Servetifünun Dönemi'nde Hikaye Soruları

Türk Dili ve Edebiyatı
9.
Tanzimat ve Servetifünun hikâyesiyle ilgili olarak
aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Tanzimat hikâyelerinde karakter oluşturulamamış,
Servetifünun hikâyelerinde ise karakterler oluştu-
rulmuştur.
B) Tanzimat hikâyelerinde de Servetifünun hikâyelerin-
de de betimlemeler süs ögesi olarak kullanılmıştır.
Tanzimat hikâyeleri de Servetifünun hikâyeleri de
çoğunlukla İstanbul'da geçmektedir.
V
D) Tanzimat hikâyelerinde sanatçılar kendilerini giz-
lememiş, olayların akışına karışmış; Servetifünun
hikâyelerinde ise gizlemiştir.
E Tanzimat Dönemi hikâyelerinde toplumsal konular,
Servetifünun Dönemi hikâyelerinde bireysel konu-
lar işlenmiştir.
10
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi’nde Hikâye
Türk Dili ve Edebiyatı 9. Tanzimat ve Servetifünun hikâyesiyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Tanzimat hikâyelerinde karakter oluşturulamamış, Servetifünun hikâyelerinde ise karakterler oluştu- rulmuştur. B) Tanzimat hikâyelerinde de Servetifünun hikâyelerin- de de betimlemeler süs ögesi olarak kullanılmıştır. Tanzimat hikâyeleri de Servetifünun hikâyeleri de çoğunlukla İstanbul'da geçmektedir. V D) Tanzimat hikâyelerinde sanatçılar kendilerini giz- lememiş, olayların akışına karışmış; Servetifünun hikâyelerinde ise gizlemiştir. E Tanzimat Dönemi hikâyelerinde toplumsal konular, Servetifünun Dönemi hikâyelerinde bireysel konu- lar işlenmiştir. 10
1. Bir Aşkın Tarihi
II. Hayat-ı Muhayyel
III. Hepsinden Acı
IV. Niçin Aldatırlarmış
V. Son Emel
Servetifünun Dönemi hikâye anlayışıyla ortaya konan yu-
karıdaki eserler, sanatçıları bakımından ikişerli eşleştirilir-
se hangisi dışta alır?
A) I
B) II
|||
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi’nde Hikâye
1. Bir Aşkın Tarihi II. Hayat-ı Muhayyel III. Hepsinden Acı IV. Niçin Aldatırlarmış V. Son Emel Servetifünun Dönemi hikâye anlayışıyla ortaya konan yu- karıdaki eserler, sanatçıları bakımından ikişerli eşleştirilir- se hangisi dışta alır? A) I B) II ||| D) IV E) V
6.
(1) Türk yazınında öykünün gelişim sürecinde, destanları iz-
leyerek sözlü halk geleneğinden günümüze dek sürüp gelen
halk hikâyeleri önemli bir işlevi yerine getirir. (II) Köroğlu, Tahir
ile Zühre, Ferhat ile Şirin gibi halk hikâyeleri 16. yüzyıldan beri
Anadolu'da halk arasında söylenegelmiştir. (III) Batılı tarzda
öykü, yazınımıza Tanzimat Dönemi'nde girmiştir. (IV) Basilan
ilk öykü kitabı Ahmet Cevdet Paşa'nın Müsameretnâme'sidir.
() Onu Ahmet Mithat'ın geleneksel anlatıdan yararlanarak
oluşturduğu Letaif-i Rivayât ve Sami Paşazade Sezai'nin,
yazınımızda Batılı tarzda öykünün ilk başarılı örneği kabul
edilen Küçük Şeyler'i izler.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir
bilgi yanlışı vardır?
A) I (B) II
HC) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi’nde Hikâye
6. (1) Türk yazınında öykünün gelişim sürecinde, destanları iz- leyerek sözlü halk geleneğinden günümüze dek sürüp gelen halk hikâyeleri önemli bir işlevi yerine getirir. (II) Köroğlu, Tahir ile Zühre, Ferhat ile Şirin gibi halk hikâyeleri 16. yüzyıldan beri Anadolu'da halk arasında söylenegelmiştir. (III) Batılı tarzda öykü, yazınımıza Tanzimat Dönemi'nde girmiştir. (IV) Basilan ilk öykü kitabı Ahmet Cevdet Paşa'nın Müsameretnâme'sidir. () Onu Ahmet Mithat'ın geleneksel anlatıdan yararlanarak oluşturduğu Letaif-i Rivayât ve Sami Paşazade Sezai'nin, yazınımızda Batılı tarzda öykünün ilk başarılı örneği kabul edilen Küçük Şeyler'i izler. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I (B) II HC) III D) IV E) V
11.
Gün vursa erimenem
M. Aşıkam çürümenem
III. Bu dağın karı benem
IV. Yedi yıl yerde yatsam
Mâni nazım şeklinin biçim ve içerik özellikleri dik-
kate alınarak bir mâni oluşturulmak istense bu di-
zelerin sıralaması aşağıdakilerin hangisi olur?
A) I-III-II-IV
C) I-II-IV-III
E) III-II-I-IV
B) III-I-IV-11
D) IV-II-I- |||
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi’nde Hikâye
11. Gün vursa erimenem M. Aşıkam çürümenem III. Bu dağın karı benem IV. Yedi yıl yerde yatsam Mâni nazım şeklinin biçim ve içerik özellikleri dik- kate alınarak bir mâni oluşturulmak istense bu di- zelerin sıralaması aşağıdakilerin hangisi olur? A) I-III-II-IV C) I-II-IV-III E) III-II-I-IV B) III-I-IV-11 D) IV-II-I- |||
16. Servet-i Fünun'un roman anlayışı ile ilgili olarak aşağı
dakilerden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Sosyal konulardan uzak durulmuştur.
B) Realizm ön plandadır.
C) İstanbul dışına çıkılmaya başlanmıştır.
D) Teknik olarak sağlamdır.
E) Ağır dil kullanılmıştır.
2
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi’nde Hikâye
16. Servet-i Fünun'un roman anlayışı ile ilgili olarak aşağı dakilerden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır? A) Sosyal konulardan uzak durulmuştur. B) Realizm ön plandadır. C) İstanbul dışına çıkılmaya başlanmıştır. D) Teknik olarak sağlamdır. E) Ağır dil kullanılmıştır. 2
18. Servetifünun ve Fecriati edebiyatının karşılaştırma-
sıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Akredebiyatta da sanat sanat içindir, anlayışı benim-
senmiştir.
B) ki edebiyatta da daha çok, aşk ve tabiat konuları
üzerinde durulmuştur.
C) iki edebiyatta da şiirler ağırlıklı olarak aruz ölçüsüy-
le yazılmıştır.
D) Iki edebiyatta da serbest müstezat nazım şekli kul-
O
lanılmıştır.
iki edebiyat da edebî anlayışları bir beyanname ile
ortaya konmuştur.
DİĞER SAYFAYA GEÇİNİZ
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi’nde Hikâye
18. Servetifünun ve Fecriati edebiyatının karşılaştırma- sıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Akredebiyatta da sanat sanat içindir, anlayışı benim- senmiştir. B) ki edebiyatta da daha çok, aşk ve tabiat konuları üzerinde durulmuştur. C) iki edebiyatta da şiirler ağırlıklı olarak aruz ölçüsüy- le yazılmıştır. D) Iki edebiyatta da serbest müstezat nazım şekli kul- O lanılmıştır. iki edebiyat da edebî anlayışları bir beyanname ile ortaya konmuştur. DİĞER SAYFAYA GEÇİNİZ
10. I. Karşılıklı konuşmalara yer verilir.
II. Tekerleme, giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden olu-
şur.
III. Ölçü ve uyak kullanılabilir. ✓
IV. Eğitici ve ders verici bir içeriği vardır.
Numaralanmış cümlelerde manzum hikâyeyle ilgili ola-
rak verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
C) I. ve II.
A) Yalnız I.
TEST-2
D) II e III.
B) Yalnız II.
/E), II. ve IV.
. Aşağıdaki parçalardan hangisi tanrısal (ilâhi) anlatıcı-
nın bakış açısıyla yazılmıştır?
Burhan'nın yorgunluktan ve sıkıntıdan başı çatlayacak
gibi ağrıyordu. Bu yüzden kendini yatağa attı. Çok geç-
meden rüyasında kendini alacaklıların karşısında gördü
ve onlardan kurtulmak için köşe bucak kaçmaya baş-
Jadı.
B) Bu ihtivar tor
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi’nde Hikâye
10. I. Karşılıklı konuşmalara yer verilir. II. Tekerleme, giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden olu- şur. III. Ölçü ve uyak kullanılabilir. ✓ IV. Eğitici ve ders verici bir içeriği vardır. Numaralanmış cümlelerde manzum hikâyeyle ilgili ola- rak verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır? C) I. ve II. A) Yalnız I. TEST-2 D) II e III. B) Yalnız II. /E), II. ve IV. . Aşağıdaki parçalardan hangisi tanrısal (ilâhi) anlatıcı- nın bakış açısıyla yazılmıştır? Burhan'nın yorgunluktan ve sıkıntıdan başı çatlayacak gibi ağrıyordu. Bu yüzden kendini yatağa attı. Çok geç- meden rüyasında kendini alacaklıların karşısında gördü ve onlardan kurtulmak için köşe bucak kaçmaya baş- Jadı. B) Bu ihtivar tor
13. Çağlayanlar, Türkçülük anlayışına uygun olarak yazdığı
hikâyelerden meydana gelmektedir. Hikâye tekniği ba-
kımından mükemmel sayılmasa da içinde taşıdığı derin
millî heyecan ve bu duyguların çerçevesini çizen fikirleriy-
le en fazla sevilen eseri olmuştur.
Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) Süleyman Nazif
B) Hüseyin Cahit Yalçın
C) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
D) Rıza Tevfik Bölükbaşı
E) Tahsin Nahit
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi’nde Hikâye
13. Çağlayanlar, Türkçülük anlayışına uygun olarak yazdığı hikâyelerden meydana gelmektedir. Hikâye tekniği ba- kımından mükemmel sayılmasa da içinde taşıdığı derin millî heyecan ve bu duyguların çerçevesini çizen fikirleriy- le en fazla sevilen eseri olmuştur. Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangi- sidir? A) Süleyman Nazif B) Hüseyin Cahit Yalçın C) Ahmet Hikmet Müftüoğlu D) Rıza Tevfik Bölükbaşı E) Tahsin Nahit
DILI VE EDEBIYATI
9. Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) Münacaat, naat gibi dinî; felsefi ve tasavvufi düşünce
gibi öğretici konular; övgü ve yergiler işlenir. Vasıta
beyti, bentteki dizelerden ve diğer vasıta beyitlerinden
ayrı kafiyelenir. (Terkibibend)
B) Hemen her konuda yazılmakla birlikte daha çok tasav-
vufi düşünceleri anlatmada kullanılmıştır. Aynı vezinde
altı mısralık bentlerin birleşmesiyle meydana gelen
esiyle
nazım biçimidir. (Müseddes)
C) Bir gazelin her beytinin önüne aynı ölçü ve kafiyede dört
dize eklenerek oluşturulan beyitlere denir. (Muhammes)
ikiye ayırmak, bir şeyin yarısı anlamına gelir. Edebiyatta,
bir şairin gazelinin her beytinin arasına aynı vezin ve
kafiyede iki ya da üç dize eklenerek oluşturulan şiirlere
denmektedir. (Taştir)
E) Devirden, felekten şikâyet gibi konularda yazılmıştır. En
önemli farkı vasıta beytinin her bendin sonunda değiş-
meden aynen tekrarlanmasıdır. (Terciibend)
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi’nde Hikâye
DILI VE EDEBIYATI 9. Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır? A) Münacaat, naat gibi dinî; felsefi ve tasavvufi düşünce gibi öğretici konular; övgü ve yergiler işlenir. Vasıta beyti, bentteki dizelerden ve diğer vasıta beyitlerinden ayrı kafiyelenir. (Terkibibend) B) Hemen her konuda yazılmakla birlikte daha çok tasav- vufi düşünceleri anlatmada kullanılmıştır. Aynı vezinde altı mısralık bentlerin birleşmesiyle meydana gelen esiyle nazım biçimidir. (Müseddes) C) Bir gazelin her beytinin önüne aynı ölçü ve kafiyede dört dize eklenerek oluşturulan beyitlere denir. (Muhammes) ikiye ayırmak, bir şeyin yarısı anlamına gelir. Edebiyatta, bir şairin gazelinin her beytinin arasına aynı vezin ve kafiyede iki ya da üç dize eklenerek oluşturulan şiirlere denmektedir. (Taştir) E) Devirden, felekten şikâyet gibi konularda yazılmıştır. En önemli farkı vasıta beytinin her bendin sonunda değiş- meden aynen tekrarlanmasıdır. (Terciibend)
2. Servetifünun ve Milli Edebiyat hikâyesi için aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?
A) Romantizm akımı etkili olmuştur.
B) Yazarlar kişiliklerini gizlemişlerdir.
e) Tip ve karakter oluşturmada gerçekçi davranılmış-
tir.
D) Başarılı tasvir ve tahliller yapılmıştır.
E) Olmuş ya da olabilecek olaylar ele alınmıştır.
T@stokul
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi’nde Hikâye
2. Servetifünun ve Milli Edebiyat hikâyesi için aşağı- dakilerden hangisi söylenemez? A) Romantizm akımı etkili olmuştur. B) Yazarlar kişiliklerini gizlemişlerdir. e) Tip ve karakter oluşturmada gerçekçi davranılmış- tir. D) Başarılı tasvir ve tahliller yapılmıştır. E) Olmuş ya da olabilecek olaylar ele alınmıştır. T@stokul
2.
Fransızca ve İtalyanca bilen yazar, çeviriler yaptı,
dergiler çıkardı, öğretmenlik yaptı ve Sultan
Reşat'ın (V. Mehmet) mabeyn başkâtibi oldu.
Öykülerinde seçtiği konuları halk katlarına yaydı
ve daha sade, anlaşılır bir dil kullandı. Hatta
ömrünün son yıllarında kendisi, eserlerini sade-
leştirme çalışmaları yapmıştır. İzmir Hikâyeleri
adı eseri, ölümünden sonra yayımlanmıştır.
Bu parçada tanıtılan yazar, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Halit Ziya Uşaklıgil
B) Kenan Hulusi Koray
C) Orhan Kemal
D) Aka Gündüz
E) Memduh Şevket Esendal
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi’nde Hikâye
2. Fransızca ve İtalyanca bilen yazar, çeviriler yaptı, dergiler çıkardı, öğretmenlik yaptı ve Sultan Reşat'ın (V. Mehmet) mabeyn başkâtibi oldu. Öykülerinde seçtiği konuları halk katlarına yaydı ve daha sade, anlaşılır bir dil kullandı. Hatta ömrünün son yıllarında kendisi, eserlerini sade- leştirme çalışmaları yapmıştır. İzmir Hikâyeleri adı eseri, ölümünden sonra yayımlanmıştır. Bu parçada tanıtılan yazar, aşağıdakilerden hangisidir? A) Halit Ziya Uşaklıgil B) Kenan Hulusi Koray C) Orhan Kemal D) Aka Gündüz E) Memduh Şevket Esendal
3. Hikâye türü ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Yapı unsurları; kişiler, olay, zaman ve mekândır.
B) Öğretici ve kanıtlayıcı anlatım biçimleri kullanılır.
C) Diyalog, iç konuşma gibi anlatım tekniklerine yer
verilir.
D) Temel bir çatışmadan hareketle olay örgüsü oluştu-
rulur.
E) Anlatım ilahi, gözlemci ve kahraman anlatıcının
bakış açısıyla kurgulanabilir.
6.
Destanı öksüz
Mechul Asker
Türbesi yakış
Yattığı topra
Kim demiş M
Bu dizeler
alınmış ola
A) Lirik
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi’nde Hikâye
3. Hikâye türü ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Yapı unsurları; kişiler, olay, zaman ve mekândır. B) Öğretici ve kanıtlayıcı anlatım biçimleri kullanılır. C) Diyalog, iç konuşma gibi anlatım tekniklerine yer verilir. D) Temel bir çatışmadan hareketle olay örgüsü oluştu- rulur. E) Anlatım ilahi, gözlemci ve kahraman anlatıcının bakış açısıyla kurgulanabilir. 6. Destanı öksüz Mechul Asker Türbesi yakış Yattığı topra Kim demiş M Bu dizeler alınmış ola A) Lirik
Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1
22. 1. Eliyle dokununca gölge gibi uçup silineceğini katiyen
bildiği halde yine Sermet Bey'in dizleri titremeye baş-
ladı. İçinden "Ben korkmuyorum fakat vücudum korku-
yor!" dedi.
II. Buranın kebabını, dönerini özlemişti anlaşılan. Kasa-
baya dönse ilk uğrayacağı yer kuşkusuz her zaman
gittiği o kebapçı dükkânı olacak.
III. Para benim namima yatacak, dedi fakat uyumadı. Ko-
casına arkasını döndü. Aklında manto, bilek saati, bi-
lezik, naylon çoraplar... İyi ama, mantonun rengi?
IV. İsmail, yarım saat kadar daha bekledi. Sonra korkak
adımlarla yukarıya çıktı. Her merdivenden sonra beş
on dakika bekliyordu. Daha ileri gitmeye cesaret ede-
mem diye geçirdi aklından.
V. Yatağın içinde dönerek güneşin yüzüme vurmayacağı
bir köşeye kaçtım. Faydasız! Birkaç dakika sonra kes-
kin bir ışık beni olduğum yerde buluyor ve yüzümü ya-
pışkan bir tere boğuyordu.
Numaralanmış parçaların hangisinde diğerlerinden
farklı bir anlatıcının bakış açısı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
24. insan ge
meden
larıyla
yokken
YAYINLARI
yapama
madığı
Bilim v
insan
ketlere
Bu pa
bilir?
A) M
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi’nde Hikâye
Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1 22. 1. Eliyle dokununca gölge gibi uçup silineceğini katiyen bildiği halde yine Sermet Bey'in dizleri titremeye baş- ladı. İçinden "Ben korkmuyorum fakat vücudum korku- yor!" dedi. II. Buranın kebabını, dönerini özlemişti anlaşılan. Kasa- baya dönse ilk uğrayacağı yer kuşkusuz her zaman gittiği o kebapçı dükkânı olacak. III. Para benim namima yatacak, dedi fakat uyumadı. Ko- casına arkasını döndü. Aklında manto, bilek saati, bi- lezik, naylon çoraplar... İyi ama, mantonun rengi? IV. İsmail, yarım saat kadar daha bekledi. Sonra korkak adımlarla yukarıya çıktı. Her merdivenden sonra beş on dakika bekliyordu. Daha ileri gitmeye cesaret ede- mem diye geçirdi aklından. V. Yatağın içinde dönerek güneşin yüzüme vurmayacağı bir köşeye kaçtım. Faydasız! Birkaç dakika sonra kes- kin bir ışık beni olduğum yerde buluyor ve yüzümü ya- pışkan bir tere boğuyordu. Numaralanmış parçaların hangisinde diğerlerinden farklı bir anlatıcının bakış açısı vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V 24. insan ge meden larıyla yokken YAYINLARI yapama madığı Bilim v insan ketlere Bu pa bilir? A) M
- 9. Durum hikâyesi, günlük yaşamın herhangi bir kesi-
tini ele alıp anlatan hikâyedir. Bu tür hikâyede se-
rim, düğüm, çözüm planına uyulmaz. Bu hikâyele-
rin belli bir sonucu da yoktur. Fikre önem verilmez,
kişiler kendi doğal ortamlarında hissettirilir. Bu tür
hikâyelerde olayların ve durumların akışı, oku-
yucunun hayal gücüne bırakılır. Bu tarzın dünya
edebiyatında ilk temsilcisi Rus yazar Anton Çehov
olduğu için "Çehov tarzı hikâye" olarak bilinir.
Aşağıdaki yazarlardan hangisi bu hikâye tü-
ründe eser vermemiştir?
A) Ömer Seyfettin
B) Memduh Şevket Esendal
C) Sait Faik Abasıyanık
D) Vüsat O. Bener
E) Tarık Buğra
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi’nde Hikâye
- 9. Durum hikâyesi, günlük yaşamın herhangi bir kesi- tini ele alıp anlatan hikâyedir. Bu tür hikâyede se- rim, düğüm, çözüm planına uyulmaz. Bu hikâyele- rin belli bir sonucu da yoktur. Fikre önem verilmez, kişiler kendi doğal ortamlarında hissettirilir. Bu tür hikâyelerde olayların ve durumların akışı, oku- yucunun hayal gücüne bırakılır. Bu tarzın dünya edebiyatında ilk temsilcisi Rus yazar Anton Çehov olduğu için "Çehov tarzı hikâye" olarak bilinir. Aşağıdaki yazarlardan hangisi bu hikâye tü- ründe eser vermemiştir? A) Ömer Seyfettin B) Memduh Şevket Esendal C) Sait Faik Abasıyanık D) Vüsat O. Bener E) Tarık Buğra
Yukarıdaki cümlede ayraçla gösterilen yerlere, verilen
18. Kelime eksiltme, zaman-mekân ayrıntılarını silme ve bir durumu minyatürleştirme kücere.k...(minimal...... türünün
en çok yararlandığı anlatı unsurlarıdır.
Öyki
19. Betimleme ve çözümlemeye dayanmayan
hikâyeler, yalnızca bir anın saptaması olan anlatılardır.
ka otmediğini
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi’nde Hikâye
Yukarıdaki cümlede ayraçla gösterilen yerlere, verilen 18. Kelime eksiltme, zaman-mekân ayrıntılarını silme ve bir durumu minyatürleştirme kücere.k...(minimal...... türünün en çok yararlandığı anlatı unsurlarıdır. Öyki 19. Betimleme ve çözümlemeye dayanmayan hikâyeler, yalnızca bir anın saptaması olan anlatılardır. ka otmediğini
cükler aşa-
lendirilebi-
C) imge
etme
du
du
5.
Ben sevince yeryüzü arınır
Yüzüme vurur gölgesi
Yüreğim aşkla bu beslenen başaktır
Açılır
Soymak ister kabuğundan bedeni
Bu dizelerde görülen en belirgin sa-
natlar aşağıdakilerden hangisinde
verilmiştir?
A) Tecahülüarif - istiare
B) Hüsnütalil - teşbih
C) Teşbih - kinaye
D) Tenasüp - rücu
E) İstiare - istifham
(Ede
TEMEL KAU
Tevri
Birden fazla
kelimenin a
rakılarak uz
sidir.
Gül yağını
E
Tecahüli
Bilinen
söylenm
Içimde k
Yağan a
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi’nde Hikâye
cükler aşa- lendirilebi- C) imge etme du du 5. Ben sevince yeryüzü arınır Yüzüme vurur gölgesi Yüreğim aşkla bu beslenen başaktır Açılır Soymak ister kabuğundan bedeni Bu dizelerde görülen en belirgin sa- natlar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) Tecahülüarif - istiare B) Hüsnütalil - teşbih C) Teşbih - kinaye D) Tenasüp - rücu E) İstiare - istifham (Ede TEMEL KAU Tevri Birden fazla kelimenin a rakılarak uz sidir. Gül yağını E Tecahüli Bilinen söylenm Içimde k Yağan a