%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri Soruları

2. Aşağıda numaralar ile verilen dönem isimlerini harf ile verilen eser isimleriyle eşleştirerek harfleri
numaraların yanındaki yay ayraçların içine yazınız.
Dönem () 1. Geçiş Dönemi () 2. Yazılı Dönem () 3. Sözlü Dönem () 4. İslami Dönem ( ) 5. Batı
Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
Eser a) Kök Türk Kitabeleri b) Makber c) Koşma ç) Koşuk d) Kutadgu Bilig
Lise Türkçe
Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri
2. Aşağıda numaralar ile verilen dönem isimlerini harf ile verilen eser isimleriyle eşleştirerek harfleri numaraların yanındaki yay ayraçların içine yazınız. Dönem () 1. Geçiş Dönemi () 2. Yazılı Dönem () 3. Sözlü Dönem () 4. İslami Dönem ( ) 5. Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı Eser a) Kök Türk Kitabeleri b) Makber c) Koşma ç) Koşuk d) Kutadgu Bilig
2. Kaşgarlı Mahmut'un en çok beğendiği ve eserinde şi-
velerle karşılaştırırken Türkçe diye adlandırdığı, ----
Bu yazı dili devresinden gelen eserlerin büyük bir kısmı
Uygur yazısı ile yazılmış olduğu için bu devreye Uygur
devresi, bu yazı diline de Uygurca denebilir. Fakat Tür-
koloji öğretiminde Türkçenin bu ilk devresi için bugün en
uygun isim olarak "Eski Türkçe" tabirini kullanmaktayız.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Eski Anadolu Türkçesidir
B) Osmanlı Türkçesidir
C) Türkiye Türkçesidir
D) Hakaniye Türkçesidir
E) Çağatay Türkçesidir
Lise Türkçe
Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri
2. Kaşgarlı Mahmut'un en çok beğendiği ve eserinde şi- velerle karşılaştırırken Türkçe diye adlandırdığı, ---- Bu yazı dili devresinden gelen eserlerin büyük bir kısmı Uygur yazısı ile yazılmış olduğu için bu devreye Uygur devresi, bu yazı diline de Uygurca denebilir. Fakat Tür- koloji öğretiminde Türkçenin bu ilk devresi için bugün en uygun isim olarak "Eski Türkçe" tabirini kullanmaktayız. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Eski Anadolu Türkçesidir B) Osmanlı Türkçesidir C) Türkiye Türkçesidir D) Hakaniye Türkçesidir E) Çağatay Türkçesidir
24. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının dönemlere
ayrılmasında etkili olmuş ölçütlerden biri değildir?
A) Tarihî olaylar
B) Dinî anlayış
C) Coğrafi keşifler
D) Siyasi olaylar
E) Dilsel gelişmeler
Lise Türkçe
Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri
24. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında etkili olmuş ölçütlerden biri değildir? A) Tarihî olaylar B) Dinî anlayış C) Coğrafi keşifler D) Siyasi olaylar E) Dilsel gelişmeler
1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeyi/kelimeleri yazınız.
......., Uygur,
Türkler tarih boyunca
.... alfabelerini kullanmışlardır.
Koşuk, sav, destan gibi ürünler Türk edebiyatının
aittir. Edebiyat; ......
Türk edebiyatı
ve
yüzyıldan itibaren Yazılı Dönem başlamıştır.
.......... Dönemi'ne
gibi bilimlerden yararlanır.
***** ***
*****........ Ve
olmak
üzere üç ana döneme ayrılır.
Türk edebiyatının yazılı ilk ürünüdür. Türk edebiyatında
Lise Türkçe
Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri
1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeyi/kelimeleri yazınız. ......., Uygur, Türkler tarih boyunca .... alfabelerini kullanmışlardır. Koşuk, sav, destan gibi ürünler Türk edebiyatının aittir. Edebiyat; ...... Türk edebiyatı ve yüzyıldan itibaren Yazılı Dönem başlamıştır. .......... Dönemi'ne gibi bilimlerden yararlanır. ***** *** *****........ Ve olmak üzere üç ana döneme ayrılır. Türk edebiyatının yazılı ilk ürünüdür. Türk edebiyatında
14
12. Meşhur tarih kitabını yazmaya 1640 tarihinde başladı.
Macaristan'ın Osmanlı yönetimindeki tarihini ve bunların
geçirdiği değişiklikleri anlatan yapıtın, Budin Beylerbeyi
Kara Musa Paşa'ya sundu. Onun tavsiyesiyle barış
zamanındaki olayları da içine alacak şekilde, eserini
yeni baştan yazarak genişletti. Kanuni Sultan Süley-
man'ın 1520'de tahta geçişinden 1648'e kadar geçen
olayları anlattığı eserine, daha sonraki senelerde farklı
yazarlarca eklemeler yapıldı. Yapıt, 1520- 1648 yılları
arasındaki Osmanlı tarihini en iyi anlatan kaynak olarak
değerlendirilmektedir. Dönemine göre sade bir dille
yazılan yapıtta, barutun icadından, tütün ve kahvenin
Osmanlı topraklarına girişinden, Attila ve İskender'den
de söz edilmiştir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı ve onun eseri aşa-
ğıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Naima-Naima Tarihi
B) Âşık Paşazade - Tevarih-i Al-i Osman
C) İbrahim Peçevi - Peçevi Tarihi
D) Ferdi-Süleymanname
E) Behişti-Tevarih-i Al-i Osman
Lise Türkçe
Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri
14 12. Meşhur tarih kitabını yazmaya 1640 tarihinde başladı. Macaristan'ın Osmanlı yönetimindeki tarihini ve bunların geçirdiği değişiklikleri anlatan yapıtın, Budin Beylerbeyi Kara Musa Paşa'ya sundu. Onun tavsiyesiyle barış zamanındaki olayları da içine alacak şekilde, eserini yeni baştan yazarak genişletti. Kanuni Sultan Süley- man'ın 1520'de tahta geçişinden 1648'e kadar geçen olayları anlattığı eserine, daha sonraki senelerde farklı yazarlarca eklemeler yapıldı. Yapıt, 1520- 1648 yılları arasındaki Osmanlı tarihini en iyi anlatan kaynak olarak değerlendirilmektedir. Dönemine göre sade bir dille yazılan yapıtta, barutun icadından, tütün ve kahvenin Osmanlı topraklarına girişinden, Attila ve İskender'den de söz edilmiştir. Bu parçada sözü edilen sanatçı ve onun eseri aşa- ğıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Naima-Naima Tarihi B) Âşık Paşazade - Tevarih-i Al-i Osman C) İbrahim Peçevi - Peçevi Tarihi D) Ferdi-Süleymanname E) Behişti-Tevarih-i Al-i Osman
10.1.1.4. Türk Edebiyat
1. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının dönemlere
ayrılmasında rol oynayan tarihi olaylardan biridir?
A) Türk edebiyatının ilk yazılı belgelerinin, Orhun Anıtlarının,
okunarak edebiyat dünyasına kazandırılması
B) II. Mahmut Dönemi'nde pek çok yeniliklerin yapılması
C) 1839, yılında Tanzimat Fermanı'nın ilanından sonra 1860
yılında Tercüman- Ahval gazetesinin çıkarılması
D) I. Dünya Savaşı'nı Osmanlının kaybetmesi
E) 1928'de Latin alfabesinin kabul edilmesi
3.
Lise Türkçe
Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri
10.1.1.4. Türk Edebiyat 1. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında rol oynayan tarihi olaylardan biridir? A) Türk edebiyatının ilk yazılı belgelerinin, Orhun Anıtlarının, okunarak edebiyat dünyasına kazandırılması B) II. Mahmut Dönemi'nde pek çok yeniliklerin yapılması C) 1839, yılında Tanzimat Fermanı'nın ilanından sonra 1860 yılında Tercüman- Ahval gazetesinin çıkarılması D) I. Dünya Savaşı'nı Osmanlının kaybetmesi E) 1928'de Latin alfabesinin kabul edilmesi 3.
Aşağıdakilerden hangisinde Tanzimat sanatçıları bir
arada verilmiştir?
A) Namık Kemal - Şinasi - Sadullah Paşa
B) R. Mahmut Ekrem - A. Hamit Tahran - Tevfik Fikret
C) Ahmet Mithat - Namık Kemal - Mehmet Rauf
D) Ahmet Haşim - Şinasi - Ziya Gökalp
E) Direktör Ali Bey - Ahmet Vefik Paşa - Cenap Şahabettin
Lise Türkçe
Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri
Aşağıdakilerden hangisinde Tanzimat sanatçıları bir arada verilmiştir? A) Namık Kemal - Şinasi - Sadullah Paşa B) R. Mahmut Ekrem - A. Hamit Tahran - Tevfik Fikret C) Ahmet Mithat - Namık Kemal - Mehmet Rauf D) Ahmet Haşim - Şinasi - Ziya Gökalp E) Direktör Ali Bey - Ahmet Vefik Paşa - Cenap Şahabettin
1. Hem şiir hem düzyazı alanında eserleri olan sanatçı, dü-
şünceleri ile yenilikçi olmasına rağmen eserleri ile divan
şiiri geleneğine bağlıdır. Divan şiirinin biçim ve kurallarına
uygun, oldukça lirik şiirler yazmıştır. Hece ölçüsüyle yaz-
dığı bir türkü dışındaki şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmış-
tır. Terkibibent ve terciibent türündeki şiirleriyle tanınmış-
tır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Şinasi
C) Namık Kemal
B) Ziya Paşa
D) Sami Paşazâde Sezai
E) Muallim Naci
Lise Türkçe
Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri
1. Hem şiir hem düzyazı alanında eserleri olan sanatçı, dü- şünceleri ile yenilikçi olmasına rağmen eserleri ile divan şiiri geleneğine bağlıdır. Divan şiirinin biçim ve kurallarına uygun, oldukça lirik şiirler yazmıştır. Hece ölçüsüyle yaz- dığı bir türkü dışındaki şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmış- tır. Terkibibent ve terciibent türündeki şiirleriyle tanınmış- tır. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden han- gisidir? A) Şinasi C) Namık Kemal B) Ziya Paşa D) Sami Paşazâde Sezai E) Muallim Naci
12. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında en çok
ve ----- vezinler kullanılmıştır.
----
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere aşağı-
dakilerden hangisi getirilmelidir?
A) 7'li, 8'li ve 14'lü
Cli, 8'li ve 11'li
E) 8'li, 11'li ve 12'li
B) 8’li, 11′li ve 14’lü
D) 7'li, 8'li ve 12'li
Sayfa 1
Lise Türkçe
Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri
12. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında en çok ve ----- vezinler kullanılmıştır. ---- Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere aşağı- dakilerden hangisi getirilmelidir? A) 7'li, 8'li ve 14'lü Cli, 8'li ve 11'li E) 8'li, 11'li ve 12'li B) 8’li, 11′li ve 14’lü D) 7'li, 8'li ve 12'li Sayfa 1
20.Aşağıdakilerden hangisinde "Sagu" ile ilgili
yanlış bir bilgi verilmiştir?
A) Ölen bir kişinin arkasından söylenen ağıt şiirleri-
dir.
B) Ölen kişinin kahramanlıklarını, başarılarını, er-
demlerini anlatır; ölümlerinden duyulan üzüntüyü
dile getirir.
C) Koşuk nazım şekliyle söylenir.
D) Bu şiirlere İslâm sonrası halk edebiyatında "mer-
siye", Divan edebiyatında "ağıt" denir
E) Divan-ı Lûgatit-Türk'teki Alp Er Tunga sagusu bu
türün önemli bir örneğidir.
Lise Türkçe
Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri
20.Aşağıdakilerden hangisinde "Sagu" ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir? A) Ölen bir kişinin arkasından söylenen ağıt şiirleri- dir. B) Ölen kişinin kahramanlıklarını, başarılarını, er- demlerini anlatır; ölümlerinden duyulan üzüntüyü dile getirir. C) Koşuk nazım şekliyle söylenir. D) Bu şiirlere İslâm sonrası halk edebiyatında "mer- siye", Divan edebiyatında "ağıt" denir E) Divan-ı Lûgatit-Türk'teki Alp Er Tunga sagusu bu türün önemli bir örneğidir.
10. İslamiyet Öncesi Türk edebiyatında şiirin
ilk kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Savaşlarda gösterilen kahramanlıklar
B) Tanrı Kayra Han tarafından yaratılan güzel
kadınlar.
C) Doğada oluşan olağanüstü olaylar
D) Tanrıya duyulan sevgi ve dini ayinler
E) Suyun getirdiği yaşam
Lise Türkçe
Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri
10. İslamiyet Öncesi Türk edebiyatında şiirin ilk kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? A) Savaşlarda gösterilen kahramanlıklar B) Tanrı Kayra Han tarafından yaratılan güzel kadınlar. C) Doğada oluşan olağanüstü olaylar D) Tanrıya duyulan sevgi ve dini ayinler E) Suyun getirdiği yaşam
2. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'in kabulünden-ön-
ceki Türk edebiyatıyla ilgili değildir?
A) Sınırlı sayıda da olsa Arapça-Farsça tamlama ve
sözcüklere ağıtlarda yer verme
B) Şiirlerde doğa güzellikleri, av eğlenceleri ve günlük
hayatı anlatma-
C) Şiirlerde doğadan yararlanılarak yapılan benzetmeler
kullanma
D) Hece ölçüsü ve dörtlük nazım birimiyle şiir söyleme
E) Sığır, şölen ve yuğ adı verilen törenler düzenleme
Lise Türkçe
Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri
2. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'in kabulünden-ön- ceki Türk edebiyatıyla ilgili değildir? A) Sınırlı sayıda da olsa Arapça-Farsça tamlama ve sözcüklere ağıtlarda yer verme B) Şiirlerde doğa güzellikleri, av eğlenceleri ve günlük hayatı anlatma- C) Şiirlerde doğadan yararlanılarak yapılan benzetmeler kullanma D) Hece ölçüsü ve dörtlük nazım birimiyle şiir söyleme E) Sığır, şölen ve yuğ adı verilen törenler düzenleme
A
TYT / Türkçe
A
25. 1. Bilge Karasu metinlerinde dil, okurları tarafından da ko-
layca fark edileceği üzere metnin diğer tüm ögelerin-
den önceliklidir, metnin odak noktasındadır.
II. Yazarın "sorunlar alanı"nda kendisine yer edinen her
şey, metnin estetiği içerisinde işlenirken dille bir bü-
tün olacak şekilde kullanılır hatta dilin kendisi, kurulu-
şu âdeta o sorunun vücut bulmuş hâline dönüşür.
Numaralanmış II. cümle ile ilgili aşağıdakilerden han-
gisi söylenebilir?
A) I. cümledeki tespitin koşulu verilmiştir.
B) I. cümlede öne sürülen düşünce, başka bir olguya bağ-
lanmıştır.
C) I. cümlenin tahminlere bağlı olarak değerlendirmesi ya-
pılmıştır.
D) I. cümledeki öne çıkarılan unsurun gerekçelendirilme-
si söz konusudur.
E) I. cümlede bildirilenin daha ayrıntılı bir tekrarı olmuştur.
27.
<tif Öğrenme Yayınları
Lise Türkçe
Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri
A TYT / Türkçe A 25. 1. Bilge Karasu metinlerinde dil, okurları tarafından da ko- layca fark edileceği üzere metnin diğer tüm ögelerin- den önceliklidir, metnin odak noktasındadır. II. Yazarın "sorunlar alanı"nda kendisine yer edinen her şey, metnin estetiği içerisinde işlenirken dille bir bü- tün olacak şekilde kullanılır hatta dilin kendisi, kurulu- şu âdeta o sorunun vücut bulmuş hâline dönüşür. Numaralanmış II. cümle ile ilgili aşağıdakilerden han- gisi söylenebilir? A) I. cümledeki tespitin koşulu verilmiştir. B) I. cümlede öne sürülen düşünce, başka bir olguya bağ- lanmıştır. C) I. cümlenin tahminlere bağlı olarak değerlendirmesi ya- pılmıştır. D) I. cümledeki öne çıkarılan unsurun gerekçelendirilme- si söz konusudur. E) I. cümlede bildirilenin daha ayrıntılı bir tekrarı olmuştur. 27. <tif Öğrenme Yayınları
12. I. Çuçu, Ki-ki, Kül Tarkan, Çişuya Tutung, Aprin Çor Tigin,
Asig Tutung ilk Türk şairlerinin önde gelen isimleridir.
II. Bu dönemde yabancı etkilerden uzak kalındığı için
edebî eserlerin dili sadedir.
III. Çin belgeleri ve Kaşgarlı Mahmut'un Divanü Lügati't
Türk adlı eseri sözlü edebiyat ürünlerimiz için önemli
kaynaklardır.
IV. Bazı atasözleri (savlar) ve destanlarımız bu dönemde
yazıya geçirilmiştir.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri farklı bir edebiyat
döneminin özelliğidir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
E) III ve IV
C) Yalnız IV
2.
15.
Âde
dest
3.
Bu
sidi
A)
B)
C)
D)
E)
T
I
Lise Türkçe
Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri
12. I. Çuçu, Ki-ki, Kül Tarkan, Çişuya Tutung, Aprin Çor Tigin, Asig Tutung ilk Türk şairlerinin önde gelen isimleridir. II. Bu dönemde yabancı etkilerden uzak kalındığı için edebî eserlerin dili sadedir. III. Çin belgeleri ve Kaşgarlı Mahmut'un Divanü Lügati't Türk adlı eseri sözlü edebiyat ürünlerimiz için önemli kaynaklardır. IV. Bazı atasözleri (savlar) ve destanlarımız bu dönemde yazıya geçirilmiştir. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri farklı bir edebiyat döneminin özelliğidir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II E) III ve IV C) Yalnız IV 2. 15. Âde dest 3. Bu sidi A) B) C) D) E) T I
20. Aşağıdakilerin hangisinde geçiş dönemi eserleri ile
ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) Kutadgu Bilig, 11. yüzyılda Yusuf Has Hacip tarafın-
dan Tabgaç Buğra Han'a sunulmuş manzum bir eser-
dir.
BDivan-ı Lügati't Türk adlı eser, 12. yy.da Kaşgarlı Mah-
mut tarafından kaleme alınan ve içinde Sözlü Dönem
ürünlerine ait parçalar da bulunan ansiklopedik bir
sözlüktür.
Divan-ı Hikmet, ilk tasavvuf şairimiz Ahmet Yesevi ta-
rafından beyit ve dörtlüklerle yazılmış, dini didaktik bir
eserdir.
D) Atabetü'l Hakayık, Edip Ahmet Yükneki'nin 12. yy. da
ayet ve hadislerden yararlanarak kaleme aldığı eseri-
dir.
M
E) Dede Korkut Hikâyeleri, bir ön söz ve on iki hikâyeden
oluşan ve destandan halk hikâyesine geçiş özelliği
gösteren bir eserdir.
Lise Türkçe
Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri
20. Aşağıdakilerin hangisinde geçiş dönemi eserleri ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır? A) Kutadgu Bilig, 11. yüzyılda Yusuf Has Hacip tarafın- dan Tabgaç Buğra Han'a sunulmuş manzum bir eser- dir. BDivan-ı Lügati't Türk adlı eser, 12. yy.da Kaşgarlı Mah- mut tarafından kaleme alınan ve içinde Sözlü Dönem ürünlerine ait parçalar da bulunan ansiklopedik bir sözlüktür. Divan-ı Hikmet, ilk tasavvuf şairimiz Ahmet Yesevi ta- rafından beyit ve dörtlüklerle yazılmış, dini didaktik bir eserdir. D) Atabetü'l Hakayık, Edip Ahmet Yükneki'nin 12. yy. da ayet ve hadislerden yararlanarak kaleme aldığı eseri- dir. M E) Dede Korkut Hikâyeleri, bir ön söz ve on iki hikâyeden oluşan ve destandan halk hikâyesine geçiş özelliği gösteren bir eserdir.
6. Tanzimat edebiyatı, bir kültür ve siyasi hareketin sonucu
olarak ortaya çıkmış bir edebî akımdır. 3 Kasım 1839'da
Mustafa Reşid Paşa tarafından ilan edilen ve Gülhane
Hattı Hümayunu da denilen yenileşme beratının yürürlüğe
konmuş olmasından doğmuştur. Bu olay daha sonraları
Tanzimat Fermanı olarak adlandırılacak, gerek siyasi
alanda gerek edebî ve gerekse toplumsal hayatta Batı'ya
yönelmenin resmî bir belgesi sayılacaktır. Edebiyat
tarihçilerimiz de 1839 yılını Tanzimat edebiyatının
başlangıcı olarak kabul edeceklerdir. Tanzimat edebiyatı,
siyasi Tanzimat'ın ilanından yaklaşık 20 yıl sonra, 1860'ta,
Şinasi'nin Tercümâni-i Ahvâl gazetesini çıkarmasıyla
başlar ve 1895'e kadar sürer. Türk edebiyatının Batı
tesirinde gelişen ilk dönemi Servetifünun edebiyatının
başladığı 1896 tarihine kadar devam etti.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine
değinilmemiştir?
Janzimat Fermanı'nın birden fazla adı olduğuna
B) Tanzimat edebiyatının ne zaman başladığına
C) Tanzimat edebiyatının nasıl başladığına
D) Tanzimat'ın hangi türlere ağırlık verdiği
E) Tanzimat edebiyatının ne zaman sona erdiğine
278
LİMİT
Lise Türkçe
Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri
6. Tanzimat edebiyatı, bir kültür ve siyasi hareketin sonucu olarak ortaya çıkmış bir edebî akımdır. 3 Kasım 1839'da Mustafa Reşid Paşa tarafından ilan edilen ve Gülhane Hattı Hümayunu da denilen yenileşme beratının yürürlüğe konmuş olmasından doğmuştur. Bu olay daha sonraları Tanzimat Fermanı olarak adlandırılacak, gerek siyasi alanda gerek edebî ve gerekse toplumsal hayatta Batı'ya yönelmenin resmî bir belgesi sayılacaktır. Edebiyat tarihçilerimiz de 1839 yılını Tanzimat edebiyatının başlangıcı olarak kabul edeceklerdir. Tanzimat edebiyatı, siyasi Tanzimat'ın ilanından yaklaşık 20 yıl sonra, 1860'ta, Şinasi'nin Tercümâni-i Ahvâl gazetesini çıkarmasıyla başlar ve 1895'e kadar sürer. Türk edebiyatının Batı tesirinde gelişen ilk dönemi Servetifünun edebiyatının başladığı 1896 tarihine kadar devam etti. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Janzimat Fermanı'nın birden fazla adı olduğuna B) Tanzimat edebiyatının ne zaman başladığına C) Tanzimat edebiyatının nasıl başladığına D) Tanzimat'ın hangi türlere ağırlık verdiği E) Tanzimat edebiyatının ne zaman sona erdiğine 278 LİMİT