Servetifünun Edebiyatında Anı Soruları

28............ türünde eser veren bir sanatçı, geçmiş zamanı
anlatır. Bu türde yazılmış bir eseri okuduğunuzda geçmi-
şe tanıklık eder, onun içinde yaşarsınız. Yakup Kadri'nin
"Zoraki Diplomat" ve Halit Ziya'nın "Kırk Yıl" adlı eserleri
bu türün örneklerindendir.
Bu parçada tanıtılan düzyazı türü aşağıdakilerden
hangisidir?
to 118 (0
LA) Biyografi
C) Ani
LEXMektup
BLOtobiyografi
DLGünlük
Lise Türkçe
Servetifünun Edebiyatında Anı
28............ türünde eser veren bir sanatçı, geçmiş zamanı anlatır. Bu türde yazılmış bir eseri okuduğunuzda geçmi- şe tanıklık eder, onun içinde yaşarsınız. Yakup Kadri'nin "Zoraki Diplomat" ve Halit Ziya'nın "Kırk Yıl" adlı eserleri bu türün örneklerindendir. Bu parçada tanıtılan düzyazı türü aşağıdakilerden hangisidir? to 118 (0 LA) Biyografi C) Ani LEXMektup BLOtobiyografi DLGünlük
23. Ayça: Edebiyatımızda "Çile şairi" olarak bilinen sanatçının
şiirlerinin hepsini okudum.
D
Kerem: Ben sözünü ettiğin şairin oyunlarından birini oku-
dum.
Ayça: O; Cumhuriyet Dönemi'nin öykü, roman, tiyatro, şi-
ir ve gezi yazısı türlerinde eserler veren önemli bir sanat-
çısıdır. Sen onun edebiyatımızdaki yerini nasıl anlatırsın?
Kerem:
----.
Bu diyalog ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Ayça ve Kerem, Necip Fazıl hakkında konuşmaktadır.
B) Kerem, Bir Adam Yaratmak adlı eseri okumuş olabilir.
C) Ayça'nın sözlerinden birinde bilgi yanlışı vardır.
D) Babiâli adlı eser, söz konusu sanatçının gezi türündeki
eserdir.
E) Bu diyalogda boş bırakılan yere "Siyasi, fikri, edebî ka-
rakterdeki Büyük Doğu dergisini çıkaran, Cumhuriyet
Dönemi Türk şiirinin mistik şairidir." getirilebilir.
Lise Türkçe
Servetifünun Edebiyatında Anı
23. Ayça: Edebiyatımızda "Çile şairi" olarak bilinen sanatçının şiirlerinin hepsini okudum. D Kerem: Ben sözünü ettiğin şairin oyunlarından birini oku- dum. Ayça: O; Cumhuriyet Dönemi'nin öykü, roman, tiyatro, şi- ir ve gezi yazısı türlerinde eserler veren önemli bir sanat- çısıdır. Sen onun edebiyatımızdaki yerini nasıl anlatırsın? Kerem: ----. Bu diyalog ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Ayça ve Kerem, Necip Fazıl hakkında konuşmaktadır. B) Kerem, Bir Adam Yaratmak adlı eseri okumuş olabilir. C) Ayça'nın sözlerinden birinde bilgi yanlışı vardır. D) Babiâli adlı eser, söz konusu sanatçının gezi türündeki eserdir. E) Bu diyalogda boş bırakılan yere "Siyasi, fikri, edebî ka- rakterdeki Büyük Doğu dergisini çıkaran, Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinin mistik şairidir." getirilebilir.
11. Hepsi bu sözü beğenip çıkmaya yol aradılar,
bulamadılar. O zaman bir demirci dedi ki: "Burada
bir demir madeni var. Yalın kata benziyor.
Şunun demirini eritsek bir yol olurdu." Varip ol
yeri gördüler ve bu sözü de beğendiler. Dağın
geniş yerine bir kat odun, bir kat kömür dizdiler.
Tanrı'nın gücüyle ateş kızdıktan sonra demir dağ
eriyip akıverdi. Yüklü deve çıkacak kadar yol oldu.
Bu parça aşağıdaki destanların hangisinden
alınmış olabilir?
A) Oğuz Kağan
B) Ergenekon
C) Bozkurt
D) Manas
E) Türeyiş
sinavyayin.com
Lise Türkçe
Servetifünun Edebiyatında Anı
11. Hepsi bu sözü beğenip çıkmaya yol aradılar, bulamadılar. O zaman bir demirci dedi ki: "Burada bir demir madeni var. Yalın kata benziyor. Şunun demirini eritsek bir yol olurdu." Varip ol yeri gördüler ve bu sözü de beğendiler. Dağın geniş yerine bir kat odun, bir kat kömür dizdiler. Tanrı'nın gücüyle ateş kızdıktan sonra demir dağ eriyip akıverdi. Yüklü deve çıkacak kadar yol oldu. Bu parça aşağıdaki destanların hangisinden alınmış olabilir? A) Oğuz Kağan B) Ergenekon C) Bozkurt D) Manas E) Türeyiş sinavyayin.com
nları-
darla-
endir.
I kul.
bu tü-
divan
Ünün
mek-
lere
anip
D) Seyahatname - Evliya Çelebi
E) Avrupa Seyahatnamesi- Mustafa Sait Bey
5. Gazeteci ve politikacı kimliği olan Hüseyin Cahit Yalçın'ın
aynı zamanda İttihat ve Terakki Partisi üyesi hatta partinin
sözcüsü olması,---- adlı anı kitabının değerini daha da artı-
rır. Odaklandığı başlıca konular arasında İttihat ve Terakki
Partisi'nin idealizmi, eski ve yeni çatışmaları, reform deneme-
leri, azınlıkların yıkıcı faaliyetleri, parti kavgaları, iç isyanlar,
Balkan ve Birinci Dünya Savaşlarında Osmanlı politikası yer
alır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) Edebi Hatıralar
B) Siyasal Anılar
C) Saray ve Ötesi
D) Matbuat Hatıraları
R
E) Bir Acı Hikâye
Lise Türkçe
Servetifünun Edebiyatında Anı
nları- darla- endir. I kul. bu tü- divan Ünün mek- lere anip D) Seyahatname - Evliya Çelebi E) Avrupa Seyahatnamesi- Mustafa Sait Bey 5. Gazeteci ve politikacı kimliği olan Hüseyin Cahit Yalçın'ın aynı zamanda İttihat ve Terakki Partisi üyesi hatta partinin sözcüsü olması,---- adlı anı kitabının değerini daha da artı- rır. Odaklandığı başlıca konular arasında İttihat ve Terakki Partisi'nin idealizmi, eski ve yeni çatışmaları, reform deneme- leri, azınlıkların yıkıcı faaliyetleri, parti kavgaları, iç isyanlar, Balkan ve Birinci Dünya Savaşlarında Osmanlı politikası yer alır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Edebi Hatıralar B) Siyasal Anılar C) Saray ve Ötesi D) Matbuat Hatıraları R E) Bir Acı Hikâye
19. I. "Bağbozumu" ve "Kıvılcımlı Gül" adlı eseri vardır
Kırk Yıl" isimli anı kitabını yazmıştır.
III. "Firak-ı Irak" şiir türünde eseridir.
IV. "Eylül" adlı romanı ilk psikolojik romanımızdır.
V. "Siyah İnciler" isimli mensur şiirin yazarıdır.
Aşağıdaki yazarlardan hangisi hakkında numaralanmış
öncüllerde bilgi yoktur?
Tevfik Fikret
BY Hüseyin Siret Özsever
C) Halit Ziya Uşaklıgil
D) Süleyman Nazif
E) Mehmet Rauf
Lise Türkçe
Servetifünun Edebiyatında Anı
19. I. "Bağbozumu" ve "Kıvılcımlı Gül" adlı eseri vardır Kırk Yıl" isimli anı kitabını yazmıştır. III. "Firak-ı Irak" şiir türünde eseridir. IV. "Eylül" adlı romanı ilk psikolojik romanımızdır. V. "Siyah İnciler" isimli mensur şiirin yazarıdır. Aşağıdaki yazarlardan hangisi hakkında numaralanmış öncüllerde bilgi yoktur? Tevfik Fikret BY Hüseyin Siret Özsever C) Halit Ziya Uşaklıgil D) Süleyman Nazif E) Mehmet Rauf
B) Olaylar olduğu gibi
© Açık, sade, yalın, duru ve içten bir anlatır kulla
nılmalıdır.
Anı yazarı anlattıklarını ve gördüklerini ispatlamak
belgelemek zorundadır.
E) Ani yazılırken mümkün olduğu kadar tarafsız ol-
maya çalışılmalıdır.
. Tarihe, topluma, sanata şekil ya da yön vermiş kimse-
lerin hayatı daima insanların ilgisini çekmiştir. Sanat,
bilim ve meslek dallarında ve daha başka sahalarda
isim yapmış insanlar üzerinde genel bilgilerden daha
özel bilgiler verir. Bu özelliğinden dolayı bu türe daima
ilgi duyulmuştur.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi üzerinde
durulmuştur?
A) Biyografi
B) Otobiyografi
C) Günlük
D) Monografi
E) Hatira
Ho
caur
Lise Türkçe
Servetifünun Edebiyatında Anı
B) Olaylar olduğu gibi © Açık, sade, yalın, duru ve içten bir anlatır kulla nılmalıdır. Anı yazarı anlattıklarını ve gördüklerini ispatlamak belgelemek zorundadır. E) Ani yazılırken mümkün olduğu kadar tarafsız ol- maya çalışılmalıdır. . Tarihe, topluma, sanata şekil ya da yön vermiş kimse- lerin hayatı daima insanların ilgisini çekmiştir. Sanat, bilim ve meslek dallarında ve daha başka sahalarda isim yapmış insanlar üzerinde genel bilgilerden daha özel bilgiler verir. Bu özelliğinden dolayı bu türe daima ilgi duyulmuştur. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmuştur? A) Biyografi B) Otobiyografi C) Günlük D) Monografi E) Hatira Ho caur
nylpli ol oli
- ----, bir kimsenin başından geçen ya da yaşadığı dönem-
de tanık olduğu olayları ve durumları konu edindiği yazı
türüdür. Bu yazı türünün yazılma amaçları arasında; ha-
yat tecrübelerini paylaşmak, olaylara açıklık kazandırmak,
unutulmaya yüz tutan toplum değerlerini tanıtmak ve ya-
şatmak gibi unsurlar sayılabilir. Bu türün yazarı; yaşadığı
olayı, üstünden zaman geçtikten sonra tarafsız bir bakış
açısıyla kaleme almaya, gerçeğe bağlı kalmaya, içten bir
anlatım kullanmaya dikkat eder. Yazar, anlatımda mek-
tup, fotoğraf, günlük gibi belgelerden de yararlanabilir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi-
si getirilebilir?
A) Günlük
B) Fikra
C) Deneme
E) Sohbet
D) Ani
Lise Türkçe
Servetifünun Edebiyatında Anı
nylpli ol oli - ----, bir kimsenin başından geçen ya da yaşadığı dönem- de tanık olduğu olayları ve durumları konu edindiği yazı türüdür. Bu yazı türünün yazılma amaçları arasında; ha- yat tecrübelerini paylaşmak, olaylara açıklık kazandırmak, unutulmaya yüz tutan toplum değerlerini tanıtmak ve ya- şatmak gibi unsurlar sayılabilir. Bu türün yazarı; yaşadığı olayı, üstünden zaman geçtikten sonra tarafsız bir bakış açısıyla kaleme almaya, gerçeğe bağlı kalmaya, içten bir anlatım kullanmaya dikkat eder. Yazar, anlatımda mek- tup, fotoğraf, günlük gibi belgelerden de yararlanabilir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi- si getirilebilir? A) Günlük B) Fikra C) Deneme E) Sohbet D) Ani
12. Türkçeye Farsçadan gelen “perde" sözü; örtü, bölme,
makam, ahenk, ses tonu, tiyatro bölümü, ekran, engel
gibi çeşitli anlamlarda kullanılıyor. Ayrıca perde açmak,
perdeyi aşmak, perde çekmek, perde kapamak, perde
ve
indirmek, gönülperdesi, göz perdesi, üst perdeden
11
IV
V
konuşmak, tiyatro perdesi gibi türlü şekil ve çok çeşitli
yerlerde kullanılır.
n
Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazi-
mi yanlıştır?
r-
A) I
B) II
III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Servetifünun Edebiyatında Anı
12. Türkçeye Farsçadan gelen “perde" sözü; örtü, bölme, makam, ahenk, ses tonu, tiyatro bölümü, ekran, engel gibi çeşitli anlamlarda kullanılıyor. Ayrıca perde açmak, perdeyi aşmak, perde çekmek, perde kapamak, perde ve indirmek, gönülperdesi, göz perdesi, üst perdeden 11 IV V konuşmak, tiyatro perdesi gibi türlü şekil ve çok çeşitli yerlerde kullanılır. n Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazi- mi yanlıştır? r- A) I B) II III D) IV E) V
10. Bir ülkede yer alan A yöresindeki arazi daha önce bozkırlar-
la kaplı iken yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile genç bir
ormanlık alan hâline dönüştürülmüştür.
Bu durum A yöresi için;
S
A
R
1.
erozyon,
II. sel ve taşkın,
III. heyelan,
IV. deprem
afetlerinden hangilerine yönelik önlem alındığını gös-
terir?
A) I ve II
B) I ve III
C) Il ve III
E) HI ve IV
D) II ve IV
Lise Türkçe
Servetifünun Edebiyatında Anı
10. Bir ülkede yer alan A yöresindeki arazi daha önce bozkırlar- la kaplı iken yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile genç bir ormanlık alan hâline dönüştürülmüştür. Bu durum A yöresi için; S A R 1. erozyon, II. sel ve taşkın, III. heyelan, IV. deprem afetlerinden hangilerine yönelik önlem alındığını gös- terir? A) I ve II B) I ve III C) Il ve III E) HI ve IV D) II ve IV
A
A
TYT/TÜRKÇE
14. Polonyalı düşünür ve yazar Stanislaw Lem, fütüroloji ve
edebiyat eleştirisi dâhil olmak üzere çeşitli konularda
denemeler ve hikâyeler kaleme alarak yazın hayatına
başlamıştır; 1950'lerden 2000'lere kadar hem bilim kurgu
hem de felsefi ve gelecek bilimi olmak üzere yayımladığı
kitaplarıyla "Aden, Dönüşüm Hastanesi, Ölümlü Makine-
ler..." adını duyurmuş olmasına rağmen üç kez sinemaya
uyarlanan, dünya çapında en uzun metrajlı film olma
özelliği taşıyan Solaris adlı kitabıyla anılmıştır.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir yan-
lışlık yapılmıştır?
A) Üç nokta (...)
B) Tırnak işareti ("")
C) Virgül (,)
D) Kesme işareti (')
E) Noktalı virgül (;)
Lise Türkçe
Servetifünun Edebiyatında Anı
A A TYT/TÜRKÇE 14. Polonyalı düşünür ve yazar Stanislaw Lem, fütüroloji ve edebiyat eleştirisi dâhil olmak üzere çeşitli konularda denemeler ve hikâyeler kaleme alarak yazın hayatına başlamıştır; 1950'lerden 2000'lere kadar hem bilim kurgu hem de felsefi ve gelecek bilimi olmak üzere yayımladığı kitaplarıyla "Aden, Dönüşüm Hastanesi, Ölümlü Makine- ler..." adını duyurmuş olmasına rağmen üç kez sinemaya uyarlanan, dünya çapında en uzun metrajlı film olma özelliği taşıyan Solaris adlı kitabıyla anılmıştır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir yan- lışlık yapılmıştır? A) Üç nokta (...) B) Tırnak işareti ("") C) Virgül (,) D) Kesme işareti (') E) Noktalı virgül (;)
14. Polonyalı düşünür ve yazar Stanislaw Lem, fütüroloji ve
16
edebiyat eleştirisi dâhil olmak üzere çeşitli konularda
denemeler ve hikâyeler kaleme alarak yazın hayatına
başlamıştır; 1950'lerden 2000'lere kadar hem bilim kurgu
hem de felsefi ve gelecek bilimi olmak üzere yayımladığı
kitaplarıyla "Aden, Dönüşüm Hastanesi, Ölümlü Makine-
ler..." adını duyurmuş olmasına rağmen üç kez sinemaya
uyarlanan, dünya çapında en uzun metrajlı film olma
özelliği taşıyan Solaris adlı kitabıyla anılmıştır.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir yan-
lışlık yapılmıştır?
A) Üç nokta (...)
B) Tırnak işareti (" ")
€) Virgül (₁)
D) Kesme işareti (')
E) Noktalı virgül (;)
Lise Türkçe
Servetifünun Edebiyatında Anı
14. Polonyalı düşünür ve yazar Stanislaw Lem, fütüroloji ve 16 edebiyat eleştirisi dâhil olmak üzere çeşitli konularda denemeler ve hikâyeler kaleme alarak yazın hayatına başlamıştır; 1950'lerden 2000'lere kadar hem bilim kurgu hem de felsefi ve gelecek bilimi olmak üzere yayımladığı kitaplarıyla "Aden, Dönüşüm Hastanesi, Ölümlü Makine- ler..." adını duyurmuş olmasına rağmen üç kez sinemaya uyarlanan, dünya çapında en uzun metrajlı film olma özelliği taşıyan Solaris adlı kitabıyla anılmıştır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir yan- lışlık yapılmıştır? A) Üç nokta (...) B) Tırnak işareti (" ") €) Virgül (₁) D) Kesme işareti (') E) Noktalı virgül (;)
17. Polonyalı düşünür ve yazar Stanislaw Lem, fütüroloji ve
edebiyat eleştirisi dâhil olmak üzere çeşitli konularda
denemeler ve hikâyeler kaleme alarak yazın hayatına
başlamıştır; 1950'lerden 2000'lere kadar hem bilim kurgu
hem de felsefi ve gelecek bilimi olmak üzere yayımladığı
kitaplarıyla "Aden, Dönüşüm Hastanesi, Ölümlü Makine-
ler..." adını duyurmuş olmasına rağmen üç kez sinemaya
uyarlanan, dünya çapında en uzun metrajlı film olma
özelliği taşıyan Solaris adlı kitabıyla anılmıştır.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir yan-
lışlık yapılmıştır?
AYU
AUç nokta (...)
Ⓡ
B) Tırnak işareti (" ")
T
C) Virgül (,) V
D) Kesme işareti ()
E) Noktalı virgül (;)
Lise Türkçe
Servetifünun Edebiyatında Anı
17. Polonyalı düşünür ve yazar Stanislaw Lem, fütüroloji ve edebiyat eleştirisi dâhil olmak üzere çeşitli konularda denemeler ve hikâyeler kaleme alarak yazın hayatına başlamıştır; 1950'lerden 2000'lere kadar hem bilim kurgu hem de felsefi ve gelecek bilimi olmak üzere yayımladığı kitaplarıyla "Aden, Dönüşüm Hastanesi, Ölümlü Makine- ler..." adını duyurmuş olmasına rağmen üç kez sinemaya uyarlanan, dünya çapında en uzun metrajlı film olma özelliği taşıyan Solaris adlı kitabıyla anılmıştır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir yan- lışlık yapılmıştır? AYU AUç nokta (...) Ⓡ B) Tırnak işareti (" ") T C) Virgül (,) V D) Kesme işareti () E) Noktalı virgül (;)
17. Polonyalı düşünür ve yazar Stanislaw Lem, fütüroloji ve
edebiyat eleştirisi dâhil olmak üzere çeşitli konularda
denemeler ve hikâyeler kaleme alarak yazın hayatına
başlamıştır;/1950'lerden 2000'lere kadar hem bilim kurgu
hem de felsefi ve gelecek bilimi olmak üzere yayımladığı
kitaplarıyla "Aden, Dönüşüm Hastanesi, Ölümlü Makine-
ler..." adını duyurmuş olmasına rağmen üç kez sinemaya
uyarlanan, dünya çapında en uzun metrajlı film olma
özelliği taşıyan Solaris adlı kitabıyla anılmıştır.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir yan-
lışlık yapılmıştır?
A) Üç nokta (...)
B) Timnak işareti (“.”)
C) Virgül ()
D) Kesme işareti ()
E) Noktalı virgül (-)
Lise Türkçe
Servetifünun Edebiyatında Anı
17. Polonyalı düşünür ve yazar Stanislaw Lem, fütüroloji ve edebiyat eleştirisi dâhil olmak üzere çeşitli konularda denemeler ve hikâyeler kaleme alarak yazın hayatına başlamıştır;/1950'lerden 2000'lere kadar hem bilim kurgu hem de felsefi ve gelecek bilimi olmak üzere yayımladığı kitaplarıyla "Aden, Dönüşüm Hastanesi, Ölümlü Makine- ler..." adını duyurmuş olmasına rağmen üç kez sinemaya uyarlanan, dünya çapında en uzun metrajlı film olma özelliği taşıyan Solaris adlı kitabıyla anılmıştır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir yan- lışlık yapılmıştır? A) Üç nokta (...) B) Timnak işareti (“.”) C) Virgül () D) Kesme işareti () E) Noktalı virgül (-)
B.
27. Yüzyılların eleklerinden süzülerek gelmiş tarihsel
mirasımız olan dilimizin sözcüklerini hırpalamak doğru
değil. Arapça, Farsça, Türkçe, Fransızca, Ingilizce vs.
olmaları hiç fark etmez. Asil olan onların ne anlatmak
istediğidir
. Budanır veya değişime uğrarlarsa eğer
yüklendikleri anlamı bize taşıma özelliğini tümden
yitirirler. Onlar yok olurken bilgi eksilir ve sonuçta biz
çoraklaşırız. Sayılar ve dili oluşturan harflerle sözcükler
bütün şifrelerin anahtarı olduğuna göre, bu durumda
tek bir harfin kaybolması bile çok önemlidir. “Sıfır"ın
kaybolması gibi bir şey bu. Düşünsenize “sıfır”sız ne
yapardık?
Bu parçada özellikle aşağıdakilerin hangisi
eleştirilmektedir?
A) Dile ait söz değerlerinin yerinde ve doğru
kullanılmaması
B) Dile ve sözcüklere doğal akışın dışında yapılan
müdahaleler
C) Toplumda dil bilincinin yeterince gelişmemiş olması
D) Yeni sözcükler türetmenin dile zarar vermesi
E) Dilin, toplumsal kültürü gelecek nesillere taşıyan
işlevinin görmezden gelinmesi
Lise Türkçe
Servetifünun Edebiyatında Anı
B. 27. Yüzyılların eleklerinden süzülerek gelmiş tarihsel mirasımız olan dilimizin sözcüklerini hırpalamak doğru değil. Arapça, Farsça, Türkçe, Fransızca, Ingilizce vs. olmaları hiç fark etmez. Asil olan onların ne anlatmak istediğidir . Budanır veya değişime uğrarlarsa eğer yüklendikleri anlamı bize taşıma özelliğini tümden yitirirler. Onlar yok olurken bilgi eksilir ve sonuçta biz çoraklaşırız. Sayılar ve dili oluşturan harflerle sözcükler bütün şifrelerin anahtarı olduğuna göre, bu durumda tek bir harfin kaybolması bile çok önemlidir. “Sıfır"ın kaybolması gibi bir şey bu. Düşünsenize “sıfır”sız ne yapardık? Bu parçada özellikle aşağıdakilerin hangisi eleştirilmektedir? A) Dile ait söz değerlerinin yerinde ve doğru kullanılmaması B) Dile ve sözcüklere doğal akışın dışında yapılan müdahaleler C) Toplumda dil bilincinin yeterince gelişmemiş olması D) Yeni sözcükler türetmenin dile zarar vermesi E) Dilin, toplumsal kültürü gelecek nesillere taşıyan işlevinin görmezden gelinmesi
TYT/Türkçe
27.
25. Yüzyılların eleklerinden süzülerek gelmiş tarihsel
mirasımız olan dilimizin sözcüklerini hırpalamak doğru
değil
. Arapça, Farsça, Türkçe, Fransızca, ingilizce vs.
olmaları hiç fark etmez. Asil olan onların ne anlatmak
istediğidir. Budanır veya değişime uğrarlarsa eğer
yüklendikleri anlamı bize taşıma özelliğini tümden
yitirirler. Onlar yok olurken bilgi eksilir ve sonuçta biz
çoraklaşırız. Sayılar ve dili oluşturan harflerle sözcükler
bütün şifrelerin anahtarı olduğuna göre, bu durumda
tek bir harfin kaybolması bile çok önemlidir. “Sıfır"ın
kaybolması gibi bir şey bu. Düşünsenize "sıfır"siz ne
yapardik?
Bu parçada özellikle aşağıdakilerin hangisi
eleştirilmektedir?
A) Dile ait söz değerlerinin yerinde ve doğru
kullanılmaması
B) Dile ve sözcüklere doğal akışın dışında yapılan
müdahaleler
C) Toplumda dil bilincinin yeterince gelişmemiş olması
D) Yeni sözcükler türetmenin dile zarar vermesi
E) Dilin, toplumsal kültürü gelecek nesillere taşıyan
işlevinin görmezden gelinmesi
B
Lise Türkçe
Servetifünun Edebiyatında Anı
TYT/Türkçe 27. 25. Yüzyılların eleklerinden süzülerek gelmiş tarihsel mirasımız olan dilimizin sözcüklerini hırpalamak doğru değil . Arapça, Farsça, Türkçe, Fransızca, ingilizce vs. olmaları hiç fark etmez. Asil olan onların ne anlatmak istediğidir. Budanır veya değişime uğrarlarsa eğer yüklendikleri anlamı bize taşıma özelliğini tümden yitirirler. Onlar yok olurken bilgi eksilir ve sonuçta biz çoraklaşırız. Sayılar ve dili oluşturan harflerle sözcükler bütün şifrelerin anahtarı olduğuna göre, bu durumda tek bir harfin kaybolması bile çok önemlidir. “Sıfır"ın kaybolması gibi bir şey bu. Düşünsenize "sıfır"siz ne yapardik? Bu parçada özellikle aşağıdakilerin hangisi eleştirilmektedir? A) Dile ait söz değerlerinin yerinde ve doğru kullanılmaması B) Dile ve sözcüklere doğal akışın dışında yapılan müdahaleler C) Toplumda dil bilincinin yeterince gelişmemiş olması D) Yeni sözcükler türetmenin dile zarar vermesi E) Dilin, toplumsal kültürü gelecek nesillere taşıyan işlevinin görmezden gelinmesi B
17. Polonyalı düşünür ve yazar Stanislaw Lem, fütüroloji ve
edebiyat eleştirisi dâhil olmak üzere çeşitli konularda
denemeler ve hikâyeler kaleme alarak yazın hayatına
başlamıştır; 1950'lerden 2000'lere kadar hem bilim kurgu
hem de felsefi ve gelecek bilimi olmak üzere yayımladığı
kitaplarıyla "Aden, Dönüşüm Hastanesi, Ölümlü Makine-
ler..." adını duyurmuş olmasına rağmen üç kez sinemaya
uyarlanan, dünya çapında en uzun metrajlı film olma
özelliği taşıyan Solaris adlı kitabıyla anılmıştır.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir yan-
lışlık yapılmıştır?
A) Üç nokta (...)
B) Tırnak işareti (“”)
C) Virgül (9)
D) Kesme işareti (')
E) Noktalı virgül (:)
Lise Türkçe
Servetifünun Edebiyatında Anı
17. Polonyalı düşünür ve yazar Stanislaw Lem, fütüroloji ve edebiyat eleştirisi dâhil olmak üzere çeşitli konularda denemeler ve hikâyeler kaleme alarak yazın hayatına başlamıştır; 1950'lerden 2000'lere kadar hem bilim kurgu hem de felsefi ve gelecek bilimi olmak üzere yayımladığı kitaplarıyla "Aden, Dönüşüm Hastanesi, Ölümlü Makine- ler..." adını duyurmuş olmasına rağmen üç kez sinemaya uyarlanan, dünya çapında en uzun metrajlı film olma özelliği taşıyan Solaris adlı kitabıyla anılmıştır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir yan- lışlık yapılmıştır? A) Üç nokta (...) B) Tırnak işareti (“”) C) Virgül (9) D) Kesme işareti (') E) Noktalı virgül (:)