Haber Metni Soruları

589
7. Uçan kuşlar uçun burda vefa yok
Öyle akarsular, öyle hava yok
Bu dizelerdeki uyak türü aşağıdakilerin hangisinde
vardır?
yoru
A) Kaşına çektirmiş kudret kalemi
Görmemiş dünyada derd ü elemi
B) Bahar gelmeyince güller açılmaz
Yavrusuz, yaylaya konup göçülmez
C) Eski ama dost eşyalar
Yoksul hâlimizden anlar
D) Huri, melek var mı senin soyunda
Kız nazarım kaldı selvi boyunda
E) Bu ipin her çizgisi yaralı bir dev gibi)
Bu sevda tükenecek sönen alev gibi
Lise Türkçe
Haber Metni
589 7. Uçan kuşlar uçun burda vefa yok Öyle akarsular, öyle hava yok Bu dizelerdeki uyak türü aşağıdakilerin hangisinde vardır? yoru A) Kaşına çektirmiş kudret kalemi Görmemiş dünyada derd ü elemi B) Bahar gelmeyince güller açılmaz Yavrusuz, yaylaya konup göçülmez C) Eski ama dost eşyalar Yoksul hâlimizden anlar D) Huri, melek var mı senin soyunda Kız nazarım kaldı selvi boyunda E) Bu ipin her çizgisi yaralı bir dev gibi) Bu sevda tükenecek sönen alev gibi
Bir başkanın yönetiminde, küçük bir tartışmacı gru.
bunun izleyiciler önünde belli bir konuya ilişkin gö
rüş ve düşüncelerini belirttikleri grup tartışmasıdır.
Bu türde izleyiciler, çeşitli sorularla tartışmaya ka-
tılabilir. Tartışmanın sonunda başkan konuşmalar
hakkında özet bilgi verir.
Bu parçada sözü edilen sözlü anlatım türü aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Konferans
D) Açık oturum
B) Panel
C) Forum
E) Münazara
Lise Türkçe
Haber Metni
Bir başkanın yönetiminde, küçük bir tartışmacı gru. bunun izleyiciler önünde belli bir konuya ilişkin gö rüş ve düşüncelerini belirttikleri grup tartışmasıdır. Bu türde izleyiciler, çeşitli sorularla tartışmaya ka- tılabilir. Tartışmanın sonunda başkan konuşmalar hakkında özet bilgi verir. Bu parçada sözü edilen sözlü anlatım türü aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) Konferans D) Açık oturum B) Panel C) Forum E) Münazara
B
B
B
29. Geçiş Dönemi, 11. ve 12. yüzyılları kapsayan Türk
edebiyatında İslamiyet'in kabulünden önceki dö-
nemden İslami döneme geçişi ifade eden bir dö-
nemdir. Bu dönem eserlerinin içeriğinde ve dilinde
İslamiyet'in etkisi açıkça görülmektedir.
Buna göre aşağıdaki eserlerden hangisi bu
parçada verilen bilgilerle oluşturulmuş bir eser
değildir?
A) Dîvânu Lugâti't-Türk
B) Kutadgu Bilig
C) Divan-ı Hikmet
D) Atabetü'l Hakayık
E) Prens Kalyanamkara ve Papamkara Hikâyesi
Lise Türkçe
Haber Metni
B B B 29. Geçiş Dönemi, 11. ve 12. yüzyılları kapsayan Türk edebiyatında İslamiyet'in kabulünden önceki dö- nemden İslami döneme geçişi ifade eden bir dö- nemdir. Bu dönem eserlerinin içeriğinde ve dilinde İslamiyet'in etkisi açıkça görülmektedir. Buna göre aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada verilen bilgilerle oluşturulmuş bir eser değildir? A) Dîvânu Lugâti't-Türk B) Kutadgu Bilig C) Divan-ı Hikmet D) Atabetü'l Hakayık E) Prens Kalyanamkara ve Papamkara Hikâyesi
1.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türk Dili ve Edebiyatı Testi için ayrılan kısmına
1. Bu testte toplam 30 soru vardır.
Hatırlarım ilk görüşümü dünyayı,
Bir midye kabuğunun aralığından:
Suların yeşili, göklerin mavisi,
Lapinaların en harelisi...
Hâlâ tuzlu akar kanım
İstiridyelerin kestiği yerden.
B
Bu dizelerin Türk edebiyatının tarihî dönemleri-
nin hangisinde yazıldığı söylenebilir?
A) Cumhuriyet Dönemi
B) Sözlü Dönem
C) Divan edebiyatı
D) Halk edebiyatı
E) Tanzimat Dönemi
3.
Mah
gâh
ren
mis
Br
le
F
Lise Türkçe
Haber Metni
1. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türk Dili ve Edebiyatı Testi için ayrılan kısmına 1. Bu testte toplam 30 soru vardır. Hatırlarım ilk görüşümü dünyayı, Bir midye kabuğunun aralığından: Suların yeşili, göklerin mavisi, Lapinaların en harelisi... Hâlâ tuzlu akar kanım İstiridyelerin kestiği yerden. B Bu dizelerin Türk edebiyatının tarihî dönemleri- nin hangisinde yazıldığı söylenebilir? A) Cumhuriyet Dönemi B) Sözlü Dönem C) Divan edebiyatı D) Halk edebiyatı E) Tanzimat Dönemi 3. Mah gâh ren mis Br le F
C) Cihannüma
D) Divan-ı Hikmet
Tazamruname
E)
18. Nabi'nin Hayriye'sinden,
Ey taleb-kâr-ı huzûr-ı dü-cihân
Râh-cây-I taraf-i râ hat-1 cân
Eyleme hezi ü mizâhı pîşe
Düşürür dostlarını endişe
Dostu etme latîfeyle fedâ
Hakk-i nân u nemeki etme hebâ
Dar eteğine,
Tann buynu
Kizins alma
Dede Kom
için aşada
A) Oyki
Ab-dâr olsa latîfe haştir
Lîk bir semti yanar âteştir
Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?
A) Ahlaki ve öğretici anlatıma sahiptir.
B) Mesnevi nazım şekli ile oluşturulmuştur.
C) Tüm beyitlerde zengin uyak kullanılmıştır.
D) Kullanılan dil, kolay anlaşılmaktan uzaktır.
E) Aruz ölçüsünün kısa kalıbıyla yazılmıştır.
B) Nesi
olay
C) Na
go
D) D
Lise Türkçe
Haber Metni
C) Cihannüma D) Divan-ı Hikmet Tazamruname E) 18. Nabi'nin Hayriye'sinden, Ey taleb-kâr-ı huzûr-ı dü-cihân Râh-cây-I taraf-i râ hat-1 cân Eyleme hezi ü mizâhı pîşe Düşürür dostlarını endişe Dostu etme latîfeyle fedâ Hakk-i nân u nemeki etme hebâ Dar eteğine, Tann buynu Kizins alma Dede Kom için aşada A) Oyki Ab-dâr olsa latîfe haştir Lîk bir semti yanar âteştir Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söyle- nemez? A) Ahlaki ve öğretici anlatıma sahiptir. B) Mesnevi nazım şekli ile oluşturulmuştur. C) Tüm beyitlerde zengin uyak kullanılmıştır. D) Kullanılan dil, kolay anlaşılmaktan uzaktır. E) Aruz ölçüsünün kısa kalıbıyla yazılmıştır. B) Nesi olay C) Na go D) D
Ayça, Burcu, Ceyda, Deniz, Elif, Filiz ve Gamze adlı
çocuklar bir kreşte bulunan Papatya, Karanfil ve
Zambak adlı sınıflara kaydolmuşlardır. Bu çocukların
hangi sınıfa kaydolduklarıyla ilgili şunlar bilinmekte-
dir:
●
●
Ayça ile Elif aynı sınıfa kaydolmuştur.
Karanfil sınıfına yalnız bir çocuk kaydolmuştur.
Burcu, Deniz ve Filiz farklı sınıflara kaydolmuş-
tur.
Gamze'nin kaydolduğu sınıfa toplam iki çocuk
kaydolmuştur.
RA
Lise Türkçe
Haber Metni
Ayça, Burcu, Ceyda, Deniz, Elif, Filiz ve Gamze adlı çocuklar bir kreşte bulunan Papatya, Karanfil ve Zambak adlı sınıflara kaydolmuşlardır. Bu çocukların hangi sınıfa kaydolduklarıyla ilgili şunlar bilinmekte- dir: ● ● Ayça ile Elif aynı sınıfa kaydolmuştur. Karanfil sınıfına yalnız bir çocuk kaydolmuştur. Burcu, Deniz ve Filiz farklı sınıflara kaydolmuş- tur. Gamze'nin kaydolduğu sınıfa toplam iki çocuk kaydolmuştur. RA
an
23. (1)İyi güldestelerde (II)iyi seçilmemiş şiirler
de olabilir. Fakat genel olarak (III)iyi şiirlerden
kurulur, (IV)iyi şiirlerin yanında yazarın (V)iyi bir
esprisi de yer alır.
Yukarıdaki cümlede numaralanmış
sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı bir tür
ve görevde kullanılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
Lise Türkçe
Haber Metni
an 23. (1)İyi güldestelerde (II)iyi seçilmemiş şiirler de olabilir. Fakat genel olarak (III)iyi şiirlerden kurulur, (IV)iyi şiirlerin yanında yazarın (V)iyi bir esprisi de yer alır. Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı bir tür ve görevde kullanılmıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
2. Sanat serüvenime yazarlıkla başladım ama benim niyetim başlangıçta yazar değil, şair olmaktı. Çünkü olaylara
gerçekçi bir gözle değil, duygusal bir bakış açısıyla bakıyordum. Her şeyi sözcüklerin dansıyla anlatmak bana
keyif verici geliyordu. Söyleyeceklerimizi iki dizeden oluşmuş küçük gruplarla anlatmak, uzun yazılara oranla
daha cazipti. Gerçek başarı da kanımca duygusal bir ağ örerek anlatıma çekicilik kazandırarak ve bunu da
az sözle, şiirsel bir dille ifade etmekti. Böyle yaparak keyif almak istiyordum. Bir an yazarlıkla başlamam,
beni şairlikten alıkoyamaz diye düşündüm ve kalemimi şairlik mürekkebimden damıttığım sözcükler üzerine
oynatmaya karar vererek şiirler yazdım.
Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur?
Sanat yaşamınıza nasıl başladınız?
Şairlikten yazarlığa geçmeyi kendiniz için bir başarı mı sayıyorsunuz?
Size şiir yazmak mı düzyazı mı daha çekici geliyor?
Yazar olmak sizi şiirden koparabildi mi?
Sizi şair olmaya iten gerçek sebep nedir?
Lise Türkçe
Haber Metni
2. Sanat serüvenime yazarlıkla başladım ama benim niyetim başlangıçta yazar değil, şair olmaktı. Çünkü olaylara gerçekçi bir gözle değil, duygusal bir bakış açısıyla bakıyordum. Her şeyi sözcüklerin dansıyla anlatmak bana keyif verici geliyordu. Söyleyeceklerimizi iki dizeden oluşmuş küçük gruplarla anlatmak, uzun yazılara oranla daha cazipti. Gerçek başarı da kanımca duygusal bir ağ örerek anlatıma çekicilik kazandırarak ve bunu da az sözle, şiirsel bir dille ifade etmekti. Böyle yaparak keyif almak istiyordum. Bir an yazarlıkla başlamam, beni şairlikten alıkoyamaz diye düşündüm ve kalemimi şairlik mürekkebimden damıttığım sözcükler üzerine oynatmaya karar vererek şiirler yazdım. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur? Sanat yaşamınıza nasıl başladınız? Şairlikten yazarlığa geçmeyi kendiniz için bir başarı mı sayıyorsunuz? Size şiir yazmak mı düzyazı mı daha çekici geliyor? Yazar olmak sizi şiirden koparabildi mi? Sizi şair olmaya iten gerçek sebep nedir?
39-40. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Ünlü Alman sosyolog Eugen Lemberg'in araştırmalarına
göre radikal milliyetçilik ve şovenizm şöyle belirginleşmiştir:
1. Dünya Savaşı sırasında ülkelerin öz güvenlerini yitirmesi
ve yaşanan kayıplarla birlikte aşağılıklık hislerinin baş
göstermeye başlaması radikal milliyetçilik yani şovenizm
akımının yayılmasında birincil nedendir. Savaş sonunda
bir suçlu arayan tarafların suçu karşılıklı olarak yaşanan
kayıpların acıları ile birbirlerine atması, karşılıklı nefreti ve
beraberinde güçlü milliyetçilik propagandalarını ve şovenizmi
doğurmuştur. Bu dönemlerde siyasi, ekonomik ve politik
olarak gücü elinde bulunduranların bu düşünce akımını
kendi yararlarına kullanıp propagandaları desteklemeleri bu
düşünce yapısının halk arasında daha da yayılmasına ve
yer edinmesine neden olmuştur. Bu propagandalar genel
olarak yabancı milletten insanlara karşı duyulan nefret ve öfke
şeklinde kendini göstermiş ve yayılmıştır.
40. Bu parçada sözü edilen araştırmada radikal milliyetçilik
ve şovenizmle ilgili
I. nefret
II. öfke
III. kin
duygularından hangileri belirginleşmiştir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
C) I ve III
E) I, II ve III
Lise Türkçe
Haber Metni
39-40. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Ünlü Alman sosyolog Eugen Lemberg'in araştırmalarına göre radikal milliyetçilik ve şovenizm şöyle belirginleşmiştir: 1. Dünya Savaşı sırasında ülkelerin öz güvenlerini yitirmesi ve yaşanan kayıplarla birlikte aşağılıklık hislerinin baş göstermeye başlaması radikal milliyetçilik yani şovenizm akımının yayılmasında birincil nedendir. Savaş sonunda bir suçlu arayan tarafların suçu karşılıklı olarak yaşanan kayıpların acıları ile birbirlerine atması, karşılıklı nefreti ve beraberinde güçlü milliyetçilik propagandalarını ve şovenizmi doğurmuştur. Bu dönemlerde siyasi, ekonomik ve politik olarak gücü elinde bulunduranların bu düşünce akımını kendi yararlarına kullanıp propagandaları desteklemeleri bu düşünce yapısının halk arasında daha da yayılmasına ve yer edinmesine neden olmuştur. Bu propagandalar genel olarak yabancı milletten insanlara karşı duyulan nefret ve öfke şeklinde kendini göstermiş ve yayılmıştır. 40. Bu parçada sözü edilen araştırmada radikal milliyetçilik ve şovenizmle ilgili I. nefret II. öfke III. kin duygularından hangileri belirginleşmiştir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II C) I ve III E) I, II ve III
esiyor şim-
daki adıdır.
neybatı ki-
ilçe kıyıla-
an arasin-
melde otuz
ede bulu-
an Cous-
endi ken-
angileri
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8.
Salonun penceresini ardına kadar açtım. Içeriye serin, te-
miz hava hücum etti âdeta. Bu alacakaranlıkta romani-
min sonunu getirmek için senaryolar kuruyordum. Saba-
hin bu saatinde salonu adım adım dolaşıyordum. Roman
kahramanları da sanki benimle dolaşıyordu. Cümleler
zihnimde bir yıldız parıltısı gibi art arda yanıp sönüyordu.
Artık bir tek şey kalıyordu: Yazı masasına oturmak.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak,
Farkl
Farklı duyulardan yararlanılmıştır.
III. kişili anlatımdan yararlanılmıştır.
III. Yinelemelere yer verilmiştir.
W. Betimleyici ögeler kullanılmıştır.
Benzetme yapılmıştır.
yargılarından hangileri söylenemez?
A) Yalnız
B Yalnız II
D) il ve IV
E) Il ve V
C) II ve III
3. ADIM
WICH &
WIDY
Lise Türkçe
Haber Metni
esiyor şim- daki adıdır. neybatı ki- ilçe kıyıla- an arasin- melde otuz ede bulu- an Cous- endi ken- angileri 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8. Salonun penceresini ardına kadar açtım. Içeriye serin, te- miz hava hücum etti âdeta. Bu alacakaranlıkta romani- min sonunu getirmek için senaryolar kuruyordum. Saba- hin bu saatinde salonu adım adım dolaşıyordum. Roman kahramanları da sanki benimle dolaşıyordu. Cümleler zihnimde bir yıldız parıltısı gibi art arda yanıp sönüyordu. Artık bir tek şey kalıyordu: Yazı masasına oturmak. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak, Farkl Farklı duyulardan yararlanılmıştır. III. kişili anlatımdan yararlanılmıştır. III. Yinelemelere yer verilmiştir. W. Betimleyici ögeler kullanılmıştır. Benzetme yapılmıştır. yargılarından hangileri söylenemez? A) Yalnız B Yalnız II D) il ve IV E) Il ve V C) II ve III 3. ADIM WICH & WIDY
9. Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Köprülü köyünde iki
gün önce don olayı meydana geldi. Köylülerin tarla
ve çayırları büyük zarar gördü. Ardahan Valiliği,
hasar tespiti yapılarak köylülerinin zararlarının karşı-
lanacağını açıkladı.
Yukarıdaki parça aşağıdaki hangi yazı türünden
alınmıştır?
A)Haber yazısı
C) Fıkra
E) Eleştiri
B) Makale
D) Söyleşi
12
Lise Türkçe
Haber Metni
9. Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Köprülü köyünde iki gün önce don olayı meydana geldi. Köylülerin tarla ve çayırları büyük zarar gördü. Ardahan Valiliği, hasar tespiti yapılarak köylülerinin zararlarının karşı- lanacağını açıkladı. Yukarıdaki parça aşağıdaki hangi yazı türünden alınmıştır? A)Haber yazısı C) Fıkra E) Eleştiri B) Makale D) Söyleşi 12
19. (1) Genel olarak edebiyat özelde ise şiir, sosyal ve insani
meselelere sırtını dönemez. (II) Şairler, içinde yaşadık-
ları toplumun sözcüsüdürler; üstelik bú sadece toplumcu
şairlerle sınırlı bir yargı da değildir. (III) Mehmet Akif de
Sartre'in "Yazmak özgürlük istemenin bir biçimidir." ifade-
sinin en çok yakıştığı şairlerdendir. (IV) Sanatında estetik
kaygı dışında herhangi bir amaç bulunmadığını iddia eden
bir başka deyişle sanatı sanat için yapan yazar ve şair-
lerin eserlerine bakıldığında da içinde yaşadığı toplumun
kültürüne, değerlerine, kaygılarına önceliklerine dair izler
görmek mümkündür. (V) Kısacası her şair bir toplumun
çocuğudur ve ondan beslenir.
Bu parçada yer alan numaralanmış cümlelerin hangisi
anlatımın akışını bozmaktadır?
A) I
B) II
C) III
DVIV
E) V
Lise Türkçe
Haber Metni
19. (1) Genel olarak edebiyat özelde ise şiir, sosyal ve insani meselelere sırtını dönemez. (II) Şairler, içinde yaşadık- ları toplumun sözcüsüdürler; üstelik bú sadece toplumcu şairlerle sınırlı bir yargı da değildir. (III) Mehmet Akif de Sartre'in "Yazmak özgürlük istemenin bir biçimidir." ifade- sinin en çok yakıştığı şairlerdendir. (IV) Sanatında estetik kaygı dışında herhangi bir amaç bulunmadığını iddia eden bir başka deyişle sanatı sanat için yapan yazar ve şair- lerin eserlerine bakıldığında da içinde yaşadığı toplumun kültürüne, değerlerine, kaygılarına önceliklerine dair izler görmek mümkündür. (V) Kısacası her şair bir toplumun çocuğudur ve ondan beslenir. Bu parçada yer alan numaralanmış cümlelerin hangisi anlatımın akışını bozmaktadır? A) I B) II C) III DVIV E) V
x
3. 1. Makale
II. Biyografi
III. Deneme X
IV. Ani
V. Fıkra
VI. Röportaj
Yukarıdakilerden hangileri gazete çevresinde ge-
lişen yazınsal türlerden değildir?
ve II
B) II ve IV
D) II, IV ve V
C) II, III ve IV
E) IV ve VI
BAS
a
Lise Türkçe
Haber Metni
x 3. 1. Makale II. Biyografi III. Deneme X IV. Ani V. Fıkra VI. Röportaj Yukarıdakilerden hangileri gazete çevresinde ge- lişen yazınsal türlerden değildir? ve II B) II ve IV D) II, IV ve V C) II, III ve IV E) IV ve VI BAS a
123. Aşağıdakilerin hangisinde gazete
çevresinde gelişen
metinler bir arada verilmiştir?
A) Sohbet - fikra - makale - deneme - eleştiri
B) Sohbet - fikra - anı - deneme - mektup
C) Sohbet - makale - günlük - otobiyografi -
ani
D) Anı - biyografi - gezi yazısı - eleştiri - fıkra
E) Eleştiri - gezi yazısı - fıkra - deneme -
makale
Lise Türkçe
Haber Metni
123. Aşağıdakilerin hangisinde gazete çevresinde gelişen metinler bir arada verilmiştir? A) Sohbet - fikra - makale - deneme - eleştiri B) Sohbet - fikra - anı - deneme - mektup C) Sohbet - makale - günlük - otobiyografi - ani D) Anı - biyografi - gezi yazısı - eleştiri - fıkra E) Eleştiri - gezi yazısı - fıkra - deneme - makale
eylemlere oluş
ullanılmıştır?
Fiiller
Bak, göreceksin bende başladığını güzün
Ayaza karşı titrer dallardaki yapraklar
Sararır, tek tük kalır, düşerler bütün bütün
Kuş sesleri kesilmiş, yıkık boş tapınaklar
Ölüm döşeğindeymiş gibi fersiz yatarlar
B) 11
Bu şiirin hangi dizesinde "haber kipi"yle çekimlenmemiş
bir fiil kullanılmıştır?
C) III
Aşağıdaki cü
bildirmekte
D) IV
A) İletişim
B) Meml
C) Tren
Aks
EV
E) Ra
Lise Türkçe
Haber Metni
eylemlere oluş ullanılmıştır? Fiiller Bak, göreceksin bende başladığını güzün Ayaza karşı titrer dallardaki yapraklar Sararır, tek tük kalır, düşerler bütün bütün Kuş sesleri kesilmiş, yıkık boş tapınaklar Ölüm döşeğindeymiş gibi fersiz yatarlar B) 11 Bu şiirin hangi dizesinde "haber kipi"yle çekimlenmemiş bir fiil kullanılmıştır? C) III Aşağıdaki cü bildirmekte D) IV A) İletişim B) Meml C) Tren Aks EV E) Ra
}
{
}
}
}
{
}
1
{
B
18. Bir haberin yanlışlığını ortaya koymak için o haberin
muhataplarının gazeteye gönderdiği, yazılanların doğ-
ru olmadığını belirten yalanlama metnine ne ad verilir?
A) Manşet
B) Tekzip
C) Ajans
YATİK
D) Asparagas
E) Sansasyonel
Lise Türkçe
Haber Metni
} { } } } { } 1 { B 18. Bir haberin yanlışlığını ortaya koymak için o haberin muhataplarının gazeteye gönderdiği, yazılanların doğ- ru olmadığını belirten yalanlama metnine ne ad verilir? A) Manşet B) Tekzip C) Ajans YATİK D) Asparagas E) Sansasyonel