Yapım Ekleri Soruları

✓
Aşağıdakilerden hangisinde ikilemeyi oluşturan sözcükler
yapıca diğerlerinden farklıdır?
A) Gurbeti gönlünde duya duya buralardan uzaklaştı.
B) Köye, irili ufaklı pek çok ev yapılmış.
C) İhtiyar kadın yolda ağır ağır ilerliyordu.
D) Sora sora Bağdat bulunurmuş.
E) Siz burada akıllı akıllı oturun, beni bekleyin.
6
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
✓ Aşağıdakilerden hangisinde ikilemeyi oluşturan sözcükler yapıca diğerlerinden farklıdır? A) Gurbeti gönlünde duya duya buralardan uzaklaştı. B) Köye, irili ufaklı pek çok ev yapılmış. C) İhtiyar kadın yolda ağır ağır ilerliyordu. D) Sora sora Bağdat bulunurmuş. E) Siz burada akıllı akıllı oturun, beni bekleyin. 6
timin
er
si hem
E) V
yazılı
ateji-
rden
Sıfırdan Test - 2
DOKERIN
YAYINLARI
11. Türkçe kelime yapısı "kök + yapım eki + çekim eki" şeklinde
ancak buna uymayan örnekler de vardır.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde
Türkçenin standart kelime yapısına uymayan sözcük var-
dır?
A) Sözümüzden çıkmaz ise çok daha güzel işlere imza atabi-
liriz.
B) Dün bana sorduğun kalemi bugün salondaki sehpada gör-
düm.
C) Yanlışların arttıkça doğruların da hızla seni terk edecek.
D) Duvar kağıtlarını değiştirmek için bir sene daha beklemeli-
yiz.
E) Yalvarmak, yakarmak boşuna bugün çünkü gün hesap
günü.
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
timin er si hem E) V yazılı ateji- rden Sıfırdan Test - 2 DOKERIN YAYINLARI 11. Türkçe kelime yapısı "kök + yapım eki + çekim eki" şeklinde ancak buna uymayan örnekler de vardır. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde Türkçenin standart kelime yapısına uymayan sözcük var- dır? A) Sözümüzden çıkmaz ise çok daha güzel işlere imza atabi- liriz. B) Dün bana sorduğun kalemi bugün salondaki sehpada gör- düm. C) Yanlışların arttıkça doğruların da hızla seni terk edecek. D) Duvar kağıtlarını değiştirmek için bir sene daha beklemeli- yiz. E) Yalvarmak, yakarmak boşuna bugün çünkü gün hesap günü.
3. Geçmişte bazı yazarlar, geleneksel tiyatromuzdan
1
||
111
IV
aldıkları bazı özellikleri yetenekleriyle sarıp sarmalaya-
V
rak eserlerine yeni boyutlar kazandırmışlardır.
Bu cümledeki numaralandırılmış sözcüklerden han-
gileri birden çok yapım eki almıştır?
A) +ve t
D) Il ve V
B) I ve III
C) Il ve IV
E) IV ve V
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
3. Geçmişte bazı yazarlar, geleneksel tiyatromuzdan 1 || 111 IV aldıkları bazı özellikleri yetenekleriyle sarıp sarmalaya- V rak eserlerine yeni boyutlar kazandırmışlardır. Bu cümledeki numaralandırılmış sözcüklerden han- gileri birden çok yapım eki almıştır? A) +ve t D) Il ve V B) I ve III C) Il ve IV E) IV ve V
10. Çok insan anlayamaz eski musikimizden
1
Ve ondan anlayamayan bir şey anlamaz bizden
Açar bir altın anahtarla ruh ufuklarını
||
|||
Hemen yayılmaya başlar seda ve nur akını
IV
V
1
Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangi-
si, gövdeden türemiştir?
A) V
C) III
B) IV
D) II
E) I
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
10. Çok insan anlayamaz eski musikimizden 1 Ve ondan anlayamayan bir şey anlamaz bizden Açar bir altın anahtarla ruh ufuklarını || ||| Hemen yayılmaya başlar seda ve nur akını IV V 1 Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangi- si, gövdeden türemiştir? A) V C) III B) IV D) II E) I
Dil Bilgisi
fi
9. Askerleri tutsak alınan komutan cepheden ayrılmadı.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümlede altı çi-
zili sözcükte kullanılan ek ile aynı görevde bir ek kul-
lanılmıştır? V
A) Bahçedeki tavuklar solucanın peşinden toprağı eşe-
liyordu.
B) iyi, hoştu; temiz yürekli bir insandı ama alıngan bir
yapısı vardı.
C) Okulun bahçesinde etrafı gözetleyen sarışın kızı gö-
züm tutmadı.
D) Bu sabah kitapçılardan topladığı kitapları raflara dizi-
yor.
E) Günler acımasızca kayboluyor hayatımızdan, işte gü-
neş bugün de battı.
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
Dil Bilgisi fi 9. Askerleri tutsak alınan komutan cepheden ayrılmadı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümlede altı çi- zili sözcükte kullanılan ek ile aynı görevde bir ek kul- lanılmıştır? V A) Bahçedeki tavuklar solucanın peşinden toprağı eşe- liyordu. B) iyi, hoştu; temiz yürekli bir insandı ama alıngan bir yapısı vardı. C) Okulun bahçesinde etrafı gözetleyen sarışın kızı gö- züm tutmadı. D) Bu sabah kitapçılardan topladığı kitapları raflara dizi- yor. E) Günler acımasızca kayboluyor hayatımızdan, işte gü- neş bugün de battı.
(116)
ebi-
rbi-
aya
an-
2. Dışarıda ısırıcı bir soğuk var. Hanım odamın
aktırmış,
sobasını yaktırmış, ben sobanın önündeki
koltukta isinirken balkonun geniş camların-
|||
dan denize doğru uzanan, renksiz ve düz,
toz toprak sahası; biraz yeşilimtırak, ufuksuz
deniz ile biten hattına kadar gözlerimi işgal
ediyor.
IV
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden
hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?
A) 1 B) II
C) III DY IV
E) V
anlam
Örneğin
Ankara'n
(Ankara
Kanunu
mun ana
(Konu a
hat ver.
ufi
Sözc
üçe
1. Bas
Yap
Örne
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
(116) ebi- rbi- aya an- 2. Dışarıda ısırıcı bir soğuk var. Hanım odamın aktırmış, sobasını yaktırmış, ben sobanın önündeki koltukta isinirken balkonun geniş camların- ||| dan denize doğru uzanan, renksiz ve düz, toz toprak sahası; biraz yeşilimtırak, ufuksuz deniz ile biten hattına kadar gözlerimi işgal ediyor. IV Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır? A) 1 B) II C) III DY IV E) V anlam Örneğin Ankara'n (Ankara Kanunu mun ana (Konu a hat ver. ufi Sözc üçe 1. Bas Yap Örne
ela
4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi türe-
miş bir sözcüktür?
A Tahtaya yazdığım sorunun cevabını biliyor muy-
dun?
B) Ne yazık ki siparişlerin bir kısmı aksiyordu.
C) Her gün son tren daha da gecikiyor.
D) Doğa harikası bu yeri pek sevmiştim.
E)
Öğretmenimiz bu konu üzerinde çok duruyor.
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
ela 4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi türe- miş bir sözcüktür? A Tahtaya yazdığım sorunun cevabını biliyor muy- dun? B) Ne yazık ki siparişlerin bir kısmı aksiyordu. C) Her gün son tren daha da gecikiyor. D) Doğa harikası bu yeri pek sevmiştim. E) Öğretmenimiz bu konu üzerinde çok duruyor.
önce
ce gü-
Sıların
uzun
test-
vlerde
ens Yayınları
22
9. Sev beni, sar beni
Bir tek kötü sözün sarsar beni
Bilinmez denizlerin
Kuytu koylarında bul beni
"-ar, -er" eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu
dizelerdeki işleviyle kullanılmıştır?
A) Sizin çıkar çatışmanız yüzünden çocuklar mağdur
mu olsun?
B) Sabahları zinde kalabilmek için erkenden yatardım.
Odanın bütün duvarları zamanla karardı.
D) Koşar adım yaşıyorum hayatı, durup dinlenmeye
vakit yok.
E) Aramızdaki o incecik bağı da böylece koparmış ol-
dun.
Diğer say
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
önce ce gü- Sıların uzun test- vlerde ens Yayınları 22 9. Sev beni, sar beni Bir tek kötü sözün sarsar beni Bilinmez denizlerin Kuytu koylarında bul beni "-ar, -er" eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu dizelerdeki işleviyle kullanılmıştır? A) Sizin çıkar çatışmanız yüzünden çocuklar mağdur mu olsun? B) Sabahları zinde kalabilmek için erkenden yatardım. Odanın bütün duvarları zamanla karardı. D) Koşar adım yaşıyorum hayatı, durup dinlenmeye vakit yok. E) Aramızdaki o incecik bağı da böylece koparmış ol- dun. Diğer say
5
2. Plastikler, yüksek molekül ağırlıklı organik moleküllerden ya
da polimerden oluşurlar. Organik moleküller ve polimerler,
birbirine kimyasal olarak bağlı birimlerin yinelenmesiyle
ortaya çıkan zincir yapılardır. Plastik, istenilen biçimi alabi-
len anlamına gelen Yunanca "plastikos" sözcüğünden gelir.
Plastiklerin başlıca özelliği, kolayca biçim, değiştirmeleri ve
kalıplama ya da haddeleme gibi işlemlerle çeşitli biçimlere
sokulabilmeleridir. Plastikler iki gruba ayrılabilirler. Bunlar;
yarı sentetik plastikler ve tam sentetik plastiklerdir. Ancak
atık sorununun büyümesi bir oranda plastik çeşitlenmesinin
ve üretiminin gelişmesiyle bağlantılı sayılabilir. Plastiklerin
yeniden kullanıma sokulması giderek artmakla birlikte plastik
yeniden kullanımı daha emekleme sürecinde sayılmaktadır.
Plastiklerin niteliğinin önceden belirlenmeden ve bu niteliklere
göre ayrımları yapılmaksızın yeniden kullanıma sokulması
önemli ikincil ürün sorunları yaratır.
Bu parçada geçen altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?
"yapılardır" sözcüğü türemiş yapıda, çoğul anlamlı bir
sözcüktür.
B "biçim" sözcüğü türemiş bir addır.
"gruba" sözcüğü hâl eki almıştır.
X
D) "atık" sözcüğü ilgi eki almıştır.
E) "oranda" sözcüğü isim durum eklerinden birini almıştır.
/benimhoc
NOT
altind
(Onun)
Ev-i güz
3. tekil
167
Ev-i yık
Belirt
. Adamın
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
5 2. Plastikler, yüksek molekül ağırlıklı organik moleküllerden ya da polimerden oluşurlar. Organik moleküller ve polimerler, birbirine kimyasal olarak bağlı birimlerin yinelenmesiyle ortaya çıkan zincir yapılardır. Plastik, istenilen biçimi alabi- len anlamına gelen Yunanca "plastikos" sözcüğünden gelir. Plastiklerin başlıca özelliği, kolayca biçim, değiştirmeleri ve kalıplama ya da haddeleme gibi işlemlerle çeşitli biçimlere sokulabilmeleridir. Plastikler iki gruba ayrılabilirler. Bunlar; yarı sentetik plastikler ve tam sentetik plastiklerdir. Ancak atık sorununun büyümesi bir oranda plastik çeşitlenmesinin ve üretiminin gelişmesiyle bağlantılı sayılabilir. Plastiklerin yeniden kullanıma sokulması giderek artmakla birlikte plastik yeniden kullanımı daha emekleme sürecinde sayılmaktadır. Plastiklerin niteliğinin önceden belirlenmeden ve bu niteliklere göre ayrımları yapılmaksızın yeniden kullanıma sokulması önemli ikincil ürün sorunları yaratır. Bu parçada geçen altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdakiler- den hangisi söylenemez? "yapılardır" sözcüğü türemiş yapıda, çoğul anlamlı bir sözcüktür. B "biçim" sözcüğü türemiş bir addır. "gruba" sözcüğü hâl eki almıştır. X D) "atık" sözcüğü ilgi eki almıştır. E) "oranda" sözcüğü isim durum eklerinden birini almıştır. /benimhoc NOT altind (Onun) Ev-i güz 3. tekil 167 Ev-i yık Belirt . Adamın
12. Sizinle beraberim bu seferde,
Boşlukta çırpınan yoldaş kanatlar.
Neden sonra gördüm bulutlar nerede...
Geç kaldık. Boştur bu telaş, kanatlar.
Düşeceğiz... Arzın cazibesi var.
Bu parçada aşağıdaki eklerden hangisi yoktur?
A) İlgi (tamlayan) eki
B) İyelik eki
C) Fiilden fiil yapım eki
D) Ek eylem
E) İsimden fiil yapım eki
13. (1) Âli, seninle ben, o geçmiş günlerde
fena surette ko
bil.
/benimhocam
15.
F
b
be
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
12. Sizinle beraberim bu seferde, Boşlukta çırpınan yoldaş kanatlar. Neden sonra gördüm bulutlar nerede... Geç kaldık. Boştur bu telaş, kanatlar. Düşeceğiz... Arzın cazibesi var. Bu parçada aşağıdaki eklerden hangisi yoktur? A) İlgi (tamlayan) eki B) İyelik eki C) Fiilden fiil yapım eki D) Ek eylem E) İsimden fiil yapım eki 13. (1) Âli, seninle ben, o geçmiş günlerde fena surette ko bil. /benimhocam 15. F b be
6.
Bir şey hissetmediğin hâlde bir şey hissediyor gibi yapmak,
bir şey hissettiğin hâlde bir şey hissetmiyor gibi yapmaktan
daha zordur, diyebildi sadece.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin birden fazla örne-
ği yoktur?
A Kök hâlinde sözcük
TB) Basit çekimli birleşik fiil
Ek eylem almış sözcük
D Hem yapım hem çekim eki almış sözcük
E) Sifat-fiil
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
6. Bir şey hissetmediğin hâlde bir şey hissediyor gibi yapmak, bir şey hissettiğin hâlde bir şey hissetmiyor gibi yapmaktan daha zordur, diyebildi sadece. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin birden fazla örne- ği yoktur? A Kök hâlinde sözcük TB) Basit çekimli birleşik fiil Ek eylem almış sözcük D Hem yapım hem çekim eki almış sözcük E) Sifat-fiil
14, Nasıl da heyecanlanıyordu anlatırken. Almanya'ya gidişini,
trendeki her kontrolde yüreğinin nasıl ağzına nasıl geldiğini,
||
yüzüne dikkatle bakıldığı anda her şeyin anlaşılacağı korkusu,
III
bu korkuyu yeniden yaşamamak için her yeni kontrolde kaçıp
IV
bir odaya sığınma isteğini anlatırken yüzünün rengi değişiyor,
V
elleri titremeye başlıyordu.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi, birden
fazla yapım eki almamıştır?
A) I
B) Il
C) III
D) IV
E) V
/uzmanyayinlarity Ouzmanyayinlari (f/uzmanyayinlari1
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
14, Nasıl da heyecanlanıyordu anlatırken. Almanya'ya gidişini, trendeki her kontrolde yüreğinin nasıl ağzına nasıl geldiğini, || yüzüne dikkatle bakıldığı anda her şeyin anlaşılacağı korkusu, III bu korkuyu yeniden yaşamamak için her yeni kontrolde kaçıp IV bir odaya sığınma isteğini anlatırken yüzünün rengi değişiyor, V elleri titremeye başlıyordu. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi, birden fazla yapım eki almamıştır? A) I B) Il C) III D) IV E) V /uzmanyayinlarity Ouzmanyayinlari (f/uzmanyayinlari1
S
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapım eki tü
remiş bir sözcüğe gelmiştir?
A) Kendimize saygınlık kazandırmak elimizde.
B) Burdaki halıları bugün süpürün.
C) Bütün kış yetecek kadar unumuz var.
D) Biraz sonra gün ağaracak.
E) Şurdaki tuzlu balıklardan istiyorum.
EN
SY
Ni
LLI TAHTAYA UYUMLU
i EYÜBOĞLU
20
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
S 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapım eki tü remiş bir sözcüğe gelmiştir? A) Kendimize saygınlık kazandırmak elimizde. B) Burdaki halıları bugün süpürün. C) Bütün kış yetecek kadar unumuz var. D) Biraz sonra gün ağaracak. E) Şurdaki tuzlu balıklardan istiyorum. EN SY Ni LLI TAHTAYA UYUMLU i EYÜBOĞLU 20
leons mubuoov lebeneinib ng O
a niyem ze nabr
(8
8. Ben yalnız ve çirkin bir çocukken
1
aktivites
qiyne
Uzun bir atasözüne benzetirdim ömrümü
IL PAR
|||
IV
Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangileri
yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I ve II
TicB) I ve IV V
D) III ve V. gilep
U2
H
VFUGPY
E) IV ve V
(9.
C) II ve III
bent bene
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
leons mubuoov lebeneinib ng O a niyem ze nabr (8 8. Ben yalnız ve çirkin bir çocukken 1 aktivites qiyne Uzun bir atasözüne benzetirdim ömrümü IL PAR ||| IV Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangileri yapı bakımından diğerlerinden farklıdır? A) I ve II TicB) I ve IV V D) III ve V. gilep U2 H VFUGPY E) IV ve V (9. C) II ve III bent bene
820
10. (1) Dünyanın birçok bölgesinde tarım üreticilerinin gelecek
yıllarda daha fazla zorlukla karşılaşacağı doğrudur.
(II) Bu konuda, bitkilerin kuraklığa karşı dayanıklı duruma
getirilmesi doğrultusunda çeşitli çalışmalar yapılıyor.
(III) Fakat bitkileri korumanın yolunu bulamazsak
iklim değişikliğinden etkilenecekler mi? (IV) "Nesli
tükenebilecek besinler" ile ilgili bazı abartılı haberlere
rağmen temel besin maddelerinin ortadan kalkacağına
dair herhangi bir veri bulunmuyor. (V) Bazı uzmanlar;
bitkinin ortadan kalkması diye bir şeyin söz konusu
olmayacağını, dünyanın bir bölgesinde yetişmeye devam
edeceğini belirtiyor.
hololmão gimmelsamull
abvolal in
sal nepohoheadib blo
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede, gövde hâlinde fiil kullanılmıştır.
B) II. cümlede, dört farklı yapım ekini örnekleyecek
kullanım vardır.
F-1
C) III. cümlede, hem isim hem de fiillere gelebilen bir
çekim eki kullanılmıştır. E
D) IV. cümlede basit, türemiş ve birleşik sözcüklere yer
verilmiştir.
E) V. cümlede, isimden isim türeten ek almış bir sözcük
kullanılmıştır.
Movim hisial, 1960
7
minstul
evl(A
pimsiged eyemeemined
leigeb nelop snobyem
invA
0-141-19
32 Seviye
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
820 10. (1) Dünyanın birçok bölgesinde tarım üreticilerinin gelecek yıllarda daha fazla zorlukla karşılaşacağı doğrudur. (II) Bu konuda, bitkilerin kuraklığa karşı dayanıklı duruma getirilmesi doğrultusunda çeşitli çalışmalar yapılıyor. (III) Fakat bitkileri korumanın yolunu bulamazsak iklim değişikliğinden etkilenecekler mi? (IV) "Nesli tükenebilecek besinler" ile ilgili bazı abartılı haberlere rağmen temel besin maddelerinin ortadan kalkacağına dair herhangi bir veri bulunmuyor. (V) Bazı uzmanlar; bitkinin ortadan kalkması diye bir şeyin söz konusu olmayacağını, dünyanın bir bölgesinde yetişmeye devam edeceğini belirtiyor. hololmão gimmelsamull abvolal in sal nepohoheadib blo Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) I. cümlede, gövde hâlinde fiil kullanılmıştır. B) II. cümlede, dört farklı yapım ekini örnekleyecek kullanım vardır. F-1 C) III. cümlede, hem isim hem de fiillere gelebilen bir çekim eki kullanılmıştır. E D) IV. cümlede basit, türemiş ve birleşik sözcüklere yer verilmiştir. E) V. cümlede, isimden isim türeten ek almış bir sözcük kullanılmıştır. Movim hisial, 1960 7 minstul evl(A pimsiged eyemeemined leigeb nelop snobyem invA 0-141-19 32 Seviye
7.
11. Algıladığımız tehditler gerçek olsun ya da olmasın,
L
stres sadece endişeye neden olmakla kalmayıp aynı
b zamanda psikosamatik olan, sindirim sistemimizden
11
cildimize kadar her şeyi etkileyen tanımlanması ko-
411
lay bir durumdur. Bu nedenle stresin bize verdiği za-
IV
rardan kaçınmak son derece önemlidir.
V
Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi yapım
eki almamıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
7. 11. Algıladığımız tehditler gerçek olsun ya da olmasın, L stres sadece endişeye neden olmakla kalmayıp aynı b zamanda psikosamatik olan, sindirim sistemimizden 11 cildimize kadar her şeyi etkileyen tanımlanması ko- 411 lay bir durumdur. Bu nedenle stresin bize verdiği za- IV rardan kaçınmak son derece önemlidir. V Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V