Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri Soruları

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet'i kabu-
lüyle edebiyatta meydana gelen değişikliklerden
biri değildir?
A) Eserlerde İslami ögelere yer verilmeye başlanması
B) Hece ölçüsünün yanında aruz ölçüsünün de kulla-
nimasi
C) Yapıtlarda dinle ilgili konuların işlenmesi
D) Arapça ve Farsça sözcükler kullanılması
E) Arap ve Fars edebiyatlarına ait nazım şekillerinin
görülmesi
Lise Türkçe
Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri
Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet'i kabu- lüyle edebiyatta meydana gelen değişikliklerden biri değildir? A) Eserlerde İslami ögelere yer verilmeye başlanması B) Hece ölçüsünün yanında aruz ölçüsünün de kulla- nimasi C) Yapıtlarda dinle ilgili konuların işlenmesi D) Arapça ve Farsça sözcükler kullanılması E) Arap ve Fars edebiyatlarına ait nazım şekillerinin görülmesi
GİRİŞ ÜNİTE-I
GİRİS
7. XIII. yy.dan itibaren Hazar ötesi Oğuz ata yurtlarından Ana-
dolu'ya göç eden Türk boylanı, burada kendi ağız özellik-
lerine dayalı bir yazı dili oluşturmaya başladılar. Oğuzcanın
XIII-XV. yy.da Anadolu'da oluşan bu yazı diline denir.
Bu dil aynı zamanda Oğuz lehçesinin ilk yazı dili olma özel-
liğine sahiptir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) Eski Türkçe
B) Orta Türkçe
C) Kuzey Türkçesi
D) Osmanlı Türkçesi
E) Eski Anadolu Türkçesi
Lise Türkçe
Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri
GİRİŞ ÜNİTE-I GİRİS 7. XIII. yy.dan itibaren Hazar ötesi Oğuz ata yurtlarından Ana- dolu'ya göç eden Türk boylanı, burada kendi ağız özellik- lerine dayalı bir yazı dili oluşturmaya başladılar. Oğuzcanın XIII-XV. yy.da Anadolu'da oluşan bu yazı diline denir. Bu dil aynı zamanda Oğuz lehçesinin ilk yazı dili olma özel- liğine sahiptir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Eski Türkçe B) Orta Türkçe C) Kuzey Türkçesi D) Osmanlı Türkçesi E) Eski Anadolu Türkçesi
2. Aşağıda numaralar ile verilen dönem isimlerini harf ile verilen eser isimleriyle eşleştirerek harfleri
numaraların yanındaki yay ayraçların içine yazınız.
Dönem () 1. Geçiş Dönemi () 2. Yazılı Dönem () 3. Sözlü Dönem () 4. İslami Dönem ( ) 5. Batı
Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
Eser a) Kök Türk Kitabeleri b) Makber c) Koşma ç) Koşuk d) Kutadgu Bilig
Lise Türkçe
Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri
2. Aşağıda numaralar ile verilen dönem isimlerini harf ile verilen eser isimleriyle eşleştirerek harfleri numaraların yanındaki yay ayraçların içine yazınız. Dönem () 1. Geçiş Dönemi () 2. Yazılı Dönem () 3. Sözlü Dönem () 4. İslami Dönem ( ) 5. Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı Eser a) Kök Türk Kitabeleri b) Makber c) Koşma ç) Koşuk d) Kutadgu Bilig
2. Kaşgarlı Mahmut'un en çok beğendiği ve eserinde şi-
velerle karşılaştırırken Türkçe diye adlandırdığı, ----
Bu yazı dili devresinden gelen eserlerin büyük bir kısmı
Uygur yazısı ile yazılmış olduğu için bu devreye Uygur
devresi, bu yazı diline de Uygurca denebilir. Fakat Tür-
koloji öğretiminde Türkçenin bu ilk devresi için bugün en
uygun isim olarak "Eski Türkçe" tabirini kullanmaktayız.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Eski Anadolu Türkçesidir
B) Osmanlı Türkçesidir
C) Türkiye Türkçesidir
D) Hakaniye Türkçesidir
E) Çağatay Türkçesidir
Lise Türkçe
Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri
2. Kaşgarlı Mahmut'un en çok beğendiği ve eserinde şi- velerle karşılaştırırken Türkçe diye adlandırdığı, ---- Bu yazı dili devresinden gelen eserlerin büyük bir kısmı Uygur yazısı ile yazılmış olduğu için bu devreye Uygur devresi, bu yazı diline de Uygurca denebilir. Fakat Tür- koloji öğretiminde Türkçenin bu ilk devresi için bugün en uygun isim olarak "Eski Türkçe" tabirini kullanmaktayız. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Eski Anadolu Türkçesidir B) Osmanlı Türkçesidir C) Türkiye Türkçesidir D) Hakaniye Türkçesidir E) Çağatay Türkçesidir
24. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının dönemlere
ayrılmasında etkili olmuş ölçütlerden biri değildir?
A) Tarihî olaylar
B) Dinî anlayış
C) Coğrafi keşifler
D) Siyasi olaylar
E) Dilsel gelişmeler
Lise Türkçe
Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri
24. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında etkili olmuş ölçütlerden biri değildir? A) Tarihî olaylar B) Dinî anlayış C) Coğrafi keşifler D) Siyasi olaylar E) Dilsel gelişmeler
Kafadengi
11. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, sözlü ve yazılı dönem
olmak üzere iki evreden oluşmuştur. (H) Sözlü edebi-
yat, yazının Türkler arasında kullanılmadığı dönemlerin
edebiyatıdın (11) Yazılı edebiyat ise Türklerin bilinen
ilk yazılı ürünü olan "Altun Yaruk" metni ile başlamıştır.
(IV) Ürünlerin anonim özellik gösterdiği sözlü edebiyata
karşın yazılı edebiyatta ürünlerin kimler tarafından yazıl-
dığı genellikle bellidir. (V) İslamiyet öncesi Türk edebi-
yatı, Türklerin boylar hâlinde İslam dinini kabul etmeye
başlamasıyla etkisini yitirmeye başlamıştır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde
bir bilgi yanlışı vardır?
A)T
B) 11
C) I
DIV (E) V
Lise Türkçe
Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri
Kafadengi 11. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, sözlü ve yazılı dönem olmak üzere iki evreden oluşmuştur. (H) Sözlü edebi- yat, yazının Türkler arasında kullanılmadığı dönemlerin edebiyatıdın (11) Yazılı edebiyat ise Türklerin bilinen ilk yazılı ürünü olan "Altun Yaruk" metni ile başlamıştır. (IV) Ürünlerin anonim özellik gösterdiği sözlü edebiyata karşın yazılı edebiyatta ürünlerin kimler tarafından yazıl- dığı genellikle bellidir. (V) İslamiyet öncesi Türk edebi- yatı, Türklerin boylar hâlinde İslam dinini kabul etmeye başlamasıyla etkisini yitirmeye başlamıştır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A)T B) 11 C) I DIV (E) V
1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeyi/kelimeleri yazınız.
......., Uygur,
Türkler tarih boyunca
.... alfabelerini kullanmışlardır.
Koşuk, sav, destan gibi ürünler Türk edebiyatının
aittir. Edebiyat; ......
Türk edebiyatı
ve
yüzyıldan itibaren Yazılı Dönem başlamıştır.
.......... Dönemi'ne
gibi bilimlerden yararlanır.
***** ***
*****........ Ve
olmak
üzere üç ana döneme ayrılır.
Türk edebiyatının yazılı ilk ürünüdür. Türk edebiyatında
Lise Türkçe
Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri
1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeyi/kelimeleri yazınız. ......., Uygur, Türkler tarih boyunca .... alfabelerini kullanmışlardır. Koşuk, sav, destan gibi ürünler Türk edebiyatının aittir. Edebiyat; ...... Türk edebiyatı ve yüzyıldan itibaren Yazılı Dönem başlamıştır. .......... Dönemi'ne gibi bilimlerden yararlanır. ***** *** *****........ Ve olmak üzere üç ana döneme ayrılır. Türk edebiyatının yazılı ilk ürünüdür. Türk edebiyatında
12.
I. Grup
1. Kam, baksı
II. Modernizm
Divan edebiyatı
Servetifünun edebiyatı
III.Fenafillâh
Halk edebiyatı
IV.Anjanburan İslamiyet öncesi Türk edebiyatı
V. Tehzil
Yukarıda I. grupta verilen kavramlardan hangisi II.
gruptakilerden birisiyle ilişkilendirilemez?
C) III
D) IV
A) I
06 08
II. Grup
02
8.9 O's
VE
E) V
I'Z
Lise Türkçe
Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri
12. I. Grup 1. Kam, baksı II. Modernizm Divan edebiyatı Servetifünun edebiyatı III.Fenafillâh Halk edebiyatı IV.Anjanburan İslamiyet öncesi Türk edebiyatı V. Tehzil Yukarıda I. grupta verilen kavramlardan hangisi II. gruptakilerden birisiyle ilişkilendirilemez? C) III D) IV A) I 06 08 II. Grup 02 8.9 O's VE E) V I'Z
14
12. Meşhur tarih kitabını yazmaya 1640 tarihinde başladı.
Macaristan'ın Osmanlı yönetimindeki tarihini ve bunların
geçirdiği değişiklikleri anlatan yapıtın, Budin Beylerbeyi
Kara Musa Paşa'ya sundu. Onun tavsiyesiyle barış
zamanındaki olayları da içine alacak şekilde, eserini
yeni baştan yazarak genişletti. Kanuni Sultan Süley-
man'ın 1520'de tahta geçişinden 1648'e kadar geçen
olayları anlattığı eserine, daha sonraki senelerde farklı
yazarlarca eklemeler yapıldı. Yapıt, 1520- 1648 yılları
arasındaki Osmanlı tarihini en iyi anlatan kaynak olarak
değerlendirilmektedir. Dönemine göre sade bir dille
yazılan yapıtta, barutun icadından, tütün ve kahvenin
Osmanlı topraklarına girişinden, Attila ve İskender'den
de söz edilmiştir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı ve onun eseri aşa-
ğıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Naima-Naima Tarihi
B) Âşık Paşazade - Tevarih-i Al-i Osman
C) İbrahim Peçevi - Peçevi Tarihi
D) Ferdi-Süleymanname
E) Behişti-Tevarih-i Al-i Osman
Lise Türkçe
Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri
14 12. Meşhur tarih kitabını yazmaya 1640 tarihinde başladı. Macaristan'ın Osmanlı yönetimindeki tarihini ve bunların geçirdiği değişiklikleri anlatan yapıtın, Budin Beylerbeyi Kara Musa Paşa'ya sundu. Onun tavsiyesiyle barış zamanındaki olayları da içine alacak şekilde, eserini yeni baştan yazarak genişletti. Kanuni Sultan Süley- man'ın 1520'de tahta geçişinden 1648'e kadar geçen olayları anlattığı eserine, daha sonraki senelerde farklı yazarlarca eklemeler yapıldı. Yapıt, 1520- 1648 yılları arasındaki Osmanlı tarihini en iyi anlatan kaynak olarak değerlendirilmektedir. Dönemine göre sade bir dille yazılan yapıtta, barutun icadından, tütün ve kahvenin Osmanlı topraklarına girişinden, Attila ve İskender'den de söz edilmiştir. Bu parçada sözü edilen sanatçı ve onun eseri aşa- ğıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Naima-Naima Tarihi B) Âşık Paşazade - Tevarih-i Al-i Osman C) İbrahim Peçevi - Peçevi Tarihi D) Ferdi-Süleymanname E) Behişti-Tevarih-i Al-i Osman
10.1.1.4. Türk Edebiyat
1. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının dönemlere
ayrılmasında rol oynayan tarihi olaylardan biridir?
A) Türk edebiyatının ilk yazılı belgelerinin, Orhun Anıtlarının,
okunarak edebiyat dünyasına kazandırılması
B) II. Mahmut Dönemi'nde pek çok yeniliklerin yapılması
C) 1839, yılında Tanzimat Fermanı'nın ilanından sonra 1860
yılında Tercüman- Ahval gazetesinin çıkarılması
D) I. Dünya Savaşı'nı Osmanlının kaybetmesi
E) 1928'de Latin alfabesinin kabul edilmesi
3.
Lise Türkçe
Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri
10.1.1.4. Türk Edebiyat 1. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında rol oynayan tarihi olaylardan biridir? A) Türk edebiyatının ilk yazılı belgelerinin, Orhun Anıtlarının, okunarak edebiyat dünyasına kazandırılması B) II. Mahmut Dönemi'nde pek çok yeniliklerin yapılması C) 1839, yılında Tanzimat Fermanı'nın ilanından sonra 1860 yılında Tercüman- Ahval gazetesinin çıkarılması D) I. Dünya Savaşı'nı Osmanlının kaybetmesi E) 1928'de Latin alfabesinin kabul edilmesi 3.
-------- ve olmak üzere
açısı vardır. (ilahi bakış açısı,
si, gözlemci bakış açısı)
anlatıcı, metin kişileriyle ilgili
yazılmış bir edebî eserde
manların bildikleri, gördükleri
mirlidir. (Kahraman anlatıcının)
anlatıcı, olaylan bir kamera
(Gözlemci)
e dil işlevde kullanılır.
hangisindeki boşluklara
etirilemez?
D) IV.
E)V.
11. Edebî metinler, oluşturuldukları dönemin zihni-
yetinden bağımsız değildir. Edebiyat da insan
ürünü olan her şey gibi döneminin zihniyetini ak-
tanır. Edebiyat tarihçileri, edebiyatla zihniyet ara-
sındaki bu derin ilişkiden yola çıkarak Türk ede-
biyatının sekiz yüzyıl süren bu en uzun dönemini
olarak adlandırmışlardır. Bu dönemde baskın
öge, din merkezli değerler ve kabuller sistemidir.
Bu parçadaki boşluğa aşağıdaki edebiyat gele-
neklerinden hangisi getirilmelidir?
A) Islamiyet öncesi sözlü Türk edebiyatı
B) İslamiyet öncesi yazılı Türk edebiyatı
C) Geçiş Dönemi edebiyatı
D) İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı
E) Batı etkisindeki Türk edebiyatı
Lise Türkçe
Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri
-------- ve olmak üzere açısı vardır. (ilahi bakış açısı, si, gözlemci bakış açısı) anlatıcı, metin kişileriyle ilgili yazılmış bir edebî eserde manların bildikleri, gördükleri mirlidir. (Kahraman anlatıcının) anlatıcı, olaylan bir kamera (Gözlemci) e dil işlevde kullanılır. hangisindeki boşluklara etirilemez? D) IV. E)V. 11. Edebî metinler, oluşturuldukları dönemin zihni- yetinden bağımsız değildir. Edebiyat da insan ürünü olan her şey gibi döneminin zihniyetini ak- tanır. Edebiyat tarihçileri, edebiyatla zihniyet ara- sındaki bu derin ilişkiden yola çıkarak Türk ede- biyatının sekiz yüzyıl süren bu en uzun dönemini olarak adlandırmışlardır. Bu dönemde baskın öge, din merkezli değerler ve kabuller sistemidir. Bu parçadaki boşluğa aşağıdaki edebiyat gele- neklerinden hangisi getirilmelidir? A) Islamiyet öncesi sözlü Türk edebiyatı B) İslamiyet öncesi yazılı Türk edebiyatı C) Geçiş Dönemi edebiyatı D) İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı E) Batı etkisindeki Türk edebiyatı
Aşağıdakilerden hangisinde Tanzimat sanatçıları bir
arada verilmiştir?
A) Namık Kemal - Şinasi - Sadullah Paşa
B) R. Mahmut Ekrem - A. Hamit Tahran - Tevfik Fikret
C) Ahmet Mithat - Namık Kemal - Mehmet Rauf
D) Ahmet Haşim - Şinasi - Ziya Gökalp
E) Direktör Ali Bey - Ahmet Vefik Paşa - Cenap Şahabettin
Lise Türkçe
Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri
Aşağıdakilerden hangisinde Tanzimat sanatçıları bir arada verilmiştir? A) Namık Kemal - Şinasi - Sadullah Paşa B) R. Mahmut Ekrem - A. Hamit Tahran - Tevfik Fikret C) Ahmet Mithat - Namık Kemal - Mehmet Rauf D) Ahmet Haşim - Şinasi - Ziya Gökalp E) Direktör Ali Bey - Ahmet Vefik Paşa - Cenap Şahabettin
1. Hem şiir hem düzyazı alanında eserleri olan sanatçı, dü-
şünceleri ile yenilikçi olmasına rağmen eserleri ile divan
şiiri geleneğine bağlıdır. Divan şiirinin biçim ve kurallarına
uygun, oldukça lirik şiirler yazmıştır. Hece ölçüsüyle yaz-
dığı bir türkü dışındaki şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmış-
tır. Terkibibent ve terciibent türündeki şiirleriyle tanınmış-
tır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Şinasi
C) Namık Kemal
B) Ziya Paşa
D) Sami Paşazâde Sezai
E) Muallim Naci
Lise Türkçe
Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri
1. Hem şiir hem düzyazı alanında eserleri olan sanatçı, dü- şünceleri ile yenilikçi olmasına rağmen eserleri ile divan şiiri geleneğine bağlıdır. Divan şiirinin biçim ve kurallarına uygun, oldukça lirik şiirler yazmıştır. Hece ölçüsüyle yaz- dığı bir türkü dışındaki şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmış- tır. Terkibibent ve terciibent türündeki şiirleriyle tanınmış- tır. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden han- gisidir? A) Şinasi C) Namık Kemal B) Ziya Paşa D) Sami Paşazâde Sezai E) Muallim Naci
12. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında en çok
ve ----- vezinler kullanılmıştır.
----
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere aşağı-
dakilerden hangisi getirilmelidir?
A) 7'li, 8'li ve 14'lü
Cli, 8'li ve 11'li
E) 8'li, 11'li ve 12'li
B) 8’li, 11′li ve 14’lü
D) 7'li, 8'li ve 12'li
Sayfa 1
Lise Türkçe
Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri
12. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında en çok ve ----- vezinler kullanılmıştır. ---- Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere aşağı- dakilerden hangisi getirilmelidir? A) 7'li, 8'li ve 14'lü Cli, 8'li ve 11'li E) 8'li, 11'li ve 12'li B) 8’li, 11′li ve 14’lü D) 7'li, 8'li ve 12'li Sayfa 1
20.Aşağıdakilerden hangisinde "Sagu" ile ilgili
yanlış bir bilgi verilmiştir?
A) Ölen bir kişinin arkasından söylenen ağıt şiirleri-
dir.
B) Ölen kişinin kahramanlıklarını, başarılarını, er-
demlerini anlatır; ölümlerinden duyulan üzüntüyü
dile getirir.
C) Koşuk nazım şekliyle söylenir.
D) Bu şiirlere İslâm sonrası halk edebiyatında "mer-
siye", Divan edebiyatında "ağıt" denir
E) Divan-ı Lûgatit-Türk'teki Alp Er Tunga sagusu bu
türün önemli bir örneğidir.
Lise Türkçe
Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri
20.Aşağıdakilerden hangisinde "Sagu" ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir? A) Ölen bir kişinin arkasından söylenen ağıt şiirleri- dir. B) Ölen kişinin kahramanlıklarını, başarılarını, er- demlerini anlatır; ölümlerinden duyulan üzüntüyü dile getirir. C) Koşuk nazım şekliyle söylenir. D) Bu şiirlere İslâm sonrası halk edebiyatında "mer- siye", Divan edebiyatında "ağıt" denir E) Divan-ı Lûgatit-Türk'teki Alp Er Tunga sagusu bu türün önemli bir örneğidir.
8.Aşağıdakilerden
hangisi Uygur metinlerinin
biri değildir?
özelliklerinden
A) İslamiyet'ten önceki dönemin önemli yazılı kay-
naklarıdır.
BUygurlar mani yazısını kullanmışlardır.
CUygur alfabesi 14-18 harftir
D) Uygur alfabesinde harf sayısı az olmasına rağ
men edebiyat açısından yeterli bir yapısı vardır.
E) Önemli eserleri arasında Altın Yaruk, Sekiz Yük
mek, Papamkara ile Kalyanamkara adlı eserlerdir.
da
Lise Türkçe
Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri
8.Aşağıdakilerden hangisi Uygur metinlerinin biri değildir? özelliklerinden A) İslamiyet'ten önceki dönemin önemli yazılı kay- naklarıdır. BUygurlar mani yazısını kullanmışlardır. CUygur alfabesi 14-18 harftir D) Uygur alfabesinde harf sayısı az olmasına rağ men edebiyat açısından yeterli bir yapısı vardır. E) Önemli eserleri arasında Altın Yaruk, Sekiz Yük mek, Papamkara ile Kalyanamkara adlı eserlerdir. da