Servetifünun Dönemi Şiiri Soruları

19.
sanatçıları, Fransızca eserleri asıllarından okudu-
lar. Batılı bir zevk ve anlayışla yetişerek özellikle Fran-
sız edebiyatından etkilendiler. Dönemin siyasi yönetimi
tarafından gazete ve dergilerde uygulanan sansür ve
yayımlanan eserlerin titizlikle kontrol edilmesi nedeniyle
siyasetten ve toplumsal konulardan uzak durdular. Şiir-
lerinde sembolizm ve parnasizm, romanlarında realizm
ve natüralizmin etkisinde kaldılar.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-
gisi getirilmelidir?
A) Tanzimat Edebiyatı
B) Servetifünun Edebiyatı
C) Fecriati Topluluğu
D) Millî Edebiyat
E) Cumhuriyet Edebiyatı
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi Şiiri
19. sanatçıları, Fransızca eserleri asıllarından okudu- lar. Batılı bir zevk ve anlayışla yetişerek özellikle Fran- sız edebiyatından etkilendiler. Dönemin siyasi yönetimi tarafından gazete ve dergilerde uygulanan sansür ve yayımlanan eserlerin titizlikle kontrol edilmesi nedeniyle siyasetten ve toplumsal konulardan uzak durdular. Şiir- lerinde sembolizm ve parnasizm, romanlarında realizm ve natüralizmin etkisinde kaldılar. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han- gisi getirilmelidir? A) Tanzimat Edebiyatı B) Servetifünun Edebiyatı C) Fecriati Topluluğu D) Millî Edebiyat E) Cumhuriyet Edebiyatı
21. Ahmet Haşim ve Tevfik Fikret'in şiir anlayışlarına dair çalışma
yapan bir öğrenci, iki şair arasında kurgusal bir konuşma ta-
sarlar. Bu konuşmada iki şair, şiir üzerine hayali bir tartışmaya
girişir.
Aşağıdakilerden hangisi bu tartışmada geçebilecek bir di-
yalogdan alınmıştır?
A) A. Haşim: Azizim, şiir imgelere dayalı olmalı ve gerçeklik-
ten uzaklaşmalıdır.
T. Fikret:
Olur mu öyle şey mirim, şiir dediğin gerçek-
lerden yola çıkmalı ve halka iletecek bir mesajı
olmalıdır.
B) A. Haşim: Şiirde anlam olmadıktan sonra şiirimin üslubu
iyi olmuş, neye yarar üstadım?
T. Fikret: Anlam kadar musikiye önem verseydiniz şiiriniz
elbette daha iyi olurdu!
C) T Fikret: Bendeniz tek bir eserim hariç tüm şiirlerimde her
zaman aruz ölçüsünü yeğledim.
A. Haşim: Çok haklısınız efendim, şiire musiki katan da
zaten aruz ölçüsü değil midir?
D) T. Fikret: Şiirlerimde sembolist ögelerden faydalanıp par-
nasizm etkilerini en aza indirdim.
A. Haşim: Parnasizmin etkisini azaltmak demek, şiirden
gerçekliği bütünüyle atmak demektir efendim.
E) A. Haşim: Şiirde anlamın tek dizede bitirilmesine karşıyım,
anlam alt dizelerde de devam etmeli.
T. Fikret: Zaten şiirdeki anlamın tek dizede tamamlanma-
Si şiirin anlam bütünlüğüne zarar verir.
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi Şiiri
21. Ahmet Haşim ve Tevfik Fikret'in şiir anlayışlarına dair çalışma yapan bir öğrenci, iki şair arasında kurgusal bir konuşma ta- sarlar. Bu konuşmada iki şair, şiir üzerine hayali bir tartışmaya girişir. Aşağıdakilerden hangisi bu tartışmada geçebilecek bir di- yalogdan alınmıştır? A) A. Haşim: Azizim, şiir imgelere dayalı olmalı ve gerçeklik- ten uzaklaşmalıdır. T. Fikret: Olur mu öyle şey mirim, şiir dediğin gerçek- lerden yola çıkmalı ve halka iletecek bir mesajı olmalıdır. B) A. Haşim: Şiirde anlam olmadıktan sonra şiirimin üslubu iyi olmuş, neye yarar üstadım? T. Fikret: Anlam kadar musikiye önem verseydiniz şiiriniz elbette daha iyi olurdu! C) T Fikret: Bendeniz tek bir eserim hariç tüm şiirlerimde her zaman aruz ölçüsünü yeğledim. A. Haşim: Çok haklısınız efendim, şiire musiki katan da zaten aruz ölçüsü değil midir? D) T. Fikret: Şiirlerimde sembolist ögelerden faydalanıp par- nasizm etkilerini en aza indirdim. A. Haşim: Parnasizmin etkisini azaltmak demek, şiirden gerçekliği bütünüyle atmak demektir efendim. E) A. Haşim: Şiirde anlamın tek dizede bitirilmesine karşıyım, anlam alt dizelerde de devam etmeli. T. Fikret: Zaten şiirdeki anlamın tek dizede tamamlanma- Si şiirin anlam bütünlüğüne zarar verir.
Uçtunuz gittiniz siz ey kuşlar;
Küçücük, ser-sefid baykuşlar
gibi kar
Sizi dallarda, lânelerde arar.
Gittiniz, gittiniz siz ey mürgân,
Şimdi boş kaldı serteser yuvalar;
Yuvalarda -yetîm-i bî-efgan! -
Son kalan mâi tüyleri kovalar
karlar
Ki havâda uçar uçar ağlar!
Bu şiirden Cenap Şahabettin ile ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?
A) Sembolist sanat anlayışını şiirine yansıtmıştır.
B) Divan şiiri nazım/biçimi müstezadı modern şiirde oldu-
ğu gibi kullanmıştır.
C) Ahengi sağlamak için aynı şiirde farklı aruz kalıplarını
kullanmıştır.
D) Servetitánun'un sanat anlayışı ve konu dağarcığıyla
yazmıştır.
E) Anlatımda edebî sanatlardan ve imgelerden yararlan-
mıştır.
6.
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi Şiiri
Uçtunuz gittiniz siz ey kuşlar; Küçücük, ser-sefid baykuşlar gibi kar Sizi dallarda, lânelerde arar. Gittiniz, gittiniz siz ey mürgân, Şimdi boş kaldı serteser yuvalar; Yuvalarda -yetîm-i bî-efgan! - Son kalan mâi tüyleri kovalar karlar Ki havâda uçar uçar ağlar! Bu şiirden Cenap Şahabettin ile ilgili olarak aşağıdaki- lerden hangisi söylenemez? A) Sembolist sanat anlayışını şiirine yansıtmıştır. B) Divan şiiri nazım/biçimi müstezadı modern şiirde oldu- ğu gibi kullanmıştır. C) Ahengi sağlamak için aynı şiirde farklı aruz kalıplarını kullanmıştır. D) Servetitánun'un sanat anlayışı ve konu dağarcığıyla yazmıştır. E) Anlatımda edebî sanatlardan ve imgelerden yararlan- mıştır. 6.
22. Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun şiiriyle il-
gili değildir?
A) Bent nazım birimi
B) Kulak için kafiye anlayışı
C) Aruzun Türkçeye başarıyla uygulanması
D) Alışılmamış benzetmeler
E) Ağır ve süslü bir biçem
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi Şiiri
22. Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun şiiriyle il- gili değildir? A) Bent nazım birimi B) Kulak için kafiye anlayışı C) Aruzun Türkçeye başarıyla uygulanması D) Alışılmamış benzetmeler E) Ağır ve süslü bir biçem
denklem sisteminin
A) SI
11. Sınıf/Türk Dili ve Edebiyatı
25. Fırtınayı andıran orkestra sesleri
Bir ürperiş getirir senin sinirlerine
Istırap çekenlerin acıklı nefesleri
Bizde geçer en hazin bir musiki yerine
OKUL KO
972
Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi yan-
lıştır?
A) Servetifünun şiir anlayışını yansıtmaktadır.
B) Çapraz uyaklıdır.
C) Tam kafiye kullanılmıştır.
D) Benzetmeye yer verilmiştir.
E) Redif vardır.
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi Şiiri
denklem sisteminin A) SI 11. Sınıf/Türk Dili ve Edebiyatı 25. Fırtınayı andıran orkestra sesleri Bir ürperiş getirir senin sinirlerine Istırap çekenlerin acıklı nefesleri Bizde geçer en hazin bir musiki yerine OKUL KO 972 Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi yan- lıştır? A) Servetifünun şiir anlayışını yansıtmaktadır. B) Çapraz uyaklıdır. C) Tam kafiye kullanılmıştır. D) Benzetmeye yer verilmiştir. E) Redif vardır.
oş
30. Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun şiiriyle
ilişkilendirilemez?
A) Sanat için sanat anlayışı
B) Parça güzelliği anlayışı
C) Kulak için kafiye
D) Alışılmamış bağdaştırmalar
E) Bireysel temalar
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi Şiiri
oş 30. Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun şiiriyle ilişkilendirilemez? A) Sanat için sanat anlayışı B) Parça güzelliği anlayışı C) Kulak için kafiye D) Alışılmamış bağdaştırmalar E) Bireysel temalar
Ahmet Haşim
Tevfik Fikret
Cenap Şahabettin
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki şairlerin ortak
özelliğidir?
A) Aynı topluluk içinde yer alma
B) Parnasizmin temsilcisi olma
C) Aruzu başarıyla kullanma
D)
Millî edebiyat akımına katılma
E) Şiirin yanı sıra gezi türünde de eser verme
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi Şiiri
Ahmet Haşim Tevfik Fikret Cenap Şahabettin Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki şairlerin ortak özelliğidir? A) Aynı topluluk içinde yer alma B) Parnasizmin temsilcisi olma C) Aruzu başarıyla kullanma D) Millî edebiyat akımına katılma E) Şiirin yanı sıra gezi türünde de eser verme
9. Servetifünun şairleri, divan şiirini şiddetle eleştirmiş-
I
ler ancak aruz ölçüsünden, bu ölçüyü çok önem
||
verdikleri ahengin önemli bir parçası olarak gör-
düklerinden vazgeçememişlerdir. Batı edebiyatında
kullanılan sone, terzarima gibi nazım şekillerini kul-
|||
lanmış, ayrıca klasik şiirin nazım biçimlerinden biri
olan müstezadı değiştirerek "serbest müstezat" adı
IV
verilen bir nazım biçimi oluşturmuşlardır. Şiirde, bi-
reysel konuları işlemiş, sürrealizmin etkisiyle üsluba,
V
sanatlı söyleyişe önem vermişlerdir.
Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde
bir bilgi yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV E) V
11.
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi Şiiri
9. Servetifünun şairleri, divan şiirini şiddetle eleştirmiş- I ler ancak aruz ölçüsünden, bu ölçüyü çok önem || verdikleri ahengin önemli bir parçası olarak gör- düklerinden vazgeçememişlerdir. Batı edebiyatında kullanılan sone, terzarima gibi nazım şekillerini kul- ||| lanmış, ayrıca klasik şiirin nazım biçimlerinden biri olan müstezadı değiştirerek "serbest müstezat" adı IV verilen bir nazım biçimi oluşturmuşlardır. Şiirde, bi- reysel konuları işlemiş, sürrealizmin etkisiyle üsluba, V sanatlı söyleyişe önem vermişlerdir. Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V 11.
DÖNEMİ'NDE ŞİİR
4. Servetifünun şiirinde aşağıdakilerin hangisi görül-
mez?
A) Göz için kafiye anlayışı
B) Özentili, sanatlı bir üslup
C) Arapça, Farsça tamlamalar
D) Konu bütünlüğü anlayışı
E) Aruz ölçüsünü ustalıkla kullanma
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi Şiiri
DÖNEMİ'NDE ŞİİR 4. Servetifünun şiirinde aşağıdakilerin hangisi görül- mez? A) Göz için kafiye anlayışı B) Özentili, sanatlı bir üslup C) Arapça, Farsça tamlamalar D) Konu bütünlüğü anlayışı E) Aruz ölçüsünü ustalıkla kullanma
3. Bir ömr-i muhayyel...
Hani gülbünler içinde
Bir kuşcağızın ömr-i bahârisi kadar hoş;
Bir ömr-i muhayyel...
Hani göllerde, yeşil, boş
Göllerde, o safiyet-i vecd-âver içinde
Bir dalgacığın ömrü kadar zaîl ü muğfel
Bir ömr-i muhayyel!
Dil ve anlatım özellikleri ile teması dikkate alındığın-
da bu şiirin aşağıdaki şairlerden hangisi tarafından
yazıldığı söylenebilir?
A) Namık Kemal
B) Ziya Paşa
C) Cahit Sıtkı Tarancı
D) Tevfik Fikret
E) Mehmet Emin Yurdakul
6.
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi Şiiri
3. Bir ömr-i muhayyel... Hani gülbünler içinde Bir kuşcağızın ömr-i bahârisi kadar hoş; Bir ömr-i muhayyel... Hani göllerde, yeşil, boş Göllerde, o safiyet-i vecd-âver içinde Bir dalgacığın ömrü kadar zaîl ü muğfel Bir ömr-i muhayyel! Dil ve anlatım özellikleri ile teması dikkate alındığın- da bu şiirin aşağıdaki şairlerden hangisi tarafından yazıldığı söylenebilir? A) Namık Kemal B) Ziya Paşa C) Cahit Sıtkı Tarancı D) Tevfik Fikret E) Mehmet Emin Yurdakul 6.
18. Aşağıdaki Edebiyatıcedide sanatçılarından hangisi
yalnız şiir türünde ürünler vermiştir?
A) Tevfik Fikret
B) Hüseyin Cahit Yalçın
C) Mehmet Rauf
D) Halit Ziya Uşaklıgil
E) Cenap Şahabettin
✔FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
12. Sınıf / Çalışma Kitabı - 7
A) All Cani
B) Ziya Gö
C) Omer
D) Refik
E) Mehn
20.
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi Şiiri
18. Aşağıdaki Edebiyatıcedide sanatçılarından hangisi yalnız şiir türünde ürünler vermiştir? A) Tevfik Fikret B) Hüseyin Cahit Yalçın C) Mehmet Rauf D) Halit Ziya Uşaklıgil E) Cenap Şahabettin ✔FEN BİLİMLERİ YAYINLARI 12. Sınıf / Çalışma Kitabı - 7 A) All Cani B) Ziya Gö C) Omer D) Refik E) Mehn 20.
XOX
Kızıl gün batımları, sararmış yapraklar, ay ışığı altındaki
doğa, loş karanlıklar onun şiirinde görünen başlıca be-
timlemelerdir.
II. Balkan Savaşı sırasında Victor Hugo'nun Mavi Gözlü
Yunan Çocuğu şiirine karşı kin adlı şiiri yazmıştır.
III. Şiirlerinde kadın ve aşk temalarını işlemiş, Adalar Şairi Tahsi
Nahit
olarak tanınmıştır.
IV. Dev Şarkısı, Bir Destan Gibi, Hisarlara karşı şiirleri
destanî ve millî yönü ağır basan epik şiirlerdir.
V. Bir Günün Sonunda Arzu şiiri sebebiyle Millî Edebi-
yatçılar tarafından kapalilik ve anlamsızlık ile suçlanır.
A) I
Numaralanmış özellikler şairlerine göre ikişerli grup-
landığında hangisi dışarıda kalır?
Emin
B) II
C) II
D) IV
10. S
E) V
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi Şiiri
XOX Kızıl gün batımları, sararmış yapraklar, ay ışığı altındaki doğa, loş karanlıklar onun şiirinde görünen başlıca be- timlemelerdir. II. Balkan Savaşı sırasında Victor Hugo'nun Mavi Gözlü Yunan Çocuğu şiirine karşı kin adlı şiiri yazmıştır. III. Şiirlerinde kadın ve aşk temalarını işlemiş, Adalar Şairi Tahsi Nahit olarak tanınmıştır. IV. Dev Şarkısı, Bir Destan Gibi, Hisarlara karşı şiirleri destanî ve millî yönü ağır basan epik şiirlerdir. V. Bir Günün Sonunda Arzu şiiri sebebiyle Millî Edebi- yatçılar tarafından kapalilik ve anlamsızlık ile suçlanır. A) I Numaralanmış özellikler şairlerine göre ikişerli grup- landığında hangisi dışarıda kalır? Emin B) II C) II D) IV 10. S E) V
nde yanlış-
ade, yaşa-
ir isimdir.
e halk zev-
Imuştur.
yl edeli ci-
edebiyatın-
ük imzala-
Sylemiştir.
ca koşan,
büyük bir
10. Tevfik Fikret "ben" şairi olarak şiir yazmaya başlamış ve "biz'e
ulaşmış bir şairdir.
Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret'in "ben" şairi olarak
yazdığı şiirlerden biridir?
A Sis
C) Han'ı Yağma
B) Haluk'un Bayramı
D) Rubab-i Şikeste
E) Tarih Kadim
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi Şiiri
nde yanlış- ade, yaşa- ir isimdir. e halk zev- Imuştur. yl edeli ci- edebiyatın- ük imzala- Sylemiştir. ca koşan, büyük bir 10. Tevfik Fikret "ben" şairi olarak şiir yazmaya başlamış ve "biz'e ulaşmış bir şairdir. Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret'in "ben" şairi olarak yazdığı şiirlerden biridir? A Sis C) Han'ı Yağma B) Haluk'un Bayramı D) Rubab-i Şikeste E) Tarih Kadim
Ki
u
6. Cenap Şahabettin'in Terane-i Mehtab adlı şiirinde yer
alan;
Artık uyan ey mâh
Ey mâh-ı dil-ârâm,
Zîrâ geçiyor âh!
Sâât-ı semen-fâm!
(Artık uyan ey ay / Ey gönül alan ay / Çünkü geçiyor
ah! / Yasemin renkli anlar)
dizeleri o dönemin edebiyat dünyasında tepki uyandır-
mış, bu tepkilerden en önemlisi tarafından yazılan
"Dekadanlar" makalesi olmuştur.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin han-
gisi getirilmelidir?
A) Abdülhak Hamit Tarhan
B) Ahmet Mithat Efendi
C)
D) Ahmet Haşim
E) Tevfik Fikret
‒‒‒‒
Recaizâde Mahmut Ekrem
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi Şiiri
Ki u 6. Cenap Şahabettin'in Terane-i Mehtab adlı şiirinde yer alan; Artık uyan ey mâh Ey mâh-ı dil-ârâm, Zîrâ geçiyor âh! Sâât-ı semen-fâm! (Artık uyan ey ay / Ey gönül alan ay / Çünkü geçiyor ah! / Yasemin renkli anlar) dizeleri o dönemin edebiyat dünyasında tepki uyandır- mış, bu tepkilerden en önemlisi tarafından yazılan "Dekadanlar" makalesi olmuştur. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin han- gisi getirilmelidir? A) Abdülhak Hamit Tarhan B) Ahmet Mithat Efendi C) D) Ahmet Haşim E) Tevfik Fikret ‒‒‒‒ Recaizâde Mahmut Ekrem
si söy-
rk ede-
3. Biçim ve içerik olarak incelendiğinde aşağıdaki
dizelerden hangisinin Tevfik Fikret'e ait olduğu
söylenemez?
A) Gel, tabiatta olan ruh gibi mahmur, suskun
Bu vefasız gecenin koynunda
Kalalım bir ebedi saniye dalgın, baygın
B) Söner şimdi, manzur olurken demin
Hayulası karşımda bir âlemin
(manzur olmak: görünmek, hayula: ürkütücü
hayal)
C) Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik
D) Güzel çocuk senin olsun hayatım istersen
Niçin gözüm sana baktıkça böyle yaşlanıyor
Bir ömr-i muhayyel... Hani gülbünler içinde
Bir kuşcağızın ömr-i bahârîsî kadar hoş
Bir ömr-i muhayyel...Hani göllerde, yeşil, boş
E)
2. VIDEO
6
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi Şiiri
si söy- rk ede- 3. Biçim ve içerik olarak incelendiğinde aşağıdaki dizelerden hangisinin Tevfik Fikret'e ait olduğu söylenemez? A) Gel, tabiatta olan ruh gibi mahmur, suskun Bu vefasız gecenin koynunda Kalalım bir ebedi saniye dalgın, baygın B) Söner şimdi, manzur olurken demin Hayulası karşımda bir âlemin (manzur olmak: görünmek, hayula: ürkütücü hayal) C) Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik D) Güzel çocuk senin olsun hayatım istersen Niçin gözüm sana baktıkça böyle yaşlanıyor Bir ömr-i muhayyel... Hani gülbünler içinde Bir kuşcağızın ömr-i bahârîsî kadar hoş Bir ömr-i muhayyel...Hani göllerde, yeşil, boş E) 2. VIDEO 6
5. Aşağıdakilerden
hangisi Servetifünun Edebiyatı
ve sanatçıları için söylenemez?
A) II. Abdülhamit'in I. Meşrutiyet Meclisi'ni kapattığı
baskıcı yıllara denk gelen bu dönemde şairler
isyankar bir ruh håll içindedir.
B) Parnasizm ve sembolizm şiirde etkin oldu.
C) Sanat için sanat ilkesini benimsediler.
D) Eserlerinde ağır bir dil kullandılar, hiç kullanıl-
mayan Arapça - Farsça tamamlamalara yönel-
diler.
E) Dönemin baskısı nedeniyle "gazete, tiyatro, mi-
zah" önemini yitirdi, şiirde de toplumsal değil bi-
reysel konular işlendi.
hah placaktır, saha olur, geceler
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi Şiiri
5. Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Edebiyatı ve sanatçıları için söylenemez? A) II. Abdülhamit'in I. Meşrutiyet Meclisi'ni kapattığı baskıcı yıllara denk gelen bu dönemde şairler isyankar bir ruh håll içindedir. B) Parnasizm ve sembolizm şiirde etkin oldu. C) Sanat için sanat ilkesini benimsediler. D) Eserlerinde ağır bir dil kullandılar, hiç kullanıl- mayan Arapça - Farsça tamamlamalara yönel- diler. E) Dönemin baskısı nedeniyle "gazete, tiyatro, mi- zah" önemini yitirdi, şiirde de toplumsal değil bi- reysel konular işlendi. hah placaktır, saha olur, geceler