Servetifünun Dönemi'nde Romanın Temsilcileri Soruları

iler-
rolan
malim-
şanan
çatış-
29.
• Servetifünûn edebiyatının ve Cumhuriyet öncesi dönemin
en güçlü romancısı kabul edilmiştir.
• Romanlarında yakından tanıyıp gözlemlediği, içinde yaşa-
dığı dönemin aydın, varlıklı çevrelerini gerçekçi bir üslup
ve psikolojik tahlillere önem vererek anlatmıştır.
• Romanlarında mekân olarak daha çok İstanbul'u seçse de
hikâyelerinde Anadolu'yu da ele almıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bazı özellikleri verilen yazara ait de-
ğildir?
A) Aşk-ı Memnu
B) Karanfil ve Yasemin
C) İzmir Hikâyeleri
D) Kırık Hayatlar
E) Mai ve Siyah
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Romanın Temsilcileri
iler- rolan malim- şanan çatış- 29. • Servetifünûn edebiyatının ve Cumhuriyet öncesi dönemin en güçlü romancısı kabul edilmiştir. • Romanlarında yakından tanıyıp gözlemlediği, içinde yaşa- dığı dönemin aydın, varlıklı çevrelerini gerçekçi bir üslup ve psikolojik tahlillere önem vererek anlatmıştır. • Romanlarında mekân olarak daha çok İstanbul'u seçse de hikâyelerinde Anadolu'yu da ele almıştır. Aşağıdakilerden hangisi bazı özellikleri verilen yazara ait de- ğildir? A) Aşk-ı Memnu B) Karanfil ve Yasemin C) İzmir Hikâyeleri D) Kırık Hayatlar E) Mai ve Siyah
4. I. Batılı ölçütlere uygun, modern Türk roman ve
hikâyeciliğin ilk büyük temsilcisidir.
II. "Sanat, sanat içindir." anlayışı ile eserler kale-
me almıştır.
III. Kahramanların ruh çözümlemelerine önem
vermiştir.
IV. Realizm ve yer yer natüralizm akımından etki-
lenmiştir.
V. "Aşk-ı Memnu", "Kırk Yıl" adlı romanlarını Batı
tekniğiyle kaleme almıştır.
Yukarıda numaralanmış yargılardan hangisinde
Halit Ziya Uşaklıgil'le ilgili yanlışlık yapılmıştır?
A) V.
C) III.
D) II.
E) I.
B) IV.
19
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Romanın Temsilcileri
4. I. Batılı ölçütlere uygun, modern Türk roman ve hikâyeciliğin ilk büyük temsilcisidir. II. "Sanat, sanat içindir." anlayışı ile eserler kale- me almıştır. III. Kahramanların ruh çözümlemelerine önem vermiştir. IV. Realizm ve yer yer natüralizm akımından etki- lenmiştir. V. "Aşk-ı Memnu", "Kırk Yıl" adlı romanlarını Batı tekniğiyle kaleme almıştır. Yukarıda numaralanmış yargılardan hangisinde Halit Ziya Uşaklıgil'le ilgili yanlışlık yapılmıştır? A) V. C) III. D) II. E) I. B) IV. 19
I Halit Ziya Uşaklıgi!
Mehmet Rauf
Hüseyin Rahmi
Hüseyin Cahit
Ahmet Rasim
Şipsevdi
Edebiyat ve Hukuk
Psikolojik Roman
Mensur Şiir
Yukarıda 1. grupta verilenlerden hangisi, II. gruptaki-
lerden herhangi biriyle ilişkilendirilemez?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Romanın Temsilcileri
I Halit Ziya Uşaklıgi! Mehmet Rauf Hüseyin Rahmi Hüseyin Cahit Ahmet Rasim Şipsevdi Edebiyat ve Hukuk Psikolojik Roman Mensur Şiir Yukarıda 1. grupta verilenlerden hangisi, II. gruptaki- lerden herhangi biriyle ilişkilendirilemez? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
en
2.
- Servetifünun dergisinin başına geçtiği yıllarda bireysel konu-
larda şiirler yazmış, II. Meşrutiyet sonrası toplumsal konulara yö-
nelmiştir. Han-ı Yağma adlı şiirinde ülkeyi felakete sürükledikleri
gerekçesiyle İttihat ve Terakki Partisi'ni eleştirmiştir. ---- ise şiirle-
rinde toplumsal sorunlardan uzak durmuş, ömrünün sonuna dek,
sanatından ödün vermemiştir. "Parmak hesabı" olarak nitelendir-
diği hece ölçüsüne mesafeli oluşu ve ağır bir dil kullanışı yüzün-
den Ali Canip'le polemiklere girmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi
sırasıyla getirilmelidir?
A) Tevfik Fikret - Cenap Şahabettin
B) Cenap Şahabettin - Tevfik Fikret
C) Tevfik Fikret - Süleyman Nazif
D) Cenap Şahabettin - Ahmet Haşim
E) Tevfik Fikret - Ahmet Haşim
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Romanın Temsilcileri
en 2. - Servetifünun dergisinin başına geçtiği yıllarda bireysel konu- larda şiirler yazmış, II. Meşrutiyet sonrası toplumsal konulara yö- nelmiştir. Han-ı Yağma adlı şiirinde ülkeyi felakete sürükledikleri gerekçesiyle İttihat ve Terakki Partisi'ni eleştirmiştir. ---- ise şiirle- rinde toplumsal sorunlardan uzak durmuş, ömrünün sonuna dek, sanatından ödün vermemiştir. "Parmak hesabı" olarak nitelendir- diği hece ölçüsüne mesafeli oluşu ve ağır bir dil kullanışı yüzün- den Ali Canip'le polemiklere girmiştir. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? A) Tevfik Fikret - Cenap Şahabettin B) Cenap Şahabettin - Tevfik Fikret C) Tevfik Fikret - Süleyman Nazif D) Cenap Şahabettin - Ahmet Haşim E) Tevfik Fikret - Ahmet Haşim
13. Ziya Paşa, Tanzimat Dönemi'nde bolca eser veren
sanatkârlarımızdandır. Şiir ve İnşa'da Türk
1
edebiyatının asıl kaynağının halk edebiyatı olduğunu
söyler; Zafernâme'de Girit Savaşı'nda yenilen
||
Sadrazam Ali Paşa'yı hicveder. Defter-i Âmâl'de
|||
çocukluk anılarına yer verir. Bunlar dışında üç ciltlik
bir divan edebiyatı antolojisi olan Harâbât ve
IV
şiirlerini topladığı Müntehabât-ı Eş'ar adlı eserleri
vardır.
V
Bu parçada numaralanmış eserlerden hangisi Ziya
Paşa'ya ait değildir?
A) I
B) I
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Romanın Temsilcileri
13. Ziya Paşa, Tanzimat Dönemi'nde bolca eser veren sanatkârlarımızdandır. Şiir ve İnşa'da Türk 1 edebiyatının asıl kaynağının halk edebiyatı olduğunu söyler; Zafernâme'de Girit Savaşı'nda yenilen || Sadrazam Ali Paşa'yı hicveder. Defter-i Âmâl'de ||| çocukluk anılarına yer verir. Bunlar dışında üç ciltlik bir divan edebiyatı antolojisi olan Harâbât ve IV şiirlerini topladığı Müntehabât-ı Eş'ar adlı eserleri vardır. V Bu parçada numaralanmış eserlerden hangisi Ziya Paşa'ya ait değildir? A) I B) I C) III D) IV E) V
13.-
Bir yanımız bahar bahçe
(Tezat)
Danh Ohot ad gast; velle-em.3
Kara Bir Gün adlı makalesi ile İstanbul'un işgalini
ono
kınamıştır.
+
wub nayam
---- Tiryaki Sözlerinde özdeyişlerini; Hac Yolunda, Avru-
dampa Mektupları adlı eserlerinde gezi yazılarını toplamıştır.
ellin---- Batılı tekniği yakalayan ilk roman Mai ve
ve Siyah'ı
yazmıştır. init erise evinis
====
beyit bütünlüğünü bozarak şiiri düzyazıya yaklaş-
tırmış ve aruzu Türkçeye başarıyla uygulamıştır.
Bu cümlelerdeki boş bırakılan yerlere aşağıdaki-
lerden hangisi getirilemez?
A nilferisce? (A
(8
Gü lise (
Idelox firts (0
A) Halit Ziya Uşaklıgil
B) Cenap Şahabettin buy nima temple
temrieM
C) Hüseyin Cahit Yalçın
D) Tevfik Fikret
E) Süleyman Nazif
zülmistir.
jodiya imrish hbe8 (3
UĞUR
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Romanın Temsilcileri
13.- Bir yanımız bahar bahçe (Tezat) Danh Ohot ad gast; velle-em.3 Kara Bir Gün adlı makalesi ile İstanbul'un işgalini ono kınamıştır. + wub nayam ---- Tiryaki Sözlerinde özdeyişlerini; Hac Yolunda, Avru- dampa Mektupları adlı eserlerinde gezi yazılarını toplamıştır. ellin---- Batılı tekniği yakalayan ilk roman Mai ve ve Siyah'ı yazmıştır. init erise evinis ==== beyit bütünlüğünü bozarak şiiri düzyazıya yaklaş- tırmış ve aruzu Türkçeye başarıyla uygulamıştır. Bu cümlelerdeki boş bırakılan yerlere aşağıdaki- lerden hangisi getirilemez? A nilferisce? (A (8 Gü lise ( Idelox firts (0 A) Halit Ziya Uşaklıgil B) Cenap Şahabettin buy nima temple temrieM C) Hüseyin Cahit Yalçın D) Tevfik Fikret E) Süleyman Nazif zülmistir. jodiya imrish hbe8 (3 UĞUR
13. 7 Aralık 1875'te babasının görevi nedeniyle bulunduk-
lan Balıkesir'de dünyaya gelmiştir. Servetifünun toplu-
luğunda şairane ve süslü bir üslup kullandığı roman
ve hikâyeleriyle yola çıkmış, sonraları siyasi yazarlığa
geçmiştir. Polemik, tenkit, hatıra türünde eserler ver-
miştir. Tevfik Fikret, Servet-i Fünun dergisinin yazı işle-
ri müdürlüğünden ayrılınca yerine geçmiştir. 1901 yı-
linda Servet-i Fünun'da çıkan Edebiyat ve Hukuk adlı
makalesinden dolayı dergi kapatılmıştır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden han-
gisidir?
AT Ahmet Suayp
B) Faik All Ozansoy
C) All Ekrem Bolayır
Hüseyin Cahit Yalçın
E) Hüseyin Suat Yalçın
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Romanın Temsilcileri
13. 7 Aralık 1875'te babasının görevi nedeniyle bulunduk- lan Balıkesir'de dünyaya gelmiştir. Servetifünun toplu- luğunda şairane ve süslü bir üslup kullandığı roman ve hikâyeleriyle yola çıkmış, sonraları siyasi yazarlığa geçmiştir. Polemik, tenkit, hatıra türünde eserler ver- miştir. Tevfik Fikret, Servet-i Fünun dergisinin yazı işle- ri müdürlüğünden ayrılınca yerine geçmiştir. 1901 yı- linda Servet-i Fünun'da çıkan Edebiyat ve Hukuk adlı makalesinden dolayı dergi kapatılmıştır. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden han- gisidir? AT Ahmet Suayp B) Faik All Ozansoy C) All Ekrem Bolayır Hüseyin Cahit Yalçın E) Hüseyin Suat Yalçın
leri-
nlar
en-
bir
ak-
in-
ile
V.
ir
m
r
ESEN YAYINLA
5. I. Servetifünun Dönemi'nde yazdığı hikâyeleri
ob Hayat-ı Muhayyel ve Hayat-ı Hakikiyye Sah-
neleri adlı kitaplarda toplamıştır.
II. Servetifünun Dönemi'nde yazdığı hikâyeleri
Haristan'da toplayan yazar, Türkçülük akımı
etkisiyle yazdığı hikâyeleri Çağlayanlar'da bir
araya getirmiştir.
III. Bir İzdivacın Tarih-i Muaşakası, Bir Muhtıra-
nın Son Yaprakları, Bir Yazın Tarihi, Solgun
Demet, yazarın 15 hikâye kitabından bazıla-
rıdır.
IV. Yazar, romanlarının tasarım çalışması niteli-
ğinde birçok öykü yazmış; bunların bir kısmı-
ni İhtizar, Son Emel, Hanımlar Arasında adlı
kitaplarına almıştır.
Numaralı cümlelerde söz konusu edilmeyen
yazar, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
B) Hüseyin Cahit Yalçın
C) /Süleyman Nazif
D Halit Ziya Uşaklıgil
E) Mehmet Rauf
233
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Romanın Temsilcileri
leri- nlar en- bir ak- in- ile V. ir m r ESEN YAYINLA 5. I. Servetifünun Dönemi'nde yazdığı hikâyeleri ob Hayat-ı Muhayyel ve Hayat-ı Hakikiyye Sah- neleri adlı kitaplarda toplamıştır. II. Servetifünun Dönemi'nde yazdığı hikâyeleri Haristan'da toplayan yazar, Türkçülük akımı etkisiyle yazdığı hikâyeleri Çağlayanlar'da bir araya getirmiştir. III. Bir İzdivacın Tarih-i Muaşakası, Bir Muhtıra- nın Son Yaprakları, Bir Yazın Tarihi, Solgun Demet, yazarın 15 hikâye kitabından bazıla- rıdır. IV. Yazar, romanlarının tasarım çalışması niteli- ğinde birçok öykü yazmış; bunların bir kısmı- ni İhtizar, Son Emel, Hanımlar Arasında adlı kitaplarına almıştır. Numaralı cümlelerde söz konusu edilmeyen yazar, aşağıdakilerden hangisidir? A) Ahmet Hikmet Müftüoğlu B) Hüseyin Cahit Yalçın C) /Süleyman Nazif D Halit Ziya Uşaklıgil E) Mehmet Rauf 233
10.
●
TIM
Şiirde parnasizm ve sembolizm, roman ve hikâyede
realizm ve natüralizm etkisinde kalmışlardır.
Bireysel konular işleyen şairler, "sanat için sanať" il-
kesiyle hareket ettikleri için şiirin güzelliğini daha çok
önemsemişlerdir.
Dillerinin ağır, süslü ve anlatımlarının kapalı olması
sebebiyle sürekli eleştirilmişlerdir.
Nazmı nesre yaklaştırmışlardır.
Bu eserlerden hangisi yukarıda özellikleri verilen dö-
nemin sanatçılarından birine ait değildir?
A) Rubab-ı Şikeste
B) Halas
C) İzmir Hikâyeleri
D) Karabibik
E) Elhan-ı Şita
5
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Romanın Temsilcileri
10. ● TIM Şiirde parnasizm ve sembolizm, roman ve hikâyede realizm ve natüralizm etkisinde kalmışlardır. Bireysel konular işleyen şairler, "sanat için sanať" il- kesiyle hareket ettikleri için şiirin güzelliğini daha çok önemsemişlerdir. Dillerinin ağır, süslü ve anlatımlarının kapalı olması sebebiyle sürekli eleştirilmişlerdir. Nazmı nesre yaklaştırmışlardır. Bu eserlerden hangisi yukarıda özellikleri verilen dö- nemin sanatçılarından birine ait değildir? A) Rubab-ı Şikeste B) Halas C) İzmir Hikâyeleri D) Karabibik E) Elhan-ı Şita 5
9.
yapan
Osmanlı Dönemi'nde İçişleri Bakanlığı,
Cumhuriyet Dönemi'nde Niğde milletvekilliği
Nabizade Nazım'ın "Karabibik"inden
sonra ikinci gerçekçi köy romanımız olan "Küçük
Paşa'yı yazmıştır. Sanatçının "Zalimane Bir İdam
Hükmü" adlı otobiyografisi, "Eski Şeyler" adlı
hikâye kitabı da vardır.
7100
.**** 3
Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangi-
si getirilebilir?
A) Samipaşazade Sezai
B Ebubekir Hazım Tepeyran
C) Musahipzade Celal
D) Aka Gündüz
E) Ruşen Eşref Ünaydın
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Romanın Temsilcileri
9. yapan Osmanlı Dönemi'nde İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet Dönemi'nde Niğde milletvekilliği Nabizade Nazım'ın "Karabibik"inden sonra ikinci gerçekçi köy romanımız olan "Küçük Paşa'yı yazmıştır. Sanatçının "Zalimane Bir İdam Hükmü" adlı otobiyografisi, "Eski Şeyler" adlı hikâye kitabı da vardır. 7100 .**** 3 Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangi- si getirilebilir? A) Samipaşazade Sezai B Ebubekir Hazım Tepeyran C) Musahipzade Celal D) Aka Gündüz E) Ruşen Eşref Ünaydın
od
20. Servetifünun sanatçıları, dönemin siyasi şartları ve
etkisinde kaldıkları Fransız parnasyen ve sembolist
şairlerinin karamsar duyuşu sebebiyle bireysel konuları
ele alan anlamca kapalı eserler kaleme alır. Ancak bu
dönemde eser üreten ve Ahmet Mithat Efendi çizgisini
sürdürmekte israr eden iki isim toplumcu edebiyattan
vazgeçmez. Bu sanatçılar roman ve hikâye söz konusu
olduğunda ----, öğretici metinlerden söz edildiğinde ise
olarak belirlenebilir.
‒‒‒
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) Halit Ziya Uşaklıgil - Tevfik Fikret
B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu - Ali Ekrem Bolayır
Hüseyin Rahmi Gürpınar - Ahmet Rasim
DAhmet Rasim - Halit Ziya Uşaklıgil
EX Hüseyin Rahmi Gürpınar - Tevfik Fikret
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Romanın Temsilcileri
od 20. Servetifünun sanatçıları, dönemin siyasi şartları ve etkisinde kaldıkları Fransız parnasyen ve sembolist şairlerinin karamsar duyuşu sebebiyle bireysel konuları ele alan anlamca kapalı eserler kaleme alır. Ancak bu dönemde eser üreten ve Ahmet Mithat Efendi çizgisini sürdürmekte israr eden iki isim toplumcu edebiyattan vazgeçmez. Bu sanatçılar roman ve hikâye söz konusu olduğunda ----, öğretici metinlerden söz edildiğinde ise olarak belirlenebilir. ‒‒‒ Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? A) Halit Ziya Uşaklıgil - Tevfik Fikret B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu - Ali Ekrem Bolayır Hüseyin Rahmi Gürpınar - Ahmet Rasim DAhmet Rasim - Halit Ziya Uşaklıgil EX Hüseyin Rahmi Gürpınar - Tevfik Fikret
Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1
4.) Vagonda iki kişi yalnızdılar, Necip nasıl olup da
Süreyya'nın şimdi bu noksanı hatta kendisini mahzun
eden bu kadın noksanını hissetmediğine şaştı. Bu
kadar bağlılık üzerine bu ayrılık muayyen bir müddet
için olsun kalbi elbette mahzun etmesi lazım gelirdi.
(...) Süreyya'nın yelken hevesi kendisine her şeyi
ihmal ettirecek sınıra gelmişti. (...) Necip bir saat daha
beklenirse onun (Suat'ın) da işi biteceğini görerek
Süreyya'nın bunu yapmayışına şaşıyordu. Aralarında
Süreyya'nın iştirak etmediği yalnız bir musiki vardı. Bir
gece musiki bitmiş dönmüşlerdi; Süreyya'yı koltukta
uyukluyor buldular, Necip şaşırıyordu. Suat sadece
"musikiyi sevmez ki..." dedi ve Suat'ın sesinde öyle bir
esef hissetti ki bundan derin derin mesut oldu. Demek
ikisi de sadece bir şeyi seviyorlardı.
Aşağıdakilerden hangisi-bu parçada içeriği verilen
eserin yazarına ait değildir?
A) Halas
B) Siyah İnciler
C) Karanfil ve Yasemin
D) Ferda-yı Garam
E Ferdi ve Şürekâsı
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Romanın Temsilcileri
Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1 4.) Vagonda iki kişi yalnızdılar, Necip nasıl olup da Süreyya'nın şimdi bu noksanı hatta kendisini mahzun eden bu kadın noksanını hissetmediğine şaştı. Bu kadar bağlılık üzerine bu ayrılık muayyen bir müddet için olsun kalbi elbette mahzun etmesi lazım gelirdi. (...) Süreyya'nın yelken hevesi kendisine her şeyi ihmal ettirecek sınıra gelmişti. (...) Necip bir saat daha beklenirse onun (Suat'ın) da işi biteceğini görerek Süreyya'nın bunu yapmayışına şaşıyordu. Aralarında Süreyya'nın iştirak etmediği yalnız bir musiki vardı. Bir gece musiki bitmiş dönmüşlerdi; Süreyya'yı koltukta uyukluyor buldular, Necip şaşırıyordu. Suat sadece "musikiyi sevmez ki..." dedi ve Suat'ın sesinde öyle bir esef hissetti ki bundan derin derin mesut oldu. Demek ikisi de sadece bir şeyi seviyorlardı. Aşağıdakilerden hangisi-bu parçada içeriği verilen eserin yazarına ait değildir? A) Halas B) Siyah İnciler C) Karanfil ve Yasemin D) Ferda-yı Garam E Ferdi ve Şürekâsı
D) Ele
başarısız bulmaktadır.
EYazara göre Durub-1 Emsal-i Osmaniye, alanının başa-
rileserlerindendir.
19. Sanatçılığının ilk yıllarında daha çok roman, hikâye ve eleş-
tirileriyle ön plana çıktı. 1908'den sonra siyasi yazılar yaz-
maya başladı. Mensubu olduğu topluluğu, eski edebiyata
karşı daima savundu. Eserlerini gerçekçi bir bakış açısıyla,
iç ve dış gözleme dayanarak yazdı. Hikâye, roman, fıkra,
mensur şiir türünde yazdığı eserlerinde, şairane ve süslü bir
üslup kullandı. Hikâye ve romanlarında daha çok, hayal-ha-
kikat ikilemini ele aldı. Eleştirilerini Kavgalarım adlı kitapta
topladı. Anılarında dönemin edebî ve siyasi olaylarını sami-
mi bir üslupla kaleme aldı.
Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Halit Ziya Uşaklıgil
C) Ahmet Şuayp
B) Mehmet Rauf
C
D) Hüseyin Cahit Yalçın
E) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
AYT DENEME-2
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Romanın Temsilcileri
D) Ele başarısız bulmaktadır. EYazara göre Durub-1 Emsal-i Osmaniye, alanının başa- rileserlerindendir. 19. Sanatçılığının ilk yıllarında daha çok roman, hikâye ve eleş- tirileriyle ön plana çıktı. 1908'den sonra siyasi yazılar yaz- maya başladı. Mensubu olduğu topluluğu, eski edebiyata karşı daima savundu. Eserlerini gerçekçi bir bakış açısıyla, iç ve dış gözleme dayanarak yazdı. Hikâye, roman, fıkra, mensur şiir türünde yazdığı eserlerinde, şairane ve süslü bir üslup kullandı. Hikâye ve romanlarında daha çok, hayal-ha- kikat ikilemini ele aldı. Eleştirilerini Kavgalarım adlı kitapta topladı. Anılarında dönemin edebî ve siyasi olaylarını sami- mi bir üslupla kaleme aldı. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Halit Ziya Uşaklıgil C) Ahmet Şuayp B) Mehmet Rauf C D) Hüseyin Cahit Yalçın E) Ahmet Hikmet Müftüoğlu AYT DENEME-2
5. Servet-i Fünun dergisi 27 Mart 1891 tarihinde Ahmet
Ihsan tarafından çıkarılmaya başlanmıştır. İlk sayının
kapağında dergi kendini şöyle tanıtmaktadır: "Serve-
tifünun; edebiyat, fünun (fen), sanayi, terâcim-i ahvâl
(biyografi), seyahat, roman vesaireden bahs olarak
her hafta perşembe günleri çıkan musavver (resimli)
Osmanlı gazetesidir."
Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin bu parçada
geçen altı çizili türlerin herhangi birinde eseri
yoktur?
A) Mehmet Rauf
C) Halit Ziya Uşaklıgil
B) Cenap Şahabettin
D) Tevfik Fikret
E) Hüseyin Cahit Yalçın
☐ 7. ÜNİTE
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Romanın Temsilcileri
5. Servet-i Fünun dergisi 27 Mart 1891 tarihinde Ahmet Ihsan tarafından çıkarılmaya başlanmıştır. İlk sayının kapağında dergi kendini şöyle tanıtmaktadır: "Serve- tifünun; edebiyat, fünun (fen), sanayi, terâcim-i ahvâl (biyografi), seyahat, roman vesaireden bahs olarak her hafta perşembe günleri çıkan musavver (resimli) Osmanlı gazetesidir." Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin bu parçada geçen altı çizili türlerin herhangi birinde eseri yoktur? A) Mehmet Rauf C) Halit Ziya Uşaklıgil B) Cenap Şahabettin D) Tevfik Fikret E) Hüseyin Cahit Yalçın ☐ 7. ÜNİTE
Kafa Dengi
E
astmins
(16. Kahramanlarını çok çeşitli sosyal çevrelerden ve
mesleklerden seçen Halit Ziya, Fransız realist
romancılarında görülen başarılı insan - çevre
kompozisyonunu eserlerinde yansıtmaya çalışmıştır.
Yazar, ferdin dünyasıyla sosyal çevre arasındaki
münasebeti vermeye çalışır. Romanlarında İstanbul'u
mekân olarak kullanan sanatçı, hikâyelerinde Anadolu'yu
da kullanmıştır.
Bu parçada verilen bilgilerden hareketle Halit Ziya,
aşağıdaki eserlerinin hangisinde mekan olarak
Anadolu'yu tercih etmiş olabilir?
A) Solgun Demet
B) Mai ve Siyah
C) Aşk-ı Memnu
DKırık Hayatlar
Sefile
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Romanın Temsilcileri
Kafa Dengi E astmins (16. Kahramanlarını çok çeşitli sosyal çevrelerden ve mesleklerden seçen Halit Ziya, Fransız realist romancılarında görülen başarılı insan - çevre kompozisyonunu eserlerinde yansıtmaya çalışmıştır. Yazar, ferdin dünyasıyla sosyal çevre arasındaki münasebeti vermeye çalışır. Romanlarında İstanbul'u mekân olarak kullanan sanatçı, hikâyelerinde Anadolu'yu da kullanmıştır. Bu parçada verilen bilgilerden hareketle Halit Ziya, aşağıdaki eserlerinin hangisinde mekan olarak Anadolu'yu tercih etmiş olabilir? A) Solgun Demet B) Mai ve Siyah C) Aşk-ı Memnu DKırık Hayatlar Sefile
————
21. -- Türk edebiyatında 1860'tan beri devam eden Doğu-
Batı mücadelesinin kesin sonucunu belirleyen aşamadır.
Gerçekten yoğun ve dinamik çalışmalarla geçen bu kısa
zaman diliminin sonunda Türk edebiyatı gerek anlayış
gerek içerik gerekse de teknik bakımından tamamıyla
Batılı bir nitelik kazanmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) Tanzimat Dönemi
B) Cumhuriyet Dönemi
C) Fecriâti Topluluğu
D) Millî Edebiyat Dönemi
E) Servetifünun Dönemi
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Romanın Temsilcileri
———— 21. -- Türk edebiyatında 1860'tan beri devam eden Doğu- Batı mücadelesinin kesin sonucunu belirleyen aşamadır. Gerçekten yoğun ve dinamik çalışmalarla geçen bu kısa zaman diliminin sonunda Türk edebiyatı gerek anlayış gerek içerik gerekse de teknik bakımından tamamıyla Batılı bir nitelik kazanmıştır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Tanzimat Dönemi B) Cumhuriyet Dönemi C) Fecriâti Topluluğu D) Millî Edebiyat Dönemi E) Servetifünun Dönemi