili sözcük ve söz öbeklerinden
birinin cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerden
hangisinde yoktur?
A) Ahmet Haşim'in hayatını okumak, onun şiirlerinin
gizli taraflarını biraz daha görünür kıldı.
BY Şehrin kenar mahallelerindeki hayatla gerçek bir
bağ kurabilmek için o insanların acılarını paylaşmak
gerekir. L
içimize, derinlerimize işleyen Anadolu kültürü, katı
tavır almamızı engelleyen unsur.
D Gerçeklerin böyle ayan beyan ortaya çıkması,
insanımızda gizleyemediği bir sevinç yaratır.
E) Bu kadar çalışmaya rağmen insan fitratındaki
incelikleri gösteremedik size.
Lise Türkçe
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi
1. Düşünmek, bir şeyin anlamını kavramak için onun varlığına nüfuz etmek demektir. Varlık ve mananın derinliklerine inmek, eşyanın zahirî niteliklerini tanımamıza imkân sağlayan beş duyunun ötesine geçmeyi gerektirir. Düşünmek, fiziki dünyadan gelen verileri zihnimizde belli bir soyutlama düzeyinde yeniden kurgulama fikrini tazammun eder. Burada mânâyı inşa ederiz. Fakat düşünmek aynı zamanda bir keşiftir. Perde kalkınca mananın arziendam etmesidir. Düşünce kelimesinin varlık ve mânâ ile kurduğu bu ilişki, hakikatin ancak içine düşülmek, derinine inmek ve nüfuz edilmek suretiyle kavranabileceğini ifade eder. Düşünmek, insanın düşündüğü şey ile ünsiyet kurmasıdır. Bu metinde altı çizili sözcük ve söz öbeklerinden birinin cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerden hangisinde yoktur? A) Ahmet Haşim'in hayatını okumak, onun şiirlerinin gizli taraflarını biraz daha görünür kıldı. BY Şehrin kenar mahallelerindeki hayatla gerçek bir bağ kurabilmek için o insanların acılarını paylaşmak gerekir. L içimize, derinlerimize işleyen Anadolu kültürü, katı tavır almamızı engelleyen unsur. D Gerçeklerin böyle ayan beyan ortaya çıkması, insanımızda gizleyemediği bir sevinç yaratır. E) Bu kadar çalışmaya rağmen insan fitratındaki incelikleri gösteremedik size.
i
TOMENTUM ALFA
37. ve 38. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Fransa inkilapçilan ile Osmanlı aydinlan arasında, fertler arasın
da eşitlik sağlamak ve toplumun kendi kendilerini idare etmesi
konusunda benzer fikirler olmasına rağmen, mensup olduklan
kültürel ve sosyal çevreden kaynaklanan farklılıklarda vardır. Fran-
Siz inkılapçıları Fransız burjuvalan olup aydınlanma düşünceleri-
ne içten inanmaktadırlar. Osmanlı aydınlan ise her ne kadar Ba-
ti'nin siyasi fikirlerine bağlı gibi görünseler de bir ikilem içindey-
diler/Bir taraftan Osmanlı geleneksel kültürü, din, hukuk, tarih ve
edebiyatından; diğer taraftan da Batili pozitif ve sosyal bilimler-
den etkilenmişlerdir. Aydınların çoğu, hürriyet sloganı altında dö-
namin padişahı ile mücadele ederken zihinlerinde ne hürriyet kav-
ramının sınırlarını ve anlamini ne de meşrutiyet rejiminde söz ko
nusu olacak demokrasi sisteminin kaidelerini oturtabilmişlerdir
37. Bu parçadan hareketle
1. Ait olduklan toplumsal ve kültürel ortam V
XBağlı oldukları siyasi düşünceler
Toplumun kendi kendini yönetmesi gerekliliği fikri
durumlarından hangilerinin Osmanly aydınları ile Fran-
siz inkılapçılarının farklı yönleri olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
D) I ve Il
B) Yalnız II
E) I ve III
C) Yalnız III
38. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi "Osman-
li aydının yaşadığı ikilem'e örnek gösterilebilir?
A) Namık Kemal'in tarihî bir olaydan yola çıkarak kaleme
aldığı Cezmi romanında romantizm akımından etkilen-
mesi
B) İbrahim Şinasi'nin geleneksel şiirde Tanrı'ya yakarış an-
lamına gelen münacatla akılcılık savunusu yapması
C) Ziya Paşa'nın Terkibibent adlı şiirinde dönemin sosyal
aksaklıklarını ağır bir dille eleştirmesi
D) Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Bey ile Råkim Efendi ro-
manında yanlış Batılılaşmaya tepki göstermesi
E) Ahmet Vefik Paşa'nın Fransız sanatçı Moliere'in Le Ma-
riage Force oyununu Zor Nikahi adıyla Türk toplumuna
uyarlaması
39. ve 40
Marry Shelley
lojinin kontras
üzerine geled
man önce ku
aldığını göre
bombalarini
karanlık ve ü
şananlar, on
Kendini yok
ya çıkarmak
mak arasın
39. Bu pa
hangi
T
DY
40. Aşa
lojin
örn
A
B
DI
E
Lise Türkçe
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi
i TOMENTUM ALFA 37. ve 38. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Fransa inkilapçilan ile Osmanlı aydinlan arasında, fertler arasın da eşitlik sağlamak ve toplumun kendi kendilerini idare etmesi konusunda benzer fikirler olmasına rağmen, mensup olduklan kültürel ve sosyal çevreden kaynaklanan farklılıklarda vardır. Fran- Siz inkılapçıları Fransız burjuvalan olup aydınlanma düşünceleri- ne içten inanmaktadırlar. Osmanlı aydınlan ise her ne kadar Ba- ti'nin siyasi fikirlerine bağlı gibi görünseler de bir ikilem içindey- diler/Bir taraftan Osmanlı geleneksel kültürü, din, hukuk, tarih ve edebiyatından; diğer taraftan da Batili pozitif ve sosyal bilimler- den etkilenmişlerdir. Aydınların çoğu, hürriyet sloganı altında dö- namin padişahı ile mücadele ederken zihinlerinde ne hürriyet kav- ramının sınırlarını ve anlamini ne de meşrutiyet rejiminde söz ko nusu olacak demokrasi sisteminin kaidelerini oturtabilmişlerdir 37. Bu parçadan hareketle 1. Ait olduklan toplumsal ve kültürel ortam V XBağlı oldukları siyasi düşünceler Toplumun kendi kendini yönetmesi gerekliliği fikri durumlarından hangilerinin Osmanly aydınları ile Fran- siz inkılapçılarının farklı yönleri olduğu söylenebilir? A) Yalnız I D) I ve Il B) Yalnız II E) I ve III C) Yalnız III 38. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi "Osman- li aydının yaşadığı ikilem'e örnek gösterilebilir? A) Namık Kemal'in tarihî bir olaydan yola çıkarak kaleme aldığı Cezmi romanında romantizm akımından etkilen- mesi B) İbrahim Şinasi'nin geleneksel şiirde Tanrı'ya yakarış an- lamına gelen münacatla akılcılık savunusu yapması C) Ziya Paşa'nın Terkibibent adlı şiirinde dönemin sosyal aksaklıklarını ağır bir dille eleştirmesi D) Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Bey ile Råkim Efendi ro- manında yanlış Batılılaşmaya tepki göstermesi E) Ahmet Vefik Paşa'nın Fransız sanatçı Moliere'in Le Ma- riage Force oyununu Zor Nikahi adıyla Türk toplumuna uyarlaması 39. ve 40 Marry Shelley lojinin kontras üzerine geled man önce ku aldığını göre bombalarini karanlık ve ü şananlar, on Kendini yok ya çıkarmak mak arasın 39. Bu pa hangi T DY 40. Aşa lojin örn A B DI E
€
+
%62,9
Yasin okunan tütsü tüten çarşılardan
Geçerdi babam
Başında yağmur halkaları
Anam yeşil hırkalar görürdü düşünde
Daha ilk güzelliğinde
Alnını iki dağın arasına germiş
Bir devin göğsüne benzer
Göğsünden dualar geçermiş
Çarşılar ellerinde ekmek iğneleri
Cami avlularına açılan
Havuz sularına kapılan çocuklar
Görmeden güneşin bütün renklerini
Götürmezlerdi dükkandaki babalarına
Ocaktan akan kaynar yemekleri
Nenelerinin koyduğu avuç taslarına
14
Yukarıdaki dizelerden hareketle din ile edebiyat ilişkisini açıklayınız.
Lise Türkçe
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi
€ + %62,9 Yasin okunan tütsü tüten çarşılardan Geçerdi babam Başında yağmur halkaları Anam yeşil hırkalar görürdü düşünde Daha ilk güzelliğinde Alnını iki dağın arasına germiş Bir devin göğsüne benzer Göğsünden dualar geçermiş Çarşılar ellerinde ekmek iğneleri Cami avlularına açılan Havuz sularına kapılan çocuklar Görmeden güneşin bütün renklerini Götürmezlerdi dükkandaki babalarına Ocaktan akan kaynar yemekleri Nenelerinin koyduğu avuç taslarına 14 Yukarıdaki dizelerden hareketle din ile edebiyat ilişkisini açıklayınız.
1. Bir milletin asırlar boyunca geçirdiği düşünsel
ve duygusal gelişimlerini belirten edebî eser-
leri incelendiğinde, o milletin ruhsal dünyası
gerçekte olduğu gibi tasvir edilebilir. Geçmiş
zamanlara ait bir edebî eseri layıkıyla anla-
mak için önce o devir hakkında bilgi sahibi
olmak gerekir.
Bu metinde edebiyatın aşağıdakilerden
hangisi ile ilişkisi anlatılmaktadır?
A) Coğrafya
C) Felsefe
E) Tarih
B) Sosyoloji
D) Psikoloji
Lise Türkçe
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi
1. Bir milletin asırlar boyunca geçirdiği düşünsel ve duygusal gelişimlerini belirten edebî eser- leri incelendiğinde, o milletin ruhsal dünyası gerçekte olduğu gibi tasvir edilebilir. Geçmiş zamanlara ait bir edebî eseri layıkıyla anla- mak için önce o devir hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Bu metinde edebiyatın aşağıdakilerden hangisi ile ilişkisi anlatılmaktadır? A) Coğrafya C) Felsefe E) Tarih B) Sosyoloji D) Psikoloji
dan okuyan gücü ile hala sür
edir.
v. Edebiyat tarihi ulusumuzun başlangıcından günümüze kadar üretilen edebi eserleri tarihsel gelişim çizgisi
içerisinde incelerken o dönemin kültür ve sanat anlayışına sürekli bağlı kalmak zorunda değildir.
VI. Edebiyat tarihi, doğrudan bir kültür tarihi olmamakla birlikte din, felsefe, ahlak ve sanat tarihlerinin konula-
rını da içine alır.
VII.Edebiyat, dile paralel olarak gelişmiş, başlangıçta dinî törenlerde söylenen dua ve ilahilerle sınırlı iken za-
manla dünyevi (maddi) alana doğru yönelmiştir.
VIII. Toplumun dinî yaşantısı, inançla ilgili ritüelleri edebî eserlere konu olmuştur.
IX. Edebî eserlerin incelenmesinde sadece dinin sosyal hayat üzerindeki etkisine göre bir değerlendirme yapılır.
X. Edebiyat tarihi kitaplarında şair ve yazarların tüm yaşamlarına ve eserlerine yer verilmesi gerekir.
M.S.
nem
ye b
mis
E O
be
n
E
Lise Türkçe
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi
dan okuyan gücü ile hala sür edir. v. Edebiyat tarihi ulusumuzun başlangıcından günümüze kadar üretilen edebi eserleri tarihsel gelişim çizgisi içerisinde incelerken o dönemin kültür ve sanat anlayışına sürekli bağlı kalmak zorunda değildir. VI. Edebiyat tarihi, doğrudan bir kültür tarihi olmamakla birlikte din, felsefe, ahlak ve sanat tarihlerinin konula- rını da içine alır. VII.Edebiyat, dile paralel olarak gelişmiş, başlangıçta dinî törenlerde söylenen dua ve ilahilerle sınırlı iken za- manla dünyevi (maddi) alana doğru yönelmiştir. VIII. Toplumun dinî yaşantısı, inançla ilgili ritüelleri edebî eserlere konu olmuştur. IX. Edebî eserlerin incelenmesinde sadece dinin sosyal hayat üzerindeki etkisine göre bir değerlendirme yapılır. X. Edebiyat tarihi kitaplarında şair ve yazarların tüm yaşamlarına ve eserlerine yer verilmesi gerekir. M.S. nem ye b mis E O be n E
EDE
. T
S
. F
(
TEST
3
Türk Edebiyatı, tarihi sosyal değişmeye göre üç aşamada ele
alınıp incelenmektedir. Bunlar:
1. İslâm Öncesi Türk Edebiyatı
2. İslâm Kültürü Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
3. Batı Kültürü Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatr
Bu üç dönem, sanat anlayışı, formları, malzemesi, kaynak-
ları ve dili itibariyle birbirinden farklı özelliklere sahiptir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi farklı döneme ait bir
eserdir?
A) Bilge Kağan Yazıtı
B) Kutadgu Bilig
C) Divanü Lügat-it Türk
D) Atebetü'l Hakayık
E) Divan-ı Hikmet
Lise Türkçe
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi
EDE . T S . F ( TEST 3 Türk Edebiyatı, tarihi sosyal değişmeye göre üç aşamada ele alınıp incelenmektedir. Bunlar: 1. İslâm Öncesi Türk Edebiyatı 2. İslâm Kültürü Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı 3. Batı Kültürü Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatr Bu üç dönem, sanat anlayışı, formları, malzemesi, kaynak- ları ve dili itibariyle birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi farklı döneme ait bir eserdir? A) Bilge Kağan Yazıtı B) Kutadgu Bilig C) Divanü Lügat-it Türk D) Atebetü'l Hakayık E) Divan-ı Hikmet
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yapım eki
almamıştır?
A) Dudakları soğuktan morarmıştı.
B) Saçları sıkıntıdan ağarmıştı.
C) Ağaçlar, ilkbaharın gelmesiyle yeşerdi.
D) Çantasından kalemleri çıkardı.
E) Sabahları bir saat koşardı.
Lise Türkçe
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yapım eki almamıştır? A) Dudakları soğuktan morarmıştı. B) Saçları sıkıntıdan ağarmıştı. C) Ağaçlar, ilkbaharın gelmesiyle yeşerdi. D) Çantasından kalemleri çıkardı. E) Sabahları bir saat koşardı.
32. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele yıllarında
Karadeniz bölgesindeki asayişsizliği önleyip
TBMM'nin otoritesini sağlamak amacıyla
kurulmuştur?
A) Kuvay-i Seyyare
B) Kuvay- Inzibatiye
C) Merkez Ordusu
D) Yeşil Ordu
E) Teşkilat-ı Mahsusa
Lise Türkçe
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi
32. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele yıllarında Karadeniz bölgesindeki asayişsizliği önleyip TBMM'nin otoritesini sağlamak amacıyla kurulmuştur? A) Kuvay-i Seyyare B) Kuvay- Inzibatiye C) Merkez Ordusu D) Yeşil Ordu E) Teşkilat-ı Mahsusa
AYT/Edebiyat - Sosyal-1
29. İstanbul'un fethinin aşağıdaki sonuçlarından han-
gisi Avrupa'da siyasi yapıların güçlenmesine or-
tam hazırlamıştır?
A Ateşli silahların kullanımının Avrupada yaygınlaş-
ması
B) İpek ve Baharat yollarında İslam dünyasının etkin-
liğinin artması
C) Anadolu ve Rumeli toprakları arasında toprak bü-
Jünlüğünün sağlanması
6) Bizans'lı bilim insanlarının Avrupa'ya gitmesi ile
hümanizm akımının yayılması
E) Osmanlı Devleti'nin uluslararası alanda siyasi gü-
cünün kabul edilmesi
Lise Türkçe
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi
AYT/Edebiyat - Sosyal-1 29. İstanbul'un fethinin aşağıdaki sonuçlarından han- gisi Avrupa'da siyasi yapıların güçlenmesine or- tam hazırlamıştır? A Ateşli silahların kullanımının Avrupada yaygınlaş- ması B) İpek ve Baharat yollarında İslam dünyasının etkin- liğinin artması C) Anadolu ve Rumeli toprakları arasında toprak bü- Jünlüğünün sağlanması 6) Bizans'lı bilim insanlarının Avrupa'ya gitmesi ile hümanizm akımının yayılması E) Osmanlı Devleti'nin uluslararası alanda siyasi gü- cünün kabul edilmesi
2021-TYT/Sosyal Bilimler
SOSYAL BİLİM
1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-
Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan
alanlarına ait toplam 25 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için a
1. Doğu Roma İmparatorluğu'yla Avrupa Hunları
arasında 434 yılında yapılan Margos Antlaşması'nın,
• Doğu Roma bundan sonra Hunlara bağlı
kavimlerle antlaşmalar yapmayacak,
• Doğu Roma, Hunlardan kaçanlara sığınma hakkı
vermeyecek,
●
Ticari münasebetler yine belirli sınır kasabalarında
devam edecek,
• Doğu Roma'nın ödediği yıllık vergi iki katına
çıkarılacak.
maddeleri dikkate alındığında aşağıdakilerden
hangisine ulaşılamaz?
A) Doğu Roma'nın, Avrupa Hunlarının siyasi üstünlüğün
kabul ettiğine
B) İki devlet arasındaki ekonomik ilişkilerin
sürdürüleceğine
C) Avrupa Hunlarının kendilerine yönelik ittifakları
engellemeye çalıştığına
D) Doğu Roma'ya uygulanan maddi yaptırımın
artırıldığına
E) Akdeniz ticaretinin Avrupa Hunlarının kontrolüne
girdiğine
Lise Türkçe
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi
2021-TYT/Sosyal Bilimler SOSYAL BİLİM 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11- Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan alanlarına ait toplam 25 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için a 1. Doğu Roma İmparatorluğu'yla Avrupa Hunları arasında 434 yılında yapılan Margos Antlaşması'nın, • Doğu Roma bundan sonra Hunlara bağlı kavimlerle antlaşmalar yapmayacak, • Doğu Roma, Hunlardan kaçanlara sığınma hakkı vermeyecek, ● Ticari münasebetler yine belirli sınır kasabalarında devam edecek, • Doğu Roma'nın ödediği yıllık vergi iki katına çıkarılacak. maddeleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Doğu Roma'nın, Avrupa Hunlarının siyasi üstünlüğün kabul ettiğine B) İki devlet arasındaki ekonomik ilişkilerin sürdürüleceğine C) Avrupa Hunlarının kendilerine yönelik ittifakları engellemeye çalıştığına D) Doğu Roma'ya uygulanan maddi yaptırımın artırıldığına E) Akdeniz ticaretinin Avrupa Hunlarının kontrolüne girdiğine
• Diyarbakır Ergani ilçesi sınırlarında yer alır.
• Yakındoğu'daki köy yerleşmelerinin ilk örneği
görülmektedir.
• Neolitik Çağ'a ait buluntulara rastlanmıştır.
• Yuvarlak planlı kulübeler, ızgara planlı konutlar
bulunmaktadır.
Tarih öncesi döneme ait bu yerleşim yeri,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çatalhöyük
B) Truva
Ala
Alacahöyük
D) Alişar
EXÇayönü
25.
UcDört
Lise Türkçe
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi
• Diyarbakır Ergani ilçesi sınırlarında yer alır. • Yakındoğu'daki köy yerleşmelerinin ilk örneği görülmektedir. • Neolitik Çağ'a ait buluntulara rastlanmıştır. • Yuvarlak planlı kulübeler, ızgara planlı konutlar bulunmaktadır. Tarih öncesi döneme ait bu yerleşim yeri, aşağıdakilerden hangisidir? A) Çatalhöyük B) Truva Ala Alacahöyük D) Alişar EXÇayönü 25. UcDört
Tuğrul Bey, Bağdat'ı alarak Halife Kaim bi Emrillah'ı Büveyhoğul-
larının elinden kurtarmıştır. Bunun üzerine Halife, Tuğrul Bey'i Do-
ğu'nun ve Batı'nın sultanı ilan etmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Halife dünyevi yetkilerini Tuğrul Bey'e vermiştin
B) Halifeliğin saltanat usulü devam etmesine son verilmiştir.
Selçuklular İslam dünyasının liderliği ve koruyuculuğunu fiilen
üstlenmiştir.
O
Halifelik sadece dinî bir makam hâline gelmiştir.
deseryerir.
E) Selçukluların bölgedeki meşruluğu ve gücü yükselmiştir.
Lise Türkçe
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi
Tuğrul Bey, Bağdat'ı alarak Halife Kaim bi Emrillah'ı Büveyhoğul- larının elinden kurtarmıştır. Bunun üzerine Halife, Tuğrul Bey'i Do- ğu'nun ve Batı'nın sultanı ilan etmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Halife dünyevi yetkilerini Tuğrul Bey'e vermiştin B) Halifeliğin saltanat usulü devam etmesine son verilmiştir. Selçuklular İslam dünyasının liderliği ve koruyuculuğunu fiilen üstlenmiştir. O Halifelik sadece dinî bir makam hâline gelmiştir. deseryerir. E) Selçukluların bölgedeki meşruluğu ve gücü yükselmiştir.