%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

E-posta ve Özellikleri Soruları

1
3. Türkiye'nin şehirleşmede yaşadığı ilk köklü (kalıcı
olan) değişim 1950'li yıllardadır. Tarımda yaşanan
(canlılığını sürdüren) makineleşme, toprakların miras
yoluyla bölünmesi (parçaya ayrılması), hızlı nüfus
artışı ve kırsal yoksulluğun artması (çoğalması) kırdan
M
kente doğru kitlesel bir göçü başlatmıştır. Bu dönemde
kentlerin iş gücünü emme kapasitesi (kapsama gücü)
göç ile kente gelen nüfusun hızına ayak uyduramamıştır.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi-
nin anlamı, ayraç içinde verilenle uyuşmamakta-
dir?
A) I
B) II
C) III
DNV
E) V
Lise Türkçe
E-posta ve Özellikleri
1 3. Türkiye'nin şehirleşmede yaşadığı ilk köklü (kalıcı olan) değişim 1950'li yıllardadır. Tarımda yaşanan (canlılığını sürdüren) makineleşme, toprakların miras yoluyla bölünmesi (parçaya ayrılması), hızlı nüfus artışı ve kırsal yoksulluğun artması (çoğalması) kırdan M kente doğru kitlesel bir göçü başlatmıştır. Bu dönemde kentlerin iş gücünü emme kapasitesi (kapsama gücü) göç ile kente gelen nüfusun hızına ayak uyduramamıştır. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi- nin anlamı, ayraç içinde verilenle uyuşmamakta- dir? A) I B) II C) III DNV E) V
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "derin" sözcüğü
türü bakımından ikişerli gruplandığında hangi se-
çenek dışarıda kalır?
A) Eşyaları koymak amacıyla derin bir sepet buldu.
B) Derinlere gidildikçe ölüm tehlikesi artıyordu.
C) Sokağın ortasında derin kuyular kazmışlardı
D) Ahmet, bu tür konularda çok derin düşünüyordu,
E) Suyun bu bölgesinde derine dalmamalısın.
Lise Türkçe
E-posta ve Özellikleri
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "derin" sözcüğü türü bakımından ikişerli gruplandığında hangi se- çenek dışarıda kalır? A) Eşyaları koymak amacıyla derin bir sepet buldu. B) Derinlere gidildikçe ölüm tehlikesi artıyordu. C) Sokağın ortasında derin kuyular kazmışlardı D) Ahmet, bu tür konularda çok derin düşünüyordu, E) Suyun bu bölgesinde derine dalmamalısın.
7. Aşağıdaki yazar- eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Muallim Naci - Ömer'in Çocukluğu
B)
Halit Ziya Uşaklıgil - Saray ve Ötesi
C)
Halide Edip Adıvar - Mor Salkımlı Ev
D) Yusuf Ziya Ortaç - Portreler
E) Halide Edip Adıvar - Çankaya
Lise Türkçe
E-posta ve Özellikleri
7. Aşağıdaki yazar- eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Muallim Naci - Ömer'in Çocukluğu B) Halit Ziya Uşaklıgil - Saray ve Ötesi C) Halide Edip Adıvar - Mor Salkımlı Ev D) Yusuf Ziya Ortaç - Portreler E) Halide Edip Adıvar - Çankaya
BILIMLER
11. Sinede evvel ne muhrik âruzlar var idi
Lebde ser-keş âhlar âteşli hûlar vâr idi
Böyle bî hâlet değildi gördüğüm sahra-yı aşk
Anda mecnûn bîdler dîvâne cûlar var idi
Ben bugün bir nev - bahâr-ı hüsn üân seyreyledim
Tarf-ı destârında sünbül gibi mûlar var idi
Sen yine bir nev niyâz âşık mi peydâ eyledin
Kûyuna yer yer dökülmüş âb-ı rûlar var idi
Yukarıdaki dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Musarra beyit kullanılmıştır.
B) Bir gazele ait beyitlerdir.
C) Söz sanatlarına yer verilmiştir.
D) Şûhâne gazele örnek oluşturmaktadır.
E) Matla ve makta beyitleri vardır.
Lise Türkçe
E-posta ve Özellikleri
BILIMLER 11. Sinede evvel ne muhrik âruzlar var idi Lebde ser-keş âhlar âteşli hûlar vâr idi Böyle bî hâlet değildi gördüğüm sahra-yı aşk Anda mecnûn bîdler dîvâne cûlar var idi Ben bugün bir nev - bahâr-ı hüsn üân seyreyledim Tarf-ı destârında sünbül gibi mûlar var idi Sen yine bir nev niyâz âşık mi peydâ eyledin Kûyuna yer yer dökülmüş âb-ı rûlar var idi Yukarıdaki dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Musarra beyit kullanılmıştır. B) Bir gazele ait beyitlerdir. C) Söz sanatlarına yer verilmiştir. D) Şûhâne gazele örnek oluşturmaktadır. E) Matla ve makta beyitleri vardır.
15. Bilinenin aksine romanc () olayları anlatmaz ( ) her şeyi anlatıcıya yahut herhangi bir kahramanına anlattır)
Unutulmaması gereken bir nokta şucur () Romanci () gerçek dünyaya mensuptur ve kesinlikle romanin dışındadır.
Bu parçada parantezle () belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?
AD006
3:0). OOO
DO
A
Lise Türkçe
E-posta ve Özellikleri
15. Bilinenin aksine romanc () olayları anlatmaz ( ) her şeyi anlatıcıya yahut herhangi bir kahramanına anlattır) Unutulmaması gereken bir nokta şucur () Romanci () gerçek dünyaya mensuptur ve kesinlikle romanin dışındadır. Bu parçada parantezle () belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? AD006 3:0). OOO DO A
(2021-DGS)
Leonardo da Vinci; matematikçi, mühendis, botanikçi
haritacı ve çok daha fazlasıydı. Hiçbir alanda resmî bir-
eğitimi olmayan da Vinci'nin asıl mesleği ressamlıktı, Re-
simlerinde figürleri olduğu gibi göstermeyi arzu ettiği için
insan anatomisi üzerinde çalışmaya başladı. Bu süreçte
keşfettiklerinin çoğu bugün bildiklerimizle tutarlıdır. Tüm
bunları 1400'lü yıllarda başarması da onun bilimle yüzey-
sel olarak ilgilenmediğinin en temel kanıtıdır.
POPDORIALA
Bu parçaya göre Leonardo da Vinci ile ilgili aşağıda-
kilerin hangisi söylenebilir?
A) Bilimsel çalışmalarının değerinin kendi döneminde an-
laşılamadığı
B) Ressamlık kariyerinin, farklı alanlarda kendini göster-
mesini engellediği
C) Eğitim alma imkânını bulamadığı için bilimsel çalışma-
larını ilerletemediği
D) Sanatta gerçekliği yansıtma amacıyla bilime ilgi duy-
maya başladığı
Ömrünü bilimin farklı alanlarında daimi bir arayış içe-
risinde geçirdiği
Lise Türkçe
E-posta ve Özellikleri
(2021-DGS) Leonardo da Vinci; matematikçi, mühendis, botanikçi haritacı ve çok daha fazlasıydı. Hiçbir alanda resmî bir- eğitimi olmayan da Vinci'nin asıl mesleği ressamlıktı, Re- simlerinde figürleri olduğu gibi göstermeyi arzu ettiği için insan anatomisi üzerinde çalışmaya başladı. Bu süreçte keşfettiklerinin çoğu bugün bildiklerimizle tutarlıdır. Tüm bunları 1400'lü yıllarda başarması da onun bilimle yüzey- sel olarak ilgilenmediğinin en temel kanıtıdır. POPDORIALA Bu parçaya göre Leonardo da Vinci ile ilgili aşağıda- kilerin hangisi söylenebilir? A) Bilimsel çalışmalarının değerinin kendi döneminde an- laşılamadığı B) Ressamlık kariyerinin, farklı alanlarda kendini göster- mesini engellediği C) Eğitim alma imkânını bulamadığı için bilimsel çalışma- larını ilerletemediği D) Sanatta gerçekliği yansıtma amacıyla bilime ilgi duy- maya başladığı Ömrünü bilimin farklı alanlarında daimi bir arayış içe- risinde geçirdiği
Coz
ALES - Türkçe Yaprak Test
böz öbeğinde Anlam - II
WIOCAM
4.
sey
an-
hip
tü-
nen
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt
kavramlara yer verilmiştir?
A) Annemin söylediği tatlı sözler ayağımın
acısını dindirmişti bile.
B) Bu adama ince davranmayı nasıl öğretece-
ğiz?
C) Kerem, oyuna en alt seviyede başlamış,
oyunu en üst seviyede bitirmişti.
D) Çağdaşlarının yaptığı şeylerin, yapmadık-
larından daha yanlış olduğunu düşünüyor.
E) Bu sabah telefonu hiç açmadım, çaldı dur-
du aldırmadım.
za-
ar-
eni
me-
lan
im
zili
an-
lolerin hangisinde dolayla-
Lise Türkçe
E-posta ve Özellikleri
Coz ALES - Türkçe Yaprak Test böz öbeğinde Anlam - II WIOCAM 4. sey an- hip tü- nen Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt kavramlara yer verilmiştir? A) Annemin söylediği tatlı sözler ayağımın acısını dindirmişti bile. B) Bu adama ince davranmayı nasıl öğretece- ğiz? C) Kerem, oyuna en alt seviyede başlamış, oyunu en üst seviyede bitirmişti. D) Çağdaşlarının yaptığı şeylerin, yapmadık- larından daha yanlış olduğunu düşünüyor. E) Bu sabah telefonu hiç açmadım, çaldı dur- du aldırmadım. za- ar- eni me- lan im zili an- lolerin hangisinde dolayla-
APOIEMI
TÜRKÇE TESTİ
1. Bu testte 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe testi için ayrılan kısmına işaretleyini
Sa-
clik.
Yorum, ele alınan (hakkında yazı yazılan, düşünce ileri sü-
3.
he
Sat
1.
miz
na.
rülen) konuyu fikrî arayışlarla irdeleyip (en ince detaylarına
bir
nü
Dla
dla
varıncaya dek araştırıp) belirgin kılmayı (somut duruma ge-
III
tirmeyi) gerektirir
. Bilgi, yorumun besleyici (zenginleştirici)
Bu
gö
cerita bilgi vorum
IV
5.
ögesidir
. Sağlam, doğru ve güvenilir olan bilgiyi, ancak o
A)
Ik
7-
alanın uzmanları verebilir. Bu yüzden bilginin bağlayıcılığı
B
(uyulma, itaat etme zorunluluğu) vardır ama yorumun yok-
€
E
tur.
E
Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı,
parantez içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır?
A) 1
B) ||
C) III
D) IV
EV
I
2. Bu kitaba yönelik eleştirilerimin amacı, yazarın önüne hen-
dekler kazmak değil; metnin aksayan yerlerine işaret etmek,
eleştirinin rolünü belirginleştirmek ve biraz da mintika temiz-
liği yapmaktı. Eleştirinin el yordamıyla yürüdüğü bir ortam-
da bunun kolay olmadığını biliyorum. Buna rağmen ben, bir
yandan arazi temizliği yaparken bir yandan da bir sistem
kurmaya çalıştım.
Lise Türkçe
E-posta ve Özellikleri
APOIEMI TÜRKÇE TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe testi için ayrılan kısmına işaretleyini Sa- clik. Yorum, ele alınan (hakkında yazı yazılan, düşünce ileri sü- 3. he Sat 1. miz na. rülen) konuyu fikrî arayışlarla irdeleyip (en ince detaylarına bir nü Dla dla varıncaya dek araştırıp) belirgin kılmayı (somut duruma ge- III tirmeyi) gerektirir . Bilgi, yorumun besleyici (zenginleştirici) Bu gö cerita bilgi vorum IV 5. ögesidir . Sağlam, doğru ve güvenilir olan bilgiyi, ancak o A) Ik 7- alanın uzmanları verebilir. Bu yüzden bilginin bağlayıcılığı B (uyulma, itaat etme zorunluluğu) vardır ama yorumun yok- € E tur. E Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı, parantez içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır? A) 1 B) || C) III D) IV EV I 2. Bu kitaba yönelik eleştirilerimin amacı, yazarın önüne hen- dekler kazmak değil; metnin aksayan yerlerine işaret etmek, eleştirinin rolünü belirginleştirmek ve biraz da mintika temiz- liği yapmaktı. Eleştirinin el yordamıyla yürüdüğü bir ortam- da bunun kolay olmadığını biliyorum. Buna rağmen ben, bir yandan arazi temizliği yaparken bir yandan da bir sistem kurmaya çalıştım.
18. Hasretim içerimde bana bir kefen taşır
Sarar bir bahar gibi seni ipek kumaşlar
Benim adımlarımla topraklar yalçınlaşır
Erir bir mavilikte senin yolunda taşlar
Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangi-
si yoktur?
A) Ünlü değişmesi
B) Ünsüz yumuşaması
C) Ünsüz benzeşmesi
D) Kaynaştırma ünsüzü
E) Ünsüz değişimine aykırı sözcük
Lise Türkçe
E-posta ve Özellikleri
18. Hasretim içerimde bana bir kefen taşır Sarar bir bahar gibi seni ipek kumaşlar Benim adımlarımla topraklar yalçınlaşır Erir bir mavilikte senin yolunda taşlar Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangi- si yoktur? A) Ünlü değişmesi B) Ünsüz yumuşaması C) Ünsüz benzeşmesi D) Kaynaştırma ünsüzü E) Ünsüz değişimine aykırı sözcük
ordum:
Niçin? Namazgâh mi burası?
Hayır! Ya ne?
aşını salladı. Gizli bir şey söylüyormuş gibi yavaşça: - Burası, Yalnız E
edi.
Serin bir rüzgâr, yağmurun fısıltısını çoğaltarak esiyor, üstümü
çılan çam dalları titriyordu.
Aum
zort
zonon 2006
nadolu'nun bu yalçın ufuklu, korkunç tarafı eskiden beri eşkıya uğra
en tenha bir geçidin gizli bir köşesinde uyuyan küçük bir köyde
Develi'nin hikâyeleriyle büyüdüm. Bilmem onun için mi, eşkiya hikâ
everim. Paketimi cebime soktum.
Anlat bana baba, dedim. Bu Yalnız Efe kim? Nasıl sır oldu?
iri
Lise Türkçe
E-posta ve Özellikleri
ordum: Niçin? Namazgâh mi burası? Hayır! Ya ne? aşını salladı. Gizli bir şey söylüyormuş gibi yavaşça: - Burası, Yalnız E edi. Serin bir rüzgâr, yağmurun fısıltısını çoğaltarak esiyor, üstümü çılan çam dalları titriyordu. Aum zort zonon 2006 nadolu'nun bu yalçın ufuklu, korkunç tarafı eskiden beri eşkıya uğra en tenha bir geçidin gizli bir köşesinde uyuyan küçük bir köyde Develi'nin hikâyeleriyle büyüdüm. Bilmem onun için mi, eşkiya hikâ everim. Paketimi cebime soktum. Anlat bana baba, dedim. Bu Yalnız Efe kim? Nasıl sır oldu? iri
2. Kiş mevsimi gelince sosyal medyada da Cenap
Şahabettin'in o meşhur şiiri, karın yağışını muaz-
zam bir şekilde tasvir eden Elhan-ı Şita, sürekli
paylaşılır.
Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
A) Farklı türden fiilimsiler
B) Bağlaç ✓
All
C) Türemiş fiil
D) İlgec
E) İsim tamlamasi
Lise Türkçe
E-posta ve Özellikleri
2. Kiş mevsimi gelince sosyal medyada da Cenap Şahabettin'in o meşhur şiiri, karın yağışını muaz- zam bir şekilde tasvir eden Elhan-ı Şita, sürekli paylaşılır. Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Farklı türden fiilimsiler B) Bağlaç ✓ All C) Türemiş fiil D) İlgec E) İsim tamlamasi
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne, sifat-fill
grubundan oluşmuştur?
A) Yazar en güzel şiirlerini deniz kıyısındaki küçük
evde mehtaplı gecelerde yazdığını söylüyor.
B) Üniversitemizin çeşitli fakültelerinden mezun olan
birçok genç şimdi önemli kurumlarda çalışıyor.
c) Ünlü sanatçı, evladını kaybedince bütün hayatını
çocuklara yardım etmek için harcadı.
D) Okulda yabancı dilin önemi ile ilgili bir konferans
verilmesi öğrenciler için iyi olmuştu.
E) Bu yaz tatilinde birbirinden heyecanlı polisiye ro-
manlar ve dergiler okudum.
Lise Türkçe
E-posta ve Özellikleri
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne, sifat-fill grubundan oluşmuştur? A) Yazar en güzel şiirlerini deniz kıyısındaki küçük evde mehtaplı gecelerde yazdığını söylüyor. B) Üniversitemizin çeşitli fakültelerinden mezun olan birçok genç şimdi önemli kurumlarda çalışıyor. c) Ünlü sanatçı, evladını kaybedince bütün hayatını çocuklara yardım etmek için harcadı. D) Okulda yabancı dilin önemi ile ilgili bir konferans verilmesi öğrenciler için iyi olmuştu. E) Bu yaz tatilinde birbirinden heyecanlı polisiye ro- manlar ve dergiler okudum.
Kaktüs Caryophyllales takiminin 1750 kadar bilinen türü-
ne ve yaklaşık 127 cinsine sahip "Cactaceae" bitki famil-
yasının bir üyesidir. Kaktüsler çok çeşitli şekil ve boyut-
lardadır. Çoğu kaktüs, en azından biraz kuraklığa maruz
kalan habitatlarda yaşar. Birçoğu, dünyanın en kurak
yerlerinden biri olan Atacama Çölü'nde bulunsa bile aşırı
derecede kuru ortamlarda yaşarlar. Hemen hemen tüm
kaktüsler sukulenttir. Yani kalınlaşmış, etli kısımları suyu
depolamak için uyarlanmıştır. Diğer birçok sulu meyve-
nin aksine, gövde, bu hayatî sürecin gerçekleştiği çoğu
kaktüsün tek parçasıdır. Çoğu kaktüs türü gerçek yap-
raklarını kaybetmiş, onlarda yalnızca oldukça değişmiş
yapraklar olan dikenler kalmıştır. Dikenler, otoburlara
karşı savunmanın yanı sıra, kaktüse yakın hava akışını
azaltarak ve biraz gölge sağlayarak su kaybını önlemeye
yardımcı olur.
. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi kaktüs bitki
türú için söylenemez?
A) Üyesi olduğu bitki familyasında yaklaşık 127 cins
vardır.
B) Yaşam alanlarının kurak olması gerekmektedir.
Kaktüslerin kalın, etli kısımları suyu depolamak için
uyarlanmıştır.
Çoğu kaktüs türünde değişmiş yaprakları olan di-
kenler kalmıştır.
E) Kaktüs dikenleri yalnızca su kaybını önlemeye yar-
dımcı olur.
Lise Türkçe
E-posta ve Özellikleri
Kaktüs Caryophyllales takiminin 1750 kadar bilinen türü- ne ve yaklaşık 127 cinsine sahip "Cactaceae" bitki famil- yasının bir üyesidir. Kaktüsler çok çeşitli şekil ve boyut- lardadır. Çoğu kaktüs, en azından biraz kuraklığa maruz kalan habitatlarda yaşar. Birçoğu, dünyanın en kurak yerlerinden biri olan Atacama Çölü'nde bulunsa bile aşırı derecede kuru ortamlarda yaşarlar. Hemen hemen tüm kaktüsler sukulenttir. Yani kalınlaşmış, etli kısımları suyu depolamak için uyarlanmıştır. Diğer birçok sulu meyve- nin aksine, gövde, bu hayatî sürecin gerçekleştiği çoğu kaktüsün tek parçasıdır. Çoğu kaktüs türü gerçek yap- raklarını kaybetmiş, onlarda yalnızca oldukça değişmiş yapraklar olan dikenler kalmıştır. Dikenler, otoburlara karşı savunmanın yanı sıra, kaktüse yakın hava akışını azaltarak ve biraz gölge sağlayarak su kaybını önlemeye yardımcı olur. . Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi kaktüs bitki türú için söylenemez? A) Üyesi olduğu bitki familyasında yaklaşık 127 cins vardır. B) Yaşam alanlarının kurak olması gerekmektedir. Kaktüslerin kalın, etli kısımları suyu depolamak için uyarlanmıştır. Çoğu kaktüs türünde değişmiş yaprakları olan di- kenler kalmıştır. E) Kaktüs dikenleri yalnızca su kaybını önlemeye yar- dımcı olur.
5. Kendimi kaptırmamaya çalıştığım çocukça, yakışıksız bir hu-
yumuz vardır: Dertlerimizle dostlarımızı acındırmak, kendimize
vah vah dedirtmek. Başımıza gelenleri büyütür, şişirir, karşı-
mızdakini ağlatmak isteriz. Başkalarını kendi dertleri karşısında
soğukkanlı gördük mü överiz ama soğukkanlılığı bizim dertleri-
mize karşı gösterdiler mi darılır, kızarız. Dertlerimizi anlamaları
yetmez, dertlerimizle yanıp yakınmalarını isteriz. Oysaki insan
sevincini büyüterek anlatmalı, üzüntülerini kısaltarak... Ken-
dine yok yere acındıran, gerçekten dertli olunca acınmamayı
hak eder. Durmadan vahlanan kimse vahlanılmaz olur. Kendini
canlı iken ölü göstereni ölü iken canlı görebilir herkes.
Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öyküteme
B) Tartışma
C) Açıklama
D) Betimleme
Elkkarntlaytet
WOMAVA
2
Lise Türkçe
E-posta ve Özellikleri
5. Kendimi kaptırmamaya çalıştığım çocukça, yakışıksız bir hu- yumuz vardır: Dertlerimizle dostlarımızı acındırmak, kendimize vah vah dedirtmek. Başımıza gelenleri büyütür, şişirir, karşı- mızdakini ağlatmak isteriz. Başkalarını kendi dertleri karşısında soğukkanlı gördük mü överiz ama soğukkanlılığı bizim dertleri- mize karşı gösterdiler mi darılır, kızarız. Dertlerimizi anlamaları yetmez, dertlerimizle yanıp yakınmalarını isteriz. Oysaki insan sevincini büyüterek anlatmalı, üzüntülerini kısaltarak... Ken- dine yok yere acındıran, gerçekten dertli olunca acınmamayı hak eder. Durmadan vahlanan kimse vahlanılmaz olur. Kendini canlı iken ölü göstereni ölü iken canlı görebilir herkes. Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Öyküteme B) Tartışma C) Açıklama D) Betimleme Elkkarntlaytet WOMAVA 2
19.(
17. Şiir; bir martının uçuşu, denizin köpüğü. Boğaziçi'nde dinmiş
lodosların uğultusu içinde bir yalı. Bir ananın çocuklarının
dönüşünü bekleyişi. Bir bulut, bir vapur düdüğü. Bir liseli kız.
Bir ut, bir tambur, bir keman. Ekmek kavgası, ekmek kaygısı.
Bir küçük istasyondur. Giden gemi, sallanan bir mendildir.
Hayallerimizdir. Rüyalarımızdır. Gençliğimiz, yenilgilerimiz,
hüsranlarımızdır. Şiir; uzaya, gönüllere sığmayandır. Şiir,
zaman zaman gerçeğin kendisidir. Zaman zaman bulutlar
ülkesidir. Şiir bir tokat, bir yakarıştır. Şiir vuslattır, özlemdir.
Bu parçanın anlatımında düşünceyi geliştirme yöntemle-
rinden hangisi ağır basmaktadır?
A) Tanık gösterme
B) Örnekleme
C) Karşılaştırma
D) Tanımlama
E) Soyutlama
Lise Türkçe
E-posta ve Özellikleri
19.( 17. Şiir; bir martının uçuşu, denizin köpüğü. Boğaziçi'nde dinmiş lodosların uğultusu içinde bir yalı. Bir ananın çocuklarının dönüşünü bekleyişi. Bir bulut, bir vapur düdüğü. Bir liseli kız. Bir ut, bir tambur, bir keman. Ekmek kavgası, ekmek kaygısı. Bir küçük istasyondur. Giden gemi, sallanan bir mendildir. Hayallerimizdir. Rüyalarımızdır. Gençliğimiz, yenilgilerimiz, hüsranlarımızdır. Şiir; uzaya, gönüllere sığmayandır. Şiir, zaman zaman gerçeğin kendisidir. Zaman zaman bulutlar ülkesidir. Şiir bir tokat, bir yakarıştır. Şiir vuslattır, özlemdir. Bu parçanın anlatımında düşünceyi geliştirme yöntemle- rinden hangisi ağır basmaktadır? A) Tanık gösterme B) Örnekleme C) Karşılaştırma D) Tanımlama E) Soyutlama
13.
Sair
Nazım türü
Dönemi
Koçaklama
19. yüzyıl
Karacaoğlan
Cord
17. yüzyıl
Yunus Emre
İlahi
Yukarıda şairlerin en çok yazdıkları nazım türü ve yaşa-
dıkları dönem verilmiştir.
Tabloda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi
sırasıyla getirilmelidir?
-
-
A Köroğlu - Güzelleme - 14. yüzyıl
B) Bayburtlu Zihni - Güzelleme - 13. yüzyıl
C) Dadaloğlu - Methiye - 17. yüzyıl
Dadaloğlu - Güzelleme - 13. yüzyil
E) Seyranî - Taşlama - 19. yüzyıl
-
-
-
Lise Türkçe
E-posta ve Özellikleri
13. Sair Nazım türü Dönemi Koçaklama 19. yüzyıl Karacaoğlan Cord 17. yüzyıl Yunus Emre İlahi Yukarıda şairlerin en çok yazdıkları nazım türü ve yaşa- dıkları dönem verilmiştir. Tabloda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? - - A Köroğlu - Güzelleme - 14. yüzyıl B) Bayburtlu Zihni - Güzelleme - 13. yüzyıl C) Dadaloğlu - Methiye - 17. yüzyıl Dadaloğlu - Güzelleme - 13. yüzyil E) Seyranî - Taşlama - 19. yüzyıl - - -