%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Romanın Yapı Unsurları Soruları

44
elurevidobs navib obnielpon
16. Tanzimat'ın ikinci kuşağı olarak bilinen Hamit I
Ekrem / Sezai Mektebinin bir devamı niteliğindeki
Servetifünun Dönemi ve Fecriati topluluğu gibi edebi
hareketler; Tanzimat'la başlayan yenileşme ilgisinin
hâlâ mecrasını bulamamış arayışları sayılmalıdır.
Aşağıdaki yapıtlardan hangileri "Hamit Ekrem /
Sezai Mektebinin" ürünlerinden biri değildir?
A) Küçük Şeyler
Tardouin oso
B) Zemzeme
C) Rübab-ı Şikeste
D) Makber
E) Duhter-i Hindu
TAL?
febriaine
Recazide mo
Elrem
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
44 elurevidobs navib obnielpon 16. Tanzimat'ın ikinci kuşağı olarak bilinen Hamit I Ekrem / Sezai Mektebinin bir devamı niteliğindeki Servetifünun Dönemi ve Fecriati topluluğu gibi edebi hareketler; Tanzimat'la başlayan yenileşme ilgisinin hâlâ mecrasını bulamamış arayışları sayılmalıdır. Aşağıdaki yapıtlardan hangileri "Hamit Ekrem / Sezai Mektebinin" ürünlerinden biri değildir? A) Küçük Şeyler Tardouin oso B) Zemzeme C) Rübab-ı Şikeste D) Makber E) Duhter-i Hindu TAL? febriaine Recazide mo Elrem
1. Uzun bir edebi tür olan romanlar olay örgüsü, yer, kişi,
zaman kavramları üzerine kurulur.
II. Olayların şekillenmesinde ve çatışmaların doğmasında
etkili çok sayıda kişi vardır.
III. Gerçeğe çok yakın bir tür olduğu için zaman dilimi ya-
kın bir tarihi kapsar.
N. Olayların anlatımında kahraman, gözlemci, ilahi bakış
açıları kullanılabilir.
V. Romanlar, insanı edebi yolla eğitmeyi amaçladığı için
pek çok ana düşünceyi de içinde barındırır.
Numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde romanla ilgili
yanlışlık yapılmıştır?
A) I. ve II.
D) III. ve V.
B) I. ve III.
C) II. ve III.
E) IV ve V.
6.
Palme Yayınevi
Yalic
Osmar
resmi
atmis
gere
aske
ken
top
ed
tü
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
1. Uzun bir edebi tür olan romanlar olay örgüsü, yer, kişi, zaman kavramları üzerine kurulur. II. Olayların şekillenmesinde ve çatışmaların doğmasında etkili çok sayıda kişi vardır. III. Gerçeğe çok yakın bir tür olduğu için zaman dilimi ya- kın bir tarihi kapsar. N. Olayların anlatımında kahraman, gözlemci, ilahi bakış açıları kullanılabilir. V. Romanlar, insanı edebi yolla eğitmeyi amaçladığı için pek çok ana düşünceyi de içinde barındırır. Numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde romanla ilgili yanlışlık yapılmıştır? A) I. ve II. D) III. ve V. B) I. ve III. C) II. ve III. E) IV ve V. 6. Palme Yayınevi Yalic Osmar resmi atmis gere aske ken top ed tü
Yeni Türk Edebiyatı
67.
Tanzimat döneminde verilen ürünlerin pek çoğunda vatan,
hürriyet, yasa, hak, adalet... kavramlarının yer aldığı top-
lumsal içerikli ürünler yazılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda sözü edilen kav-
ramları içeren eserlerden bir değil dir?
A) Temaşa-yi Leyal
C) Mukaddime
B) Terkib-i Bent
D) Hürriyet Kasidesi
E) Vatan yahut Silistre
70. A
la
u
A
E
F
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
Yeni Türk Edebiyatı 67. Tanzimat döneminde verilen ürünlerin pek çoğunda vatan, hürriyet, yasa, hak, adalet... kavramlarının yer aldığı top- lumsal içerikli ürünler yazılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda sözü edilen kav- ramları içeren eserlerden bir değil dir? A) Temaşa-yi Leyal C) Mukaddime B) Terkib-i Bent D) Hürriyet Kasidesi E) Vatan yahut Silistre 70. A la u A E F
46. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Şemsettin Sami, roman ve hikâyelerinde okuyucuy
yabancı gelen kavram ve nesneleri açıklamış, ansiklo-
pedik bilgiler vermiştir.
B) Tabiat ve ölüm karşısında duyulan huzursuzluk, kade-
ri sorgulama gibi konuları şiirimize sokan isim Abdül-
hak Hâmit'tir.
C) Namık Kemal'in, vatan ile ilgili şiirlerinde topluluk adı-
na konuşma eğilimi vardır.
D) Ziya Paşa, Abdülaziz'e sunduğu bir Divan edebiyatı
antolojisiyle Halk edebiyatına dair düşüncelerinden
dönmüştür.
E) Şinasi, söz ve vicdan hürriyetini yaymak amacıyla ilk
özel gazetemizi çıkarmıştır.
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
46. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) Şemsettin Sami, roman ve hikâyelerinde okuyucuy yabancı gelen kavram ve nesneleri açıklamış, ansiklo- pedik bilgiler vermiştir. B) Tabiat ve ölüm karşısında duyulan huzursuzluk, kade- ri sorgulama gibi konuları şiirimize sokan isim Abdül- hak Hâmit'tir. C) Namık Kemal'in, vatan ile ilgili şiirlerinde topluluk adı- na konuşma eğilimi vardır. D) Ziya Paşa, Abdülaziz'e sunduğu bir Divan edebiyatı antolojisiyle Halk edebiyatına dair düşüncelerinden dönmüştür. E) Şinasi, söz ve vicdan hürriyetini yaymak amacıyla ilk özel gazetemizi çıkarmıştır.
Test
Kişiler, iyi-kötü karşıtlığı içinde yansıtılmıştır.
Yazarlar, eserlerinde kişiliğini gizlememişlerdir.
III. Kişiler ve olaylar çoğunlukla hayal ürünü olup rast-
lantılara sıkça yer verilmiştir.
1.
TANZIMAT DONEM NO P
11.
IV. Gözlem ve belge yerine duygulara ve hayallere ağır-
lık verilmiştir.
V. Olaylar genellikle İstanbul'da geçmekte olup eserler-
de yalı, konak gibi mekânlar kullanılmıştır.
Numaralanmış cümlelerde verilen özellikler aşağıdaki
romanların hangisinde görülmez?
A) Felatun Bey'le Rakım Efendi
B Intibah
C) Taaşşuk-i Talat ve Fitnat
D) Karabibik
E) Henüz On Yedi Yaşında
2. Tanzimat I. Dönem romanı ile Tanzimat II. Dönem rc
Win asağıdaki yargıla
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
Test Kişiler, iyi-kötü karşıtlığı içinde yansıtılmıştır. Yazarlar, eserlerinde kişiliğini gizlememişlerdir. III. Kişiler ve olaylar çoğunlukla hayal ürünü olup rast- lantılara sıkça yer verilmiştir. 1. TANZIMAT DONEM NO P 11. IV. Gözlem ve belge yerine duygulara ve hayallere ağır- lık verilmiştir. V. Olaylar genellikle İstanbul'da geçmekte olup eserler- de yalı, konak gibi mekânlar kullanılmıştır. Numaralanmış cümlelerde verilen özellikler aşağıdaki romanların hangisinde görülmez? A) Felatun Bey'le Rakım Efendi B Intibah C) Taaşşuk-i Talat ve Fitnat D) Karabibik E) Henüz On Yedi Yaşında 2. Tanzimat I. Dönem romanı ile Tanzimat II. Dönem rc Win asağıdaki yargıla
5. Aşağıdaki metinde hangi bakış açısı ve hangi anlatım tekniği kullanılmıştır? Belirtir iz.
Mümtaz, bu psikolojiyi ömründe ilk defa olarak tanımıyordu. Onun iç benliğini, o sular altında uyuyan fakat her şeyi idare
eden, kesif tabakayı biraz da bu korku yapardı. Ihsan, daha o çocukken içine çöreklenen bu yılanı, kökü kalbinde ağacı ondan
sökebilmek için çok uğraşmıştı. Fakat asıl Macide'nin eve gelişi ile Mümtaz iyileşmiş, yüzünü güneşe çevirmişti. Onun eline
geçene kadar Mümtaz, her şeye küskün, etrafa kapalı, gökten yalnız felaket bekleyen bir mahlûktu ve bunda da haklıydı.
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
5. Aşağıdaki metinde hangi bakış açısı ve hangi anlatım tekniği kullanılmıştır? Belirtir iz. Mümtaz, bu psikolojiyi ömründe ilk defa olarak tanımıyordu. Onun iç benliğini, o sular altında uyuyan fakat her şeyi idare eden, kesif tabakayı biraz da bu korku yapardı. Ihsan, daha o çocukken içine çöreklenen bu yılanı, kökü kalbinde ağacı ondan sökebilmek için çok uğraşmıştı. Fakat asıl Macide'nin eve gelişi ile Mümtaz iyileşmiş, yüzünü güneşe çevirmişti. Onun eline geçene kadar Mümtaz, her şeye küskün, etrafa kapalı, gökten yalnız felaket bekleyen bir mahlûktu ve bunda da haklıydı.
11. Roman kişilerinden bazıları doğal olarak çizilirken
bazıları idealistleştirilir. İster kötü ister iyi olsun ya-
zar tarafından idealistleştirilen kahramanlar abartı
ögesi taşır. Örneğin Ömer Seyfettin'in "Pembe
İncili Kaftan"ındaki Muhsin Çelebi, idealistleştiril-
miş bir kişidir. Dindardır, aşırı derecede dürüsttür,
vatanperverdir, fedakârdır, ilim sahibidir, gazidir,
dobradır, zengindir... vs. Muhsin Çelebi o kadar
cesaret sahibidir ki Şah İsmail'in karşısında Pem-
be İncili Kaftan'ın üzerine ondan izin almadan otu-
rur. Bağıra bağıra fermanı okur, arkasına bakma-
dan saraydan çıkar.
Yukarıda sözü edilen kişi hangi özelliktedir?
A) Figüran
B) Yardımcı kişi
C) Tip
D) Karakter
E) Hakim kişi
9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı - 3
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
11. Roman kişilerinden bazıları doğal olarak çizilirken bazıları idealistleştirilir. İster kötü ister iyi olsun ya- zar tarafından idealistleştirilen kahramanlar abartı ögesi taşır. Örneğin Ömer Seyfettin'in "Pembe İncili Kaftan"ındaki Muhsin Çelebi, idealistleştiril- miş bir kişidir. Dindardır, aşırı derecede dürüsttür, vatanperverdir, fedakârdır, ilim sahibidir, gazidir, dobradır, zengindir... vs. Muhsin Çelebi o kadar cesaret sahibidir ki Şah İsmail'in karşısında Pem- be İncili Kaftan'ın üzerine ondan izin almadan otu- rur. Bağıra bağıra fermanı okur, arkasına bakma- dan saraydan çıkar. Yukarıda sözü edilen kişi hangi özelliktedir? A) Figüran B) Yardımcı kişi C) Tip D) Karakter E) Hakim kişi 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı - 3
inde
eme-
güzel
Yaşlı
adarı
şaat
wanır
ça-
yanı
çir-
klar,
ardı.
yor-
ştu-
stü
gisi
ları
ar-
va-
14. Yol boyu kavak-ağaçları, köprü, yokuş yukarı dar so-
kak... Sokağın bitiminde kediyi gördüm. Yıkık bahçe
duvarından duta tırmandı, oradan da çatıya. Baktım
baca tütüyor. Rüzgârla savrulan kül rengi, yoğun bir
duman. Kedi dumana gireli çıktı. Kiremitlerin arasın-
da kayboldu sonra. Bahçe kapısının önünde dur-
dum. Girsem yol bitecek. Ömür biter, yol bitmez...
Kentlerin, otellerin duvarlarında yazılıydı. Bir gemi-
nin beyazında, trenlerin, uçakların alnında. Bekleme
odalarında, gar saatlerinde, kamyonların, otobüslerin
ön camlarında yazılıydı. Ya da tanıdık bir ses hep bu
cümleyi fısıldadı kulağıma: Ömür biter, yol bitmez.
Girsem Paris'te Figuier Sokağı'ndaki odamın kapı-
si çalınmayacak bir daha. Ne telefon çalacak ne de
Notre Dame'ın çanları. Gece lambamın ışığına üşüş-
meyecek Türkçe sözcükler. Bu sürgün bitecek. Gir-
sem sofada sedirin üzerinde bulacağım seni. Saçla-
rin ağarmış, yuvarlak beyaz yüzünde sabır.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisin-
den yararlanılmıştır?
A) Özetlemeden
C) İç çözümlemeden
BY Bilinç akışından
DMetinler arasılıktan
E Hahi bakış açısından
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
inde eme- güzel Yaşlı adarı şaat wanır ça- yanı çir- klar, ardı. yor- ştu- stü gisi ları ar- va- 14. Yol boyu kavak-ağaçları, köprü, yokuş yukarı dar so- kak... Sokağın bitiminde kediyi gördüm. Yıkık bahçe duvarından duta tırmandı, oradan da çatıya. Baktım baca tütüyor. Rüzgârla savrulan kül rengi, yoğun bir duman. Kedi dumana gireli çıktı. Kiremitlerin arasın- da kayboldu sonra. Bahçe kapısının önünde dur- dum. Girsem yol bitecek. Ömür biter, yol bitmez... Kentlerin, otellerin duvarlarında yazılıydı. Bir gemi- nin beyazında, trenlerin, uçakların alnında. Bekleme odalarında, gar saatlerinde, kamyonların, otobüslerin ön camlarında yazılıydı. Ya da tanıdık bir ses hep bu cümleyi fısıldadı kulağıma: Ömür biter, yol bitmez. Girsem Paris'te Figuier Sokağı'ndaki odamın kapı- si çalınmayacak bir daha. Ne telefon çalacak ne de Notre Dame'ın çanları. Gece lambamın ışığına üşüş- meyecek Türkçe sözcükler. Bu sürgün bitecek. Gir- sem sofada sedirin üzerinde bulacağım seni. Saçla- rin ağarmış, yuvarlak beyaz yüzünde sabır. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisin- den yararlanılmıştır? A) Özetlemeden C) İç çözümlemeden BY Bilinç akışından DMetinler arasılıktan E Hahi bakış açısından
7. Tanzimat döneminde eleştiri "muaheze (azarlama)" diye
adlandırılmıştı. Bu, eleştirinin, hep olumsuzlukları ortaya koyan
bir yazı türü olarak anlaşıldığını gösterir.
Buna göre;
I. Namık Kemal'in, Ziya Paşa'nın Harabat'ı için yazdığı "Tahrib-i
Harabat" adlı eleştirisi
II. Muallim Naci'nin, Recaizâde M. Ekrem'in "Zemzeme" adlı şiir
kitabı için yazdığı "Demdeme" adlı eleştirisi
III. Recaizâde M. Ekrem'in, bir öğrencisinin "Elhan" adlı şiirine
yazdığı "Takdir-i Elhan" eleştirisi
örneklerinden hangileri, yukarıda belirtilen anlayışa uygun
eleştirilerdir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I. ve II.
D) I. ve III.
E) I., II. ve III.
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
7. Tanzimat döneminde eleştiri "muaheze (azarlama)" diye adlandırılmıştı. Bu, eleştirinin, hep olumsuzlukları ortaya koyan bir yazı türü olarak anlaşıldığını gösterir. Buna göre; I. Namık Kemal'in, Ziya Paşa'nın Harabat'ı için yazdığı "Tahrib-i Harabat" adlı eleştirisi II. Muallim Naci'nin, Recaizâde M. Ekrem'in "Zemzeme" adlı şiir kitabı için yazdığı "Demdeme" adlı eleştirisi III. Recaizâde M. Ekrem'in, bir öğrencisinin "Elhan" adlı şiirine yazdığı "Takdir-i Elhan" eleştirisi örneklerinden hangileri, yukarıda belirtilen anlayışa uygun eleştirilerdir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I. ve II. D) I. ve III. E) I., II. ve III.
328
6. Güneşimi arılar yedi, gecesiz kaldım
Dört köşe taşların üstünde
Denizin çarşısında yeşil zeytin
Balıklar geçti düdük çala çala
Yaşamaya başladım kaldığı yerden
Yosunlu kapıların ardında gizli
İkiz martıları bulmak için
Bu dizelere göre İkinci Yeni şiiri ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Süslü ve ağır bir dil kullanılmıştır. V
B) Şiirler anlamca oldukça kapalıdır. V
C) Somutluk yerine soyutluk esas alınmıştır.
D) Değişik sembol ve imgelere yer verilmiştir
E) Mantığa aykırı ifadelere yer verilmiştir.
verilpaştir.
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
328 6. Güneşimi arılar yedi, gecesiz kaldım Dört köşe taşların üstünde Denizin çarşısında yeşil zeytin Balıklar geçti düdük çala çala Yaşamaya başladım kaldığı yerden Yosunlu kapıların ardında gizli İkiz martıları bulmak için Bu dizelere göre İkinci Yeni şiiri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Süslü ve ağır bir dil kullanılmıştır. V B) Şiirler anlamca oldukça kapalıdır. V C) Somutluk yerine soyutluk esas alınmıştır. D) Değişik sembol ve imgelere yer verilmiştir E) Mantığa aykırı ifadelere yer verilmiştir. verilpaştir.
Kuraklık epeydir köylünün belini bükmüştür. Ekinler toptan
helak olmuştur beyim Mahsul, anasından ayrı kalmış
oğlak gibi çaresizdir beyim. Hasat neyim
yapabilememişizdir. Demem o ki beyim bize bu mevsim
idare edecek ekmek, bakliyat lazım gelir.
Bu parça, içeriği ve üslubu dikkate alındığında
aşağıdaki yazarların hangisi tarafından yazılmış
olamaz?
A) Kemal Bilbaşar
B) Talip Apaydın
C) Orhan Kemal
D) Vüs'at O. Bener
E) Fakir Baykurt V
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
Kuraklık epeydir köylünün belini bükmüştür. Ekinler toptan helak olmuştur beyim Mahsul, anasından ayrı kalmış oğlak gibi çaresizdir beyim. Hasat neyim yapabilememişizdir. Demem o ki beyim bize bu mevsim idare edecek ekmek, bakliyat lazım gelir. Bu parça, içeriği ve üslubu dikkate alındığında aşağıdaki yazarların hangisi tarafından yazılmış olamaz? A) Kemal Bilbaşar B) Talip Apaydın C) Orhan Kemal D) Vüs'at O. Bener E) Fakir Baykurt V
bir
8.
Cemal ile İhsan sakin. Biri kadının çocuğunun yanına diz
çökmüş, öteki sıhhiye sedyesine yaralı hamalı koydurmak için
yardım ediyordu. Gözlerimi hemen kapadım. Ne kadar zaman
sonra Cemal'in sert eli omzuma dokundu:
E) Hüsnütalil - terdid
-
Kalk Peyami, pantolonunun ütüsünü bozacaksın. Gözlerimi
yine açtım baktım. İhsan da gelmiş, sarı ve sakin bize
bakıyordu.
-
- Ben korktum zannediyorum, dedim.
Bir romandan alınan bu parçada aşağıdaki anlatım
tekniklerinden hangisi kullanılmıştır?
A) Geriye dönüş
C) Iç konuşma
E) Bilinç akışı
B) Anlatma - gösterme
D) İç çözümleme
139
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
bir 8. Cemal ile İhsan sakin. Biri kadının çocuğunun yanına diz çökmüş, öteki sıhhiye sedyesine yaralı hamalı koydurmak için yardım ediyordu. Gözlerimi hemen kapadım. Ne kadar zaman sonra Cemal'in sert eli omzuma dokundu: E) Hüsnütalil - terdid - Kalk Peyami, pantolonunun ütüsünü bozacaksın. Gözlerimi yine açtım baktım. İhsan da gelmiş, sarı ve sakin bize bakıyordu. - - Ben korktum zannediyorum, dedim. Bir romandan alınan bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi kullanılmıştır? A) Geriye dönüş C) Iç konuşma E) Bilinç akışı B) Anlatma - gösterme D) İç çözümleme 139
12. Aşağıda Tanzimat Döneminde çıkarılan gazete - baş-
yazar - özellik eşleştirmelerin hangisinde bir yanlışlık
yapılmıştır?
Gazete
A) Tercüman-ı
Ahval
B) İttihat
Ceride-i
Havadis
D) Muhbir
E) Diyojen
Başyazar
Şinasi
Abdullah
Kâmil Bey
Wilhelm
Churchill
Namık Kemal
Özellik
İlk Özel Gazete
İki Dilde Çıkarılan İlk
Süreli Yayın
İlk Yarı Özel Gazete
Avrupa'da Çıkarılan
İlk Türk Gazetesi
Teodor Kasap İlk Mizahi Gazete
7-A 8-C 9-C 10-C 11-E 12-D
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
12. Aşağıda Tanzimat Döneminde çıkarılan gazete - baş- yazar - özellik eşleştirmelerin hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır? Gazete A) Tercüman-ı Ahval B) İttihat Ceride-i Havadis D) Muhbir E) Diyojen Başyazar Şinasi Abdullah Kâmil Bey Wilhelm Churchill Namık Kemal Özellik İlk Özel Gazete İki Dilde Çıkarılan İlk Süreli Yayın İlk Yarı Özel Gazete Avrupa'da Çıkarılan İlk Türk Gazetesi Teodor Kasap İlk Mizahi Gazete 7-A 8-C 9-C 10-C 11-E 12-D
8.
II. Grup
1.
(A) Ahmet Vefik Paşa
II.
(B) Şemsettin Sami
III. Zoraki Tabip
(C) Direktör Ali Bey
W. Kokona Yatıyor
(D) Şinasi
V. Seyyid Yahya (E) Abdülhak Hamit Tarhan
1. Grup
Nesteren
Şair Evlenmesi
Türk edebiyatındaki heceyle yazılmış ilk tiyatro eseri
ve yazarı eşleştirmesi aşağıdakilerin hangisinde doğ-
ru verilmiştir?
A) I-E BI-D C) III-A D) IV-C E) V-B
ZI
N
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
8. II. Grup 1. (A) Ahmet Vefik Paşa II. (B) Şemsettin Sami III. Zoraki Tabip (C) Direktör Ali Bey W. Kokona Yatıyor (D) Şinasi V. Seyyid Yahya (E) Abdülhak Hamit Tarhan 1. Grup Nesteren Şair Evlenmesi Türk edebiyatındaki heceyle yazılmış ilk tiyatro eseri ve yazarı eşleştirmesi aşağıdakilerin hangisinde doğ- ru verilmiştir? A) I-E BI-D C) III-A D) IV-C E) V-B ZI N
11. Şefika
Tahire Hanım
Şefika
Tahire Hanım
Şefika
Müştak Bey
Şefika
Tahire Hanım
Şefika
- Darılmayacağınıza yemin edin, söyle-
yeyim.
- Kız vallahi darılmam, söyle.
- Siz beybabamın yanında söylediğim la-
kırtılara inandınız mı?
Niçin inanmayayım? Yalan mı söyledin?
- Evet.
-
- Ne söyleyecektin, doğrusunu söyle.
- Seviyorum.
- Kimi?
-
Atâ Bey'i
Aşağıdaki eserlerden hangisi yukarıdaki metnin yaza-
rına ait değildir?
A) Gülnihal
C) Celalettin Harzemşah
E) Nazife
B) Karabela
D) Akif Bey
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
11. Şefika Tahire Hanım Şefika Tahire Hanım Şefika Müştak Bey Şefika Tahire Hanım Şefika - Darılmayacağınıza yemin edin, söyle- yeyim. - Kız vallahi darılmam, söyle. - Siz beybabamın yanında söylediğim la- kırtılara inandınız mı? Niçin inanmayayım? Yalan mı söyledin? - Evet. - - Ne söyleyecektin, doğrusunu söyle. - Seviyorum. - Kimi? - Atâ Bey'i Aşağıdaki eserlerden hangisi yukarıdaki metnin yaza- rına ait değildir? A) Gülnihal C) Celalettin Harzemşah E) Nazife B) Karabela D) Akif Bey
ya Bağlı Edebî Metinler | Yeni Nesil Öğreten Edebiyat Fasikülleri
10. "Felatun Bey" ve "Bihruz Bey" yanlış Batılılaşmayı; "Dil-
ber" ve "Dilaşup" da alınıp satılan cariyeyi temsil ederek
Tanzimat Döneminin zihniyetini yansıtan roman kahra-
manları olarak karşımıza çıkar.
Yukarıdaki parçada kahramanı verilmeyen roman
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Araba Sevdası
B) Sergüzeşt
C) Zehra
D) İntibah
E) Felâtun Bey ile Râkim Efendi
YAYIN DENİZİ
1
1
0
11. Aşağıdakilerin hangisinde eser-yazar ve tür eşleştir-
mesinde yanlışlık yapılmıştır?
Eser
A) Jön Türk
B) Şemsa
C) Küçük Şeyler
D) Zehra
Yazar
Ahmet Mithat Efendi
Recaizade Mahmut Ekrem
Sami Paşazade Sezai
Nabizade Nazım
Roman
Hikâye
Hikâye
Rom
Lise Türkçe
Romanın Yapı Unsurları
ya Bağlı Edebî Metinler | Yeni Nesil Öğreten Edebiyat Fasikülleri 10. "Felatun Bey" ve "Bihruz Bey" yanlış Batılılaşmayı; "Dil- ber" ve "Dilaşup" da alınıp satılan cariyeyi temsil ederek Tanzimat Döneminin zihniyetini yansıtan roman kahra- manları olarak karşımıza çıkar. Yukarıdaki parçada kahramanı verilmeyen roman aşağıdakilerden hangisidir? A) Araba Sevdası B) Sergüzeşt C) Zehra D) İntibah E) Felâtun Bey ile Râkim Efendi YAYIN DENİZİ 1 1 0 11. Aşağıdakilerin hangisinde eser-yazar ve tür eşleştir- mesinde yanlışlık yapılmıştır? Eser A) Jön Türk B) Şemsa C) Küçük Şeyler D) Zehra Yazar Ahmet Mithat Efendi Recaizade Mahmut Ekrem Sami Paşazade Sezai Nabizade Nazım Roman Hikâye Hikâye Rom