Edebi Akımlar Soruları

7.
Türk edebiyatında romantizmden etkilenen sanatçılar
aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?
A) Şemseddin Sami - Samipaşazade Sezai
B) Mehmet Akif - Halide Edip Adıvar
C) Ahmet Mithat Efendi - Namık Kemal
D) Şinasi-Muallim Naci
E) Recaizade Mahmut Ekrem - Ziya Paşa
Lise Türkçe
Edebi Akımlar
7. Türk edebiyatında romantizmden etkilenen sanatçılar aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir? A) Şemseddin Sami - Samipaşazade Sezai B) Mehmet Akif - Halide Edip Adıvar C) Ahmet Mithat Efendi - Namık Kemal D) Şinasi-Muallim Naci E) Recaizade Mahmut Ekrem - Ziya Paşa
AYT Türk Dili ve Edebiyatı / Sosyal Bilimler -1 Manifestosu Branş Denemesi
Sanatı sanat için yapan bu sanatçılar sone, terzarima gi-
bi nazım biçimlerini kullandılar. Sadece şiirde görülen bu
akımda anlam kapalılığına önem verilirken mecazlar ve du-
yu aktarımları bolca kullanılmıştır. Valery, Rimbaud bu akı-
min sanatçılarındandır.
in çoğu devlet adamı
I da devlet adamı sa-
ini çeviri ya da adap-
İstanbul dışındaki ilk
sa'ya yaptırır. Türk dili
Yorgaki Dandini, Zo-
endir.
i bu parçada tanıtı-
-i Aşk
?
18.
Bu parçada hakkında bilgi verilen edebiyat akımı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Sembolizm
C) Romantizm
2
E) Sürrealizm
26
B) Parnasizm
D) Dadaizm
maq va
Thibiale
dels 6X 10
namyeli2 (5
otweb devidoexsH
HAVE
AYT
21
Lise Türkçe
Edebi Akımlar
AYT Türk Dili ve Edebiyatı / Sosyal Bilimler -1 Manifestosu Branş Denemesi Sanatı sanat için yapan bu sanatçılar sone, terzarima gi- bi nazım biçimlerini kullandılar. Sadece şiirde görülen bu akımda anlam kapalılığına önem verilirken mecazlar ve du- yu aktarımları bolca kullanılmıştır. Valery, Rimbaud bu akı- min sanatçılarındandır. in çoğu devlet adamı I da devlet adamı sa- ini çeviri ya da adap- İstanbul dışındaki ilk sa'ya yaptırır. Türk dili Yorgaki Dandini, Zo- endir. i bu parçada tanıtı- -i Aşk ? 18. Bu parçada hakkında bilgi verilen edebiyat akımı aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) Sembolizm C) Romantizm 2 E) Sürrealizm 26 B) Parnasizm D) Dadaizm maq va Thibiale dels 6X 10 namyeli2 (5 otweb devidoexsH HAVE AYT 21
Aşağıdakilerin hangisinde romantizm akımı ile ilgili bir
bilgi yanlışlığı vardır?
A) Romantizm akımının ilkeleri E. Zola'nın "Germinal" adlı
oyununun ön sözünde ortaya konmuştur. Ana felsefesi
realizme karşı olmak olan romantizm, realizmin bütün
kural ve biçimlerini yıkmıştır.
B) Romantizmde duygu, coşkunluk ve hayal önemlidir.
Sınırsız hayal gücü ile romantikler kendilerini daha özgür
gördükleri için önemli eserler ortaya koymuşlardır.
C) Romantizmde, Eski Yunan ve Latin mitolojisine ilgi duyul-
mamış bunun yerine romantikler Hristiyanlık mucizelerine
ve ulusal efsanelere yönelmişlerdir. Ulusallık, romantizm-
de aranan bir nitelik hâline gelmiştir.
D) Romantik yapıtlarda aşk, ölüm, doğa, özgürlük konuları
çok fazla işlenmiştir. Konular, tarihten ve günlük hayattan
alınmıştır.
E) İnsan ruhuna önem verilen romantizmde karşıtlıklar-
dan, (ak-kara, güzel-çirkin, iyi-kötü...) yararlanılmıştır.
Romantikler, insanın duygularını, düş gücünü hayata
geçirmesine büyük önem vermişlerdir.
Lise Türkçe
Edebi Akımlar
Aşağıdakilerin hangisinde romantizm akımı ile ilgili bir bilgi yanlışlığı vardır? A) Romantizm akımının ilkeleri E. Zola'nın "Germinal" adlı oyununun ön sözünde ortaya konmuştur. Ana felsefesi realizme karşı olmak olan romantizm, realizmin bütün kural ve biçimlerini yıkmıştır. B) Romantizmde duygu, coşkunluk ve hayal önemlidir. Sınırsız hayal gücü ile romantikler kendilerini daha özgür gördükleri için önemli eserler ortaya koymuşlardır. C) Romantizmde, Eski Yunan ve Latin mitolojisine ilgi duyul- mamış bunun yerine romantikler Hristiyanlık mucizelerine ve ulusal efsanelere yönelmişlerdir. Ulusallık, romantizm- de aranan bir nitelik hâline gelmiştir. D) Romantik yapıtlarda aşk, ölüm, doğa, özgürlük konuları çok fazla işlenmiştir. Konular, tarihten ve günlük hayattan alınmıştır. E) İnsan ruhuna önem verilen romantizmde karşıtlıklar- dan, (ak-kara, güzel-çirkin, iyi-kötü...) yararlanılmıştır. Romantikler, insanın duygularını, düş gücünü hayata geçirmesine büyük önem vermişlerdir.
G
8. Yerleşik anlatı kalıplarını kırarak yeni bir estetik anlayışının pe-
şinde olan 20. yüzyıl edebiyat akımıdır. İlk metinlerden itibaren
hareketin amacı, mevcut gerçekliği ve mantığı dışlayıp düşselli-
ği, rastlantıyı ve imgelemi kutsamak olarak belirtilmiştir. Akımın
temsilcileri, bastırılmış duyguların yanı sıra yaratıcı potansiye-
lin kaynağı olarak gördükleri gerçeğin henüz keşfedilmemiş
boyutlarına dikkat çektiler. Bunun için mizahtan, rüyalardan,
olağanüstü ögelerden, otomatik yazı tekniğinden yararlandılar.
Bu parçada açıklanan sanat akımı aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) Klasisizm
C) Egzistansiyalizm
E) Ekspresyonizm
B) Romantizm
D) Sürrealizm
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Edebi Akımlar
G 8. Yerleşik anlatı kalıplarını kırarak yeni bir estetik anlayışının pe- şinde olan 20. yüzyıl edebiyat akımıdır. İlk metinlerden itibaren hareketin amacı, mevcut gerçekliği ve mantığı dışlayıp düşselli- ği, rastlantıyı ve imgelemi kutsamak olarak belirtilmiştir. Akımın temsilcileri, bastırılmış duyguların yanı sıra yaratıcı potansiye- lin kaynağı olarak gördükleri gerçeğin henüz keşfedilmemiş boyutlarına dikkat çektiler. Bunun için mizahtan, rüyalardan, olağanüstü ögelerden, otomatik yazı tekniğinden yararlandılar. Bu parçada açıklanan sanat akımı aşağıdakilerden hangi- sidir? A) Klasisizm C) Egzistansiyalizm E) Ekspresyonizm B) Romantizm D) Sürrealizm Diğer sayfaya geçiniz.
yapıtlar verilmiştir.
12 Rimbaud, Rilke, Verlaine gibi Batı'nın ünlü şairlerince
temsil edilen ----
kendisinden bir önceki akımın deva-
aip midir. Onunla kendisinden bir önceki akım arasındaki,
ilişki realizmle natüralizm arasındaki ilişkiden farklı de-
ğildir.
Unse abit
id Bo
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
sinisani pupul obie
olizm
(A) sembolizm
B) parnasizmo C) romantizm
E) empresyonizm
D) dadaizm
-sis di invideos
EMOSISM (O
13 Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A8 T23T
17
Lise Türkçe
Edebi Akımlar
yapıtlar verilmiştir. 12 Rimbaud, Rilke, Verlaine gibi Batı'nın ünlü şairlerince temsil edilen ---- kendisinden bir önceki akımın deva- aip midir. Onunla kendisinden bir önceki akım arasındaki, ilişki realizmle natüralizm arasındaki ilişkiden farklı de- ğildir. Unse abit id Bo Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? sinisani pupul obie olizm (A) sembolizm B) parnasizmo C) romantizm E) empresyonizm D) dadaizm -sis di invideos EMOSISM (O 13 Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A8 T23T 17
5.
1.
x+y=5
x² + 2xy = 21/
11. Sınıf / Türk Dili ve Edebiyatı
bireyin, geleceğini kendisinin belirleyebileceğini
ileri süren felsefi bir anlayışa dayanır. Sanatçılar,
yapıtlarında insanın kendisini aşması gerektiği, hür
olmaya mecbur olduğu gibi konuları işlemiştir. Bu
akımın etkisinde oluşturulan metinlerde karakter
yoktur, çeşitli durumlarla karşı karşıya kalmış insan-
lar vardır.
ANKAR
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Empresyonizm
C) Egzistansiyalizm
E) Dadaizm
B) Sürrealizm
D) Fütürizm
Lise Türkçe
Edebi Akımlar
5. 1. x+y=5 x² + 2xy = 21/ 11. Sınıf / Türk Dili ve Edebiyatı bireyin, geleceğini kendisinin belirleyebileceğini ileri süren felsefi bir anlayışa dayanır. Sanatçılar, yapıtlarında insanın kendisini aşması gerektiği, hür olmaya mecbur olduğu gibi konuları işlemiştir. Bu akımın etkisinde oluşturulan metinlerde karakter yoktur, çeşitli durumlarla karşı karşıya kalmış insan- lar vardır. ANKAR Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Empresyonizm C) Egzistansiyalizm E) Dadaizm B) Sürrealizm D) Fütürizm
- Akıl, sağduyu ve insan doğasına önem verilmiştir.
Şiirde anlamın kapalı olması anlayışı benimsen-
miştir.
- Eserlerin kurgulanmasında zıtlıklar önemli bir yer
tutmuştur.
- Zamanın hızını edebiyata taşımak ilke edinilmiştir.
Aşağıdaki edebiyat akımlarının hangisi, bu özellik-
lerin herhangi biri ile eşleştirilemez?
A) Klasisizm
B) Fütürizm
D) Romantizm
Realizm
Sembolizm
Lise Türkçe
Edebi Akımlar
- Akıl, sağduyu ve insan doğasına önem verilmiştir. Şiirde anlamın kapalı olması anlayışı benimsen- miştir. - Eserlerin kurgulanmasında zıtlıklar önemli bir yer tutmuştur. - Zamanın hızını edebiyata taşımak ilke edinilmiştir. Aşağıdaki edebiyat akımlarının hangisi, bu özellik- lerin herhangi biri ile eşleştirilemez? A) Klasisizm B) Fütürizm D) Romantizm Realizm Sembolizm
eis
ayınları
istis sümmöp abrieb rinsay Isemulgot
beleimtex ilped enizeli ibnici Jense
5. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
13
A) Romantizmin kurucularından olan Stendhal'ın en
önemli eseri Kırmızı ve Siyah'tır.
Gogol, realizmden etkilenmiş; eserlerinde toplu-
mun aksayan yönlerini işlemiştir.
) Emile Zola, kahramanlarını soya çekim ve yetiştik-
leri toplumun şartlarına göre incelemiştir.
D) Realizm akımının şiire uygulanması olan parnasiz-
min kurucusu Gautier'dir.
Baudelaire, şiirlerinde kendi izlenimlerini anlatarak
kapalılığa önem vermiştir.
Lise Türkçe
Edebi Akımlar
eis ayınları istis sümmöp abrieb rinsay Isemulgot beleimtex ilped enizeli ibnici Jense 5. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? 13 A) Romantizmin kurucularından olan Stendhal'ın en önemli eseri Kırmızı ve Siyah'tır. Gogol, realizmden etkilenmiş; eserlerinde toplu- mun aksayan yönlerini işlemiştir. ) Emile Zola, kahramanlarını soya çekim ve yetiştik- leri toplumun şartlarına göre incelemiştir. D) Realizm akımının şiire uygulanması olan parnasiz- min kurucusu Gautier'dir. Baudelaire, şiirlerinde kendi izlenimlerini anlatarak kapalılığa önem vermiştir.
19. Şiirde var olan aşırı duygusallığa, şairaneliğe,
basmakalıp söyleyişe başkaldırmış olan sanatçı-
lar, şiirlerini ortak bir kitapta yayınlamışlardır. Bu
akımın temsilcilerine göre şiir duygudan çok akla
dayanmalı, duygunun ya da duyarlılığın ürünü olan
şairanelikten arındırılmalıdır.
Bu parçada tanıtılan edebî hareket aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) I. Yeniciler
B) II. Yeniciler
C) Yedi Meşaleciler
D) Maviciler
E) Hisarcılar
Lise Türkçe
Edebi Akımlar
19. Şiirde var olan aşırı duygusallığa, şairaneliğe, basmakalıp söyleyişe başkaldırmış olan sanatçı- lar, şiirlerini ortak bir kitapta yayınlamışlardır. Bu akımın temsilcilerine göre şiir duygudan çok akla dayanmalı, duygunun ya da duyarlılığın ürünü olan şairanelikten arındırılmalıdır. Bu parçada tanıtılan edebî hareket aşağıdaki- lerden hangisidir? A) I. Yeniciler B) II. Yeniciler C) Yedi Meşaleciler D) Maviciler E) Hisarcılar
n bu anlay
e modernizmin
pozitivizm
entez, yerini pa
emez; ancak b
lük yerine he
anlayışı res
gerçek ve
karş o
A) Fütürizm
Özüm
Ömek - 15
Mantığın egemenliğinden kurtulamadık daha. Uygarlık, bilimsel-
lik ve ilerleme uğruna, insan psikolojisinin ve zihninin açıklana-
maz karmaşıklığı görmezden gelindi. Mantığa uygun olmayan
ve belli bir amaca hizmet etmeyen tüm yöntemler aforoz edildi.
Düşüncenin çıkargözetmez oyununa, rüyanın ve çağrışımın sı-
nırsız gücüne bugüne değin önem verilmedi; insan ruhunu ve
gerçekliğini anlamak için bunlara yönelmenin zamanı geldi. Bu-
güne kadar şiirin görmezden geldiği bilinç dışı bütün alanları şi-
irin içine çekmek için buradayız.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi
sırasıyla getirilmelidir?
Kuralsızlık
Gelecekçilik A
D) Sembolizm
B) Dadaizm
Gere elistencia
C) Sürrealizm
E) Egzistansiyalizm
Svarolusçuluk
(ÖSYM)
C)
Ç
Lise Türkçe
Edebi Akımlar
n bu anlay e modernizmin pozitivizm entez, yerini pa emez; ancak b lük yerine he anlayışı res gerçek ve karş o A) Fütürizm Özüm Ömek - 15 Mantığın egemenliğinden kurtulamadık daha. Uygarlık, bilimsel- lik ve ilerleme uğruna, insan psikolojisinin ve zihninin açıklana- maz karmaşıklığı görmezden gelindi. Mantığa uygun olmayan ve belli bir amaca hizmet etmeyen tüm yöntemler aforoz edildi. Düşüncenin çıkargözetmez oyununa, rüyanın ve çağrışımın sı- nırsız gücüne bugüne değin önem verilmedi; insan ruhunu ve gerçekliğini anlamak için bunlara yönelmenin zamanı geldi. Bu- güne kadar şiirin görmezden geldiği bilinç dışı bütün alanları şi- irin içine çekmek için buradayız. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Kuralsızlık Gelecekçilik A D) Sembolizm B) Dadaizm Gere elistencia C) Sürrealizm E) Egzistansiyalizm Svarolusçuluk (ÖSYM) C) Ç
11. Siirimiz karadır abiler
Kendi kendine çalan bir davul zurna
Sesini duyunca kendi kendine güreşmeye başlayan
Taşınır mal helalarında kara kamunun
Şeye dar pantolonlu kostak delikanlıların siiridir
Aşk örgütlenmektir bir düsünün abiler
Verilen bu şiir aşağıdaki akımların hangisiyle yazılmış ola-
bilir?
ASürrealizm
C) Ekspresyonizm
B) Romantizm
D) Fütürizm
E) Egzistansyalizm
Lise Türkçe
Edebi Akımlar
11. Siirimiz karadır abiler Kendi kendine çalan bir davul zurna Sesini duyunca kendi kendine güreşmeye başlayan Taşınır mal helalarında kara kamunun Şeye dar pantolonlu kostak delikanlıların siiridir Aşk örgütlenmektir bir düsünün abiler Verilen bu şiir aşağıdaki akımların hangisiyle yazılmış ola- bilir? ASürrealizm C) Ekspresyonizm B) Romantizm D) Fütürizm E) Egzistansyalizm
17. Fecriati'nin kurucusu olarak tanınan ilk şiir kitabi Ha-
yal-i Aşkım adlı eserini 1901 yılında yayımlamıştır. Sem-
bolizmden etkilenen sanatçı; şiirlerinde doğa manzaraları,
akşam, şafak, gurup, gece, mehtap gibi kavramları işle-
miştir. Türk edebiyatında "Akşam Şairi" olarak tanınmak-
tadır. "Sanat için sanat" anlayışı ile şiir yazan sanatçı, top-
lumsal konularla ilgilenmemiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılar-
dan hangisi getirilmelidir?
A) Ahmet Rasim
B) Ahmet Haşim
C) Emin Bülent Serdaroğlu
D) Tahsin Nahit
E) Hüseyin Rahmi Gürpınar
Lise Türkçe
Edebi Akımlar
17. Fecriati'nin kurucusu olarak tanınan ilk şiir kitabi Ha- yal-i Aşkım adlı eserini 1901 yılında yayımlamıştır. Sem- bolizmden etkilenen sanatçı; şiirlerinde doğa manzaraları, akşam, şafak, gurup, gece, mehtap gibi kavramları işle- miştir. Türk edebiyatında "Akşam Şairi" olarak tanınmak- tadır. "Sanat için sanat" anlayışı ile şiir yazan sanatçı, top- lumsal konularla ilgilenmemiştir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılar- dan hangisi getirilmelidir? A) Ahmet Rasim B) Ahmet Haşim C) Emin Bülent Serdaroğlu D) Tahsin Nahit E) Hüseyin Rahmi Gürpınar
Descartes'in "Düşünüyorum öyleyse varım." görüşüyle
özetlenebilen bu anlayışın amacı "kusursuz bir insan"
yaratmaktır. Bu felsefi anlayış, insanın yüzyıllar boyunca
değişmeyen özelliklerine değer verir.
Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Klasisizm-
C) Realizm
E) Sembolizm
B) Romantizm
D) Sürrealizm
. Her türlü sanat kuralına, ahlaki değer ve töreye karşı ç
kan ---- sanatçı, bilinçaltının gizli dünyasını çeşitli yollarl
açığa çıkarmayı hedefler. Böylece akılla sınırlanan ge
çeğin dışına çıkılarak sanatı, özgür kılar.
Lise Türkçe
Edebi Akımlar
Descartes'in "Düşünüyorum öyleyse varım." görüşüyle özetlenebilen bu anlayışın amacı "kusursuz bir insan" yaratmaktır. Bu felsefi anlayış, insanın yüzyıllar boyunca değişmeyen özelliklerine değer verir. Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakiler- den hangisidir? A) Klasisizm- C) Realizm E) Sembolizm B) Romantizm D) Sürrealizm . Her türlü sanat kuralına, ahlaki değer ve töreye karşı ç kan ---- sanatçı, bilinçaltının gizli dünyasını çeşitli yollarl açığa çıkarmayı hedefler. Böylece akılla sınırlanan ge çeğin dışına çıkılarak sanatı, özgür kılar.
Dia
18 yüzyılın ikinci yarısında realizme tepki olarak ortaya
r
çıkan romantizm, duyguya ve hayale çok önem vermiş;
||
|||
toplum için sanat anlayışıyla toplumun düzeltilmesini
IV
amaçlamıştır. Bu akımın önemli temsilcileri Victor Hugo,
Voltaire, Goethe gibi sanatçılardır.
Bu parçadaki bilgi yanlışlığı altı çizili bölümlerin hangi-
sinden kaynaklanmaktadır?
able A) ImaombB) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Edebi Akımlar
Dia 18 yüzyılın ikinci yarısında realizme tepki olarak ortaya r çıkan romantizm, duyguya ve hayale çok önem vermiş; || ||| toplum için sanat anlayışıyla toplumun düzeltilmesini IV amaçlamıştır. Bu akımın önemli temsilcileri Victor Hugo, Voltaire, Goethe gibi sanatçılardır. Bu parçadaki bilgi yanlışlığı altı çizili bölümlerin hangi- sinden kaynaklanmaktadır? able A) ImaombB) II C) III D) IV E) V
1.
feis
Yayınları
Edebiyat Akımları - III
I. Klasisizm akımına göre duygular geçicidir, kalıcı olan
akıldır.
II. Klasisizme göre eserlerde sadece seçkin ve olgun in-
sanlara yer verilmelidir.
III. Tutkuların akıl yoluyla dizginlenmesi, erdeme her şe-
yin üstünde değer verilmesi esas alınır.
IV. Konunun işleniş biçimine değil, konuya önem verilir.
V. Türk edebiyatında Şinasi ve Ahmet Vefik Paşa kimi
açılardan bu akımdan etkilenen sanatçılardır.
Klasisizmle ilgili olarak numaralanmış cümlelerin han-
gisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I
B)
C) III
D) IV
E) V
4.
CI.
II.
III.
V.
No
liz
Lise Türkçe
Edebi Akımlar
1. feis Yayınları Edebiyat Akımları - III I. Klasisizm akımına göre duygular geçicidir, kalıcı olan akıldır. II. Klasisizme göre eserlerde sadece seçkin ve olgun in- sanlara yer verilmelidir. III. Tutkuların akıl yoluyla dizginlenmesi, erdeme her şe- yin üstünde değer verilmesi esas alınır. IV. Konunun işleniş biçimine değil, konuya önem verilir. V. Türk edebiyatında Şinasi ve Ahmet Vefik Paşa kimi açılardan bu akımdan etkilenen sanatçılardır. Klasisizmle ilgili olarak numaralanmış cümlelerin han- gisinde bilgi yanlışı vardır? A) I B) C) III D) IV E) V 4. CI. II. III. V. No liz
eis
Yayınları
Edebiyat Akımları - V
1. Aşağıdakilerden hangisi romantik akımının ilkelerin-
den değildir?
A) Eski Yunan mitolojisi yerine ulusal tarihten ya da doğa-
dan ilham alınmaya başlanmıştır.
B) Hayat ve tabiatta birbirine zıt olan nesnelerin hepsi
sanata dahil edilmiş ve sanatın gücü bu zıtlığa dayan-
dırılmıştır.
C) Yazarlar, toplum ve toplum sorunlarıyla ilgilenmemiş;
sadece kendi iç dünyalarını yansıtmayı amaç edinmiş-
lerdir.
D) Trajedi kurallarını kırarak gösterime bağlı eserlerde
drama bağlanmışlardır.
E) Romantik sanatçılar için akıl, sanatı köstekleyen bir
engelden başka bir şey değildir; aklın, duygu ve hayal
içinde erimesine taraftar olmuşlardır.
2. Çağdaş uygarlığın en önemli ögeler olan hız ve hareketi,
dinamizmi anlatan çağdaşlık ve vatanseverlik tutku-
larına ilişkin yorumlarda bulunmus: bazı politik eğilimleri
Lise Türkçe
Edebi Akımlar
eis Yayınları Edebiyat Akımları - V 1. Aşağıdakilerden hangisi romantik akımının ilkelerin- den değildir? A) Eski Yunan mitolojisi yerine ulusal tarihten ya da doğa- dan ilham alınmaya başlanmıştır. B) Hayat ve tabiatta birbirine zıt olan nesnelerin hepsi sanata dahil edilmiş ve sanatın gücü bu zıtlığa dayan- dırılmıştır. C) Yazarlar, toplum ve toplum sorunlarıyla ilgilenmemiş; sadece kendi iç dünyalarını yansıtmayı amaç edinmiş- lerdir. D) Trajedi kurallarını kırarak gösterime bağlı eserlerde drama bağlanmışlardır. E) Romantik sanatçılar için akıl, sanatı köstekleyen bir engelden başka bir şey değildir; aklın, duygu ve hayal içinde erimesine taraftar olmuşlardır. 2. Çağdaş uygarlığın en önemli ögeler olan hız ve hareketi, dinamizmi anlatan çağdaşlık ve vatanseverlik tutku- larına ilişkin yorumlarda bulunmus: bazı politik eğilimleri