Güzel Sanatlar ve Edebiyat Soruları

ngi-
46
bryPLE bryPLE
11. Koşuk
Kızıl sarıg arkaşıp
Yipgin yaşıl yüzkeşip
Bier bier kerü yürkeşip
Yalnguk ani tanglaşur
Bu metnin dil ve biçim özellikleri dikkate alındığında
Türkçenin aşağıdaki dönemlerinden hangisine ait ol-
duğu söylenebilir?
A) Eski Türkçe
B) Batı Türkçesi
C) Kuzey Türkçesi
D) Osmanlı Türkçesi
E) Çağatay Türkçesi
hrv 1.
Lise Türkçe
Güzel Sanatlar ve Edebiyat
ngi- 46 bryPLE bryPLE 11. Koşuk Kızıl sarıg arkaşıp Yipgin yaşıl yüzkeşip Bier bier kerü yürkeşip Yalnguk ani tanglaşur Bu metnin dil ve biçim özellikleri dikkate alındığında Türkçenin aşağıdaki dönemlerinden hangisine ait ol- duğu söylenebilir? A) Eski Türkçe B) Batı Türkçesi C) Kuzey Türkçesi D) Osmanlı Türkçesi E) Çağatay Türkçesi hrv 1.
T
7. Küçüklüğümde hayal dünyasında çok yaşayan bir çocuktum. Karakterimde anlamsız denilebilecek kadar ileri giden
bir çekingenlik vardı ki çok defa etrafım tarafından yanlış anlaşılmama ve aptal yerine konmama neden olurdu. Hiçbir
şey beni, hakkımdaki bir kanaati düzeltmek ihtiyacı kadar korkutmazdı. Sınıfta arkadaşlarımın yaptığı kabahatler
üzerime atıldığında ben kendimi bir kelime ile olsun müdafaa etmeye cesaret edemez, eve döndüğüm zaman bir
kenara saklanıp ağlardım.
Bu edebi metnin içerik ve dil özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki sosyal bilimlerin hangisinden yararlandığı
söylenebilir?
A) Sosyoloji
B) Mantık
C) Felsefe
9
D) Tarih
E) Psikoloji
Lise Türkçe
Güzel Sanatlar ve Edebiyat
T 7. Küçüklüğümde hayal dünyasında çok yaşayan bir çocuktum. Karakterimde anlamsız denilebilecek kadar ileri giden bir çekingenlik vardı ki çok defa etrafım tarafından yanlış anlaşılmama ve aptal yerine konmama neden olurdu. Hiçbir şey beni, hakkımdaki bir kanaati düzeltmek ihtiyacı kadar korkutmazdı. Sınıfta arkadaşlarımın yaptığı kabahatler üzerime atıldığında ben kendimi bir kelime ile olsun müdafaa etmeye cesaret edemez, eve döndüğüm zaman bir kenara saklanıp ağlardım. Bu edebi metnin içerik ve dil özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki sosyal bilimlerin hangisinden yararlandığı söylenebilir? A) Sosyoloji B) Mantık C) Felsefe 9 D) Tarih E) Psikoloji
Deneme 1
7
7
tonguç kampüs
40
28. Edebi sanatlar, mecazlar, imgeler, gereğinden
uzun cümleler metinlerdeki açıklığı bozan
unsurlar arasında sayılır. Tam tersine, bu
unsurlar anlamın açılmasını sağlar. Çünkü bu
için kullanılır. Aksi hâlde kupkuru, cansız, soğuk
unsurlar anlamın okurun zihninde somutlanması
bir metin ortaya çıkar.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada
eleştirilen bakış açısıyla yazılmıştır?
A) Bozkırın ve Selçuklu Devleti'nin edebî
başkenti Konya, inancın ve tarihin izini
sürebileceğiniz bir açık hava müzesi gibi.
Ahmet Hamdi Tanpınar, bir ışık oyununa
benzettiği Konya'yı anlamanın ipuçlarını
verir: "Sağlam ruhlu, kendi başına
yaşamaktan hoşlanan, dışarıdan gösterişsiz,
içten zengin Orta Anadolu insanına benzer."
B) Valery için şiir, soyut bir dünyadır ama
Nermi Uygur'un ifadesiyle "Somut
yaşamımızı yoğuran güçlerin kımıldandığı
bir dünyadır bu." Toplumsal düzen yaratma
amacıyla çeşitli eylemlerde bulunan ince
ruhlu kişiler, gerçekte yazarların
duygulandırdığı, bağlayıp coşkuda üst
düzeye çıkardıkları kişilerdir.
29. Bir öğretmer
'Hatıra niçin
bu konuda s
.Hatıra yaz
biriktirdik
ihtiyacın
C) Ziya Gökalp, dili kültürün temel unsuru
sayar. O, bu görüşünde haklıdır. Zira dil,
duygu ve düşüngenin kabıdır. Bir milletin
bütün duygu ve düşünce hazinesi, dil
kabina veya kalıbına dökülür ve bu dil kabi
ile yerden yere, nesilden nesile aktarılır.
D) Atmosferdeki gazlar yeryüzünden uzaya
yayılan uzun dalga boylu ışığı önce soğurur
daha sonra tekrar yayar. Bu gazlar
tarafından yayılan ışık herhangi bir yönde
olabilir. Dolayısıyla sera gazları Dünya'dan
uzaya yayılan ısının bir kısmını geri
yansıtarak Dünya'nın ısınmasına neden olur.
. Geride b
taraflarıy
E) Kültürle dil birbirinden bağımsız iki unsur
olarak düşünülmemelidir. Kültür bir köprü
ise dil de onun ayaklarıdır. Ayaklar sağlam
olmazsa köprü işlev göremeyeceği gibi dil
olmayınca da kültür oluşamaz, gelişemez ve
geleceğe taşınamaz.
TRag
geleceğ
yazmay
Geçmiş
arınmış
hatıra y
• İhtiyarl
gelince
bakışla
tüken
Bu parc
göre, ir
istekle
yoktur
A) Ge
B) Bin
C) G
DL D
E
Lise Türkçe
Güzel Sanatlar ve Edebiyat
Deneme 1 7 7 tonguç kampüs 40 28. Edebi sanatlar, mecazlar, imgeler, gereğinden uzun cümleler metinlerdeki açıklığı bozan unsurlar arasında sayılır. Tam tersine, bu unsurlar anlamın açılmasını sağlar. Çünkü bu için kullanılır. Aksi hâlde kupkuru, cansız, soğuk unsurlar anlamın okurun zihninde somutlanması bir metin ortaya çıkar. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada eleştirilen bakış açısıyla yazılmıştır? A) Bozkırın ve Selçuklu Devleti'nin edebî başkenti Konya, inancın ve tarihin izini sürebileceğiniz bir açık hava müzesi gibi. Ahmet Hamdi Tanpınar, bir ışık oyununa benzettiği Konya'yı anlamanın ipuçlarını verir: "Sağlam ruhlu, kendi başına yaşamaktan hoşlanan, dışarıdan gösterişsiz, içten zengin Orta Anadolu insanına benzer." B) Valery için şiir, soyut bir dünyadır ama Nermi Uygur'un ifadesiyle "Somut yaşamımızı yoğuran güçlerin kımıldandığı bir dünyadır bu." Toplumsal düzen yaratma amacıyla çeşitli eylemlerde bulunan ince ruhlu kişiler, gerçekte yazarların duygulandırdığı, bağlayıp coşkuda üst düzeye çıkardıkları kişilerdir. 29. Bir öğretmer 'Hatıra niçin bu konuda s .Hatıra yaz biriktirdik ihtiyacın C) Ziya Gökalp, dili kültürün temel unsuru sayar. O, bu görüşünde haklıdır. Zira dil, duygu ve düşüngenin kabıdır. Bir milletin bütün duygu ve düşünce hazinesi, dil kabina veya kalıbına dökülür ve bu dil kabi ile yerden yere, nesilden nesile aktarılır. D) Atmosferdeki gazlar yeryüzünden uzaya yayılan uzun dalga boylu ışığı önce soğurur daha sonra tekrar yayar. Bu gazlar tarafından yayılan ışık herhangi bir yönde olabilir. Dolayısıyla sera gazları Dünya'dan uzaya yayılan ısının bir kısmını geri yansıtarak Dünya'nın ısınmasına neden olur. . Geride b taraflarıy E) Kültürle dil birbirinden bağımsız iki unsur olarak düşünülmemelidir. Kültür bir köprü ise dil de onun ayaklarıdır. Ayaklar sağlam olmazsa köprü işlev göremeyeceği gibi dil olmayınca da kültür oluşamaz, gelişemez ve geleceğe taşınamaz. TRag geleceğ yazmay Geçmiş arınmış hatıra y • İhtiyarl gelince bakışla tüken Bu parc göre, ir istekle yoktur A) Ge B) Bin C) G DL D E
2. (1) Eski Türk yazı dilinden gelişen Islami Orta Asya Türk
yazı dilinin ilk evresi, Karahanlı Türkçesiyle yazılmış
eserlerin oluşturduğu Karahanlı Dönemi'dir. (II) XI-XIII.
yüzyıllar arasında gelişen bu yazı dilinin merkezi Doğu
Türkistan'da Kaşgar'dir. (III) Orhon ve Uygur Türkçesi-
nin devamı olan bu dönem Türkçesi için Türkiye Türk-
çesi terimi de kullanılmaktadır. (IV) On birinci yüzyılda
başlayıp on dokuzuncu yüzyılın ortalarına kadar devam
eden İslami Türk edebiyatı dönemindeki edebi eserler,
Doğu Türkçesi ve Batı Türkçesi ile kaleme alınmış eser-
lerdir. (V) Orta Asya'daki bu yazı dilinin, Islami Dönem
Doğu Türk edebiyatının başlangıç döneminin devamını
Harezm-Altınordu Türkçesi ve Çağatay Türkçesi ile ya-
zılmış eserler oluşturur.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisind
de bir bilgi yanlışı vardır?
A) I
B) II C) III D) IV E) V
Twoo exseq
Lise Türkçe
Güzel Sanatlar ve Edebiyat
2. (1) Eski Türk yazı dilinden gelişen Islami Orta Asya Türk yazı dilinin ilk evresi, Karahanlı Türkçesiyle yazılmış eserlerin oluşturduğu Karahanlı Dönemi'dir. (II) XI-XIII. yüzyıllar arasında gelişen bu yazı dilinin merkezi Doğu Türkistan'da Kaşgar'dir. (III) Orhon ve Uygur Türkçesi- nin devamı olan bu dönem Türkçesi için Türkiye Türk- çesi terimi de kullanılmaktadır. (IV) On birinci yüzyılda başlayıp on dokuzuncu yüzyılın ortalarına kadar devam eden İslami Türk edebiyatı dönemindeki edebi eserler, Doğu Türkçesi ve Batı Türkçesi ile kaleme alınmış eser- lerdir. (V) Orta Asya'daki bu yazı dilinin, Islami Dönem Doğu Türk edebiyatının başlangıç döneminin devamını Harezm-Altınordu Türkçesi ve Çağatay Türkçesi ile ya- zılmış eserler oluşturur. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisind de bir bilgi yanlışı vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V Twoo exseq
a-
de
an
m
en
di-
ne
11. Ali Bey, komşusu ile sohbet ederken ertesi gün bahçeye
inip kuru yaprakları toplayacağını söyler.
Ali Bey'in komşusu aşağıdakilerden hangisini söy
lerse dili göndergesel işlevde kullanmış olur?
A) Meteorolojiye göre yarın hava yağmurlu olacakmış.
B) Harika! İşte benim çevre dostu komşum.
C) O zaman gel de bendeki tırmığı vereyim.
D) Geçen gün diktiğimiz fidelere de su tutar mısın?
E) Yaprak sıkılmıştı ağaçtan / Bahaneydi sonbahar
Lise Türkçe
Güzel Sanatlar ve Edebiyat
a- de an m en di- ne 11. Ali Bey, komşusu ile sohbet ederken ertesi gün bahçeye inip kuru yaprakları toplayacağını söyler. Ali Bey'in komşusu aşağıdakilerden hangisini söy lerse dili göndergesel işlevde kullanmış olur? A) Meteorolojiye göre yarın hava yağmurlu olacakmış. B) Harika! İşte benim çevre dostu komşum. C) O zaman gel de bendeki tırmığı vereyim. D) Geçen gün diktiğimiz fidelere de su tutar mısın? E) Yaprak sıkılmıştı ağaçtan / Bahaneydi sonbahar
7.
Güzel sanatlar; geleneksel olarak görsel, işitsel ve dra-
matik sanatlar şeklinde üç gruba ayrılır. Ancak modern
dünyada, bu geleneksel sınıflandırmanın dışına çıkıla-
rak farklı adlandırmalar da yapılmış; örneğin güzel
sanatların bir dalı olarak kabul ediliştir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-
gisi getirilemez?
A ses sanatları
B) yüzey sanatları
C) hacim sanatları
D) mekân sanatları
E) aksiyon sanatları
KafaDengi
a
10
Lise Türkçe
Güzel Sanatlar ve Edebiyat
7. Güzel sanatlar; geleneksel olarak görsel, işitsel ve dra- matik sanatlar şeklinde üç gruba ayrılır. Ancak modern dünyada, bu geleneksel sınıflandırmanın dışına çıkıla- rak farklı adlandırmalar da yapılmış; örneğin güzel sanatların bir dalı olarak kabul ediliştir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han- gisi getirilemez? A ses sanatları B) yüzey sanatları C) hacim sanatları D) mekân sanatları E) aksiyon sanatları KafaDengi a 10
12. Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir
İspanya neş'esiyle bu akşam bu zildedir
Bu beyitte altı çizili sözde görülen söz sanatı aşağıda-
kilerden hangisinde doğru açıklanmıştır?
A) Benzetme amacı olmaksızın bir söz yerine anlamca
ilgili olduğu başka bir söz kullanılmıştır.
B) Aralarında ortak yön bulunan iki varlık ya da kavramdan
nitelikçe zayıf olanı güçlü olana benzetilmiştir.
C) Bir gerçeği sezdirmek için bir söz hem gerçek hem de
mecaz anlamda kullanılmıştır.
D) Anlam inceliği oluşturmak için bilinen bir şey bilinmez
görünülmüştür.
E) Söz arasında, herkesçe bilinen geçmişteki bir olaya, ta-
nınmış bir kişiye ya da yaygın bir görüşe değinilmiştir.
Lise Türkçe
Güzel Sanatlar ve Edebiyat
12. Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir İspanya neş'esiyle bu akşam bu zildedir Bu beyitte altı çizili sözde görülen söz sanatı aşağıda- kilerden hangisinde doğru açıklanmıştır? A) Benzetme amacı olmaksızın bir söz yerine anlamca ilgili olduğu başka bir söz kullanılmıştır. B) Aralarında ortak yön bulunan iki varlık ya da kavramdan nitelikçe zayıf olanı güçlü olana benzetilmiştir. C) Bir gerçeği sezdirmek için bir söz hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanılmıştır. D) Anlam inceliği oluşturmak için bilinen bir şey bilinmez görünülmüştür. E) Söz arasında, herkesçe bilinen geçmişteki bir olaya, ta- nınmış bir kişiye ya da yaygın bir görüşe değinilmiştir.
yatın Diger
eri 4. Aşağıdakilerden hangisi, edebiyat-tarih ilişkisini
örneklemez?
r-
Tarık Buğra'nın "Küçük Ağa" adlı eserinde yakın
tarihe, resmî tarih anlayışının dışına çıkan bir yorum
getirmesi
B) Atatürk'ün "Nutuk" adlı eserinde, Türk milletinin
yeniden var oluş sürecinin anlatılması
CY Halide Edip Adıvar'ın "Ateşten Gömlek" adlı roma-
nında Kurtuluş Savaşı'nı anlatması
D) Tezkirelerde şairlerin hayatları ve yaşadıkları dönem
hakkında bilgi verilmesi
Tarih ders kitaplarında açıklayıcı anlatım tekniğinin
kullanılması
Lise Türkçe
Güzel Sanatlar ve Edebiyat
yatın Diger eri 4. Aşağıdakilerden hangisi, edebiyat-tarih ilişkisini örneklemez? r- Tarık Buğra'nın "Küçük Ağa" adlı eserinde yakın tarihe, resmî tarih anlayışının dışına çıkan bir yorum getirmesi B) Atatürk'ün "Nutuk" adlı eserinde, Türk milletinin yeniden var oluş sürecinin anlatılması CY Halide Edip Adıvar'ın "Ateşten Gömlek" adlı roma- nında Kurtuluş Savaşı'nı anlatması D) Tezkirelerde şairlerin hayatları ve yaşadıkları dönem hakkında bilgi verilmesi Tarih ders kitaplarında açıklayıcı anlatım tekniğinin kullanılması
1.
Bir sözcük benzetme ilgisiyle anlam geniş-
lemesine uğrayarak başka bir sözcüğün
yerini tutabilir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle
bir kullanım vardır?
A) Gözlerin üzerimizde olduğunu unut-
madan hareket ediyorduk.
B) Her eve ordu için iki çift çorap örme
zorunluluğu getirilmişti.
C) Her aileden en az bir dal kırılmıştı, her
evden ağıt yükseliyordu.
D) Annelerin gözyaşları akmasın diye
antlaşmaya razı olabilirdik.
E) Vatan için savaştığının bilincinde ol-
mayan erler de vardı.
2.
Bir sözcükle anlatılabilecek bir durumu bir-
der
"dolaylama"
4.
Som
kaza
Aşa
nek
A)
B)
C)
D)
EX
5
A
d
S
Lise Türkçe
Güzel Sanatlar ve Edebiyat
1. Bir sözcük benzetme ilgisiyle anlam geniş- lemesine uğrayarak başka bir sözcüğün yerini tutabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir kullanım vardır? A) Gözlerin üzerimizde olduğunu unut- madan hareket ediyorduk. B) Her eve ordu için iki çift çorap örme zorunluluğu getirilmişti. C) Her aileden en az bir dal kırılmıştı, her evden ağıt yükseliyordu. D) Annelerin gözyaşları akmasın diye antlaşmaya razı olabilirdik. E) Vatan için savaştığının bilincinde ol- mayan erler de vardı. 2. Bir sözcükle anlatılabilecek bir durumu bir- der "dolaylama" 4. Som kaza Aşa nek A) B) C) D) EX 5 A d S
Testi - 1
Hodgeling
3. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Tarih bilimi objektif ve nesnelken edebiyat, bütü-
nüyle öznel bir sanattır.
B) Edebiyat tarihi, tarih biliminin bir koludur.
C) Farklı sanat ve bilim kollarından etkilenen edebi-
yat, onları da etkilemiştir.
D) Sanatçı, tarihî bir gerçekliği ele alırken kendi zih-
nindeki kurguya göre yeniden düzenler.
E) Tarihî romanlar, bilimsel araştırmalara kaynaklık
edebilecek düzeyde objektiftir.
Lise Türkçe
Güzel Sanatlar ve Edebiyat
Testi - 1 Hodgeling 3. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) Tarih bilimi objektif ve nesnelken edebiyat, bütü- nüyle öznel bir sanattır. B) Edebiyat tarihi, tarih biliminin bir koludur. C) Farklı sanat ve bilim kollarından etkilenen edebi- yat, onları da etkilemiştir. D) Sanatçı, tarihî bir gerçekliği ele alırken kendi zih- nindeki kurguya göre yeniden düzenler. E) Tarihî romanlar, bilimsel araştırmalara kaynaklık edebilecek düzeyde objektiftir.
8. Bilinç akımı tekniği, ---- edebiyata armağanıdır. Bu tekniği
denemek isteyen bir edebiyatçı ister istemez bilinçte
ve bilinçaltında yer alanlarla ilgili tahlillere gitmekte, do-
layısıyla eserine ruhsal bir derinlik kazandırmaktadır.
Peki, nedir özetle bu teknik? Kişinin aklından geçenlerin
birinci kişi ağzından yansıtılmasıdır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-
gisi getirilmelidir?
A) sosyolojinin
B) felsefenin
C) psikolojinin
D) tarihin
E) fiziğin
MEB
10
Lise Türkçe
Güzel Sanatlar ve Edebiyat
8. Bilinç akımı tekniği, ---- edebiyata armağanıdır. Bu tekniği denemek isteyen bir edebiyatçı ister istemez bilinçte ve bilinçaltında yer alanlarla ilgili tahlillere gitmekte, do- layısıyla eserine ruhsal bir derinlik kazandırmaktadır. Peki, nedir özetle bu teknik? Kişinin aklından geçenlerin birinci kişi ağzından yansıtılmasıdır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han- gisi getirilmelidir? A) sosyolojinin B) felsefenin C) psikolojinin D) tarihin E) fiziğin MEB 10
6. Kültür ile dil arasındaki ilişki için aşağıdakilerin
hangisi doğrudur?
A) Kültür dili anlamsal değil, yalnız biçimsel olarak et-
kiler.
B) Dil, kültürün temel ögesidir; bütün kültür ögeleri dil-
den doğar.
C) Kültür, dilin taşıyıcısıdır; onu çağlar ve toplumlar
arasında gezdirir.
D) Kültürdeki değişimler dilde belirgin ya da silik bi-
çimde yansımasını bulur.
E) Bir ulus, dilini korumadan var olabilir, ama kültürü-
nü korumadan yaşayamaz.
Lise Türkçe
Güzel Sanatlar ve Edebiyat
6. Kültür ile dil arasındaki ilişki için aşağıdakilerin hangisi doğrudur? A) Kültür dili anlamsal değil, yalnız biçimsel olarak et- kiler. B) Dil, kültürün temel ögesidir; bütün kültür ögeleri dil- den doğar. C) Kültür, dilin taşıyıcısıdır; onu çağlar ve toplumlar arasında gezdirir. D) Kültürdeki değişimler dilde belirgin ya da silik bi- çimde yansımasını bulur. E) Bir ulus, dilini korumadan var olabilir, ama kültürü- nü korumadan yaşayamaz.
6.
yazı dili olarak kullanılırken
şinde görülen farklılıklar yazı diline geçmez.
--==
ve
111=
111=
A) Lehçe - ağız - şive
B) Şive - ağız - lehçe
C) Argo - lehçe - şive
D) Lehçeşive - ağız
E) Argo - jargon - lehçe
söyleni-
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağı-
dakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir?
Lise Türkçe
Güzel Sanatlar ve Edebiyat
6. yazı dili olarak kullanılırken şinde görülen farklılıklar yazı diline geçmez. --== ve 111= 111= A) Lehçe - ağız - şive B) Şive - ağız - lehçe C) Argo - lehçe - şive D) Lehçeşive - ağız E) Argo - jargon - lehçe söyleni- Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağı- dakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) RUÇUK şeyler
D) Letaif-i Rivayat
B) Kıssadan Hisse
D) Özetleme
E) Sergüzeşt
C) Müsameretname
6. Kara kuşları denize inemez, anladık ama kayalara neden konmaz, neden bu kayaların tekeli yalnız martila
ren de karabatak ve balıkçıl kuşlarında, neden bir zekâ testi şampiyonu karga ya da bir kırlangıç, oranın
meyi akletmez? Bu ilke hangi meydan savaşından sonra varılmış bir antlaşmadan kalmadır? Diyeceksini
nasıl kara kuşlarının ise denizler de bahriyelilerindir. Peki o zaman martıların, deniz saksağanlarının tele
işi ne? Kırlangıçlar, güvercinler bu işe neden hiç itiraz etmezler, neden bu açıkgözlülüğe karşı koymazis
Bu hikâye parçasında aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi ön plandadır?
A) Diyalog
B) İç konuşma
C) Gösterme
E) Geriye dönüş
Lise Türkçe
Güzel Sanatlar ve Edebiyat
A) RUÇUK şeyler D) Letaif-i Rivayat B) Kıssadan Hisse D) Özetleme E) Sergüzeşt C) Müsameretname 6. Kara kuşları denize inemez, anladık ama kayalara neden konmaz, neden bu kayaların tekeli yalnız martila ren de karabatak ve balıkçıl kuşlarında, neden bir zekâ testi şampiyonu karga ya da bir kırlangıç, oranın meyi akletmez? Bu ilke hangi meydan savaşından sonra varılmış bir antlaşmadan kalmadır? Diyeceksini nasıl kara kuşlarının ise denizler de bahriyelilerindir. Peki o zaman martıların, deniz saksağanlarının tele işi ne? Kırlangıçlar, güvercinler bu işe neden hiç itiraz etmezler, neden bu açıkgözlülüğe karşı koymazis Bu hikâye parçasında aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi ön plandadır? A) Diyalog B) İç konuşma C) Gösterme E) Geriye dönüş
? - EDEBİYATIN BİLİMLERLE VE
RLA İLİŞKİSİ
k
si
r.
e
ri
n
n
bir
P-
le
h-
be-
eri-
4. Aşağıdaki parçaların hangisi sanatsal bir nitelik ta-
şımaktadır?
5.
A) Her dönemin sanat eseri, kendi toplumunun bir ürü-
nüdür. Sanat eseri, yer yer "teorik" bir yaşam tarzı
sürer, onun yaşanılır kılınmasını öngörür. Kimi za-
mansa toplumun yaşam biçimi, sanat eserinin niteli-
ğini belirler.
B) Akide şekerinin kökeni yeniçeri âdetlerine dayanır.
Üç aylıklarını aldıkları ulufe divanı günü saray av-
lusunda yeniçerilere bir yemek verilir. Sadrazam ve
Divan-ı Hümayun üyeleri yemeği tattıktan sonra ken-
dilerine ağalar tarafından tabaklar içinde şeker sunu-
lur. Akide adı verilen bu şekerler, askerin bağlılığına
işarettir.
C) Yaklaşık 30 yıllık uydu verileri, nisan ile ekim ayları
arasında buz örtüsü alanlarındaki erime bölgelerinin
miktarında hızlanma eğilimini ortaya çıkarıyor. Yı-
lın geri kalan dönemlerinde ise buz örtüsü donmuş
hâlde kalıyor.
D) İçeri girdi, iki yol sandığı hazırlanmıştı. Demek Graz-
ya yolculuğu düşünüyordu. Burayı ilk defa görüyor-
muş gibi duvarlara, perdelere, möblelere, eşyalara
bakıyor; hayret ediyordu. Bütün bu muhitte Türk ha-
yatına, Türk ruhuna ait bir gölge bile yoktu.
E) Grönland, Vikinglerin Orta Çağ'da bu toprakları kolo-
nileştirmelerine yol açan sıcak iklime geri dönerken
dış dünyadan soyutlanmış ve dışa bağımlı halk da
yeşil tarlaların, otlakların ve tabii ki bunun altından
çıkacak petrolün hayalini kurmaya başlamıştı.
Bir edebi esordo
Lise Türkçe
Güzel Sanatlar ve Edebiyat
? - EDEBİYATIN BİLİMLERLE VE RLA İLİŞKİSİ k si r. e ri n n bir P- le h- be- eri- 4. Aşağıdaki parçaların hangisi sanatsal bir nitelik ta- şımaktadır? 5. A) Her dönemin sanat eseri, kendi toplumunun bir ürü- nüdür. Sanat eseri, yer yer "teorik" bir yaşam tarzı sürer, onun yaşanılır kılınmasını öngörür. Kimi za- mansa toplumun yaşam biçimi, sanat eserinin niteli- ğini belirler. B) Akide şekerinin kökeni yeniçeri âdetlerine dayanır. Üç aylıklarını aldıkları ulufe divanı günü saray av- lusunda yeniçerilere bir yemek verilir. Sadrazam ve Divan-ı Hümayun üyeleri yemeği tattıktan sonra ken- dilerine ağalar tarafından tabaklar içinde şeker sunu- lur. Akide adı verilen bu şekerler, askerin bağlılığına işarettir. C) Yaklaşık 30 yıllık uydu verileri, nisan ile ekim ayları arasında buz örtüsü alanlarındaki erime bölgelerinin miktarında hızlanma eğilimini ortaya çıkarıyor. Yı- lın geri kalan dönemlerinde ise buz örtüsü donmuş hâlde kalıyor. D) İçeri girdi, iki yol sandığı hazırlanmıştı. Demek Graz- ya yolculuğu düşünüyordu. Burayı ilk defa görüyor- muş gibi duvarlara, perdelere, möblelere, eşyalara bakıyor; hayret ediyordu. Bütün bu muhitte Türk ha- yatına, Türk ruhuna ait bir gölge bile yoktu. E) Grönland, Vikinglerin Orta Çağ'da bu toprakları kolo- nileştirmelerine yol açan sıcak iklime geri dönerken dış dünyadan soyutlanmış ve dışa bağımlı halk da yeşil tarlaların, otlakların ve tabii ki bunun altından çıkacak petrolün hayalini kurmaya başlamıştı. Bir edebi esordo
6. Hiç olmazsa unutmamak isterdim
Eski geceler, sevdiklerimle dolu odalar
Yalnız bırakmayın beni hatıralar
Az yanımda kal çocukluğum
Temiz yürekli uysal çocukluğum
Ah, ümit dolu gençliğim
İlk şiirim, ilk arkadaşım, ilk sevgilim
- Doğduğum ev. Rahatlayacak içim duysam
Bir tek kapının sesini
Arıyorum aklımda bir ninni bestesini
Böyle uzaklaşmayın benden, yaşadığım günler
Güneş, getir bir bayram sabahını
Ziya Osman Saba'dan alınan bu şiirde
1. Geçmişi özlemek
II. Mutluluğu küçük şeylerde aramak
III. Pişmanlık
kavramlarından hangileri vardır?
A) Yalnız I
ve
ve II
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
Lise Türkçe
Güzel Sanatlar ve Edebiyat
6. Hiç olmazsa unutmamak isterdim Eski geceler, sevdiklerimle dolu odalar Yalnız bırakmayın beni hatıralar Az yanımda kal çocukluğum Temiz yürekli uysal çocukluğum Ah, ümit dolu gençliğim İlk şiirim, ilk arkadaşım, ilk sevgilim - Doğduğum ev. Rahatlayacak içim duysam Bir tek kapının sesini Arıyorum aklımda bir ninni bestesini Böyle uzaklaşmayın benden, yaşadığım günler Güneş, getir bir bayram sabahını Ziya Osman Saba'dan alınan bu şiirde 1. Geçmişi özlemek II. Mutluluğu küçük şeylerde aramak III. Pişmanlık kavramlarından hangileri vardır? A) Yalnız I ve ve II B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III