Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman Soruları

Ed-Sos-
21. Yakup Kadri
———
romanında aydınları suçlar ve
Türk aydınını "kendi toprağından sökülmüş bir
acayip bitki"ye benzetir. adlı romanındaysa
Batılılaşma sürecindeki toplumumuzda üç kuşak
arasındaki farklılıkları ve çatışmayı dile getirir.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşa-
ğıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Panorama - Ankara
B) Hüküm Gecesi - Sodom ve Gomore
HauYaban - Kiralık Konak
D) Nur Baba - Sürgün
E) Hep O Şarkı - Erenlerin Bağından
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
Ed-Sos- 21. Yakup Kadri ——— romanında aydınları suçlar ve Türk aydınını "kendi toprağından sökülmüş bir acayip bitki"ye benzetir. adlı romanındaysa Batılılaşma sürecindeki toplumumuzda üç kuşak arasındaki farklılıkları ve çatışmayı dile getirir. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşa- ğıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Panorama - Ankara B) Hüküm Gecesi - Sodom ve Gomore HauYaban - Kiralık Konak D) Nur Baba - Sürgün E) Hep O Şarkı - Erenlerin Bağından
C
19. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda bircok sanatçı kla-
sik anlatım yöntemlerini reddederek bilinç akışı, geriye dö-
nüş, iç konuşma gibi modern teknikleri eserlerinde kullan-
mıştır. Okuyucularının karşısına sıradan anlatım yöntemle-
ri yerine modern bir edebiyat bireysel şekilde benimseye
rek çıkmıştır.
S
CANNO
vidabe
Aşağıdakilerden hangisi bu parcada gecen tekniklerle
eser veren sanatçılardan biri değildir?
A) Rıfat Ilgaz
B) Adalet Ağaoğlu
C) Oğuz Atay
H
RED
D) Nezihe Meric
E) Yusuf Atılgan
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
C 19. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda bircok sanatçı kla- sik anlatım yöntemlerini reddederek bilinç akışı, geriye dö- nüş, iç konuşma gibi modern teknikleri eserlerinde kullan- mıştır. Okuyucularının karşısına sıradan anlatım yöntemle- ri yerine modern bir edebiyat bireysel şekilde benimseye rek çıkmıştır. S CANNO vidabe Aşağıdakilerden hangisi bu parcada gecen tekniklerle eser veren sanatçılardan biri değildir? A) Rıfat Ilgaz B) Adalet Ağaoğlu C) Oğuz Atay H RED D) Nezihe Meric E) Yusuf Atılgan
4. Romanlarında Anadolu'yu, özellikle Çukurova'yı anlat-
mıştır. Anadolu insanının hayatını destansı (epik) bir
üslupla ele almıştır. Köylülerin yaşantısını, çektikleri si-
kıntıları anlatmada çok başarılıdır. Haksızlığa karşı da-
ğa çıkan bir gencin öyküsünü anlattığı dört ciltlik ince
Memed romanı ile tanınmıştır. Kendine özgü şiirsel bir
anlatımı olan yazar, doğa betimlemelerinde oldukça
realisttir. Söz dağarcığı çok zengindir. Deyimlere ve ye-
rel söyleyişlere yer veren başarılı bir romancıdır. Birbi-
rini tamamlayan nehir romanlar da kaleme almıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Rifat ligaz
B) Orhan Kemal
C) Aziz Nesin
D) Kemal Tahir
E) Yaşar Kemal
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
4. Romanlarında Anadolu'yu, özellikle Çukurova'yı anlat- mıştır. Anadolu insanının hayatını destansı (epik) bir üslupla ele almıştır. Köylülerin yaşantısını, çektikleri si- kıntıları anlatmada çok başarılıdır. Haksızlığa karşı da- ğa çıkan bir gencin öyküsünü anlattığı dört ciltlik ince Memed romanı ile tanınmıştır. Kendine özgü şiirsel bir anlatımı olan yazar, doğa betimlemelerinde oldukça realisttir. Söz dağarcığı çok zengindir. Deyimlere ve ye- rel söyleyişlere yer veren başarılı bir romancıdır. Birbi- rini tamamlayan nehir romanlar da kaleme almıştır. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Rifat ligaz B) Orhan Kemal C) Aziz Nesin D) Kemal Tahir E) Yaşar Kemal
Benim Adım Kirmizi'da, daha adından itibaren, Umberto
Eco'nun Gülün Adı romanı örneksenmiştir. Eco'nun roma-
ninda da tarihi bir dönem, Orta Çağ, iç zaman olarak se-
çilmiştir. Ruhban sınıf içinde antik Yunan uygarlığına yö-
nelme şeklinde gelişen aydınlanmacı hareketin, mevcut
düzeni bozacağı kaygısını duyan meçhul bir katil, bu giri-
şime katılan din adamlarını esrarengiz bir şekilde öldür-
meye başlar. İki roman arasında, egemen zihniyetle ona
eleştirel bir tutum geliştiren karşıtının çatışması; kalıplaş-
mış, yerleşik değerlere karşı çıkanın cezalandırılması; ci-
nayetleri çözme eylemini dışandan gelenin (Baskervillerli
William-Kara) yüklenmesi; olayların sınırlı ve belirgin bir
zaman kesiti içinde (yedi gün-on gün) geçmesi; aksiyonel
yapı içinde çok yoğun felsefi/ estetik sorunların irdelen-
mesi gibi koşutluklar bulunmaktadır. Dolayısıyla Pamuk,
Eco'nun metnini ad, konu, aksiyonel ve entrik yapı, za-
man, mekan, figüratif işlev, düşünsel örgü bakımından ör-
neksemiş; bununla birlikte yerelleştirmedeki özgün tutu-
muyla yeni bir metin oluşturmuştur.
Or hon muk
5.
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada tanıtılan roma-
nın yazarına ait bir eser değildir?
A) Kara Kitap
B) Cevdet Bey ve Oğullan
C) Sessiz Ev
D) Yeni Hayat
E) Suskunlar →>>
ihsan
Oktay Anar
Bu parçadaki altı çizili cümlede anlatılanlar, aşağıda-
kilerden hangisine örnek oluşturur?
A) İç monolog
B) Bilinç akışı
C) Metinler arasılık
D) Gösterme tekniği
E) Montaj
LIMIT
8.
Istanb
Çukurc
yada n
kurova
miş bin
Soyut
da kos
bir tek
Aşağio
çinin e
AY Ye
B Fir
C) De
D) Ol
E) Uç
Gazet
- Ye
An
Mi
An
bir
lar
kri
ra
Bu
Tall
ke
tim
Bu diy
dan ha
A) Ha
B) Re
C) Me
Di Ya
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
Benim Adım Kirmizi'da, daha adından itibaren, Umberto Eco'nun Gülün Adı romanı örneksenmiştir. Eco'nun roma- ninda da tarihi bir dönem, Orta Çağ, iç zaman olarak se- çilmiştir. Ruhban sınıf içinde antik Yunan uygarlığına yö- nelme şeklinde gelişen aydınlanmacı hareketin, mevcut düzeni bozacağı kaygısını duyan meçhul bir katil, bu giri- şime katılan din adamlarını esrarengiz bir şekilde öldür- meye başlar. İki roman arasında, egemen zihniyetle ona eleştirel bir tutum geliştiren karşıtının çatışması; kalıplaş- mış, yerleşik değerlere karşı çıkanın cezalandırılması; ci- nayetleri çözme eylemini dışandan gelenin (Baskervillerli William-Kara) yüklenmesi; olayların sınırlı ve belirgin bir zaman kesiti içinde (yedi gün-on gün) geçmesi; aksiyonel yapı içinde çok yoğun felsefi/ estetik sorunların irdelen- mesi gibi koşutluklar bulunmaktadır. Dolayısıyla Pamuk, Eco'nun metnini ad, konu, aksiyonel ve entrik yapı, za- man, mekan, figüratif işlev, düşünsel örgü bakımından ör- neksemiş; bununla birlikte yerelleştirmedeki özgün tutu- muyla yeni bir metin oluşturmuştur. Or hon muk 5. Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada tanıtılan roma- nın yazarına ait bir eser değildir? A) Kara Kitap B) Cevdet Bey ve Oğullan C) Sessiz Ev D) Yeni Hayat E) Suskunlar →>> ihsan Oktay Anar Bu parçadaki altı çizili cümlede anlatılanlar, aşağıda- kilerden hangisine örnek oluşturur? A) İç monolog B) Bilinç akışı C) Metinler arasılık D) Gösterme tekniği E) Montaj LIMIT 8. Istanb Çukurc yada n kurova miş bin Soyut da kos bir tek Aşağio çinin e AY Ye B Fir C) De D) Ol E) Uç Gazet - Ye An Mi An bir lar kri ra Bu Tall ke tim Bu diy dan ha A) Ha B) Re C) Me Di Ya
DENEME-14
17. 1980'den sonra eser veren birçok yazar, eserlerinde
modernizmin etkisiyle yeni teknikler kullanmışlardır. Bu
dönemde modernizmi esas alan sanatçılar arasında Bir
Düğün Gecesi romanıyla --
fantastik bir özellik taşıyan
Kılavuz romanıyla dedektif romanının bir çeşit parodi-
Korsan Çıkmazı
----1
----1
si olan Bir Cinayet Romanı eseriyle
romanıyla -- örnek gösterilebilir.
-~~-
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangi-
sinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
Adalet Ağaoğlu - Bilge Karasu - Pınar Kür - Nezihe
Meriç
B) İnci Aral - Buket Uzuner - Orhan Pamuk - Pınar Kür
C) Bilge Karasu - Yusuf Atılgan-Oğuz Atay - Füruzan
D) Nezihe Meriç - Sait Faik - Vüsat O. Bener - Rasim
Özdenören
M
E) Füruzan Adalet Ağaoğlu - Orhan Pamuk - Yusuf
Atılgan
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
DENEME-14 17. 1980'den sonra eser veren birçok yazar, eserlerinde modernizmin etkisiyle yeni teknikler kullanmışlardır. Bu dönemde modernizmi esas alan sanatçılar arasında Bir Düğün Gecesi romanıyla -- fantastik bir özellik taşıyan Kılavuz romanıyla dedektif romanının bir çeşit parodi- Korsan Çıkmazı ----1 ----1 si olan Bir Cinayet Romanı eseriyle romanıyla -- örnek gösterilebilir. -~~- Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangi- sinde verilenler sırasıyla getirilmelidir? Adalet Ağaoğlu - Bilge Karasu - Pınar Kür - Nezihe Meriç B) İnci Aral - Buket Uzuner - Orhan Pamuk - Pınar Kür C) Bilge Karasu - Yusuf Atılgan-Oğuz Atay - Füruzan D) Nezihe Meriç - Sait Faik - Vüsat O. Bener - Rasim Özdenören M E) Füruzan Adalet Ağaoğlu - Orhan Pamuk - Yusuf Atılgan
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
24. Resim; üniversitede bu eğitimi alan yazarın romanla-
rina tema olarak girmekle birlikte, anlatımda da etki-
sini kuvvetle hissettirir. İç gerçeği yansıtmak için yer
yer renkleri simgeleştirerek kullanan yazar, âdeta
sözcüklerden tablolar kurar. Kahramanları da man-
zaraya ve eşyaya ressam gözüyle bakar. Yazarın, ro-
manlarına en fazla soktuğu sanat dalı resimdir. Ölü
Erkek Kuşlar adını, ressam kahraman Onur'un yap-
tığı bir tablodan alır. Yeşil'de okurun karşısına sürek-
li çıkan, defalarca üst üste boyanarak her seferinde
başka bir şekle bürünen gizemli tablo, romanın tek-
nik yapısından içeriğine kadar etkilidir. Hiçbir Aşk Hiç-
bir Ölüm, müzik ve edebiyat gibi birçok sanat dalına
ilgi duyan ama hiçbirinde başarılı olamayan, karma-
şık iç dünyasını yaptığı resimlere aktaran Sara'nın ve
seramikle uğraşan kızı Simden'in öyküsünü anlatır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?
B) Pınar Kür
A) Orhan Duru
D) İnci Aral
Bilge Karasu
E) Leyla Erbil
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 24. Resim; üniversitede bu eğitimi alan yazarın romanla- rina tema olarak girmekle birlikte, anlatımda da etki- sini kuvvetle hissettirir. İç gerçeği yansıtmak için yer yer renkleri simgeleştirerek kullanan yazar, âdeta sözcüklerden tablolar kurar. Kahramanları da man- zaraya ve eşyaya ressam gözüyle bakar. Yazarın, ro- manlarına en fazla soktuğu sanat dalı resimdir. Ölü Erkek Kuşlar adını, ressam kahraman Onur'un yap- tığı bir tablodan alır. Yeşil'de okurun karşısına sürek- li çıkan, defalarca üst üste boyanarak her seferinde başka bir şekle bürünen gizemli tablo, romanın tek- nik yapısından içeriğine kadar etkilidir. Hiçbir Aşk Hiç- bir Ölüm, müzik ve edebiyat gibi birçok sanat dalına ilgi duyan ama hiçbirinde başarılı olamayan, karma- şık iç dünyasını yaptığı resimlere aktaran Sara'nın ve seramikle uğraşan kızı Simden'in öyküsünü anlatır. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? B) Pınar Kür A) Orhan Duru D) İnci Aral Bilge Karasu E) Leyla Erbil
22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı
vardır?
A) Nezihe Meriç, Korsan Çıkmazı romanında birlikte bü-
yümüş ve Korsan Çıkmazı Sokağı'nda oturan “Meli" ve
"Berni" adındaki iki kadın arkadaşın geçmişlerini anla-
tır.
B) Alev Alatlı, Yaseminler Tüter mi Hâlâ adlı eserinde Kıb-
rislı iki kişinin Kıbrıs'ta başlayıp Yunanistan'da biten
fırtınalı yaşamını anlatır.
C) Leyla Erbil, Tuhaf Bir Kadın adlı ilk romanında kadının
toplumdaki yerini sorgulayıcı bir bakışla ele almıştır.
Sevinç Çokum; İki Yeşil Susamuru adlı eserini aşk, yal-
nızlık, yaşama sevinci, ölüm ve intihar gibi zıtlıklar üze-
rine kurar.
E) Inci
Inci Aral, Yeni Yalan Zamanlar adlı eserinde kadının
geleneksel ahlaki değerlerle çatışmasını işler.
MİRAY YAYINLARI
MIRAY
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır? A) Nezihe Meriç, Korsan Çıkmazı romanında birlikte bü- yümüş ve Korsan Çıkmazı Sokağı'nda oturan “Meli" ve "Berni" adındaki iki kadın arkadaşın geçmişlerini anla- tır. B) Alev Alatlı, Yaseminler Tüter mi Hâlâ adlı eserinde Kıb- rislı iki kişinin Kıbrıs'ta başlayıp Yunanistan'da biten fırtınalı yaşamını anlatır. C) Leyla Erbil, Tuhaf Bir Kadın adlı ilk romanında kadının toplumdaki yerini sorgulayıcı bir bakışla ele almıştır. Sevinç Çokum; İki Yeşil Susamuru adlı eserini aşk, yal- nızlık, yaşama sevinci, ölüm ve intihar gibi zıtlıklar üze- rine kurar. E) Inci Inci Aral, Yeni Yalan Zamanlar adlı eserinde kadının geleneksel ahlaki değerlerle çatışmasını işler. MİRAY YAYINLARI MIRAY
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
21 ve 22. soruları aşağıdaki parçaya göre cevap-
layınız.
Fenerin ışığı, yolun üstüne bir daha düştü. Suat uzak-
laşmış bile tek balığını sallıyor elinde. İstasyona yedi da-
kikada, evine on dakikada varır. Döndüm. Denize inen
yolun başında ışığın sandalı aydınlatmasını bekliyorum.
Sandal çırpıntılı ışığın içindeyken atıyorum balığı. Küf,
kof, katılmış katığının sesi geliyor. Eve gitmek uzun sü-
rer. En azından on beş dakika, üşeniyorum. Usanç geldi
bu yoldan. Babam kızmış, kapının sürgüsünü gene sür-
dürmüştür anneme. Otele gitsem. Ömrümde giremedim;
gıcırtılı, esnedi esneyecek gibi duran kapısından içeri.
Yıllardır da geçerim önünden. Ne zaman gelecektim
sanki. Yatağımı evimi severdim şimdiye kadar, oda de-
meli, oda demek daha doğru olur. Odamı, yalnız odamı
severdim. Ondan da soğuttular sanki beni. Garip olacak,
kılığım da pek uygunsuz, aldırma. Kapı sürgülü olsa bile
bodrum penceresinden girerdim. O da olurdu. Otel, oteli
denemeli. Yeni bir oda görürüm sırası gelmişken... Pa-
ram var.
21. Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangi-
sine yer verilmiştir?
A) Diyalog
C) Özetleme
B) Bilinç akışı
De cozümleme
E) Geriye döns
530
23.
Ga
Rejis
Bu
ya
bag
her
den
da g
taşla
Bu diyalc
aşağıdak
A) Türk tiy
B) Paydos
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 21 ve 22. soruları aşağıdaki parçaya göre cevap- layınız. Fenerin ışığı, yolun üstüne bir daha düştü. Suat uzak- laşmış bile tek balığını sallıyor elinde. İstasyona yedi da- kikada, evine on dakikada varır. Döndüm. Denize inen yolun başında ışığın sandalı aydınlatmasını bekliyorum. Sandal çırpıntılı ışığın içindeyken atıyorum balığı. Küf, kof, katılmış katığının sesi geliyor. Eve gitmek uzun sü- rer. En azından on beş dakika, üşeniyorum. Usanç geldi bu yoldan. Babam kızmış, kapının sürgüsünü gene sür- dürmüştür anneme. Otele gitsem. Ömrümde giremedim; gıcırtılı, esnedi esneyecek gibi duran kapısından içeri. Yıllardır da geçerim önünden. Ne zaman gelecektim sanki. Yatağımı evimi severdim şimdiye kadar, oda de- meli, oda demek daha doğru olur. Odamı, yalnız odamı severdim. Ondan da soğuttular sanki beni. Garip olacak, kılığım da pek uygunsuz, aldırma. Kapı sürgülü olsa bile bodrum penceresinden girerdim. O da olurdu. Otel, oteli denemeli. Yeni bir oda görürüm sırası gelmişken... Pa- ram var. 21. Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangi- sine yer verilmiştir? A) Diyalog C) Özetleme B) Bilinç akışı De cozümleme E) Geriye döns 530 23. Ga Rejis Bu ya bag her den da g taşla Bu diyalc aşağıdak A) Türk tiy B) Paydos
Rau
mi signil ney
23. 1960 sonrası toplumcu eğilimleri yansıtan şiirlerde
"yerleşik düzene eleştiri, sınıfsal sorunlar, kadın,
doğa, kentleşme sorunları" gibi temalar ağırlıkta-
dır. Şairler kimi zaman anlamı öne çıkaran, açık ve
sade bir üslubu tercih ederken kimi zaman da İkinci
Yeni'nin imgeli, kapalı şiir anlayışından etkilenmiş-
lerdir. Toplumun sözcüleri gibi davranan bu şairler,
Cumhuriyet Dönemi edebiyatımızda 1960 sonrası
toplumcu gerçekçi şairler olarak tanınmışlardır.
546
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen
eğilimi sürdüren sanatçılardan biri değildir?
A) İsmet Özel
B) Süreyya Berfe
C) Refik Durbaş
Sitgimimo
D) Ataol Behramoğlu
fonen helhet
By de
D) Ka
E) Hilmi Yavuz
Diğer sayfaya ça gecge
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
Rau mi signil ney 23. 1960 sonrası toplumcu eğilimleri yansıtan şiirlerde "yerleşik düzene eleştiri, sınıfsal sorunlar, kadın, doğa, kentleşme sorunları" gibi temalar ağırlıkta- dır. Şairler kimi zaman anlamı öne çıkaran, açık ve sade bir üslubu tercih ederken kimi zaman da İkinci Yeni'nin imgeli, kapalı şiir anlayışından etkilenmiş- lerdir. Toplumun sözcüleri gibi davranan bu şairler, Cumhuriyet Dönemi edebiyatımızda 1960 sonrası toplumcu gerçekçi şairler olarak tanınmışlardır. 546 Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen eğilimi sürdüren sanatçılardan biri değildir? A) İsmet Özel B) Süreyya Berfe C) Refik Durbaş Sitgimimo D) Ataol Behramoğlu fonen helhet By de D) Ka E) Hilmi Yavuz Diğer sayfaya ça gecge
6. Kapının zilini çalarken birden yaptığı işin anlam-
sızlığını hissetti. Fakat kapı açıldı ve Müzeyyen
Hanım'ın yorgun ve sarı yüzü göründü. Hiçbir şey
söylemeden Turgut'u içeri aldı. Oturma odasına
geçtiler. Radyonun yanındaki koltukta genç bir adam
oturuyordu. Zayıf, uzun boylu, solgun yüzlü ve göz-
lüklü biriydi bu. Acı bir surat takınmış bir adam, Tur-
gut'un daha önce görmediği biri... Orada kimseyi
bulacağını düşünmeyen Turgut'a tavırları sahte ge-
len biri. Selim'in annesinden başka bir insanı gör-
meye hazırlıklı olmadığı için ona yabancı ve iğreti
gelen "bir arkadaş."
Yukarıda bir bölümü verilen romanın yazarı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Orhan Pamuk
B) Ferit Edgü
C) Oğuz Atay
D) Yusuf Atılgan
E) Peyami Safa
120 200
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
6. Kapının zilini çalarken birden yaptığı işin anlam- sızlığını hissetti. Fakat kapı açıldı ve Müzeyyen Hanım'ın yorgun ve sarı yüzü göründü. Hiçbir şey söylemeden Turgut'u içeri aldı. Oturma odasına geçtiler. Radyonun yanındaki koltukta genç bir adam oturuyordu. Zayıf, uzun boylu, solgun yüzlü ve göz- lüklü biriydi bu. Acı bir surat takınmış bir adam, Tur- gut'un daha önce görmediği biri... Orada kimseyi bulacağını düşünmeyen Turgut'a tavırları sahte ge- len biri. Selim'in annesinden başka bir insanı gör- meye hazırlıklı olmadığı için ona yabancı ve iğreti gelen "bir arkadaş." Yukarıda bir bölümü verilen romanın yazarı aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) Orhan Pamuk B) Ferit Edgü C) Oğuz Atay D) Yusuf Atılgan E) Peyami Safa 120 200
7. Yüzyılın başında, siyasetle uğraştığı için İstan-
bul'dan uzaklaştırılan, sürgüne gönderilen dede,
Cennethisar'da bir konağa yerleşmiş. Bütün yaşamı-
ni Doğu ile Batı arasındaki uçurumu bir çırpıda ka-
patacağını sandığı büyük bir ansiklopedinin yazımı-
na vermiştir. Öldükten sonra babaanne ve yanında
çalıştırdığı cüce bir kahya tek başlarına yaşayıp git-
mektedirler. Her yaz olduğu gibi bu yaz da şehirden
gelecek torunları beklemektedirler. Torunlar gelince,
tam babaannenin düşündüğü gibi aynı konuşmalar
yapılır ve herkes kendi odasına ve kendi dünyasına
çekilir. Babaanneleriyle beraber dedelerinin meza-
rını ziyaret ederler. Kitapta belirli bir konu işlenme-
mekte. Aslında kitabı ilginç yapan da bu. Olaylar
sırasında kişilerin kendi bakış açılarından düşünce-
lerini, anılarını öğreniyorsunuz. Genel olarak iki aşk
hikâyesi işlenmiş. Aslında ikisi de platonik. Torun-
lardan biri olan Nilgün'e hâlâ Cennethisar'da oturan
eski çocukluk aşkı ilgi gösteriyor. Adı Hasan olan bu
platonik âşık geçen zaman içinde solcu görüşlerin
etkisinde kalmış ve kasabada sanki onların bir ada-
mi olarak yardım parası manasında haraç toplamak-
tadır. Diğer bir torun olan Metin ise Ceylan adındaki
zengin bir kıza âşıktır. Bir süre sonra evdekilerin de
bundan haberleri olacaktır. Faruk Bey uzun zaman-
dır aşırı derecede içki içmektedir. Ev halkı ve baba-
anne bunu görüp elinden bir şeyin gelmemesi nede-
niyle üzülmektedirler. Olaylar çoğu zaman kişilerin
je kendi anılarıyla kesişmektedir. Kitabın sonlarına
doğru Nilgün'ün Cumhuriyet gazetesi aldığını gören
Hasan, Nilgün ile tartışırlar. Tartışma sonucu yere
düşen Nilgün bir gün sonra beyin kanamasından ha-
yatını kaybeder.
Bu parçada özeti verilen roman ve yazarı-aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) Beyaz Kale - Orhan Pamuk
B) Sessiz Ev- Orhan Pamuk
Aylak Adam-Yusuf Atılgan
D) Bozgun - Ferit Edgü
E) Gece-Bilge Karasu
Jiemolarida ta
9. Almanya
Kitapta
Bayram
tında ça
ile olan
ta anne
dan bü
olmaya
Siyase
gelmiş
arabay
köylül-
rami
oluşu
de k
bu d
hep
gerç
hiçb
tur.
ulas
Me
ve
ya
endemik
sa
ki
gi
a
1:
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
7. Yüzyılın başında, siyasetle uğraştığı için İstan- bul'dan uzaklaştırılan, sürgüne gönderilen dede, Cennethisar'da bir konağa yerleşmiş. Bütün yaşamı- ni Doğu ile Batı arasındaki uçurumu bir çırpıda ka- patacağını sandığı büyük bir ansiklopedinin yazımı- na vermiştir. Öldükten sonra babaanne ve yanında çalıştırdığı cüce bir kahya tek başlarına yaşayıp git- mektedirler. Her yaz olduğu gibi bu yaz da şehirden gelecek torunları beklemektedirler. Torunlar gelince, tam babaannenin düşündüğü gibi aynı konuşmalar yapılır ve herkes kendi odasına ve kendi dünyasına çekilir. Babaanneleriyle beraber dedelerinin meza- rını ziyaret ederler. Kitapta belirli bir konu işlenme- mekte. Aslında kitabı ilginç yapan da bu. Olaylar sırasında kişilerin kendi bakış açılarından düşünce- lerini, anılarını öğreniyorsunuz. Genel olarak iki aşk hikâyesi işlenmiş. Aslında ikisi de platonik. Torun- lardan biri olan Nilgün'e hâlâ Cennethisar'da oturan eski çocukluk aşkı ilgi gösteriyor. Adı Hasan olan bu platonik âşık geçen zaman içinde solcu görüşlerin etkisinde kalmış ve kasabada sanki onların bir ada- mi olarak yardım parası manasında haraç toplamak- tadır. Diğer bir torun olan Metin ise Ceylan adındaki zengin bir kıza âşıktır. Bir süre sonra evdekilerin de bundan haberleri olacaktır. Faruk Bey uzun zaman- dır aşırı derecede içki içmektedir. Ev halkı ve baba- anne bunu görüp elinden bir şeyin gelmemesi nede- niyle üzülmektedirler. Olaylar çoğu zaman kişilerin je kendi anılarıyla kesişmektedir. Kitabın sonlarına doğru Nilgün'ün Cumhuriyet gazetesi aldığını gören Hasan, Nilgün ile tartışırlar. Tartışma sonucu yere düşen Nilgün bir gün sonra beyin kanamasından ha- yatını kaybeder. Bu parçada özeti verilen roman ve yazarı-aşağı- dakilerden hangisidir? A) Beyaz Kale - Orhan Pamuk B) Sessiz Ev- Orhan Pamuk Aylak Adam-Yusuf Atılgan D) Bozgun - Ferit Edgü E) Gece-Bilge Karasu Jiemolarida ta 9. Almanya Kitapta Bayram tında ça ile olan ta anne dan bü olmaya Siyase gelmiş arabay köylül- rami oluşu de k bu d hep gerç hiçb tur. ulas Me ve ya endemik sa ki gi a 1:
B
BENİM HOCAM
23. "Sevgili Arsız Ölüm" romanı Latife Tekin'in kendi hayatından izler
1
taşıyan fantastik romanıdır. Köyden kente göçmüş ailelerin hurafe-
lerle şekillenmiş yaşamı anlatılır. "Ölü Erkek Kuşlar" romanıyla
||
İnci Aral kuralları hiçe sayan aydınları postmodern bir üslupla
sorgular. Leyla Erbil "Berlin'in Nar Çiçeği" adlı eseriyle kadının
toplumdaki yerini sorgular. Cinsellik de romanda rahatça geçer.
Nazlı Eray "Ah Bayım Ah" adlı öyküsüyle fantastik masalımsı bir
IV
tat verir okurlarına. Pınar Kür "Bir Cinayet Romanı" adlı eserinde
V
polisiye roman kurgusunu alaya alır.
Yukarıdaki numaralanmış eserlerden hangisinin yerine
"Tuhaf Bir Kadın" getirilmeliydi?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
(3)
AYT-TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SO
benimhocam
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
B BENİM HOCAM 23. "Sevgili Arsız Ölüm" romanı Latife Tekin'in kendi hayatından izler 1 taşıyan fantastik romanıdır. Köyden kente göçmüş ailelerin hurafe- lerle şekillenmiş yaşamı anlatılır. "Ölü Erkek Kuşlar" romanıyla || İnci Aral kuralları hiçe sayan aydınları postmodern bir üslupla sorgular. Leyla Erbil "Berlin'in Nar Çiçeği" adlı eseriyle kadının toplumdaki yerini sorgular. Cinsellik de romanda rahatça geçer. Nazlı Eray "Ah Bayım Ah" adlı öyküsüyle fantastik masalımsı bir IV tat verir okurlarına. Pınar Kür "Bir Cinayet Romanı" adlı eserinde V polisiye roman kurgusunu alaya alır. Yukarıdaki numaralanmış eserlerden hangisinin yerine "Tuhaf Bir Kadın" getirilmeliydi? A) I B) II C) III D) IV E) V (3) AYT-TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SO benimhocam
21. Sevinç Çokum'un yapıtları konuları ve bakış açısıyla oldukça
1
geniş bir yelpazeye yayılır. Ağustos Başağı'nda, 1985'te Sö-
11
ğüt'te tanıştığı Kurtuluş Savaşı gazisi Ali Balaban'dan esinlenir.
Hilal Görününce'de diş Türkler konusuna değinen yazar, baba
III
tarafından Kırım Tatar Türkü olan eşinin aile çevresiyle göz-
lemlerini genişletir. Korsan Çıkmazı, yazarın Kırım'a gittiğinde
IV
edindiği kültür malzemesiyle harmanlanan romanıdır. Bizim
Diyar'da Balkan Savaşı sırasında Türkiye'ye göç eden kişileri
V
anlatmıştır.
Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi
yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
21. Sevinç Çokum'un yapıtları konuları ve bakış açısıyla oldukça 1 geniş bir yelpazeye yayılır. Ağustos Başağı'nda, 1985'te Sö- 11 ğüt'te tanıştığı Kurtuluş Savaşı gazisi Ali Balaban'dan esinlenir. Hilal Görününce'de diş Türkler konusuna değinen yazar, baba III tarafından Kırım Tatar Türkü olan eşinin aile çevresiyle göz- lemlerini genişletir. Korsan Çıkmazı, yazarın Kırım'a gittiğinde IV edindiği kültür malzemesiyle harmanlanan romanıdır. Bizim Diyar'da Balkan Savaşı sırasında Türkiye'ye göç eden kişileri V anlatmıştır. Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V
IR
2.
Beyaz perdeye aktarılan Yusuf Atılgan'a ait
bu roman hem psikolojik hem de sürrealist
bir yapıya sahiptir. Anadolu'nun bir
kasabasında yaşayan Zebercet, kişilik
bunalımı ve yalnızlık yaşamaktadır.
Romanda, kahraman üzerinden psikolojik
yalnızlık ve insanlara yabancılaşma anlatılır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen eser
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anayurt Oteli
B) Aylak Adam
C)
Parasız Yatılı
Masumiyet Müzesi
E) Tutunamayanlar
sae
A
F
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
IR 2. Beyaz perdeye aktarılan Yusuf Atılgan'a ait bu roman hem psikolojik hem de sürrealist bir yapıya sahiptir. Anadolu'nun bir kasabasında yaşayan Zebercet, kişilik bunalımı ve yalnızlık yaşamaktadır. Romanda, kahraman üzerinden psikolojik yalnızlık ve insanlara yabancılaşma anlatılır. Yukarıda hakkında bilgi verilen eser aşağıdakilerden hangisidir? A) Anayurt Oteli B) Aylak Adam C) Parasız Yatılı Masumiyet Müzesi E) Tutunamayanlar sae A F
e gelen tem-
salında bir-
arı oldukça
i ögelerle
ndandır.
dakiler-
DENEME-16
var-
dır?
24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı
A) Son dönemin divan şiiri araştırmacılarından olan
İskender Pala, çok başarılı tarihsel biyografik romanlar
yazmıştır; Şah ve Sultan, Efsane - Bir Barbaros Romani,
Od, Bülbülün Kırk Şarkısı, Mihmandar bunlar arasında.
dır.
B) Mahalle bekçiliğini dünyanın en önemli işiymiş gibi
yapan görev âşığı göçmen bir babayı Murtaza roma-
nında anlatan Orhan Kemal, Çamaşırcının Kızı, Arka
Sokaklar, 72. Koğuş gibi ünlü hikâyelere de imza atmış
sosyal gerçekçi sanatçılardandır.
C) Anayurt Oteli'ndeki "Zebercet" karakteriyle yalnızlığı ve
yabancılaşmayı başarıyla yansıtan Bilge Karasu, Bodur
Minareden Öte adlı hikâyesiyle de dikkat çekmiştir.
D) Tarihsel olayları parodiyle ve pastiş yöntemiyle anlatan
felsefi romanlar yazan Ihsan Oktay Anar'ın Puslu Kıtalar
Atlası, Kitab-ül Hiyel, Âmât, Suskunlar, Efrasiyabin
Hikâyeleri, Yedinci Gün ve Galiz Kahraman adlı roman-
ları ünlüdür.
E) Postmodern roman tekniklerini başarıyla uygula-
yan Orhan Pamuk'un Kara Kitap, Kar, Beyaz Kale,
Masumiyet Müzesi, Yeni Hayat, Benim Adım Kırmızı,
Sessiz Ev, Kafamda Bir Tuhafik ve Kırmızı Saçlı Kadın
romanları çokça ilgi görmüştür.
A
1.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
e gelen tem- salında bir- arı oldukça i ögelerle ndandır. dakiler- DENEME-16 var- dır? 24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı A) Son dönemin divan şiiri araştırmacılarından olan İskender Pala, çok başarılı tarihsel biyografik romanlar yazmıştır; Şah ve Sultan, Efsane - Bir Barbaros Romani, Od, Bülbülün Kırk Şarkısı, Mihmandar bunlar arasında. dır. B) Mahalle bekçiliğini dünyanın en önemli işiymiş gibi yapan görev âşığı göçmen bir babayı Murtaza roma- nında anlatan Orhan Kemal, Çamaşırcının Kızı, Arka Sokaklar, 72. Koğuş gibi ünlü hikâyelere de imza atmış sosyal gerçekçi sanatçılardandır. C) Anayurt Oteli'ndeki "Zebercet" karakteriyle yalnızlığı ve yabancılaşmayı başarıyla yansıtan Bilge Karasu, Bodur Minareden Öte adlı hikâyesiyle de dikkat çekmiştir. D) Tarihsel olayları parodiyle ve pastiş yöntemiyle anlatan felsefi romanlar yazan Ihsan Oktay Anar'ın Puslu Kıtalar Atlası, Kitab-ül Hiyel, Âmât, Suskunlar, Efrasiyabin Hikâyeleri, Yedinci Gün ve Galiz Kahraman adlı roman- ları ünlüdür. E) Postmodern roman tekniklerini başarıyla uygula- yan Orhan Pamuk'un Kara Kitap, Kar, Beyaz Kale, Masumiyet Müzesi, Yeni Hayat, Benim Adım Kırmızı, Sessiz Ev, Kafamda Bir Tuhafik ve Kırmızı Saçlı Kadın romanları çokça ilgi görmüştür. A 1.
13.
• Şeyh Galip'in ünlü aşk mesnevisi Hüsn ü
Aşk'ın parodisi olan bu roman, Galip adlı kah-
ramanın Rüya'yı arayışı üzerine kurulmuştur.
• Romanda, 17. yüzyılda korsanlara esir düşen,
bir Venedikliyle onu satın alan bir Türk'ün
hikâyesi anlatılır.
Dört yıldır savaştan dönemeyen kocasının
yerine bir sevgili arayan Şeküre ekseninde
Osmanlı sarayında usta bir nakkaş anlatılır.
• İlk romanı olan bu eserde Türkiye'nin yüzyıllık
modernleşme tarihini üç kuşak üzerinden
anlatır.
Bu cümlelerde Orhan Pamuk'un aşağıdaki
romanlarından hangisine ait bilgi verilmemiş-
tir?
A) Beyaz Kale
(B) Masumiyet Müzesi
C) Cevdet Bey ve Oğulları
D) Benim Adım Kırmızı
E) Kara Kitap
15
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
13. • Şeyh Galip'in ünlü aşk mesnevisi Hüsn ü Aşk'ın parodisi olan bu roman, Galip adlı kah- ramanın Rüya'yı arayışı üzerine kurulmuştur. • Romanda, 17. yüzyılda korsanlara esir düşen, bir Venedikliyle onu satın alan bir Türk'ün hikâyesi anlatılır. Dört yıldır savaştan dönemeyen kocasının yerine bir sevgili arayan Şeküre ekseninde Osmanlı sarayında usta bir nakkaş anlatılır. • İlk romanı olan bu eserde Türkiye'nin yüzyıllık modernleşme tarihini üç kuşak üzerinden anlatır. Bu cümlelerde Orhan Pamuk'un aşağıdaki romanlarından hangisine ait bilgi verilmemiş- tir? A) Beyaz Kale (B) Masumiyet Müzesi C) Cevdet Bey ve Oğulları D) Benim Adım Kırmızı E) Kara Kitap 15