Divan Şiiri Sanatçıları Soruları

Şeyhi
a bilgi
a veri
adığ
adi
eksi
belik
mu
ilir.
Bu
lik-
G
Enderunlu Fazıl ile ilgili olarak aşağıdakilerden han-
gisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Aşk maceralarını anlatmak için Defter-i Aşk adlı mes-
nevisini kalemi almıştır.
B) Hubanname adlı eserinin giriş kısmında güzellik ko-
nusunu ele almış, dönemine göre yeni sayılabilecek
çeşitli coğrafi bilgiler vermiştir.
C) Kabusname adlı eserinde bir yolculuğu sırasında
başından geçenlere değinmiştir.
D) Zenanname adlı 1101 beyitlik mesnevisinde çeşitli
milletlerin kadınlarını anlatmıştır.
E) Çenginame adlı eserinde İstanbul'daki meşhur kö-
çekleri tasvir etmiştir.
A
C
13
Lise Türkçe
Divan Şiiri Sanatçıları
Şeyhi a bilgi a veri adığ adi eksi belik mu ilir. Bu lik- G Enderunlu Fazıl ile ilgili olarak aşağıdakilerden han- gisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) Aşk maceralarını anlatmak için Defter-i Aşk adlı mes- nevisini kalemi almıştır. B) Hubanname adlı eserinin giriş kısmında güzellik ko- nusunu ele almış, dönemine göre yeni sayılabilecek çeşitli coğrafi bilgiler vermiştir. C) Kabusname adlı eserinde bir yolculuğu sırasında başından geçenlere değinmiştir. D) Zenanname adlı 1101 beyitlik mesnevisinde çeşitli milletlerin kadınlarını anlatmıştır. E) Çenginame adlı eserinde İstanbul'daki meşhur kö- çekleri tasvir etmiştir. A C 13
Q
ca-
Aşağıdaki açıklamalardan hangisi parantez içindeki eserle
ilgili değildir?
A) Afyonla arabın karşılaştırılarak şarabın üstün tutulduğu
440 beyitlik mesnevi, Fuzûlî'nin mesnevi tarzındaki ilk de-
nemesidir. Şah İsmail'e ithaf edilen eser, bazılarına göre
Osmanlı Padişahı II. Bayezid ile Şah Ismail arasındaki
mücadeleyi sembolize etmektedir. (Beng-ü Bade)
B) Fuzuli'ye ait olduğu henüz kesinlik kazanmamış 200
beyitlik bir mesnevidir. Eserde bir bağda meyvelerin ko-
nuşmaları, kendilerini övmeleri ve tartışmaları anlatılarak
insanların da gerçek değerlerini düşünmeden boş yere
anlaşmazlıklara düştükleri alegorik bir şekilde ifade edilir.
(Sohbet'ül Esmar)
C) Hüseyin Väiz-i Kaşifi'nin Ravzatü'ş-Şühedâ'sı esas alina-
rak hazırlanan kitapta Hz. Hüseyin'in Kerbelâ'da şehit edi-
lişi anlatılmaktadır. İslâmî Türk edebiyatında maktel türü-
nün bir şaheseri olup artistik Türk nesrinin de önde gelen
örnekleri arasında yer almaktadır. (Hadikatü's Süeda)
D) 134 beyitlik Farsça bir mesnevidir. Türk, İran ve Arap ede-
biyatlarında Fuzüli'ye asıl şöhretini sağlayan bu eser, Türk
edebiyatının klasik döneminde yazılmış mesnevilerin en
güzelidir. (Enisü'l Kalp)
E) Tasavvufi ve alegorik mahiyetteki eserde ruh ve beden
ilişkisi sembolik olarak ele alınmaktadır. Kahramanları
hüsn, aşk, ruh, kan, safra, balgam, sevda, mizaç, sıhhat,
dimağ, maraz ve perhiz olan eserde dervişin sülükta ilerle-
yerek fena fillåha erişebilmesi için neler yapması gerektiği
anlatılır. (Sıhhat-u Maraz)
Lise Türkçe
Divan Şiiri Sanatçıları
Q ca- Aşağıdaki açıklamalardan hangisi parantez içindeki eserle ilgili değildir? A) Afyonla arabın karşılaştırılarak şarabın üstün tutulduğu 440 beyitlik mesnevi, Fuzûlî'nin mesnevi tarzındaki ilk de- nemesidir. Şah İsmail'e ithaf edilen eser, bazılarına göre Osmanlı Padişahı II. Bayezid ile Şah Ismail arasındaki mücadeleyi sembolize etmektedir. (Beng-ü Bade) B) Fuzuli'ye ait olduğu henüz kesinlik kazanmamış 200 beyitlik bir mesnevidir. Eserde bir bağda meyvelerin ko- nuşmaları, kendilerini övmeleri ve tartışmaları anlatılarak insanların da gerçek değerlerini düşünmeden boş yere anlaşmazlıklara düştükleri alegorik bir şekilde ifade edilir. (Sohbet'ül Esmar) C) Hüseyin Väiz-i Kaşifi'nin Ravzatü'ş-Şühedâ'sı esas alina- rak hazırlanan kitapta Hz. Hüseyin'in Kerbelâ'da şehit edi- lişi anlatılmaktadır. İslâmî Türk edebiyatında maktel türü- nün bir şaheseri olup artistik Türk nesrinin de önde gelen örnekleri arasında yer almaktadır. (Hadikatü's Süeda) D) 134 beyitlik Farsça bir mesnevidir. Türk, İran ve Arap ede- biyatlarında Fuzüli'ye asıl şöhretini sağlayan bu eser, Türk edebiyatının klasik döneminde yazılmış mesnevilerin en güzelidir. (Enisü'l Kalp) E) Tasavvufi ve alegorik mahiyetteki eserde ruh ve beden ilişkisi sembolik olarak ele alınmaktadır. Kahramanları hüsn, aşk, ruh, kan, safra, balgam, sevda, mizaç, sıhhat, dimağ, maraz ve perhiz olan eserde dervişin sülükta ilerle- yerek fena fillåha erişebilmesi için neler yapması gerektiği anlatılır. (Sıhhat-u Maraz)
7. Nâbî ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
7/18:10.
A) Oluşturduğu hikemî şiir tarzıyla etkisini Tanzimat
şairlerine kadar sürdürmüştür.
B) Gazelleri ve özellikle de Hayriyye adlı mesnevisiyle
sesini çağlar ötesine ulaştırmış bir şairdir.
C) Kamaniçe Kalesi'nin fethini Fetihnâme-i Kamaniçe
adlı mensur eserinde anlatmıştır.
jem
D) Şiirlerinde atasözlerine, deyimlere; sosyal hiciv ve
eleştiriye yer vermiştir.
E Divan şiirindeki mahallîleşme akımının XVIII.
yüzyıldaki en büyük temsilcisidir.
Lise Türkçe
Divan Şiiri Sanatçıları
7. Nâbî ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 7/18:10. A) Oluşturduğu hikemî şiir tarzıyla etkisini Tanzimat şairlerine kadar sürdürmüştür. B) Gazelleri ve özellikle de Hayriyye adlı mesnevisiyle sesini çağlar ötesine ulaştırmış bir şairdir. C) Kamaniçe Kalesi'nin fethini Fetihnâme-i Kamaniçe adlı mensur eserinde anlatmıştır. jem D) Şiirlerinde atasözlerine, deyimlere; sosyal hiciv ve eleştiriye yer vermiştir. E Divan şiirindeki mahallîleşme akımının XVIII. yüzyıldaki en büyük temsilcisidir.
üzyıl)
4. Gayret dedi Aşk'a ey birâder
Gel yol eri yolda olmak ister
Bâl açdı iki hümâ-yı rif'at
Düşdi yola hemçü bûm-ı gurbet
Medd-i nigehi edip asâkeş
Gitdi iki merdüm-i belâkeş
Üftâdelige gam oldi munzam
Düşdi yolina harâbe-i gam
Bir deşt-i siyehde oldı gümrâh
Yeldâ-yi şitâ belâ-yı nâgâh
İçerik özelliklerinden hareketle bu dizelerin
aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait bir eserden
alındığı söylenebilir?
A) Şeyh Gâlip
D) Bâkî
B) Naili
E) Nedim
e) Nefi
Lise Türkçe
Divan Şiiri Sanatçıları
üzyıl) 4. Gayret dedi Aşk'a ey birâder Gel yol eri yolda olmak ister Bâl açdı iki hümâ-yı rif'at Düşdi yola hemçü bûm-ı gurbet Medd-i nigehi edip asâkeş Gitdi iki merdüm-i belâkeş Üftâdelige gam oldi munzam Düşdi yolina harâbe-i gam Bir deşt-i siyehde oldı gümrâh Yeldâ-yi şitâ belâ-yı nâgâh İçerik özelliklerinden hareketle bu dizelerin aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait bir eserden alındığı söylenebilir? A) Şeyh Gâlip D) Bâkî B) Naili E) Nedim e) Nefi
.
Aşağıdakilerin hangisinde bütünüyle divan
edebiyatı temsilcileri bir arada verilmiştir?
A) Şeyhî - Gevherî - Ahmet Paşa
BÂşık Paşa - Bâkî - Şeyhülislam Yahya
C) Fuzûlî - Nâbî - Seyranî
D) Taşlıcalı Yahya - Dertli - Nef'î
E) Şeyh Gâlip - Karacaoğlan - Necatî
Lise Türkçe
Divan Şiiri Sanatçıları
. Aşağıdakilerin hangisinde bütünüyle divan edebiyatı temsilcileri bir arada verilmiştir? A) Şeyhî - Gevherî - Ahmet Paşa BÂşık Paşa - Bâkî - Şeyhülislam Yahya C) Fuzûlî - Nâbî - Seyranî D) Taşlıcalı Yahya - Dertli - Nef'î E) Şeyh Gâlip - Karacaoğlan - Necatî
118
6.
Her sözüm gülşen-i manaya gönül bezminden
Gül gibi renkli nergis gibi mestane gelir
Bu beyit dil ve içerik özellikleri bakımından
aşağıdaki şairlerin hangisi tarafından yazılmış
olabilir?
A) Nábî
D) Şeyh Gâlip
B) Nailî
C) Nedim
E) Tatavlalı Mahremi
Lise Türkçe
Divan Şiiri Sanatçıları
118 6. Her sözüm gülşen-i manaya gönül bezminden Gül gibi renkli nergis gibi mestane gelir Bu beyit dil ve içerik özellikleri bakımından aşağıdaki şairlerin hangisi tarafından yazılmış olabilir? A) Nábî D) Şeyh Gâlip B) Nailî C) Nedim E) Tatavlalı Mahremi
16. Isfahan Şahı'nın oğlu Ahmet Mirza ile şahın hazinedarlığını
yapan keşişin kızı arasında geçen bir aşk hikâyesidir. Birbir-
lerini seven bu gençlerin kavuşması için şah, keşişten kızını
ister fakat keşiş kızını bir Müslüman'a vermek istemez. Şahın
isteğini doğrudan reddedemeyen keşiş, şahtan kendisine bi-
raz zaman vermesini ister ve o sürede kızını alıp kaçar. Ahmet
Mirza sevdiği kızın ardınca şehir şehir dolaşır. Tam kavuştular
derken keşiş kızını yeniden kaçırır. Kahramanımız sevdiğinin
peşinden Halep'e varır, oranın paşasına kendini sevdirir. Paşa,
keşişi tehdit eder ve kızını Ahmet Mirza'ya vermeye razı eder.
İki sevdalının nikâhları kıyılır. Keşişin buna gönlü olmadığı için
kızına sihirli bir gömlek giydirir. Bu gömlek son düğmesine ka-
dar açılır sonra tekrar kapanırmış. Kahramanımız sevdiğinin
düğmelerini bir türlü çözemez. Yüreğinden kopup gelen ateşle
yanar, kül olur. Küller dağılmasın diye bekleyen kadının saçla-
riküllerin içinde kalmış bir kıvılcımla tutusur; iki âşığın ancak
külleri birbirine kavuşur.
Bu parçada söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ferhad u Sirth
C) Leyle vir Mecnun
E) Vâmik u Azrá
B) Yûsuf Züleyhâ
D) Kerem ile Aslı
Lise Türkçe
Divan Şiiri Sanatçıları
16. Isfahan Şahı'nın oğlu Ahmet Mirza ile şahın hazinedarlığını yapan keşişin kızı arasında geçen bir aşk hikâyesidir. Birbir- lerini seven bu gençlerin kavuşması için şah, keşişten kızını ister fakat keşiş kızını bir Müslüman'a vermek istemez. Şahın isteğini doğrudan reddedemeyen keşiş, şahtan kendisine bi- raz zaman vermesini ister ve o sürede kızını alıp kaçar. Ahmet Mirza sevdiği kızın ardınca şehir şehir dolaşır. Tam kavuştular derken keşiş kızını yeniden kaçırır. Kahramanımız sevdiğinin peşinden Halep'e varır, oranın paşasına kendini sevdirir. Paşa, keşişi tehdit eder ve kızını Ahmet Mirza'ya vermeye razı eder. İki sevdalının nikâhları kıyılır. Keşişin buna gönlü olmadığı için kızına sihirli bir gömlek giydirir. Bu gömlek son düğmesine ka- dar açılır sonra tekrar kapanırmış. Kahramanımız sevdiğinin düğmelerini bir türlü çözemez. Yüreğinden kopup gelen ateşle yanar, kül olur. Küller dağılmasın diye bekleyen kadının saçla- riküllerin içinde kalmış bir kıvılcımla tutusur; iki âşığın ancak külleri birbirine kavuşur. Bu parçada söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? A) Ferhad u Sirth C) Leyle vir Mecnun E) Vâmik u Azrá B) Yûsuf Züleyhâ D) Kerem ile Aslı
7. Paris şehrinin sokakları çok geniştir. Yan yana beş araba
gitmek olanağı varken kimi yerlerde halkın kalabalığından,
üç atlı zorla geçerdik. Sanki şehirdeki bütün halk alay sey-
rine gelmişlerdi. Evleri dörder beşer kat olup pencereleri
sokağa bakar. Her penceresi erkek ve kadın kalabalığı ile
Sıkış sıkıştı. Böylece, hazırlanan eve inilip selama duran
askerin dahi sırayla önünden geçip sonunda mareşal dahi
bize veda edip evine gitti.
Bu parçanın tür özellikleri dikkate alındığında aşağıda-
ki eserlerin hangisinden alındığı söylenebilir?
A) Nabi'nin Tuhfetü'l-Harameyn'i
B) Yirmisekiz Mehmet Çelebi'nin Sefaretname'si
C) Evliya Çelebi'nin Seyahatname'si
D) Kâtip Çelebi'nin Keşfü'z-Zünun'u
E) Fuzuli'nin Şikâyetname'si
Lise Türkçe
Divan Şiiri Sanatçıları
7. Paris şehrinin sokakları çok geniştir. Yan yana beş araba gitmek olanağı varken kimi yerlerde halkın kalabalığından, üç atlı zorla geçerdik. Sanki şehirdeki bütün halk alay sey- rine gelmişlerdi. Evleri dörder beşer kat olup pencereleri sokağa bakar. Her penceresi erkek ve kadın kalabalığı ile Sıkış sıkıştı. Böylece, hazırlanan eve inilip selama duran askerin dahi sırayla önünden geçip sonunda mareşal dahi bize veda edip evine gitti. Bu parçanın tür özellikleri dikkate alındığında aşağıda- ki eserlerin hangisinden alındığı söylenebilir? A) Nabi'nin Tuhfetü'l-Harameyn'i B) Yirmisekiz Mehmet Çelebi'nin Sefaretname'si C) Evliya Çelebi'nin Seyahatname'si D) Kâtip Çelebi'nin Keşfü'z-Zünun'u E) Fuzuli'nin Şikâyetname'si
26. Bilimler matematik ile başlar ve sosyoloji ile son bulur. A.
Comte bu sınıflamayı doğanın temel yapılarındaki neden
sonuç bağlamına dayanarak ileri sürmüştür. Doğanın
şifreleri vardır ve bu şifrelerin kanıtlarla açığa çıkarılması
gereklidir. Comte bu çözüm işini sürekli değişen doğanın
yasa odaklı dinamiklerine bağlı kalarak çözmeye çalış-
manın doğruluğuna vurgu yapar. Çünkü doğa basit yani
görünür olandan karmaşığa doğru ilerleyen bir yapıya
sahiptir. Bilim de bu dizilime göre hareket eder. Bilimsel
olgular önce kendi ideolojik çerçevelerinde basit yasaları
irdeler. Sonra olgular, zamanla girift ve organik bütünleşik
yapılar olarak sıralanır.
Bu parçada Comte'un bilimsel alanların sınıflanma-
sıyla ilgili olarak anlatmak istediği aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Doğayı Tanrı bağlamındaki derlemelerle açıklamaya
çalışan ideolojileri içselleştirmesi
B) Olgusal olarak birbiriyle ilişkili olmayan bağlar içerisin-
de temellendirilmesi
C) Temel bir kaynağa bağlanarak değişim ve gelişim
odaklı sürdürülmesi
D) Ideolojik fenomenlerin her türlü görüş doğrultusunda
açıklanması
E) Bilim insanlarının gerçeklik ile kurulan bağlarının zayıf-
lığının nedenleri
Lise Türkçe
Divan Şiiri Sanatçıları
26. Bilimler matematik ile başlar ve sosyoloji ile son bulur. A. Comte bu sınıflamayı doğanın temel yapılarındaki neden sonuç bağlamına dayanarak ileri sürmüştür. Doğanın şifreleri vardır ve bu şifrelerin kanıtlarla açığa çıkarılması gereklidir. Comte bu çözüm işini sürekli değişen doğanın yasa odaklı dinamiklerine bağlı kalarak çözmeye çalış- manın doğruluğuna vurgu yapar. Çünkü doğa basit yani görünür olandan karmaşığa doğru ilerleyen bir yapıya sahiptir. Bilim de bu dizilime göre hareket eder. Bilimsel olgular önce kendi ideolojik çerçevelerinde basit yasaları irdeler. Sonra olgular, zamanla girift ve organik bütünleşik yapılar olarak sıralanır. Bu parçada Comte'un bilimsel alanların sınıflanma- sıyla ilgili olarak anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğayı Tanrı bağlamındaki derlemelerle açıklamaya çalışan ideolojileri içselleştirmesi B) Olgusal olarak birbiriyle ilişkili olmayan bağlar içerisin- de temellendirilmesi C) Temel bir kaynağa bağlanarak değişim ve gelişim odaklı sürdürülmesi D) Ideolojik fenomenlerin her türlü görüş doğrultusunda açıklanması E) Bilim insanlarının gerçeklik ile kurulan bağlarının zayıf- lığının nedenleri
Uzunluğu 30√3 birim olan bir telin bir kısmı kullanıla-
rak alanı 3√3 birimkare olan bir eşkenar üçgen, kalan
kısmıyla da bir düzgün altıgen yapılıyor.
Buna göre, bu altıgenin bir kenar uzunluğu kaç bi-
rimdir?
A) 2√3 B) 3√3 C) 4√3 DY 5√3
6√3
Lise Türkçe
Divan Şiiri Sanatçıları
Uzunluğu 30√3 birim olan bir telin bir kısmı kullanıla- rak alanı 3√3 birimkare olan bir eşkenar üçgen, kalan kısmıyla da bir düzgün altıgen yapılıyor. Buna göre, bu altıgenin bir kenar uzunluğu kaç bi- rimdir? A) 2√3 B) 3√3 C) 4√3 DY 5√3 6√3
15. Hüdhüd adlı bilge bir kuşun önderliğinde Kafdağı'nın
ardındaki padişahları Simurg'u bulmak için zorlu bir
yolculuğa çıkan kuşların hikâyesini anlatan ----, önemli bir
klasik eserdir. Bu kuşlar içinde isteği ve azmi olmayanlar ve
dünyevî şeylere takılanlar birer birer yolda kalır. Tasavvufî,
sembolik bir anlatıma sahiptir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) Mesnevi-i Manevi
C) Çarhnâme
B) Mantıku't Tayr
D) Garipnâme
E) Hadikatü's- Süeda
Lise Türkçe
Divan Şiiri Sanatçıları
15. Hüdhüd adlı bilge bir kuşun önderliğinde Kafdağı'nın ardındaki padişahları Simurg'u bulmak için zorlu bir yolculuğa çıkan kuşların hikâyesini anlatan ----, önemli bir klasik eserdir. Bu kuşlar içinde isteği ve azmi olmayanlar ve dünyevî şeylere takılanlar birer birer yolda kalır. Tasavvufî, sembolik bir anlatıma sahiptir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Mesnevi-i Manevi C) Çarhnâme B) Mantıku't Tayr D) Garipnâme E) Hadikatü's- Süeda
Hikemî (öğretici) tarzın kurucusu olan sanatçı eserleriyle
kişinin ve toplumun aksayan yönlerini göstererek uyarı-
larda bulunmuştur. Atasözü (darb-ı mesel) hikmetlerin
yer aldığı didaktik bir şiiri vardır. Şiirleri sade bir dil ve
akıcı bir üslupla kaleme alan sanatçı mensur ürünlerin-
de ağır bir dil kullanmayı tercih etmiştir.
Bu parçada tanıtılan divan edebiyatı sanatçısı aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) Bağdatlı Ruhi
C) Şeyh Galip
B) Nefi
CDY
E) Necati Bey
D) Nabi
Lise Türkçe
Divan Şiiri Sanatçıları
Hikemî (öğretici) tarzın kurucusu olan sanatçı eserleriyle kişinin ve toplumun aksayan yönlerini göstererek uyarı- larda bulunmuştur. Atasözü (darb-ı mesel) hikmetlerin yer aldığı didaktik bir şiiri vardır. Şiirleri sade bir dil ve akıcı bir üslupla kaleme alan sanatçı mensur ürünlerin- de ağır bir dil kullanmayı tercih etmiştir. Bu parçada tanıtılan divan edebiyatı sanatçısı aşağı- dakilerden hangisidir? A) Bağdatlı Ruhi C) Şeyh Galip B) Nefi CDY E) Necati Bey D) Nabi
belgis
16. Biri, saksımızı çiğneyip gitti
Biri, duvarları yıktı
Camları kırdı
(1
6
Fırtına gelip aramıza serildi
Biri, milyon kere çoğaltıp hüzünleri
Her şeyi kötüledi
Bizi yaraladı
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Sayı sifati
belgisiz zamir
A) Kalma durum eki almış ad
B) İyelik eki almış zamir
Çoğul eki almış soyut ad
D) Belirtme durum eki almış zamir
E) Haber kipiyle çekimlenmiş eylem
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Divan Şiiri Sanatçıları
belgis 16. Biri, saksımızı çiğneyip gitti Biri, duvarları yıktı Camları kırdı (1 6 Fırtına gelip aramıza serildi Biri, milyon kere çoğaltıp hüzünleri Her şeyi kötüledi Bizi yaraladı Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Sayı sifati belgisiz zamir A) Kalma durum eki almış ad B) İyelik eki almış zamir Çoğul eki almış soyut ad D) Belirtme durum eki almış zamir E) Haber kipiyle çekimlenmiş eylem Diğer sayfaya geçiniz.
10. Yüksekliğin ve soğuğun etkisiyle geniş yapraklı ağaçlar
rengârenk bir görünüme bürünüyor sonbahara doğru.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Kurallı birleşik sıfat
C) Adlaşmış sifat
fam
E) Küçültme sıfatı
B) Pekiştirme sıfatı
D) Belirtme sıfatı
Lise Türkçe
Divan Şiiri Sanatçıları
10. Yüksekliğin ve soğuğun etkisiyle geniş yapraklı ağaçlar rengârenk bir görünüme bürünüyor sonbahara doğru. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Kurallı birleşik sıfat C) Adlaşmış sifat fam E) Küçültme sıfatı B) Pekiştirme sıfatı D) Belirtme sıfatı
8. Son zamanlarda daha değerli bazı maddeler bulunmuş-
sa da altın, şekil alabilen en etkili ve en kıymetli süs ma-
teryalidir.
Bu cümleden aşağıdakilerin hangisine kesin olarak
ulaşılabilir?
A) Altın en rahat bulunabilen ve kolay işlenebilen bir
madendir.
B) Daha değerli madenler bulunsa da altın, geleneksel
süs ögesi olduğundan tercih edilmektedir.
C) Altın, süs maddeleri arasındaki hâkimiyetini devam
ettirmektedir.
D) Altın dışındaki süs maddeleri, işlemeye elverişli değil-
E) Alunin değeri, kolay şekil almasından kaynaklan-
maktadır.
Lise Türkçe
Divan Şiiri Sanatçıları
8. Son zamanlarda daha değerli bazı maddeler bulunmuş- sa da altın, şekil alabilen en etkili ve en kıymetli süs ma- teryalidir. Bu cümleden aşağıdakilerin hangisine kesin olarak ulaşılabilir? A) Altın en rahat bulunabilen ve kolay işlenebilen bir madendir. B) Daha değerli madenler bulunsa da altın, geleneksel süs ögesi olduğundan tercih edilmektedir. C) Altın, süs maddeleri arasındaki hâkimiyetini devam ettirmektedir. D) Altın dışındaki süs maddeleri, işlemeye elverişli değil- E) Alunin değeri, kolay şekil almasından kaynaklan- maktadır.
15. Divan edebiyatının önemli mesnevi şairlerindendir. Yaz-
mış olduğu beş mesnevi onu hamse sahibi şairlerden
biri yapmıştır. Hamsesinde yer alan mesnevilerde İran
edebiyatının mesnevilerine bir öykünme görülmez. Aksi-
ne sanatçı yaşadığı dönemden edindiği izlenimleri aşırı
süse kapılmaksızın bir motif hâlinde mesnevilerine yer-
leştirmiştir. Genç yaşında İstanbul'a gelerek saray terbi-
yesi gören şair, Şehzade Mustafa'nın emrine girmiştir.
Şehzade'nin ölümü üzerine kaleme aldığı mersiye ona
olan sevgisini göstermektedir.
Bu parçada söz edilen şair aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A) Nedim
C) Ahmedi
↑
023/000-4
Taşlıcalı Yahya
D) Nergisi
E) Ahmet Paşa
17.
7
Lise Türkçe
Divan Şiiri Sanatçıları
15. Divan edebiyatının önemli mesnevi şairlerindendir. Yaz- mış olduğu beş mesnevi onu hamse sahibi şairlerden biri yapmıştır. Hamsesinde yer alan mesnevilerde İran edebiyatının mesnevilerine bir öykünme görülmez. Aksi- ne sanatçı yaşadığı dönemden edindiği izlenimleri aşırı süse kapılmaksızın bir motif hâlinde mesnevilerine yer- leştirmiştir. Genç yaşında İstanbul'a gelerek saray terbi- yesi gören şair, Şehzade Mustafa'nın emrine girmiştir. Şehzade'nin ölümü üzerine kaleme aldığı mersiye ona olan sevgisini göstermektedir. Bu parçada söz edilen şair aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Nedim C) Ahmedi ↑ 023/000-4 Taşlıcalı Yahya D) Nergisi E) Ahmet Paşa 17. 7