Mülakat Soruları

1. Küçük küçük şeylerin ardına hayret ve hayranlık
verici derinlikler gizlendiğini fark edemeden kendi
vasatlarına sımsıkı tutunup orada ömür tüketen
bir insanın hayatın künhüne varma aşamasına
ulaşması mümkün görünmüyor.
Bu cümlede altı çizili sözü anlamca
karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin
hangisinde vardır?
A) Gerçek hayatta uzun vadeli, karmaşık planları
istenen sonuca ulaştırmak hayli zordur.
B) İnsan, başına gelenleri sorgulamadan
yaşadığında yerinde saymaktan kurtulamıyor.
C) Nihai gaye olarak belirlediğimiz tüketme
coşkusu, insani niteliklerimizi yok edecek.
D) Çevreye bir fotoğrafçı gibi bakmayı bırakıp
gördüklerinin aslını anlamaya çalış.
E) Ortaya çıkan bilinçaltı ikilemler, hayatın
anlamlandırılmasında önem arz eder.
Lise Türkçe
Mülakat
1. Küçük küçük şeylerin ardına hayret ve hayranlık verici derinlikler gizlendiğini fark edemeden kendi vasatlarına sımsıkı tutunup orada ömür tüketen bir insanın hayatın künhüne varma aşamasına ulaşması mümkün görünmüyor. Bu cümlede altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Gerçek hayatta uzun vadeli, karmaşık planları istenen sonuca ulaştırmak hayli zordur. B) İnsan, başına gelenleri sorgulamadan yaşadığında yerinde saymaktan kurtulamıyor. C) Nihai gaye olarak belirlediğimiz tüketme coşkusu, insani niteliklerimizi yok edecek. D) Çevreye bir fotoğrafçı gibi bakmayı bırakıp gördüklerinin aslını anlamaya çalış. E) Ortaya çıkan bilinçaltı ikilemler, hayatın anlamlandırılmasında önem arz eder.
AYT/Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1
11. Emir Bey'e baktı, yüzü gergin ama solukları düzgün.
İki yıl önceki yangının son yuttuğu evi hatırladı. Aram
Usta'nın oturduğu evi. Az yukarıda, üç yol ağzındaydı.
Şimdi, artakalan yığıntıda kuzukulağı, hindiba yetişiyor.
Evin tahta perdeyle sokaktan ayrılmış bahçesinden mi-
moza ve nisan gülü dalları sarkardı dışarı.
Ayla Kutlu
Bu parçada kullanılan anlatım tekniğinin açıklaması
aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Gösterme (Sahneleme) tekniği: Olaylar, kişiler, varlık-
lar okuyucuya doğrudan sunulur. Anlatıcı, okuyucu ile
eser arasına girmez. Okuyucunun dikkati eser üzerin-
de yoğunlaşır.
BÖzetleme tekniği: Varlığı belirgin şekilde hissedilen
anlatıcı olayları, kişileri veya diğer unsurları özetleye-
rek anlatır.
C)Geriye dönüş tekniği: Yazarlar şimdiki zamanda ya-
şadıklarından dolayı eserlerde şimdiki zaman ağır
basar. Bu etkiyi azaltmak için bu teknik sıkça kullanı-
lir. Ayrıca kişiler ve olaylar hakkında bilgi verilirken de
kullanılabilir.
DBilinç akışı tekniği: Bu teknikle karakterin iç dünyası
hiçbir kaygı olmadan okuyucuya aktarılır. Karakterin
duyguları ve düşüncelerindeki değişimler bu teknikle
verilir.
Eiç monolog tekniği: Karakterin duygularının ve dü-
şüncelerinin belirli bir mantık sırasıyla karakterin
ağzından olduğu gibi anlatılmasıdır. Burada karakter
kendi kendine konuşur.
Lise Türkçe
Mülakat
AYT/Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 11. Emir Bey'e baktı, yüzü gergin ama solukları düzgün. İki yıl önceki yangının son yuttuğu evi hatırladı. Aram Usta'nın oturduğu evi. Az yukarıda, üç yol ağzındaydı. Şimdi, artakalan yığıntıda kuzukulağı, hindiba yetişiyor. Evin tahta perdeyle sokaktan ayrılmış bahçesinden mi- moza ve nisan gülü dalları sarkardı dışarı. Ayla Kutlu Bu parçada kullanılan anlatım tekniğinin açıklaması aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Gösterme (Sahneleme) tekniği: Olaylar, kişiler, varlık- lar okuyucuya doğrudan sunulur. Anlatıcı, okuyucu ile eser arasına girmez. Okuyucunun dikkati eser üzerin- de yoğunlaşır. BÖzetleme tekniği: Varlığı belirgin şekilde hissedilen anlatıcı olayları, kişileri veya diğer unsurları özetleye- rek anlatır. C)Geriye dönüş tekniği: Yazarlar şimdiki zamanda ya- şadıklarından dolayı eserlerde şimdiki zaman ağır basar. Bu etkiyi azaltmak için bu teknik sıkça kullanı- lir. Ayrıca kişiler ve olaylar hakkında bilgi verilirken de kullanılabilir. DBilinç akışı tekniği: Bu teknikle karakterin iç dünyası hiçbir kaygı olmadan okuyucuya aktarılır. Karakterin duyguları ve düşüncelerindeki değişimler bu teknikle verilir. Eiç monolog tekniği: Karakterin duygularının ve dü- şüncelerinin belirli bir mantık sırasıyla karakterin ağzından olduğu gibi anlatılmasıdır. Burada karakter kendi kendine konuşur.
O
1 Herhangi bir olay, durum ya da konuyu gidip ye-
rinde görmeye dayanır.
II. Hikâye gibi kişi, yer, zaman unsurları vardır.
III. Yazar isterse yazısını fotoğraflarla destekler.
Yukarıda özellikleri verilen öğretici tür aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) Eleştiri
B) Mülakat
D) Röportaj
C) Gezi yazısı
E) Fıkra
Lise Türkçe
Mülakat
O 1 Herhangi bir olay, durum ya da konuyu gidip ye- rinde görmeye dayanır. II. Hikâye gibi kişi, yer, zaman unsurları vardır. III. Yazar isterse yazısını fotoğraflarla destekler. Yukarıda özellikleri verilen öğretici tür aşağıdaki- lerden hangisidir? A) Eleştiri B) Mülakat D) Röportaj C) Gezi yazısı E) Fıkra
-
OR
Dazey
1
Kim bilir hanımefendi, size ilk şiir hevesini veren
sebepler ve ilhamlar nelerdi?
Bana ilk şiir hevesini veren yaradılışımdır. Çünkü ben
on iki yaşında bir çocuktum, kardeşim bir kaza
sonunda ölmüştü ve benim en evvelki şiirim de ne yazık
ki bir mersiye oldu.
Eski edebiyatımızı çok okur muydunuz? Eskiler arasında
sizi en çok etkileyen şairler hangileriydi?
O zamanlar ben eski divanları okurdum. Leyla, Eşref
divanları... O vakitler, sabahlara kadar dirseklerim
yazıhane üstünden kalkmazdı. Zaten bütün hayatımda
uyku uyumamaktan mustarip oldum efendim.
Bu parça aşağıdaki yazınsal türlerin hangisini
örneklendirir?
AMülakat
B) Otobiyografi
TF
D) Deneme
E) Sorbet
Fıkra
15
Lise Türkçe
Mülakat
- OR Dazey 1 Kim bilir hanımefendi, size ilk şiir hevesini veren sebepler ve ilhamlar nelerdi? Bana ilk şiir hevesini veren yaradılışımdır. Çünkü ben on iki yaşında bir çocuktum, kardeşim bir kaza sonunda ölmüştü ve benim en evvelki şiirim de ne yazık ki bir mersiye oldu. Eski edebiyatımızı çok okur muydunuz? Eskiler arasında sizi en çok etkileyen şairler hangileriydi? O zamanlar ben eski divanları okurdum. Leyla, Eşref divanları... O vakitler, sabahlara kadar dirseklerim yazıhane üstünden kalkmazdı. Zaten bütün hayatımda uyku uyumamaktan mustarip oldum efendim. Bu parça aşağıdaki yazınsal türlerin hangisini örneklendirir? AMülakat B) Otobiyografi TF D) Deneme E) Sorbet Fıkra 15
(10,00 Puanlar)
10- iş başvurusu için özgeçmiş hazırlayan bir iş adayının özgeçmişinde aşağıdakilerden hangisi yer almamalıdır?
b)
()
e)
Adayın iş deneyimi
Adayın yaşadığı yerler
Aday hakkındaki referanslar
Adayın bildiği diller
Adayın eğitim durumu
Boş bırak
Lise Türkçe
Mülakat
(10,00 Puanlar) 10- iş başvurusu için özgeçmiş hazırlayan bir iş adayının özgeçmişinde aşağıdakilerden hangisi yer almamalıdır? b) () e) Adayın iş deneyimi Adayın yaşadığı yerler Aday hakkındaki referanslar Adayın bildiği diller Adayın eğitim durumu Boş bırak
13. Aşağıdaki metinlerden hangisi yay ayraç içinde veri-
len tür ile uyuşmamaktadır?
(A) Aslına bakarsanız ikisi de doğru, yani ben konuşmam
çerçevesinde, açık söylemek gerekirse düşünmek veya
düşünce arasında bir ayrım üzerinde durmak isteme-
dim. Ele aldığım problem dolayısıyla böyle bir ayrım
üzerinde durmayı düşünmedim. Ama sizin öneriniz için
teşekkür ediyorum, elbette bunları birbirinden ayırmak
lazım. Fakat dilin hem düşünceyle hem düşünmekle il-
gisi var, yani iki açıdan da ele alınabilir. (Söyleşi)
B) Doğan Aksan: Buyurun.
Korkut Tuna: Serunun cevabına şuradan başlayabili-
rim. Genel anlamda insana özgü tavrın ortaya çıkışı
için, yaklaşık günümüzden 150 ila 200 bin yıl geriye
gitmek gerekiyor, bazı söylemlerde modern insan
olarak tanımlanan günümüz insanının ortaya çıkışına
kadar gitmek gerekiyor. Burada, kültürel ögeler nasıl
öğretildi ve nasıl kuşaktan kuşağa geçirildi? (Tiyatro)
C) Türk milletinin dili Türkçedir. Türk dili dünyada en gü-
zel, en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir. Onun
için her Türk, dilini çok sever ve onu yükseltmek için
çalışır. Bir de Türk dili Türk milleti için kutsal bir ha-
zinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği sayısız felâketler
içinde ahlâkını, geleneklerini, anılarını, çıkarlarını,
kısacası bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili
sayesinde korunduğunu görüyor. Türk dili, Türk mille-
tinin kalbidir, zihnidir. (Deneme)
D) Herhangi bir düşünceyi, duyguyu ve isteği başkaları-
na aktarmak için kullanılan yazı türüne mektup denir.
Uzakta bulunan arkadaşa, akrabaya yazılabileceği
gibi kamu kuruluşları arasında haberleşmeyi de sağ-
lar. Mektupta kullanılacak anlatım, karşıdaki kişinin
bilgi ve kültür düzeyine göre belirlenir. Hemen hemen
her konuda yazılabilen bu yazı türü aynı zamanda,
kaleme alındığı dönemin özelliklerini yansıttığı için
birer "belge" özelliği de taşır. (Makale)
Lise Türkçe
Mülakat
13. Aşağıdaki metinlerden hangisi yay ayraç içinde veri- len tür ile uyuşmamaktadır? (A) Aslına bakarsanız ikisi de doğru, yani ben konuşmam çerçevesinde, açık söylemek gerekirse düşünmek veya düşünce arasında bir ayrım üzerinde durmak isteme- dim. Ele aldığım problem dolayısıyla böyle bir ayrım üzerinde durmayı düşünmedim. Ama sizin öneriniz için teşekkür ediyorum, elbette bunları birbirinden ayırmak lazım. Fakat dilin hem düşünceyle hem düşünmekle il- gisi var, yani iki açıdan da ele alınabilir. (Söyleşi) B) Doğan Aksan: Buyurun. Korkut Tuna: Serunun cevabına şuradan başlayabili- rim. Genel anlamda insana özgü tavrın ortaya çıkışı için, yaklaşık günümüzden 150 ila 200 bin yıl geriye gitmek gerekiyor, bazı söylemlerde modern insan olarak tanımlanan günümüz insanının ortaya çıkışına kadar gitmek gerekiyor. Burada, kültürel ögeler nasıl öğretildi ve nasıl kuşaktan kuşağa geçirildi? (Tiyatro) C) Türk milletinin dili Türkçedir. Türk dili dünyada en gü- zel, en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sever ve onu yükseltmek için çalışır. Bir de Türk dili Türk milleti için kutsal bir ha- zinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği sayısız felâketler içinde ahlâkını, geleneklerini, anılarını, çıkarlarını, kısacası bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde korunduğunu görüyor. Türk dili, Türk mille- tinin kalbidir, zihnidir. (Deneme) D) Herhangi bir düşünceyi, duyguyu ve isteği başkaları- na aktarmak için kullanılan yazı türüne mektup denir. Uzakta bulunan arkadaşa, akrabaya yazılabileceği gibi kamu kuruluşları arasında haberleşmeyi de sağ- lar. Mektupta kullanılacak anlatım, karşıdaki kişinin bilgi ve kültür düzeyine göre belirlenir. Hemen hemen her konuda yazılabilen bu yazı türü aynı zamanda, kaleme alındığı dönemin özelliklerini yansıttığı için birer "belge" özelliği de taşır. (Makale)
.
●
3.
I. Bu güdüyle dünyaya gelen insan, olgunlaşma yönünde harekete geçerek varlığını sürdürür ve zenginleştirir.
II. Bu süreç, biyolojik anlamda bir varlık olarak dünyaya gelen insanoğlunun kurduğu psikolojik ve sosyal ilişkiler
içinde cereyan eder.
III. Her insan kendini tanıma ve anlama güdüsüne sahiptir.
IV. Sadece biyolojik anlamda bir varlık kalır çünkü sahip olduğu her şeyini, kurmuş olduğu ve içinde varlığını sürdür-
düğü bu ilişkiler ağına borçludur.
V. İnsanın bu ilişkiler ağı içinde kazandıklarını ondan çekip alsak ortada insan ve insanlıktan eser kalmaz.
a)
Numaralanmış cümlelerle ilgili verilen bilgiler doğruysa parantez içlerine "D", yanlışsa "Y" yazınız.
a
●
1. cümle, yapısına göre basit cümledir. (.....)
II. cümle; birleşik, kurallı cümle ve fiil cümlesidir. (......)
III. cümle, birleşik cümle ve isim cümlesidir. (.....)
IV. cümle, yapısına göre sıralı cümledir. (.....)
V. cümle; şartli birleşik, kurallı ve olumsuz cümledir. (......)
Lise Türkçe
Mülakat
. ● 3. I. Bu güdüyle dünyaya gelen insan, olgunlaşma yönünde harekete geçerek varlığını sürdürür ve zenginleştirir. II. Bu süreç, biyolojik anlamda bir varlık olarak dünyaya gelen insanoğlunun kurduğu psikolojik ve sosyal ilişkiler içinde cereyan eder. III. Her insan kendini tanıma ve anlama güdüsüne sahiptir. IV. Sadece biyolojik anlamda bir varlık kalır çünkü sahip olduğu her şeyini, kurmuş olduğu ve içinde varlığını sürdür- düğü bu ilişkiler ağına borçludur. V. İnsanın bu ilişkiler ağı içinde kazandıklarını ondan çekip alsak ortada insan ve insanlıktan eser kalmaz. a) Numaralanmış cümlelerle ilgili verilen bilgiler doğruysa parantez içlerine "D", yanlışsa "Y" yazınız. a ● 1. cümle, yapısına göre basit cümledir. (.....) II. cümle; birleşik, kurallı cümle ve fiil cümlesidir. (......) III. cümle, birleşik cümle ve isim cümlesidir. (.....) IV. cümle, yapısına göre sıralı cümledir. (.....) V. cümle; şartli birleşik, kurallı ve olumsuz cümledir. (......)
5.
Şehir deneme
1
1. Kişi veya kurumlar arasında iletişimi sağlar.
II. Resmi, tarihî, özel, açık gibi türleri vardır.
III. Açık mektuplar, herkesin görebileceği bir
yayın organı aracılığıyla yayımlanır.
IV. Roman, anı, öykü, gezi gibi türler bazı sanat
çılar tarafından mektuplar ile oluşturulabilir.
V. Mektup, gazete çevresinde gelişen bir edebî
türdür.
edebil
Mektupla ilgili numaralanmış yargılardan
hangisi yanlıstır?
A) I. ve II.
B II. ve III.
III. ve IV.
PI III.
C) II. ve V.
E) IV. ve V.
Lise Türkçe
Mülakat
5. Şehir deneme 1 1. Kişi veya kurumlar arasında iletişimi sağlar. II. Resmi, tarihî, özel, açık gibi türleri vardır. III. Açık mektuplar, herkesin görebileceği bir yayın organı aracılığıyla yayımlanır. IV. Roman, anı, öykü, gezi gibi türler bazı sanat çılar tarafından mektuplar ile oluşturulabilir. V. Mektup, gazete çevresinde gelişen bir edebî türdür. edebil Mektupla ilgili numaralanmış yargılardan hangisi yanlıstır? A) I. ve II. B II. ve III. III. ve IV. PI III. C) II. ve V. E) IV. ve V.
ayırd
6.
ğıd
A) Nayilik - Halit Fahri Ozansoy
B) Yeni Lisan - Ziya Gökalp
C) Nev Yunanilik - Yahya Kemal Beyatlı
Spildste fir salsigned neon
D) Ittihad-ı İslam- Mehmet Akif Ersoy
8
E) Saf şiir - Ahmet Haşim
Shib III.
IV.
V.
Yeni Lison →iyo gyökup
Yapıt
Kızıl Elma →→
Geçtiğim Yol
Türk Duygusu
Türkçe Şiirler
Serab-i Ömrüm-
alle s
Webig
B) II
C) III
mizah IsmA (3
Sanatçı
Ziya Gökalp
Ali Canip Yöntem
Aka Gündüz
Faruk Nafiz Çamlıbel
Rıza Tevfik Bölükbaş
am3 lax (0
Yukarıdaki yapıt - sanatçı eşleştirmelerinden hangisi
yanlıştır?
A) I
D) (V
Sayfa: 184
Büyük
E) V
Döner
çekle
dikla
da
AS
$17
Lise Türkçe
Mülakat
ayırd 6. ğıd A) Nayilik - Halit Fahri Ozansoy B) Yeni Lisan - Ziya Gökalp C) Nev Yunanilik - Yahya Kemal Beyatlı Spildste fir salsigned neon D) Ittihad-ı İslam- Mehmet Akif Ersoy 8 E) Saf şiir - Ahmet Haşim Shib III. IV. V. Yeni Lison →iyo gyökup Yapıt Kızıl Elma →→ Geçtiğim Yol Türk Duygusu Türkçe Şiirler Serab-i Ömrüm- alle s Webig B) II C) III mizah IsmA (3 Sanatçı Ziya Gökalp Ali Canip Yöntem Aka Gündüz Faruk Nafiz Çamlıbel Rıza Tevfik Bölükbaş am3 lax (0 Yukarıdaki yapıt - sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) I D) (V Sayfa: 184 Büyük E) V Döner çekle dikla da AS $17
8.
Bir konunun olumlu ve olumsuz yönlerinin iki
grup arasında karşılıklı olarak tartışılmasına mü-
nazara denir.
II. Münazarada amaç karşı tarafın fikirlerini değiştir-
mektir.
III. Grup temsilcileri, karşılıklı olarak söz alıp tezleri-
ni savunurlar.
IV. Konuşmalar konuşmacı sayısına göre, genellikle
5-7 dakika ile sınırlandırılır.
V. Bir sonraki konuşmacı, kendinden önce konu-
şanların tezlerini çürütmeye çalışmalıdır.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde münazara
ile ilgili bilgi yanlışı vardır?
A).
B) II.
CIH.
D) IV.
E)V.
Lise Türkçe
Mülakat
8. Bir konunun olumlu ve olumsuz yönlerinin iki grup arasında karşılıklı olarak tartışılmasına mü- nazara denir. II. Münazarada amaç karşı tarafın fikirlerini değiştir- mektir. III. Grup temsilcileri, karşılıklı olarak söz alıp tezleri- ni savunurlar. IV. Konuşmalar konuşmacı sayısına göre, genellikle 5-7 dakika ile sınırlandırılır. V. Bir sonraki konuşmacı, kendinden önce konu- şanların tezlerini çürütmeye çalışmalıdır. Numaralanmış cümlelerin hangisinde münazara ile ilgili bilgi yanlışı vardır? A). B) II. CIH. D) IV. E)V.
Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen
sanatçıyla uyuşmaz?
A) Fikirlerinde ve yaşantısında sürekli bir ikilem yaşamış-
tir. (Ziya Paşa)
B) Türk dili üzerine çalışmış, Orhun Yazıtlanı'nı çevirmiştir.
(Şemsettin Sami)
C) Türk edebiyatında Batılı anlamdaki ilk öykü örneklerini
yazmıştır. (Direktör Ali Bey)
D) Muhsin Bey adlı hikayesinde bir gencin aşk sıkıntılanını
ele alır. (Recaizade Mahmut Ekrem)
E) Moliere çevirileri yapmış, Türkçülük akımını başlatmış-
tır. (Ahmet Vefik Paşa)
Lise Türkçe
Mülakat
Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen sanatçıyla uyuşmaz? A) Fikirlerinde ve yaşantısında sürekli bir ikilem yaşamış- tir. (Ziya Paşa) B) Türk dili üzerine çalışmış, Orhun Yazıtlanı'nı çevirmiştir. (Şemsettin Sami) C) Türk edebiyatında Batılı anlamdaki ilk öykü örneklerini yazmıştır. (Direktör Ali Bey) D) Muhsin Bey adlı hikayesinde bir gencin aşk sıkıntılanını ele alır. (Recaizade Mahmut Ekrem) E) Moliere çevirileri yapmış, Türkçülük akımını başlatmış- tır. (Ahmet Vefik Paşa)
39. Bu dizeler ile ilgili olarak aşağıdakilerden
yerli yerinde!
hangisi söylenemez? (2018 AYT)
A) Şiirde ahenk unsurlarına yer verilmiştir.
B) Çapraz kafiye düzeninde yazılmıştır.
C) Yaşama sevinci teması işlenmiştir.
D) Kişileştirmeye başvurulmuştur.
E) Görsel öğelere yer verilmiştir.
man-t
iş gelmez elinden gitmez bir kâre
Aslında neslinde giymemiş hâre
Sandığı gömleksiz duran mekkâre
Bedestene gelir kaftan beğenmez
40. Bu dörtlük, içerik açısından aşağıdaki şiir
türlerinden hangisine örnek verilebilir? (2019 AYT)
A) Epik
B) Satirik
C) Lirik
D) Didaktik
E) Pastoral
I.
Dedim dilber yanakların kızarmış
Lise Türkçe
Mülakat
39. Bu dizeler ile ilgili olarak aşağıdakilerden yerli yerinde! hangisi söylenemez? (2018 AYT) A) Şiirde ahenk unsurlarına yer verilmiştir. B) Çapraz kafiye düzeninde yazılmıştır. C) Yaşama sevinci teması işlenmiştir. D) Kişileştirmeye başvurulmuştur. E) Görsel öğelere yer verilmiştir. man-t iş gelmez elinden gitmez bir kâre Aslında neslinde giymemiş hâre Sandığı gömleksiz duran mekkâre Bedestene gelir kaftan beğenmez 40. Bu dörtlük, içerik açısından aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnek verilebilir? (2019 AYT) A) Epik B) Satirik C) Lirik D) Didaktik E) Pastoral I. Dedim dilber yanakların kızarmış
11) Aşağıdakilerden hangisi sürrealist sanatçılar için söylenemez?
A) Eserlerinde gerçekdışı olay ve yerlerden söz etmişlerdir.
B) Bilinçaltının verilerini ifade etmekte alışılmış dili yetersiz
bulurlar.
C) Noktalama işaretlerini kullanmazlar.
D) Düşüncelerini aktarırken estetik ve ahlaki kaygıyı öncelemezler.
E) Umutsuzluk ve güvensizlik ortamının ürünü bir akımdır.
Lise Türkçe
Mülakat
11) Aşağıdakilerden hangisi sürrealist sanatçılar için söylenemez? A) Eserlerinde gerçekdışı olay ve yerlerden söz etmişlerdir. B) Bilinçaltının verilerini ifade etmekte alışılmış dili yetersiz bulurlar. C) Noktalama işaretlerini kullanmazlar. D) Düşüncelerini aktarırken estetik ve ahlaki kaygıyı öncelemezler. E) Umutsuzluk ve güvensizlik ortamının ürünü bir akımdır.
alla-
ver-
da
al-
si,
D-
ar.
F
A
AKTIF ÖĞRENME
YAYINLARI
A
23. İyi bir konuşmacı olmak; zaman zaman konuşmalara ka-
tilmak, çevreyi gözlemlemek, olayları değerlendirmek, dil
bilgisine sahip olmak ve anlaşılır bir şekilde dili kullanmak
ile sağlanır. Buna göre konuşmacının yeri geldikçe çeşitli
olaylarla ilgili izlenimlerini ve aldığı birtakım notları kullan
ması gereklidir. Konuşma sırasında bunları yapması, ko-
nuşmayı kuruluktan kurtarıp konuşmanın canlı ve etkili ol
masını sağlar.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Bir konuşmanın amacına ulaşabilmesi için konuşma-
cının belli özelliklere sahip olması gerekir.
B) Konuşmacılar, dil bilimine hâkim olduğu sürece kendi-
ni dinletmeyi başarır.
Ow
D) Bazı olayları gözlemleme yeteneğine sahip bir konuş-
macının konuşma esnasında daha güzel kelimeler kul-
landığı söylenebilir.
lyi bir konuşmada anlaşılır bir dil kullanıldığı zaman an-
latım canlı olacaktır.
E) Konuşmaya hazırlanırken birtakım notlar alındığı za-
man konuşma, dinleyiciyi daha fazla etkisi altına alır.
24. Toplum hayatında kişiler birbirinden samimilik beklemezler.
Kişilerin asıl bekledikleri terbiyedir, nezakettir,birtakım ku-
rallara uymaktır. "İkiyüzlülük yapacaksınız, düşünmediğini-
zi ya da inanmadığınızı söyleyeceksiniz." demiyorum ama
aklına geleni iyice bir tartmadan söylemovo kimonin hol
Lise Türkçe
Mülakat
alla- ver- da al- si, D- ar. F A AKTIF ÖĞRENME YAYINLARI A 23. İyi bir konuşmacı olmak; zaman zaman konuşmalara ka- tilmak, çevreyi gözlemlemek, olayları değerlendirmek, dil bilgisine sahip olmak ve anlaşılır bir şekilde dili kullanmak ile sağlanır. Buna göre konuşmacının yeri geldikçe çeşitli olaylarla ilgili izlenimlerini ve aldığı birtakım notları kullan ması gereklidir. Konuşma sırasında bunları yapması, ko- nuşmayı kuruluktan kurtarıp konuşmanın canlı ve etkili ol masını sağlar. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Bir konuşmanın amacına ulaşabilmesi için konuşma- cının belli özelliklere sahip olması gerekir. B) Konuşmacılar, dil bilimine hâkim olduğu sürece kendi- ni dinletmeyi başarır. Ow D) Bazı olayları gözlemleme yeteneğine sahip bir konuş- macının konuşma esnasında daha güzel kelimeler kul- landığı söylenebilir. lyi bir konuşmada anlaşılır bir dil kullanıldığı zaman an- latım canlı olacaktır. E) Konuşmaya hazırlanırken birtakım notlar alındığı za- man konuşma, dinleyiciyi daha fazla etkisi altına alır. 24. Toplum hayatında kişiler birbirinden samimilik beklemezler. Kişilerin asıl bekledikleri terbiyedir, nezakettir,birtakım ku- rallara uymaktır. "İkiyüzlülük yapacaksınız, düşünmediğini- zi ya da inanmadığınızı söyleyeceksiniz." demiyorum ama aklına geleni iyice bir tartmadan söylemovo kimonin hol
Yu
dakilerden hangisidir?
A) Fıkra
Fabl
B) Destan
aşağı-
C) Efsane
E) Hikâye
Aşağıdakilerin hangisi ayraç () içinde verilenle
ilgili değildir?
A) Bilimsel ve ciddi bir havada geçen tartışmalı bil-
gi şölenleridir. (Sempozyum)
B) İki karşıt düşüncenin bir jüri önünde tartışılması
esasına dayanır. (Münazara)
AVA
C) Geniş salonlarda kalabalıklar karşısında yapı-
lan, bir sonuca varmak ve dinleyicileri bilgilen-
dirme amacı taşıyan tartışma türüdür. (Açık otu-
rum)
D) Herhangi bir topluluğa düşünce ve duyguların
aşılanması amacıyla yapılan küçük katılımlı ko-
nuşmalardır. (Panel)
E) Toplumu ilgilendiren bir konuda farklı gruplardan
oluşan, dinleyicilerin de aktif olduğu tartışmalar-
dır. (Forum)
6.
Lise Türkçe
Mülakat
Yu dakilerden hangisidir? A) Fıkra Fabl B) Destan aşağı- C) Efsane E) Hikâye Aşağıdakilerin hangisi ayraç () içinde verilenle ilgili değildir? A) Bilimsel ve ciddi bir havada geçen tartışmalı bil- gi şölenleridir. (Sempozyum) B) İki karşıt düşüncenin bir jüri önünde tartışılması esasına dayanır. (Münazara) AVA C) Geniş salonlarda kalabalıklar karşısında yapı- lan, bir sonuca varmak ve dinleyicileri bilgilen- dirme amacı taşıyan tartışma türüdür. (Açık otu- rum) D) Herhangi bir topluluğa düşünce ve duyguların aşılanması amacıyla yapılan küçük katılımlı ko- nuşmalardır. (Panel) E) Toplumu ilgilendiren bir konuda farklı gruplardan oluşan, dinleyicilerin de aktif olduğu tartışmalar- dır. (Forum) 6.
i ta-
'nin
an'ı,
'in
as
dir.
ti-
Tiyatro alanında yeni çalışmalarınız var mı, yeni piyesler
hazırlıyor musunuz?
Üzerinde çalıştığım piyesler var fakat bu mevsim için hazır
değilim.
Peki şiir yazmakta devam ediyor musunuz, buna vaktiniz
oluyor mu?
O benim her zamanki hastalığım yahut sağlığım... Nefes
almak gibi bir şey, yazmamak mümkün değil.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış
olabilir?
A) Söyleşi
DYANI
B) Gánlük
E) Söylev
C) Mülakat
A) IV.
6. insan
yani
kere
Adar
çıkar
ğını
son
day
Bu
ola
A)
Lise Türkçe
Mülakat
i ta- 'nin an'ı, 'in as dir. ti- Tiyatro alanında yeni çalışmalarınız var mı, yeni piyesler hazırlıyor musunuz? Üzerinde çalıştığım piyesler var fakat bu mevsim için hazır değilim. Peki şiir yazmakta devam ediyor musunuz, buna vaktiniz oluyor mu? O benim her zamanki hastalığım yahut sağlığım... Nefes almak gibi bir şey, yazmamak mümkün değil. Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir? A) Söyleşi DYANI B) Gánlük E) Söylev C) Mülakat A) IV. 6. insan yani kere Adar çıkar ğını son day Bu ola A)