Anı Anlatma Soruları

70-tt
C) III
olur?
A) I
B) II
20. Felsefi araştırmalardaki epistemolojinin tersine, bilgi
felsefesi, "bilmenin mümkünlüğü sorununu" paranteze
alır. Bu yüzden özsel bilgi idealini kesin biçimde reddeder.
Ancak anti-pozitivistler, sosyal bilimlere uygun bilgi türünü
belirlemeye çalışırken bu bilgiyi subjektif ve toplumsal
anlaktaki statik önkabullerin ortaya çıkarılması olarak ele
alırlar.
DV
Bu parça aşağıdaki anlatım niteliklerinden hangisine
aykırıdır?
A) Açıklık
D) Yerellik
B) Özgünlük
C) Akıcılık
E) İnandırıcılık
Lise Türkçe
Anı Anlatma
70-tt C) III olur? A) I B) II 20. Felsefi araştırmalardaki epistemolojinin tersine, bilgi felsefesi, "bilmenin mümkünlüğü sorununu" paranteze alır. Bu yüzden özsel bilgi idealini kesin biçimde reddeder. Ancak anti-pozitivistler, sosyal bilimlere uygun bilgi türünü belirlemeye çalışırken bu bilgiyi subjektif ve toplumsal anlaktaki statik önkabullerin ortaya çıkarılması olarak ele alırlar. DV Bu parça aşağıdaki anlatım niteliklerinden hangisine aykırıdır? A) Açıklık D) Yerellik B) Özgünlük C) Akıcılık E) İnandırıcılık
cümlede anlam - kavram
6. (1) Çehov'un yapıtlarında hastalar kadar hekimler
de önemli yer tutar. (II) Kişisel gözlemlerine yas-
lanarak farklı kişiliklerde hekim portreleri çizmiştir
Çehov. (III) Bazıları duygusuz, yetersiz ya da düş-
kündür. (IV) "İoniç" adlı öyküde karşımıza çıkan pa
ragöz ve muhteris Startsev, servetine servet kattık-
ça gövdesi yağ bağlar, huyu suyu da değişip çabuk
parlayan aksinin teki olup çıkar. (V) Ama öyküle-
rinin tümüne bakıldığında Çehov'un doktorlarının
çoğu, geri ve yoz bir toplumda büyük güçlüklerle
dolu bir uğraşı yerine getirmeye çabalar. (VI) Bu
doktorlar sıradan ama tutkulu, gözü pek, özverili,
alçakgönüllü insanlardır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden han-
gileri kendinden önceki cümlede belirtilen yar-
giyi örneklemektedir?
A) II. ve III.
C) III. ve V.
E) V. ve VI.
B) III. ve IV.
D) IV. ve V.
9.
Lise Türkçe
Anı Anlatma
cümlede anlam - kavram 6. (1) Çehov'un yapıtlarında hastalar kadar hekimler de önemli yer tutar. (II) Kişisel gözlemlerine yas- lanarak farklı kişiliklerde hekim portreleri çizmiştir Çehov. (III) Bazıları duygusuz, yetersiz ya da düş- kündür. (IV) "İoniç" adlı öyküde karşımıza çıkan pa ragöz ve muhteris Startsev, servetine servet kattık- ça gövdesi yağ bağlar, huyu suyu da değişip çabuk parlayan aksinin teki olup çıkar. (V) Ama öyküle- rinin tümüne bakıldığında Çehov'un doktorlarının çoğu, geri ve yoz bir toplumda büyük güçlüklerle dolu bir uğraşı yerine getirmeye çabalar. (VI) Bu doktorlar sıradan ama tutkulu, gözü pek, özverili, alçakgönüllü insanlardır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden han- gileri kendinden önceki cümlede belirtilen yar- giyi örneklemektedir? A) II. ve III. C) III. ve V. E) V. ve VI. B) III. ve IV. D) IV. ve V. 9.
ginin
a da
ştım
larak
di.
inde
esne
401
D) Dört bucağa tohum tohum türküler serpiyor.
E) Bir yumruk vurdum, dünden kalma bir şarkıyı dağıttım.
8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişsizken
almış olduğu ekle geçişli hâle getirilmiştir?
A) Daima eğeceksin başkalarına boyun.
B) Durgun suyun altında bir mum gibi yanıyor.
C) Uçan kuşları, geçen kervanları düşündürür.
D) Hayat bizi de elbet bir gün görür.
E) Ne olup bittiğini gerekli mercilere ulaştırır.
Lise Türkçe
Anı Anlatma
ginin a da ştım larak di. inde esne 401 D) Dört bucağa tohum tohum türküler serpiyor. E) Bir yumruk vurdum, dünden kalma bir şarkıyı dağıttım. 8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişsizken almış olduğu ekle geçişli hâle getirilmiştir? A) Daima eğeceksin başkalarına boyun. B) Durgun suyun altında bir mum gibi yanıyor. C) Uçan kuşları, geçen kervanları düşündürür. D) Hayat bizi de elbet bir gün görür. E) Ne olup bittiğini gerekli mercilere ulaştırır.
ann
4.
Bu par
cumlelerin
hangisinden sonra, "Başkent Nairobi'den çok
da uzakta olmayan Kiambu bölgesinde en
kaliteli Kenya kahvelerinin tadına varmak
mümkün." cümlesi getirilirse parçanın anlam
bütünlüğü sağlanır?
B) II
ADI
C) III
D) IV
22 Soruluk Denemeler
E) V
(1) Türk yazınında hatırat geleneği incelendiğinde
hatıra yazma konusunda fazla meraklı bir millet
olmadığımız görülür. (II) Batı'da 16. asırdan
itibaren gittikçe çoğalan ve ilgi gören hatırat
kitaplarının bizim kültürümüzdeki en ciddi
örneklerine ancak 1870'lerden sonra rastlanır.
(III) Bu tarihten önceki benzer yazılarla başka
amaçla kaleme alınmış vekayi, sergüzeşt,
seyahatname, sergüzeştname gibi çok defa yarı
resmî denebilecek metinlerin içinde karşılaşılır.
(IV) Çünkü eski çağlardan günümüze kadar
geçmişi olumlu ve olumsuz taraflarıyla yeniden
yaşama, güncele ve geleceğe taşıma düşüncesi
insanları hatıra yazmaya yönlendirmiştir.
(V) 1870'den sonra hatırat türüne ait eserlerin
önceki yıllara kıyasla çoğalmasında ise Avrupa
edebiyatını tanıyan yazarların artmasının
yanında, Batıdaki devlet adamlarına benzemek
isteyen Osmanlı paşa ve görevlilerinin ilgisinin
de etkisi büyüktür.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden
hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
B) II
C) III
D) IV
tonguç kampüs
E) V
37
ad
Lise Türkçe
Anı Anlatma
ann 4. Bu par cumlelerin hangisinden sonra, "Başkent Nairobi'den çok da uzakta olmayan Kiambu bölgesinde en kaliteli Kenya kahvelerinin tadına varmak mümkün." cümlesi getirilirse parçanın anlam bütünlüğü sağlanır? B) II ADI C) III D) IV 22 Soruluk Denemeler E) V (1) Türk yazınında hatırat geleneği incelendiğinde hatıra yazma konusunda fazla meraklı bir millet olmadığımız görülür. (II) Batı'da 16. asırdan itibaren gittikçe çoğalan ve ilgi gören hatırat kitaplarının bizim kültürümüzdeki en ciddi örneklerine ancak 1870'lerden sonra rastlanır. (III) Bu tarihten önceki benzer yazılarla başka amaçla kaleme alınmış vekayi, sergüzeşt, seyahatname, sergüzeştname gibi çok defa yarı resmî denebilecek metinlerin içinde karşılaşılır. (IV) Çünkü eski çağlardan günümüze kadar geçmişi olumlu ve olumsuz taraflarıyla yeniden yaşama, güncele ve geleceğe taşıma düşüncesi insanları hatıra yazmaya yönlendirmiştir. (V) 1870'den sonra hatırat türüne ait eserlerin önceki yıllara kıyasla çoğalmasında ise Avrupa edebiyatını tanıyan yazarların artmasının yanında, Batıdaki devlet adamlarına benzemek isteyen Osmanlı paşa ve görevlilerinin ilgisinin de etkisi büyüktür. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? B) II C) III D) IV tonguç kampüs E) V 37 ad
20. (1) Rafting, raft adı verilen botlarla yapılır. (11) Bu bot-
lar, her türlü akarsuda hareket edebilecek yapısı ve
yapıldığı sağlam malzeme nedeniyle akarsu taşıma-
cılığında tercih edilmiş (III) II. Dünya savaşı sırasında
çıkartma amaçlı olarak kullanılan botlar diğer ülkele-
rin de dikkatini çekiyor ve yaygın olarak kullanılmaya
başlanıyor. (IV) Spor amaçlı kullanım da Amerika'da
başlıyor. (V) Botların büyüklüğüne göre sporcu sa-
yısı, rehberin yanında, 2'den 8'e kadar çıkabiliyor.
(VI) Keşif amaçlı akarsu yolculukları ve çeşitli etkinlik-
ler yapmak üzere kurulan bir kulüp 1973 yılında "So-
bek Expedition" adını alarak dünyanın çeşitli ülkelerin-
de keşifler yapmaya başlıyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi
düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) II
B) III
C) IV
D) V
E) VI
Lise Türkçe
Anı Anlatma
20. (1) Rafting, raft adı verilen botlarla yapılır. (11) Bu bot- lar, her türlü akarsuda hareket edebilecek yapısı ve yapıldığı sağlam malzeme nedeniyle akarsu taşıma- cılığında tercih edilmiş (III) II. Dünya savaşı sırasında çıkartma amaçlı olarak kullanılan botlar diğer ülkele- rin de dikkatini çekiyor ve yaygın olarak kullanılmaya başlanıyor. (IV) Spor amaçlı kullanım da Amerika'da başlıyor. (V) Botların büyüklüğüne göre sporcu sa- yısı, rehberin yanında, 2'den 8'e kadar çıkabiliyor. (VI) Keşif amaçlı akarsu yolculukları ve çeşitli etkinlik- ler yapmak üzere kurulan bir kulüp 1973 yılında "So- bek Expedition" adını alarak dünyanın çeşitli ülkelerin- de keşifler yapmaya başlıyor. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? A) II B) III C) IV D) V E) VI
8. Kırgızların millî destanıdır. Yüz binlerce dizeden oluşan bu
destanda, Mani dinine mensup Karahitaylar ile Müslüman
Karahanlılar arasındaki mücadelede Kırgızların durumu ele
alınmıştır. Bu destana adını veren kahramanın hayatı ise çe-
şitli kaynaklar tarafından XII. yüzyıla kadar dayandırılmıştır.
Bu parçada sözü edilen destan aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Göç Destanı
B) Türeyiş Destanı
Attila Destanı
D) Şu Destanı
E) Manas Destanı
Lise Türkçe
Anı Anlatma
8. Kırgızların millî destanıdır. Yüz binlerce dizeden oluşan bu destanda, Mani dinine mensup Karahitaylar ile Müslüman Karahanlılar arasındaki mücadelede Kırgızların durumu ele alınmıştır. Bu destana adını veren kahramanın hayatı ise çe- şitli kaynaklar tarafından XII. yüzyıla kadar dayandırılmıştır. Bu parçada sözü edilen destan aşağıdakilerden han- gisidir? A) Göç Destanı B) Türeyiş Destanı Attila Destanı D) Şu Destanı E) Manas Destanı
A
A
A
21.
19. (1) Çocuklar, dili öğrenmeye en yatkın yaş grubunu teşkil
eder. (II) Bir insanın dili nasıl kullanacağı konusunda bu
yaş grubuna verilen eğitimin daha verimli olduğu bilinen
bir gerçektir. (III) Çünkü ileriki yıllarda, oturmuş bir dil
kullanımını değiştirmek çok zordur hatta imkânsızdır.
(IV) Bu yüzden çocuklarda dil gelişimi için öğretmen,
ebeveyn ve çocukların çevresindeki büyüklere büyük iş-
ler düşer. (V) Ebeveynler, çocuklarda dil gelişimi adına,
doğru kaynaklara başvurmak ve doğru telkinlerde bu-
lunmak gibi sorumluluklara sahiptir. (VI) Bu bağlamda
çocukların doğru kaynak kullanımında belgeseller ve
diğer görsel ve yazınsal kaynaklara yönlendirilmeleri
gerekir.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci parag-
raf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?
B) III
C) IV
D) V
A) II
E) VI
Lise Türkçe
Anı Anlatma
A A A 21. 19. (1) Çocuklar, dili öğrenmeye en yatkın yaş grubunu teşkil eder. (II) Bir insanın dili nasıl kullanacağı konusunda bu yaş grubuna verilen eğitimin daha verimli olduğu bilinen bir gerçektir. (III) Çünkü ileriki yıllarda, oturmuş bir dil kullanımını değiştirmek çok zordur hatta imkânsızdır. (IV) Bu yüzden çocuklarda dil gelişimi için öğretmen, ebeveyn ve çocukların çevresindeki büyüklere büyük iş- ler düşer. (V) Ebeveynler, çocuklarda dil gelişimi adına, doğru kaynaklara başvurmak ve doğru telkinlerde bu- lunmak gibi sorumluluklara sahiptir. (VI) Bu bağlamda çocukların doğru kaynak kullanımında belgeseller ve diğer görsel ve yazınsal kaynaklara yönlendirilmeleri gerekir. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci parag- raf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? B) III C) IV D) V A) II E) VI
64)
Aşağıdakilerin hangisinde anı türünde yazılmış romanlar
bir arada verilmiştir?
A) Avrupada Bir Cevelan - Mor Salkamlı Ev
B) Kirk Yıl - Saray ve Ötesi
Mor Salkımlı Ev - Türkün Ateşle İmtihanı
D) Kırk Yıl - Türk'ün Ateşle İmtihanı
E) Mor Salkımlı Ev - Kırk Yıl
Lise Türkçe
Anı Anlatma
64) Aşağıdakilerin hangisinde anı türünde yazılmış romanlar bir arada verilmiştir? A) Avrupada Bir Cevelan - Mor Salkamlı Ev B) Kirk Yıl - Saray ve Ötesi Mor Salkımlı Ev - Türkün Ateşle İmtihanı D) Kırk Yıl - Türk'ün Ateşle İmtihanı E) Mor Salkımlı Ev - Kırk Yıl
Ani ile
otobiyografinin karşılaştırıldığı aşağıdaki cümle-
hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
Ani
Otobiyografi
Yazarın hayatından bir kesiti
Yazarın doğumundan otobi-
yografinin yazıldığı ana ka-
içerir.
dar yaşananları içerir.
Yazının merkezinde yazarın
kendisi vardır.
Yazar, yakın çevresini ve
dönemini de anlatır.
dönüktür.
Kronolojik sıraya uyulur.
Geçmişe
Yazılma zamanı yazarın iste-
blayların üzerinden zaman
ğine bağlıdır.
Yalın ve içten bir anlatımı
vardır.
Açık, yalın bir dil özelliği gö-
rülür.
1. Toplumda sevilen, bir yönüyle takdir gören kişilerin
hayatının anlatıldığı türdür.
TEST-96
BİYOGRAFİ-OTOBİYOGRAFI
A)
4. Ünlü bir kimseni
ayrıntılanıyla ele
ya da sorun üz
denir.
Buna göre aşa
yanlışlık yapıl
A) Monograf
B) Monograf
araştırılır.
C) Ele alina.
açıklanır
D) Monogr
nesnel
Sanatc
Lise Türkçe
Anı Anlatma
Ani ile otobiyografinin karşılaştırıldığı aşağıdaki cümle- hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Ani Otobiyografi Yazarın hayatından bir kesiti Yazarın doğumundan otobi- yografinin yazıldığı ana ka- içerir. dar yaşananları içerir. Yazının merkezinde yazarın kendisi vardır. Yazar, yakın çevresini ve dönemini de anlatır. dönüktür. Kronolojik sıraya uyulur. Geçmişe Yazılma zamanı yazarın iste- blayların üzerinden zaman ğine bağlıdır. Yalın ve içten bir anlatımı vardır. Açık, yalın bir dil özelliği gö- rülür. 1. Toplumda sevilen, bir yönüyle takdir gören kişilerin hayatının anlatıldığı türdür. TEST-96 BİYOGRAFİ-OTOBİYOGRAFI A) 4. Ünlü bir kimseni ayrıntılanıyla ele ya da sorun üz denir. Buna göre aşa yanlışlık yapıl A) Monograf B) Monograf araştırılır. C) Ele alina. açıklanır D) Monogr nesnel Sanatc
Türkçe
17. İzmir Kız Lisesi'ne başladığında kendinden daha
emindi artık. (II) Okulla kurduğu ilişkinin yanısıra, ço-
cukluk hayallerine de sıkı sıkıya bağlıydı. (III) Sami
Bey'se kızıyla başa çıkamayacağını anlayınca müzik
eğitimi almasına müsaade etti. (IV) Dersler başladı baş-
lamasına ama bir sorun vardı: Sezen, "s" harflerini pel-
tek şekilde telafuz ediyordu. (V Neyseki müzik öğret-
meni çeşitli yöntemlerle yaklaşık bir yıl uğraştı ve bu
alışkanlığının büyük ölçüde azalmasını sağladı.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde
yazım yanlışı yoktur?
A) I
B) II
C) U
D) IV
Lise Türkçe
Anı Anlatma
Türkçe 17. İzmir Kız Lisesi'ne başladığında kendinden daha emindi artık. (II) Okulla kurduğu ilişkinin yanısıra, ço- cukluk hayallerine de sıkı sıkıya bağlıydı. (III) Sami Bey'se kızıyla başa çıkamayacağını anlayınca müzik eğitimi almasına müsaade etti. (IV) Dersler başladı baş- lamasına ama bir sorun vardı: Sezen, "s" harflerini pel- tek şekilde telafuz ediyordu. (V Neyseki müzik öğret- meni çeşitli yöntemlerle yaklaşık bir yıl uğraştı ve bu alışkanlığının büyük ölçüde azalmasını sağladı. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? A) I B) II C) U D) IV
angi
9. I. Doğumdan itibaren yazıldığı ana kadar yaşa-
nanlardan anlatmaya değer olanlar yazılır.
II. Yaşanmakta olanı değil
, yaşanmışı konu alır.
III. Tarihî gerçeklerin öğrenilmesine katkı sağlar.
IV. Gelecek kuşaklara ders vermek amacı taşır.
V. Mutlaka gerçeği anlattığı söylenemez.
aflat-
rürleri
Anı ile ilgili yukarıdaki açıklamaların hangisinde
vanlış bir bilgi verilmiştir?
B) 11
C) III
D) IV
E) v
10. SINIF TÜRK Dini
Lise Türkçe
Anı Anlatma
angi 9. I. Doğumdan itibaren yazıldığı ana kadar yaşa- nanlardan anlatmaya değer olanlar yazılır. II. Yaşanmakta olanı değil , yaşanmışı konu alır. III. Tarihî gerçeklerin öğrenilmesine katkı sağlar. IV. Gelecek kuşaklara ders vermek amacı taşır. V. Mutlaka gerçeği anlattığı söylenemez. aflat- rürleri Anı ile ilgili yukarıdaki açıklamaların hangisinde vanlış bir bilgi verilmiştir? B) 11 C) III D) IV E) v 10. SINIF TÜRK Dini
ÇAP/TYT
21. in
gy
ir
n
CU
20. (1) Rafting, raft adı verilen botlarla yapılır. (II) Bu bot-
lar, her türlü akarsuda hareket edebilecek yapısı ve
yapıldığı sağlam malzeme nedeniyle akarsu taşıma-
cılığında tercih edilmiş. (III) II. Dünya savaşı sırasında
çıkartma amaçlı olarak kullanılan botlar diğer ülkele-
rin de dikkatini çekiyor ve yaygın olarak kullanılmaya
başlanıyor. (IV) Spor amaçlı kullanım da Amerika'da
başlıyor. (V) Botların büyüklüğüne göre sporcu sa-
yisi, rehberin yanında, 2’den 8'e kadar çıkabiliyor.
(VI) Keşif amaçlı akarsu yolculukları ve çeşitli etkinlik-
Ter yapmak üzere kurulan bir kulüp 1973 yılında “So-
bek Expedition" adını alarak dünyanın çeşitli ülkelerin-
de keşifler yapmaya başlıyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi
düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) II B) III C) IV
E) VI
D) V
Lise Türkçe
Anı Anlatma
ÇAP/TYT 21. in gy ir n CU 20. (1) Rafting, raft adı verilen botlarla yapılır. (II) Bu bot- lar, her türlü akarsuda hareket edebilecek yapısı ve yapıldığı sağlam malzeme nedeniyle akarsu taşıma- cılığında tercih edilmiş. (III) II. Dünya savaşı sırasında çıkartma amaçlı olarak kullanılan botlar diğer ülkele- rin de dikkatini çekiyor ve yaygın olarak kullanılmaya başlanıyor. (IV) Spor amaçlı kullanım da Amerika'da başlıyor. (V) Botların büyüklüğüne göre sporcu sa- yisi, rehberin yanında, 2’den 8'e kadar çıkabiliyor. (VI) Keşif amaçlı akarsu yolculukları ve çeşitli etkinlik- Ter yapmak üzere kurulan bir kulüp 1973 yılında “So- bek Expedition" adını alarak dünyanın çeşitli ülkelerin- de keşifler yapmaya başlıyor. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? A) II B) III C) IV E) VI D) V
8.Maslaklar İstanbul'un dışından getirilen suların dinlen-
dirilip sonrasında dağıtımının yapıldığı yerlerdir.
Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdaki-
lerin hangisinde verilmiştir?
A) Özne - yüklem
BY Józne - zarf tümleci - yüklem
C) Zarf tümleci - dolaylı tümleç - yüklem
D) Zarf tümleci - Özne - dolaylı tümleç - yüklem
E) Özne - zarf tümleci - dolaylı tümleç - yüklem
-
-
-
Lise Türkçe
Anı Anlatma
8.Maslaklar İstanbul'un dışından getirilen suların dinlen- dirilip sonrasında dağıtımının yapıldığı yerlerdir. Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdaki- lerin hangisinde verilmiştir? A) Özne - yüklem BY Józne - zarf tümleci - yüklem C) Zarf tümleci - dolaylı tümleç - yüklem D) Zarf tümleci - Özne - dolaylı tümleç - yüklem E) Özne - zarf tümleci - dolaylı tümleç - yüklem - - -
14:52 :
E
8 9 .ll
54
1. Öğretmenlerin artık sınıfın bir parçası olması gerekiyor
3.
ve tabii ki öğrenmeye eşlik eden rehber (yol gösterici)
1
kimliğiyle. Sınıfta böyle bir yapı kurulduğunda öğrenme
de şekil (biçem) değiştirecektir. Öğretmen masaları öğ-
II
rencilerle aynı boyda olan, oturduğu yer öğrencilerin
yanı olan öğretmenler alt mesaj (ileti) olarak öğrenci-
III
lere biz eşitiz der. Sinifta kurulacak eşitler ilişkisi, say-
gısızlığı değil tam tersine sevgiden ve inançtan kaynaklı
saygıyı doğurur. Böyle bir öğrenme ortamında öğrenci-
ler kendilerini özgür (hür) hisseder ve yargılanırım kor-
IV
kusu olmadan, çekinmeden (kaçınmadan) konuşmaya
V
ve kendilerini ifade etmeye başlarlar.
Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin
anlamı ayraç ( ) içinde verilen açıklamayla uyuşma-
maktadır?
A)
B) 11
C) III
D) IV
E V
Lise Türkçe
Anı Anlatma
14:52 : E 8 9 .ll 54 1. Öğretmenlerin artık sınıfın bir parçası olması gerekiyor 3. ve tabii ki öğrenmeye eşlik eden rehber (yol gösterici) 1 kimliğiyle. Sınıfta böyle bir yapı kurulduğunda öğrenme de şekil (biçem) değiştirecektir. Öğretmen masaları öğ- II rencilerle aynı boyda olan, oturduğu yer öğrencilerin yanı olan öğretmenler alt mesaj (ileti) olarak öğrenci- III lere biz eşitiz der. Sinifta kurulacak eşitler ilişkisi, say- gısızlığı değil tam tersine sevgiden ve inançtan kaynaklı saygıyı doğurur. Böyle bir öğrenme ortamında öğrenci- ler kendilerini özgür (hür) hisseder ve yargılanırım kor- IV kusu olmadan, çekinmeden (kaçınmadan) konuşmaya V ve kendilerini ifade etmeye başlarlar. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı ayraç ( ) içinde verilen açıklamayla uyuşma- maktadır? A) B) 11 C) III D) IV E V
Test
2
LP13EDESB20-177
6.
Karargâhın içinde: "Kudüs düştü!" sözü ölüm haberi gibi
yayıldı. Daha şimdiden Beyrut'a, Şam'a, Halep'e gözyaş-
larımızı hazırlamak lazımdı. Artık yalnız Anadolu'yu ve
İstanbul'u düşünüyorduk. İmparatorluğa, onun bütün rü-
yalarına ve hayallerine Allahaismarladık! Eşyalarımı ve ka-
ğıtlarımı bavula yerleştiriyorum. Artık Şam'dan ayrılıyoruz.
Cemal Paşa İstanbul'da istifa edecektir.
Bu parça, aşağıdaki düzyazı türlerinden hangisine ait
bir örnekten alınmıştır?
C) Ani
A) Makale
B) Deneme
D) Soyleşi
E) Eleştiri
Lise Türkçe
Anı Anlatma
Test 2 LP13EDESB20-177 6. Karargâhın içinde: "Kudüs düştü!" sözü ölüm haberi gibi yayıldı. Daha şimdiden Beyrut'a, Şam'a, Halep'e gözyaş- larımızı hazırlamak lazımdı. Artık yalnız Anadolu'yu ve İstanbul'u düşünüyorduk. İmparatorluğa, onun bütün rü- yalarına ve hayallerine Allahaismarladık! Eşyalarımı ve ka- ğıtlarımı bavula yerleştiriyorum. Artık Şam'dan ayrılıyoruz. Cemal Paşa İstanbul'da istifa edecektir. Bu parça, aşağıdaki düzyazı türlerinden hangisine ait bir örnekten alınmıştır? C) Ani A) Makale B) Deneme D) Soyleşi E) Eleştiri
CAP / TYT
2
20. (Rafting, raft adı verilen botlarla yapılır. (II) Bu bot-
lar, her türlü akarsuda hareket edebilecek yapısı ve
yapıldığı sağlam malzeme nedeniyle akarsu taşıma-
ciliğında tercih edilmiş. (III) II. Dünya savaşı sırasında
çıkartma amaçlı olarak kullanılan botlar diğer ülkele-
rin de dikkatini çekiyor ve yaygın olarak kullanılmaya
başlanıyor. (IV) Spor amaçlı kullanım da Amerika'da
başlıyor. (V) Botların büyüklüğüne göre sporcu sa-
yish, rehberin yanında, 2'den 8'e kadar çıkabiliyor.
(VIY Keşif amaçlı akarsu yolculukları ve çeşitli etkinlik-
lef yapmak üzere kurulan bir kulüp 1973 yılında "So-
bek Expedition" adını alarak dünyanın çeşitli ülkelerin-
de keşifler yapmaya başlıyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi
düşüncenin akışını bozmaktadir
A) IN B) III C) IV DV E) V
Lise Türkçe
Anı Anlatma
CAP / TYT 2 20. (Rafting, raft adı verilen botlarla yapılır. (II) Bu bot- lar, her türlü akarsuda hareket edebilecek yapısı ve yapıldığı sağlam malzeme nedeniyle akarsu taşıma- ciliğında tercih edilmiş. (III) II. Dünya savaşı sırasında çıkartma amaçlı olarak kullanılan botlar diğer ülkele- rin de dikkatini çekiyor ve yaygın olarak kullanılmaya başlanıyor. (IV) Spor amaçlı kullanım da Amerika'da başlıyor. (V) Botların büyüklüğüne göre sporcu sa- yish, rehberin yanında, 2'den 8'e kadar çıkabiliyor. (VIY Keşif amaçlı akarsu yolculukları ve çeşitli etkinlik- lef yapmak üzere kurulan bir kulüp 1973 yılında "So- bek Expedition" adını alarak dünyanın çeşitli ülkelerin- de keşifler yapmaya başlıyor. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadir A) IN B) III C) IV DV E) V