Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İkinci Yeni Şiiri Özellikleri Soruları

4. 1. Sürrealist akım ve Freud'un psikanaliz görüşlerinden
etkilenmişlerdir.
II. Birinci Yeni şiirine tepki olarak ortaya çıkmışlarsa da
onların devamı olarak kalmışlardır.
III. Dilde alışılmış kalıpları zorlamayı; söz dizimini değiş-
tirmeyi; kimi zaman aşırıya kaçan bozmaları tercih
etmişlerdir.
IV. Şiiri diğer sanat dallarıyla yakın ilişkiye sokmuşlar;
müziğin ahenginden, resmin hazır imge rezervinden
faydalanmışlardır.
V. Şiirde anlamdan çok duygu ve çağrışıma dayanmış-
lar, metnin anlamının tamamlanmasını okura bırak-
mışlardır.
İkinci Yeni şiir hareketiyle ilgili numaralanmış bilgiler-
den hangisi yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV E) V
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Özellikleri
4. 1. Sürrealist akım ve Freud'un psikanaliz görüşlerinden etkilenmişlerdir. II. Birinci Yeni şiirine tepki olarak ortaya çıkmışlarsa da onların devamı olarak kalmışlardır. III. Dilde alışılmış kalıpları zorlamayı; söz dizimini değiş- tirmeyi; kimi zaman aşırıya kaçan bozmaları tercih etmişlerdir. IV. Şiiri diğer sanat dallarıyla yakın ilişkiye sokmuşlar; müziğin ahenginden, resmin hazır imge rezervinden faydalanmışlardır. V. Şiirde anlamdan çok duygu ve çağrışıma dayanmış- lar, metnin anlamının tamamlanmasını okura bırak- mışlardır. İkinci Yeni şiir hareketiyle ilgili numaralanmış bilgiler- den hangisi yanlıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V
15. Toplumsal gelişim ile beraber estetiğin konusunda da L
gelişim kendini göstermektedir. Estetiğin konusunun tarih G
1
1
içinde değişikliğe uğraması, bilimsel ve felsefi evrimleşmede
11
A
genel yasadır. Örneğin tarım kültüründen endüstri kültürü-
ne geçişle bir endüstri estetiğinden de söz edilir olmuştur. A
|||
M
Ya da çevre kirliliği ile gündeme gelen, çevre kirliliğini önle-A
me çalışmaları, yönetim bağlamında organizasyonlar
IV
V
çevre estetiğini de beraberinde getirmiştir.
Parçadaki numaralanmış kelimelerle ilgili olarak aşağı-
daki verilenlerin hangisi yanlıştır?
A) I. sözcük gövdeden türemiş bir sözcüktür.
B) II. sözcük hâl durum eki almıştır.
III. sözcük fiilden isim yapım eki almıştır.
DIV. sözcük üçüncü çoğul kişi iyelik eki almıştır.
(E) V. sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır.
L
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Özellikleri
15. Toplumsal gelişim ile beraber estetiğin konusunda da L gelişim kendini göstermektedir. Estetiğin konusunun tarih G 1 1 içinde değişikliğe uğraması, bilimsel ve felsefi evrimleşmede 11 A genel yasadır. Örneğin tarım kültüründen endüstri kültürü- ne geçişle bir endüstri estetiğinden de söz edilir olmuştur. A ||| M Ya da çevre kirliliği ile gündeme gelen, çevre kirliliğini önle-A me çalışmaları, yönetim bağlamında organizasyonlar IV V çevre estetiğini de beraberinde getirmiştir. Parçadaki numaralanmış kelimelerle ilgili olarak aşağı- daki verilenlerin hangisi yanlıştır? A) I. sözcük gövdeden türemiş bir sözcüktür. B) II. sözcük hâl durum eki almıştır. III. sözcük fiilden isim yapım eki almıştır. DIV. sözcük üçüncü çoğul kişi iyelik eki almıştır. (E) V. sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır. L
2.
imgeye ağırlık vermek
Dilin alışılmış kalıplarını yıkmak
Basit, açık bir söyleyişten uzaklaşmak
Halk kültürü ve şiirinden yararlanmak
Şiir birikimi ve donanımına sahip okura hitap etmek
Yukarıda verilen özelliklerden kaçı İkinci Yeni şairleri
için doğrudur?
A) 1
B) 2
(C) 3
(D) 4
E) 5
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Özellikleri
2. imgeye ağırlık vermek Dilin alışılmış kalıplarını yıkmak Basit, açık bir söyleyişten uzaklaşmak Halk kültürü ve şiirinden yararlanmak Şiir birikimi ve donanımına sahip okura hitap etmek Yukarıda verilen özelliklerden kaçı İkinci Yeni şairleri için doğrudur? A) 1 B) 2 (C) 3 (D) 4 E) 5
5
20.. Cemal Süreya
Turgut Uyar
Ece Ayhan
Verilen şairlerin bağlı bulunduğu toplulukla ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Edebiyatımızda 1980 sonrası şiirinin seçkin örnek-
lerini vermiştir.
B) Savaş, yaşanan yoksulluk, siyasi baskı ve ideolojik
catışmalar söz konusu şairleri karamsarlığa sürük-
lemiştir.
C) Anlam yer yer kapalı ya dalbulanıktır, çağrışımlara
yaslandığı için anlamın sınırları belirsizdir.
D) Şiirin dış kalıbında ortak bir eğilim yoktur, her bi-
çimde yazılır, yeni biçimler denenir.
E) Var olan kök ve eklerle var olmayan kelimeler türe-
tilerek anlam sınırları zorlanmıştır.
BRY AYT-5 Deneme (EA)
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Özellikleri
5 20.. Cemal Süreya Turgut Uyar Ece Ayhan Verilen şairlerin bağlı bulunduğu toplulukla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Edebiyatımızda 1980 sonrası şiirinin seçkin örnek- lerini vermiştir. B) Savaş, yaşanan yoksulluk, siyasi baskı ve ideolojik catışmalar söz konusu şairleri karamsarlığa sürük- lemiştir. C) Anlam yer yer kapalı ya dalbulanıktır, çağrışımlara yaslandığı için anlamın sınırları belirsizdir. D) Şiirin dış kalıbında ortak bir eğilim yoktur, her bi- çimde yazılır, yeni biçimler denenir. E) Var olan kök ve eklerle var olmayan kelimeler türe- tilerek anlam sınırları zorlanmıştır. BRY AYT-5 Deneme (EA)
1
6
8. 1. Yaşamak güzel şey doğrusu
Üstelik hava da güzelse
Hele gücün kuvvetin yerindeyse
Elin ekmek tutmuşsa bir de
Türk Dili ve
Edebiyatı
II. Atımı istedim evin göğü gerindi
Çin gülleri bir yerden ordan geliyordum
Öyle sular dağların üstüydü isminiz
Yeşil, o solukları gibi rüzgârların
Bir bin yıl rüzgâr değirmeninizde kaldım
Numaralanmış parçalarla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) I. parça şairanelikten uzaktır, II. parçada örtük iletiler
vardır.
B) I. parça Garip, II. parça İkinci yeni şiir anlayışına uy-
gundur.
C) Her iki parçada da ahenk unsurları geri plandadır.
D) I. parçada imgesel, II. parçada açık bir anlatım vardır.
E) I. parçada konuşma dilinden, II. parçada alışılmamış
bağdaştırmalardan yararlanılmıştır.
9. Çağdaş şairler kelimeleri bile sarsıyorlar, yerlerinden, an-
tamlarından uğratıyorlar. Bu böyleyken bizde hâlâ folklo-
ra, halk deyimlerine şiirlerinde fazlasıyla yer veren şairle-
rin kısır bir yolda oldukları kanısındayım. Çünkü folklorda
şiirin bugünkü entelektüel niteliğini taşıyacak yeti yoktur.
Halk deyimlerinin havası şiirin kanat çırpmasına imkân
vermeyecek kadar dar bir havadadır. Bir halk deyimi
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Özellikleri
1 6 8. 1. Yaşamak güzel şey doğrusu Üstelik hava da güzelse Hele gücün kuvvetin yerindeyse Elin ekmek tutmuşsa bir de Türk Dili ve Edebiyatı II. Atımı istedim evin göğü gerindi Çin gülleri bir yerden ordan geliyordum Öyle sular dağların üstüydü isminiz Yeşil, o solukları gibi rüzgârların Bir bin yıl rüzgâr değirmeninizde kaldım Numaralanmış parçalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) I. parça şairanelikten uzaktır, II. parçada örtük iletiler vardır. B) I. parça Garip, II. parça İkinci yeni şiir anlayışına uy- gundur. C) Her iki parçada da ahenk unsurları geri plandadır. D) I. parçada imgesel, II. parçada açık bir anlatım vardır. E) I. parçada konuşma dilinden, II. parçada alışılmamış bağdaştırmalardan yararlanılmıştır. 9. Çağdaş şairler kelimeleri bile sarsıyorlar, yerlerinden, an- tamlarından uğratıyorlar. Bu böyleyken bizde hâlâ folklo- ra, halk deyimlerine şiirlerinde fazlasıyla yer veren şairle- rin kısır bir yolda oldukları kanısındayım. Çünkü folklorda şiirin bugünkü entelektüel niteliğini taşıyacak yeti yoktur. Halk deyimlerinin havası şiirin kanat çırpmasına imkân vermeyecek kadar dar bir havadadır. Bir halk deyimi
8.
Cumhuriyet dönemi şiirimizde 1. Yeni ile II. Yeni şiirini
bir öğrenci, aşağıdaki sonuçlara
karşılaştıran
ulaşmıştır:
Garipa
1) 1. Yeni şiiri akla hitap ederken II. Yeniciler aklın
mantıksal işleyişine sırt çevirdiler, gerçeküstücülüğü
daha bilinçli benimsediler.
II) 1. Yeni şiiri öyküyü şiire sokup anlamı önemsedi,
II. Yeni'yse anlama değil imgeye kapılarını sonuna
kadar açtı.
III) 1. Yeniciler konuşma dilini kullanırken her türlü
sözcüğü şiire soktular, II. Yenilerse konuşma diline
uzak kaldılar, edebî sanatlara özgürlük tanıdılar.
IV) I. Yeni şairlerinin tersine II. Yeni şairleri halk kül-
türünü
şiire taşıdılar, halk söyleyişlerinden
beslendiler.
Buna göre, öğrencinin ulaştığı sonuçlardan
hangileri doğru değildir?
A) Yalnız I
Dll ve III
B) Yalnız IV I ve Il
II
EXI
ENI ve IV
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Özellikleri
8. Cumhuriyet dönemi şiirimizde 1. Yeni ile II. Yeni şiirini bir öğrenci, aşağıdaki sonuçlara karşılaştıran ulaşmıştır: Garipa 1) 1. Yeni şiiri akla hitap ederken II. Yeniciler aklın mantıksal işleyişine sırt çevirdiler, gerçeküstücülüğü daha bilinçli benimsediler. II) 1. Yeni şiiri öyküyü şiire sokup anlamı önemsedi, II. Yeni'yse anlama değil imgeye kapılarını sonuna kadar açtı. III) 1. Yeniciler konuşma dilini kullanırken her türlü sözcüğü şiire soktular, II. Yenilerse konuşma diline uzak kaldılar, edebî sanatlara özgürlük tanıdılar. IV) I. Yeni şairlerinin tersine II. Yeni şairleri halk kül- türünü şiire taşıdılar, halk söyleyişlerinden beslendiler. Buna göre, öğrencinin ulaştığı sonuçlardan hangileri doğru değildir? A) Yalnız I Dll ve III B) Yalnız IV I ve Il II EXI ENI ve IV
18. Aşağıdaki şiirlerin hangisi farklı bir edebi anlayışla yazılmıştır?
A.
Birazdan akşam olacak sevgilim
Bütün heybetiyle akşam olacak
Sevgilim, diyorum, oysa kimsecikler yok yanımda
Bilmiyorum kime sevgilim dediğimi
Gül kokuyorsun bir del
B.
C.
D.
E.
amansız, acımasız kokuyorsun
gittikçe daha keskin kokuyorsun, daha yoğun
dayanılmaz bir şey oluyorsun, biliyorsun
hırçın hırçın, pembe pembe
öfkeli öfkeli gül
Şimdi dolaşıp duruyor aramızda
Kıpkırmızı bir duygu olarak
Doğudan batıya bir güz halinde
Çılgın ve hüzünlü
Mesut sanmak için kendimi
Ne kağıt isterim, ne kalem
Parmaklarımda sigaram
Dalar giderim mavisinden içeri
Karşımda duran resmin..
Yüzümü suyun ardında buldum
Kıyılar bu yüzdendir öyle dediler
Kısacık yoğun bir akşam
Serin bir akşam öyle söylediler...
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Özellikleri
18. Aşağıdaki şiirlerin hangisi farklı bir edebi anlayışla yazılmıştır? A. Birazdan akşam olacak sevgilim Bütün heybetiyle akşam olacak Sevgilim, diyorum, oysa kimsecikler yok yanımda Bilmiyorum kime sevgilim dediğimi Gül kokuyorsun bir del B. C. D. E. amansız, acımasız kokuyorsun gittikçe daha keskin kokuyorsun, daha yoğun dayanılmaz bir şey oluyorsun, biliyorsun hırçın hırçın, pembe pembe öfkeli öfkeli gül Şimdi dolaşıp duruyor aramızda Kıpkırmızı bir duygu olarak Doğudan batıya bir güz halinde Çılgın ve hüzünlü Mesut sanmak için kendimi Ne kağıt isterim, ne kalem Parmaklarımda sigaram Dalar giderim mavisinden içeri Karşımda duran resmin.. Yüzümü suyun ardında buldum Kıyılar bu yüzdendir öyle dediler Kısacık yoğun bir akşam Serin bir akşam öyle söylediler...
22. Aşağıdakilerden hangisi II. Yeni şiiri ile toplumcu
gerçekçi şiirin ortak özelliğidir?
A) Şiire ideolojik, sosyal bir amaç yükleme X
B) Şiirde imgeyi ve çağrışımı önemseme X
C) Serbest nazım anlayışını uygulama ✓
D) Anlam kapalılığını savunma X
E) Sembolizmden etkilenme
X
karekök & dakika
25.
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Özellikleri
22. Aşağıdakilerden hangisi II. Yeni şiiri ile toplumcu gerçekçi şiirin ortak özelliğidir? A) Şiire ideolojik, sosyal bir amaç yükleme X B) Şiirde imgeyi ve çağrışımı önemseme X C) Serbest nazım anlayışını uygulama ✓ D) Anlam kapalılığını savunma X E) Sembolizmden etkilenme X karekök & dakika 25.
20. Aşağıdaki şiir parçalarından hangisi İkinci Yeni Top-
luluğu'nun şiir anlayışı ile yazılmış olamaz?
A) Sen o karanfile eğilimlisin, alıp sana veriyorum işte
Sen de bir başkasına veriyorsun daha güzel
O başkası yok mu bir yanındakine veriyor
Derken karanfil elden ele.
B) Saçlarıma yuva kurar bir anda kirpiler,
Kar, örtmeye kalkışır gökkuşağını,
Ve onurlu, yoksul böceklerin gazetecisi
Ben gülümserken resmimi çeker.
C) Namuslu, çünkü şair olan bir forsadan,
Bir dudak bükmesiyle sevilen o kovboydan,
Bir ressamdan ve bir noktalama işaretinden.
Ciddi şeyler anlatmam beklenmezdi.
D) İşte ellerin o dünya kadar Akdeniz
Hansı, gecenin pancurunda Berk kuşlarım
Ey benim sığlığım eskim karanlığım siz
Yitik gülüşünün açtığı sular şimdi
E) Kasnağından fırlayan kayışa
Kaptırdın mı kolunu Alişim!
Daha dün öğle paydosundan önce
Zilelinin gitti ayakları,
Yazıldı onun da raporu: "İhmalden!"
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Özellikleri
20. Aşağıdaki şiir parçalarından hangisi İkinci Yeni Top- luluğu'nun şiir anlayışı ile yazılmış olamaz? A) Sen o karanfile eğilimlisin, alıp sana veriyorum işte Sen de bir başkasına veriyorsun daha güzel O başkası yok mu bir yanındakine veriyor Derken karanfil elden ele. B) Saçlarıma yuva kurar bir anda kirpiler, Kar, örtmeye kalkışır gökkuşağını, Ve onurlu, yoksul böceklerin gazetecisi Ben gülümserken resmimi çeker. C) Namuslu, çünkü şair olan bir forsadan, Bir dudak bükmesiyle sevilen o kovboydan, Bir ressamdan ve bir noktalama işaretinden. Ciddi şeyler anlatmam beklenmezdi. D) İşte ellerin o dünya kadar Akdeniz Hansı, gecenin pancurunda Berk kuşlarım Ey benim sığlığım eskim karanlığım siz Yitik gülüşünün açtığı sular şimdi E) Kasnağından fırlayan kayışa Kaptırdın mı kolunu Alişim! Daha dün öğle paydosundan önce Zilelinin gitti ayakları, Yazıldı onun da raporu: "İhmalden!"
mindan
7.
GARİP HAREKETİ (BIRINCI YENICILER)
Uyak ve redif
II. Sürrealizm
III. Edebî sanatlar
IV. Serbest nazım
V. Nükte
Yukarıda verilmiş kavramlardan hangileri Garip hareke-
tiyle ilişkilendirilemez?
A) I ve III
D) I ve IV
B) II ve IV
-C) Il-ve-V
E) til ve V
Dun
BU
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Özellikleri
mindan 7. GARİP HAREKETİ (BIRINCI YENICILER) Uyak ve redif II. Sürrealizm III. Edebî sanatlar IV. Serbest nazım V. Nükte Yukarıda verilmiş kavramlardan hangileri Garip hareke- tiyle ilişkilendirilemez? A) I ve III D) I ve IV B) II ve IV -C) Il-ve-V E) til ve V Dun BU
5.-- tarafından adlandırılan ----, öncelikle Garip akımına karşı bir
hareket özelliği taşır. Genelde bu akımın basitlik ilkesine karşı
çıkmıştır. Temel dayanakları; imge kullanmayı genişletme, özgür
çağrışım, somuttan soyuta yönelme, anlamdan uzaklaşmadır.
Bu metinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A)Orhan Veli- I. Yeni şiiri BMuzaffer Erdost -- II. Yeni şiiri
C) Attila İlhan-Mavi grubu D) Nazım Hikmet - Toplumcu şiir
E) Ziya Osman Saba - Saf şiir
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Özellikleri
5.-- tarafından adlandırılan ----, öncelikle Garip akımına karşı bir hareket özelliği taşır. Genelde bu akımın basitlik ilkesine karşı çıkmıştır. Temel dayanakları; imge kullanmayı genişletme, özgür çağrışım, somuttan soyuta yönelme, anlamdan uzaklaşmadır. Bu metinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A)Orhan Veli- I. Yeni şiiri BMuzaffer Erdost -- II. Yeni şiiri C) Attila İlhan-Mavi grubu D) Nazım Hikmet - Toplumcu şiir E) Ziya Osman Saba - Saf şiir
19. Aşağıdakilerden hangisi II. Yeni anlayışını yansıtan
şiirlere örnek olarak gösterilemez?
A) Şiirler söylenir, şiirler biter
Biz bu sevdayı neresine sakladıkti sen ona bak da
Kahverengi avuçlarına mı gözlerinin
Tam oradan mi kahverengi yağan bir aydınlığa
B) Ben de mi böyle uykusuz kalacaktım
Sessiz, sedasız mı olacaktım böyle
Çok sevdiğim salatayı bile
Aramaz mi olacaktım
C) Bir rüzgar ilk başında belli
Gökyüzünü çocukları büyütmüş
Denizle kuşlarla evlerle var
Dünyaya aşk diye hürlük diye
En yavuz gerçek tohumlar ekmiş
D) Ne zaman elleri zambaklı padişah olursam
Sana uzun heceli bir kent verecegim
Girilince kapıları yitecek ve boş
E) İşte ölüm şu derin taçlı şiirdir bak
Duman adamları maskeli katanalarıyla geçiyor
Çalan bir bandonun eşliğinde
Şimdiye dek ölünmeyen kentimizin üzerinden
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Özellikleri
19. Aşağıdakilerden hangisi II. Yeni anlayışını yansıtan şiirlere örnek olarak gösterilemez? A) Şiirler söylenir, şiirler biter Biz bu sevdayı neresine sakladıkti sen ona bak da Kahverengi avuçlarına mı gözlerinin Tam oradan mi kahverengi yağan bir aydınlığa B) Ben de mi böyle uykusuz kalacaktım Sessiz, sedasız mı olacaktım böyle Çok sevdiğim salatayı bile Aramaz mi olacaktım C) Bir rüzgar ilk başında belli Gökyüzünü çocukları büyütmüş Denizle kuşlarla evlerle var Dünyaya aşk diye hürlük diye En yavuz gerçek tohumlar ekmiş D) Ne zaman elleri zambaklı padişah olursam Sana uzun heceli bir kent verecegim Girilince kapıları yitecek ve boş E) İşte ölüm şu derin taçlı şiirdir bak Duman adamları maskeli katanalarıyla geçiyor Çalan bir bandonun eşliğinde Şimdiye dek ölünmeyen kentimizin üzerinden
27. Büyük Anton Çehov'a hikâyelerini Fransızcaya
çevirmeyi önermişler. "Olmaz ki." demiş, "Ben bu
hikâyelerde Rus insanını anlatıyorum. Fransızlara çok
uzak şeyler bunlar." Bugün dünyanın en "evrensel"
oyun ve öykü yazarı kabul edilen Anton Çehov, belki de
büyüklüğünü bu safiyete borçlu. Franz Kafka da
kitaplarını yayımlamak için yazmamış. Hatta yakın bir
arkadaşına, evdeki el yazmalarını öldükten sonra
yakması için vasiyette bulunmuş. Çünkü Kafka'nın da
başarı ya da para gibi bir amacı yok.
Bu parçadan Anton Çehov ve Kafka ile ilgili
çıkarılabilecek ortak yargı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yapıtlarıyla insanların iç dünyalarına, hislerine
tercüman olmuşlardır.
B) Başarı ve ün peşine düşmemiş, sadece içlerindeki
derdi paylaşmak için yazmışlardır.
C) Evrensel temaları işleyerek insanlığın açmazlarına
kılavuzluk etmişlerdir.
D) Sadece bireysel temalara yoğunlaşmış, toplumdan
kendilerini soyutlamışlardır.
E) Bireysel deneyimlerini eserlerinin merkezine
oturtarak insana ışık olmaya çalışmışlardır.
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Özellikleri
27. Büyük Anton Çehov'a hikâyelerini Fransızcaya çevirmeyi önermişler. "Olmaz ki." demiş, "Ben bu hikâyelerde Rus insanını anlatıyorum. Fransızlara çok uzak şeyler bunlar." Bugün dünyanın en "evrensel" oyun ve öykü yazarı kabul edilen Anton Çehov, belki de büyüklüğünü bu safiyete borçlu. Franz Kafka da kitaplarını yayımlamak için yazmamış. Hatta yakın bir arkadaşına, evdeki el yazmalarını öldükten sonra yakması için vasiyette bulunmuş. Çünkü Kafka'nın da başarı ya da para gibi bir amacı yok. Bu parçadan Anton Çehov ve Kafka ile ilgili çıkarılabilecek ortak yargı aşağıdakilerden hangisidir? A) Yapıtlarıyla insanların iç dünyalarına, hislerine tercüman olmuşlardır. B) Başarı ve ün peşine düşmemiş, sadece içlerindeki derdi paylaşmak için yazmışlardır. C) Evrensel temaları işleyerek insanlığın açmazlarına kılavuzluk etmişlerdir. D) Sadece bireysel temalara yoğunlaşmış, toplumdan kendilerini soyutlamışlardır. E) Bireysel deneyimlerini eserlerinin merkezine oturtarak insana ışık olmaya çalışmışlardır.
21. Az şey mi kurtarp rahat etmek
Ellerle gözleri
Bir penguen
Nişanla pengueni
Bir tramvay gibi, günümüzde köşe başlanı yapan Serü-
venler, hafta tatilleri
Penguen
Vur düşür pengueni
Bu şiirin biçim, içerik ve anlatım özellikleri dikkate
alındığında aşağıdaki şairlerin hangisine ait olduğu
söylenebilir?
A) Nâzım Hikmet
C) Orhan Veli
E) Attila İlhan
B) Cahit Külebi
D) Edip Cansever
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Özellikleri
21. Az şey mi kurtarp rahat etmek Ellerle gözleri Bir penguen Nişanla pengueni Bir tramvay gibi, günümüzde köşe başlanı yapan Serü- venler, hafta tatilleri Penguen Vur düşür pengueni Bu şiirin biçim, içerik ve anlatım özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki şairlerin hangisine ait olduğu söylenebilir? A) Nâzım Hikmet C) Orhan Veli E) Attila İlhan B) Cahit Külebi D) Edip Cansever
HIZ VE RENK YAYINLARI
5. Kan görüyorum taş görüyorum
bütün heykeller arasında
karabasan ılık acemi
- uykusuzluğun sütlü inciri -
kovanlara sızmıyor.
Annem çok küçükken öldü
beni öp, sonra doğur beni.
Bu dizelerden hareketle II. Yeni şiiri için aşağıdakilerin
hangisi söylenemez?
A) İdeolojik amaç taşır.
B)
İmlâ kurallarına önem vermez.
C) Bireyin yalnızlığını konu alır.
D) Akla değil, bilinçaltına eğilir.
E) Alışılmamış bağdaştırmalara yer verir.
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Özellikleri
HIZ VE RENK YAYINLARI 5. Kan görüyorum taş görüyorum bütün heykeller arasında karabasan ılık acemi - uykusuzluğun sütlü inciri - kovanlara sızmıyor. Annem çok küçükken öldü beni öp, sonra doğur beni. Bu dizelerden hareketle II. Yeni şiiri için aşağıdakilerin hangisi söylenemez? A) İdeolojik amaç taşır. B) İmlâ kurallarına önem vermez. C) Bireyin yalnızlığını konu alır. D) Akla değil, bilinçaltına eğilir. E) Alışılmamış bağdaştırmalara yer verir.
2
geleceklerin biziz habercileri düşün ki
10. Aşağıdakilerden hangisi Yedi
Meşaleciler'den değildir?
A) Ziya Osman Saba
B) Behçet Kemal Çağlar
C) Sabri Esat Siyavuşgil
D) Kenan Hulusi Koray
E) Yaşar Nabi Nayır
Ne doğan ging hülsemin
Lise Türkçe
İkinci Yeni Şiiri Özellikleri
2 geleceklerin biziz habercileri düşün ki 10. Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşaleciler'den değildir? A) Ziya Osman Saba B) Behçet Kemal Çağlar C) Sabri Esat Siyavuşgil D) Kenan Hulusi Koray E) Yaşar Nabi Nayır Ne doğan ging hülsemin