Cumhuriyet Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Özellikleri ve Sanatçıları Soruları

lere
aş-
sin-
ez-
iz-
dil
4.
verant
69
Aşağıda Mehmet Akif ve Yahya Kemal'le ilgili verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
TEST
LK13EDBSB21-069
A) Mehmet Akif, aruzu Türkçeye başarıyla uygulamış ve
bütün şiirlerini aruzla yazmıştır.
B) Şiirleri realist bir özellik taşıyan Mehmet Akif, toplumun
kurtuluşunun dine yönelmekle gerçekleşeceğini savun-
muştur.
C) Aruzu Türkçeye başarıyla uygulayan önemli şairlerin-
den olan Yahya Kemal, nazmi nesre yaklaştırmıştır.
D) Parnasizmin etkisinde olan Yahya Kemal, şiirde biçim
ve ahenk kusursuzluğuna büyük önem vermiştir.
E) Yahya Kemal, şiirleri dışında, anı, deneme, makale tü-
ründe eserler de vermiştir. Eğil Dağlar bu eserlerden bi-
ridir.
Faruk Nafız Çamlıbel - Dinle Neyden
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Özellikleri ve Sanatçıları
lere aş- sin- ez- iz- dil 4. verant 69 Aşağıda Mehmet Akif ve Yahya Kemal'le ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? TEST LK13EDBSB21-069 A) Mehmet Akif, aruzu Türkçeye başarıyla uygulamış ve bütün şiirlerini aruzla yazmıştır. B) Şiirleri realist bir özellik taşıyan Mehmet Akif, toplumun kurtuluşunun dine yönelmekle gerçekleşeceğini savun- muştur. C) Aruzu Türkçeye başarıyla uygulayan önemli şairlerin- den olan Yahya Kemal, nazmi nesre yaklaştırmıştır. D) Parnasizmin etkisinde olan Yahya Kemal, şiirde biçim ve ahenk kusursuzluğuna büyük önem vermiştir. E) Yahya Kemal, şiirleri dışında, anı, deneme, makale tü- ründe eserler de vermiştir. Eğil Dağlar bu eserlerden bi- ridir. Faruk Nafız Çamlıbel - Dinle Neyden
1.
eis
Yayınları
Şiir/Cumhuriyet Dönemi Şiiri (1923-1940 Arası) - V
Cumhuriyet Dönemi şiir anlayışları ile ilgili aşağıda verilen açıklamaların hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Millî edebiyat anlayışını devam ettiren hececiler ile halka yönelenler, serbest nazım ve toplumcular, öz şiirciler 1923-1940 yılları
arasında etkili olmuş şiir anlayışlarıdır.
B) Sanat için sanat anlayışıyla yazılan öz şiirde, toplumcu görüşlere ve siyasete yer verilmemiş; aşk, ölüm, yalnızlık gibi bireysel
temaların yanı sıra zaman, rüya, sonsuzluk gibi düşsel temalar da sıklıkla kullanılmıştır.
C) Millî edebiyat anlayışını sürdüren şairlerin memleketçi şiirlerini gerçeklikten ve içtenlikten uzak bulan Yedi Meşaleciler, "canlılık,
samimiyet ve daima yenilik" parolasıyla şiire yeni bir açılım getirmeyi hedeflemiştir.
D) Şiirde gerçekliği ve açıklığı amaçlayan parnasizm akımına tepki olarak doğan sembolizm akımı, Cumhuriyet Dönemi'nde öz(saf)
şiir anlayışını benimsemiş şairler üzerinde etkili olmuştur.
E) Türkçülük, milliyetçilik düşüncesinin sanat ve edebiyat alanına yansıması olan toplumcu gerçekçi şiirin Türk edebiyatındaki
öncüsü Nazım Hikmet olmuş; bu anlayış 1940 Kuşağı şairleriyle yaygınlık kazanmıştır.
6.
Kasr
Kap
Da
Zi
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Özellikleri ve Sanatçıları
1. eis Yayınları Şiir/Cumhuriyet Dönemi Şiiri (1923-1940 Arası) - V Cumhuriyet Dönemi şiir anlayışları ile ilgili aşağıda verilen açıklamaların hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) Millî edebiyat anlayışını devam ettiren hececiler ile halka yönelenler, serbest nazım ve toplumcular, öz şiirciler 1923-1940 yılları arasında etkili olmuş şiir anlayışlarıdır. B) Sanat için sanat anlayışıyla yazılan öz şiirde, toplumcu görüşlere ve siyasete yer verilmemiş; aşk, ölüm, yalnızlık gibi bireysel temaların yanı sıra zaman, rüya, sonsuzluk gibi düşsel temalar da sıklıkla kullanılmıştır. C) Millî edebiyat anlayışını sürdüren şairlerin memleketçi şiirlerini gerçeklikten ve içtenlikten uzak bulan Yedi Meşaleciler, "canlılık, samimiyet ve daima yenilik" parolasıyla şiire yeni bir açılım getirmeyi hedeflemiştir. D) Şiirde gerçekliği ve açıklığı amaçlayan parnasizm akımına tepki olarak doğan sembolizm akımı, Cumhuriyet Dönemi'nde öz(saf) şiir anlayışını benimsemiş şairler üzerinde etkili olmuştur. E) Türkçülük, milliyetçilik düşüncesinin sanat ve edebiyat alanına yansıması olan toplumcu gerçekçi şiirin Türk edebiyatındaki öncüsü Nazım Hikmet olmuş; bu anlayış 1940 Kuşağı şairleriyle yaygınlık kazanmıştır. 6. Kasr Kap Da Zi
3. 1930'lu yıllardan itibaren Türk edebiyatında, köylüden, işçi-
den, dar gelirliden söz edilen eserler verilmeye başlanır. O, bu
tarz eserlerin ilk örneklerini veren sanatçılardan biridir. Eser-
lerinde toplumun farklı katmanları arasındaki çatışmaları dile
getirir. Toplumsal yapının aksayan yönlerini ve köylünün so-
runlarını ilk defa gündeme getiren Kuyucaklı Yusuf ile o güne
kadar "yanlış Batılılaşma" konusunu işleyen türdeşlerinden ol-
dukça farklı ve önemli bir anlayışı Türk romanına kazandırır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Reşat Nuri Güntekin
C) Refik Halit Karay
D) Sabahattin Ali
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Özellikleri ve Sanatçıları
3. 1930'lu yıllardan itibaren Türk edebiyatında, köylüden, işçi- den, dar gelirliden söz edilen eserler verilmeye başlanır. O, bu tarz eserlerin ilk örneklerini veren sanatçılardan biridir. Eser- lerinde toplumun farklı katmanları arasındaki çatışmaları dile getirir. Toplumsal yapının aksayan yönlerini ve köylünün so- runlarını ilk defa gündeme getiren Kuyucaklı Yusuf ile o güne kadar "yanlış Batılılaşma" konusunu işleyen türdeşlerinden ol- dukça farklı ve önemli bir anlayışı Türk romanına kazandırır. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangi- sidir? A) Ahmet Hamdi Tanpınar B) Reşat Nuri Güntekin C) Refik Halit Karay D) Sabahattin Ali E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
9.
1. Tanzimat Dönemi'nde öğretici metin türleri edebiya-
timiza gazeteyle girmiştir.
II. Tanzimat Dönemi edebiyatının nesir dili Şinasi tara-
fından şekillendirilmiştir.
III. Tanzimat Dönemi öğretici metinlerinde eski dil anla-
yışından uzaklaşılmıştır.
IV. Edebiyatımızda, Tanzimat ile birlikte gazete çevresin-
de gelişen türlerden biri de söylevdir.
V. Tanzimat Dönemi'nde edebî konular gazetelerde tef-
rika şeklinde yayımlanmıştır.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı var-
dir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Özellikleri ve Sanatçıları
9. 1. Tanzimat Dönemi'nde öğretici metin türleri edebiya- timiza gazeteyle girmiştir. II. Tanzimat Dönemi edebiyatının nesir dili Şinasi tara- fından şekillendirilmiştir. III. Tanzimat Dönemi öğretici metinlerinde eski dil anla- yışından uzaklaşılmıştır. IV. Edebiyatımızda, Tanzimat ile birlikte gazete çevresin- de gelişen türlerden biri de söylevdir. V. Tanzimat Dönemi'nde edebî konular gazetelerde tef- rika şeklinde yayımlanmıştır. Numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı var- dir? A) I B) II C) III D) IV E) V
hainsmot helsina
logo evin ev upvue NT
17. İkinci Yeni'nin etkisiyle ilk şiirlerinde soyutlama eğilimi
Th18 3.1
duymuştur. İlk dönem şiirlerini Server Bedii imzasıyla
AID
yayımlamıştır. Daha sonraki şiirlerinde halk şiirinin
Trueulo sivicami IV
olanaklarından yararlanmıştır. Halk edebiyatına yöneli-
Maşinin ilk ürünü olan Gün Ola adlı eserinde Anadolu'nun
imismligsyimurast
V prind nabr
shut namor
bir köyünde kısa bir süre tanıklık ettiği olayları ve yaşam
koşullarını yansıtmak ister. namo
Süreyya Berfe ile ilgili bu parçadaki numaralı yer-
lerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I.
B) II.
nembt mabomleo (0
8
c) III.smon D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Özellikleri ve Sanatçıları
hainsmot helsina logo evin ev upvue NT 17. İkinci Yeni'nin etkisiyle ilk şiirlerinde soyutlama eğilimi Th18 3.1 duymuştur. İlk dönem şiirlerini Server Bedii imzasıyla AID yayımlamıştır. Daha sonraki şiirlerinde halk şiirinin Trueulo sivicami IV olanaklarından yararlanmıştır. Halk edebiyatına yöneli- Maşinin ilk ürünü olan Gün Ola adlı eserinde Anadolu'nun imismligsyimurast V prind nabr shut namor bir köyünde kısa bir süre tanıklık ettiği olayları ve yaşam koşullarını yansıtmak ister. namo Süreyya Berfe ile ilgili bu parçadaki numaralı yer- lerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) I. B) II. nembt mabomleo (0 8 c) III.smon D) IV. E) V.
Deşifre Edebiyat
8. Sanat toplum içindir, anlayışını benimse
mişlerdir. Geniş kitlelere seslenerek onla
n harekete geçirmeyi amaçlamışlar, bu se
beple şiirlerini söylev tarzında kaleme al
mışlardır.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisinde, yu-
kadaki sanat anlayışı görülmez?
Dome
A
Omer Bedrettin Uşaklı
B) Hasan İzzettin Dinamo
C)
Enver Gökçe
D) Mehmet Başaran
E) Nâzım Hikmet Ran
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Özellikleri ve Sanatçıları
Deşifre Edebiyat 8. Sanat toplum içindir, anlayışını benimse mişlerdir. Geniş kitlelere seslenerek onla n harekete geçirmeyi amaçlamışlar, bu se beple şiirlerini söylev tarzında kaleme al mışlardır. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinde, yu- kadaki sanat anlayışı görülmez? Dome A Omer Bedrettin Uşaklı B) Hasan İzzettin Dinamo C) Enver Gökçe D) Mehmet Başaran E) Nâzım Hikmet Ran
B) Abbar
k-
ar
an
ani
öç
an-
an;
re-
nda
Ba-
da
yasi
rını,
sıyla
bir
vergi
miyle
mur
endemik-
şağıdaki'
10. Aşağıdakilerden hangisinde Orhan Kemal'le ilgili bir
bilgi yanlışı vardır?
A) Romanlarında bilinç akışı, geriye dönüş tekniklerini
kullanmış; sembolik bir anlatıma yer vermiştir.
B) Gerçek adı "Mehmet Raşit Öğütçü" olan yazar daha
çok öyküleriyle tanınır.
FUSCATEN
C) Öyküleri dışında oyun, roman ve senaryoları da vardır.
D) Öykü ve roman kişilerini, günlük konuşma diliyle ve
yerel sözcüklerle konuşturmadaki ustalığı ile dikkat
çekmiştir.
E) Çukurova'nın sanayileşmesini ve işçi sorunlarını, ta-
rimin makineleşmesi ve irgatların sıkıntılarını konu
edinmiştir.
B) Papirüs
11. Aziz Nesin, Sabahattin Ali ve Rifat Ilgaz'ın birlikte çı-
kardığı dergi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Varlık
D) Türk Dili
öy enstitülerinc
usu farklı biçime
nusma diline
C) Marko Paşa
E) Yaprak
12. Balkanlar ve Türkler... Bu ikisi o kadar birbirine aittir ki im-
kânsızdır onları ayırmak çünkü Türklerin kanında Balkan-
lar'ın toprağı; Balkanlar'ın toprağında Türkler'in kanı vardır.
Tito öncesi Yugoslavya'da hüküm süren faşist Alman ida-
resi kendilering
se
uşturulr
cu ge
Iş yar
Terlen
?
Bead
IV ve
C
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Özellikleri ve Sanatçıları
B) Abbar k- ar an ani öç an- an; re- nda Ba- da yasi rını, sıyla bir vergi miyle mur endemik- şağıdaki' 10. Aşağıdakilerden hangisinde Orhan Kemal'le ilgili bir bilgi yanlışı vardır? A) Romanlarında bilinç akışı, geriye dönüş tekniklerini kullanmış; sembolik bir anlatıma yer vermiştir. B) Gerçek adı "Mehmet Raşit Öğütçü" olan yazar daha çok öyküleriyle tanınır. FUSCATEN C) Öyküleri dışında oyun, roman ve senaryoları da vardır. D) Öykü ve roman kişilerini, günlük konuşma diliyle ve yerel sözcüklerle konuşturmadaki ustalığı ile dikkat çekmiştir. E) Çukurova'nın sanayileşmesini ve işçi sorunlarını, ta- rimin makineleşmesi ve irgatların sıkıntılarını konu edinmiştir. B) Papirüs 11. Aziz Nesin, Sabahattin Ali ve Rifat Ilgaz'ın birlikte çı- kardığı dergi aşağıdakilerden hangisidir? A) Varlık D) Türk Dili öy enstitülerinc usu farklı biçime nusma diline C) Marko Paşa E) Yaprak 12. Balkanlar ve Türkler... Bu ikisi o kadar birbirine aittir ki im- kânsızdır onları ayırmak çünkü Türklerin kanında Balkan- lar'ın toprağı; Balkanlar'ın toprağında Türkler'in kanı vardır. Tito öncesi Yugoslavya'da hüküm süren faşist Alman ida- resi kendilering se uşturulr cu ge Iş yar Terlen ? Bead IV ve C
2.
3.
nez?
A) Söz oyunlarına çok fazla yer vermez.
B) Daha çok günlük konuşma diliyle ve "yüksek sesle"
yazılır.
çekçi şiir için
Büyük kentlerdeki orta ve alt sınıfa mensup insanların
yaşamını işler.
Vezin ve kafiyeyi önemser.
Materyalist bir bakış açısını esas alır ve toplumsal eleş-
tiride bulunur.
Bazı şiirlerinde güzel yurt köşelerini anlatan ve âşık gele-
nekleriyle beslenen şiiriyle memleket şairleri grubuna dâhil
edilebilecek bir şairdir. Ancak onun şiirlerinin büyük kısmı,
Türk devrimlerini ve Atatürk'ü söz oyunlarının ağır bastığı
destansı bir tonda ve hitabet üslubuyla anlatan şiirlerdir. Bu
şiirler dolayısıyla o, çoğu zaman "devrim şairi" veya "Ata-
türk şairi" olarak nitelendirilmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi-
si getirilmelidir?
A) Zeki Ömer Defne
B) Enis Behiç Koryürek
C) Halit Fahri Ozansoy
D) Ömer Bedrettin Uşaklı
E) Behçet Kemal Çağlar
1107
Nazım Hikmet'in şiirlerinden ve düşüncesinden etkile-
ye toplumcu gerçekçiler olarak adlandırılan
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Özellikleri ve Sanatçıları
2. 3. nez? A) Söz oyunlarına çok fazla yer vermez. B) Daha çok günlük konuşma diliyle ve "yüksek sesle" yazılır. çekçi şiir için Büyük kentlerdeki orta ve alt sınıfa mensup insanların yaşamını işler. Vezin ve kafiyeyi önemser. Materyalist bir bakış açısını esas alır ve toplumsal eleş- tiride bulunur. Bazı şiirlerinde güzel yurt köşelerini anlatan ve âşık gele- nekleriyle beslenen şiiriyle memleket şairleri grubuna dâhil edilebilecek bir şairdir. Ancak onun şiirlerinin büyük kısmı, Türk devrimlerini ve Atatürk'ü söz oyunlarının ağır bastığı destansı bir tonda ve hitabet üslubuyla anlatan şiirlerdir. Bu şiirler dolayısıyla o, çoğu zaman "devrim şairi" veya "Ata- türk şairi" olarak nitelendirilmiştir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi- si getirilmelidir? A) Zeki Ömer Defne B) Enis Behiç Koryürek C) Halit Fahri Ozansoy D) Ömer Bedrettin Uşaklı E) Behçet Kemal Çağlar 1107 Nazım Hikmet'in şiirlerinden ve düşüncesinden etkile- ye toplumcu gerçekçiler olarak adlandırılan
118
4D Serisi
4.
Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Türkmenistan edebiyatı sanatçılarından olan Ata
Atacanoğlu şiirlerinde doğa, insan, sevgi özgürlük
konularını işlemiş lirik bir duyarlıkla kaleme aldığı
şarkılarıyla ünlenmiştir.
B) Şehriyar'ın şiirlerinde Türk örf, âdet ve inanma bi-
çimleri ile mecazlar, söz kalıpları, atasözleri ve de
yimlerden oluşan zengin bir kültürel altyapı bulun-
maktadır.
C) Recep Küpçü, Osman Türkay ve Özker Yaşın Ker-
kük Türk edebiyatı sanatçılarıdır.
D) Recep Küpçü; hüzün yüklü şiirlerinden bazıları Dost-
larım ve Yolcu Yolunda Gerek adlarıyla Bulgarcaya
çevrilerek yayımlanmıştır.
E) Çolpan, eserlerinde, Türkistan'la beraber diğer Türk
yurtlarının meselelerine de yer vermiş, Türkiye'deki
Milli Mücadele ile ilgili duygu ve düşüncelerini he-
yecanla dile getirmiştir.
SORU BANKASI
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Özellikleri ve Sanatçıları
118 4D Serisi 4. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) Türkmenistan edebiyatı sanatçılarından olan Ata Atacanoğlu şiirlerinde doğa, insan, sevgi özgürlük konularını işlemiş lirik bir duyarlıkla kaleme aldığı şarkılarıyla ünlenmiştir. B) Şehriyar'ın şiirlerinde Türk örf, âdet ve inanma bi- çimleri ile mecazlar, söz kalıpları, atasözleri ve de yimlerden oluşan zengin bir kültürel altyapı bulun- maktadır. C) Recep Küpçü, Osman Türkay ve Özker Yaşın Ker- kük Türk edebiyatı sanatçılarıdır. D) Recep Küpçü; hüzün yüklü şiirlerinden bazıları Dost- larım ve Yolcu Yolunda Gerek adlarıyla Bulgarcaya çevrilerek yayımlanmıştır. E) Çolpan, eserlerinde, Türkistan'la beraber diğer Türk yurtlarının meselelerine de yer vermiş, Türkiye'deki Milli Mücadele ile ilgili duygu ve düşüncelerini he- yecanla dile getirmiştir. SORU BANKASI
Heystobi sino? nobislipyet soil inishig is mulqor
adeimsiqot strelhqay ibs
imob nasuvub inibe stydsto be sabut no 18 #
esümünü unudulualoy tig of hah2sqvax o meso son
adgimize abs
poslu nembness in evignoy Isemulgat
id almskil
333
Lavica
9. Nazım Hikmet'e ait aşağıdaki yapıtlardan hangisi türü
yönüyle ötekilerden farklıdır?
up vid inoy she 400sde ogsb enibr
QUY so nemiteel
rovo?
nigamius/ elvidali
AP Memleketimden İnsan Manzaraları Anetto
B) Bir Ölü Evi yahut Merhumenin Annesi
C) İnsanlık Ölmedi talenta impsinven
D) Demokles'in Kılıcı
E)
Unutulan Adam
g
Vov M (3
008:etyp
J18
DabasduY
Subjev seney
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Özellikleri ve Sanatçıları
Heystobi sino? nobislipyet soil inishig is mulqor adeimsiqot strelhqay ibs imob nasuvub inibe stydsto be sabut no 18 # esümünü unudulualoy tig of hah2sqvax o meso son adgimize abs poslu nembness in evignoy Isemulgat id almskil 333 Lavica 9. Nazım Hikmet'e ait aşağıdaki yapıtlardan hangisi türü yönüyle ötekilerden farklıdır? up vid inoy she 400sde ogsb enibr QUY so nemiteel rovo? nigamius/ elvidali AP Memleketimden İnsan Manzaraları Anetto B) Bir Ölü Evi yahut Merhumenin Annesi C) İnsanlık Ölmedi talenta impsinven D) Demokles'in Kılıcı E) Unutulan Adam g Vov M (3 008:etyp J18 DabasduY Subjev seney
Necmettin Halil Onan
2. Milli Edebiyat hareketinin dil, sanat ve konu anlayışına bağlı bir
şairdir. Kuşağının öteki şairleri Ahmet Kutsi Tecer, Kemalettin
Kamu, Ömer Bedrettin Uşaklı gibi genellikle halk şiiri geleneği
çizgisinde şiirler yazmıştır. Şiirleri, gerek üstün bir zevk süzge-
cinden geçirdiği hayalleri ve buluşları gerek manaya ve iç gü-
zelliğine önem vermesiyle Yahya Kemal ekolünün özelliklerini
taşır Çakıl Taşları adını taşıyan şiir kitabını hocası ve dostu Yah-
ya Kemal'e ithaf etmiştir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zeki Ömer Defne
B) Ömer Bedrettin Uşaklı
C) Necmettin Halil Onan
D) Orhan Şaik Gökyay
E) Arif Nihat Asya
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Özellikleri ve Sanatçıları
Necmettin Halil Onan 2. Milli Edebiyat hareketinin dil, sanat ve konu anlayışına bağlı bir şairdir. Kuşağının öteki şairleri Ahmet Kutsi Tecer, Kemalettin Kamu, Ömer Bedrettin Uşaklı gibi genellikle halk şiiri geleneği çizgisinde şiirler yazmıştır. Şiirleri, gerek üstün bir zevk süzge- cinden geçirdiği hayalleri ve buluşları gerek manaya ve iç gü- zelliğine önem vermesiyle Yahya Kemal ekolünün özelliklerini taşır Çakıl Taşları adını taşıyan şiir kitabını hocası ve dostu Yah- ya Kemal'e ithaf etmiştir. Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir? A) Zeki Ömer Defne B) Ömer Bedrettin Uşaklı C) Necmettin Halil Onan D) Orhan Şaik Gökyay E) Arif Nihat Asya
Do-
gisi
ar-
e-
5.
Omer Seyfettin
E Rıza Tevfik Bölükbaşı
Aşağıdakilerden hangisinde Beş Hececi-
lerle ilgili bilgi yanlışı vardır?
daktik şiirler yazm
ve sade bir dille ya
Elma, Altın Işık, Y
şiir kitapları vard
UYARI
A) Faruk Nafiz Çamlıbel, mizah konulu şiir ve
Dile büyük ön
yazılarını “Çimdik” imzasıyla yayımlamış- kalp, Batı dill
tır.
cüklerin ka
B) Orhan Seyfi Orhon, edebiyat öğretmenliği-
nin yanı sıra Papağan, Hıyaban, Çınaraltı
gibi dergiler de çıkarmıştır.
C) Enis Behiç Koryürek, milli heyecanlarla
yüklü epik şiirleriyle tanınır. Türk denizcili-
ğini destanlaştıran şairdir.
D) Yusuf Ziya Ortaç, mizahi dergi olan Akba-
ba'yı uzun yıllar çıkarmıştır.
Türkçe sözc
rica Türkçe
ve Farsça
E) Halit Fahri Ozansoy, "Aruza Veda" şiiriyle
aruz ölçüsünü bırakıp heceye geçer.
gerektiğin
diline ye
çeleşmis
etmiştir
konusu
lamışt
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Özellikleri ve Sanatçıları
Do- gisi ar- e- 5. Omer Seyfettin E Rıza Tevfik Bölükbaşı Aşağıdakilerden hangisinde Beş Hececi- lerle ilgili bilgi yanlışı vardır? daktik şiirler yazm ve sade bir dille ya Elma, Altın Işık, Y şiir kitapları vard UYARI A) Faruk Nafiz Çamlıbel, mizah konulu şiir ve Dile büyük ön yazılarını “Çimdik” imzasıyla yayımlamış- kalp, Batı dill tır. cüklerin ka B) Orhan Seyfi Orhon, edebiyat öğretmenliği- nin yanı sıra Papağan, Hıyaban, Çınaraltı gibi dergiler de çıkarmıştır. C) Enis Behiç Koryürek, milli heyecanlarla yüklü epik şiirleriyle tanınır. Türk denizcili- ğini destanlaştıran şairdir. D) Yusuf Ziya Ortaç, mizahi dergi olan Akba- ba'yı uzun yıllar çıkarmıştır. Türkçe sözc rica Türkçe ve Farsça E) Halit Fahri Ozansoy, "Aruza Veda" şiiriyle aruz ölçüsünü bırakıp heceye geçer. gerektiğin diline ye çeleşmis etmiştir konusu lamışt
8. Toplumcu şiirin ilk ve en önemli temsilcisidir. Kendi
dönemini, 1940 kuşağını ve 1960 sonrası şairleri
etkilemiştir. İlk şiirlerini hece ölçüsüyle ve uyaklı yazmıştır.
Rusya'daki öğrenim yıllarında fütürist şair Mayakovski'nin
sanat görüşünü benimsemiş, ölçülü ve uyaklı şiiri terk
ederek serbest nazmın temsilcisi olmuştur. Hecenin
yaygınlaştığı bir dönemde yazdığı serbest şiirlerinde divan
ve halk edebiyatı geleneğini özgün bir şekle
kavuşturmuştur. Toplumcu gerçekçi bir anlayışla yazdığı
şiirlerinde bireysel konuların yanında memleket sevgisi ve
özlemi önemli bir yer tutmuştur.
pupo?!
Bu parçada söz edilen sanatçının eserleri arasında
aşağıdakilerden hangisi yoktur
oyib D
Benerci Kendini Niçin Öldürdü
Sesini Kaybeden Şehir,
835 Satir
A)
B)
G)
D) Kurtuluş Savaşı Destanı
E) Dağlar ve Rüzgâr
neul ne
anay
BASY
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Özellikleri ve Sanatçıları
8. Toplumcu şiirin ilk ve en önemli temsilcisidir. Kendi dönemini, 1940 kuşağını ve 1960 sonrası şairleri etkilemiştir. İlk şiirlerini hece ölçüsüyle ve uyaklı yazmıştır. Rusya'daki öğrenim yıllarında fütürist şair Mayakovski'nin sanat görüşünü benimsemiş, ölçülü ve uyaklı şiiri terk ederek serbest nazmın temsilcisi olmuştur. Hecenin yaygınlaştığı bir dönemde yazdığı serbest şiirlerinde divan ve halk edebiyatı geleneğini özgün bir şekle kavuşturmuştur. Toplumcu gerçekçi bir anlayışla yazdığı şiirlerinde bireysel konuların yanında memleket sevgisi ve özlemi önemli bir yer tutmuştur. pupo?! Bu parçada söz edilen sanatçının eserleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur oyib D Benerci Kendini Niçin Öldürdü Sesini Kaybeden Şehir, 835 Satir A) B) G) D) Kurtuluş Savaşı Destanı E) Dağlar ve Rüzgâr neul ne anay BASY
9. I. "Tarihi Olan" kavramı ile belirli bir zaman
aralığında hayatiyet göstermiş, değişme-
ler sonucunda ya başka bir şekle dönüş-
müş veya günümüz Türk toplumunda
yerini kaybetmiş maddi ve manevi kültür
unsurlarını kasdediyoruz.
II. Bilginin belirli kimselerin işi hatta imtiyazı
olduğu tarzındaki kanaatlerde de tarih
olmuşluk görülebiliyor.
ww
III. Daha çok maddi kültür unsurları ile gele-
nekli iktisadi unsurlara bağlı manevi kül-
tür unsurları tarihleşiyor, yürürlükten kal-
kıyor.
IV. İnsanların zaman, mekân ve refah anlayı-
şına bağlı eğilimler, teknolojik buluşlara
yol açınca yeni teknolojilere bağlı değer
ve normları, yaşamayan veya tarih olan
müzeye konan duruma getiriyor.
A) I. ve II.
Tower Hote
V. Müzelik veya tarih olan kültür unsurları,
tekamül çizgisini göstermeye sebep ola-
cağından bunların reddedilmesi veya ihya
edilmesi değil, tespit edilip değerlendiril-
mesi gerekir.
B) II. ve III.
D) III. ve V.
C) III. ve IV.
E) IV. ve V.
B
10. I.
1
BENİM HOCAM BENİM BAŞARIM
1
TE
Q
11
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Özellikleri ve Sanatçıları
9. I. "Tarihi Olan" kavramı ile belirli bir zaman aralığında hayatiyet göstermiş, değişme- ler sonucunda ya başka bir şekle dönüş- müş veya günümüz Türk toplumunda yerini kaybetmiş maddi ve manevi kültür unsurlarını kasdediyoruz. II. Bilginin belirli kimselerin işi hatta imtiyazı olduğu tarzındaki kanaatlerde de tarih olmuşluk görülebiliyor. ww III. Daha çok maddi kültür unsurları ile gele- nekli iktisadi unsurlara bağlı manevi kül- tür unsurları tarihleşiyor, yürürlükten kal- kıyor. IV. İnsanların zaman, mekân ve refah anlayı- şına bağlı eğilimler, teknolojik buluşlara yol açınca yeni teknolojilere bağlı değer ve normları, yaşamayan veya tarih olan müzeye konan duruma getiriyor. A) I. ve II. Tower Hote V. Müzelik veya tarih olan kültür unsurları, tekamül çizgisini göstermeye sebep ola- cağından bunların reddedilmesi veya ihya edilmesi değil, tespit edilip değerlendiril- mesi gerekir. B) II. ve III. D) III. ve V. C) III. ve IV. E) IV. ve V. B 10. I. 1 BENİM HOCAM BENİM BAŞARIM 1 TE Q 11
17:59
CAP
d
22. Savaşa karşıdır bütün çocuklar
kışın: kar altında her sabah
tükenip erise de solgun nefesi
yazın: göğsü sırmalı fabrikalarda
çarkları döndürse de yoksul alevi
savaşa karşıdır bütün çocuklar
nice ölümlerden geçmişlerdir
nice rüzgarlar içmişlerdir
gelincik tarlası çocuklar
Bu şiirin biçim, içerik ve anlatım özellikleri dikkate
alındığında aşağıdaki Cumhuriyet Dönemi şiir an-
layışlarından hangisine ait olduğu söylenebilir?
A) Saf (Öz) Şiir
BY Garipçiler
C) Toplumcu Gerçekçi
D) II. Yenici
E) Hisarcı
Diğer sayfaya geçiniz.
91¹4
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Özellikleri ve Sanatçıları
17:59 CAP d 22. Savaşa karşıdır bütün çocuklar kışın: kar altında her sabah tükenip erise de solgun nefesi yazın: göğsü sırmalı fabrikalarda çarkları döndürse de yoksul alevi savaşa karşıdır bütün çocuklar nice ölümlerden geçmişlerdir nice rüzgarlar içmişlerdir gelincik tarlası çocuklar Bu şiirin biçim, içerik ve anlatım özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki Cumhuriyet Dönemi şiir an- layışlarından hangisine ait olduğu söylenebilir? A) Saf (Öz) Şiir BY Garipçiler C) Toplumcu Gerçekçi D) II. Yenici E) Hisarcı Diğer sayfaya geçiniz. 91¹4
23.
B
Tütecek odun kalmadı ocakta
Kör olası gözün tahta bacakta
Dirisini veren bunu da verir
Titremesin gelin, donmasın yavru
Canım kaldı yanacak senden gayrı
Seni de sarsın alev, kül etsin ocak
Yan tahta bacak
Kötü haber tez gelir
Can evimden vuruldum
Bizim için yaşamak
Kaşın gözün araşı
Aşağıdaki şairlerden hangisinin biçim ve içerik
açısından bu tarz şiirler yazdığı söylenemez?
A) Ahmet Arif
B) Hasan Hüseyin Korkmazgil
C) Ceyhun Atuf Kansu
D) Enver Gökçe
E) Cahit Külebi
Lise Türkçe
Cumhuriyet Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Özellikleri ve Sanatçıları
23. B Tütecek odun kalmadı ocakta Kör olası gözün tahta bacakta Dirisini veren bunu da verir Titremesin gelin, donmasın yavru Canım kaldı yanacak senden gayrı Seni de sarsın alev, kül etsin ocak Yan tahta bacak Kötü haber tez gelir Can evimden vuruldum Bizim için yaşamak Kaşın gözün araşı Aşağıdaki şairlerden hangisinin biçim ve içerik açısından bu tarz şiirler yazdığı söylenemez? A) Ahmet Arif B) Hasan Hüseyin Korkmazgil C) Ceyhun Atuf Kansu D) Enver Gökçe E) Cahit Külebi