Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Tanzimat İkinci Dönem Romanı Soruları

9.
Tanzimat Edebiyatında Oğretici
Tanzimat sanatçılan makalelerini genellikle edebiyat, sanat, gir
1
vb. konular üzerine temellendirmiştir. Namık Kemal, 1876'da
Tercümanı Ahval'de yayımlanan "Lisân-ı Osmani'nin Edebiyatı
11
111
Hakkında Bazı Mülâhazatı Şâmildir" adlı makalesinde "edebi-
yat" ile ilgili konulara değinir. Edebiyatın düşünceleri geliştirdi-
ğinden, toplumu eğittiğinden, milletin yaşantısını sürdürmesine
katkı sağladığından söz eder. Divan edebiyatının gerçekçi
IV
olmadığını vurgular. Dilin yeni bir anlatım özelliği kazanması,
bunun için de yazı dilinin konuşma diline yaklaştırılması gerek-
tiği üzerinde durur. Bu, bir bakıma halka doğru açılmadır.
V
Bu parçadaki altı çizili yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı
vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV E) V
Lise Türkçe
Tanzimat İkinci Dönem Romanı
9. Tanzimat Edebiyatında Oğretici Tanzimat sanatçılan makalelerini genellikle edebiyat, sanat, gir 1 vb. konular üzerine temellendirmiştir. Namık Kemal, 1876'da Tercümanı Ahval'de yayımlanan "Lisân-ı Osmani'nin Edebiyatı 11 111 Hakkında Bazı Mülâhazatı Şâmildir" adlı makalesinde "edebi- yat" ile ilgili konulara değinir. Edebiyatın düşünceleri geliştirdi- ğinden, toplumu eğittiğinden, milletin yaşantısını sürdürmesine katkı sağladığından söz eder. Divan edebiyatının gerçekçi IV olmadığını vurgular. Dilin yeni bir anlatım özelliği kazanması, bunun için de yazı dilinin konuşma diline yaklaştırılması gerek- tiği üzerinde durur. Bu, bir bakıma halka doğru açılmadır. V Bu parçadaki altı çizili yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V
1. Tanzimat Döneminde popüler romanları ile tanınan
yazarımız
i. Nabızade Nazım'ın Karabibik romanı ilk romanıdır.
j. Türk romanında natüralist nitelikteki ilk eser
adlı eserdir.
k. Ahmet Mithat Efendi hikayelerini
altında toplamıştır.
*****
tarafından yazılan
..... başlığı
1. Namık Kemal'in .......
başkişiler Ali Bey, Mahpeyker ve Dilaşup'tur
adlı romanındaki
yaz
4.
ola
L
Se
Lise Türkçe
Tanzimat İkinci Dönem Romanı
1. Tanzimat Döneminde popüler romanları ile tanınan yazarımız i. Nabızade Nazım'ın Karabibik romanı ilk romanıdır. j. Türk romanında natüralist nitelikteki ilk eser adlı eserdir. k. Ahmet Mithat Efendi hikayelerini altında toplamıştır. ***** tarafından yazılan ..... başlığı 1. Namık Kemal'in ....... başkişiler Ali Bey, Mahpeyker ve Dilaşup'tur adlı romanındaki yaz 4. ola L Se
2.1
frens,
Ball Tekniklerine göre yazılmış ilk romanı
Aşta Mannu
Aşağıdaki boşlukları cümlenin anlamına uygun gelecek
kabul edilmektedir.
şekilde doldurunuz.
a.Ilk romanımız bir çeviridir. Fenelon'dan çevrilen bu eser
Tercüme-i Telemak adıyla çevrilmiştir. Çeviren kişi
dır.
b.Recaizade Mahmut Ekrem
adlı romanında
Batılılaşmayı yanlış anlayan Bihruz Bey adlı kişinin düştüğü
komik durumları anlatır.
c. Tanzimat döneminde esaret konusu geniş ölçüde ele
alınmıştır. Samipaşazade Sezai'nin
romanında da bu konu işlenmiştir.
d. Tanzimat döneminde Batılılaşmayı yanlış anlayan ve
yorumlayan gençler eleştirilir. Mekan olarak
gibi eğlence yerleri
Öne çıkarılır.
ve
e. Şemsettin Sami'nin
ilk yerli
romandır, ancak edebi değer taşıyan ilk roman Namık
Kemal'in
adlı eseridir.
*********
KANKAAAAAAAAAAAAAA
f. Ahmet Mithat Efendi'nin Müşahedat adlı eseri
.. adh
********
romana örnek gösterilebilir.
g. Edebiyatı halkı bilinçlendirmek, bilgilendirmek ve halka
öğüt vermek için bir araç olarak görmüştür. Namık
Kemal'in tiyatrolarında yaptığı
işi....
Romanlarında yapmaya
çalışmıştır.
Lise Türkçe
Tanzimat İkinci Dönem Romanı
2.1 frens, Ball Tekniklerine göre yazılmış ilk romanı Aşta Mannu Aşağıdaki boşlukları cümlenin anlamına uygun gelecek kabul edilmektedir. şekilde doldurunuz. a.Ilk romanımız bir çeviridir. Fenelon'dan çevrilen bu eser Tercüme-i Telemak adıyla çevrilmiştir. Çeviren kişi dır. b.Recaizade Mahmut Ekrem adlı romanında Batılılaşmayı yanlış anlayan Bihruz Bey adlı kişinin düştüğü komik durumları anlatır. c. Tanzimat döneminde esaret konusu geniş ölçüde ele alınmıştır. Samipaşazade Sezai'nin romanında da bu konu işlenmiştir. d. Tanzimat döneminde Batılılaşmayı yanlış anlayan ve yorumlayan gençler eleştirilir. Mekan olarak gibi eğlence yerleri Öne çıkarılır. ve e. Şemsettin Sami'nin ilk yerli romandır, ancak edebi değer taşıyan ilk roman Namık Kemal'in adlı eseridir. ********* KANKAAAAAAAAAAAAAA f. Ahmet Mithat Efendi'nin Müşahedat adlı eseri .. adh ******** romana örnek gösterilebilir. g. Edebiyatı halkı bilinçlendirmek, bilgilendirmek ve halka öğüt vermek için bir araç olarak görmüştür. Namık Kemal'in tiyatrolarında yaptığı işi.... Romanlarında yapmaya çalışmıştır.
1. Bizim edebiyatımızda olay çevresinde oluşan edebî me-
tinler divan edebiyatında mesnevi, halk edebiyatında ise
destan ve halk hikâyeleri ile karşılanagelmiştir. Fakat
Tanzimat ile, Batı'ya açılan sanatçılarımız bu ülkelerin
edebiyatlarında bizdeki anlatım formlarından çok daha
başka anlatım yolları ve edebî türler olduğunu keşfetti.
İşte anlatmaya bağlı edebî metinler olan ____ ve ____ bu
dönemde edebî gündemimize yerleşti.
Tanzimat Dönemi Ed
Anlatmaya Bağlı Edebî M
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki-
lerden hangisi getirilmelidir?
A) tiyatro - makale
C) röportaj - mülakat
A
B) hikâye - roman
Ď) gezi yazısı - anı
E) eleştiri - söyleşi
2. Tanzimat Dönemi edebiyatımız bugünkü modern edebi-
yatın temellerinin atıldığı çok önemli bir yenileşme çağı-
dır. Yalnızca yeni türlerle karşılaşmakla kalınmadı aynı
zamanda yüzlerce yıldır sorgulanmayan pek çok gelenek
ve kurum da romanın ilgi sahası içine girdi. Örneğin ____
kölelik kurumunu eleştirel bir anlayışla gündeme getirdiği
YAYIN DENİZİ
Lise Türkçe
Tanzimat İkinci Dönem Romanı
1. Bizim edebiyatımızda olay çevresinde oluşan edebî me- tinler divan edebiyatında mesnevi, halk edebiyatında ise destan ve halk hikâyeleri ile karşılanagelmiştir. Fakat Tanzimat ile, Batı'ya açılan sanatçılarımız bu ülkelerin edebiyatlarında bizdeki anlatım formlarından çok daha başka anlatım yolları ve edebî türler olduğunu keşfetti. İşte anlatmaya bağlı edebî metinler olan ____ ve ____ bu dönemde edebî gündemimize yerleşti. Tanzimat Dönemi Ed Anlatmaya Bağlı Edebî M Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki- lerden hangisi getirilmelidir? A) tiyatro - makale C) röportaj - mülakat A B) hikâye - roman Ď) gezi yazısı - anı E) eleştiri - söyleşi 2. Tanzimat Dönemi edebiyatımız bugünkü modern edebi- yatın temellerinin atıldığı çok önemli bir yenileşme çağı- dır. Yalnızca yeni türlerle karşılaşmakla kalınmadı aynı zamanda yüzlerce yıldır sorgulanmayan pek çok gelenek ve kurum da romanın ilgi sahası içine girdi. Örneğin ____ kölelik kurumunu eleştirel bir anlayışla gündeme getirdiği YAYIN DENİZİ
10. Tanzimat I ve II. Dönem şiirinin karşılaştırılmasıyla il-
gili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
1. Dönem
II. Dönem
A) Söyleyişten çok, fikirler ve
yeni konular önem kazan-
mıştır.
B)
Dilde sadeleşme fikri sa-
vunulmuş, başarılı oluna-
mamıştır.
C) Toplumsal sorunlar; hak,
Şiiri sanat açısından ele
alıp divan şairleri gibi es-
tetiğe önem vermişlerdir.
Ağır ve sanatlı bir dil kul-
lanılmıştır.
Bireysel ve duygusal ko-
adalet, özgürlük konuları nular işlenmiştir.
öne çıkar.
E) Aruz ölçüsü kullanılmıştır,
nazım birimi beyittir.
D) Gazel, kaside, terkibi- Fransız şiirinin etkisiyle
bent... gibi biçimler kulla- yeni biçimler kullanılmış-
nılır.
tır.
Hece, milli ölçü kabul
edilmiştir, nazım birimi
dörtlüktür.
11. Ne mümkin, zulm ile bî-dâd ile imhâ-yı hürriyet
Çalış, idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetden
(Zulüm ve işkence ile hürriyeti ortadan kaldırmak ne
mümkün; eğer kendinde bir güç görüyorsan insanoğlun-
dan idraki kaldırmaya çalış.)
Lise Türkçe
Tanzimat İkinci Dönem Romanı
10. Tanzimat I ve II. Dönem şiirinin karşılaştırılmasıyla il- gili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 1. Dönem II. Dönem A) Söyleyişten çok, fikirler ve yeni konular önem kazan- mıştır. B) Dilde sadeleşme fikri sa- vunulmuş, başarılı oluna- mamıştır. C) Toplumsal sorunlar; hak, Şiiri sanat açısından ele alıp divan şairleri gibi es- tetiğe önem vermişlerdir. Ağır ve sanatlı bir dil kul- lanılmıştır. Bireysel ve duygusal ko- adalet, özgürlük konuları nular işlenmiştir. öne çıkar. E) Aruz ölçüsü kullanılmıştır, nazım birimi beyittir. D) Gazel, kaside, terkibi- Fransız şiirinin etkisiyle bent... gibi biçimler kulla- yeni biçimler kullanılmış- nılır. tır. Hece, milli ölçü kabul edilmiştir, nazım birimi dörtlüktür. 11. Ne mümkin, zulm ile bî-dâd ile imhâ-yı hürriyet Çalış, idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetden (Zulüm ve işkence ile hürriyeti ortadan kaldırmak ne mümkün; eğer kendinde bir güç görüyorsan insanoğlun- dan idraki kaldırmaya çalış.)
7.
1. Dönem Tanzimat Ede
(Genel Özellikler - Sanatçılar
●
Tanzimat Dönemi'nin en büyük dil bilginidir, Ka-
mus-i Türkî adlı çalışması ilk Türkçe Türkçe söz-
lüktür.
• Türk edebiyatında ilk adapte tiyatroyu yazmış ve
Moliere'in neredeyse bütün komedilerini Türkçeye
çevirmiştir.
Züppe tipini ve yanlış Batılılaşmayı Türk edebiya-
tında ilk kez işleyen sanatçıdır.
• Sanatı, halkı uyandırmak için araç olarak görmüş
ve şiirlerinde vatan, hürriyet kavramlarına yer ver-
miştir.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisiyle ilgili yukarıda
bir bilgi verilmemiştir?
A) Ahmet Mithat Efendi
B) Şemsettin Sami
C) Namık Kemal
D) Ahmet Vefik Paşa
E) Recaizade Mahmut Ekrem
10. Aşağıc
irinin
A) Ka
Ku
B) Ö
C) A
D)
11. As
ya
A
C
Lise Türkçe
Tanzimat İkinci Dönem Romanı
7. 1. Dönem Tanzimat Ede (Genel Özellikler - Sanatçılar ● Tanzimat Dönemi'nin en büyük dil bilginidir, Ka- mus-i Türkî adlı çalışması ilk Türkçe Türkçe söz- lüktür. • Türk edebiyatında ilk adapte tiyatroyu yazmış ve Moliere'in neredeyse bütün komedilerini Türkçeye çevirmiştir. Züppe tipini ve yanlış Batılılaşmayı Türk edebiya- tında ilk kez işleyen sanatçıdır. • Sanatı, halkı uyandırmak için araç olarak görmüş ve şiirlerinde vatan, hürriyet kavramlarına yer ver- miştir. Aşağıdaki sanatçılardan hangisiyle ilgili yukarıda bir bilgi verilmemiştir? A) Ahmet Mithat Efendi B) Şemsettin Sami C) Namık Kemal D) Ahmet Vefik Paşa E) Recaizade Mahmut Ekrem 10. Aşağıc irinin A) Ka Ku B) Ö C) A D) 11. As ya A C
Tanzimat Edebiyatı
Sanatçılar Eserler)
er-
se/sy
1-
10. Abdülhak Hamit Tarhan ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
nest
2.
Test
26
A) Şiirde vezin, kafiye ve dile önem vermemiştir.
B) Batı şiirinde gördüğü her yeniliği Türk şiirine ge-
tirmiştir.
GA
Sirlerinde toplum hayatını yansıtmıştır.
D) Sahne tekniği açısından zayıf oyunlar yazmıştır.
E) Şiir ve tiyatrolarında romantizm akımının etkisinde
kalmıştır.
Lise Türkçe
Tanzimat İkinci Dönem Romanı
Tanzimat Edebiyatı Sanatçılar Eserler) er- se/sy 1- 10. Abdülhak Hamit Tarhan ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? nest 2. Test 26 A) Şiirde vezin, kafiye ve dile önem vermemiştir. B) Batı şiirinde gördüğü her yeniliği Türk şiirine ge- tirmiştir. GA Sirlerinde toplum hayatını yansıtmıştır. D) Sahne tekniği açısından zayıf oyunlar yazmıştır. E) Şiir ve tiyatrolarında romantizm akımının etkisinde kalmıştır.
aşağıdakilerden 8.
İstanbul kullanıl-
TE
olayların nedenleri
ar kurulup gerçek-
genellikle iyi veya
Imıştır.
Si içinde eritileme-
ya anlatılmıştır.
yelik, tarihî olaylar,
Soz edilmiştir.
Bihruz Bey, Periveş, Keşfi Bey (İntibah)
H. Ali Bey, Mahpeyker, Dilaşup (Araba Sevdası)
IN. Yosturoğlu, Koca İmam, Huri, Eftalya (Karabibik)
Asaf Paşa, Celal, Dilber, Taravet, Cevher (Sergüzeşt)
Adil Giray, Perihan, Şehriyâr (Cezmi)
X
-tez içinde verilen eser adlarından hangilerinin yerleri
Yukarıda numaralanmış kahramanlarla birlikte paran-
değiştirildiğinde bilgi yanlışı giderilmiş olur?
AI ve II
CHIVE V
BI ve III
DII ve IV
E) IV ve V
Lise Türkçe
Tanzimat İkinci Dönem Romanı
aşağıdakilerden 8. İstanbul kullanıl- TE olayların nedenleri ar kurulup gerçek- genellikle iyi veya Imıştır. Si içinde eritileme- ya anlatılmıştır. yelik, tarihî olaylar, Soz edilmiştir. Bihruz Bey, Periveş, Keşfi Bey (İntibah) H. Ali Bey, Mahpeyker, Dilaşup (Araba Sevdası) IN. Yosturoğlu, Koca İmam, Huri, Eftalya (Karabibik) Asaf Paşa, Celal, Dilber, Taravet, Cevher (Sergüzeşt) Adil Giray, Perihan, Şehriyâr (Cezmi) X -tez içinde verilen eser adlarından hangilerinin yerleri Yukarıda numaralanmış kahramanlarla birlikte paran- değiştirildiğinde bilgi yanlışı giderilmiş olur? AI ve II CHIVE V BI ve III DII ve IV E) IV ve V
sifat
Wal
2. I. Yusuf Kâmil Paşa, Telemak
II. Mehmet Rauf, Eylül Torfs
III. Namık Kemal, Cezmi
129 1660 299014 (3
IV. Şemsettin Sami, Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
Numaralanmış yazarlar ve romanları aşağıda verilen
özellikler ile eşleştirildiğinde hangi özellik dışta kalır?
B) İlk psikolojik roman
D) İlk tarihi roman
A) İlk realist roman
C) İlk yerli roman
E) İlk çeviri roman
Aydın Yayınları
5.
D)
E)
Lise Türkçe
Tanzimat İkinci Dönem Romanı
sifat Wal 2. I. Yusuf Kâmil Paşa, Telemak II. Mehmet Rauf, Eylül Torfs III. Namık Kemal, Cezmi 129 1660 299014 (3 IV. Şemsettin Sami, Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat Numaralanmış yazarlar ve romanları aşağıda verilen özellikler ile eşleştirildiğinde hangi özellik dışta kalır? B) İlk psikolojik roman D) İlk tarihi roman A) İlk realist roman C) İlk yerli roman E) İlk çeviri roman Aydın Yayınları 5. D) E)
2
Türk edebiyatında Batılılaşma çeviri yoluyla başlamış ve
Tanzimat'ın ilk yıllarında Batı dillerini ve Batı edebiyatını
iyi bilen aydınlar tarafından birçok türde çeviriler yapıl-
mıştır. tarafından Fransızcadan çevrilen ---- adlı eser
bu dönemde Batı'dan yapılmış ilk çeviri olma özelliğini
taşır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakiler-
den hangileri getirilmelidir?
C
B) Namık Kemal - Renan Müdafaanamesi
C) Şemsettin Sami - Sefiller
D) Ziya Paşa - Tartuffe
E) Şinasi - Tercüme-i Manzume
AV Yusuf Kâmil Paşa - Telemak
Lise Türkçe
Tanzimat İkinci Dönem Romanı
2 Türk edebiyatında Batılılaşma çeviri yoluyla başlamış ve Tanzimat'ın ilk yıllarında Batı dillerini ve Batı edebiyatını iyi bilen aydınlar tarafından birçok türde çeviriler yapıl- mıştır. tarafından Fransızcadan çevrilen ---- adlı eser bu dönemde Batı'dan yapılmış ilk çeviri olma özelliğini taşır. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakiler- den hangileri getirilmelidir? C B) Namık Kemal - Renan Müdafaanamesi C) Şemsettin Sami - Sefiller D) Ziya Paşa - Tartuffe E) Şinasi - Tercüme-i Manzume AV Yusuf Kâmil Paşa - Telemak
6
18. Tanzimat Dönemi'nde roman, şiir, oyun, öykü, ders kitabı gibi
farklı türde eserler kaleme almıştır. Yapıtlarında "sanat için sa-
nat" anlayışını benimsemiştir. "Güzel olan her şey şiirin konusu
olabilir." diyerek şiirin konusunu genişletmiştir. Türk edebiyatın-
daki gerçekçi ilk romanı yazmıştır. Servetifünun topluluğunun
kurulmasında başlıca rolü oynayan sanatçı yeni edebiyatın ge-
lişmesinde yapıtlarından çok düşünceleri ve gençlere yol gös-
termesiyle önderlik etmiştir. 1880 yılından sonraki dönemlerde
Abdülhak Hamit'in yenilikçi girişimleri karşısında daha eski bir
anlayışı savunan Muallim Naci ve arkadaşları arasında yaşanan
tartışmalarda Hamit tarafında yer almış ve bu tavrıyla yenileş-
meye katkı sağlamıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbrahim Şinasi
B) Recaizade Mahmut Ekrem
C) Tevfik Fikret
D) Samipaşazade Sezai
E) Nabizade Nazım
Diğer sayfaya geçiniz
Lise Türkçe
Tanzimat İkinci Dönem Romanı
6 18. Tanzimat Dönemi'nde roman, şiir, oyun, öykü, ders kitabı gibi farklı türde eserler kaleme almıştır. Yapıtlarında "sanat için sa- nat" anlayışını benimsemiştir. "Güzel olan her şey şiirin konusu olabilir." diyerek şiirin konusunu genişletmiştir. Türk edebiyatın- daki gerçekçi ilk romanı yazmıştır. Servetifünun topluluğunun kurulmasında başlıca rolü oynayan sanatçı yeni edebiyatın ge- lişmesinde yapıtlarından çok düşünceleri ve gençlere yol gös- termesiyle önderlik etmiştir. 1880 yılından sonraki dönemlerde Abdülhak Hamit'in yenilikçi girişimleri karşısında daha eski bir anlayışı savunan Muallim Naci ve arkadaşları arasında yaşanan tartışmalarda Hamit tarafında yer almış ve bu tavrıyla yenileş- meye katkı sağlamıştır. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) İbrahim Şinasi B) Recaizade Mahmut Ekrem C) Tevfik Fikret D) Samipaşazade Sezai E) Nabizade Nazım Diğer sayfaya geçiniz
7.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yan-
lışı vardır?
Ievac (0
S
A) Macera romanlarında olaylar çabuk gelişir, za-
man hızla akar, kişiler hareketli, mekan çeşitlidir.
B) Olay örgüsünün kendisinden çok, kişilerin iç
dünyasındaki yansımaları üzerinde duran ro-
manlara psikolojik roman denir.
C) Şemsettin Sami'nin yazdığı Taaşşuk-ı Talat ve
Fitnat, ilk yerli romanımızdır.
D) ilk köy romanımız Nabizade Nazım'ın yazdığı
Karabibik'tir.
E) Edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman, Mehmet
Rauf'un yazdığı Eylül'düt
EMPO
AN & DR
R
i
S
Lise Türkçe
Tanzimat İkinci Dönem Romanı
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yan- lışı vardır? Ievac (0 S A) Macera romanlarında olaylar çabuk gelişir, za- man hızla akar, kişiler hareketli, mekan çeşitlidir. B) Olay örgüsünün kendisinden çok, kişilerin iç dünyasındaki yansımaları üzerinde duran ro- manlara psikolojik roman denir. C) Şemsettin Sami'nin yazdığı Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat, ilk yerli romanımızdır. D) ilk köy romanımız Nabizade Nazım'ın yazdığı Karabibik'tir. E) Edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman, Mehmet Rauf'un yazdığı Eylül'düt EMPO AN & DR R i S
/benimhocam ABONE OL
ürk Edebiyatı - V
a
3. Ahmet Mithat Efendi'ye ait aşağıda
verilen eserler tür olarak ikişerli grup-
landırılğında hangisi dışarıda kalır?
nob
A) Müşahedat
B) Teehhül
C) Dağarcık
D) Karı Koca Masalı
E) Bahtiyarlık
U
HOCAM
Lise Türkçe
Tanzimat İkinci Dönem Romanı
/benimhocam ABONE OL ürk Edebiyatı - V a 3. Ahmet Mithat Efendi'ye ait aşağıda verilen eserler tür olarak ikişerli grup- landırılğında hangisi dışarıda kalır? nob A) Müşahedat B) Teehhül C) Dağarcık D) Karı Koca Masalı E) Bahtiyarlık U HOCAM
4. Tanzimat edebiyatının ikinci döneminde yazılan
romanlarla ilgili aşağıdakilerin hangisinde veri-
le len bilgi yanlıştır? ne nöytopaidh
A) Daha çok realizm akımının etkileri görülür.
B
Romanlarda işlenen konular, ilk dönem roman-
larının konularından oldukça farklıdır.
C) Romanların dili sadelikten uzaktır.
wing how
concider
z bir
D) İlk dönemde yazılanlara göre teknik yönden
NIN
daha başarılı romanlar yazılmıştır.zlo uhuz
E) Dönemin yaşam tarzı ve sosyal hayatı romanlara
yansımıştır.
od gimin
muM
2005
Lise Türkçe
Tanzimat İkinci Dönem Romanı
4. Tanzimat edebiyatının ikinci döneminde yazılan romanlarla ilgili aşağıdakilerin hangisinde veri- le len bilgi yanlıştır? ne nöytopaidh A) Daha çok realizm akımının etkileri görülür. B Romanlarda işlenen konular, ilk dönem roman- larının konularından oldukça farklıdır. C) Romanların dili sadelikten uzaktır. wing how concider z bir D) İlk dönemde yazılanlara göre teknik yönden NIN daha başarılı romanlar yazılmıştır.zlo uhuz E) Dönemin yaşam tarzı ve sosyal hayatı romanlara yansımıştır. od gimin muM 2005
iş-
in
un
in
--
10. (1) Sair Evlenmesi'nde, aklı başında bir dost tarafın-
dan ufak bir rüşvetle düzeltilen, hileli bir evlendirme
olayı işlenmiştir. (HI) Oyun, meddah ve orta oyunu
geleneklerinden de izler taşımaktadır; olay, orta
scoyununda olduğu gibi bir mahallede geçer ve ma-
halle halkı oyunda yer alır. (III) Oyun kişileri, soka-
sbrğın, halkın diliyle konuşurtar. (IV) Şair Evlenmesi'nde
klasik komedya türünün bütün özellikleri vardır. (V)
Oyun kahramanları, konuşmalarının içinde atasöz
leri ve deyimler kullanırlar.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangi-
sinde Şair Evlenmesi ile ilgili verilen bilgi yanlış-
sbluu
A)
B) II
neswer
MIST
C) I
D) V
E) V
Lise Türkçe
Tanzimat İkinci Dönem Romanı
iş- in un in -- 10. (1) Sair Evlenmesi'nde, aklı başında bir dost tarafın- dan ufak bir rüşvetle düzeltilen, hileli bir evlendirme olayı işlenmiştir. (HI) Oyun, meddah ve orta oyunu geleneklerinden de izler taşımaktadır; olay, orta scoyununda olduğu gibi bir mahallede geçer ve ma- halle halkı oyunda yer alır. (III) Oyun kişileri, soka- sbrğın, halkın diliyle konuşurtar. (IV) Şair Evlenmesi'nde klasik komedya türünün bütün özellikleri vardır. (V) Oyun kahramanları, konuşmalarının içinde atasöz leri ve deyimler kullanırlar. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangi- sinde Şair Evlenmesi ile ilgili verilen bilgi yanlış- sbluu A) B) II neswer MIST C) I D) V E) V
dini du-
wapmış.
muştur.
mi ola-
mmuş-
uyar-
ştır.
han-
13. .
C) Şinası
D) Ziya Paşa
E) Namık Kemal
Romanın teması "yanlış Batılılaşma”dır. Batılılaş-
mayı yüzeysel olarak yorumlamış bir tip ile ona kar-
şit olarak kurulmuş çalışkan ve tutumlu bir tipin
çatışması anlatılmıştır.
Türk edebiyatının "ilk Türkçe" romanı kabul edilen
bu romanda acıklı bir aşk hikâyesi anlatılmıştır.
Türk edebiyatının "ilk tarihi" romanı olan bu yapıtta
sanatçı İslam birliği fikrini işlemiştir.
Romantizm akımıyla yazılmış eserde iyi eğitim al-
mış, gösterişi seven, varlıklı biri olan Ali Bey'in ha-
yatı anlatılmıştır.
Burada aşağıdaki yapıtlardan hangisine ait bilgi
yoktur?
A) İntibah
B) Cezmi
C) Letaili Rivayet
D) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
E) Felatun Bey'le Rakım Efendi
Lise Türkçe
Tanzimat İkinci Dönem Romanı
dini du- wapmış. muştur. mi ola- mmuş- uyar- ştır. han- 13. . C) Şinası D) Ziya Paşa E) Namık Kemal Romanın teması "yanlış Batılılaşma”dır. Batılılaş- mayı yüzeysel olarak yorumlamış bir tip ile ona kar- şit olarak kurulmuş çalışkan ve tutumlu bir tipin çatışması anlatılmıştır. Türk edebiyatının "ilk Türkçe" romanı kabul edilen bu romanda acıklı bir aşk hikâyesi anlatılmıştır. Türk edebiyatının "ilk tarihi" romanı olan bu yapıtta sanatçı İslam birliği fikrini işlemiştir. Romantizm akımıyla yazılmış eserde iyi eğitim al- mış, gösterişi seven, varlıklı biri olan Ali Bey'in ha- yatı anlatılmıştır. Burada aşağıdaki yapıtlardan hangisine ait bilgi yoktur? A) İntibah B) Cezmi C) Letaili Rivayet D) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat E) Felatun Bey'le Rakım Efendi