Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Servetifünun Dönemi'nde Hikaye Soruları

Türk Dili ve Edebiyatı
9.
Tanzimat ve Servetifünun hikâyesiyle ilgili olarak
aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Tanzimat hikâyelerinde karakter oluşturulamamış,
Servetifünun hikâyelerinde ise karakterler oluştu-
rulmuştur.
B) Tanzimat hikâyelerinde de Servetifünun hikâyelerin-
de de betimlemeler süs ögesi olarak kullanılmıştır.
Tanzimat hikâyeleri de Servetifünun hikâyeleri de
çoğunlukla İstanbul'da geçmektedir.
V
D) Tanzimat hikâyelerinde sanatçılar kendilerini giz-
lememiş, olayların akışına karışmış; Servetifünun
hikâyelerinde ise gizlemiştir.
E Tanzimat Dönemi hikâyelerinde toplumsal konular,
Servetifünun Dönemi hikâyelerinde bireysel konu-
lar işlenmiştir.
10
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi’nde Hikâye
Türk Dili ve Edebiyatı 9. Tanzimat ve Servetifünun hikâyesiyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Tanzimat hikâyelerinde karakter oluşturulamamış, Servetifünun hikâyelerinde ise karakterler oluştu- rulmuştur. B) Tanzimat hikâyelerinde de Servetifünun hikâyelerin- de de betimlemeler süs ögesi olarak kullanılmıştır. Tanzimat hikâyeleri de Servetifünun hikâyeleri de çoğunlukla İstanbul'da geçmektedir. V D) Tanzimat hikâyelerinde sanatçılar kendilerini giz- lememiş, olayların akışına karışmış; Servetifünun hikâyelerinde ise gizlemiştir. E Tanzimat Dönemi hikâyelerinde toplumsal konular, Servetifünun Dönemi hikâyelerinde bireysel konu- lar işlenmiştir. 10
1. Bir Aşkın Tarihi
II. Hayat-ı Muhayyel
III. Hepsinden Acı
IV. Niçin Aldatırlarmış
V. Son Emel
Servetifünun Dönemi hikâye anlayışıyla ortaya konan yu-
karıdaki eserler, sanatçıları bakımından ikişerli eşleştirilir-
se hangisi dışta alır?
A) I
B) II
|||
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi’nde Hikâye
1. Bir Aşkın Tarihi II. Hayat-ı Muhayyel III. Hepsinden Acı IV. Niçin Aldatırlarmış V. Son Emel Servetifünun Dönemi hikâye anlayışıyla ortaya konan yu- karıdaki eserler, sanatçıları bakımından ikişerli eşleştirilir- se hangisi dışta alır? A) I B) II ||| D) IV E) V
6.
(1) Türk yazınında öykünün gelişim sürecinde, destanları iz-
leyerek sözlü halk geleneğinden günümüze dek sürüp gelen
halk hikâyeleri önemli bir işlevi yerine getirir. (II) Köroğlu, Tahir
ile Zühre, Ferhat ile Şirin gibi halk hikâyeleri 16. yüzyıldan beri
Anadolu'da halk arasında söylenegelmiştir. (III) Batılı tarzda
öykü, yazınımıza Tanzimat Dönemi'nde girmiştir. (IV) Basilan
ilk öykü kitabı Ahmet Cevdet Paşa'nın Müsameretnâme'sidir.
() Onu Ahmet Mithat'ın geleneksel anlatıdan yararlanarak
oluşturduğu Letaif-i Rivayât ve Sami Paşazade Sezai'nin,
yazınımızda Batılı tarzda öykünün ilk başarılı örneği kabul
edilen Küçük Şeyler'i izler.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir
bilgi yanlışı vardır?
A) I (B) II
HC) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi’nde Hikâye
6. (1) Türk yazınında öykünün gelişim sürecinde, destanları iz- leyerek sözlü halk geleneğinden günümüze dek sürüp gelen halk hikâyeleri önemli bir işlevi yerine getirir. (II) Köroğlu, Tahir ile Zühre, Ferhat ile Şirin gibi halk hikâyeleri 16. yüzyıldan beri Anadolu'da halk arasında söylenegelmiştir. (III) Batılı tarzda öykü, yazınımıza Tanzimat Dönemi'nde girmiştir. (IV) Basilan ilk öykü kitabı Ahmet Cevdet Paşa'nın Müsameretnâme'sidir. () Onu Ahmet Mithat'ın geleneksel anlatıdan yararlanarak oluşturduğu Letaif-i Rivayât ve Sami Paşazade Sezai'nin, yazınımızda Batılı tarzda öykünün ilk başarılı örneği kabul edilen Küçük Şeyler'i izler. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I (B) II HC) III D) IV E) V
11.
Gün vursa erimenem
M. Aşıkam çürümenem
III. Bu dağın karı benem
IV. Yedi yıl yerde yatsam
Mâni nazım şeklinin biçim ve içerik özellikleri dik-
kate alınarak bir mâni oluşturulmak istense bu di-
zelerin sıralaması aşağıdakilerin hangisi olur?
A) I-III-II-IV
C) I-II-IV-III
E) III-II-I-IV
B) III-I-IV-11
D) IV-II-I- |||
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi’nde Hikâye
11. Gün vursa erimenem M. Aşıkam çürümenem III. Bu dağın karı benem IV. Yedi yıl yerde yatsam Mâni nazım şeklinin biçim ve içerik özellikleri dik- kate alınarak bir mâni oluşturulmak istense bu di- zelerin sıralaması aşağıdakilerin hangisi olur? A) I-III-II-IV C) I-II-IV-III E) III-II-I-IV B) III-I-IV-11 D) IV-II-I- |||
16. Servet-i Fünun'un roman anlayışı ile ilgili olarak aşağı
dakilerden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Sosyal konulardan uzak durulmuştur.
B) Realizm ön plandadır.
C) İstanbul dışına çıkılmaya başlanmıştır.
D) Teknik olarak sağlamdır.
E) Ağır dil kullanılmıştır.
2
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi’nde Hikâye
16. Servet-i Fünun'un roman anlayışı ile ilgili olarak aşağı dakilerden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır? A) Sosyal konulardan uzak durulmuştur. B) Realizm ön plandadır. C) İstanbul dışına çıkılmaya başlanmıştır. D) Teknik olarak sağlamdır. E) Ağır dil kullanılmıştır. 2
13. Çağlayanlar, Türkçülük anlayışına uygun olarak yazdığı
hikâyelerden meydana gelmektedir. Hikâye tekniği ba-
kımından mükemmel sayılmasa da içinde taşıdığı derin
millî heyecan ve bu duyguların çerçevesini çizen fikirleriy-
le en fazla sevilen eseri olmuştur.
Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) Süleyman Nazif
B) Hüseyin Cahit Yalçın
C) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
D) Rıza Tevfik Bölükbaşı
E) Tahsin Nahit
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi’nde Hikâye
13. Çağlayanlar, Türkçülük anlayışına uygun olarak yazdığı hikâyelerden meydana gelmektedir. Hikâye tekniği ba- kımından mükemmel sayılmasa da içinde taşıdığı derin millî heyecan ve bu duyguların çerçevesini çizen fikirleriy- le en fazla sevilen eseri olmuştur. Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangi- sidir? A) Süleyman Nazif B) Hüseyin Cahit Yalçın C) Ahmet Hikmet Müftüoğlu D) Rıza Tevfik Bölükbaşı E) Tahsin Nahit
2.
Fransızca ve İtalyanca bilen yazar, çeviriler yaptı,
dergiler çıkardı, öğretmenlik yaptı ve Sultan
Reşat'ın (V. Mehmet) mabeyn başkâtibi oldu.
Öykülerinde seçtiği konuları halk katlarına yaydı
ve daha sade, anlaşılır bir dil kullandı. Hatta
ömrünün son yıllarında kendisi, eserlerini sade-
leştirme çalışmaları yapmıştır. İzmir Hikâyeleri
adı eseri, ölümünden sonra yayımlanmıştır.
Bu parçada tanıtılan yazar, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Halit Ziya Uşaklıgil
B) Kenan Hulusi Koray
C) Orhan Kemal
D) Aka Gündüz
E) Memduh Şevket Esendal
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi’nde Hikâye
2. Fransızca ve İtalyanca bilen yazar, çeviriler yaptı, dergiler çıkardı, öğretmenlik yaptı ve Sultan Reşat'ın (V. Mehmet) mabeyn başkâtibi oldu. Öykülerinde seçtiği konuları halk katlarına yaydı ve daha sade, anlaşılır bir dil kullandı. Hatta ömrünün son yıllarında kendisi, eserlerini sade- leştirme çalışmaları yapmıştır. İzmir Hikâyeleri adı eseri, ölümünden sonra yayımlanmıştır. Bu parçada tanıtılan yazar, aşağıdakilerden hangisidir? A) Halit Ziya Uşaklıgil B) Kenan Hulusi Koray C) Orhan Kemal D) Aka Gündüz E) Memduh Şevket Esendal
3. Hikâye türü ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Yapı unsurları; kişiler, olay, zaman ve mekândır.
B) Öğretici ve kanıtlayıcı anlatım biçimleri kullanılır.
C) Diyalog, iç konuşma gibi anlatım tekniklerine yer
verilir.
D) Temel bir çatışmadan hareketle olay örgüsü oluştu-
rulur.
E) Anlatım ilahi, gözlemci ve kahraman anlatıcının
bakış açısıyla kurgulanabilir.
6.
Destanı öksüz
Mechul Asker
Türbesi yakış
Yattığı topra
Kim demiş M
Bu dizeler
alınmış ola
A) Lirik
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi’nde Hikâye
3. Hikâye türü ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Yapı unsurları; kişiler, olay, zaman ve mekândır. B) Öğretici ve kanıtlayıcı anlatım biçimleri kullanılır. C) Diyalog, iç konuşma gibi anlatım tekniklerine yer verilir. D) Temel bir çatışmadan hareketle olay örgüsü oluştu- rulur. E) Anlatım ilahi, gözlemci ve kahraman anlatıcının bakış açısıyla kurgulanabilir. 6. Destanı öksüz Mechul Asker Türbesi yakış Yattığı topra Kim demiş M Bu dizeler alınmış ola A) Lirik
Yukarıdaki cümlede ayraçla gösterilen yerlere, verilen
18. Kelime eksiltme, zaman-mekân ayrıntılarını silme ve bir durumu minyatürleştirme kücere.k...(minimal...... türünün
en çok yararlandığı anlatı unsurlarıdır.
Öyki
19. Betimleme ve çözümlemeye dayanmayan
hikâyeler, yalnızca bir anın saptaması olan anlatılardır.
ka otmediğini
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi’nde Hikâye
Yukarıdaki cümlede ayraçla gösterilen yerlere, verilen 18. Kelime eksiltme, zaman-mekân ayrıntılarını silme ve bir durumu minyatürleştirme kücere.k...(minimal...... türünün en çok yararlandığı anlatı unsurlarıdır. Öyki 19. Betimleme ve çözümlemeye dayanmayan hikâyeler, yalnızca bir anın saptaması olan anlatılardır. ka otmediğini
B B
11.1. Şiirlerinin yanında Shakespeare'in
karakterlerinden esinlenerek yazdığı
er-1 B
N
B
tiyatrolarıyla döneminde büyük ün kazandı. Bu
tiyatrolardan biri de konusu Londra'da geçen
Finten'dir.
D
II. Terkibent ve Zafername'nin dışında Veysi'nin
Habname adlı eserinden etkilenerek yazdığı
ve Âli Paşa'yı hicvettiği Rüya adlı eseriyle
edebiyatımızda önemli bir yer edinmiştir.
III. "Turfanda mı Yoksa Turfa mı" adlı romanıyla
Osmanlının dış politikasını eleştirmiştir.
IV. Servetifünun dergisi yazarı olan sanatçı,
edebiyatımızda Batılı şehirli anlayışının
gelişmesi için çeviriler yapmış ve teorik eleştiri
kitapları yazmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi numaralı yerlerde
özelliği verilen sanatçılardan biri değildir?
A) Namık Kemal
BAhmet Şuayp
Abdülhak Hamit Tarhan
D) Ziya Paşa
E) Mizancı Murat
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Hikaye
B B 11.1. Şiirlerinin yanında Shakespeare'in karakterlerinden esinlenerek yazdığı er-1 B N B tiyatrolarıyla döneminde büyük ün kazandı. Bu tiyatrolardan biri de konusu Londra'da geçen Finten'dir. D II. Terkibent ve Zafername'nin dışında Veysi'nin Habname adlı eserinden etkilenerek yazdığı ve Âli Paşa'yı hicvettiği Rüya adlı eseriyle edebiyatımızda önemli bir yer edinmiştir. III. "Turfanda mı Yoksa Turfa mı" adlı romanıyla Osmanlının dış politikasını eleştirmiştir. IV. Servetifünun dergisi yazarı olan sanatçı, edebiyatımızda Batılı şehirli anlayışının gelişmesi için çeviriler yapmış ve teorik eleştiri kitapları yazmıştır. Aşağıdakilerden hangisi numaralı yerlerde özelliği verilen sanatçılardan biri değildir? A) Namık Kemal BAhmet Şuayp Abdülhak Hamit Tarhan D) Ziya Paşa E) Mizancı Murat
7.
Halit Ziya Uşaklıgil ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
X Modern anlamda romancılığımızın kurucusu ve
ilk büyük realist yazarımızdır.
B)Hikâyelerinde halk arasına girmeye çalışmıştır.
Dili oldukça ağırdır, süslü tamlamalarla dolu bu
dilde sözle anlam arasında sıkı bir bağ kurmuş-
tur.
Roman ve hikâyelerinin yanında "Kırk Yıl", "Saray
ve Ötesi" adında iki anı kitabı vardır.
E) Romanlarının konusunu özellikle İstanbul dışın-
dan seçen yazar, mensur şiir türünde de örnekler
vermiştir.
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Hikaye
7. Halit Ziya Uşaklıgil ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? X Modern anlamda romancılığımızın kurucusu ve ilk büyük realist yazarımızdır. B)Hikâyelerinde halk arasına girmeye çalışmıştır. Dili oldukça ağırdır, süslü tamlamalarla dolu bu dilde sözle anlam arasında sıkı bir bağ kurmuş- tur. Roman ve hikâyelerinin yanında "Kırk Yıl", "Saray ve Ötesi" adında iki anı kitabı vardır. E) Romanlarının konusunu özellikle İstanbul dışın- dan seçen yazar, mensur şiir türünde de örnekler vermiştir.
E)
Haftanın soruları
8.
Aşağıdaki yargıların hangisinde bir bilgi
yanlışı vardır?
A) Namık Kemal'in "İntibah” romanı ilk edebî;
"Cezmi" ise ilk tarihi romandır.
B) Ani türünün ilk örneği sayılan "Defter-i
Âmal". Şinasi yazmıştır.
lo llk yerli roman olan “Taaşșuk-1 Talat ve
Fitnat". Şemsettin Sami yazmıştır.
final Eşit Ağırlık - Sözel dergisi
11.
D) Geniş halk kitlelerini eğitme amacıyla pek
çok eser kaleme almış bir sanatçıdır A.
Mithat Efendi.
E) A. Hamit Tarhan'ın tiyatro eserleri sahne
tekniğine uygun değildir.
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Hikaye
E) Haftanın soruları 8. Aşağıdaki yargıların hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) Namık Kemal'in "İntibah” romanı ilk edebî; "Cezmi" ise ilk tarihi romandır. B) Ani türünün ilk örneği sayılan "Defter-i Âmal". Şinasi yazmıştır. lo llk yerli roman olan “Taaşșuk-1 Talat ve Fitnat". Şemsettin Sami yazmıştır. final Eşit Ağırlık - Sözel dergisi 11. D) Geniş halk kitlelerini eğitme amacıyla pek çok eser kaleme almış bir sanatçıdır A. Mithat Efendi. E) A. Hamit Tarhan'ın tiyatro eserleri sahne tekniğine uygun değildir.
9. Millî Edebiyat akımının ve çağdaş Türk öykücülüğünün
kurucularındandır. 1911 yılında Selanik'te Ziya Gökalp
Genç Kalemler dergisindeki yazılarıyla tanındı. Dergi-
ve Ali Canip Yöntemle birlikte çıkarmaya başladıkları
nin ilk sayısında imzasız olarak yayımladığı Yeni Lisan
adlı makalesinde; dil ve edebiyat hakkındaki görüşler
ve savunduğu düşüncelerle büyük ilgi topladı. Bu gö-
rüşleri Milli Edebiyat Dönemi'nin başlangıç bildirisi ola-
rak nitelendirilir.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen
sanatçıya ait hikâye kitaplarından biri değildir?
A+Primo Türk Çocuğu
B) İlk Namaz
C) Mahçupluk İmtihanı
D) Gurbet Hikâyeleri
E) Harem
mrk Z YAYINLARI
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Hikaye
9. Millî Edebiyat akımının ve çağdaş Türk öykücülüğünün kurucularındandır. 1911 yılında Selanik'te Ziya Gökalp Genç Kalemler dergisindeki yazılarıyla tanındı. Dergi- ve Ali Canip Yöntemle birlikte çıkarmaya başladıkları nin ilk sayısında imzasız olarak yayımladığı Yeni Lisan adlı makalesinde; dil ve edebiyat hakkındaki görüşler ve savunduğu düşüncelerle büyük ilgi topladı. Bu gö- rüşleri Milli Edebiyat Dönemi'nin başlangıç bildirisi ola- rak nitelendirilir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen sanatçıya ait hikâye kitaplarından biri değildir? A+Primo Türk Çocuğu B) İlk Namaz C) Mahçupluk İmtihanı D) Gurbet Hikâyeleri E) Harem mrk Z YAYINLARI
10.
VIDEO SORU
7. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Hüseyin Suat Yalçın, "Gave-i Zalim" takma adıyla si-
yasi ve sosyal hicivler yazmış, “Lane-i Melal", "Gave
Destanı" adlı şiir yapıtlarını yazmıştır.
B) Süleyman Nazif, yapıtlarında süslü bir dil kullanarak
Osmanlıcanın ve aruz kalıplarının şiiri zenginleştirdi-
ğini savunmuştur.
C) Safveti Ziya, Servetifünun dergisinde yayımlanan
"Kadın Ruhu" adlı öyküsüyle edebiyat dünyasına gir-
miş, "Salon Köşelerinde” adlı romanıyla tanınmıştır.
D) Ahmet Rasim, fıkralarından oluşan "Gecelerim" adlı
dört ciltlik yapıtında II. Abdülhamit Dönemi'nin İstan-
bul'unu gözler önüne sermiştir.
E) Sokağı edebiyata getiren sanatçı olarak bilinen Hüse-
yin Rahmi, yapıtlarını herkesin anlayabileceği bir dille
yazmıstır.
11
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Hikaye
10. VIDEO SORU 7. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) Hüseyin Suat Yalçın, "Gave-i Zalim" takma adıyla si- yasi ve sosyal hicivler yazmış, “Lane-i Melal", "Gave Destanı" adlı şiir yapıtlarını yazmıştır. B) Süleyman Nazif, yapıtlarında süslü bir dil kullanarak Osmanlıcanın ve aruz kalıplarının şiiri zenginleştirdi- ğini savunmuştur. C) Safveti Ziya, Servetifünun dergisinde yayımlanan "Kadın Ruhu" adlı öyküsüyle edebiyat dünyasına gir- miş, "Salon Köşelerinde” adlı romanıyla tanınmıştır. D) Ahmet Rasim, fıkralarından oluşan "Gecelerim" adlı dört ciltlik yapıtında II. Abdülhamit Dönemi'nin İstan- bul'unu gözler önüne sermiştir. E) Sokağı edebiyata getiren sanatçı olarak bilinen Hüse- yin Rahmi, yapıtlarını herkesin anlayabileceği bir dille yazmıstır. 11
6.
8
Yazarın İstanbul dönemine ait bu ilk romanında, yine baba-
sinin ölümüyle bir baht dönüşümü yaşayan Ahmet Cemil'in
hikâyesi vardır. Ahmet Cemil geleceğe dair hayalleri olan,
şair mizaçlı bir gençtir. Üç önemli hayali vardır: Okulu bitir-
mek, birçok yeniliği denediği şiir kitabını tamamlamak ve
âşık olduğu okul arkadaşı Hüseyin Nazmi'nin kız kardeşi
Lâmia'yla evlenmek. Ahmet Cemil bir süre sonra yazmak
hayaliyle yanıp tutuştuğu eserini bitirir ve onu Hüseyin Naz-
mi'nin köşkünde sanat âlemine tanıtır. Ancak mavi hayal-
lerinden uzaklaşarak siyah gerçeklerin içinde kalan Ahmet
Cemil, hayal kırıklığına uğrar ve eserini imha eder. Sonun-
da bir gece annesiyle birlikte taşrada bir memuriyete git-
mek üzere İstanbul'dan ayrılır.
Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen eserin
sanatçısının hikâye türündeki bir eseridir?
A) Kilik Hayatlar halit Zip
B) Bir Acı Hikâye >>iy gočalp ia gglunun intihar
an lotilir
c) Kadın Pençesi konusuz evlenmek icin errep
D) Hayat-ı Muhayyel
koner remenin nedopor
E) Füruzan
enrannsstaro
kool
enine
samo
ritmik
koosteren
totales
werli oldugu
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Hikaye
6. 8 Yazarın İstanbul dönemine ait bu ilk romanında, yine baba- sinin ölümüyle bir baht dönüşümü yaşayan Ahmet Cemil'in hikâyesi vardır. Ahmet Cemil geleceğe dair hayalleri olan, şair mizaçlı bir gençtir. Üç önemli hayali vardır: Okulu bitir- mek, birçok yeniliği denediği şiir kitabını tamamlamak ve âşık olduğu okul arkadaşı Hüseyin Nazmi'nin kız kardeşi Lâmia'yla evlenmek. Ahmet Cemil bir süre sonra yazmak hayaliyle yanıp tutuştuğu eserini bitirir ve onu Hüseyin Naz- mi'nin köşkünde sanat âlemine tanıtır. Ancak mavi hayal- lerinden uzaklaşarak siyah gerçeklerin içinde kalan Ahmet Cemil, hayal kırıklığına uğrar ve eserini imha eder. Sonun- da bir gece annesiyle birlikte taşrada bir memuriyete git- mek üzere İstanbul'dan ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen eserin sanatçısının hikâye türündeki bir eseridir? A) Kilik Hayatlar halit Zip B) Bir Acı Hikâye >>iy gočalp ia gglunun intihar an lotilir c) Kadın Pençesi konusuz evlenmek icin errep D) Hayat-ı Muhayyel koner remenin nedopor E) Füruzan enrannsstaro kool enine samo ritmik koosteren totales werli oldugu
B
B
B
24. Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun edebiyatının
özelliklerinden değildir?
A) Batı edebiyatı özellikle de Fransız edebiyatı örnek
alınmıştır.
B) "Sanat için sanat" anlayışıyla aydın azınlığa sesle-
nen bir "salon edebiyatı" oluşturulmuştur.
C) Tanzimat Dönemi'nde başlayan dilde sadeleşme
amacından uzaklaşılmıştır.
D) Hikâye ve romanda, Fransız yazarların etkisiyle
romantizm akiminin etkisi hâkim olmuştur.
E) Siyasal makale ve tiyatro, Tanzimat Dönemindeki
önemini yitirmiş, edebîyazı ve eleştiri yaygınlaşmıştır.
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi'nde Hikaye
B B B 24. Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun edebiyatının özelliklerinden değildir? A) Batı edebiyatı özellikle de Fransız edebiyatı örnek alınmıştır. B) "Sanat için sanat" anlayışıyla aydın azınlığa sesle- nen bir "salon edebiyatı" oluşturulmuştur. C) Tanzimat Dönemi'nde başlayan dilde sadeleşme amacından uzaklaşılmıştır. D) Hikâye ve romanda, Fransız yazarların etkisiyle romantizm akiminin etkisi hâkim olmuştur. E) Siyasal makale ve tiyatro, Tanzimat Dönemindeki önemini yitirmiş, edebîyazı ve eleştiri yaygınlaşmıştır.