Batı Edebiyatı Soruları

10. Aşağıda verilen edebî akım - sanatçı eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?
A) Egzistansiyalizm - J. P. Sartre
B) Sembolizm - S. Mallarme
C) Natüralizm - J. Steinbeck
D) Romantizm - Heredia
E) Realizm - Tolstoy
Lise Türkçe
Batı Edebiyatı
10. Aşağıda verilen edebî akım - sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Egzistansiyalizm - J. P. Sartre B) Sembolizm - S. Mallarme C) Natüralizm - J. Steinbeck D) Romantizm - Heredia E) Realizm - Tolstoy
ÜNİTE 1 GİRİŞ
1.
akımı nasıl mutlak monarşinin ve aristokrasinin ede-
akımı da eşitlik, özgürlük, kar-
biyattaki izdüşümü ise --
1111
deşlik ruhunun ve burjuvazinin eseridir.
W
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki-
lerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Romantizm - realizm
B) Klasisizm - romantizm
C) Realizm - natüralizm
D) Klasisizm - natüralizm
E) Romantizm - parnasizm
5.
ili aşağıdaki bilgilerden hangisi yan-
Edeb
çıkm
Bu
ler
E
Lise Türkçe
Batı Edebiyatı
ÜNİTE 1 GİRİŞ 1. akımı nasıl mutlak monarşinin ve aristokrasinin ede- akımı da eşitlik, özgürlük, kar- biyattaki izdüşümü ise -- 1111 deşlik ruhunun ve burjuvazinin eseridir. W Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki- lerin hangisinde verilenler getirilmelidir? A) Romantizm - realizm B) Klasisizm - romantizm C) Realizm - natüralizm D) Klasisizm - natüralizm E) Romantizm - parnasizm 5. ili aşağıdaki bilgilerden hangisi yan- Edeb çıkm Bu ler E
8.
Şiirde esas olan, iyi ve güzeli yakalamaktır. Bulunan özgün
ve yaratıcı imgelerle dilin anlam alanı genişletilmeli, birtakım
dolaylamalarla dile yeni ifade olanakları sunulmalı, kapalı ve
sanatlı bir anlatımla sözün çağrışım gücü artırılmalıdır.
Bu fikirler doğrultusunda eser veren bir sanatçı aşağıda-
ki edebî akımların hangisinden etkilenmiştir?
A) Realizm
B) Klasisizm
D) Parnasizm
C) Sembolizm
E) Romantizm
Lise Türkçe
Batı Edebiyatı
8. Şiirde esas olan, iyi ve güzeli yakalamaktır. Bulunan özgün ve yaratıcı imgelerle dilin anlam alanı genişletilmeli, birtakım dolaylamalarla dile yeni ifade olanakları sunulmalı, kapalı ve sanatlı bir anlatımla sözün çağrışım gücü artırılmalıdır. Bu fikirler doğrultusunda eser veren bir sanatçı aşağıda- ki edebî akımların hangisinden etkilenmiştir? A) Realizm B) Klasisizm D) Parnasizm C) Sembolizm E) Romantizm
6.
I. Grup
Parnasizm
Sembolizm
Natüralizm
Realizm
Klasizim
Yukarıda I. grupta verilen edebî aklımlar-
dan hangisi, II. gruptaki kavramlardan hiç-
biriyle ilişkilendirilemez?
A) Parnasizm
C) Natüralizm
II. Grup
Deneysel roman
Tablo gibi şiir
Fotoğratçı gerçeklik
İmgesel anlatım
E) Klasisizm
B) Sembolizm
D) Realizm
Lise Türkçe
Batı Edebiyatı
6. I. Grup Parnasizm Sembolizm Natüralizm Realizm Klasizim Yukarıda I. grupta verilen edebî aklımlar- dan hangisi, II. gruptaki kavramlardan hiç- biriyle ilişkilendirilemez? A) Parnasizm C) Natüralizm II. Grup Deneysel roman Tablo gibi şiir Fotoğratçı gerçeklik İmgesel anlatım E) Klasisizm B) Sembolizm D) Realizm
5. Duyularımız, dış dünyayı olduğu gibi değil
onun asıl hâlini değiştirerek bize ulaştırır. Na-
sıl düz bir çubuk, suda kırık görünürse, dış
dünyadaki maddeler de gerçek durumlarıyla
görünmezler. Bu yüzden insan, dış dünyayı
hiçbir zaman gerçek hâliyle anlatamaz. Yani
daha doğrusu insanın anlattığını sandığı şey,
dış dünyadan aldığı izlenimlerdir.
Bu sözleri söyleyen bir şair, aşağıdaki
edebiyat akımlarının hangisinden etkilen-
miş olabilir?
A) Natüralizm
C) Parnasizm
B) Realizm
DSembolizm
E) Romantizm
Lise Türkçe
Batı Edebiyatı
5. Duyularımız, dış dünyayı olduğu gibi değil onun asıl hâlini değiştirerek bize ulaştırır. Na- sıl düz bir çubuk, suda kırık görünürse, dış dünyadaki maddeler de gerçek durumlarıyla görünmezler. Bu yüzden insan, dış dünyayı hiçbir zaman gerçek hâliyle anlatamaz. Yani daha doğrusu insanın anlattığını sandığı şey, dış dünyadan aldığı izlenimlerdir. Bu sözleri söyleyen bir şair, aşağıdaki edebiyat akımlarının hangisinden etkilen- miş olabilir? A) Natüralizm C) Parnasizm B) Realizm DSembolizm E) Romantizm
EST 17 Yazım Kuralları - Noktalama İşaretleri 89
(1) Edremit Körfezi Arkeoloji Buluşması geçen haf-
ta Balıkesir'in Güre ilçesinde düzenlendi. (II) Çok
sayıda bilim insanının katıldığı buluşmada yörenin
arkeolojik zenginliği ortaya kondu. (III) Yapılan kazı
çalışmaları ile ilgili detaylı bilgiler verildi. (IV) Kültür
değerlerinin araştırılıp ziyaretçilere tanıtılması, yö-
renin ekonomik geleceği açısından da önem taşı-
yor. (V) Balıkesir valiliği, körfez çevresindeki kay-
makamlıklar ve belediyelerin desteklediği toplan-
tıların, önümüzdeki dönemde uluslararası düzeye
çıkarılması planlanıyor.
Szler-
s do-
tti.
Eunu
ar-
-de
MÖ
an
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A)
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Batı Edebiyatı
EST 17 Yazım Kuralları - Noktalama İşaretleri 89 (1) Edremit Körfezi Arkeoloji Buluşması geçen haf- ta Balıkesir'in Güre ilçesinde düzenlendi. (II) Çok sayıda bilim insanının katıldığı buluşmada yörenin arkeolojik zenginliği ortaya kondu. (III) Yapılan kazı çalışmaları ile ilgili detaylı bilgiler verildi. (IV) Kültür değerlerinin araştırılıp ziyaretçilere tanıtılması, yö- renin ekonomik geleceği açısından da önem taşı- yor. (V) Balıkesir valiliği, körfez çevresindeki kay- makamlıklar ve belediyelerin desteklediği toplan- tıların, önümüzdeki dönemde uluslararası düzeye çıkarılması planlanıyor. Szler- s do- tti. Eunu ar- -de MÖ an Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi- sinde yazım yanlışı yapılmıştır? A) B) II. C) III. D) IV. E) V.
1.
----, şiirde dış musikisine, zengin uyaklara, şekil kusur-
suzluğuna, açıklığa, realist görüşlere önem veren şair-
lerdi. Lisle, Heredia, Prudhomme Batıda; Tevfik Fikret
ve Yahya Kernal bizde bu anlayışın önemli şairleridir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelirilmelidir?
A) Semboliz.m B) Sürrealizm C) Parnasizm
D) Romantizrn E) Natüralizm
Lise Türkçe
Batı Edebiyatı
1. ----, şiirde dış musikisine, zengin uyaklara, şekil kusur- suzluğuna, açıklığa, realist görüşlere önem veren şair- lerdi. Lisle, Heredia, Prudhomme Batıda; Tevfik Fikret ve Yahya Kernal bizde bu anlayışın önemli şairleridir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelirilmelidir? A) Semboliz.m B) Sürrealizm C) Parnasizm D) Romantizrn E) Natüralizm
13. (1) Okuma zihinsel bir etkinliktir. (H) Okurun gerçekleştirdi-
ği bir eylem ya da edimdir. (III) Bu edim ya da eylemin
gerçekleşmesi kimi ögelerin varlığını gerektirir. (IV) Bu
ögeler, okuma süreci içinde bir bütünlük gösterir. (V) Oku-
mayı oluşturan ögeler birbirine bağlıdır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinin
öge sayısı diğerlerine göre en azdır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Batı Edebiyatı
13. (1) Okuma zihinsel bir etkinliktir. (H) Okurun gerçekleştirdi- ği bir eylem ya da edimdir. (III) Bu edim ya da eylemin gerçekleşmesi kimi ögelerin varlığını gerektirir. (IV) Bu ögeler, okuma süreci içinde bir bütünlük gösterir. (V) Oku- mayı oluşturan ögeler birbirine bağlıdır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinin öge sayısı diğerlerine göre en azdır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
8.
Madam De La Fayette'nin Princesse De Cleves adlı psi-
kolojik romanıyla Fenelon'un Telemak romanının dışında
akımına bağlı sanatçılar, kayda değer bir roman yaz-
madılar. Bu akıma bağlı sanatçılar daha çok tiyatro (tra-
gedya, komedya) ve didaktik şiir alanında başarılı eserler
verdiler.
111
Naturalizim
türü ile youilt.
Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi geti-
rilmetidir?
A hümanizm
De
Dealizm
B) klasisizm
Csembolizm
EX sürrealizm
akımlardar
A) Klasisiz
C Empre
Eiir türü
"Tiyotra!
12.
1857 y
sıyla
Romantizm
yas
bi
sahnelen'
yolum
gerç
leye
bic
Ba
A
T
Lise Türkçe
Batı Edebiyatı
8. Madam De La Fayette'nin Princesse De Cleves adlı psi- kolojik romanıyla Fenelon'un Telemak romanının dışında akımına bağlı sanatçılar, kayda değer bir roman yaz- madılar. Bu akıma bağlı sanatçılar daha çok tiyatro (tra- gedya, komedya) ve didaktik şiir alanında başarılı eserler verdiler. 111 Naturalizim türü ile youilt. Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi geti- rilmetidir? A hümanizm De Dealizm B) klasisizm Csembolizm EX sürrealizm akımlardar A) Klasisiz C Empre Eiir türü "Tiyotra! 12. 1857 y sıyla Romantizm yas bi sahnelen' yolum gerç leye bic Ba A T
10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, haber ve dilek ki-
piyle çekimlenmiş eylemler bir arada verilmiştir?
legs
A) Hiç bitmeyecek birlikte baktığımız yer
Saçlarımda uyuyan ay ışığı olacaksın hep
B) Gökkuşağını bağlarsınız dallarıma istiyorum
Kanatlarımın martıya döndüğü yerde kalacağım
C) Geceleyin karanlıkta gülümsedim buluta ben
Saçlarına düşen yağmur gökkuşağı oldu birden
D) Bilirim, payım bu kadar
Unutmuş gülmeyi gözbebeklerim
E) Hiç olmazsa unutmamak isterim
Yalnız bırakmayın beni hatıralar
1
1
1
Lise Türkçe
Batı Edebiyatı
10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, haber ve dilek ki- piyle çekimlenmiş eylemler bir arada verilmiştir? legs A) Hiç bitmeyecek birlikte baktığımız yer Saçlarımda uyuyan ay ışığı olacaksın hep B) Gökkuşağını bağlarsınız dallarıma istiyorum Kanatlarımın martıya döndüğü yerde kalacağım C) Geceleyin karanlıkta gülümsedim buluta ben Saçlarına düşen yağmur gökkuşağı oldu birden D) Bilirim, payım bu kadar Unutmuş gülmeyi gözbebeklerim E) Hiç olmazsa unutmamak isterim Yalnız bırakmayın beni hatıralar 1 1 1
8. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının dönemlere
ayrılmasında kullanılan ölçütlerden biri değildir?
Pess
DE
A) Dil anlayışı
B) Bireysel sanat anlayışları
C) Kültürel dönüşümler
D) Yaşanılan coğrafya
E) Dinî yaşamın etkisi
Lise Türkçe
Batı Edebiyatı
8. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında kullanılan ölçütlerden biri değildir? Pess DE A) Dil anlayışı B) Bireysel sanat anlayışları C) Kültürel dönüşümler D) Yaşanılan coğrafya E) Dinî yaşamın etkisi
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcüklerin ara-
sında karşıtlık ilişkisi bulunmaktadır?
?
AY Çocuklara sıcak içecekler, ilık bir şekilde verilmelidir.
B) Tatlı yiyeceklerden çok ekşi yiyecekleri severdi.
C Yemekler tuzlu olmuş, hâlbuki tuzsuz olması gerekirdi.
biriktirirdi.
D) Ak akçe kara gün içindir, diyerek para
E) Fırınlarda taze ekmek, bayat ekmekten biraz daha pahalı sa-
tılıyor.
Lise Türkçe
Batı Edebiyatı
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcüklerin ara- sında karşıtlık ilişkisi bulunmaktadır? ? AY Çocuklara sıcak içecekler, ilık bir şekilde verilmelidir. B) Tatlı yiyeceklerden çok ekşi yiyecekleri severdi. C Yemekler tuzlu olmuş, hâlbuki tuzsuz olması gerekirdi. biriktirirdi. D) Ak akçe kara gün içindir, diyerek para E) Fırınlarda taze ekmek, bayat ekmekten biraz daha pahalı sa- tılıyor.
(1) Kurtuluş Savaşı'nın başlaması adına Amasya Genel-
gesi hayati önem arz eder. (II) Çünkü bu genelge Milli
Mücadele'nin başlangıcı olarak kabul edilen ilk yazılı bel-
ge olarak tarih satırlarında yerini almıştır. (III) İçerisindeki
maddelere gelince adeta bir başkaldırının sinyali verilmeye
başlanmıştır. (IV) "Vatanın bütünlüğü ve milletin bağım-
sızlığı tehlikededir." ve " İstanbul Hükümeti üzerine düşen
sorumlulukları yerine getirememektedir." kararı bu başkal-
dırının gerekçesi konumundadır. (V) Nasıl yapılacağı yani
yöntemi ise "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve
kararlığı kurtaracaktır." maddesinde gizlidir. (VI) "Milletin
sesini dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden
uzak milli bir kurulun oluşturulması gerekmektedir." mad-
desi de Kurtuluş Savaşı'nın amacını ortaya koyar.
Parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde genelgenin
maddelerinden çıkarım yapılmamıştır?
A) VI, V ve II
B) V, I ve II
D) I ve II
www.doktrinkitap.com
E) I, II ve III
C) III ve II
9
Lise Türkçe
Batı Edebiyatı
(1) Kurtuluş Savaşı'nın başlaması adına Amasya Genel- gesi hayati önem arz eder. (II) Çünkü bu genelge Milli Mücadele'nin başlangıcı olarak kabul edilen ilk yazılı bel- ge olarak tarih satırlarında yerini almıştır. (III) İçerisindeki maddelere gelince adeta bir başkaldırının sinyali verilmeye başlanmıştır. (IV) "Vatanın bütünlüğü ve milletin bağım- sızlığı tehlikededir." ve " İstanbul Hükümeti üzerine düşen sorumlulukları yerine getirememektedir." kararı bu başkal- dırının gerekçesi konumundadır. (V) Nasıl yapılacağı yani yöntemi ise "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlığı kurtaracaktır." maddesinde gizlidir. (VI) "Milletin sesini dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurulun oluşturulması gerekmektedir." mad- desi de Kurtuluş Savaşı'nın amacını ortaya koyar. Parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde genelgenin maddelerinden çıkarım yapılmamıştır? A) VI, V ve II B) V, I ve II D) I ve II www.doktrinkitap.com E) I, II ve III C) III ve II 9
12. Aşağıdaki yargıların hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Sembolizm, roman ve öyküde ortaya çıkan gerçekçi
yaklaşımı şiire uygulayan bir akımdır.
B) Romantizm, din duygusunu, millî tarih ve duyguları
toplum yararı için eserlere taşımıştır.
Realizm, 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da roman-
tizme tepki olarak ortaya çıkan, gerçekçiliği ilke edi-
nen edebiyat akımıdır.
D)
Natüralizm, sanat doğanın kopyası olmalıdır, ilkesini
benimsemiştir.
E) Klasisizm akımında, kahramanlar dış görünüşleriyle
değil, ruhsal özellikleriyle ele alınmıştır.
Edebiyat Soru Bankası
24
16, C
le
ili
ta
tc
g
B
d
Lise Türkçe
Batı Edebiyatı
12. Aşağıdaki yargıların hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) Sembolizm, roman ve öyküde ortaya çıkan gerçekçi yaklaşımı şiire uygulayan bir akımdır. B) Romantizm, din duygusunu, millî tarih ve duyguları toplum yararı için eserlere taşımıştır. Realizm, 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da roman- tizme tepki olarak ortaya çıkan, gerçekçiliği ilke edi- nen edebiyat akımıdır. D) Natüralizm, sanat doğanın kopyası olmalıdır, ilkesini benimsemiştir. E) Klasisizm akımında, kahramanlar dış görünüşleriyle değil, ruhsal özellikleriyle ele alınmıştır. Edebiyat Soru Bankası 24 16, C le ili ta tc g B d
DENEME-6
D. Siyasi veya toplumsal bir öğreti oluşturan ve bir
hükümetin, bir partinin, bir grubun davranışlarına
yön veren politik, hukuki, bilimsel, felsefi, dini, mo-
ral ve estetik düşünceler bütününe "ideoloji" denir.
1815 Viyana Kongresi birtakım modern fikir akım-
larının da ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Buna göre aşağıdaki fikir akımı ve savunucula-
rindan hangisi yanlış eşleştirilmiştir?
Fikir Akımı
Savunucusu
Liberalizm
B) Kapitalizm
C) Sosyalizm
D)
Marksizm
E) Liberalizm
ABO
A)
T. Hobbes
Henri de Saint Simon
Karl Marx
Fredrich Engels
John Locke
Lise Türkçe
Batı Edebiyatı
DENEME-6 D. Siyasi veya toplumsal bir öğreti oluşturan ve bir hükümetin, bir partinin, bir grubun davranışlarına yön veren politik, hukuki, bilimsel, felsefi, dini, mo- ral ve estetik düşünceler bütününe "ideoloji" denir. 1815 Viyana Kongresi birtakım modern fikir akım- larının da ortaya çıkmasına neden olmuştur. Buna göre aşağıdaki fikir akımı ve savunucula- rindan hangisi yanlış eşleştirilmiştir? Fikir Akımı Savunucusu Liberalizm B) Kapitalizm C) Sosyalizm D) Marksizm E) Liberalizm ABO A) T. Hobbes Henri de Saint Simon Karl Marx Fredrich Engels John Locke
Mezar taşlarının gölgesine oturup, övünmekle bir yere
|
varılmaz. Onların bıraktığı yerden mücadeleye devam.
||
Senden sonrakilerin de seninle iftihar edeceği bir
hizmetin olmalı... Böyle bir hizmetin oldu mu yarınlara
IV
kalırsın?
V
Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden
hangisinde noktalama yanlışı yapılmamıştır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı virgülün (;)
kullanımı yanlıştır?
Sia
(A) Öznur; Derya, Nihan ve Edadan daha güzel kek
yapıyordu.
movan
sorgulamayan,
Lise Türkçe
Batı Edebiyatı
Mezar taşlarının gölgesine oturup, övünmekle bir yere | varılmaz. Onların bıraktığı yerden mücadeleye devam. || Senden sonrakilerin de seninle iftihar edeceği bir hizmetin olmalı... Böyle bir hizmetin oldu mu yarınlara IV kalırsın? V Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisinde noktalama yanlışı yapılmamıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı virgülün (;) kullanımı yanlıştır? Sia (A) Öznur; Derya, Nihan ve Edadan daha güzel kek yapıyordu. movan sorgulamayan,