Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Divan Şiiri Soruları

Tesbit edip bunları eserlerine yansıtması
araya gelerek onların sorunlarını
D) Toplumsal gerçekleri eserlerine çarpıcı bir şekilde
yansıtmayı bilmesi
E) Halkı kendi sorunlarıyla karşı karşıya getirecek tarz-
da eserler yazarak gerçekleri halkın görmesini sağ-
laması
7. Bir sen ü bir ben ü bir mutrib-i pâkîze-edâ
İznin olursa eğer bir de Nedîm-i şeydâ
Gayrı yarânı bugünlük edip ey şuh fedâ
Gidelim serv-i revânım yürü Sa'dâbâd'e
Bu şiirden hareketle dönemin zihniyetiyle ilgili ola-
rak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Dir
A) Klasik şiir geleneğinden uzaklaşıldığına
B) Didaktik şiirlerin ilgi gördüğüne
C) Sanatın toplumsal sorunları anlatmanın bir aracı
hâline geldiğine
D) Zevk ve eğlence hayatının şiire konu olduğuna
E) Millî duyguların edebî eserlerde sıklıkla işlendiğine
SORU BANKASI
11
4D Serisi
Lise Türkçe
Divan Şiiri
Tesbit edip bunları eserlerine yansıtması araya gelerek onların sorunlarını D) Toplumsal gerçekleri eserlerine çarpıcı bir şekilde yansıtmayı bilmesi E) Halkı kendi sorunlarıyla karşı karşıya getirecek tarz- da eserler yazarak gerçekleri halkın görmesini sağ- laması 7. Bir sen ü bir ben ü bir mutrib-i pâkîze-edâ İznin olursa eğer bir de Nedîm-i şeydâ Gayrı yarânı bugünlük edip ey şuh fedâ Gidelim serv-i revânım yürü Sa'dâbâd'e Bu şiirden hareketle dönemin zihniyetiyle ilgili ola- rak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Dir A) Klasik şiir geleneğinden uzaklaşıldığına B) Didaktik şiirlerin ilgi gördüğüne C) Sanatın toplumsal sorunları anlatmanın bir aracı hâline geldiğine D) Zevk ve eğlence hayatının şiire konu olduğuna E) Millî duyguların edebî eserlerde sıklıkla işlendiğine SORU BANKASI 11 4D Serisi
Test 18
7. Gördi otlakda yürür öküzler
Odlu gözler ü gerlü gögüzler
Boynuzı bazısının ay gibi
Kiminün halka halka yay gibi
Hâr-ı miskin ider iken seyrân
Kaldı görüp sığırları hayrân
Ne yular derdi ne gam-l pâlân
Ne yük altında haste vù nâlân
Acebe kalur ü tefekkür ider
Kendü ahvâlini tasavvur ider
Yukarıdaki beyitlere yönelik aşağıdaki belirlemelerden
hangisi yapılamaz?
A) Nazım biçimi mesnevidir.
B) Aruzun kısa bir kalıbı kullanılmıştır.
C)
D)
Her beyit kendisi arasında kafiyelenmiştir.
Olay çevresinde gelişen, anlatmaya dayalı metnin yapı
özelliklerini içermektedir.
E) Bir tahmisin biçim özelliklerine sahiptir.
8. Iki genç birbirlerini sevmektedirlor folrat
Lise Türkçe
Divan Şiiri
Test 18 7. Gördi otlakda yürür öküzler Odlu gözler ü gerlü gögüzler Boynuzı bazısının ay gibi Kiminün halka halka yay gibi Hâr-ı miskin ider iken seyrân Kaldı görüp sığırları hayrân Ne yular derdi ne gam-l pâlân Ne yük altında haste vù nâlân Acebe kalur ü tefekkür ider Kendü ahvâlini tasavvur ider Yukarıdaki beyitlere yönelik aşağıdaki belirlemelerden hangisi yapılamaz? A) Nazım biçimi mesnevidir. B) Aruzun kısa bir kalıbı kullanılmıştır. C) D) Her beyit kendisi arasında kafiyelenmiştir. Olay çevresinde gelişen, anlatmaya dayalı metnin yapı özelliklerini içermektedir. E) Bir tahmisin biçim özelliklerine sahiptir. 8. Iki genç birbirlerini sevmektedirlor folrat
Ödev Testi
4. Aşağıdakilerden hangisi "Batı Etkisinde Gelişen Türk
Edebiyatı Dönemi" içinde yer almaz?
A) Millî Edebiyat
B) Divan Edebiyatı
C) Fecriati Topluluğu
D) Tanzimat Edebiyatı
E) Cumhuriyet Edebiyatı
Lise Türkçe
Divan Şiiri
Ödev Testi 4. Aşağıdakilerden hangisi "Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı Dönemi" içinde yer almaz? A) Millî Edebiyat B) Divan Edebiyatı C) Fecriati Topluluğu D) Tanzimat Edebiyatı E) Cumhuriyet Edebiyatı
yleneme
mış olan
nilen kalip
3
AYT-TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
6. (1) Divan şiirinde en çok önem kazanan nazım biçimi "gazel"- 8.
dir. (II) Gazeller kafiyelerinin son harfine göre sıralanırdı. (III)
Düzyazı ikinci planda kalmıştır. Düzyazı türlerinden "tezki-
re"ler şairlerin hayat hikâyelerini öğrenmemiz bakımından
değerlidir. (IV) Divan edebiyatında düzyazıda cümlelerin
ortasında ve sonunda yapılan uyaklara "nazire" adı verilir. (V)
Divan şiirinde beş mesneviden oluşan eserlere de "hamse"
adı verilmiştir.
ulmuştur.
munun işlen
den ziyade
men Türk
ştir.
BENIM HOCAM
Yukarıdaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bilgi
yanlışlığı mevcuttur?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Divan Şiiri
yleneme mış olan nilen kalip 3 AYT-TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 6. (1) Divan şiirinde en çok önem kazanan nazım biçimi "gazel"- 8. dir. (II) Gazeller kafiyelerinin son harfine göre sıralanırdı. (III) Düzyazı ikinci planda kalmıştır. Düzyazı türlerinden "tezki- re"ler şairlerin hayat hikâyelerini öğrenmemiz bakımından değerlidir. (IV) Divan edebiyatında düzyazıda cümlelerin ortasında ve sonunda yapılan uyaklara "nazire" adı verilir. (V) Divan şiirinde beş mesneviden oluşan eserlere de "hamse" adı verilmiştir. ulmuştur. munun işlen den ziyade men Türk ştir. BENIM HOCAM Yukarıdaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bilgi yanlışlığı mevcuttur? A) I B) II C) III D) IV E) V
8. Divan edebiyatı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Arapça, Farsça ve Türkçenin birleşmesinden olu-
şan Osmanlıca adı verilen Türkçe kullanılmıştır.
B) Anlatılan konudan çok, anlatım biçimine önem ve-
rilmiştir.
C) Divan şiirinde "kulak için kafiye" anlayışına bağlı
kalınmıştır.
S
D) Soyut bir edebiyat olması nedeniyle düşünce ve
duygular gerçekte olduğundan farklı biçimde anla-
tilmiştir.
E) Sanat yapmak bir amaç olduğundan edebî sanat-
lardan bolca yararlanılmıştır.
Lise Türkçe
Divan Şiiri
8. Divan edebiyatı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Arapça, Farsça ve Türkçenin birleşmesinden olu- şan Osmanlıca adı verilen Türkçe kullanılmıştır. B) Anlatılan konudan çok, anlatım biçimine önem ve- rilmiştir. C) Divan şiirinde "kulak için kafiye" anlayışına bağlı kalınmıştır. S D) Soyut bir edebiyat olması nedeniyle düşünce ve duygular gerçekte olduğundan farklı biçimde anla- tilmiştir. E) Sanat yapmak bir amaç olduğundan edebî sanat- lardan bolca yararlanılmıştır.
Rİ (DÜZYAZI)
e
ni
k
ri
ir
r.
n
Z
10.
* Naima
Ibrahim Peçevi
* Âşık Paşazade
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen sanatçıların
ortak özelliğidir?
A) Süslü nesir türünde eser vermişlerdir.
B) Kaside biçiminde yazdıkları şiirlerle tanınmışlardır.
C) Tarih alanında eser veren isimlerdir.
D) Aynı yüzyılda eser veren sanatçılardır.
E) Hamse sahibi sanatçılardır.
Lise Türkçe
Divan Şiiri
Rİ (DÜZYAZI) e ni k ri ir r. n Z 10. * Naima Ibrahim Peçevi * Âşık Paşazade Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen sanatçıların ortak özelliğidir? A) Süslü nesir türünde eser vermişlerdir. B) Kaside biçiminde yazdıkları şiirlerle tanınmışlardır. C) Tarih alanında eser veren isimlerdir. D) Aynı yüzyılda eser veren sanatçılardır. E) Hamse sahibi sanatçılardır.
Bi'llâh bu özge ma-
Sen bakma ki defter-i belâdır
Bahtim sifatında bir gazel var
Daim kiluram men anı tekrâr
Aldim o hevesle kilki deste
Bu nazmi dedim şikeste-beste
D) Ben o hurşîdim ki pinhânım derûn-ı zerrede
Hem cihan pür-şu'le-i kevkeb-feşânımdır benim
E) Olsa ne kadar harâb u mağşûş
Yoktur bunu işitmemiş bir gûş
A) Sinan Paşa
C) Mercimek Ahmet
Q
13. Divan edebiyatında düzyazı tarzında yazılan eserlere inşa,
nesir yazarlarına da münşi denilmiştir. Divan nesrinde dil ve
anlatım özellikleri bakımından nesirler sade, orta ve süslü
olmak üzere üçe ayrılmıştır. Süslü nesirde ağır ve kapalı bir
üslubun hâkim olduğu görülmekle beraber söz sanatları ve
tamlamalarla yüklü inşa adı verilen yazılar oluşturulmuştur.
15. yüzyılda yazılan Tazarruname adlı eser, bu türün divan
edebiyatındaki en başarılı örneklerinden kabul edilir.
AYT Deneme Sınavı
60
@
Bu parçada sözü edilen eserin yazarı aşağıdakilerden
hangisidir?
E) Kâtip Çelebi
B Mevlana
D) Nergisi
ill
E
Lise Türkçe
Divan Şiiri
Bi'llâh bu özge ma- Sen bakma ki defter-i belâdır Bahtim sifatında bir gazel var Daim kiluram men anı tekrâr Aldim o hevesle kilki deste Bu nazmi dedim şikeste-beste D) Ben o hurşîdim ki pinhânım derûn-ı zerrede Hem cihan pür-şu'le-i kevkeb-feşânımdır benim E) Olsa ne kadar harâb u mağşûş Yoktur bunu işitmemiş bir gûş A) Sinan Paşa C) Mercimek Ahmet Q 13. Divan edebiyatında düzyazı tarzında yazılan eserlere inşa, nesir yazarlarına da münşi denilmiştir. Divan nesrinde dil ve anlatım özellikleri bakımından nesirler sade, orta ve süslü olmak üzere üçe ayrılmıştır. Süslü nesirde ağır ve kapalı bir üslubun hâkim olduğu görülmekle beraber söz sanatları ve tamlamalarla yüklü inşa adı verilen yazılar oluşturulmuştur. 15. yüzyılda yazılan Tazarruname adlı eser, bu türün divan edebiyatındaki en başarılı örneklerinden kabul edilir. AYT Deneme Sınavı 60 @ Bu parçada sözü edilen eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? E) Kâtip Çelebi B Mevlana D) Nergisi ill E
Ne beyan-ı hâle cüret ne figâna takatim var
Ne recâ-yi vasla gayret ne firaka kudretim var
Yanayım mı hasretinden geçeyim mi ülfetinden
Hele derd ü firkatiden sana bin şikâyetim var
Bu dizelerle ilgili olarak
1. Divan şiiri örneğidir.
Nazım birimi beyittir.
11. Ahenk ölçü ve uyakla sağlanmıştır.
belirlemelerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
Lise Türkçe
Divan Şiiri
Ne beyan-ı hâle cüret ne figâna takatim var Ne recâ-yi vasla gayret ne firaka kudretim var Yanayım mı hasretinden geçeyim mi ülfetinden Hele derd ü firkatiden sana bin şikâyetim var Bu dizelerle ilgili olarak 1. Divan şiiri örneğidir. Nazım birimi beyittir. 11. Ahenk ölçü ve uyakla sağlanmıştır. belirlemelerinden hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III
8.
, Terkibibent'ini, 16. yüzyıl divan edebiyatı şairlerinden
Terkibibent'ine nazire olarak yazmıştır. Biçim ve içe-
rik bakımından iki şiir arasında pek fark yoktur. Her ikisin-
de aynı aruz kalıbı kullanılmıştır. Dil olarak da iki şiir ara-
sında pek fark yoktur.
----
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki-
lerden hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Namık Kemal - Fuzûlî'nin
B) Ziya Paşa - Bağdatlı Ruhi'nin
C Abdülhak Hamit - Nedim'in
D) Şinasi-Şeyh Galip'in
E Recaizâde Mahmut Ekrem - Bâkî'nin
Lise Türkçe
Divan Şiiri
8. , Terkibibent'ini, 16. yüzyıl divan edebiyatı şairlerinden Terkibibent'ine nazire olarak yazmıştır. Biçim ve içe- rik bakımından iki şiir arasında pek fark yoktur. Her ikisin- de aynı aruz kalıbı kullanılmıştır. Dil olarak da iki şiir ara- sında pek fark yoktur. ---- Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki- lerden hangisinde verilenler getirilmelidir? A) Namık Kemal - Fuzûlî'nin B) Ziya Paşa - Bağdatlı Ruhi'nin C Abdülhak Hamit - Nedim'in D) Şinasi-Şeyh Galip'in E Recaizâde Mahmut Ekrem - Bâkî'nin
7.
(1) Aynı sanatçının yazdığı beş mesneviden oluşan külli-
yata, "hamse" denir. (II) Iranlı şair Genceli Nizami, hamse
sahibi olan ilk sanatçıdır. (III) Türk edebiyatında ise Ali Şir
Nevaî, hamse sahibi olan ilk şair olmuştur. (IV) Hamdul-
lah Hamdi, Anadolu sahasında hamse sahibi ilk sanatçı
olurken Taşlıcalı Yahya, Nevizade Atai, Subhizade Feyzi
gibi şairler de hamse sahibi olmuştur. (V) 16. yüzyıl divan
edebiyatı şairlerinden olan Fuzûlî, bir ilkin öncüsü olarak
mensur eserlerinden hamse oluşturmuştur.
P
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde
bir bilgi yanlışı vardır?
griex
C) IIIa) nin D)
A) I nugB) Iulo C) III
D) IV xin E) VE
IV
DYV
Lise Türkçe
Divan Şiiri
7. (1) Aynı sanatçının yazdığı beş mesneviden oluşan külli- yata, "hamse" denir. (II) Iranlı şair Genceli Nizami, hamse sahibi olan ilk sanatçıdır. (III) Türk edebiyatında ise Ali Şir Nevaî, hamse sahibi olan ilk şair olmuştur. (IV) Hamdul- lah Hamdi, Anadolu sahasında hamse sahibi ilk sanatçı olurken Taşlıcalı Yahya, Nevizade Atai, Subhizade Feyzi gibi şairler de hamse sahibi olmuştur. (V) 16. yüzyıl divan edebiyatı şairlerinden olan Fuzûlî, bir ilkin öncüsü olarak mensur eserlerinden hamse oluşturmuştur. P Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? griex C) IIIa) nin D) A) I nugB) Iulo C) III D) IV xin E) VE IV DYV
1. Vesiletü'n Necat, beşeri aşk konulu bir mesnevidir.
11. Bursa Şehrengizi, bir şehrin güzelliklerini konu alan
mesnevilerdendir.
III. Hüsnü Aşk, tasavvuf konulu mesnevilerdendir.
IV. İskendername, kahramanlık konulu mesneviter
arasında yer alır.
V. Hüsrev ü Şirin, Şeyhi'ye ait bir mesnevidir.
22.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi
yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
10. SINIF (3. DENEME]
D) IV
E) V
25
Lise Türkçe
Divan Şiiri
1. Vesiletü'n Necat, beşeri aşk konulu bir mesnevidir. 11. Bursa Şehrengizi, bir şehrin güzelliklerini konu alan mesnevilerdendir. III. Hüsnü Aşk, tasavvuf konulu mesnevilerdendir. IV. İskendername, kahramanlık konulu mesneviter arasında yer alır. V. Hüsrev ü Şirin, Şeyhi'ye ait bir mesnevidir. 22. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) I B) II C) III 10. SINIF (3. DENEME] D) IV E) V 25
10. Aşağıdaki dizelerden hangisi bir mesneviden alınma-
mıştır?
A) Gelür âvâzeden çün câna rahat
Yaraşmaz sazsız bir lahza sohbet
B) Niçün sohbetlerinde olmaya sâz
Gıdâ-yı rûhdur çün kim hoş-âvâz
C) Ide âvâze çün hayvâna te'sîr
Niçün eylemeye insâna te'sîr
D) Çeng ü def ü ûd uymış usûle
Olmuş rebâbuñ âhengi santûr
E) Nây u tanbur u def ü müsikar
Gâret eyler komaz insânda karâr
Lise Türkçe
Divan Şiiri
10. Aşağıdaki dizelerden hangisi bir mesneviden alınma- mıştır? A) Gelür âvâzeden çün câna rahat Yaraşmaz sazsız bir lahza sohbet B) Niçün sohbetlerinde olmaya sâz Gıdâ-yı rûhdur çün kim hoş-âvâz C) Ide âvâze çün hayvâna te'sîr Niçün eylemeye insâna te'sîr D) Çeng ü def ü ûd uymış usûle Olmuş rebâbuñ âhengi santûr E) Nây u tanbur u def ü müsikar Gâret eyler komaz insânda karâr
Türk edebiyatında olay anlatımının yer aldığı ilk
ürünler destanlardır. Dede Korkut Hikâyeleri des-
1
tandan hikâyeye geçiş döneminin örnekleridir.
Batılı hikayenin ilk örnekleri Tanzimat Dönemi'nde
IV
verilmiştir. Divan edebiyatında ise kasideler olay
V
11
anlatımına yer veren ürünlerdir.
Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangi-
sinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) 1 B)
|
C)
III
C) III D) IV E) V
Lise Türkçe
Divan Şiiri
Türk edebiyatında olay anlatımının yer aldığı ilk ürünler destanlardır. Dede Korkut Hikâyeleri des- 1 tandan hikâyeye geçiş döneminin örnekleridir. Batılı hikayenin ilk örnekleri Tanzimat Dönemi'nde IV verilmiştir. Divan edebiyatında ise kasideler olay V 11 anlatımına yer veren ürünlerdir. Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangi- sinde bir bilgi yanlışı vardır? A) 1 B) | C) III C) III D) IV E) V
iç bâde güzel sev var ise akl-ü şuurun
Dünya var imiş ya yoğ imiş ne umurun
||
Mahv eder kendini bülbül bile hürriyet için
Çekilir mi bu belâ âlem-i pür mihnet için
(âlem-i pür mihnet: sıkıntı dolu dünya)
1. Tema
II. Nazım birimi
III. Ölçü
IV. Uyak örgüsü
V. Dil anlayışı
Yukarıdaki numaralanmış bilgilerden hangileri verilen şi-
irlerin ortak özelliği değildir?
A) I ve II
D) III ve IV
B) I ve III
MO
E) IV ve V
C) II ve V
Lise Türkçe
Divan Şiiri
iç bâde güzel sev var ise akl-ü şuurun Dünya var imiş ya yoğ imiş ne umurun || Mahv eder kendini bülbül bile hürriyet için Çekilir mi bu belâ âlem-i pür mihnet için (âlem-i pür mihnet: sıkıntı dolu dünya) 1. Tema II. Nazım birimi III. Ölçü IV. Uyak örgüsü V. Dil anlayışı Yukarıdaki numaralanmış bilgilerden hangileri verilen şi- irlerin ortak özelliği değildir? A) I ve II D) III ve IV B) I ve III MO E) IV ve V C) II ve V
10.
4
A) Surname
C) Sakiname
HAST
E) Tevhit
1P
Halk e
Bu görsel aşağıdaki divan edebiyatı tür-
Jerinden hangisiyle doğrudan ilişkilendi- şılığıc
gene
rilir?
Kem
şairl
Divan şiir
nazım bi
B) Gazavatname
D) Mevlit
mindan
Besteler
yazılır.
konula
oluşan
Lise Türkçe
Divan Şiiri
10. 4 A) Surname C) Sakiname HAST E) Tevhit 1P Halk e Bu görsel aşağıdaki divan edebiyatı tür- Jerinden hangisiyle doğrudan ilişkilendi- şılığıc gene rilir? Kem şairl Divan şiir nazım bi B) Gazavatname D) Mevlit mindan Besteler yazılır. konula oluşan
9.
8.
Bir sen ü bir ben ü bir mutrib-i pâkize-edâ
Iznin olursa eğer bir de Nedîm-i şeydâ
Gayrı yârânı bu günlük edip ey şûh fedâ
Gidelim serv-i revânım yürü Sa'd-âbâd'a
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A Şarkı hazım biçimiyle yazıldığı
BY Birim değerinin dörder dizeli bentler-
den oluştuğu
C) Bir şiirin son bölümünden alındığı
D) Yineleme, seslenme ve ahenk ögeleri-
ne yer verildiği
E) Halk şiiri geleneğini yansıttığı
Bir
Pask
Palme Yayınevi
11
Lise Türkçe
Divan Şiiri
9. 8. Bir sen ü bir ben ü bir mutrib-i pâkize-edâ Iznin olursa eğer bir de Nedîm-i şeydâ Gayrı yârânı bu günlük edip ey şûh fedâ Gidelim serv-i revânım yürü Sa'd-âbâd'a Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A Şarkı hazım biçimiyle yazıldığı BY Birim değerinin dörder dizeli bentler- den oluştuğu C) Bir şiirin son bölümünden alındığı D) Yineleme, seslenme ve ahenk ögeleri- ne yer verildiği E) Halk şiiri geleneğini yansıttığı Bir Pask Palme Yayınevi 11