Cumhuriyet Dönemi'nde Hikaye (1923-1940) Soruları

Emel
Deneme Sınavı - 6
Türkçe sözlü müzik türleri: Halk müziği,
sanat müziği
Yabancı sözlü müzik türleri: Caz müziği,
Latin müziği, pop müzik
Ayça, Başak, Cansu, Dilek ve Emel adlı
kişilerin yukarıda verilen müzik türlerin-
den hangilerini sevdikleri ile ilgili şunlar
bilinmektedir.
.
27-30. soruları aşağıdaki bilgilere
göre birbirinden bağımsız olarak
cevaplayınız.
72
Halk müziği seven yalnızca iki kişi
vardır.
Caz müziği seven yalnızca bir kişi
vardır.
Dilek yalnızca Latin müziği sevmekte-
dir.
Başak, Cansu ve Emel iki türden birer
müziği sevmektedir.
Emel'in sevdiği müzik türlerini başka
hiç kimse sevmemektedir.
27. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden han-
gisi kesin olarak yanlıştır?
A) Pop müzik seven ikinci kişi Başak'tır.
B) Pop müzik seven ikinci kişi Can-
su'dur.
C) Başak Latin müziği sevmektedir
D) Caz müziği seven tek kişi Emel'dir.
E) Ayça sanat müziği sevmektedir.
Y
TARGI YAYINEVI
28. Bu
gis
A)
Pop müzik seven iki kişiden biri Ay- R 29. 1.
ça'dır.
11.
III.
Yu
söz
ali
B)
C)
D)
E)
A)
C)
30. Bas
aşa
A)
B)
C)
D)
E)
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikaye (1923-1940)
Emel Deneme Sınavı - 6 Türkçe sözlü müzik türleri: Halk müziği, sanat müziği Yabancı sözlü müzik türleri: Caz müziği, Latin müziği, pop müzik Ayça, Başak, Cansu, Dilek ve Emel adlı kişilerin yukarıda verilen müzik türlerin- den hangilerini sevdikleri ile ilgili şunlar bilinmektedir. . 27-30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. 72 Halk müziği seven yalnızca iki kişi vardır. Caz müziği seven yalnızca bir kişi vardır. Dilek yalnızca Latin müziği sevmekte- dir. Başak, Cansu ve Emel iki türden birer müziği sevmektedir. Emel'in sevdiği müzik türlerini başka hiç kimse sevmemektedir. 27. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden han- gisi kesin olarak yanlıştır? A) Pop müzik seven ikinci kişi Başak'tır. B) Pop müzik seven ikinci kişi Can- su'dur. C) Başak Latin müziği sevmektedir D) Caz müziği seven tek kişi Emel'dir. E) Ayça sanat müziği sevmektedir. Y TARGI YAYINEVI 28. Bu gis A) Pop müzik seven iki kişiden biri Ay- R 29. 1. ça'dır. 11. III. Yu söz ali B) C) D) E) A) C) 30. Bas aşa A) B) C) D) E)
4. Bir kral, saraya giden yolun üzerine kocaman bir
kaya koydurmuş. Ülkenin en zengin tüccarları,
kervancıları, saray görevlileri gelmiş akşama doğ
ru, hepsi kayanın etrafından dolaşıp saraya girmiş.
Pek çoğu kralı eleştirmiş, halkından bu kadar vergi
alıyor ama yolları temiz tutamıyor diye. Sonra bir
köylü çıkagelmiş. Sırtındaki küfeyi yere indirmiş,
kayaya sarılmış ve kayayı itmeye başlamış. So-
Anunda kayayı yolun kenarına çekmiş. Kayanın eski
yerinde bir kesenin durduğunu görmüş. Kese altın
no doluymuş. Bir de kralın notu varmış içinde. "Bu al-
tinlar kayayı yoldan çeken kişiye aittir." diyormuş
kral.
vig ud laignar
eignan nobss
stein.arthit
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangi-
si söylenemez?no (Ossy 100 (8
(13
101
AY Olay çevresinde gelişen edebî metinden alın-
miştir.
(a
to of
550
B) Kişi, yer, zaman unsurlan bulunmaktadır. poosts
Okura bir konuda bilgi vermek amacıyla yazıl
miştir. yaur since natiresin
since natirizainuglo nebistan
nebistesol son
D) Metinde gerçeklik değiştirilerek yansıtılmıştır.
Yazar, okuru olay içinde yaşatmayı amaçlamış-
ut
tır.
Syd gan
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikaye (1923-1940)
4. Bir kral, saraya giden yolun üzerine kocaman bir kaya koydurmuş. Ülkenin en zengin tüccarları, kervancıları, saray görevlileri gelmiş akşama doğ ru, hepsi kayanın etrafından dolaşıp saraya girmiş. Pek çoğu kralı eleştirmiş, halkından bu kadar vergi alıyor ama yolları temiz tutamıyor diye. Sonra bir köylü çıkagelmiş. Sırtındaki küfeyi yere indirmiş, kayaya sarılmış ve kayayı itmeye başlamış. So- Anunda kayayı yolun kenarına çekmiş. Kayanın eski yerinde bir kesenin durduğunu görmüş. Kese altın no doluymuş. Bir de kralın notu varmış içinde. "Bu al- tinlar kayayı yoldan çeken kişiye aittir." diyormuş kral. vig ud laignar eignan nobss stein.arthit Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangi- si söylenemez?no (Ossy 100 (8 (13 101 AY Olay çevresinde gelişen edebî metinden alın- miştir. (a to of 550 B) Kişi, yer, zaman unsurlan bulunmaktadır. poosts Okura bir konuda bilgi vermek amacıyla yazıl miştir. yaur since natiresin since natirizainuglo nebistan nebistesol son D) Metinde gerçeklik değiştirilerek yansıtılmıştır. Yazar, okuru olay içinde yaşatmayı amaçlamış- ut tır. Syd gan
R.H.K.bilet
Kirpi lakabı
Hayrettin Rüştü takma adı
Anadolu Notları
Öğretmen
Sağanak
pola nochet
Kızıl Elma Neresi
on
Sürgün
Bu anahtar kelimeler aşağıdaki yazarlardan hangi- Gec
sini kapsamaz?
A) Halide Edip Adıvar
B) Ömer Seyfettin
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Reşat Nuri Güntekin
E) Refik Halit Karay
bebagiaq us
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikaye (1923-1940)
R.H.K.bilet Kirpi lakabı Hayrettin Rüştü takma adı Anadolu Notları Öğretmen Sağanak pola nochet Kızıl Elma Neresi on Sürgün Bu anahtar kelimeler aşağıdaki yazarlardan hangi- Gec sini kapsamaz? A) Halide Edip Adıvar B) Ömer Seyfettin C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu D) Reşat Nuri Güntekin E) Refik Halit Karay bebagiaq us
5.
Zihin Açar
Dogmatizm; otoritelerce ileri sürülen düşünce ve ilkeleri kanıt
aramaksızın, incelemeksizin ve eleştirmeksizin bilgi sayan an-
layıştır. Temelde skolastik gelenekten beslenen ve günümüzde
statükoyu önceleyen öğretiler bu ad altında anılır. Dogmatizm;
düşünce, iddia ya da kuramın, her tür eleştiri ve sorgulamadan
bağımsız olarak otorite temeli üzerinde doğru olduğunu ileri sür-
meye dayanır. Herhangi bir sistemde değişmez formüller düş-
lemek, bir düşüncenin tartışmasız kabulünü istemek, bilginin
bağımsızlığını göz önüne almaksızın her zaman ve her yerde ge-
çerli mutlak bilgiler olduğunu ileri sürmek dogmatizmdir. Dog-
matizm bilimsel olabileceği gibi dinsel de olabilir. Ancak dinsel
dogmatizm, bilimsel dogmatizmle aynı değildir. Dinsel dogma-
tizmde inançlar değişmez kabul edilirken bilimsel dogmatizm-
de herhangi bir otoriteye bağlanan bir veri temellendirilmiş ola-
rak kabul ediliyor. Örneğin Orta Çağ'da bir bilgiyi Aristoteles'in
söylediğini kanıtlamak, o sözün doğruluğunu kabullenmek de-
- mekti.
Bu parçadan "dogmatik bilgi"yle ilgili olarak
1./ Sergutanmadan kabul edilir.
11. Kaynağı, o alanda söz sahibi olan otoritelerdir.
III. Dönemsel ya da zamansal gelişmelere göre yeniden ele ali-
nıp düzenlenmez.
IV. Bilimsel gelişmeye ve özgür düşünceye engel oluşturmak-
tadır.
V. Baskıcı yönetimlerin hâkimiyetini pekiştirmede araç olarak
kullanılır.
yargılarından hangileri çıkarılamaz?
A)tve II
B1, II ve III
B) I ve III
E) IV ve V
CIl ve IV
O Oksijen Yayınları
Gazete
(1)
Şair:
-
Bu
nim şii
lüksür
ulaşm
yüzleş
Gaze
(2) ----
Şair:
- Şii
duyan
cu an
-
devin
düşü
rimle
Gaze
(3) --
Şair:
- Ta
estet
Tara
Den
I.
=
II.
III.
E
Bu c
rula
A)
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikaye (1923-1940)
5. Zihin Açar Dogmatizm; otoritelerce ileri sürülen düşünce ve ilkeleri kanıt aramaksızın, incelemeksizin ve eleştirmeksizin bilgi sayan an- layıştır. Temelde skolastik gelenekten beslenen ve günümüzde statükoyu önceleyen öğretiler bu ad altında anılır. Dogmatizm; düşünce, iddia ya da kuramın, her tür eleştiri ve sorgulamadan bağımsız olarak otorite temeli üzerinde doğru olduğunu ileri sür- meye dayanır. Herhangi bir sistemde değişmez formüller düş- lemek, bir düşüncenin tartışmasız kabulünü istemek, bilginin bağımsızlığını göz önüne almaksızın her zaman ve her yerde ge- çerli mutlak bilgiler olduğunu ileri sürmek dogmatizmdir. Dog- matizm bilimsel olabileceği gibi dinsel de olabilir. Ancak dinsel dogmatizm, bilimsel dogmatizmle aynı değildir. Dinsel dogma- tizmde inançlar değişmez kabul edilirken bilimsel dogmatizm- de herhangi bir otoriteye bağlanan bir veri temellendirilmiş ola- rak kabul ediliyor. Örneğin Orta Çağ'da bir bilgiyi Aristoteles'in söylediğini kanıtlamak, o sözün doğruluğunu kabullenmek de- - mekti. Bu parçadan "dogmatik bilgi"yle ilgili olarak 1./ Sergutanmadan kabul edilir. 11. Kaynağı, o alanda söz sahibi olan otoritelerdir. III. Dönemsel ya da zamansal gelişmelere göre yeniden ele ali- nıp düzenlenmez. IV. Bilimsel gelişmeye ve özgür düşünceye engel oluşturmak- tadır. V. Baskıcı yönetimlerin hâkimiyetini pekiştirmede araç olarak kullanılır. yargılarından hangileri çıkarılamaz? A)tve II B1, II ve III B) I ve III E) IV ve V CIl ve IV O Oksijen Yayınları Gazete (1) Şair: - Bu nim şii lüksür ulaşm yüzleş Gaze (2) ---- Şair: - Şii duyan cu an - devin düşü rimle Gaze (3) -- Şair: - Ta estet Tara Den I. = II. III. E Bu c rula A)
. Türk hikâyeciliğinin en önemli isimlerinden olan ----,
Yeni Lisan hareketinin savunucularındandır. Amacı;
ulusal bilinci güçlendirmek, toplum yaşamındaki aksak-
lıkları ortaya çıkarmaktır. Eserlerinin konuları genellikle
tarihsel olaylar, kahramanlık, aşk, çocukluk anıları ve
yaşanmış günlük olaylardır. Bazı eserlerinde toplum-
sal yaşamdaki gülünçlükleri karikatürize eder. ---- adlı
hikâyesinde, Hatice Hanım karakteriyle batı hayranlığını
biçimsel olarak uygulamaya çalışan kadın tiplemesin-
den faydalanarak eleştirel bir yaklaşım sergiler.
Bu parçada bos bırakılan yerlere aşağıdakilerin han-
gisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Bir Serencam
B) Halide Edip Adıvar - Harap Mabetler
C) Refik Halit Karay - Bu Bizim Hayatımız
D) Ali Canip Yöntem - Tatarcık
E) Ömer Seyfettin - Yüksek Ökçeler
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikaye (1923-1940)
. Türk hikâyeciliğinin en önemli isimlerinden olan ----, Yeni Lisan hareketinin savunucularındandır. Amacı; ulusal bilinci güçlendirmek, toplum yaşamındaki aksak- lıkları ortaya çıkarmaktır. Eserlerinin konuları genellikle tarihsel olaylar, kahramanlık, aşk, çocukluk anıları ve yaşanmış günlük olaylardır. Bazı eserlerinde toplum- sal yaşamdaki gülünçlükleri karikatürize eder. ---- adlı hikâyesinde, Hatice Hanım karakteriyle batı hayranlığını biçimsel olarak uygulamaya çalışan kadın tiplemesin- den faydalanarak eleştirel bir yaklaşım sergiler. Bu parçada bos bırakılan yerlere aşağıdakilerin han- gisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir? A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Bir Serencam B) Halide Edip Adıvar - Harap Mabetler C) Refik Halit Karay - Bu Bizim Hayatımız D) Ali Canip Yöntem - Tatarcık E) Ömer Seyfettin - Yüksek Ökçeler
DİLİ VE EDEBİYATI TESTI / SOSYAL BİLİMLER-1
15. Bihruz Bey'in Periveş'e hissettiği duyguları, eserde
zikredilen kitaplardan kaynaklanmaktadır. Tıpkı Don
Kişot ve Madame Bovary gibi, hayatlarını kitaplara
göre yaşamaya kalkışanlardan biridir Bihruz Bey.
Bihruz Bey'in zikredilen kitaplara göre kurduğu ha-
yaller, Servetifünun duyarlılığına bir hazırlıktır.
Bu parçada başkahramınından söz edilen eser
aşağıdakilerden hangisidir?
A intibah
B) Zehra
C) Sergüzeşt
D) Kıssadan Hisse
E) Araba Sevdası
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikaye (1923-1940)
DİLİ VE EDEBİYATI TESTI / SOSYAL BİLİMLER-1 15. Bihruz Bey'in Periveş'e hissettiği duyguları, eserde zikredilen kitaplardan kaynaklanmaktadır. Tıpkı Don Kişot ve Madame Bovary gibi, hayatlarını kitaplara göre yaşamaya kalkışanlardan biridir Bihruz Bey. Bihruz Bey'in zikredilen kitaplara göre kurduğu ha- yaller, Servetifünun duyarlılığına bir hazırlıktır. Bu parçada başkahramınından söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? A intibah B) Zehra C) Sergüzeşt D) Kıssadan Hisse E) Araba Sevdası
aşı
yat
bir
lö-
ak
ok
in
e-
de
i-
ri
e
Nitelik Yayıncılık
20. Bu kitabındaki hikâyelerinin bir kısmını sürgündey-
ken bir kısmını da İstanbul'a geldikten sonra kaleme
almıştır. Bu hikâyelerinde işlediği belli başlı konular
şunlardır:
- Şaka'da taşradaki memurların işlerini savsaklama-
larını da ele alır. (Sinop)
- Sarı Bal'da Anadolu kasabasındaki kadınlı erkekli
eğlence hayatı anlatılmıştır. (Çorum)
Yatır'da kasabadaki odun sıkıntısı, bozkır hayatı
anlatılır (Ankara)
- Boz Eşek köy halkının yaşayışı, inançları, köylünün
jandarma ve kadıyla ilişkilerini sergiler (Bilecik)
- Koca Öküz'de köy hayatı, ağaların idarecilerle rüş-
vet ilişkisi sergilenir.
- Yatık Emine'de düşkün bir kadının çevresinde ge-
lişen olaylarla Anadolu'daki kasaba hayatı ayrıntılı
olarak hikâye edilir.
Bu metinde verilen hikâyelerin yazarı aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) Reşat Nuri Güntekin
B) Halide Edip Adıvar
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Refik Halit Karay
E) Hüseyin Rahmi Gürpınar
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikaye (1923-1940)
aşı yat bir lö- ak ok in e- de i- ri e Nitelik Yayıncılık 20. Bu kitabındaki hikâyelerinin bir kısmını sürgündey- ken bir kısmını da İstanbul'a geldikten sonra kaleme almıştır. Bu hikâyelerinde işlediği belli başlı konular şunlardır: - Şaka'da taşradaki memurların işlerini savsaklama- larını da ele alır. (Sinop) - Sarı Bal'da Anadolu kasabasındaki kadınlı erkekli eğlence hayatı anlatılmıştır. (Çorum) Yatır'da kasabadaki odun sıkıntısı, bozkır hayatı anlatılır (Ankara) - Boz Eşek köy halkının yaşayışı, inançları, köylünün jandarma ve kadıyla ilişkilerini sergiler (Bilecik) - Koca Öküz'de köy hayatı, ağaların idarecilerle rüş- vet ilişkisi sergilenir. - Yatık Emine'de düşkün bir kadının çevresinde ge- lişen olaylarla Anadolu'daki kasaba hayatı ayrıntılı olarak hikâye edilir. Bu metinde verilen hikâyelerin yazarı aşağıdaki- lerden hangisidir? A) Reşat Nuri Güntekin B) Halide Edip Adıvar C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu Refik Halit Karay E) Hüseyin Rahmi Gürpınar
TEST 210
e bir bil-
Kemal
diği şi-
Tümden
nemesi
eri, bir
k his,
irikimi
ço-
nem-
a ve
ellik-
bir
'da
iz-
la-
ir-
Ti-
FABER-CASTELL
CUMHURIYET DONEMI TÜRK EDE
Soru 9
Soru 6
Yazar
Eser
Yedi Mesaleciler
yanı sıra bykü, re
Bir Adam Yaratmak Ahmet Muhip Dıranas
rinde eserleri ve
Yaşar Nâbi Nayır
Zaman
edebiyatına en
Geçen
1933'ten itibarem
madan yayımla
O Böyle İstemezdi Necip Fazıl Kısakürek
Ziya Osman Saba
dergi, Türk edel
Aydaki Kadın
zandırmıştır.
Onar Mısra
Aşağıdakilerd
sedilen yazar
Yukarıdaki eserler karşılarındaki yazar-
larla eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?
AMesut insa
Bdalar ve
A) Bir Adam Yaratmak
C Sevi Çıkm
B) Geçen Zaman
D Fersine A
CO Böyle İstemezdi
EOsmanc
D) Aydaki Kadın
E Onar Mısra
Soru 10
Soru 7
ebnutel
yes lesy
Aşağıda
Hamd
Awar
Sanit
Asač
TEST 210
aochenver
(07) şiir anla-
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikaye (1923-1940)
TEST 210 e bir bil- Kemal diği şi- Tümden nemesi eri, bir k his, irikimi ço- nem- a ve ellik- bir 'da iz- la- ir- Ti- FABER-CASTELL CUMHURIYET DONEMI TÜRK EDE Soru 9 Soru 6 Yazar Eser Yedi Mesaleciler yanı sıra bykü, re Bir Adam Yaratmak Ahmet Muhip Dıranas rinde eserleri ve Yaşar Nâbi Nayır Zaman edebiyatına en Geçen 1933'ten itibarem madan yayımla O Böyle İstemezdi Necip Fazıl Kısakürek Ziya Osman Saba dergi, Türk edel Aydaki Kadın zandırmıştır. Onar Mısra Aşağıdakilerd sedilen yazar Yukarıdaki eserler karşılarındaki yazar- larla eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? AMesut insa Bdalar ve A) Bir Adam Yaratmak C Sevi Çıkm B) Geçen Zaman D Fersine A CO Böyle İstemezdi EOsmanc D) Aydaki Kadın E Onar Mısra Soru 10 Soru 7 ebnutel yes lesy Aşağıda Hamd Awar Sanit Asač TEST 210 aochenver (07) şiir anla-
201283
B
AYT
19. Bilinç akışı; romanda figürlerin iç dünyalarını kendi zi-
hinlerinden, bütün karmaşasıyla aracısız bir şekilde ak-
tarmayı amaçlar. Bu, çağrışıma dayalı olarak birbirini
izleyen düzensiz yapıdaki cümle ve sözcüklerle orta-
ya konan bir tekniktir. Bu teknikte kahramanın zihni ve
iç dünyası; düşünceler, dağınık sözler, imajlar ve sem-
bollerin çağrışım silsileleri hâlinde verilmesiyle aktarı-
lır. Bu yönüyle kahramanın iç sesinin anlatıldığı ancak
tamamen yazarın kontrolünde olan iç monolog tekni-
ğinden ayrılır.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki parçalardan hangi-
si bilinç akışı tekniğine örnek olarak gösterilebilir?
A) Düşünceleri birbiri ardına taklalar atarken bir süre
önce başlayan tipi, daha da şiddetlendi. Son bir
umutla gözleri güneşe kaydı. Gözleri ışıkla yıkanır-
ken bedeni sıcaklıkla kavruldu. Anlayamıyordu, ti-
piyi çok edip sancısını dindirebilecekken güneş,
kendisine saldırıyordu. Sağlıklı sandığı seçimleri-
nin, doğru kabul edilen hatalar olduğu şimdi tüm
çıplaklığıyla yüreğini dağlıyordu.
B) Evlerin yanları, arkaları, daha sarı çiçekken kuru-
muş sıçanotlarıyla kaplıydı. Sıçanotunu mal yemez-
di. Bittiği yerde toza toprağa karışana kadar du-
rurdu. Davara, koyuna, kurt atarsa ona ilaç olurdu
biraz. Sıçanotları sarı çiçekli, güzel kokulu olurdu.
C) Ayşen yüzünden çok bunaldi İlhan'ım, çok. Anlayıp
durdum. Niye böyle oldu, niye Ayşen dert olup çık-
ti başlarına, bilmiyorum ki. Neyin eksikti a evlâdim?
Henüz gelinliğiyle şöyle iyi bir göremedim. Ne za-
man gelecek şuraya? Elimi öpenler, torununuz pek
güzel olmuş, diyorlar. Olmuştur tabii, niye olmasın?
Ne giyse yaraşır Ayşen'ime.
D) İşte Mümtaz, hayatını baştan aşağı değiştirecek
olan kadını bu şartlar içinde, böyle bir yalnızlıkta
tanımıştı. Mümtaz alt salonda karanlığa gömülmek-
tense biraz rahatsız olacağını bile bile yukarıda
oturmayı tercih ederdi.
E) Arkamda açık duran balkon kapısından hafif bir
rüzgâr giriyor, salona ihlamur ve gül kokusu getiri-
yordu. Odaya ışık girinceye kadar gözlerimi hafif-
çe kapadım, bu köşke ait hatıralarımın uyanışına
kendimi bıraktım. Paşa'nın ağır ve yeknesak sesi,
kendisine ayırdığım küçük dikkati yormuyor, içim-
deki hayallerin serbest uzanışını bozmuyordu.
Türk Dili ve
20. Yazar;
tirirken
Çünkü
rel bir b
terlerdi
tiği sıkı
mesinc
dirchgia
Bozbu
tik dör
İlk öyk
lemci
kü kita
lar, za
terler
Bu pa
gisi g
A) Ne
C) Bilg
21. 1940
konu
nan c
yaşa
ve 60
tır. M
halle
yöne
Kem
mim
lime
Aşa
çen
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikaye (1923-1940)
201283 B AYT 19. Bilinç akışı; romanda figürlerin iç dünyalarını kendi zi- hinlerinden, bütün karmaşasıyla aracısız bir şekilde ak- tarmayı amaçlar. Bu, çağrışıma dayalı olarak birbirini izleyen düzensiz yapıdaki cümle ve sözcüklerle orta- ya konan bir tekniktir. Bu teknikte kahramanın zihni ve iç dünyası; düşünceler, dağınık sözler, imajlar ve sem- bollerin çağrışım silsileleri hâlinde verilmesiyle aktarı- lır. Bu yönüyle kahramanın iç sesinin anlatıldığı ancak tamamen yazarın kontrolünde olan iç monolog tekni- ğinden ayrılır. Bu açıklamaya göre aşağıdaki parçalardan hangi- si bilinç akışı tekniğine örnek olarak gösterilebilir? A) Düşünceleri birbiri ardına taklalar atarken bir süre önce başlayan tipi, daha da şiddetlendi. Son bir umutla gözleri güneşe kaydı. Gözleri ışıkla yıkanır- ken bedeni sıcaklıkla kavruldu. Anlayamıyordu, ti- piyi çok edip sancısını dindirebilecekken güneş, kendisine saldırıyordu. Sağlıklı sandığı seçimleri- nin, doğru kabul edilen hatalar olduğu şimdi tüm çıplaklığıyla yüreğini dağlıyordu. B) Evlerin yanları, arkaları, daha sarı çiçekken kuru- muş sıçanotlarıyla kaplıydı. Sıçanotunu mal yemez- di. Bittiği yerde toza toprağa karışana kadar du- rurdu. Davara, koyuna, kurt atarsa ona ilaç olurdu biraz. Sıçanotları sarı çiçekli, güzel kokulu olurdu. C) Ayşen yüzünden çok bunaldi İlhan'ım, çok. Anlayıp durdum. Niye böyle oldu, niye Ayşen dert olup çık- ti başlarına, bilmiyorum ki. Neyin eksikti a evlâdim? Henüz gelinliğiyle şöyle iyi bir göremedim. Ne za- man gelecek şuraya? Elimi öpenler, torununuz pek güzel olmuş, diyorlar. Olmuştur tabii, niye olmasın? Ne giyse yaraşır Ayşen'ime. D) İşte Mümtaz, hayatını baştan aşağı değiştirecek olan kadını bu şartlar içinde, böyle bir yalnızlıkta tanımıştı. Mümtaz alt salonda karanlığa gömülmek- tense biraz rahatsız olacağını bile bile yukarıda oturmayı tercih ederdi. E) Arkamda açık duran balkon kapısından hafif bir rüzgâr giriyor, salona ihlamur ve gül kokusu getiri- yordu. Odaya ışık girinceye kadar gözlerimi hafif- çe kapadım, bu köşke ait hatıralarımın uyanışına kendimi bıraktım. Paşa'nın ağır ve yeknesak sesi, kendisine ayırdığım küçük dikkati yormuyor, içim- deki hayallerin serbest uzanışını bozmuyordu. Türk Dili ve 20. Yazar; tirirken Çünkü rel bir b terlerdi tiği sıkı mesinc dirchgia Bozbu tik dör İlk öyk lemci kü kita lar, za terler Bu pa gisi g A) Ne C) Bilg 21. 1940 konu nan c yaşa ve 60 tır. M halle yöne Kem mim lime Aşa çen
7
ar
23. (1) Sait Faik Abasıyanık, Çehov tarzı hikâyenin
edebiyatımızdaki önemli temsilcilerindendir. (II) Yazar,
edebiyatımızda millî ve manevi değerleri hikâyeye taşıyarak
büyük bir yeniliğe imza atmıştır. () Oykülerinde İstanbul'u,
şehrin sıradan insanlarını, balıkçıları, uzaktan yakından
tanıdığı hayatları anlatmış; "İstanbul öykücüsü" olarak
tanınmıştır. (IV) Herhangi bir edebî topluluğun içinde yer
almayan sanatçı, belirli bir edebî akımın da takipçisi
olmamıştır. (V) Öykü dışında roman, şiir yazan, çeviriler ve
röportajlar yapan sanatçı; bütün bu türleri kendine özgü
tarzı ile kaynaştırmıştır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir
bilgi yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
ceriv
E) V
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikaye (1923-1940)
7 ar 23. (1) Sait Faik Abasıyanık, Çehov tarzı hikâyenin edebiyatımızdaki önemli temsilcilerindendir. (II) Yazar, edebiyatımızda millî ve manevi değerleri hikâyeye taşıyarak büyük bir yeniliğe imza atmıştır. () Oykülerinde İstanbul'u, şehrin sıradan insanlarını, balıkçıları, uzaktan yakından tanıdığı hayatları anlatmış; "İstanbul öykücüsü" olarak tanınmıştır. (IV) Herhangi bir edebî topluluğun içinde yer almayan sanatçı, belirli bir edebî akımın da takipçisi olmamıştır. (V) Öykü dışında roman, şiir yazan, çeviriler ve röportajlar yapan sanatçı; bütün bu türleri kendine özgü tarzı ile kaynaştırmıştır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I B) II C) III ceriv E) V
$10
Sabahattin Ali'yi sadece bir roman yazarı olarak görmüş ve
bütün eserlerini roman zannederek okumuştum.
Eleştirmen:
Diğer türlerde de yazdığını fark etmeniz hangi eseriyle
oldu?
Yazar:
1947'de yayımlanan, devlet yönetimine ve düzenine eleşti-
rel bir bakış sergilediği eserinin ayrıca büyüklere masallar
olarak nitelendirildiğini öğrendim. Bir dönem yasaklı kitaplar
arasında yer alan bu eser kendini uyanık gören üç arkada-
şın hikâyesini anlatıyordu. Bu hikâyeden sonra kafamdaki
soru işaretlerini giderdim. Ayrıca uygarlık çatışmasından
bunalan Raif-Efendi'nia Maria'ya olan aşkını bilinç akışı
tekniğiyle işlediği romanı da şaheser niteliğinde.
Eleştirmen:
Size kesinlikle katılıyorum ama kendi adıma konuşacak
olursam ben en çok ailesini küçük yaşta kaybetmiş ve bir
kaymakam tarafından büyütülmüş olan gencin Muazzez
ile olan aşk hikâyesi ve genelinde köylünün zenginle olan
çatışmasını işlediği romanı beğeniyorum. Bununla birlikte
dönemin entelektüellerini Ömer, Ferit, Macide üçgeninde
eleştirdiği eseri de çok satanlar listesinde.
Bu diyalogdan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşı-
lamaz?
A) Yazar, Sabahattin Ali'nin Kağnı adlı eserini roman zanne-
derek okumuştur.
Yazar, Sabahattin Ali'nin hikâye türünde de yazdığını Değir-
men adlı eseriyle anlamıştır.
C Eleştirmen en çok Kuyucaklı Yusuf romanını beğenmekte-
dir.
D) Yazarın şaheser olarak nitelendirdiği eser Kürk Mantolu
Madonna'dır.
E) Eleştirmenin çok satanlar listesindedir dediği eser İçimiz-
deki Şeytan'dır
TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT SOSYAL BİLİMLER-1 TESTI
22. Yazar:
afında toplanan şairlerce
eski şiirden ve gelenek-
açlamıştır. Şiiri çıkmaza
iiri yozlaştırdıklarını dü-
işlerdir. Kendilerini Türk
Bren bu şairler, farklı bir
minda açıklayarak şun-
Dönemi şiir toplu-
SON NUMARA YAYINLARI
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikaye (1923-1940)
$10 Sabahattin Ali'yi sadece bir roman yazarı olarak görmüş ve bütün eserlerini roman zannederek okumuştum. Eleştirmen: Diğer türlerde de yazdığını fark etmeniz hangi eseriyle oldu? Yazar: 1947'de yayımlanan, devlet yönetimine ve düzenine eleşti- rel bir bakış sergilediği eserinin ayrıca büyüklere masallar olarak nitelendirildiğini öğrendim. Bir dönem yasaklı kitaplar arasında yer alan bu eser kendini uyanık gören üç arkada- şın hikâyesini anlatıyordu. Bu hikâyeden sonra kafamdaki soru işaretlerini giderdim. Ayrıca uygarlık çatışmasından bunalan Raif-Efendi'nia Maria'ya olan aşkını bilinç akışı tekniğiyle işlediği romanı da şaheser niteliğinde. Eleştirmen: Size kesinlikle katılıyorum ama kendi adıma konuşacak olursam ben en çok ailesini küçük yaşta kaybetmiş ve bir kaymakam tarafından büyütülmüş olan gencin Muazzez ile olan aşk hikâyesi ve genelinde köylünün zenginle olan çatışmasını işlediği romanı beğeniyorum. Bununla birlikte dönemin entelektüellerini Ömer, Ferit, Macide üçgeninde eleştirdiği eseri de çok satanlar listesinde. Bu diyalogdan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşı- lamaz? A) Yazar, Sabahattin Ali'nin Kağnı adlı eserini roman zanne- derek okumuştur. Yazar, Sabahattin Ali'nin hikâye türünde de yazdığını Değir- men adlı eseriyle anlamıştır. C Eleştirmen en çok Kuyucaklı Yusuf romanını beğenmekte- dir. D) Yazarın şaheser olarak nitelendirdiği eser Kürk Mantolu Madonna'dır. E) Eleştirmenin çok satanlar listesindedir dediği eser İçimiz- deki Şeytan'dır TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT SOSYAL BİLİMLER-1 TESTI 22. Yazar: afında toplanan şairlerce eski şiirden ve gelenek- açlamıştır. Şiiri çıkmaza iiri yozlaştırdıklarını dü- işlerdir. Kendilerini Türk Bren bu şairler, farklı bir minda açıklayarak şun- Dönemi şiir toplu- SON NUMARA YAYINLARI
83 Günlük konuşma dilinden uzaklaşılmıştır
C) Parnasizm ve sembolizm etkisi görülmektedir
Dj Vatan, hürriyet, adalet gibi konular işlenmiştir.
E) Şirde bütünsel ahenk önemsenmiştir
19. 1923-1940 yılları arasında başlıca öykü yazarları olarak
yer alan yazarlarımizin ele aldıkları konulara göz atıldı-
ğında gözleme dayalı gerçekçiliğin gittikçe geliştiği gö
rülüyor. Öykünün aynı tür olduğu görüşünün ortaya kon-
masıyla sanatın toplum üzerinde işlevi olması gerektiği
düşüncesinin de egemen olmaya başladığı dikkati çeki-
yor. Bu düşüncenin yanı sıra yalnızca öyküler yazmayı
gerçekçilik için yeterli gören yazarlar da göze çarpıyor.
Sait Faikle başlayan "giriş, gelişme, sonuç" bölümü ol-
mayan öykülerin yaygınlaşmaya başlaması öykü yazma
yönteminde yapılan değişiklikte ilk adım olarak önem
taşıyor.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçadaki altı çizili
bölümde ifade edilen öykü tarzında eser vermiştir?
A) Omer Seyfettin
B) Refik Halit Karay
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Talip Apaydın
E) Memduh Şevket Esendal
ET I
T 17 - S
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikaye (1923-1940)
83 Günlük konuşma dilinden uzaklaşılmıştır C) Parnasizm ve sembolizm etkisi görülmektedir Dj Vatan, hürriyet, adalet gibi konular işlenmiştir. E) Şirde bütünsel ahenk önemsenmiştir 19. 1923-1940 yılları arasında başlıca öykü yazarları olarak yer alan yazarlarımizin ele aldıkları konulara göz atıldı- ğında gözleme dayalı gerçekçiliğin gittikçe geliştiği gö rülüyor. Öykünün aynı tür olduğu görüşünün ortaya kon- masıyla sanatın toplum üzerinde işlevi olması gerektiği düşüncesinin de egemen olmaya başladığı dikkati çeki- yor. Bu düşüncenin yanı sıra yalnızca öyküler yazmayı gerçekçilik için yeterli gören yazarlar da göze çarpıyor. Sait Faikle başlayan "giriş, gelişme, sonuç" bölümü ol- mayan öykülerin yaygınlaşmaya başlaması öykü yazma yönteminde yapılan değişiklikte ilk adım olarak önem taşıyor. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçadaki altı çizili bölümde ifade edilen öykü tarzında eser vermiştir? A) Omer Seyfettin B) Refik Halit Karay C) Reşat Nuri Güntekin D) Talip Apaydın E) Memduh Şevket Esendal ET I T 17 - S
23. Cumhuriyetin ilanından sonra çağdaş anlayışlar doğ-
rultusunda gelişmeye devam etmiştir. Bu dönem şiir,
roman ve hikâyelerinde toplumsal sorunlar gözleme
dayanan bir realiteyle anlatılmıştır. Eserlerde hem
Kurtuluş Savaşı hem de bu dönem toplum hayatı
konu edilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu anlayışa göre eser
veren sanatçılardan biri değildir?
A) İsmail Habip Sevük
B) Nurullah Ataç
C) Ahmet Kutsi Tecer
D) Orhan Şaik Gökyay
E) Tevfik Fikret
27.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikaye (1923-1940)
23. Cumhuriyetin ilanından sonra çağdaş anlayışlar doğ- rultusunda gelişmeye devam etmiştir. Bu dönem şiir, roman ve hikâyelerinde toplumsal sorunlar gözleme dayanan bir realiteyle anlatılmıştır. Eserlerde hem Kurtuluş Savaşı hem de bu dönem toplum hayatı konu edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu anlayışa göre eser veren sanatçılardan biri değildir? A) İsmail Habip Sevük B) Nurullah Ataç C) Ahmet Kutsi Tecer D) Orhan Şaik Gökyay E) Tevfik Fikret 27.
20. Öykücülüğümüzde yeni bir çığır açmıştır. İşitilmemiş,
okunmamış sözler, yadırganan bir üslupla konu sayılama-
yacak kadar aykırı karşılanan konuları öykülerine taşımış-
tr. Burgazada, deniz, doğa, ihtiyarlar, boyacı çocuklar,
balket kahveleri... onun öykülerinde sık sık rastlanan öge-
lerdir.
Bu parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Memduh Şevket Esendal
B) Halikarnas Balıkçısı
C) Sait Faik Abasıyanık
D) Rasim Özdenören
E) Selim İleri
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikaye (1923-1940)
20. Öykücülüğümüzde yeni bir çığır açmıştır. İşitilmemiş, okunmamış sözler, yadırganan bir üslupla konu sayılama- yacak kadar aykırı karşılanan konuları öykülerine taşımış- tr. Burgazada, deniz, doğa, ihtiyarlar, boyacı çocuklar, balket kahveleri... onun öykülerinde sık sık rastlanan öge- lerdir. Bu parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden han- gisidir? A) Memduh Şevket Esendal B) Halikarnas Balıkçısı C) Sait Faik Abasıyanık D) Rasim Özdenören E) Selim İleri Diğer sayfaya geçiniz.
13. Daha çok deniz öyküleriyle tanınmış olan ----, konu-
larını Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde gelişen olaylar-
dan çıkarmıştır. ---- ise bir Istanbul öykücüsüdür.
Adalar'da yaşayan insanların ve balıkçıların yaşan-
tılarını öykülerinde yansıtmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşa-
ğıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Memduh Şevket Esendal - Sait Faik Abası-
yanık
B) Refik Halit Karay - Haldun Taner
Halikarnas Balıkçısı - Sait Faik Abasıyanık
D) Necati Cumalı - Memduh Şevket Esendal
E) Haldun Taner - Halikarnas Balıkçısı
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikaye (1923-1940)
13. Daha çok deniz öyküleriyle tanınmış olan ----, konu- larını Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde gelişen olaylar- dan çıkarmıştır. ---- ise bir Istanbul öykücüsüdür. Adalar'da yaşayan insanların ve balıkçıların yaşan- tılarını öykülerinde yansıtmıştır. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşa- ğıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir? A) Memduh Şevket Esendal - Sait Faik Abası- yanık B) Refik Halit Karay - Haldun Taner Halikarnas Balıkçısı - Sait Faik Abasıyanık D) Necati Cumalı - Memduh Şevket Esendal E) Haldun Taner - Halikarnas Balıkçısı
Fakir Baykurt, birçok romanında doğup büyüdüğü yerdeki
I
köy sorunlarını, toplumcu gerçekçi bir görüşle anlatır.
||
|||
İlk öykü kitabı Yılanların Öcü adlı eserden başlayarak öykü-
IV
V
lerinde kesitleri değil, geniş açılımları işlemiştir.
Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde
bilgi yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikaye (1923-1940)
Fakir Baykurt, birçok romanında doğup büyüdüğü yerdeki I köy sorunlarını, toplumcu gerçekçi bir görüşle anlatır. || ||| İlk öykü kitabı Yılanların Öcü adlı eserden başlayarak öykü- IV V lerinde kesitleri değil, geniş açılımları işlemiştir. Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V