Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Mesnevi Soruları

24. Aşağıdakilerden hangisi bir kasidenin ilk beyiti olabi
A) Ruh-bahs oldu Mesiha sifat enfası bahar
Açıldı didelerin hab-i ademden ezhår
B) Medhüne şayeste bir mazmun ararken hâtıra
Nazm-i Sabri'den bu beyt-i pak manadur gelen
C) Mey akılı irşad eder aşıkları dilşad eder
Şeyle verür berbad eder dillerde koymaz gerd-i gam
D) Döşedi yine çemen nat-ı zümürrüd famın
Sim-i hâm almış iken ferş-i harim-i gülzâr
E) Her güneşle batar mı aşkı doğurandır
Gönlü ayla, yıldızla güle saran geceler
Lise Türkçe
Mesnevi
24. Aşağıdakilerden hangisi bir kasidenin ilk beyiti olabi A) Ruh-bahs oldu Mesiha sifat enfası bahar Açıldı didelerin hab-i ademden ezhår B) Medhüne şayeste bir mazmun ararken hâtıra Nazm-i Sabri'den bu beyt-i pak manadur gelen C) Mey akılı irşad eder aşıkları dilşad eder Şeyle verür berbad eder dillerde koymaz gerd-i gam D) Döşedi yine çemen nat-ı zümürrüd famın Sim-i hâm almış iken ferş-i harim-i gülzâr E) Her güneşle batar mı aşkı doğurandır Gönlü ayla, yıldızla güle saran geceler
şünürdür. En büyük
er de yazmıştır. Hal-
sarf etmiş ve bütün
5ğretmekle geçmiş-
5
Vesile tuin Necat A) Şeyyat Hamza → mesnevisi
var Yusuf u
← B) Süleyman Çelebi
Risalesi de yazdığı
V
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi mesnevi türü
de eser vermemistir?
C) Yusuf Has Hacib->Kutodgu
D) Hoca Dehhani
2
Selçuklu
E) Âşık Paşa
✓
Fakrname
Hikaye
Vasf-i Hal
Aşağıdakiler
Jüleyh
Bilig
mesnevi
Şehnamesi
Lise Türkçe
Mesnevi
şünürdür. En büyük er de yazmıştır. Hal- sarf etmiş ve bütün 5ğretmekle geçmiş- 5 Vesile tuin Necat A) Şeyyat Hamza → mesnevisi var Yusuf u ← B) Süleyman Çelebi Risalesi de yazdığı V Aşağıdaki sanatçılardan hangisi mesnevi türü de eser vermemistir? C) Yusuf Has Hacib->Kutodgu D) Hoca Dehhani 2 Selçuklu E) Âşık Paşa ✓ Fakrname Hikaye Vasf-i Hal Aşağıdakiler Jüleyh Bilig mesnevi Şehnamesi
Anonim halk şiiri türleri ile ilgili aşağıdakilerin
hangisinde verilen bilgi yanlıştır?
A) Maninin ilk iki dizesi, asıl duygu ve düşüncenin
yer aldığı üçüncü ve dördüncü dizelere hazırlık
niteliği taşır.
B) Türkülerde nazım birimi öteki halk şiiri türlerin-
den farklı olabilir.
Ninniler, genellikle tek dörtlükten oluşur, kafiye-
lenişi mani gibidir ancak kesin bir kalıbı yoktur.
DY Ağıtlar ölen bir kişinin arkasından söylendiği gibi,
sel, yangın, deprem gibi felaketlerden sonra da
söylenir.
E) Türküler, uzunluklarına göre, bozlak, kayabaşı,
hoyrat gibi adlar alır.
Lise Türkçe
Mesnevi
Anonim halk şiiri türleri ile ilgili aşağıdakilerin hangisinde verilen bilgi yanlıştır? A) Maninin ilk iki dizesi, asıl duygu ve düşüncenin yer aldığı üçüncü ve dördüncü dizelere hazırlık niteliği taşır. B) Türkülerde nazım birimi öteki halk şiiri türlerin- den farklı olabilir. Ninniler, genellikle tek dörtlükten oluşur, kafiye- lenişi mani gibidir ancak kesin bir kalıbı yoktur. DY Ağıtlar ölen bir kişinin arkasından söylendiği gibi, sel, yangın, deprem gibi felaketlerden sonra da söylenir. E) Türküler, uzunluklarına göre, bozlak, kayabaşı, hoyrat gibi adlar alır.
7. Asıl adı Ahmet Agâh olan ve şiirleriyle Millî
Edebiyat akımına katılmayan Yahya Kemal
Beyatlı, bir dönem Nev-Yunanilik akımını benim-
1
||
semiştir. Divan şiirine çağdaş bir yorum getirdiği
neoklasisizm ile kendine özgü bir şiir dili oluştur-
muştur. Anlam kapalılığını benimsediği şiirlerinin
IV
yanı sıra epik tarzda yazdığı "Akıncı", "Mohaç
Türküsü" şiirleriyle kahramanlık konusunu işle-
V
miştir. Şairin en ünlü şiirlerinden biri de "Sessiz
Gemi"dir.
Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangi-
sinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
10
Lise Türkçe
Mesnevi
7. Asıl adı Ahmet Agâh olan ve şiirleriyle Millî Edebiyat akımına katılmayan Yahya Kemal Beyatlı, bir dönem Nev-Yunanilik akımını benim- 1 || semiştir. Divan şiirine çağdaş bir yorum getirdiği neoklasisizm ile kendine özgü bir şiir dili oluştur- muştur. Anlam kapalılığını benimsediği şiirlerinin IV yanı sıra epik tarzda yazdığı "Akıncı", "Mohaç Türküsü" şiirleriyle kahramanlık konusunu işle- V miştir. Şairin en ünlü şiirlerinden biri de "Sessiz Gemi"dir. Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangi- sinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 10
5. Bağdatlı Ruhi'nin Terkibibenti içerdiği tefekkür,
hiciv ve öğüt dolu beyitlerle hem kendi devrinde
hem de sonraki yüzyıllarda takdir görmüştür.
Bu parçada anlatılanlara göre aşağıdaki be-
yitlerden hangisi sözü edilen eserden alın-
mıştır?
Ayağın sakınarak basma aman sultanım
Dökülen mey, kırılan şişe-i rindan olsun
B) Ne haber verdi saba, zülf-i perişanın içün
Ki benefşe kara yaslı görünür anın içün
Zülfü gibi ayağın koymaz öpem nigarım
Yoktur anın yanında bir kılca itibarım
Dünya talebiyle kimisi halkın emekde
Kimi oturup zevk ile dünyayı yemekde
E Bir güneş yüzlü melek gördüm ki âlem mahıdır
Ol kara sümbülleri aşıklarının ahıdır
Lo
Lise Türkçe
Mesnevi
5. Bağdatlı Ruhi'nin Terkibibenti içerdiği tefekkür, hiciv ve öğüt dolu beyitlerle hem kendi devrinde hem de sonraki yüzyıllarda takdir görmüştür. Bu parçada anlatılanlara göre aşağıdaki be- yitlerden hangisi sözü edilen eserden alın- mıştır? Ayağın sakınarak basma aman sultanım Dökülen mey, kırılan şişe-i rindan olsun B) Ne haber verdi saba, zülf-i perişanın içün Ki benefşe kara yaslı görünür anın içün Zülfü gibi ayağın koymaz öpem nigarım Yoktur anın yanında bir kılca itibarım Dünya talebiyle kimisi halkın emekde Kimi oturup zevk ile dünyayı yemekde E Bir güneş yüzlü melek gördüm ki âlem mahıdır Ol kara sümbülleri aşıklarının ahıdır Lo
Kaygusuz Abdal'ın mürşidi olarak bilinmektedir.
Hayatı hakkındaki bilgiler menkıbelerle karışmıştır.
Kaynaklarda Ahmed Yesevî fukarasından ve Hacı
Bektaş-1 Velî müritlerinden olduğu, Osmanlıların
kuruluş devrinde kırk abdalla birlikte Buhara'dan
Anadolu'ya geldiği, Orhan Gazi'yle birlikte Bursa'nın
fethinde bulunduğu yazılıdır. Antalya'nın Elmalı
ilçesindeki tekkesi ise önemli Bektaşî ocaklarındandır.
12. Bu parçada bahsedilen mutasavvıf
hangisidir?
aşağıdakilerden
A) Abdal Musa
B) Kul Himmet
C) Yunus Emre
D) Pir Sultan Abdal
E) Eşrefoğlu Rumi
Lise Türkçe
Mesnevi
Kaygusuz Abdal'ın mürşidi olarak bilinmektedir. Hayatı hakkındaki bilgiler menkıbelerle karışmıştır. Kaynaklarda Ahmed Yesevî fukarasından ve Hacı Bektaş-1 Velî müritlerinden olduğu, Osmanlıların kuruluş devrinde kırk abdalla birlikte Buhara'dan Anadolu'ya geldiği, Orhan Gazi'yle birlikte Bursa'nın fethinde bulunduğu yazılıdır. Antalya'nın Elmalı ilçesindeki tekkesi ise önemli Bektaşî ocaklarındandır. 12. Bu parçada bahsedilen mutasavvıf hangisidir? aşağıdakilerden A) Abdal Musa B) Kul Himmet C) Yunus Emre D) Pir Sultan Abdal E) Eşrefoğlu Rumi
24. Munlâ-yı Cünün verdi fetvâ
Kim Hüsn için oldu farz gavgâ
Kasdetti ki ola Aşk-ı gam-hâr
Ahvâl-i kabîleden haberdâr
a
Bu beyitler aşağıdaki nazım şekillerinin hangisiyle kaleme
alınmıştır?
ALGazel
B) Kaside
C) Müstezat
D) Mesnevi
E) Kit'a
Lise Türkçe
Mesnevi
24. Munlâ-yı Cünün verdi fetvâ Kim Hüsn için oldu farz gavgâ Kasdetti ki ola Aşk-ı gam-hâr Ahvâl-i kabîleden haberdâr a Bu beyitler aşağıdaki nazım şekillerinin hangisiyle kaleme alınmıştır? ALGazel B) Kaside C) Müstezat D) Mesnevi E) Kit'a
7. Yusuf, bir gece rüyasında güneş ve ayın, on bir yıldızla beraber
kendisine secde ettiğini görür. Rüyasını anlattığı babası Hz.
Yakup, bu rüyayı kardeşlerine anlatmaması konusunda onu
uyarır. Ancak kardeşleri bu rüyadan haberdar olurlar. Bunun
üzerine kardeşleri büyük bir kıskançlıkla Yusuf'u yok etmeye
karar verirler.
Aşağıdakilerden hangisi bu içeriği işleyen mesnevi yazmış
şairlerden biridir?
A) Bâkî
C) Âşık Paşa
B) Fuzuli
D) Taşlıcalı Yahya
E) Şeyh Galip
Lise Türkçe
Mesnevi
7. Yusuf, bir gece rüyasında güneş ve ayın, on bir yıldızla beraber kendisine secde ettiğini görür. Rüyasını anlattığı babası Hz. Yakup, bu rüyayı kardeşlerine anlatmaması konusunda onu uyarır. Ancak kardeşleri bu rüyadan haberdar olurlar. Bunun üzerine kardeşleri büyük bir kıskançlıkla Yusuf'u yok etmeye karar verirler. Aşağıdakilerden hangisi bu içeriği işleyen mesnevi yazmış şairlerden biridir? A) Bâkî C) Âşık Paşa B) Fuzuli D) Taşlıcalı Yahya E) Şeyh Galip
7. Osmanlılar döneminde şehzadelerin sünnet düğünleriyle,
kadın sultanların evlenme törenlerini betimlemek amacıyla
yazılmış manzum ya da mensur yapıtlardır. Osmanlı sara-
yının ve toplumun belirli günlerdeki hayatını, zevk ve eğlen-
ce anlayışını, kıyafetlerini, törenlerini, musikisini, oyun
ve eğlence şekillerini, dönemin geleneklerini anlatması
bakımından kültür tarihi, sosyoloji ve halk bilimi açısından
kaynak değeri taşımaktadır. Yazıldığı devrin kelime, deyim
ve terim varlığını, kullanım özelliklerini göstermesi sebebiy-
le dil ve edebiyat bakımından da önemlidir.
Bu parçada söz edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Surname
B)) Menakibname
Gazavatname
Kıyafetname
E Sefaretname
Lise Türkçe
Mesnevi
7. Osmanlılar döneminde şehzadelerin sünnet düğünleriyle, kadın sultanların evlenme törenlerini betimlemek amacıyla yazılmış manzum ya da mensur yapıtlardır. Osmanlı sara- yının ve toplumun belirli günlerdeki hayatını, zevk ve eğlen- ce anlayışını, kıyafetlerini, törenlerini, musikisini, oyun ve eğlence şekillerini, dönemin geleneklerini anlatması bakımından kültür tarihi, sosyoloji ve halk bilimi açısından kaynak değeri taşımaktadır. Yazıldığı devrin kelime, deyim ve terim varlığını, kullanım özelliklerini göstermesi sebebiy- le dil ve edebiyat bakımından da önemlidir. Bu parçada söz edilen tür aşağıdakilerden hangisidir? A) Surname B)) Menakibname Gazavatname Kıyafetname E Sefaretname
9.
Antik Yunan
ve Latin
edebiyatından
etkilenilmiştir.
14. yüzyılda
İtalya'da
doğmuştur.
Hümanizm
C) Parnasizm
Himaister
Bu görselde boş bırakılan yere aşağıdaki akımlardan
hangisi getirilmelidir?
Insan, evrendeki
en yüksek değer
olarak
görülmüştür.
B) Klasisizm
D) Letrizm
E) Romantizm
12.
Aşağıda
alan ifac
A Real
C Klas
Lise Türkçe
Mesnevi
9. Antik Yunan ve Latin edebiyatından etkilenilmiştir. 14. yüzyılda İtalya'da doğmuştur. Hümanizm C) Parnasizm Himaister Bu görselde boş bırakılan yere aşağıdaki akımlardan hangisi getirilmelidir? Insan, evrendeki en yüksek değer olarak görülmüştür. B) Klasisizm D) Letrizm E) Romantizm 12. Aşağıda alan ifac A Real C Klas
çin aşağ
miştir.
a geçiştir.
122
00
DICE
1. Türküler, anonim halk edebiyatı ürünlerinden
olup genellikle söyleyeni belli olmayan türlerdir.
Yapıları bakımından bent ve kavuştak olarak
iki bölümden oluşur. Türkünün asıl konusu-
nun yer aldığı bölüme bağlama ya da kavuştak
adı verilir. (IV) Bent ve kavuştaklardaki dize sayısı
değişiklik gösterebilir. (V) Ezgilerine göre bozlak,
hoyrat, kayabaşı gibi çeşitleri varken konularına
göre de aşk, doğa, kahramanlık askerlik gibi baş-
lıklarda toplanabilir.
Yukarıda numaralandırılmış cümlelerden han-
gisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) I
B) II SHI
D) IV
E) V
3.
Lise Türkçe
Mesnevi
çin aşağ miştir. a geçiştir. 122 00 DICE 1. Türküler, anonim halk edebiyatı ürünlerinden olup genellikle söyleyeni belli olmayan türlerdir. Yapıları bakımından bent ve kavuştak olarak iki bölümden oluşur. Türkünün asıl konusu- nun yer aldığı bölüme bağlama ya da kavuştak adı verilir. (IV) Bent ve kavuştaklardaki dize sayısı değişiklik gösterebilir. (V) Ezgilerine göre bozlak, hoyrat, kayabaşı gibi çeşitleri varken konularına göre de aşk, doğa, kahramanlık askerlik gibi baş- lıklarda toplanabilir. Yukarıda numaralandırılmış cümlelerden han- gisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır? A) I B) II SHI D) IV E) V 3.
Highsh NDIMöb va
3. Şeyhî'nin Harnâme adlı eseri ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A Sembolik bir anlatımla oluşturulmuştur.
B) 126 beyitten oluşan kısa bir mesnevidir.
Bir masaldan yola çıkılarak yazılmıştır. inalipisy
D) Fabl türünün de bir örneğidir.
Edebiyat FlowY
Vie
E) Didaktik bir niteliğe sahip olan eserde toplumun
bozuk ve kötü yönleri eleştirilmiştir.
VI
V
nood
20
Lise Türkçe
Mesnevi
Highsh NDIMöb va 3. Şeyhî'nin Harnâme adlı eseri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A Sembolik bir anlatımla oluşturulmuştur. B) 126 beyitten oluşan kısa bir mesnevidir. Bir masaldan yola çıkılarak yazılmıştır. inalipisy D) Fabl türünün de bir örneğidir. Edebiyat FlowY Vie E) Didaktik bir niteliğe sahip olan eserde toplumun bozuk ve kötü yönleri eleştirilmiştir. VI V nood 20
5.
Tarikata yeni giren dervişlere, tarikat derecelerini, tarikat adabını
öğretmek için söylenmiş şiirlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda tanımı verilen şiir türüne
O
örnektir?
A) Cennet cennet dedikleri
Birkaç köşkle birkaç huri
İsteyene ver anları
Bana seni gerek seni
B) Arısının balıyım
Bahçesinin gülüyüm
Bağının bülbülüyüm
Pirim Abdülkâdir'in
C) Beytullah'tan kendün dinlersin
Cibril'e perde altunda söylersün
Bu âteş-i cehennemi neylersün
Hamamın mi var ya külhancı misun
Eliftir doksan bin kelamın başı
Var Hakk'a şükreyle beni n'eylersin
Vücudun şehrini arıtmayınca
Yüzünü yumaya suyu n'eylersin
E) Yürü bre yalan dünya
Sana konan göçer bir gün
İnsan bir ekin misali
Seni eken biçer bir gün
?
Lise Türkçe
Mesnevi
5. Tarikata yeni giren dervişlere, tarikat derecelerini, tarikat adabını öğretmek için söylenmiş şiirlerdir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda tanımı verilen şiir türüne O örnektir? A) Cennet cennet dedikleri Birkaç köşkle birkaç huri İsteyene ver anları Bana seni gerek seni B) Arısının balıyım Bahçesinin gülüyüm Bağının bülbülüyüm Pirim Abdülkâdir'in C) Beytullah'tan kendün dinlersin Cibril'e perde altunda söylersün Bu âteş-i cehennemi neylersün Hamamın mi var ya külhancı misun Eliftir doksan bin kelamın başı Var Hakk'a şükreyle beni n'eylersin Vücudun şehrini arıtmayınca Yüzünü yumaya suyu n'eylersin E) Yürü bre yalan dünya Sana konan göçer bir gün İnsan bir ekin misali Seni eken biçer bir gün ?
7. Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı metinlerden olan
mesnevinin işlediği temalardan biri değildir?
A) Din ve tasavvuf temalı mesneviler
B) Tarihsel olaylara dayanan kahramanlık temalı mesneviler
C) Sanatsal ögelerin ağır bastığı, edebî duyarlılıkla yazılan
âşk temalı mesneviler
D) Türkçenin önemini ve özelliğini ortaya koyan dilin önemi
temalı mesneviler
E) Ahlaki temaların ele alındığı mesneviler
Lise Türkçe
Mesnevi
7. Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı metinlerden olan mesnevinin işlediği temalardan biri değildir? A) Din ve tasavvuf temalı mesneviler B) Tarihsel olaylara dayanan kahramanlık temalı mesneviler C) Sanatsal ögelerin ağır bastığı, edebî duyarlılıkla yazılan âşk temalı mesneviler D) Türkçenin önemini ve özelliğini ortaya koyan dilin önemi temalı mesneviler E) Ahlaki temaların ele alındığı mesneviler
TEST-2
2. Mesnevi türü ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Anlatmaya bağlı metin türlerinden divan edebiyatındaki
en önemli türdür.
B) Mesnevi türü, eski edebiyatımızda bir çeşit hikâye işlevi
görmüştür.
C) Mesnevilerde olay örgüsü, kahraman kadrosu, mekan ve
zaman unsurları vardır.
D) Mesneviler divan edebiyatında beş-on beş beyit olarak
yazılan, sevilen bir tür olmuştur.
E) Aruzun kısa kalıplarıyla her beyitin kendi arasında uyak-
lanmasıyla yazılan manzum türlerdir.
OXO
Lise Türkçe
Mesnevi
TEST-2 2. Mesnevi türü ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Anlatmaya bağlı metin türlerinden divan edebiyatındaki en önemli türdür. B) Mesnevi türü, eski edebiyatımızda bir çeşit hikâye işlevi görmüştür. C) Mesnevilerde olay örgüsü, kahraman kadrosu, mekan ve zaman unsurları vardır. D) Mesneviler divan edebiyatında beş-on beş beyit olarak yazılan, sevilen bir tür olmuştur. E) Aruzun kısa kalıplarıyla her beyitin kendi arasında uyak- lanmasıyla yazılan manzum türlerdir. OXO
lah c
C
h (
b
ah C
da C
eyitlerin aşa-
lenebilir?
t
C) Münacat
9. Türk edebiyatında yabancı memleketlere gönderilmiş
olan elçilerin İstanbul'dan başlayarak gittikleri yerlerde
05 gördükleri şeylerle görüştükleri devlet adamları, siyasi ha-
pas diseler ve yaptıkları işler hakkında tanzim ve takdim ettik-
ibleri raporlara verilen addır. Gönderilen bu elçilerin kaleme
aldığı eserler sayesinde diğer ülkelerin kültürleri hakkında
bilgi sahibi oluruz.
Bu parçada söz edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gazavatname
C) Seyahatname
E) Sefaretname
B) Menakibname
D) İskendername
Lise Türkçe
Mesnevi
lah c C h ( b ah C da C eyitlerin aşa- lenebilir? t C) Münacat 9. Türk edebiyatında yabancı memleketlere gönderilmiş olan elçilerin İstanbul'dan başlayarak gittikleri yerlerde 05 gördükleri şeylerle görüştükleri devlet adamları, siyasi ha- pas diseler ve yaptıkları işler hakkında tanzim ve takdim ettik- ibleri raporlara verilen addır. Gönderilen bu elçilerin kaleme aldığı eserler sayesinde diğer ülkelerin kültürleri hakkında bilgi sahibi oluruz. Bu parçada söz edilen tür aşağıdakilerden hangisidir? A) Gazavatname C) Seyahatname E) Sefaretname B) Menakibname D) İskendername