1980 Sonrası Türk Şiiri Soruları

EQ ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
A. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise yay ayracın içine "D", yanlış ise "Y"
Gir
1.
(D) Edebî eserler toplumsal değişime etki etmekle kalmaz, zaman zaman yön de verir.
2. (7) Sanat akımları toplumsal yapıdan bağımsız biçimde sanatçıların özgür iradelerinin so
nucu olarak oluşur.
3. (Y) Klasisizm, Fransa'da 18. yüzyılda ortaya çıkmıştır.
4.
(D) Romantizmin öncüleri arasında Victor Hugo, Goethe ve Schiller de bulunur.
F. (D) Ekspresyonizm, özellikle resim sanatında etkisini göstermiştir.
yazınız.
Giriş
3. As
A
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
EQ ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI A. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise yay ayracın içine "D", yanlış ise "Y" Gir 1. (D) Edebî eserler toplumsal değişime etki etmekle kalmaz, zaman zaman yön de verir. 2. (7) Sanat akımları toplumsal yapıdan bağımsız biçimde sanatçıların özgür iradelerinin so nucu olarak oluşur. 3. (Y) Klasisizm, Fransa'da 18. yüzyılda ortaya çıkmıştır. 4. (D) Romantizmin öncüleri arasında Victor Hugo, Goethe ve Schiller de bulunur. F. (D) Ekspresyonizm, özellikle resim sanatında etkisini göstermiştir. yazınız. Giriş 3. As A
(1) Natüralist roman türünde, insan çevrenin etkisi altın-
dadır, aslında romandaki kişiler, sonucun belli olduğu
bir yolda yürümektedirler. (II) Çevre ve soya çekim bu
anlamda bu yürüyüşü yönlendiren iki önemli etkendir.
(III) Emile Zola, eserlerinde, kahramanlarını bu iki et-
keni göz önünde bulundurarak inceler. (IV) Ayrıca, ro-
man kahramanları bulundukları coğrafyanın dilini kul-
lanmazlar, toplumdan kopuk bir dilleri vardır. (V) Ahlak
dersi veren bir yazar söz konusu değildir.
Bu parçada yer alan numaralanmış cümlelerin han-
gisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
(1) Natüralist roman türünde, insan çevrenin etkisi altın- dadır, aslında romandaki kişiler, sonucun belli olduğu bir yolda yürümektedirler. (II) Çevre ve soya çekim bu anlamda bu yürüyüşü yönlendiren iki önemli etkendir. (III) Emile Zola, eserlerinde, kahramanlarını bu iki et- keni göz önünde bulundurarak inceler. (IV) Ayrıca, ro- man kahramanları bulundukları coğrafyanın dilini kul- lanmazlar, toplumdan kopuk bir dilleri vardır. (V) Ahlak dersi veren bir yazar söz konusu değildir. Bu parçada yer alan numaralanmış cümlelerin han- gisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V
24. O büyük yazarları, onların yarattıkları kişiler
yaşatıyor. Nitekim,
yaşatan
Bu parçada boş bırakılan yerlere
aşağıdakilerden hangisinde verilenlerin
getirilmesi uygun değildir?
A) Cervantes'i - Don Kişot'tur
B) Victor Hugo'yu - Hamlet'tir
C) Tolstoy'u-Anna Karenina'dır
-
D) Alexandre Dumas'yı – Monte Kristo
Kontu'dur
E) Charles Dickens'i - David Copperfield'dir
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
24. O büyük yazarları, onların yarattıkları kişiler yaşatıyor. Nitekim, yaşatan Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenlerin getirilmesi uygun değildir? A) Cervantes'i - Don Kişot'tur B) Victor Hugo'yu - Hamlet'tir C) Tolstoy'u-Anna Karenina'dır - D) Alexandre Dumas'yı – Monte Kristo Kontu'dur E) Charles Dickens'i - David Copperfield'dir
19. yy. dünya edebiyatı
Hugo gibi önemli
bu akıma
2+M yatrosunda ---
Bu cümlede
u2s2elminoş bırakılan y
A) romantizm
C) sembolizm
1252
g24
B) realizm
akmuştur. Schiller, Goethe ve Victor
etmişlerdir.
verilenlerden
mu2s201mgül bak
k5123522
D) natüralizm
getirilmelidir?
1mgz4tabo k5123524
bqztyk5123
mg abqztyk5123522
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
19. yy. dünya edebiyatı Hugo gibi önemli bu akıma 2+M yatrosunda --- Bu cümlede u2s2elminoş bırakılan y A) romantizm C) sembolizm 1252 g24 B) realizm akmuştur. Schiller, Goethe ve Victor etmişlerdir. verilenlerden mu2s201mgül bak k5123522 D) natüralizm getirilmelidir? 1mgz4tabo k5123524 bqztyk5123 mg abqztyk5123522
6. Aşağıdakilerin hangisinde II. Yeni sonrası toplumcu
gerçekçi şiirle ilgili yanlışlık yapılmıştır?
A) Bazı şairler, sanat yaşamının başlangıcında II.Ye-
ni'den etkilenmişler, sonradan toplumcu şiire yö-
nelmişlerdir.
B) Şiirde biçimden çok, içeriği önemsemişler; ezilen
sınıfın sesi olmaya çalışmışlardır.
C) Millî duygularla yazan bu natçıların şiirlerinde
Anadolu geniş yer tutmuştur.
D) Kapalı, mecazlı ifadelere yer vermemiş, konuşma
dilinin tüm olanaklarından yararlanmışlardır. V
E) Bazı şairler hitabet üslubundan yararlanarak kitle-
leri harekete geçirmek istemişlerdir.
PALME
YAYINEVİ
Go
Bu
ya
A)
B)
C)
D)
E)
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiiri
6. Aşağıdakilerin hangisinde II. Yeni sonrası toplumcu gerçekçi şiirle ilgili yanlışlık yapılmıştır? A) Bazı şairler, sanat yaşamının başlangıcında II.Ye- ni'den etkilenmişler, sonradan toplumcu şiire yö- nelmişlerdir. B) Şiirde biçimden çok, içeriği önemsemişler; ezilen sınıfın sesi olmaya çalışmışlardır. C) Millî duygularla yazan bu natçıların şiirlerinde Anadolu geniş yer tutmuştur. D) Kapalı, mecazlı ifadelere yer vermemiş, konuşma dilinin tüm olanaklarından yararlanmışlardır. V E) Bazı şairler hitabet üslubundan yararlanarak kitle- leri harekete geçirmek istemişlerdir. PALME YAYINEVİ Go Bu ya A) B) C) D) E)
Bu şiir anlayışında İkinci Yeni şiirinde olduğu gibi im-
geye, kapalı anlatıma, uzak çağrışımlara değer veril-
miş; şiir bir araç olarak değil amaç olarak görülmüştür.
Geleneksel ve modern şiirin anlatım olanaklarından
yararlanılmış, anlatmaya uygun temalar işlenmiş, şiir
düzyazıya yaklaştırılmıştır. Şehir kimliği, kentleşme,
gelenekçi-modern yaşam çelişki ve çatışması eserler-
de işlenen konular arasındadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada özellikleri veri-
len şiir anlayışıyla eser kaleme almıştır?
A) Haydar Ergülen
B) Rıfat Ilgaz
C) Ercüment Behzat Lav
D) Cahit Irgat
E) Necip Fazıl Kısakürek
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiiri
Bu şiir anlayışında İkinci Yeni şiirinde olduğu gibi im- geye, kapalı anlatıma, uzak çağrışımlara değer veril- miş; şiir bir araç olarak değil amaç olarak görülmüştür. Geleneksel ve modern şiirin anlatım olanaklarından yararlanılmış, anlatmaya uygun temalar işlenmiş, şiir düzyazıya yaklaştırılmıştır. Şehir kimliği, kentleşme, gelenekçi-modern yaşam çelişki ve çatışması eserler- de işlenen konular arasındadır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada özellikleri veri- len şiir anlayışıyla eser kaleme almıştır? A) Haydar Ergülen B) Rıfat Ilgaz C) Ercüment Behzat Lav D) Cahit Irgat E) Necip Fazıl Kısakürek
12. Şair, Ben Hayatta En Çok Babamı Sevdim şiirinde, "Geldi mi
de gidici hep, hep acele işi! / Çağın en güzel gözlü maarif
müfettişi / Atlastan bakardım nereye gitti / Öyle öyle ezber-
ledim gurbeti" dizelerinde dile geldiği gibi, zaten hep gur-
bette olan baba, bu defa kendi eliyle oğlunu kendisinden
uzaklaştırmış olur. Babanın böyle bir karar alırken devlet
adamı olma ve devleti temsil ediyor olma refleksiyle hare-
ket ettiği çok açıktır ve şair de bunun farkındadır. Sevgi Du-
varı şiir kitabı şairin 1950-70 arası yazdığı şiirlerden oluşur
ve Garip şiiri ile yüzeysel de olsa ilişki içinde olan ilk kitabı
Yazma ile daha sonraki yıllarda kimliğini bulacak siyasi şi-
irleri arasında köprüdür.
Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangi-
sidir?
C) Attila İlhan
A) Can Yücel
B) Cemal Süreya
LBOS
D) Turgut Uyar
E) İlhan Berk
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiiri
12. Şair, Ben Hayatta En Çok Babamı Sevdim şiirinde, "Geldi mi de gidici hep, hep acele işi! / Çağın en güzel gözlü maarif müfettişi / Atlastan bakardım nereye gitti / Öyle öyle ezber- ledim gurbeti" dizelerinde dile geldiği gibi, zaten hep gur- bette olan baba, bu defa kendi eliyle oğlunu kendisinden uzaklaştırmış olur. Babanın böyle bir karar alırken devlet adamı olma ve devleti temsil ediyor olma refleksiyle hare- ket ettiği çok açıktır ve şair de bunun farkındadır. Sevgi Du- varı şiir kitabı şairin 1950-70 arası yazdığı şiirlerden oluşur ve Garip şiiri ile yüzeysel de olsa ilişki içinde olan ilk kitabı Yazma ile daha sonraki yıllarda kimliğini bulacak siyasi şi- irleri arasında köprüdür. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangi- sidir? C) Attila İlhan A) Can Yücel B) Cemal Süreya LBOS D) Turgut Uyar E) İlhan Berk
diği kı-
ği nok-
ki altın
a hızla
an Pa-
m edi-
Lâmi
çene
onu
gibi,
ama-
raklı
attı.
urtti.
-dü.
den
mış-
J'a
23.
diyor ki yeminler
Bana çeşmeleri hatırlatır
Tabut kalın ciltli bir kitaptır
Senin de çocukluğun bir ceviz tabut muydu
Usulca bırakılan denize?
diyor ki ben
Ucuz hüzünler kiralardım
Alyanak bir kulakcıdan
Gök binlerce mavi şapkadır
Senin de şapkan mavi miydi
O günlerde?
diyor ki annem
Çiçek işlemeli bir lambaydı
Karartma gecelerinde
Sen de denizleri anlıyor muydun
Yatağa girmeden?
Biçim, içerik özellikleri ve sanat anlayışı göz önün-
de bulundurulduğunda bu şiirde boş bırakılan yer-
lere aşağıdaki şairlerden hangisi getirilebilir?
A) Hilmi (Hilmi Yavuz)
B) Tecer (Ahmet Kutsi Tecer)
C) Gökyay (Orhan Şaik Gökyay)
D) Veysel (Aşık Veysel Şatıroğlu)
E) Kemal (Yahya Kemal Beyatlı)
kondi
isi
r.
Deneme-2
AY
Bu
1.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiiri
diği kı- ği nok- ki altın a hızla an Pa- m edi- Lâmi çene onu gibi, ama- raklı attı. urtti. -dü. den mış- J'a 23. diyor ki yeminler Bana çeşmeleri hatırlatır Tabut kalın ciltli bir kitaptır Senin de çocukluğun bir ceviz tabut muydu Usulca bırakılan denize? diyor ki ben Ucuz hüzünler kiralardım Alyanak bir kulakcıdan Gök binlerce mavi şapkadır Senin de şapkan mavi miydi O günlerde? diyor ki annem Çiçek işlemeli bir lambaydı Karartma gecelerinde Sen de denizleri anlıyor muydun Yatağa girmeden? Biçim, içerik özellikleri ve sanat anlayışı göz önün- de bulundurulduğunda bu şiirde boş bırakılan yer- lere aşağıdaki şairlerden hangisi getirilebilir? A) Hilmi (Hilmi Yavuz) B) Tecer (Ahmet Kutsi Tecer) C) Gökyay (Orhan Şaik Gökyay) D) Veysel (Aşık Veysel Şatıroğlu) E) Kemal (Yahya Kemal Beyatlı) kondi isi r. Deneme-2 AY Bu 1.
10.
I. Grup
II. Grup
1. Egzistansiyalizm
Franz Kafka
II. Ekspresyonizm
Albert Camus
III. Sürrealizm
Honore de Balzac
IV. Empresyonizm
Louis Aragon
V. Realizm
Yukarıda 1. grupta verilen akımlardan hangisi,
II. gruptaki sanatçılardan biriyle ilişkilendirilemez?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
10. I. Grup II. Grup 1. Egzistansiyalizm Franz Kafka II. Ekspresyonizm Albert Camus III. Sürrealizm Honore de Balzac IV. Empresyonizm Louis Aragon V. Realizm Yukarıda 1. grupta verilen akımlardan hangisi, II. gruptaki sanatçılardan biriyle ilişkilendirilemez? A) I B) II C) III D) IV E) V
ttin
al-
karekök
24. Cemile, İlk Öğretmenim, Kopar Zincirlerini Gülsarı
gibi yapıtlarıyla Türk okuru tarafından da büyük ilgi
gören sanatçı, Kırgız edebiyatının dünyaca ünlü
öykü ve roman yazarıdır.
Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden
hangisidir?
ANizami Gencevi
B) Şehriyar
C) Cengiz Aytmatov
D) Cengiz Dağcı
E) Bahtiyar Vahabzade
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
ttin al- karekök 24. Cemile, İlk Öğretmenim, Kopar Zincirlerini Gülsarı gibi yapıtlarıyla Türk okuru tarafından da büyük ilgi gören sanatçı, Kırgız edebiyatının dünyaca ünlü öykü ve roman yazarıdır. Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? ANizami Gencevi B) Şehriyar C) Cengiz Aytmatov D) Cengiz Dağcı E) Bahtiyar Vahabzade
22..
Doktrin Yayin
Bu Gönüllü Coşkun ince
Gerçekleri görür önce
Jaguarlar devrilince
Bir gün kalır yaya bunlar
İsmi değişir mi Müslüman Türk'ün
Evinden köyünden edilir sürgün
El etek öperdi kralınız dün
Tarihte köleyi beyi düşünün
Kaç yıl oldu 12 Eylül olalı
İdareyi bu beyler ele aldı alalı
Senelerdir dinledik tantana masalı
C
Bu şiirlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisi ola-
bilir?
A) Döneminde yoğun ilgi görmüşlerdir.
B) Milli bilinci yansıtmaktadırlar.
C) 1980 sonrası Âşık edebiyatı şiirleridir.
Cumhuriyet Dönemi ortak siyasi anlayışını yansıtırlar.
Şairleri Köy Enstitüsü mezunudur.
24.
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiiri
22.. Doktrin Yayin Bu Gönüllü Coşkun ince Gerçekleri görür önce Jaguarlar devrilince Bir gün kalır yaya bunlar İsmi değişir mi Müslüman Türk'ün Evinden köyünden edilir sürgün El etek öperdi kralınız dün Tarihte köleyi beyi düşünün Kaç yıl oldu 12 Eylül olalı İdareyi bu beyler ele aldı alalı Senelerdir dinledik tantana masalı C Bu şiirlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisi ola- bilir? A) Döneminde yoğun ilgi görmüşlerdir. B) Milli bilinci yansıtmaktadırlar. C) 1980 sonrası Âşık edebiyatı şiirleridir. Cumhuriyet Dönemi ortak siyasi anlayışını yansıtırlar. Şairleri Köy Enstitüsü mezunudur. 24.
den
ari-
ini
tir
7-
24. Derdim, yeter, sâkin oldinlen biraz artık!
Akşam olsa diyordun, işte oldu akşam,
Siyah örtülerle sardı şehri karanlık;
Kimine huzur iner gökten, kimine gam
Bırak, şehrin iğrenç kalabalığı gitsin,
Yesin kamçısını hazzın sefil cümbüşte
Toplasın acı meyvesini nedâmetin
Sen gel, derdim, ver elini bana, gel şöyle.
Bu dizelerde dile getirilen düşünce, aşağıdaki edebi
akımlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir?
A) Romantizm
B) Realizm
C) Sembolizm
D) Sürrealizm
E) Klasisizm
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
den ari- ini tir 7- 24. Derdim, yeter, sâkin oldinlen biraz artık! Akşam olsa diyordun, işte oldu akşam, Siyah örtülerle sardı şehri karanlık; Kimine huzur iner gökten, kimine gam Bırak, şehrin iğrenç kalabalığı gitsin, Yesin kamçısını hazzın sefil cümbüşte Toplasın acı meyvesini nedâmetin Sen gel, derdim, ver elini bana, gel şöyle. Bu dizelerde dile getirilen düşünce, aşağıdaki edebi akımlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir? A) Romantizm B) Realizm C) Sembolizm D) Sürrealizm E) Klasisizm
3. Aşağıda verilen yapıt-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yan-
lıştır?
A) Metal-Murathan Mungan
biebes
B) Ultrazon'da Ultrason - Lale Müldür
Alacakaranlıktaki Ülke - Ahmet Erhan
Ülke -
C)
D) Kaza Süsü - Sunay Akın
Dinsanın Beyaz Kokusunda - Metin Cengiz
1
1
Lise Türkçe
1980 Sonrası Türk Şiiri
3. Aşağıda verilen yapıt-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yan- lıştır? A) Metal-Murathan Mungan biebes B) Ultrazon'da Ultrason - Lale Müldür Alacakaranlıktaki Ülke - Ahmet Erhan Ülke - C) D) Kaza Süsü - Sunay Akın Dinsanın Beyaz Kokusunda - Metin Cengiz 1 1
x
MAESTRO
Naturalizm
23. 1897'de Fransa'da ortaya çıkmış, gözlemle birlikte bilimsel-
liği de esas alan bu akımda yazar, insan davranışlarını açık-
lamak için soya çekimi dikkate almalı ve tıpkı bir bilim insa-
ni gibi davranmalıdır. Kahramanlarını ait oldukları çevre ile
birlikte yansıtmalı, dil ve üslupta ise çok seçici davranma-
malıdır.
Aşağıdaki metinlerden hangisinin bu parçada sözü edi-
len edebiyat akımı etkisinde oluşturulduğu söylenebi-
lir?
A) Saatler geçtikçe yollara mahzun bir ıssızlık çöküyordu.
Bu çekçek arabalarının ince, yanık çıngırakları var. Icat
edenler ne iyi düşünmüşler.
B) Odanın ortasında dikiliyor ve acılı bir şaşkınlıkla çevre-
sine bakınıyordu. Kapıya gitti, açıp dışarıyı dinledi. Ara-
dığı şeyi bir türlü bulamıyordu.
C) Şurasını bilmelidir ki bu genç adam, yenice dünyaevine
girdiği için işinden geri kalacak adamlardan değil idi. O
gün ise Beyoğlu'nda iki mühim işi olup bu işleri vakit kay-
betmeden görmek üzere kalktı.
D) O galiba -dedesi ve babası gibi- kötü yola sapmış, yok-
sul ailelere göre suçların en büyüğünü işlemiş yani para
yemişti. Zenginler için eğlence peşinde koşan adam yal-
nızca budalalık etmektedir.
E) Biçare Muhammet Hüdabende ise Şehriyar'ın elinde âde-
ta esir hükmünde olduğundan yanında bulunmayacak
olduktan sonra değil orduya, her nereye gitmek istese
canına minnet bilirdi.
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
x MAESTRO Naturalizm 23. 1897'de Fransa'da ortaya çıkmış, gözlemle birlikte bilimsel- liği de esas alan bu akımda yazar, insan davranışlarını açık- lamak için soya çekimi dikkate almalı ve tıpkı bir bilim insa- ni gibi davranmalıdır. Kahramanlarını ait oldukları çevre ile birlikte yansıtmalı, dil ve üslupta ise çok seçici davranma- malıdır. Aşağıdaki metinlerden hangisinin bu parçada sözü edi- len edebiyat akımı etkisinde oluşturulduğu söylenebi- lir? A) Saatler geçtikçe yollara mahzun bir ıssızlık çöküyordu. Bu çekçek arabalarının ince, yanık çıngırakları var. Icat edenler ne iyi düşünmüşler. B) Odanın ortasında dikiliyor ve acılı bir şaşkınlıkla çevre- sine bakınıyordu. Kapıya gitti, açıp dışarıyı dinledi. Ara- dığı şeyi bir türlü bulamıyordu. C) Şurasını bilmelidir ki bu genç adam, yenice dünyaevine girdiği için işinden geri kalacak adamlardan değil idi. O gün ise Beyoğlu'nda iki mühim işi olup bu işleri vakit kay- betmeden görmek üzere kalktı. D) O galiba -dedesi ve babası gibi- kötü yola sapmış, yok- sul ailelere göre suçların en büyüğünü işlemiş yani para yemişti. Zenginler için eğlence peşinde koşan adam yal- nızca budalalık etmektedir. E) Biçare Muhammet Hüdabende ise Şehriyar'ın elinde âde- ta esir hükmünde olduğundan yanında bulunmayacak olduktan sonra değil orduya, her nereye gitmek istese canına minnet bilirdi.
NLARI
21. Batı'da özellikle de Fransız edebiyatında görülen kimi ede-
biyat akımlarının Türk edebiyatındaki yansımalarıyla il-
gili aşağıdaki yargıların hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Kuralcılığa ve aklın sınırlayıcılığına karşı çıkarak duygu-
ları ön plana çıkaran romantizm, Namık Kemal'in şiir-
leri ve romanları üzerinde etkili olmuştur.
B) Realizmin daha ileri ve abartılı bir biçimi olan natüra-
lizmin ilkelerine bağlı olarak yazılan ilk roman, Halit Zi-
ya'nın Mai ve Siyah adlı yapıtıdır.
C) Nazım Hikmet'in öncülük yaptığı 1940 kuşağı toplum-
cuları, şiirde fütürizm akımının etkisinde kalmış; ma-
kineyi ve hızı öven şiirler yazmışlardır.
D) Sembolizm, edebiyatımızda Cenap Şahabettin ve Ah-
met Haşim'in şiirlerinde görülmüş; Cumhuriyet Döne-
mi'nde öz şiir akımına bağlı şairler üzerinde de etkili
olmuştur.
E) Tanzimat Dönemi şairlerinden Şinasi, hem şiirde hem
de tiyatroda klasisizmden etkilenmiş; aklı yüceltmiştir.
B
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
NLARI 21. Batı'da özellikle de Fransız edebiyatında görülen kimi ede- biyat akımlarının Türk edebiyatındaki yansımalarıyla il- gili aşağıdaki yargıların hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) Kuralcılığa ve aklın sınırlayıcılığına karşı çıkarak duygu- ları ön plana çıkaran romantizm, Namık Kemal'in şiir- leri ve romanları üzerinde etkili olmuştur. B) Realizmin daha ileri ve abartılı bir biçimi olan natüra- lizmin ilkelerine bağlı olarak yazılan ilk roman, Halit Zi- ya'nın Mai ve Siyah adlı yapıtıdır. C) Nazım Hikmet'in öncülük yaptığı 1940 kuşağı toplum- cuları, şiirde fütürizm akımının etkisinde kalmış; ma- kineyi ve hızı öven şiirler yazmışlardır. D) Sembolizm, edebiyatımızda Cenap Şahabettin ve Ah- met Haşim'in şiirlerinde görülmüş; Cumhuriyet Döne- mi'nde öz şiir akımına bağlı şairler üzerinde de etkili olmuştur. E) Tanzimat Dönemi şairlerinden Şinasi, hem şiirde hem de tiyatroda klasisizmden etkilenmiş; aklı yüceltmiştir. B
Aşağıda verilen yazar, eser ve temsil ettiği akım
hangisi yanlıştır?
eşleştirmelerinden
Eser
Akım
Yazar
Natüralizm
A) Emile Zola
Romantizm
Victor Hugo
B)
C)
Flaubert
Realizm A
D)
Balzac
Realizm
E)
J. Jack
Rousseau
Romantizm
Nana
Hernani
Madam
Bovary
Suç ve Ceza
İtiraflar
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatında Roman
Aşağıda verilen yazar, eser ve temsil ettiği akım hangisi yanlıştır? eşleştirmelerinden Eser Akım Yazar Natüralizm A) Emile Zola Romantizm Victor Hugo B) C) Flaubert Realizm A D) Balzac Realizm E) J. Jack Rousseau Romantizm Nana Hernani Madam Bovary Suç ve Ceza İtiraflar