Haber Yazma&Sözlü İletişim Soruları

T
yınları
12. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım
1
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
11
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
IV
V
Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerin hangisinde,
"-im, -im" eki ötekilerden farklı türde bir sözcüğe
eklenmiştir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
2.
Lise Türkçe
Haber Yazma&Sözlü İletişim
T yınları 12. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım 1 Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! 11 Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. IV V Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerin hangisinde, "-im, -im" eki ötekilerden farklı türde bir sözcüğe eklenmiştir? A) I B) II C) III D) IV E) V 2.
7.-8. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
(1) Anadolu'da yaşayan yörükler için keçenin ayrı bir
önemi vardır. (II) Yörükler arasında birçok amaçla kul-
lanılan keçe, özellikle çadırların iç döşemelerinde ve
binek hayvanlarının teçhizatında yaygın şekilde kul-
lanılmıştır. (III) Ayrıca çobanların soğuğa karşı korunmak
için sırtlarında taşıdıkları ve kepenek adı verilen giysi de
keçeden yapılmıştır. (IV) Türklerde göçebelik kültürünün
bir ürünü olan keçeciliğin çok eski bir geçmişi vardır. (V)
Orta Asya'da ortaya çıkan aplike keçeler bunların ilk
örnekleridir. (VI) Hem Orta Asya'da hem de Anadolu'da o
dönemlerden beri keçecilik geleneksel bir sanat hâline
dönüşerek varlığını sürdürmüştür.
7. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?
A) Açıklama vardır.
B) Özel isimler kullanılmıştır.
karekök
C Gerekçeli yargıya yer verilmiştir.
D) Terim anlamlı sözcükler vardır.
E Okuru yönlendiren bir hava taşımaktadır.
Lise Türkçe
Haber Yazma&Sözlü İletişim
7.-8. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. (1) Anadolu'da yaşayan yörükler için keçenin ayrı bir önemi vardır. (II) Yörükler arasında birçok amaçla kul- lanılan keçe, özellikle çadırların iç döşemelerinde ve binek hayvanlarının teçhizatında yaygın şekilde kul- lanılmıştır. (III) Ayrıca çobanların soğuğa karşı korunmak için sırtlarında taşıdıkları ve kepenek adı verilen giysi de keçeden yapılmıştır. (IV) Türklerde göçebelik kültürünün bir ürünü olan keçeciliğin çok eski bir geçmişi vardır. (V) Orta Asya'da ortaya çıkan aplike keçeler bunların ilk örnekleridir. (VI) Hem Orta Asya'da hem de Anadolu'da o dönemlerden beri keçecilik geleneksel bir sanat hâline dönüşerek varlığını sürdürmüştür. 7. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakiler- den hangisi söylenemez? A) Açıklama vardır. B) Özel isimler kullanılmıştır. karekök C Gerekçeli yargıya yer verilmiştir. D) Terim anlamlı sözcükler vardır. E Okuru yönlendiren bir hava taşımaktadır.
Dost düşman önümde yürür
Bilmedim asıl dostu
Dostların canıma kasti
Beni dostlarım öldürür.
Ağamsın kardaşımsın der
Gülerek kalbime girer
Sinsice için için yer
Beni dostlarım öldürür
Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelik-
ler taşımaktadır?
A) Didaktik
Nyebe Jorlleen id sol
op neblinop
lap el id preged nibigit
emito big ensalle
D) Pastoral
B) Epik
C) Dramatik
E) Satirik
US
Lise Türkçe
Haber Yazma&Sözlü İletişim
Dost düşman önümde yürür Bilmedim asıl dostu Dostların canıma kasti Beni dostlarım öldürür. Ağamsın kardaşımsın der Gülerek kalbime girer Sinsice için için yer Beni dostlarım öldürür Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelik- ler taşımaktadır? A) Didaktik Nyebe Jorlleen id sol op neblinop lap el id preged nibigit emito big ensalle D) Pastoral B) Epik C) Dramatik E) Satirik US
ki de
in yo-
ulma-
nek-
tespit
ebilir,
imda
soru
sayar.
ve yol
sanat
sana-
abilme
arşılık
ancak
va gö-
idaki-
mek
a koy-
Bir paragrafin başlığı, paragrafın konusun
Yani parçada anlatılanlanı, üzerinde durulan düşünceleri içe
ren kapsamlı sözlerdir.
Daragrafın önce konusu tespit edilmelidir çünkü "konu"nun öz
başbiktir.
nitelikte
kça genel bir yargı da olmamalıdır, ana düşünce
a taşımamalıdır, ölçütü bir uzunlukta ve
indan kısa ve özlü olmalidir.
ar Rişkilendirilmişse ya da karşılaştırma ya
lan ve ilişki kurulan kavramlar, düşünceler
adır. "Sanat ve insan", "Okumak ve Düşün.
mek", "Garipçer ve Şiir" gibi.
pilmiş
başlıkta ye
Bir paragrafta sıkça geçen ifadeler, dönüp dolaşıp gelinen
kavramlar, başlıktır. Çünkü yazarın kafasında kurduğu başlık
parçada sıkça geçecek; pekiştirme ve konuyu vurgulama açı
sından o söz tekrar edilecektir.
(1988-ÖSS)
02
Örnek
Sanatın amacı, kişinin düşüncesini, duyarlığını geliştirmek; ona
dünyaya ve insanlara insanca bakma, sezme, kavrama gücü ka-
zandırmaktır. Sanat ürünlerine ilgi duymayan, hayali işlemeyen
başkalarının acılarına, dertlerine ortak olmayan bir bilim adamı, bir
yargıç, bir yönetici düşünelim; ne yararı olur bunların toplumlarına
insanlığa? İnsanın, insan sevgisiyle yoğrulmadığı toplumlarda bü
tün yönleriyle ilkellik egemen olmaz mı?
Yukarıdaki parça için en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
A) Sanat ve Düş Gücü
B) Sanat ve İnsan
C) Sanat ve Yaratıcılık
D) Sanatın Gelişimi
E) Sanatın Doğuşu
Çözüm:
yapabi
ana düşür
Bir parag
yor?" soru
ana düşü
mak, beli
düşünced
yerine, se
Paragrafın
dikkat edilm
Öncelikl
duğu" a
Soru ci
dikkat
O Soru c
mama
O Sanki
dikkat
parac
vardı
Para
başk
ge g
sinin
cüm
dir.
Par
me
eğil
Pa
pa
bir
ör
Bu
ce
g
re
F
a
Lise Türkçe
Haber Yazma&Sözlü İletişim
ki de in yo- ulma- nek- tespit ebilir, imda soru sayar. ve yol sanat sana- abilme arşılık ancak va gö- idaki- mek a koy- Bir paragrafin başlığı, paragrafın konusun Yani parçada anlatılanlanı, üzerinde durulan düşünceleri içe ren kapsamlı sözlerdir. Daragrafın önce konusu tespit edilmelidir çünkü "konu"nun öz başbiktir. nitelikte kça genel bir yargı da olmamalıdır, ana düşünce a taşımamalıdır, ölçütü bir uzunlukta ve indan kısa ve özlü olmalidir. ar Rişkilendirilmişse ya da karşılaştırma ya lan ve ilişki kurulan kavramlar, düşünceler adır. "Sanat ve insan", "Okumak ve Düşün. mek", "Garipçer ve Şiir" gibi. pilmiş başlıkta ye Bir paragrafta sıkça geçen ifadeler, dönüp dolaşıp gelinen kavramlar, başlıktır. Çünkü yazarın kafasında kurduğu başlık parçada sıkça geçecek; pekiştirme ve konuyu vurgulama açı sından o söz tekrar edilecektir. (1988-ÖSS) 02 Örnek Sanatın amacı, kişinin düşüncesini, duyarlığını geliştirmek; ona dünyaya ve insanlara insanca bakma, sezme, kavrama gücü ka- zandırmaktır. Sanat ürünlerine ilgi duymayan, hayali işlemeyen başkalarının acılarına, dertlerine ortak olmayan bir bilim adamı, bir yargıç, bir yönetici düşünelim; ne yararı olur bunların toplumlarına insanlığa? İnsanın, insan sevgisiyle yoğrulmadığı toplumlarda bü tün yönleriyle ilkellik egemen olmaz mı? Yukarıdaki parça için en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Sanat ve Düş Gücü B) Sanat ve İnsan C) Sanat ve Yaratıcılık D) Sanatın Gelişimi E) Sanatın Doğuşu Çözüm: yapabi ana düşür Bir parag yor?" soru ana düşü mak, beli düşünced yerine, se Paragrafın dikkat edilm Öncelikl duğu" a Soru ci dikkat O Soru c mama O Sanki dikkat parac vardı Para başk ge g sinin cüm dir. Par me eğil Pa pa bir ör Bu ce g re F a
12. Şafak vakti çiğer kebabı ile başlayan yeme içme gelene-
ğinin, baklava ve mirra eşliğinde gece yarısına kadar sür-
düğü Güneydoğu Anadolu'ya mutfak kapısından adım at-
maya ne dersiniz?
Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yapıca girişik bir cümledir.
B) Anlamca olumsuz bir cümledir.
C) Soru cümlesidir.
D) Birden çok ad tamlaması vardır.
E)
Teklik üçüncü şahıs iyelik eki ve durum eki almış söz-
cükler vardır.
Lise Türkçe
Haber Yazma&Sözlü İletişim
12. Şafak vakti çiğer kebabı ile başlayan yeme içme gelene- ğinin, baklava ve mirra eşliğinde gece yarısına kadar sür- düğü Güneydoğu Anadolu'ya mutfak kapısından adım at- maya ne dersiniz? Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Yapıca girişik bir cümledir. B) Anlamca olumsuz bir cümledir. C) Soru cümlesidir. D) Birden çok ad tamlaması vardır. E) Teklik üçüncü şahıs iyelik eki ve durum eki almış söz- cükler vardır.
9. Aşağıdaki cümlelerde geçen kısaltmalardan hangi-
sinde bir yanlışlık yapılmıştır? X
I
B) Dünkü yağışlarda doğuda kar kalınlığı 70 cm'y
buldu.
Kuru yemişçiden kg'ı 55 liradan 10 kilo fındık al-
dım.
C) Dille ilgili bu makale Ing.den Alm.ya çevrilmiş.
D) Bizim bölümdeki prof'tan böyle bir açıklama bekle-
miyorduk.
E) Bu dönem 75 no.lu öğrencimiz onur belgesi al-
mıştır.
270
1
Lise Türkçe
Haber Yazma&Sözlü İletişim
9. Aşağıdaki cümlelerde geçen kısaltmalardan hangi- sinde bir yanlışlık yapılmıştır? X I B) Dünkü yağışlarda doğuda kar kalınlığı 70 cm'y buldu. Kuru yemişçiden kg'ı 55 liradan 10 kilo fındık al- dım. C) Dille ilgili bu makale Ing.den Alm.ya çevrilmiş. D) Bizim bölümdeki prof'tan böyle bir açıklama bekle- miyorduk. E) Bu dönem 75 no.lu öğrencimiz onur belgesi al- mıştır. 270 1
4.
Kendi düşüncelerini başkalarınınkinden daha farklı ve
üstün görmeye başladığı an bu dünyadaki serüveni
tamamlanmıştır artık insanın.
Bu parça ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi
doğrudur?
A) "Kendi" kelimesi sifat görevindedir.
B) Parçadaki -ki ekleri sıfat türetme görevlerinde kullanıl-
mıştır.
C)
Parçada bir tane belirtme sıfatı kullanılmıştır.
abhi D) Bağlaç olan sözcük sıfatları birbirine bağlamıştır.
Sifat fiille oluşturulan grup, ismi nitelemiştir.
E)
Lise Türkçe
Haber Yazma&Sözlü İletişim
4. Kendi düşüncelerini başkalarınınkinden daha farklı ve üstün görmeye başladığı an bu dünyadaki serüveni tamamlanmıştır artık insanın. Bu parça ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) "Kendi" kelimesi sifat görevindedir. B) Parçadaki -ki ekleri sıfat türetme görevlerinde kullanıl- mıştır. C) Parçada bir tane belirtme sıfatı kullanılmıştır. abhi D) Bağlaç olan sözcük sıfatları birbirine bağlamıştır. Sifat fiille oluşturulan grup, ismi nitelemiştir. E)
X
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcük yok-
tur?
K
A) Her zafer, çileli çalışma anlarının bir armağanıdır.
B) Yaşadıklarımızı düşünmekten bütün gece uyuyamadım.
C) Yaz mevsiminde bir kursa kaydolup İngilizce öğrenecek-
miş.
D) Elindeki kargaburnu ile kablonun ucunu iyice kıvırdı.
E) Sen şu köşede bekleyiver, ben işimi bitirip geleceğim.
Lise Türkçe
Haber Yazma&Sözlü İletişim
X 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcük yok- tur? K A) Her zafer, çileli çalışma anlarının bir armağanıdır. B) Yaşadıklarımızı düşünmekten bütün gece uyuyamadım. C) Yaz mevsiminde bir kursa kaydolup İngilizce öğrenecek- miş. D) Elindeki kargaburnu ile kablonun ucunu iyice kıvırdı. E) Sen şu köşede bekleyiver, ben işimi bitirip geleceğim.
14
Numaralandırılmış
bölümlerden hangisi
önceki cümlenin ögesi durumundadır?
A) I
B) II
-C) III
P) IV
E) V
12. Toplumsal birliğin korunması, toplumsal devamlılığın
sağlanması ve toplumu temsil eden ahlaklı, kendini
bilen, şahsiyet sahibi nesillerin yetişmesi için değer
aktarımının ve eğitiminin etkin bir şekilde yapılması
gerekmektedir.
Bu cümlenin öge sıralaması aşağıdakilerin hangi-
sinde doğru verilmiştir?
A) Özne - Yüklem
B) Zarf tümleci - Edat tümleci - Özne - Yüklem
1
C)
Edat tumleci - Nesne - Yüklem
D) Özne - Nesne - Zarf tümleci - Yüklem
Edat tümleci - Özne - Yüklem
5. C
E
Y
A
Lise Türkçe
Haber Yazma&Sözlü İletişim
14 Numaralandırılmış bölümlerden hangisi önceki cümlenin ögesi durumundadır? A) I B) II -C) III P) IV E) V 12. Toplumsal birliğin korunması, toplumsal devamlılığın sağlanması ve toplumu temsil eden ahlaklı, kendini bilen, şahsiyet sahibi nesillerin yetişmesi için değer aktarımının ve eğitiminin etkin bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bu cümlenin öge sıralaması aşağıdakilerin hangi- sinde doğru verilmiştir? A) Özne - Yüklem B) Zarf tümleci - Edat tümleci - Özne - Yüklem 1 C) Edat tumleci - Nesne - Yüklem D) Özne - Nesne - Zarf tümleci - Yüklem Edat tümleci - Özne - Yüklem 5. C E Y A
7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi hem öneri hem
beğeni anlamı içermektedir?
A) Anlatımınızı geliştirmek için daha sade bir dil kul-
lanmalısınız.
B) Öykülerinizin çekiciliğini, içerik çeşitliliğiyle destek-
Memelisiniz.
COluşturduğunuz tipleri hayatın içinden seçerseniz
iyi olur.
DYRomanınızı kapalı anlatımın sıkıcılığından kurtar-
malısınız.
Yazdıklarınız okura gerçeklik duygusu vermelidir.
karekök
Lise Türkçe
Haber Yazma&Sözlü İletişim
7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi hem öneri hem beğeni anlamı içermektedir? A) Anlatımınızı geliştirmek için daha sade bir dil kul- lanmalısınız. B) Öykülerinizin çekiciliğini, içerik çeşitliliğiyle destek- Memelisiniz. COluşturduğunuz tipleri hayatın içinden seçerseniz iyi olur. DYRomanınızı kapalı anlatımın sıkıcılığından kurtar- malısınız. Yazdıklarınız okura gerçeklik duygusu vermelidir. karekök
Çok geçmeden gün doğusunu baştan başa kaplayan
yaşam ormanı göründü. Üç köşeli yaşam ağaçları göğe
doğru yükselmiş, yavru fidanları bağrına basar gibi
kucaklamıştı. Kar düzlüğünü yalayarak esen rüzgâr,
ağaçlara çarptıkça sanki içindeki sesi dilleyip ezgisel
bir uğultuya dönüşüyordu: "Kollarım sana uzanıyor /
Korkma içime gir İngök / Duyumsa sana neler verdiğimi
/ Yeşilimi, çiçeğimi, soluğumu / Bir de gizli yolumu."
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
A) Benzetme
Karşılaştırma
E Kişileştirme
B) Alıntı yapma
DGörsel ögeler
Lise Türkçe
Haber Yazma&Sözlü İletişim
Çok geçmeden gün doğusunu baştan başa kaplayan yaşam ormanı göründü. Üç köşeli yaşam ağaçları göğe doğru yükselmiş, yavru fidanları bağrına basar gibi kucaklamıştı. Kar düzlüğünü yalayarak esen rüzgâr, ağaçlara çarptıkça sanki içindeki sesi dilleyip ezgisel bir uğultuya dönüşüyordu: "Kollarım sana uzanıyor / Korkma içime gir İngök / Duyumsa sana neler verdiğimi / Yeşilimi, çiçeğimi, soluğumu / Bir de gizli yolumu." Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Benzetme Karşılaştırma E Kişileştirme B) Alıntı yapma DGörsel ögeler
Edat - Bağlaç - Ünlem
edot
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ilgeç, adla
öbekleşerek zaman zarfı olarak kullanılmıştır?
AY Kavun ekmek için yazı bekleyeceksin. amac
B) Çocukları için yapamayacağı yoktur.
C) Yaz gibi bir bahar yaşanıyordu.
D Bana göre bu roman güzel değil.
E) Senelerden beri memleketine gitmedi.
Cyada E
Lise Türkçe
Haber Yazma&Sözlü İletişim
Edat - Bağlaç - Ünlem edot 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ilgeç, adla öbekleşerek zaman zarfı olarak kullanılmıştır? AY Kavun ekmek için yazı bekleyeceksin. amac B) Çocukları için yapamayacağı yoktur. C) Yaz gibi bir bahar yaşanıyordu. D Bana göre bu roman güzel değil. E) Senelerden beri memleketine gitmedi. Cyada E
2. Eskiler, eskileri yâd ederken yeninin yozlaşmasından
mutlaka dem vururlar.
Bu cümlede altı çizili sözcüklerin anlamı aşağıda-
kilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) hatırlamak - şikâyet etmek
B) hatırlatmak - konu açmak
C) inkâr etmek - yakınmak
D) yadsımak - bahsetmek
E) anmak - söz etmek
nelop qine pellysty obnilemet nüncütlüx use (0.
E)
Lise Türkçe
Haber Yazma&Sözlü İletişim
2. Eskiler, eskileri yâd ederken yeninin yozlaşmasından mutlaka dem vururlar. Bu cümlede altı çizili sözcüklerin anlamı aşağıda- kilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? A) hatırlamak - şikâyet etmek B) hatırlatmak - konu açmak C) inkâr etmek - yakınmak D) yadsımak - bahsetmek E) anmak - söz etmek nelop qine pellysty obnilemet nüncütlüx use (0. E)
frdvs._.ergn - sana 2d
TÜRKÇE
1 SORU - 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aran-
maz?
A) Onun yüreğinde ne sırlar saklıdır.
kumek
B) Her şey çok olunca ucuzlar.
C) Kitap okumanın yararlarından söz ettik.
D) Sevgi, yürekli olan insana yakışır.
E) Gerçekler bir gün ortaya çıkacak.
Mesaj...
Lise Türkçe
Haber Yazma&Sözlü İletişim
frdvs._.ergn - sana 2d TÜRKÇE 1 SORU - 1 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aran- maz? A) Onun yüreğinde ne sırlar saklıdır. kumek B) Her şey çok olunca ucuzlar. C) Kitap okumanın yararlarından söz ettik. D) Sevgi, yürekli olan insana yakışır. E) Gerçekler bir gün ortaya çıkacak. Mesaj...
E)V
anlışı ya-
süre kur-
ediyo-
iz da-
kliği
iza
12, Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözün yazm
yanlıştır?
A) Kış aylarında bol bol kuru üzüm yemekte fayda var
B) Bayramda kara yoluyla memlekete gideceğiz.
C) Önümüzdeki günlerde bu ülkeyle iş birliği yapılacak
D) Akşam gelirken kuruyemişçiden biraz çerez al.
E) Bu konuda onun art niyetli olduğunu düşünmüyorum.
AG
A. A
A) C
B) Kon
mogo
E
Lise Türkçe
Haber Yazma&Sözlü İletişim
E)V anlışı ya- süre kur- ediyo- iz da- kliği iza 12, Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözün yazm yanlıştır? A) Kış aylarında bol bol kuru üzüm yemekte fayda var B) Bayramda kara yoluyla memlekete gideceğiz. C) Önümüzdeki günlerde bu ülkeyle iş birliği yapılacak D) Akşam gelirken kuruyemişçiden biraz çerez al. E) Bu konuda onun art niyetli olduğunu düşünmüyorum. AG A. A A) C B) Kon mogo E
13. Bizim çocukluğumuzda hayat dışarıda, sokaktaydı. Bağ-
da, bahçede, tarlada oluşurdu kişiliğimiz. Orada bir çevre
kazanır, toplumla öyle bütünleşirdik. Sadece kütüphane-
lerle sınırlı olmayan, olayları yaşayarak öyküler oluştura-
bildiğimiz bir dünya... Sokaklar, mahalleler biçimlendirirdi
kişiliğimizi. Sonra çocuk sevmeyen şehirler oluştu. Apart-
manlarda, kapalı mekânlarda, bilgisayar başında büyüyor
artık çocuklar. Kendilerini ekranlar yoluyla keşfetme, ora-
da var olma mücadelesi veriyorlar. Belli bir toplumsal çev-
re edinme, toplumla bütünleşme süreçlerinde insan sıcak-
lığı yerine, büyülendikleri ekranlar var.
Bu parçada günümüz çocuklarıyla ilgili olarak asıl vur-
gulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilimin ve teknolojinin ışığında yol aldıkları
B) Çevreleriyle iletişim kurmakta zorlanmadıkları
Sanal bir dünyada sosyalleşmeye çalıştıkları
D) Teknolojinin nimetlerinden en ileri düzeyde yararlan-
dıkları
E) Yeni kent yaşamında kendilerine özgü bir doğal ortam
yarattıkları
Lise Türkçe
Haber Yazma&Sözlü İletişim
13. Bizim çocukluğumuzda hayat dışarıda, sokaktaydı. Bağ- da, bahçede, tarlada oluşurdu kişiliğimiz. Orada bir çevre kazanır, toplumla öyle bütünleşirdik. Sadece kütüphane- lerle sınırlı olmayan, olayları yaşayarak öyküler oluştura- bildiğimiz bir dünya... Sokaklar, mahalleler biçimlendirirdi kişiliğimizi. Sonra çocuk sevmeyen şehirler oluştu. Apart- manlarda, kapalı mekânlarda, bilgisayar başında büyüyor artık çocuklar. Kendilerini ekranlar yoluyla keşfetme, ora- da var olma mücadelesi veriyorlar. Belli bir toplumsal çev- re edinme, toplumla bütünleşme süreçlerinde insan sıcak- lığı yerine, büyülendikleri ekranlar var. Bu parçada günümüz çocuklarıyla ilgili olarak asıl vur- gulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Bilimin ve teknolojinin ışığında yol aldıkları B) Çevreleriyle iletişim kurmakta zorlanmadıkları Sanal bir dünyada sosyalleşmeye çalıştıkları D) Teknolojinin nimetlerinden en ileri düzeyde yararlan- dıkları E) Yeni kent yaşamında kendilerine özgü bir doğal ortam yarattıkları