İkinci Yeni Şiiri Özellikleri Soruları

4. 1. Sürrealist akım ve Freud'un psikanaliz görüşlerinden
etkilenmişlerdir.
II. Birinci Yeni şiirine tepki olarak ortaya çıkmışlarsa da
onların devamı olarak kalmışlardır.
III. Dilde alışılmış kalıpları zorlamayı; söz dizimini değiş-
tirmeyi; kimi zaman aşırıya kaçan bozmaları tercih
etmişlerdir.
IV. Şiiri diğer sanat dallarıyla yakın ilişkiye sokmuşlar;
müziğin ahenginden, resmin hazır imge rezervinden
faydalanmışlardır.
V. Şiirde anlamdan çok duygu ve çağrışıma dayanmış-
lar, metnin anlamının tamamlanmasını okura bırak-
mışlardır.
İkinci Yeni şiir hareketiyle ilgili numaralanmış bilgiler-
den hangisi yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV E) V
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Özellikleri
4. 1. Sürrealist akım ve Freud'un psikanaliz görüşlerinden etkilenmişlerdir. II. Birinci Yeni şiirine tepki olarak ortaya çıkmışlarsa da onların devamı olarak kalmışlardır. III. Dilde alışılmış kalıpları zorlamayı; söz dizimini değiş- tirmeyi; kimi zaman aşırıya kaçan bozmaları tercih etmişlerdir. IV. Şiiri diğer sanat dallarıyla yakın ilişkiye sokmuşlar; müziğin ahenginden, resmin hazır imge rezervinden faydalanmışlardır. V. Şiirde anlamdan çok duygu ve çağrışıma dayanmış- lar, metnin anlamının tamamlanmasını okura bırak- mışlardır. İkinci Yeni şiir hareketiyle ilgili numaralanmış bilgiler- den hangisi yanlıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V
15. Toplumsal gelişim ile beraber estetiğin konusunda da L
gelişim kendini göstermektedir. Estetiğin konusunun tarih G
1
1
içinde değişikliğe uğraması, bilimsel ve felsefi evrimleşmede
11
A
genel yasadır. Örneğin tarım kültüründen endüstri kültürü-
ne geçişle bir endüstri estetiğinden de söz edilir olmuştur. A
|||
M
Ya da çevre kirliliği ile gündeme gelen, çevre kirliliğini önle-A
me çalışmaları, yönetim bağlamında organizasyonlar
IV
V
çevre estetiğini de beraberinde getirmiştir.
Parçadaki numaralanmış kelimelerle ilgili olarak aşağı-
daki verilenlerin hangisi yanlıştır?
A) I. sözcük gövdeden türemiş bir sözcüktür.
B) II. sözcük hâl durum eki almıştır.
III. sözcük fiilden isim yapım eki almıştır.
DIV. sözcük üçüncü çoğul kişi iyelik eki almıştır.
(E) V. sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır.
L
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Özellikleri
15. Toplumsal gelişim ile beraber estetiğin konusunda da L gelişim kendini göstermektedir. Estetiğin konusunun tarih G 1 1 içinde değişikliğe uğraması, bilimsel ve felsefi evrimleşmede 11 A genel yasadır. Örneğin tarım kültüründen endüstri kültürü- ne geçişle bir endüstri estetiğinden de söz edilir olmuştur. A ||| M Ya da çevre kirliliği ile gündeme gelen, çevre kirliliğini önle-A me çalışmaları, yönetim bağlamında organizasyonlar IV V çevre estetiğini de beraberinde getirmiştir. Parçadaki numaralanmış kelimelerle ilgili olarak aşağı- daki verilenlerin hangisi yanlıştır? A) I. sözcük gövdeden türemiş bir sözcüktür. B) II. sözcük hâl durum eki almıştır. III. sözcük fiilden isim yapım eki almıştır. DIV. sözcük üçüncü çoğul kişi iyelik eki almıştır. (E) V. sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır. L
2.
imgeye ağırlık vermek
Dilin alışılmış kalıplarını yıkmak
Basit, açık bir söyleyişten uzaklaşmak
Halk kültürü ve şiirinden yararlanmak
Şiir birikimi ve donanımına sahip okura hitap etmek
Yukarıda verilen özelliklerden kaçı İkinci Yeni şairleri
için doğrudur?
A) 1
B) 2
(C) 3
(D) 4
E) 5
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Özellikleri
2. imgeye ağırlık vermek Dilin alışılmış kalıplarını yıkmak Basit, açık bir söyleyişten uzaklaşmak Halk kültürü ve şiirinden yararlanmak Şiir birikimi ve donanımına sahip okura hitap etmek Yukarıda verilen özelliklerden kaçı İkinci Yeni şairleri için doğrudur? A) 1 B) 2 (C) 3 (D) 4 E) 5
5
20.. Cemal Süreya
Turgut Uyar
Ece Ayhan
Verilen şairlerin bağlı bulunduğu toplulukla ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Edebiyatımızda 1980 sonrası şiirinin seçkin örnek-
lerini vermiştir.
B) Savaş, yaşanan yoksulluk, siyasi baskı ve ideolojik
catışmalar söz konusu şairleri karamsarlığa sürük-
lemiştir.
C) Anlam yer yer kapalı ya dalbulanıktır, çağrışımlara
yaslandığı için anlamın sınırları belirsizdir.
D) Şiirin dış kalıbında ortak bir eğilim yoktur, her bi-
çimde yazılır, yeni biçimler denenir.
E) Var olan kök ve eklerle var olmayan kelimeler türe-
tilerek anlam sınırları zorlanmıştır.
BRY AYT-5 Deneme (EA)
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Özellikleri
5 20.. Cemal Süreya Turgut Uyar Ece Ayhan Verilen şairlerin bağlı bulunduğu toplulukla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Edebiyatımızda 1980 sonrası şiirinin seçkin örnek- lerini vermiştir. B) Savaş, yaşanan yoksulluk, siyasi baskı ve ideolojik catışmalar söz konusu şairleri karamsarlığa sürük- lemiştir. C) Anlam yer yer kapalı ya dalbulanıktır, çağrışımlara yaslandığı için anlamın sınırları belirsizdir. D) Şiirin dış kalıbında ortak bir eğilim yoktur, her bi- çimde yazılır, yeni biçimler denenir. E) Var olan kök ve eklerle var olmayan kelimeler türe- tilerek anlam sınırları zorlanmıştır. BRY AYT-5 Deneme (EA)
1
6
8. 1. Yaşamak güzel şey doğrusu
Üstelik hava da güzelse
Hele gücün kuvvetin yerindeyse
Elin ekmek tutmuşsa bir de
Türk Dili ve
Edebiyatı
II. Atımı istedim evin göğü gerindi
Çin gülleri bir yerden ordan geliyordum
Öyle sular dağların üstüydü isminiz
Yeşil, o solukları gibi rüzgârların
Bir bin yıl rüzgâr değirmeninizde kaldım
Numaralanmış parçalarla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) I. parça şairanelikten uzaktır, II. parçada örtük iletiler
vardır.
B) I. parça Garip, II. parça İkinci yeni şiir anlayışına uy-
gundur.
C) Her iki parçada da ahenk unsurları geri plandadır.
D) I. parçada imgesel, II. parçada açık bir anlatım vardır.
E) I. parçada konuşma dilinden, II. parçada alışılmamış
bağdaştırmalardan yararlanılmıştır.
9. Çağdaş şairler kelimeleri bile sarsıyorlar, yerlerinden, an-
tamlarından uğratıyorlar. Bu böyleyken bizde hâlâ folklo-
ra, halk deyimlerine şiirlerinde fazlasıyla yer veren şairle-
rin kısır bir yolda oldukları kanısındayım. Çünkü folklorda
şiirin bugünkü entelektüel niteliğini taşıyacak yeti yoktur.
Halk deyimlerinin havası şiirin kanat çırpmasına imkân
vermeyecek kadar dar bir havadadır. Bir halk deyimi
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Özellikleri
1 6 8. 1. Yaşamak güzel şey doğrusu Üstelik hava da güzelse Hele gücün kuvvetin yerindeyse Elin ekmek tutmuşsa bir de Türk Dili ve Edebiyatı II. Atımı istedim evin göğü gerindi Çin gülleri bir yerden ordan geliyordum Öyle sular dağların üstüydü isminiz Yeşil, o solukları gibi rüzgârların Bir bin yıl rüzgâr değirmeninizde kaldım Numaralanmış parçalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) I. parça şairanelikten uzaktır, II. parçada örtük iletiler vardır. B) I. parça Garip, II. parça İkinci yeni şiir anlayışına uy- gundur. C) Her iki parçada da ahenk unsurları geri plandadır. D) I. parçada imgesel, II. parçada açık bir anlatım vardır. E) I. parçada konuşma dilinden, II. parçada alışılmamış bağdaştırmalardan yararlanılmıştır. 9. Çağdaş şairler kelimeleri bile sarsıyorlar, yerlerinden, an- tamlarından uğratıyorlar. Bu böyleyken bizde hâlâ folklo- ra, halk deyimlerine şiirlerinde fazlasıyla yer veren şairle- rin kısır bir yolda oldukları kanısındayım. Çünkü folklorda şiirin bugünkü entelektüel niteliğini taşıyacak yeti yoktur. Halk deyimlerinin havası şiirin kanat çırpmasına imkân vermeyecek kadar dar bir havadadır. Bir halk deyimi
8.
Cumhuriyet dönemi şiirimizde 1. Yeni ile II. Yeni şiirini
bir öğrenci, aşağıdaki sonuçlara
karşılaştıran
ulaşmıştır:
Garipa
1) 1. Yeni şiiri akla hitap ederken II. Yeniciler aklın
mantıksal işleyişine sırt çevirdiler, gerçeküstücülüğü
daha bilinçli benimsediler.
II) 1. Yeni şiiri öyküyü şiire sokup anlamı önemsedi,
II. Yeni'yse anlama değil imgeye kapılarını sonuna
kadar açtı.
III) 1. Yeniciler konuşma dilini kullanırken her türlü
sözcüğü şiire soktular, II. Yenilerse konuşma diline
uzak kaldılar, edebî sanatlara özgürlük tanıdılar.
IV) I. Yeni şairlerinin tersine II. Yeni şairleri halk kül-
türünü
şiire taşıdılar, halk söyleyişlerinden
beslendiler.
Buna göre, öğrencinin ulaştığı sonuçlardan
hangileri doğru değildir?
A) Yalnız I
Dll ve III
B) Yalnız IV I ve Il
II
EXI
ENI ve IV
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Özellikleri
8. Cumhuriyet dönemi şiirimizde 1. Yeni ile II. Yeni şiirini bir öğrenci, aşağıdaki sonuçlara karşılaştıran ulaşmıştır: Garipa 1) 1. Yeni şiiri akla hitap ederken II. Yeniciler aklın mantıksal işleyişine sırt çevirdiler, gerçeküstücülüğü daha bilinçli benimsediler. II) 1. Yeni şiiri öyküyü şiire sokup anlamı önemsedi, II. Yeni'yse anlama değil imgeye kapılarını sonuna kadar açtı. III) 1. Yeniciler konuşma dilini kullanırken her türlü sözcüğü şiire soktular, II. Yenilerse konuşma diline uzak kaldılar, edebî sanatlara özgürlük tanıdılar. IV) I. Yeni şairlerinin tersine II. Yeni şairleri halk kül- türünü şiire taşıdılar, halk söyleyişlerinden beslendiler. Buna göre, öğrencinin ulaştığı sonuçlardan hangileri doğru değildir? A) Yalnız I Dll ve III B) Yalnız IV I ve Il II EXI ENI ve IV
18. Aşağıdaki şiirlerin hangisi farklı bir edebi anlayışla yazılmıştır?
A.
Birazdan akşam olacak sevgilim
Bütün heybetiyle akşam olacak
Sevgilim, diyorum, oysa kimsecikler yok yanımda
Bilmiyorum kime sevgilim dediğimi
Gül kokuyorsun bir del
B.
C.
D.
E.
amansız, acımasız kokuyorsun
gittikçe daha keskin kokuyorsun, daha yoğun
dayanılmaz bir şey oluyorsun, biliyorsun
hırçın hırçın, pembe pembe
öfkeli öfkeli gül
Şimdi dolaşıp duruyor aramızda
Kıpkırmızı bir duygu olarak
Doğudan batıya bir güz halinde
Çılgın ve hüzünlü
Mesut sanmak için kendimi
Ne kağıt isterim, ne kalem
Parmaklarımda sigaram
Dalar giderim mavisinden içeri
Karşımda duran resmin..
Yüzümü suyun ardında buldum
Kıyılar bu yüzdendir öyle dediler
Kısacık yoğun bir akşam
Serin bir akşam öyle söylediler...
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Özellikleri
18. Aşağıdaki şiirlerin hangisi farklı bir edebi anlayışla yazılmıştır? A. Birazdan akşam olacak sevgilim Bütün heybetiyle akşam olacak Sevgilim, diyorum, oysa kimsecikler yok yanımda Bilmiyorum kime sevgilim dediğimi Gül kokuyorsun bir del B. C. D. E. amansız, acımasız kokuyorsun gittikçe daha keskin kokuyorsun, daha yoğun dayanılmaz bir şey oluyorsun, biliyorsun hırçın hırçın, pembe pembe öfkeli öfkeli gül Şimdi dolaşıp duruyor aramızda Kıpkırmızı bir duygu olarak Doğudan batıya bir güz halinde Çılgın ve hüzünlü Mesut sanmak için kendimi Ne kağıt isterim, ne kalem Parmaklarımda sigaram Dalar giderim mavisinden içeri Karşımda duran resmin.. Yüzümü suyun ardında buldum Kıyılar bu yüzdendir öyle dediler Kısacık yoğun bir akşam Serin bir akşam öyle söylediler...
22. Aşağıdakilerden hangisi II. Yeni şiiri ile toplumcu
gerçekçi şiirin ortak özelliğidir?
A) Şiire ideolojik, sosyal bir amaç yükleme X
B) Şiirde imgeyi ve çağrışımı önemseme X
C) Serbest nazım anlayışını uygulama ✓
D) Anlam kapalılığını savunma X
E) Sembolizmden etkilenme
X
karekök & dakika
25.
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Özellikleri
22. Aşağıdakilerden hangisi II. Yeni şiiri ile toplumcu gerçekçi şiirin ortak özelliğidir? A) Şiire ideolojik, sosyal bir amaç yükleme X B) Şiirde imgeyi ve çağrışımı önemseme X C) Serbest nazım anlayışını uygulama ✓ D) Anlam kapalılığını savunma X E) Sembolizmden etkilenme X karekök & dakika 25.
20. Aşağıdaki şiir parçalarından hangisi İkinci Yeni Top-
luluğu'nun şiir anlayışı ile yazılmış olamaz?
A) Sen o karanfile eğilimlisin, alıp sana veriyorum işte
Sen de bir başkasına veriyorsun daha güzel
O başkası yok mu bir yanındakine veriyor
Derken karanfil elden ele.
B) Saçlarıma yuva kurar bir anda kirpiler,
Kar, örtmeye kalkışır gökkuşağını,
Ve onurlu, yoksul böceklerin gazetecisi
Ben gülümserken resmimi çeker.
C) Namuslu, çünkü şair olan bir forsadan,
Bir dudak bükmesiyle sevilen o kovboydan,
Bir ressamdan ve bir noktalama işaretinden.
Ciddi şeyler anlatmam beklenmezdi.
D) İşte ellerin o dünya kadar Akdeniz
Hansı, gecenin pancurunda Berk kuşlarım
Ey benim sığlığım eskim karanlığım siz
Yitik gülüşünün açtığı sular şimdi
E) Kasnağından fırlayan kayışa
Kaptırdın mı kolunu Alişim!
Daha dün öğle paydosundan önce
Zilelinin gitti ayakları,
Yazıldı onun da raporu: "İhmalden!"
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Özellikleri
20. Aşağıdaki şiir parçalarından hangisi İkinci Yeni Top- luluğu'nun şiir anlayışı ile yazılmış olamaz? A) Sen o karanfile eğilimlisin, alıp sana veriyorum işte Sen de bir başkasına veriyorsun daha güzel O başkası yok mu bir yanındakine veriyor Derken karanfil elden ele. B) Saçlarıma yuva kurar bir anda kirpiler, Kar, örtmeye kalkışır gökkuşağını, Ve onurlu, yoksul böceklerin gazetecisi Ben gülümserken resmimi çeker. C) Namuslu, çünkü şair olan bir forsadan, Bir dudak bükmesiyle sevilen o kovboydan, Bir ressamdan ve bir noktalama işaretinden. Ciddi şeyler anlatmam beklenmezdi. D) İşte ellerin o dünya kadar Akdeniz Hansı, gecenin pancurunda Berk kuşlarım Ey benim sığlığım eskim karanlığım siz Yitik gülüşünün açtığı sular şimdi E) Kasnağından fırlayan kayışa Kaptırdın mı kolunu Alişim! Daha dün öğle paydosundan önce Zilelinin gitti ayakları, Yazıldı onun da raporu: "İhmalden!"
mindan
7.
GARİP HAREKETİ (BIRINCI YENICILER)
Uyak ve redif
II. Sürrealizm
III. Edebî sanatlar
IV. Serbest nazım
V. Nükte
Yukarıda verilmiş kavramlardan hangileri Garip hareke-
tiyle ilişkilendirilemez?
A) I ve III
D) I ve IV
B) II ve IV
-C) Il-ve-V
E) til ve V
Dun
BU
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Özellikleri
mindan 7. GARİP HAREKETİ (BIRINCI YENICILER) Uyak ve redif II. Sürrealizm III. Edebî sanatlar IV. Serbest nazım V. Nükte Yukarıda verilmiş kavramlardan hangileri Garip hareke- tiyle ilişkilendirilemez? A) I ve III D) I ve IV B) II ve IV -C) Il-ve-V E) til ve V Dun BU
DGS DENEME SINAVI / SÖZEL
●
CEVAPLAYINIZ.
42 - 44. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE
43. Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi, kesin
olarak doğrudur?
Ali, Bahar, Engin, Fatih, Selim ve Yeliz adlı öğrenciler X
Yayınevine ait roman, şiir, öykü ve fikra kitapları ile Y Ya-
yınevine ait roman, şiir, masal, sağlık ve fikra kitapların-
dan hangilerini satın aldıklarıyla ilgili şunlar bilinmektedir:
Her kitaptan yalnızca bir adet satılmıştır.
Ali, Fatih ve Yeliz birer, diğerleri ikişer kitap almıştır.
Fatih öykü almıştır.
X yayınevine ait roman ve Y yayınevine ait fikra kitabi-
ni Selim almıştır.
Biri aymaker
7
Bahar ile Engin'in aldığı kitaplardan biri aynı türdendir.
Selim ile Yeliz'in aldığı kitaplar birbirinden farklıd
syu
A) Bahar, Y yayınevine ait kitap almıştır.
B) Ali, fıkra kitabı almıştır.
C) Bahar, sağlık kitabı almıştır.
D) Ali, sağlık kitabı almıştır.
E) Bahar, şiir kitabı almıştır.
01
O
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Özellikleri
DGS DENEME SINAVI / SÖZEL ● CEVAPLAYINIZ. 42 - 44. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE 43. Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi, kesin olarak doğrudur? Ali, Bahar, Engin, Fatih, Selim ve Yeliz adlı öğrenciler X Yayınevine ait roman, şiir, öykü ve fikra kitapları ile Y Ya- yınevine ait roman, şiir, masal, sağlık ve fikra kitapların- dan hangilerini satın aldıklarıyla ilgili şunlar bilinmektedir: Her kitaptan yalnızca bir adet satılmıştır. Ali, Fatih ve Yeliz birer, diğerleri ikişer kitap almıştır. Fatih öykü almıştır. X yayınevine ait roman ve Y yayınevine ait fikra kitabi- ni Selim almıştır. Biri aymaker 7 Bahar ile Engin'in aldığı kitaplardan biri aynı türdendir. Selim ile Yeliz'in aldığı kitaplar birbirinden farklıd syu A) Bahar, Y yayınevine ait kitap almıştır. B) Ali, fıkra kitabı almıştır. C) Bahar, sağlık kitabı almıştır. D) Ali, sağlık kitabı almıştır. E) Bahar, şiir kitabı almıştır. 01 O
10. I. Soyutlamaya önem verir.
II. Sürrealizm akımının etkisindedir.
III. Garip akımına tepki olarak doğmuştur.
IV. İmgeyi, şiirin en önemli ögesi saymıştır.
V. Anlamca kapalı şiirler yazmışlardır.
Bu parçada özellikleri verilen edebi akım aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İkinci Yeniler
C) Maviciler
B) Beş Hececiler
D) Hisarcılar
E) Yedi Meşaleciler
SEVINC
YAYINLARI
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Özellikleri
10. I. Soyutlamaya önem verir. II. Sürrealizm akımının etkisindedir. III. Garip akımına tepki olarak doğmuştur. IV. İmgeyi, şiirin en önemli ögesi saymıştır. V. Anlamca kapalı şiirler yazmışlardır. Bu parçada özellikleri verilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir? A) İkinci Yeniler C) Maviciler B) Beş Hececiler D) Hisarcılar E) Yedi Meşaleciler SEVINC YAYINLARI
rolanyla
kültürel
açısıyla
Paydos,
çılar-
an
la
n
1-
a
20. (Rondo)
Atımı istedim evin göğü gerindi
AYT-3
Çin gülleri bir yerden ordan geliyordum
Öyle sular dağların üstüydü isminiz
Yeşil, o solukları gibi rüzgârların
Bir bin yıl rüzgâr değirmeninizde kaldım
HR
Teb kralları gibiydim öyle yalnızdım
Bir çağda seni bu beyazlığında tuttum
Ak, sabah kalyonlarım hep gökyüzündeydi
Ben rüzgâr değirmeninizde kaldım
İçerik, dil ve şekil özellikleri bakımından düşünüldü.
ğünde bu parça aşağıdaki şiir anlayışlarından hangi-
sine örnek gösterilebilir?
A) Garip şiir anlayışı
C) II. Yeniciler
B) Yedi Meşale
D) Saf şiir anlayışı
E) Toplumcu gerçekçi şiir
B
21. E
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Özellikleri
rolanyla kültürel açısıyla Paydos, çılar- an la n 1- a 20. (Rondo) Atımı istedim evin göğü gerindi AYT-3 Çin gülleri bir yerden ordan geliyordum Öyle sular dağların üstüydü isminiz Yeşil, o solukları gibi rüzgârların Bir bin yıl rüzgâr değirmeninizde kaldım HR Teb kralları gibiydim öyle yalnızdım Bir çağda seni bu beyazlığında tuttum Ak, sabah kalyonlarım hep gökyüzündeydi Ben rüzgâr değirmeninizde kaldım İçerik, dil ve şekil özellikleri bakımından düşünüldü. ğünde bu parça aşağıdaki şiir anlayışlarından hangi- sine örnek gösterilebilir? A) Garip şiir anlayışı C) II. Yeniciler B) Yedi Meşale D) Saf şiir anlayışı E) Toplumcu gerçekçi şiir B 21. E
ikinci Yenicilerle ilgili olarak
1. Anlamca kapalı ve soyut bir dil oluşturmayı amaçla-
mışlar, dili alışılmış konuşma ve yazı dili özelliklerinden
uzaklaştırmışlardır.
II. Türkçenin anlatım olanaklarını zorlayarak, o güne de-
ğin duyulmamış sözcükler bularak kullanmışlardır.
III. Boşluk duygusu, yabancılaşma, yalnızlık gibi temaları
işlemişlerdir.
IV. Şiirlerinde kendi dünya görüşlerinin savunuculuğunu
yapmış, dili alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullan-
mışlardır.
V. Fütürizm akımından etkilenmiş, makine ve hızı övmüş-
lerdir.
yargılarından hangileri söylenemez?
A) ve 11
B) Yalnız III
D) III ve IV
E) IV ve V
C) I ve III
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Özellikleri
ikinci Yenicilerle ilgili olarak 1. Anlamca kapalı ve soyut bir dil oluşturmayı amaçla- mışlar, dili alışılmış konuşma ve yazı dili özelliklerinden uzaklaştırmışlardır. II. Türkçenin anlatım olanaklarını zorlayarak, o güne de- ğin duyulmamış sözcükler bularak kullanmışlardır. III. Boşluk duygusu, yabancılaşma, yalnızlık gibi temaları işlemişlerdir. IV. Şiirlerinde kendi dünya görüşlerinin savunuculuğunu yapmış, dili alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullan- mışlardır. V. Fütürizm akımından etkilenmiş, makine ve hızı övmüş- lerdir. yargılarından hangileri söylenemez? A) ve 11 B) Yalnız III D) III ve IV E) IV ve V C) I ve III
AYT-TURK
23. Aşağıdakilerden hangisi II. Yeni şiir anlayışıyla
yazılmamıştır?
A) Bir kırlangıç bir su birikintisi bir parça gök.
Bir şiirden düşmüş olmalı bunlar.
Böyle diyordu yoldan geçen biri.
B) Adam masaya
Aklında olup bitenleri koydu
Ne yapmak istiyordu hayatta
İşte onu koydu
C) Beni bu güzel havalar mahvetti,
Böyle havada istifa ettim
Evkaftaki memuriyetimden.
D) Çocuk düşerse ölür çünkü balkon
Ölümün cesur körfezidir evlerde
Yüzünde son gülümseme kaybolurken çocukların
Anneler anneler elleri balkonların demirinde
E) Bir kalır uzun resimlerde anısı sakallarımızın
Urban içinde üşüyüp üşüyüp kaldığımızın
Bir kalır yanık yağlar kokusu şehirlerde
Uzun nehirlere binip uzaklaşmadıkça
W
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Özellikleri
AYT-TURK 23. Aşağıdakilerden hangisi II. Yeni şiir anlayışıyla yazılmamıştır? A) Bir kırlangıç bir su birikintisi bir parça gök. Bir şiirden düşmüş olmalı bunlar. Böyle diyordu yoldan geçen biri. B) Adam masaya Aklında olup bitenleri koydu Ne yapmak istiyordu hayatta İşte onu koydu C) Beni bu güzel havalar mahvetti, Böyle havada istifa ettim Evkaftaki memuriyetimden. D) Çocuk düşerse ölür çünkü balkon Ölümün cesur körfezidir evlerde Yüzünde son gülümseme kaybolurken çocukların Anneler anneler elleri balkonların demirinde E) Bir kalır uzun resimlerde anısı sakallarımızın Urban içinde üşüyüp üşüyüp kaldığımızın Bir kalır yanık yağlar kokusu şehirlerde Uzun nehirlere binip uzaklaşmadıkça W
8.
Var olmak mı, yok olmak mı, bütün sorun bul
Düşüncelerimizin katlanması mı güzel
Zalim kaderin yumruklarına, oklarına
Yoksa diretip bela denizlerine karşı
Dur, yeter demesi mi?
Ölmek, uyumak sadece
Düşünün ki uyumakla yalnız
Bitebilir bütün acıları yüreğin
Çektiği bütün kahırlar insanoğlunun
Uyumak ama düş görebilirsin uykuda, o kötü!
Çünkü o ölüm uykularında...
Bu parça edebiyatın aşağıdakilerden hangisiyle ilişki-
sini orneklemektedir?
A Felsefe
B) Sosyoloji
Coğrafya Psikoloji
E)
D)
Tarih
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Özellikleri
8. Var olmak mı, yok olmak mı, bütün sorun bul Düşüncelerimizin katlanması mı güzel Zalim kaderin yumruklarına, oklarına Yoksa diretip bela denizlerine karşı Dur, yeter demesi mi? Ölmek, uyumak sadece Düşünün ki uyumakla yalnız Bitebilir bütün acıları yüreğin Çektiği bütün kahırlar insanoğlunun Uyumak ama düş görebilirsin uykuda, o kötü! Çünkü o ölüm uykularında... Bu parça edebiyatın aşağıdakilerden hangisiyle ilişki- sini orneklemektedir? A Felsefe B) Sosyoloji Coğrafya Psikoloji E) D) Tarih