Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Hikaye Soruları

21
-
B
7. (1) Galata köprüsü, sabahları canlı ve serindir, ışık
içindedir. (II) Canlı ve atik şekilde işe giden bir in-
san hâline gelir. (III) Akşamüstlerine doğru şişman,
yorgun, vurdumduymaz bir insan hâline gelir.(IV)
Üstünde esen serin meltemlere karşı göğsünü aç-
mış gibidir. (V) Sonra birdenbire şairleşir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi-
sinden sonra düşüncenin akışına göre "Süley-
maniye'den kırmızı, mor, sarı, turuncu bir akşam
başladı mı köprüden geçenler altın yaldızlı bir ışık
inde yüzerler." cümlesi getirilmelidir?
A) I.
B) II.
D) IV.
E) V.
C) III.
9
Lise Türkçe
Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Hikaye
21 - B 7. (1) Galata köprüsü, sabahları canlı ve serindir, ışık içindedir. (II) Canlı ve atik şekilde işe giden bir in- san hâline gelir. (III) Akşamüstlerine doğru şişman, yorgun, vurdumduymaz bir insan hâline gelir.(IV) Üstünde esen serin meltemlere karşı göğsünü aç- mış gibidir. (V) Sonra birdenbire şairleşir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi- sinden sonra düşüncenin akışına göre "Süley- maniye'den kırmızı, mor, sarı, turuncu bir akşam başladı mı köprüden geçenler altın yaldızlı bir ışık inde yüzerler." cümlesi getirilmelidir? A) I. B) II. D) IV. E) V. C) III. 9
n
R
elek-
r yer
yi bir
r yer
türel
len-
kliği
men
www.sorubankasi.net
28. (1) Günümüzde bilim ve teknoloji alanında yaşanan büyük
değişim ve gelişimlerin yaşamın her alanına yansıdığı
tartışılmaz bir gerçektir. (II) Eğitim de teknolojideki sü-
rekli yenilik ve gelişimlerden etkilenen alanlardan biridir.
(III) Bugün bilgiye erişebilmek, bilgiyi yorumlayabilmek,
üretebilmek ve paylaşabilmek gibi özellikler öne çıkmış;
öğrenme yaşam boyu devam eden bir süreç hâline gel-
miştir. (IV) Özellikle ortaya çıkan yeni teknolojiler, öğren-
me-öğretme faaliyetlerinin işleyişini etkileyerek yeni öğ-
renme ortamlarının gelişmesine katkıda bulunmuş; tüm
dünyada eğitimin aynı kalitede dolaşımını ve paylaşımını
sağlamak olanaklı hâle getirmiştir. (V) Bu gelişmelerin
meydana getirdiği oluşumlardan biri olan Kitlesel Açık
Çevrim İçi Dersler (KAÇD) yeni bir öğrenme ortamı ola-
rak ortaya çıkmıştır.
ale Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden
sonra düşüncenin akışına göre, "Bilgi ve iletişim tek
nolojilerini bu bağlamlarda kullanmak insanlar için çok
büyük önem taşımış, eğitimin bireylerin bu ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik alternatifler sunması konusu da gün-
deme gelmiştir." cümlesi getirilebilir?
A) I
B) II ibnal C) IIIsop D) IV 810 E) V
Lise Türkçe
Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Hikaye
n R elek- r yer yi bir r yer türel len- kliği men www.sorubankasi.net 28. (1) Günümüzde bilim ve teknoloji alanında yaşanan büyük değişim ve gelişimlerin yaşamın her alanına yansıdığı tartışılmaz bir gerçektir. (II) Eğitim de teknolojideki sü- rekli yenilik ve gelişimlerden etkilenen alanlardan biridir. (III) Bugün bilgiye erişebilmek, bilgiyi yorumlayabilmek, üretebilmek ve paylaşabilmek gibi özellikler öne çıkmış; öğrenme yaşam boyu devam eden bir süreç hâline gel- miştir. (IV) Özellikle ortaya çıkan yeni teknolojiler, öğren- me-öğretme faaliyetlerinin işleyişini etkileyerek yeni öğ- renme ortamlarının gelişmesine katkıda bulunmuş; tüm dünyada eğitimin aynı kalitede dolaşımını ve paylaşımını sağlamak olanaklı hâle getirmiştir. (V) Bu gelişmelerin meydana getirdiği oluşumlardan biri olan Kitlesel Açık Çevrim İçi Dersler (KAÇD) yeni bir öğrenme ortamı ola- rak ortaya çıkmıştır. ale Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra düşüncenin akışına göre, "Bilgi ve iletişim tek nolojilerini bu bağlamlarda kullanmak insanlar için çok büyük önem taşımış, eğitimin bireylerin bu ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik alternatifler sunması konusu da gün- deme gelmiştir." cümlesi getirilebilir? A) I B) II ibnal C) IIIsop D) IV 810 E) V
14. Cumhuriyet Dönemi'nde 1940-1960 yılları arasında
hikâye türünde farklı anlayışları yansıtan eserler ya-
zılmıştır. Bu dönemde; Ahmet Hamdi Tanpınar bireyin
iç dünyasını, Sevinç Çokum millî ve dinî duyarlılıkları
yansıtan hikâyelerle ön plana çıkmıştır. Fakir Baykurt
toplumcu gerçekçi; Nezihe Meriç modernist çizgide
eserler vermişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen
yazarlardan birinin eseri değildir?
A) Sarı Sıcak
B) Bozbulanık
C) Efendilik Savaşı
D) Yaz Yağmuru
E) Eğik Ağaçlar
4
Lise Türkçe
Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Hikaye
14. Cumhuriyet Dönemi'nde 1940-1960 yılları arasında hikâye türünde farklı anlayışları yansıtan eserler ya- zılmıştır. Bu dönemde; Ahmet Hamdi Tanpınar bireyin iç dünyasını, Sevinç Çokum millî ve dinî duyarlılıkları yansıtan hikâyelerle ön plana çıkmıştır. Fakir Baykurt toplumcu gerçekçi; Nezihe Meriç modernist çizgide eserler vermişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen yazarlardan birinin eseri değildir? A) Sarı Sıcak B) Bozbulanık C) Efendilik Savaşı D) Yaz Yağmuru E) Eğik Ağaçlar 4
etmek
malar,
ar ele
7
Y, D
-?
BÖLÜM 05 Test 10
4 ve 5. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Fakat bütün bunlara ne lüzûm var; sen sanki bunları bilmiyor
musun?... Ben sanki bütün bu şeylerin senin kalbini nasıl
sızlattığını bilmiyor muyum? Annen, ben... sen bize bakma.
Bütün budalalık bizde. Biraz hasta olmanı bekler gibiyiz. Hala
bize en çok ait olduğun günlerdeki gibi kalmanı istiyoruz.
Değişebileceğini aklımız almıyor. İşte, gözlerimi bir türlü
yüzüne çeviremiyorum, sana bakamıyorum. Annen de böyle.
Şimdi biz, seni uyandıramayız. Çünkü düşünmeye cesaret
edemeden biliyoruz ki, artık senin uykun da değişti.
4.
"Oğlumuz" adlı hikâyeden alınan bu parçadan
Anne, baba ve büyümekte olan çocuk çatışması
üzerine kurulmuştur.
Herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği çağrışımlar
taşımaktadır.
III. Günlük yaşantıdan belirli bir zaman kesili ele alınmıştır.
IV Milli ve manevi değerler üzerinden ailede yaşanan
huzursuzluk anlatılmaktadır.
Mekânın, anlatıcının evi olduğu hissettirilmektedir.
D) IV
E) V
çıkarımlarından hangisi yapılamaz?
A) I
B) II
C) III
✓
5. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Iç monolog tekniğine başvurulmuştur.
B) Kahraman anlatıcı, dönemin ideolojisini yansıtan baba tipi
olarak verilmiştir.
C) Bireyin iç dünyasını yansıtan bir tutum sergilenmiştir.
D) Günlük konuşmanın korunduğu sade, anlaşılır, akıcı bir
dille yazılmıştır
E) Anatımda ilahi bakış açısının izleri görülmektedir.
199
Lise Türkçe
Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Hikaye
etmek malar, ar ele 7 Y, D -? BÖLÜM 05 Test 10 4 ve 5. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Fakat bütün bunlara ne lüzûm var; sen sanki bunları bilmiyor musun?... Ben sanki bütün bu şeylerin senin kalbini nasıl sızlattığını bilmiyor muyum? Annen, ben... sen bize bakma. Bütün budalalık bizde. Biraz hasta olmanı bekler gibiyiz. Hala bize en çok ait olduğun günlerdeki gibi kalmanı istiyoruz. Değişebileceğini aklımız almıyor. İşte, gözlerimi bir türlü yüzüne çeviremiyorum, sana bakamıyorum. Annen de böyle. Şimdi biz, seni uyandıramayız. Çünkü düşünmeye cesaret edemeden biliyoruz ki, artık senin uykun da değişti. 4. "Oğlumuz" adlı hikâyeden alınan bu parçadan Anne, baba ve büyümekte olan çocuk çatışması üzerine kurulmuştur. Herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği çağrışımlar taşımaktadır. III. Günlük yaşantıdan belirli bir zaman kesili ele alınmıştır. IV Milli ve manevi değerler üzerinden ailede yaşanan huzursuzluk anlatılmaktadır. Mekânın, anlatıcının evi olduğu hissettirilmektedir. D) IV E) V çıkarımlarından hangisi yapılamaz? A) I B) II C) III ✓ 5. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Iç monolog tekniğine başvurulmuştur. B) Kahraman anlatıcı, dönemin ideolojisini yansıtan baba tipi olarak verilmiştir. C) Bireyin iç dünyasını yansıtan bir tutum sergilenmiştir. D) Günlük konuşmanın korunduğu sade, anlaşılır, akıcı bir dille yazılmıştır E) Anatımda ilahi bakış açısının izleri görülmektedir. 199
19.
Öykücülüğü ile tanınmıştır. V
İç konuşmalara yer vermiştir.
İnsanın iç dünyasını işlemiştir.
-
Diyalogları oldukça canlıdır.
Ortadaki Adam adlı öyküsü önemlidir.
Yukarıda hakkında bilgi verilen sanatçı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Mustafa Kutlu
B) Ömer Seyfettin
Com
Memduh Şevket Esendal
D) Sait Faik Abasıyanık
E) Rasim Özdenören
Lise Türkçe
Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Hikaye
19. Öykücülüğü ile tanınmıştır. V İç konuşmalara yer vermiştir. İnsanın iç dünyasını işlemiştir. - Diyalogları oldukça canlıdır. Ortadaki Adam adlı öyküsü önemlidir. Yukarıda hakkında bilgi verilen sanatçı aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) Mustafa Kutlu B) Ömer Seyfettin Com Memduh Şevket Esendal D) Sait Faik Abasıyanık E) Rasim Özdenören
i en önemli
k edebiyat-
sahip olan
, şiirlerinde
mak istedik.
diği Hüsna
emli eser-
hikâye türünde farklı anlayışları yansıtan eserler ya-
Cumhuriyet Dönemi'nde 1940-1960 yılları arasında
iç dünyasını, Sevinç Çokum milli ve dini duyarliliklan
yansıtan hikâyelerle ön plana çıkmıştır. Fakir Baykunt
toplumcu gerçekçi; Nezihe Meriç modernist çizgide
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen
Tanzimat DC
Paris on
zeley, and
çıkarmiştir
sanatos.
şiir çeviri
eseri var
eserler vermişlerdir.
den han-
yazarlardan birinin eseri değildir?
Bu par
A) Sarı Sıcak
B) Bozbulanık
Efendilik Savaşı
0) Yaz Yağmuru
E) Eğik Ağaçlar
hangis
A) Na
B) AL
C) A
D)
)
E)
Lise Türkçe
Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Hikaye
i en önemli k edebiyat- sahip olan , şiirlerinde mak istedik. diği Hüsna emli eser- hikâye türünde farklı anlayışları yansıtan eserler ya- Cumhuriyet Dönemi'nde 1940-1960 yılları arasında iç dünyasını, Sevinç Çokum milli ve dini duyarliliklan yansıtan hikâyelerle ön plana çıkmıştır. Fakir Baykunt toplumcu gerçekçi; Nezihe Meriç modernist çizgide Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen Tanzimat DC Paris on zeley, and çıkarmiştir sanatos. şiir çeviri eseri var eserler vermişlerdir. den han- yazarlardan birinin eseri değildir? Bu par A) Sarı Sıcak B) Bozbulanık Efendilik Savaşı 0) Yaz Yağmuru E) Eğik Ağaçlar hangis A) Na B) AL C) A D) ) E)
1