Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Saf Şiir Soruları

olarak kabul edilmez.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla isim- fiil vardır?
A) Meyve sofrasını kurmaya başladı evin kızı.
B) Yemek yapmak için gerekli malzemeleri hazırladı.
C) Konuşmacının kürsüye gelmesiyle bakışlar ona çevrildi.
Qnu odada göremeyince etrafa bakmaya başladı.
5
Lise Türkçe
Saf Şiir
olarak kabul edilmez. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla isim- fiil vardır? A) Meyve sofrasını kurmaya başladı evin kızı. B) Yemek yapmak için gerekli malzemeleri hazırladı. C) Konuşmacının kürsüye gelmesiyle bakışlar ona çevrildi. Qnu odada göremeyince etrafa bakmaya başladı. 5
stur 70m
Cumhuriyet
6. Materyalizme ve pozitivizme karşı olan ----,
Dönemi'nde edebiyatımıza girmiş felsefi akımdır. H. Ber
gson'un görüşlerinin etkisinde kalınmıştır. Sembolist ve saf
şiir akımına bağlı sanatçılar bu akımdan etkilenmişlerdir.
Ahmet Hamdi Tanpınar'ı etkileyen bir felsefi anlayış olmuş-
tur.
flamizac
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) varoluşçuluk
C) kübizm
B) izlenimcilik
D) sezgicilik
E) dışavurumculuk
m30
Lise Türkçe
Saf Şiir
stur 70m Cumhuriyet 6. Materyalizme ve pozitivizme karşı olan ----, Dönemi'nde edebiyatımıza girmiş felsefi akımdır. H. Ber gson'un görüşlerinin etkisinde kalınmıştır. Sembolist ve saf şiir akımına bağlı sanatçılar bu akımdan etkilenmişlerdir. Ahmet Hamdi Tanpınar'ı etkileyen bir felsefi anlayış olmuş- tur. flamizac Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) varoluşçuluk C) kübizm B) izlenimcilik D) sezgicilik E) dışavurumculuk m30
özüm Yayınları
11. Kaleden kaleye şahin uçurdum
Ah ile vah ile ömür geçirdim
Ben yâre şekerli şerbet içirdim
Öyl'olur böyl o'lur Türkmen güzeli
Edası çok olur Türkmen güzeli
Kalenin burcuna taş ben olaydım
Ela göz üstüne kaş ben olaydım
Yalınız gezene eş ben olaydım
8.B 9.A 10.A 11.E 12.B
Öyl'olur böyl'olur Türkmen güzeli
Edası çok olur Türkmen güzeli
Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Anonim halk şiiri geleneğinin biçim özelliklerine sahiptir.
B) Halk diline özgü söyleyişler içermektedir.
C) Şiirin söyleyicisi "ben", söyleyicinin seslendiği kişi de
sevilen kişidir.
D) Âşık tarzı halk şiiri geleneğine özgü mazmunlardan
yararlanılmıştır.
E) Etkileyici bir üslupla ve yoğun mecazlı söyleyişle anlatım
sağlanmıştır.
Lise Türkçe
Saf Şiir
özüm Yayınları 11. Kaleden kaleye şahin uçurdum Ah ile vah ile ömür geçirdim Ben yâre şekerli şerbet içirdim Öyl'olur böyl o'lur Türkmen güzeli Edası çok olur Türkmen güzeli Kalenin burcuna taş ben olaydım Ela göz üstüne kaş ben olaydım Yalınız gezene eş ben olaydım 8.B 9.A 10.A 11.E 12.B Öyl'olur böyl'olur Türkmen güzeli Edası çok olur Türkmen güzeli Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Anonim halk şiiri geleneğinin biçim özelliklerine sahiptir. B) Halk diline özgü söyleyişler içermektedir. C) Şiirin söyleyicisi "ben", söyleyicinin seslendiği kişi de sevilen kişidir. D) Âşık tarzı halk şiiri geleneğine özgü mazmunlardan yararlanılmıştır. E) Etkileyici bir üslupla ve yoğun mecazlı söyleyişle anlatım sağlanmıştır.
si karşı
irilemez?
semte
m. Gece
ndan
oluk
erde
den
inden
Sinema
erde
e
mek,
19. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde
verilen terimle uyuşmamaktadır?
A) İslamiyet öncesinde ölüm törenlerinde söylenen, ölen
kişinin kahramanlıklarının ve ona duyulan özlemin
anlatıldığı şiirlere denir. (Yuğ)
B) Anlatımlarındaki olağanüstü özellikler ayıklandığında
ulusların tarihini aydınlatan en önemli
kaynaklardandır. (Destan)
C) "Oluşum", "yayılma" ve "derlenme / toplanma"
aşamalarından geçerek uzun bir sürede meydana
gelen anonim ürünlerdir. (Doğal destan)
D) İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatında yol gösterici,
öğüt verici sözlerin adıdır. (Sav)
E) İslamiyet öncesi Türk edebiyatında söylenen aşk,
kahramanlık, doğa sevgisi temalı şiirlerdir. (Koşuk)
Lise Türkçe
Saf Şiir
si karşı irilemez? semte m. Gece ndan oluk erde den inden Sinema erde e mek, 19. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen terimle uyuşmamaktadır? A) İslamiyet öncesinde ölüm törenlerinde söylenen, ölen kişinin kahramanlıklarının ve ona duyulan özlemin anlatıldığı şiirlere denir. (Yuğ) B) Anlatımlarındaki olağanüstü özellikler ayıklandığında ulusların tarihini aydınlatan en önemli kaynaklardandır. (Destan) C) "Oluşum", "yayılma" ve "derlenme / toplanma" aşamalarından geçerek uzun bir sürede meydana gelen anonim ürünlerdir. (Doğal destan) D) İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatında yol gösterici, öğüt verici sözlerin adıdır. (Sav) E) İslamiyet öncesi Türk edebiyatında söylenen aşk, kahramanlık, doğa sevgisi temalı şiirlerdir. (Koşuk)
18.
II. Grup
Melih Cevdet Anday
Mustafa Necati Karaer
Ahmet Arif
Cahit Sıtkı Tarancı
Turgut Uyar
II. grupta verilen sanatçılardan hangisi I. grupta ve-
rilenlerden biriyle ilişkilendirilemez?
1. Grup
. Serbest Nazım ve
Toplumcu Şiir
. Birinci Yeni
Hisar
İkinci Yeni
A) Melih Cevdet
B) Mustafa Necati Karaer
C) Ahmet Ar
D) Cahit Sıtkı Tarang
Turgut Uyar
Anday
Ariday Cool
LC
Lise Türkçe
Saf Şiir
18. II. Grup Melih Cevdet Anday Mustafa Necati Karaer Ahmet Arif Cahit Sıtkı Tarancı Turgut Uyar II. grupta verilen sanatçılardan hangisi I. grupta ve- rilenlerden biriyle ilişkilendirilemez? 1. Grup . Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir . Birinci Yeni Hisar İkinci Yeni A) Melih Cevdet B) Mustafa Necati Karaer C) Ahmet Ar D) Cahit Sıtkı Tarang Turgut Uyar Anday Ariday Cool LC
görev-
ordusu
ahkum
mahku-
Ankara
verildi.
cuk Pa-
dlı ese-
cinci ro-
ir?
ar
9. Yakup Kadri
Karaosmanoğlu'nun eserleriyle ilgili aşağ
kilerden hangisi yanlıştır?
A) Kiralık Konak'ta, modernleşme sürecinde apartman il
nak hayatını, dede-torun arasındaki hayat tarzı ve zevk
lılığı çevresinde işlemiştir.
B) Sodom ve Gomore'de, Cumhuriyet'in kuruluşundan CH
tidanının sona erdiği zamana kadar geçen süreci anlatn
C) Hüküm Gecesi'nde, İttihat ve Terakki yıllanni, gazeteci A
Kerim'in başından geçenleri merkeze alarak anlatmıştı
Yaban'da, Kurtuluş Savaşı öncesi Türk aydını ile Türk
lüsü arasındaki derin uçurumu, romana has kurgu ile
ler önüne sermeye çalışmıştır.
E) Nur Baba'da, gerçek kimliğinden uzaklaştırılan tekke I
tini, tekke şeyhinin yaşadıklan çerçevesinde anlatmışt
Lise Türkçe
Saf Şiir
görev- ordusu ahkum mahku- Ankara verildi. cuk Pa- dlı ese- cinci ro- ir? ar 9. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun eserleriyle ilgili aşağ kilerden hangisi yanlıştır? A) Kiralık Konak'ta, modernleşme sürecinde apartman il nak hayatını, dede-torun arasındaki hayat tarzı ve zevk lılığı çevresinde işlemiştir. B) Sodom ve Gomore'de, Cumhuriyet'in kuruluşundan CH tidanının sona erdiği zamana kadar geçen süreci anlatn C) Hüküm Gecesi'nde, İttihat ve Terakki yıllanni, gazeteci A Kerim'in başından geçenleri merkeze alarak anlatmıştı Yaban'da, Kurtuluş Savaşı öncesi Türk aydını ile Türk lüsü arasındaki derin uçurumu, romana has kurgu ile ler önüne sermeye çalışmıştır. E) Nur Baba'da, gerçek kimliğinden uzaklaştırılan tekke I tini, tekke şeyhinin yaşadıklan çerçevesinde anlatmışt
T@stokul
A) Sanatçı bağımsız olmalıdır, sanat eseri bir propa-
ganda aracı olamaz.
B) Türkçeye yerleşmiş yabancı kelimeler dışındakiler
hızla dilden atılmalıdır.
C) Sanatta yeniliğin anlamı, geçmişe bütünüyle karşı
olmak, onu reddetmek değildir.
D) Sanat eseri ulusal niteliklere sahip olmalıdır.
E) Sanatçı eski, unutulmuş dille yazamaz; sanatın dili
yaşayan dil olmalıdır.
Şiirlerinde divan şiirinin biçim özelliklerinden, müzi-
kalitesinden yararlanmıştır.
II. Garip hareketini şiddetle eleştirmiştir.
Şiir dışında başka türde eser yazmamıştır.
IV. Şiirde anlam açıklığını, anlaşılırlığı savunmuştur.
Attila İlhan'la ilgili olarak numaralanmış bilgilerden
hangileri yanlıştır?
(8
A) I ve II
C) II ve III
6. I.
D) II ve IV
B) I ve III
E) III ve IV
Lise Türkçe
Saf Şiir
T@stokul A) Sanatçı bağımsız olmalıdır, sanat eseri bir propa- ganda aracı olamaz. B) Türkçeye yerleşmiş yabancı kelimeler dışındakiler hızla dilden atılmalıdır. C) Sanatta yeniliğin anlamı, geçmişe bütünüyle karşı olmak, onu reddetmek değildir. D) Sanat eseri ulusal niteliklere sahip olmalıdır. E) Sanatçı eski, unutulmuş dille yazamaz; sanatın dili yaşayan dil olmalıdır. Şiirlerinde divan şiirinin biçim özelliklerinden, müzi- kalitesinden yararlanmıştır. II. Garip hareketini şiddetle eleştirmiştir. Şiir dışında başka türde eser yazmamıştır. IV. Şiirde anlam açıklığını, anlaşılırlığı savunmuştur. Attila İlhan'la ilgili olarak numaralanmış bilgilerden hangileri yanlıştır? (8 A) I ve II C) II ve III 6. I. D) II ve IV B) I ve III E) III ve IV
his-
y'e
et-
bu
ötü
dik-
bir
sta
ati-
riü
şk
da
16. Bu edebiyatın kurulup geliştiği dönem, II. Abdülhamit
istibdadının en yoğun dönemidir. Çağdaşlaşmanın ha-
raretli taraftarları ve Tanzimat Devri yazarlarının hürri-
yetçi düşünceleri ile beslenmiş olan bu gençler, elbet-
te, devrin bu ağır havasından bunalıyorlardı. Her türlü
yayın büyük bir kontrol, basın sıkı bir sansür altında
idi. Kendilerinin yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. İstib-
dat iyice yerleşmiş, her köşe bucak tutulmuştu. O za-
manlar "jurnalcilik" diye anılan ihbar mekanizması;
Demokles'in kılıcı gibi hürriyetçi bütün aydınların tepe-
lerinde bekliyor ve çıkar karşılığı yapıldığından çok yay-
gınlaşmış ve birçok ahlaksız için de bir geçim vasıtası
hâline gelmiş bulunuyordu.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada altı çizili söz-
le kastedilen sanatçılardan biri değildir
A) Cenap Şahabettin
C) Tevfik Fikret
B) Ahmet Haşim
D) Mehmet Rauf
E) Halit Ziya Uşaklıgil
Lise Türkçe
Saf Şiir
his- y'e et- bu ötü dik- bir sta ati- riü şk da 16. Bu edebiyatın kurulup geliştiği dönem, II. Abdülhamit istibdadının en yoğun dönemidir. Çağdaşlaşmanın ha- raretli taraftarları ve Tanzimat Devri yazarlarının hürri- yetçi düşünceleri ile beslenmiş olan bu gençler, elbet- te, devrin bu ağır havasından bunalıyorlardı. Her türlü yayın büyük bir kontrol, basın sıkı bir sansür altında idi. Kendilerinin yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. İstib- dat iyice yerleşmiş, her köşe bucak tutulmuştu. O za- manlar "jurnalcilik" diye anılan ihbar mekanizması; Demokles'in kılıcı gibi hürriyetçi bütün aydınların tepe- lerinde bekliyor ve çıkar karşılığı yapıldığından çok yay- gınlaşmış ve birçok ahlaksız için de bir geçim vasıtası hâline gelmiş bulunuyordu. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada altı çizili söz- le kastedilen sanatçılardan biri değildir A) Cenap Şahabettin C) Tevfik Fikret B) Ahmet Haşim D) Mehmet Rauf E) Halit Ziya Uşaklıgil
Namık Kemal
Mehmet Akif +
Fuzuli
+
Bu monografilerin ortak özelliği aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Aynı konuyu işlemiş olmaları
B) Dönemlerinde ilk olmaları
Aynı yazara ait olmaları
D) Monografi türünün en iyi örnekleri olmaları
E) Kullanılan dilin ağır olması
Lise Türkçe
Saf Şiir
Namık Kemal Mehmet Akif + Fuzuli + Bu monografilerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Aynı konuyu işlemiş olmaları B) Dönemlerinde ilk olmaları Aynı yazara ait olmaları D) Monografi türünün en iyi örnekleri olmaları E) Kullanılan dilin ağır olması
4.
Millî Edebiyat şairlerinin heceyle Türkçülük
fikrini yaymak için şiirler yazdıkları dönemde sanat
değeri yüksek, dış ahenk ögelerinin önemsendiği bir şiir
anlayışına, öz şiire yönelmişlerdir.
--
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki-
lerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Tevfik Fikret - Mehmet Akif
B) Ali Canip - Mehmet Akif
C) Mehmet Emin - Cahit Sıtkı
D) Ahmet Haşim - Tevfik Fikret
E) Ahmet Haşim - Yahya Kemal
Lise Türkçe
Saf Şiir
4. Millî Edebiyat şairlerinin heceyle Türkçülük fikrini yaymak için şiirler yazdıkları dönemde sanat değeri yüksek, dış ahenk ögelerinin önemsendiği bir şiir anlayışına, öz şiire yönelmişlerdir. -- Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki- lerin hangisinde verilenler getirilmelidir? A) Tevfik Fikret - Mehmet Akif B) Ali Canip - Mehmet Akif C) Mehmet Emin - Cahit Sıtkı D) Ahmet Haşim - Tevfik Fikret E) Ahmet Haşim - Yahya Kemal
A) II.
*9E46
B) III.
C) IV.
D) V.
E)VI.
22. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Oğuz Atay, "Tutunamayanlar" romanıyla bilinç
akışı yöntemini edebiyatımıza getiren ilk yazar-
dır.
B) Adalet Ağaoğlu'nun "Bir Düğün Gecesi" romanı,
iç monolog tarzının Türk edebiyatındaki ilk örne-
ği kabul edilir.
C) Dergi ve gazetelerde gülmece öyküleri ve fıkra-
lar yazan Rıfat Ilgaz'ın en tanınmış eseri "Haba-
bam Sınıfı"dır.
D) Yahya Kemal eski şiir ile yeni şiiri birleştirerek
aruz ölçüsünü Türkçeye büyük bir ustalıkla uy-
gulayarak neoklasisizmin temsilciğint yapmıştır.
E) Ahmet Muhip Dıranas, şiirlerini aruzla yazmakla
beraber, modern şiirin kendisine sunduğu konu
zenginliğinden faydalanmış bir şairdir.
Lise Türkçe
Saf Şiir
A) II. *9E46 B) III. C) IV. D) V. E)VI. 22. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) Oğuz Atay, "Tutunamayanlar" romanıyla bilinç akışı yöntemini edebiyatımıza getiren ilk yazar- dır. B) Adalet Ağaoğlu'nun "Bir Düğün Gecesi" romanı, iç monolog tarzının Türk edebiyatındaki ilk örne- ği kabul edilir. C) Dergi ve gazetelerde gülmece öyküleri ve fıkra- lar yazan Rıfat Ilgaz'ın en tanınmış eseri "Haba- bam Sınıfı"dır. D) Yahya Kemal eski şiir ile yeni şiiri birleştirerek aruz ölçüsünü Türkçeye büyük bir ustalıkla uy- gulayarak neoklasisizmin temsilciğint yapmıştır. E) Ahmet Muhip Dıranas, şiirlerini aruzla yazmakla beraber, modern şiirin kendisine sunduğu konu zenginliğinden faydalanmış bir şairdir.
21.
e
●
●
@
Şiiri soylu bir sanat kabul ederler.
Şiirde en önemli şey dizedir.
Gizemcilik, simgecilik, bireysellik esastır.
İmge ve çağrışımlardan yararlanmışlar; ruh, ask,
ölüm, masal, rüya temalarını sıklıkla işlemişlerdir.
İçsel, bireyci bir yaklaşımla insanı anlatmışlardır.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi verilen bu özel-
liklerdeki şiir anlayışını benimsememiştir?
A) Orhan Şaik Gökyay
XB) Necip Fazıl Kısakürek
XC) Cahit Sıtkı Tarancı
Xb) Ahmet Haşim
X
E) Ahmet Hamdi Tanpınar
7
Lise Türkçe
Saf Şiir
21. e ● ● @ Şiiri soylu bir sanat kabul ederler. Şiirde en önemli şey dizedir. Gizemcilik, simgecilik, bireysellik esastır. İmge ve çağrışımlardan yararlanmışlar; ruh, ask, ölüm, masal, rüya temalarını sıklıkla işlemişlerdir. İçsel, bireyci bir yaklaşımla insanı anlatmışlardır. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi verilen bu özel- liklerdeki şiir anlayışını benimsememiştir? A) Orhan Şaik Gökyay XB) Necip Fazıl Kısakürek XC) Cahit Sıtkı Tarancı Xb) Ahmet Haşim X E) Ahmet Hamdi Tanpınar 7
5.
Yüzyılımızın en başarılı şairlerindendir. Aruz
ölçüsünü Türkçenin yapısını bozmadan dilimi-
ze uyarlayan ender şairlerdendir. Günümüz dil
anlayışına uygun biçimde yazdığı rubaileri ve
gazelleri çok beğenilmiştir. Usta bir dil anlayışına
sahip olan sanatçı, şiirin nesirden uzaklaşması
gerektiğini savunmuştur.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Mehmet Akif Ersoy
B) Tevfik Fikret
G
Yahya Kemal Beyatlı
E) Faruz Nafiz Çamlıbel
Mehmet Emin Yurdakul
Lise Türkçe
Saf Şiir
5. Yüzyılımızın en başarılı şairlerindendir. Aruz ölçüsünü Türkçenin yapısını bozmadan dilimi- ze uyarlayan ender şairlerdendir. Günümüz dil anlayışına uygun biçimde yazdığı rubaileri ve gazelleri çok beğenilmiştir. Usta bir dil anlayışına sahip olan sanatçı, şiirin nesirden uzaklaşması gerektiğini savunmuştur. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Mehmet Akif Ersoy B) Tevfik Fikret G Yahya Kemal Beyatlı E) Faruz Nafiz Çamlıbel Mehmet Emin Yurdakul
11 Bir garip rüyâ rengiyle
Uyuşmuş gibi her şekil
Rüzgârdan uçan tüy bile
Benim kadar hafif değil
Başım sükûtu öğüten
Uçsuz bucaksız değirmen
İçim muradına ermiş
Abasız postsuz bir derviş
Bu dizelerle ilgili olarak,
I. Dış gerçeklik öznel bir dünya içinde verilmiştir.
II. Duygular sözcüklerin ses değerleriyle sezdirilmiştir.
III. Sembolizm akımının etkisi görülmektedir
IV. Şairin algılar dış dünyanın somutluğuna çevrilmiştir.
değerlendirmelerinden hangisi yapılamaz?
A) Yalnız II
B) Yalnız IV
D) II ve IV
E) III ve IV
C) I ve III
Lise Türkçe
Saf Şiir
11 Bir garip rüyâ rengiyle Uyuşmuş gibi her şekil Rüzgârdan uçan tüy bile Benim kadar hafif değil Başım sükûtu öğüten Uçsuz bucaksız değirmen İçim muradına ermiş Abasız postsuz bir derviş Bu dizelerle ilgili olarak, I. Dış gerçeklik öznel bir dünya içinde verilmiştir. II. Duygular sözcüklerin ses değerleriyle sezdirilmiştir. III. Sembolizm akımının etkisi görülmektedir IV. Şairin algılar dış dünyanın somutluğuna çevrilmiştir. değerlendirmelerinden hangisi yapılamaz? A) Yalnız II B) Yalnız IV D) II ve IV E) III ve IV C) I ve III
B
BENIM HOCAM
AYT-TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
ZA: Şiir, duyguya değil akla seslenir.
B: Emin misin?
A: Tabii, eminim. Hatta şiir, geleneklerden de (uzaklaşmalı-
dır. Parçayı değil, bütünü öne çıkarmalıyız.
B: Siyaset konusunda ne düşünüyorsunuz?
A: Şiir, siyasetten uzak durmalıdır. Hatta müzik, resim gibi
sanatlardan da şiiri uzak tutmalıyız.
Yukarıdaki diyalogda "A" kişisi hangi akımın destekçisi
sayılabilir?
ATT. Yeni
C) Toplumcu Gerçekçi
E) Saf Şiir
B) II. Yeni
D) Hisar
9.
Lise Türkçe
Saf Şiir
B BENIM HOCAM AYT-TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ZA: Şiir, duyguya değil akla seslenir. B: Emin misin? A: Tabii, eminim. Hatta şiir, geleneklerden de (uzaklaşmalı- dır. Parçayı değil, bütünü öne çıkarmalıyız. B: Siyaset konusunda ne düşünüyorsunuz? A: Şiir, siyasetten uzak durmalıdır. Hatta müzik, resim gibi sanatlardan da şiiri uzak tutmalıyız. Yukarıdaki diyalogda "A" kişisi hangi akımın destekçisi sayılabilir? ATT. Yeni C) Toplumcu Gerçekçi E) Saf Şiir B) II. Yeni D) Hisar 9.
Ba
5.
Duygular ve izlenimler doğrudan değil alegori ve metafor
yapılarak anlatılır. Şiirde sade ve anlaşılır bir üslubun yerine
dolambaçlı ifadeler ve karmaşık imgeler kullanılır. "Sanat,
sanat içindir" ilkesini savunan temsilciler, eserlerinde
toplumsal meselelere değinmemiştir. Bu tür şiirlerde Farsça
ve Fransızca kökenli sözcüklere yer verilmiştir. Şiirde biçim,
içerikten çok daha önemlidir. Bu nedenle kaleme alınan
eserlerde konudan ziyade üslup ön planda tutulmuştur.
the Şairler, yeni söyleyiş biçimleri ve söz sanatları denemiştir.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçada söz edilen
şiir anlayışının temsilcisi olamaz?
A) Cahit Sıtkı Tarancı
B) Ahmet Haşim
C) Mehmet Emin Yurdakul
D) Yahya Kemal Beyatlı
E) Ahmet Hamdi Tanpınar
1901
na
dhe
7.
Lise Türkçe
Saf Şiir
Ba 5. Duygular ve izlenimler doğrudan değil alegori ve metafor yapılarak anlatılır. Şiirde sade ve anlaşılır bir üslubun yerine dolambaçlı ifadeler ve karmaşık imgeler kullanılır. "Sanat, sanat içindir" ilkesini savunan temsilciler, eserlerinde toplumsal meselelere değinmemiştir. Bu tür şiirlerde Farsça ve Fransızca kökenli sözcüklere yer verilmiştir. Şiirde biçim, içerikten çok daha önemlidir. Bu nedenle kaleme alınan eserlerde konudan ziyade üslup ön planda tutulmuştur. the Şairler, yeni söyleyiş biçimleri ve söz sanatları denemiştir. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçada söz edilen şiir anlayışının temsilcisi olamaz? A) Cahit Sıtkı Tarancı B) Ahmet Haşim C) Mehmet Emin Yurdakul D) Yahya Kemal Beyatlı E) Ahmet Hamdi Tanpınar 1901 na dhe 7.