Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Soruları

do-
an
Ru-
ark-
an
le-
e-
er
a-
11. I. Divân-ı Lûgati't Türk
II. Kodeks Kumanikus
III. Hüsrev-ü Şirin
IV. Mecalisü'n Nefais
V. Divân-ı Hikmet
Yukarıdaki eserlerden hangileri Karahanlılar
Dönemi'nde yazılmıştır?
A) I. ve II.
D) II. ve V.
B) II. ve III.
C) III. ve IV.
E) I. ve V.
Lise Türkçe
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
do- an Ru- ark- an le- e- er a- 11. I. Divân-ı Lûgati't Türk II. Kodeks Kumanikus III. Hüsrev-ü Şirin IV. Mecalisü'n Nefais V. Divân-ı Hikmet Yukarıdaki eserlerden hangileri Karahanlılar Dönemi'nde yazılmıştır? A) I. ve II. D) II. ve V. B) II. ve III. C) III. ve IV. E) I. ve V.
18.
1.
Divan-ı Hikmet
II. Atabetü'l Hakayık
III. Kutadgu Bilig
IV. Divânü Lugâti't Türk U
Mesnevi
2
L
Numaralanmış eserlerden hangisi "Geçiş Döne-
mi'ne ait değildir?
A)1
BH CYLI
B)
CYL
D) IV
(E) V
OĞUZHAN
Lise Türkçe
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
18. 1. Divan-ı Hikmet II. Atabetü'l Hakayık III. Kutadgu Bilig IV. Divânü Lugâti't Türk U Mesnevi 2 L Numaralanmış eserlerden hangisi "Geçiş Döne- mi'ne ait değildir? A)1 BH CYLI B) CYL D) IV (E) V OĞUZHAN
2.
1. Kutadgu Bilig
II. Yaprak Dökümü
III. Kanuni Mersiyesi
IV. Risaletü'n Nushiyye
Türkçenin tarihî gelişim aşamalarından aşağı-
dakilerden hangisinde numaralanmış eserler-
den herhangi biri oluşmamıştır?
A) Türkiye Türkçesi
B) Osmanlı Türkçesi
C) Eski Anadolu Türkçesi
D) Eski Türkçe
E) Kuzey-Doğu Türkçesi
4
Lise Türkçe
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
2. 1. Kutadgu Bilig II. Yaprak Dökümü III. Kanuni Mersiyesi IV. Risaletü'n Nushiyye Türkçenin tarihî gelişim aşamalarından aşağı- dakilerden hangisinde numaralanmış eserler- den herhangi biri oluşmamıştır? A) Türkiye Türkçesi B) Osmanlı Türkçesi C) Eski Anadolu Türkçesi D) Eski Türkçe E) Kuzey-Doğu Türkçesi 4
7. Ağılda ağlak toğsa arıkta oti öner.
Bu söz ve açıklaması aşağıdaki yapıtların hangi-
sinde yer alabilir?
A) Divan-ı Hikmet
O Divanü Lügati't-Türk
562122
B) Atabetü'l Hakayık
D) Kutadgu Bilig
E) Mecalisü'n Nefais
tarih
Lise Türkçe
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
7. Ağılda ağlak toğsa arıkta oti öner. Bu söz ve açıklaması aşağıdaki yapıtların hangi- sinde yer alabilir? A) Divan-ı Hikmet O Divanü Lügati't-Türk 562122 B) Atabetü'l Hakayık D) Kutadgu Bilig E) Mecalisü'n Nefais tarih
MA KÂĞIDI-3
e
ta-
ini
lanı-
ZÜMRESİ
4. Aşağıdakilerden hangisi "Divanü Lügati't Türk'ün özel-
liklerinden değildir?
A) Türkçeyi Araplara öğretmek amacıyla yazılmıştır.
B) Türkçenin ilk sözlüğü ve dilbilgisi kitabıdır.
C) Eserde o döneme ait Türk boyları haritası bulunmakta-
dır.
D) Eser, ansiklopedik bir nitelik taşır.
E) Manzum bir eserdir.
Lise Türkçe
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
MA KÂĞIDI-3 e ta- ini lanı- ZÜMRESİ 4. Aşağıdakilerden hangisi "Divanü Lügati't Türk'ün özel- liklerinden değildir? A) Türkçeyi Araplara öğretmek amacıyla yazılmıştır. B) Türkçenin ilk sözlüğü ve dilbilgisi kitabıdır. C) Eserde o döneme ait Türk boyları haritası bulunmakta- dır. D) Eser, ansiklopedik bir nitelik taşır. E) Manzum bir eserdir.
&
----, eserinde Arap sözlükçülük geleneğine uyarak
madde başlarını düzenlemiştir. Eserde Türk boyla-
rındaki sözcükler, sekiz bölüm altında açıklanmıştır.
Açıklamalar yapılırken sözcüklerin farklı Türk boy-
larındaki söyleyiş biçimleri de belirtilmiştir. En eski
Türk savları da bu kitapta yer almıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Ati Şir Nevai
B) Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilrs
C) Ahmet Yesevi plu
Kaşgarlı Mahmut Divani Lugati tink
E) Edip Ahmet Yükneki
Lise Türkçe
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
& ----, eserinde Arap sözlükçülük geleneğine uyarak madde başlarını düzenlemiştir. Eserde Türk boyla- rındaki sözcükler, sekiz bölüm altında açıklanmıştır. Açıklamalar yapılırken sözcüklerin farklı Türk boy- larındaki söyleyiş biçimleri de belirtilmiştir. En eski Türk savları da bu kitapta yer almıştır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Ati Şir Nevai B) Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilrs C) Ahmet Yesevi plu Kaşgarlı Mahmut Divani Lugati tink E) Edip Ahmet Yükneki
(de olobli
13. İslamî literatürde devrin idarecilerine ve devlet adamla-
rina pratik tavsiyelerde bulunmak ve adaletli bir yönetim
oluşturmalarını istemek amacıyla yazılan siyasî ve ahlakî
içerikli eserlere siyasetnahe denilmektedir.
12110
4
Aşağıdakilerden hangi bu açıklamada sözü edilen
türde bir eserdir?
İskendername
C) Atebet'ül Hakk
BY Kutadgu Bilig
D) Divanü Lügati't Türk
15
E) Mantiku't Tayr
Diğer sayfaya geçiniz.
ile 119
Lise Türkçe
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
(de olobli 13. İslamî literatürde devrin idarecilerine ve devlet adamla- rina pratik tavsiyelerde bulunmak ve adaletli bir yönetim oluşturmalarını istemek amacıyla yazılan siyasî ve ahlakî içerikli eserlere siyasetnahe denilmektedir. 12110 4 Aşağıdakilerden hangi bu açıklamada sözü edilen türde bir eserdir? İskendername C) Atebet'ül Hakk BY Kutadgu Bilig D) Divanü Lügati't Türk 15 E) Mantiku't Tayr Diğer sayfaya geçiniz. ile 119
3. Gönül gurbet ele varma
Ya gelinir ya gelinmez
Her dilbere meyil verme
Ya sevilir ya sevilmez
Bu dörtlük ---- edebiyatı nazım ---- olan bir ---- alınmıştır.
86
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakiler-
den hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) âşık - biçimi - varsağıdan
B) tekke - biçimi - semaiden
C) anonim - türü - koşmadan
-
D) tekke - biçimi – varsağıdan
E) âşık - biçimi - semaiden
Lise Türkçe
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
3. Gönül gurbet ele varma Ya gelinir ya gelinmez Her dilbere meyil verme Ya sevilir ya sevilmez Bu dörtlük ---- edebiyatı nazım ---- olan bir ---- alınmıştır. 86 Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakiler- den hangisinde verilenler getirilmelidir? A) âşık - biçimi - varsağıdan B) tekke - biçimi - semaiden C) anonim - türü - koşmadan - D) tekke - biçimi – varsağıdan E) âşık - biçimi - semaiden
136
11. Aşağıdakilerin hangisinde verilen bilgi ayraç içindeki kav-
ramla ilgili değildir?
A) Önemli bir olayın bir şair veya yazar tarafından destanlaştı-
rılmasıdır. (yapay destan) Doğal
B Halk tarafından dilden dile aktarılan destanların ozan tara-
fından yazıya geçirilmesidir. (tespit)
e) Türk tarihinde önemli yeri olan değer ve kavramların des-
tanlarda kullanılmasıdır. (motif)
D İslam Öncesi Dönem'de ozanların şiir ve destanlarını söyle-
diği müzik aletidir. (kopuz)
E Islam Öncesi Dönem'de ölen kahramanlara ağıtların yakıl-
dığı törenlerdir. (sığır) Yog
3. I
r
Lise Türkçe
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
136 11. Aşağıdakilerin hangisinde verilen bilgi ayraç içindeki kav- ramla ilgili değildir? A) Önemli bir olayın bir şair veya yazar tarafından destanlaştı- rılmasıdır. (yapay destan) Doğal B Halk tarafından dilden dile aktarılan destanların ozan tara- fından yazıya geçirilmesidir. (tespit) e) Türk tarihinde önemli yeri olan değer ve kavramların des- tanlarda kullanılmasıdır. (motif) D İslam Öncesi Dönem'de ozanların şiir ve destanlarını söyle- diği müzik aletidir. (kopuz) E Islam Öncesi Dönem'de ölen kahramanlara ağıtların yakıl- dığı törenlerdir. (sığır) Yog 3. I r
m%20Desktop/BENİM%20HOCAM%20AYT%20EDEBİYAT%20S.B.pdf
US Software -...
ri
ağıdakiler-
?
nda yaygın
şiirlerle des-
e alınmıştır.
boyunu gezip
aleme almıştır.
sunulan eseri
kaleme almıştır.
nyasının haritası
7.
McAfee LiveSafe
ENIU HOCAMBENİM BAŞARIM
+
o
YouTube
Gmail
YouTube
Atabetü'l Hakayık hakkında aşağıdakilerden
hangisinde bilgi yanlışı vardır?
19 /137 Q
A) Kırk beyit yüz bir dörtlük vardır ve Karahanlı
Türkçesiyle
Türkçesiyle kaleme alınmıştır.
Ara
B) Esere yazılan şiirlerde genellikle dize başı
uyak bulunmaktadır.
C) Muahmmed Dâd Ispahsalar Bey'e sunulan
bu eseri Edip Ahmet Yükneki 13. yy.da kale-
me almıştır.
D) Didaktik nitelikler taşıyan bu eser, 14 bölüm-
den oluşmaktadır.
E) Eser Allah, peygamber, dört halife ve
Muahmmed Dâd Ispahsalar Bey'e övgülerle
başlar.
HONEY
Lise Türkçe
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
m%20Desktop/BENİM%20HOCAM%20AYT%20EDEBİYAT%20S.B.pdf US Software -... ri ağıdakiler- ? nda yaygın şiirlerle des- e alınmıştır. boyunu gezip aleme almıştır. sunulan eseri kaleme almıştır. nyasının haritası 7. McAfee LiveSafe ENIU HOCAMBENİM BAŞARIM + o YouTube Gmail YouTube Atabetü'l Hakayık hakkında aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? 19 /137 Q A) Kırk beyit yüz bir dörtlük vardır ve Karahanlı Türkçesiyle Türkçesiyle kaleme alınmıştır. Ara B) Esere yazılan şiirlerde genellikle dize başı uyak bulunmaktadır. C) Muahmmed Dâd Ispahsalar Bey'e sunulan bu eseri Edip Ahmet Yükneki 13. yy.da kale- me almıştır. D) Didaktik nitelikler taşıyan bu eser, 14 bölüm- den oluşmaktadır. E) Eser Allah, peygamber, dört halife ve Muahmmed Dâd Ispahsalar Bey'e övgülerle başlar. HONEY
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, eylemden etkile-
neni buldurmaya yöneliktir?
A) Kim anlayabilir şimdi benim hissettiklerimi?
B) Akşam akşam nereye gideceksin bu saatte?
C) Çalışma masasının üstündekilerden çantaya ne koydu?
D) Sizler, yurt dışında kaç yıl çalışmak zorunda kaldınız?
E) Çarşamba günleri semt pazarına, daha çok neler gelir?
7.
Lise Türkçe
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, eylemden etkile- neni buldurmaya yöneliktir? A) Kim anlayabilir şimdi benim hissettiklerimi? B) Akşam akşam nereye gideceksin bu saatte? C) Çalışma masasının üstündekilerden çantaya ne koydu? D) Sizler, yurt dışında kaç yıl çalışmak zorunda kaldınız? E) Çarşamba günleri semt pazarına, daha çok neler gelir? 7.
AYT/Türk Dili ve
Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
9.
.
Yiglap udu artadim
Bagrım başın kartadım
Kaçmış kutug irtedim
Yagmur kipi kan saçar
Edgü er süngüki erir, atı kalır.
(iyi insanın kemiği erir. adı kalır.)
Beş erngek tüz ermes.
(Beş parmak bir değildir.)
Yukarıdaki örnekler, aşağıdaki eserlerin hangisinden
alınmış olabilir?
A) Divanü Lügati't Türk
B) Muhakemetü'l-Lügateyn
C) Kutadgu Bilig
D) Divan- Hikmet
E) Atabetü'l-Hakayık
11.
Lise Türkçe
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
AYT/Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 9. . Yiglap udu artadim Bagrım başın kartadım Kaçmış kutug irtedim Yagmur kipi kan saçar Edgü er süngüki erir, atı kalır. (iyi insanın kemiği erir. adı kalır.) Beş erngek tüz ermes. (Beş parmak bir değildir.) Yukarıdaki örnekler, aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmış olabilir? A) Divanü Lügati't Türk B) Muhakemetü'l-Lügateyn C) Kutadgu Bilig D) Divan- Hikmet E) Atabetü'l-Hakayık 11.
10. İlk siyaset kitabı olarak kabul edilen Divanü Lügati't-Türk,
||
Araplara Türkçeyi öğretmek için yazılmıştır. Kitabın ya-
zarı Kaşgarlı Mahmut, kitabında sözcüklerin anlamını
IV
verirken deyimleri de kullanmıştır. Ayrıca kitapta Türk-
lerin yaşadığı coğrafyayı gösteren bir de harita vardır.
V
Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi bilgi
yanlışına neden olmuştur?
TALL
Divani hikmen
E) V
Dede ko
4D Serisi Ⓡ
Lise Türkçe
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
10. İlk siyaset kitabı olarak kabul edilen Divanü Lügati't-Türk, || Araplara Türkçeyi öğretmek için yazılmıştır. Kitabın ya- zarı Kaşgarlı Mahmut, kitabında sözcüklerin anlamını IV verirken deyimleri de kullanmıştır. Ayrıca kitapta Türk- lerin yaşadığı coğrafyayı gösteren bir de harita vardır. V Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi bilgi yanlışına neden olmuştur? TALL Divani hikmen E) V Dede ko 4D Serisi Ⓡ
S-6)Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili bölüm farklı bir öğesini oluşturmuştur?
A)Şinasi, Z. Paşa ve N. Kemal Tanzimat yazınının öncü üç şairidir.
B)Başlar çiselemeye hüznün yağmuru içimin tenha, karanlık köşelerine.
C) Günlerce bir çocuk gibi Alâeddin'in sihirli lambasını aradım.
D)Ahmet Haşim, Türk şiirinin Batı şiiriyle ilk gerçek karşılaşmasıdır.
E)Dergilerde uzunca bir süredir günümüz şiiri üzerine tartışmalar sürüyor.
Lise Türkçe
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
S-6)Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili bölüm farklı bir öğesini oluşturmuştur? A)Şinasi, Z. Paşa ve N. Kemal Tanzimat yazınının öncü üç şairidir. B)Başlar çiselemeye hüznün yağmuru içimin tenha, karanlık köşelerine. C) Günlerce bir çocuk gibi Alâeddin'in sihirli lambasını aradım. D)Ahmet Haşim, Türk şiirinin Batı şiiriyle ilk gerçek karşılaşmasıdır. E)Dergilerde uzunca bir süredir günümüz şiiri üzerine tartışmalar sürüyor.
dan in-
ları ve
pimizin
kacağı
a san-
işlere
aşa-
zarf
iyle
Fiil-
Deneme
15. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerin han-
gileri aynı görevde değildir?
A) Yağmurlar her yerde güzel yağar ve her şeyi güzelleştirir.
206
Yaz günleri geride kalmış güz hizla gelip geçmiştir.
B) Kuşluk vakti masam pencereye dönük yazmak için otur-
dum. C
Çağla yeşili bahar, büyülü yaz ve hüzün rengi sonbahar
taze birer anı şimdi.
T
C) Son zamanlarda dostlarım, suskun ve kederli dallarını
gökyüzüne uzatan ağaçlardı.
SIPL
Kanadı kırılan leyleklerden biri ırmağın ortasındaki kum
adasında mahsur kaldı.
yos
D) Denizler her geçen gün balıksız kalıyor ve yüzünü ekşi-
tiyor.
Sabahla birlikte bahar kokusunu taşıyan gün ışığı içeri
Siziyor
Gaun
E) Taş sokaklardan eski evlerin arasından süzülerek mey-
dana varıyorum.
Siper
Sifay
Yaz ayları insanı kitaba yaklaştırmak için her türlü şakla-
banlığı yapar.
Lise Türkçe
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
dan in- ları ve pimizin kacağı a san- işlere aşa- zarf iyle Fiil- Deneme 15. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerin han- gileri aynı görevde değildir? A) Yağmurlar her yerde güzel yağar ve her şeyi güzelleştirir. 206 Yaz günleri geride kalmış güz hizla gelip geçmiştir. B) Kuşluk vakti masam pencereye dönük yazmak için otur- dum. C Çağla yeşili bahar, büyülü yaz ve hüzün rengi sonbahar taze birer anı şimdi. T C) Son zamanlarda dostlarım, suskun ve kederli dallarını gökyüzüne uzatan ağaçlardı. SIPL Kanadı kırılan leyleklerden biri ırmağın ortasındaki kum adasında mahsur kaldı. yos D) Denizler her geçen gün balıksız kalıyor ve yüzünü ekşi- tiyor. Sabahla birlikte bahar kokusunu taşıyan gün ışığı içeri Siziyor Gaun E) Taş sokaklardan eski evlerin arasından süzülerek mey- dana varıyorum. Siper Sifay Yaz ayları insanı kitaba yaklaştırmak için her türlü şakla- banlığı yapar.
6. Kutadgu Bilig ile ilgili olarak aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez?
A) Yoğun Arapça ve Farsça kelimelerden dolayı dili
ağırdır.
B) Alegorik söyleyişe sahip didaktik bir metindir.
C) İçeriği bakımından nasihatname türüne girer.
D) Geçiş Dönemi ürünleri arasında yer almaktadır.
E) Hem dörtlük hem beyitlerden oluşmaktadır.
Lise Türkçe
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
6. Kutadgu Bilig ile ilgili olarak aşağıdakilerden han- gisi söylenemez? A) Yoğun Arapça ve Farsça kelimelerden dolayı dili ağırdır. B) Alegorik söyleyişe sahip didaktik bir metindir. C) İçeriği bakımından nasihatname türüne girer. D) Geçiş Dönemi ürünleri arasında yer almaktadır. E) Hem dörtlük hem beyitlerden oluşmaktadır.