%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Servetifünun Dönemi Şiiri Soruları

Servetifünun ve Fecriôti Şiiri
6. Servetifünun şiirinde görülen, Batılı nazım bi-
çimlerinden biri olan, iki dört dizeli ve iki üç di-
zeli bölümlerden oluşan şiir biçimi nedir?
A) Sone
C) Müstezat
B) Balad
D) Triyole
E) Terzarima
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi Şiiri
Servetifünun ve Fecriôti Şiiri 6. Servetifünun şiirinde görülen, Batılı nazım bi- çimlerinden biri olan, iki dört dizeli ve iki üç di- zeli bölümlerden oluşan şiir biçimi nedir? A) Sone C) Müstezat B) Balad D) Triyole E) Terzarima
Kavrama Testi
(1) Servetifünun sanatçıları, Batı'nın bilim, sanat ve edebiyatın-
dan yararlanmaya çalışmışlardır. (II) Bu akımın sanatçıları, ay-
din zümreye seslendiklerinden eserlerini "Sanat, sanat içindir."
ilkesine bağlı kalarak yazmışlardır. (III) Bu dönemde, divan ede-
biyatı yeniden büyük bir güç kazanmış, içerik bakımından yeni
biçim bakımından eski pek çok şiir yazılmıştır (IV) Şiir, makale
eleştiri ve mensur şiire önem verilmiş; Batılı örneklere ulaşacak
nitelikte eserler yazılmıştır. (V) Hece veznine önem verilmemiş,
bu vezinle sadece çocuk şiirleri yazılmıştır.
6.
g
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde
bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
9
E) V.
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi Şiiri
Kavrama Testi (1) Servetifünun sanatçıları, Batı'nın bilim, sanat ve edebiyatın- dan yararlanmaya çalışmışlardır. (II) Bu akımın sanatçıları, ay- din zümreye seslendiklerinden eserlerini "Sanat, sanat içindir." ilkesine bağlı kalarak yazmışlardır. (III) Bu dönemde, divan ede- biyatı yeniden büyük bir güç kazanmış, içerik bakımından yeni biçim bakımından eski pek çok şiir yazılmıştır (IV) Şiir, makale eleştiri ve mensur şiire önem verilmiş; Batılı örneklere ulaşacak nitelikte eserler yazılmıştır. (V) Hece veznine önem verilmemiş, bu vezinle sadece çocuk şiirleri yazılmıştır. 6. g Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. 9 E) V.
de yazdığı,
a dile ge-
eyen sa-
met Emin
ebiyat'ı
anat-
kalp
y
8.
43. Fasikül «1» Test 2
Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Abmet Haşim, şiirlerinde toplumsal sorunlara yer vermemiş-
tir.
B) Millî Edebiyat Dönemi'nde şiirde birden fazla yönelim söz
konusudur.
C) Mehmet Akif Ersoy, şiirlerinde toplumsal konulara eğilmiştir.
D Milli Edebiyat akımı şiirinin etkili olduğu yıllarda halkın yaşa-
ma tarzını ve değerlerini yansıtan manzum hikâyeler de ya-
zılmıştır.
E) Ziya Gökalp, Türkçe Şiirler kitabı ile Millî Edebiyat akımının
öncü şairleri arasında yer almıştır.
1.
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi Şiiri
de yazdığı, a dile ge- eyen sa- met Emin ebiyat'ı anat- kalp y 8. 43. Fasikül «1» Test 2 Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) Abmet Haşim, şiirlerinde toplumsal sorunlara yer vermemiş- tir. B) Millî Edebiyat Dönemi'nde şiirde birden fazla yönelim söz konusudur. C) Mehmet Akif Ersoy, şiirlerinde toplumsal konulara eğilmiştir. D Milli Edebiyat akımı şiirinin etkili olduğu yıllarda halkın yaşa- ma tarzını ve değerlerini yansıtan manzum hikâyeler de ya- zılmıştır. E) Ziya Gökalp, Türkçe Şiirler kitabı ile Millî Edebiyat akımının öncü şairleri arasında yer almıştır. 1.
28. Yeni Türk şiiri, Servetifünun şairlerinin çabalarıyla yeni bir
biçime girmiştir. Servetifünun şairleri zaten özde değişen
şiiri biraz daha genişletmiş ve Batı'dan alınan nazım
biçimlerini edebiyatımıza uyarlamıştır. Bu yeni nazım
biçimlerle şiirimiz yeni bir döneme girmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen nazım
biçimlerinden değildir?
A) Triyole
B) Sone
D) Serbest müstezat
C) Terzarima
E) Balat
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi Şiiri
28. Yeni Türk şiiri, Servetifünun şairlerinin çabalarıyla yeni bir biçime girmiştir. Servetifünun şairleri zaten özde değişen şiiri biraz daha genişletmiş ve Batı'dan alınan nazım biçimlerini edebiyatımıza uyarlamıştır. Bu yeni nazım biçimlerle şiirimiz yeni bir döneme girmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen nazım biçimlerinden değildir? A) Triyole B) Sone D) Serbest müstezat C) Terzarima E) Balat
Servetifünun Edebiyatı (Edebiy
ve Fecriati Topluluğ
Servetifünun Edebiyatının Genel Öz
3.
Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş
Eşini gâib eyleyen bir kuş
gibi kar
Geçen eyyâm-ı nevbahârı arar
Ey kulûbun sürûd-ı şeydâsı
Ey kebûterlerin neşîdeleri
O bahârın bu işte ferdâsı
Kapladı bir derin sükûta yeri
Karlar
Ki hamûşâne dem-be-dem ağlar!
(Bir beyaz titreyiş, bir dumanlı uçuş; eşini kaybeden bir
kuş gibi kar. Geçen ilkbahar günlerini arar... Ey kalplerin
çılgın ezgileri, ey güvercinlerin şarkıları, o baharın bu işte
yarını, kapladı bir derin sessizliğe yeri karlar ki sessizce
sürekli ağlar!)
YAYIN DENİZİ
Yukarıdaki parçadan da hareketle bu şiir ve Serveti-
fünun şiiriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?
A) Anjambmana yer verilmiş, nazım nesre yaklaştırıl-
mıştır.
B) Tevfik Fikret'in kar yağışını tasvir eden Elhân-ı Şitâ
adlı şiirinden alınmıştır.
C) Şair, bu şiirde müziğin atmosfere tam olarak uyması
için bu şiir içinde aruz vezninin farklı kalıplarını kul-
lanmıştır.
D) Şair karın yağışını hissettirmiştir; tablo gibi, resim
gibi şiir yazma diyebileceğimiz parnasizmin etkisi şi-
irde görülmektedir.
E) "Sanat sanat içindir." anlayışıyla kaleme alınmış,
ağır bir dil kullanılmıştır.
2 Yazar, İstabul halkının toplumsal, töresel yaşantılarını,
aile geçimsizliklerini, batıl inançlarını, yaşadığı çağdaki
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi Şiiri
Servetifünun Edebiyatı (Edebiy ve Fecriati Topluluğ Servetifünun Edebiyatının Genel Öz 3. Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş Eşini gâib eyleyen bir kuş gibi kar Geçen eyyâm-ı nevbahârı arar Ey kulûbun sürûd-ı şeydâsı Ey kebûterlerin neşîdeleri O bahârın bu işte ferdâsı Kapladı bir derin sükûta yeri Karlar Ki hamûşâne dem-be-dem ağlar! (Bir beyaz titreyiş, bir dumanlı uçuş; eşini kaybeden bir kuş gibi kar. Geçen ilkbahar günlerini arar... Ey kalplerin çılgın ezgileri, ey güvercinlerin şarkıları, o baharın bu işte yarını, kapladı bir derin sessizliğe yeri karlar ki sessizce sürekli ağlar!) YAYIN DENİZİ Yukarıdaki parçadan da hareketle bu şiir ve Serveti- fünun şiiriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? A) Anjambmana yer verilmiş, nazım nesre yaklaştırıl- mıştır. B) Tevfik Fikret'in kar yağışını tasvir eden Elhân-ı Şitâ adlı şiirinden alınmıştır. C) Şair, bu şiirde müziğin atmosfere tam olarak uyması için bu şiir içinde aruz vezninin farklı kalıplarını kul- lanmıştır. D) Şair karın yağışını hissettirmiştir; tablo gibi, resim gibi şiir yazma diyebileceğimiz parnasizmin etkisi şi- irde görülmektedir. E) "Sanat sanat içindir." anlayışıyla kaleme alınmış, ağır bir dil kullanılmıştır. 2 Yazar, İstabul halkının toplumsal, töresel yaşantılarını, aile geçimsizliklerini, batıl inançlarını, yaşadığı çağdaki
5. Aşağıdaki cümleleri uygun kelime ve ifadelerle
tamamlayınız.
a.Servet-i Fünun roman ve hikayesinde
akımları, şiirde ise
ve
benimsenmiştir.
b.Nemide, Sefile, Hayal İçinde
eserlerdir.
c.Yalan, Körebe, Kabus, Fare, Pençe
türündeki eserlerdir.
d. Hüseyin Cahit Yalçın'ın romanları
****
e.
ve
...'dir.
******
*****
akımları
.... türünde
****
Servet-i Fünun sanatçısı
olmakla beraber, Namık Kemal geleneğini devam ettiren bir
çizgidedir. Şiirlerinde vatan ve millet sevgisini kahramanlık
edasıyla kaleme almıştır. Düzyazılarında şiirlerinden daha
başarılıdır. Anlatımı ahenklidir.
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi Şiiri
5. Aşağıdaki cümleleri uygun kelime ve ifadelerle tamamlayınız. a.Servet-i Fünun roman ve hikayesinde akımları, şiirde ise ve benimsenmiştir. b.Nemide, Sefile, Hayal İçinde eserlerdir. c.Yalan, Körebe, Kabus, Fare, Pençe türündeki eserlerdir. d. Hüseyin Cahit Yalçın'ın romanları **** e. ve ...'dir. ****** ***** akımları .... türünde **** Servet-i Fünun sanatçısı olmakla beraber, Namık Kemal geleneğini devam ettiren bir çizgidedir. Şiirlerinde vatan ve millet sevgisini kahramanlık edasıyla kaleme almıştır. Düzyazılarında şiirlerinden daha başarılıdır. Anlatımı ahenklidir.
8) ( )İlk çeviri romani Abdülhak Hamit Tarhan'ın
Telemak'tır.
9) ()1. Dönemde natüralizmden etkilenilmiştir.
10) ()Abartılı konular seçilmemiş ve olağanüstü
rastlantılardan kaçınılmıştır.
11) ( )Tanzimat 1.Dönemde sanat toplum içindir anlayışı
hakimdir.
12) ( )Tanzimat 2.Dönem romanında dil birinci döneme
oranla daha sadedir.
13) () Recaizade Mahmut Ekrem 1.Dönem Tanzimat
sanatçısıdır.
14) () Sergüzeşt romanı yanlış Batılılaşmanın işlendiği bir
romandır.
15) ( )Araba Sevdası romanı edebiyatımızda ilk natüralist
romandır.
16) ( )Batılı teknikle ilk roman örneği Servet-i Fünun
Dönemi'nde verilmiştir.
17) ()Servet-i Fünun romanında realizmin sonucunda
duygular arka plana alınmış, düşünceler öne çıkmıştır.
18) ( )Servet-i Fünun romanlarında da hikayede olduğu gibi
romantizm ve realizm akımlarının etkisi görülmektedir.
19) () Servet-i Fünun romanında Tanzimat romanında
görülen teknik kusurlar görülür.
20) ()Servet-i Fünun romanlarında mekan genellikle
İstanbul'dur.
21) ( )Servet-i Fünun romanlarında toplum için sanat"
anlayışına bağlı kalınmıştır.
22) ( )Servet-i Fünun romanlarında bireysel olaylar yerine
toplumsal olaylar anlatılır.
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi Şiiri
8) ( )İlk çeviri romani Abdülhak Hamit Tarhan'ın Telemak'tır. 9) ()1. Dönemde natüralizmden etkilenilmiştir. 10) ()Abartılı konular seçilmemiş ve olağanüstü rastlantılardan kaçınılmıştır. 11) ( )Tanzimat 1.Dönemde sanat toplum içindir anlayışı hakimdir. 12) ( )Tanzimat 2.Dönem romanında dil birinci döneme oranla daha sadedir. 13) () Recaizade Mahmut Ekrem 1.Dönem Tanzimat sanatçısıdır. 14) () Sergüzeşt romanı yanlış Batılılaşmanın işlendiği bir romandır. 15) ( )Araba Sevdası romanı edebiyatımızda ilk natüralist romandır. 16) ( )Batılı teknikle ilk roman örneği Servet-i Fünun Dönemi'nde verilmiştir. 17) ()Servet-i Fünun romanında realizmin sonucunda duygular arka plana alınmış, düşünceler öne çıkmıştır. 18) ( )Servet-i Fünun romanlarında da hikayede olduğu gibi romantizm ve realizm akımlarının etkisi görülmektedir. 19) () Servet-i Fünun romanında Tanzimat romanında görülen teknik kusurlar görülür. 20) ()Servet-i Fünun romanlarında mekan genellikle İstanbul'dur. 21) ( )Servet-i Fünun romanlarında toplum için sanat" anlayışına bağlı kalınmıştır. 22) ( )Servet-i Fünun romanlarında bireysel olaylar yerine toplumsal olaylar anlatılır.
4.
Cenap Şahabettin'le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A) Şiirlerinde "sanat için sanat" anlayışına bağlı kalmış, ağır
ve süslü bir dille şiirler yazmıştır.
B) Aşk, tabiat, kadın konularında şiirler yazan sanatçı, sem-
bolizmden etkilenmiştir.
Hece veznini "parmak hesabı" diyerek küçümsemiş, Milli
Edebiyat anlayışının geliştiği dönemde de heceye karşı
aruz veznini savunmuştur.
Şiirlerinde o güne dek duyulmamış tamlamalarla alışılma-
mış bağdaştırmalar kurarak tepki çekmiştir.
E Tiryaki Sözleri adlı eserinde mensur şiirlerini toplamıştır.
Boyaz Gölgeler
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi Şiiri
4. Cenap Şahabettin'le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Şiirlerinde "sanat için sanat" anlayışına bağlı kalmış, ağır ve süslü bir dille şiirler yazmıştır. B) Aşk, tabiat, kadın konularında şiirler yazan sanatçı, sem- bolizmden etkilenmiştir. Hece veznini "parmak hesabı" diyerek küçümsemiş, Milli Edebiyat anlayışının geliştiği dönemde de heceye karşı aruz veznini savunmuştur. Şiirlerinde o güne dek duyulmamış tamlamalarla alışılma- mış bağdaştırmalar kurarak tepki çekmiştir. E Tiryaki Sözleri adlı eserinde mensur şiirlerini toplamıştır. Boyaz Gölgeler
u ele alınm
çü ve uyaktan yararlanılmıştır.
Ağır bir dili vardır.
10. Ey hayal-i şefikî mazinin bî-pâyân zulmetlerinde yavaş yavaş
kararan validem! Sen ne oldun ki ben böyle giryan, eninkes,
nalezen iken de o tatlı sesin gelmiyor, sen nereye gittinse ço-
cukluk hayatımı feyz-a-feyz masumiyet eden ağuş-ı terbiyet-i
mâderanenin hararetleri, ahenk-i sada-yı payının akisleri sön-
meye başladığı hâlde hâlâ muğteribsin? Gel, artık gel, sana o
kadar ihtiyacım var ki...
Oh! Anneciğim, anneciğim! Sen sararmış sima-yı kudsiyetin
ilahi bir tebessüm-i muhabbetle nem-nâk, vedia-yı mukaddi-
seni yed-i uluhiyete teslim ettiğin zaman ben o kadar küçük-
tüm ki elan bu nida-yı celil-i masumane ile yâd ederim:
Anne!
-
Bu parça biçim ve içerik özelliklerine göre aşağıdaki eser-
lerin hangisinden alınmış olabilir?
A) Tamat
C) Siyah İnciler
E) Leyal-i Girizan
B) Rübab-ı Şikeste
D) Beyaz Gölgeler
10-C
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi Şiiri
u ele alınm çü ve uyaktan yararlanılmıştır. Ağır bir dili vardır. 10. Ey hayal-i şefikî mazinin bî-pâyân zulmetlerinde yavaş yavaş kararan validem! Sen ne oldun ki ben böyle giryan, eninkes, nalezen iken de o tatlı sesin gelmiyor, sen nereye gittinse ço- cukluk hayatımı feyz-a-feyz masumiyet eden ağuş-ı terbiyet-i mâderanenin hararetleri, ahenk-i sada-yı payının akisleri sön- meye başladığı hâlde hâlâ muğteribsin? Gel, artık gel, sana o kadar ihtiyacım var ki... Oh! Anneciğim, anneciğim! Sen sararmış sima-yı kudsiyetin ilahi bir tebessüm-i muhabbetle nem-nâk, vedia-yı mukaddi- seni yed-i uluhiyete teslim ettiğin zaman ben o kadar küçük- tüm ki elan bu nida-yı celil-i masumane ile yâd ederim: Anne! - Bu parça biçim ve içerik özelliklerine göre aşağıdaki eser- lerin hangisinden alınmış olabilir? A) Tamat C) Siyah İnciler E) Leyal-i Girizan B) Rübab-ı Şikeste D) Beyaz Gölgeler 10-C
2. Tevfik Fikret'in 1895-1900 yılları arasındaki şiirlerini kapsayan
verimlilik çağındaki şiirlerini topladığı kitabıdır. Bu eserde yer
alan şiirler Servetifünun şiir anlayışına örnek şiirlerdir. "Sanat
için sanat" görüşüyle yazılmış bu şiirler Tevfik Fikret'in en bi-
linen şiirleri olma özelliğini taşır. Onun mizacından da gelen
hüzün ve karamsarlık teması, neredeyse bütün şiirlerine sin-
miş görünmektedir.
Bu parçada sözü edilen eser, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tamat
BY Rübab-ı Şikeste
Tarih-i Kadim
D) Doksanbeşe Doğru
EXHaluk'un Defteri
ini Servetifünun şairlerinden biri de-
5.
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi Şiiri
2. Tevfik Fikret'in 1895-1900 yılları arasındaki şiirlerini kapsayan verimlilik çağındaki şiirlerini topladığı kitabıdır. Bu eserde yer alan şiirler Servetifünun şiir anlayışına örnek şiirlerdir. "Sanat için sanat" görüşüyle yazılmış bu şiirler Tevfik Fikret'in en bi- linen şiirleri olma özelliğini taşır. Onun mizacından da gelen hüzün ve karamsarlık teması, neredeyse bütün şiirlerine sin- miş görünmektedir. Bu parçada sözü edilen eser, aşağıdakilerden hangisidir? A) Tamat BY Rübab-ı Şikeste Tarih-i Kadim D) Doksanbeşe Doğru EXHaluk'un Defteri ini Servetifünun şairlerinden biri de- 5.
4.
Türk edebiyatının ilk edebî topluluğu olan Servetifünun hare-
keti, edebiyatın hemen bütün dallarında eser vermesine karşı-
lık tiyatrodan uzak durmuştur. Elit-bir edebiyat anlayışına sahip
otan Servetifünuncular, hareketin 1896-1901 yılları arasındaki
etkinlik sürecinde tiyatro türünde hemen hiç eser vermemiş-
lerdir. Onların bu türe ilgileri, hareket bittikten yaklaşık yedi yıl
sonra gerçekleşen İkinci Meşrutiyet sonrasında başlar. Bu dö-
nemde Servetifünun sanatçılarından Tevfik Fikret, Cenap Şaha-
bettin, Hüseyin Suat, Mehmet Rauf, Halit Ziya, Ali Ekrem Bo-
layır tiyatrolar kaleme almıştır.
Bu parçadaki yanlışlık aşağıdakilerin hangisinde belirtil-
miştir?
A) Türk edebiyatının ilk edebî topluluğunu, Servetifünun ha-
reketi değil, I. Dönem Tanzimat sanatçıları oluşturmuştur.
Servetifünuncular 1896-1901 yılları arasında tiyatrodan de-
ğil, hikâyeden uzak durmuştur.
C) Servetifünuncular, tiyatro türündeki eserlerini İkinci Meşru-
tiyet'in sonrasında değil, hemen öncesinde yayımlamıştır.
D) Servetifünun sanatçıları, İkinci Meşrutiyet sonrasında da ti-
yatro türünde eser vermemiştir.
E) Servetifünun sanatçısı Tevfik Fikret, tiyatro türünde eser
vermemiştir.
223
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi Şiiri
4. Türk edebiyatının ilk edebî topluluğu olan Servetifünun hare- keti, edebiyatın hemen bütün dallarında eser vermesine karşı- lık tiyatrodan uzak durmuştur. Elit-bir edebiyat anlayışına sahip otan Servetifünuncular, hareketin 1896-1901 yılları arasındaki etkinlik sürecinde tiyatro türünde hemen hiç eser vermemiş- lerdir. Onların bu türe ilgileri, hareket bittikten yaklaşık yedi yıl sonra gerçekleşen İkinci Meşrutiyet sonrasında başlar. Bu dö- nemde Servetifünun sanatçılarından Tevfik Fikret, Cenap Şaha- bettin, Hüseyin Suat, Mehmet Rauf, Halit Ziya, Ali Ekrem Bo- layır tiyatrolar kaleme almıştır. Bu parçadaki yanlışlık aşağıdakilerin hangisinde belirtil- miştir? A) Türk edebiyatının ilk edebî topluluğunu, Servetifünun ha- reketi değil, I. Dönem Tanzimat sanatçıları oluşturmuştur. Servetifünuncular 1896-1901 yılları arasında tiyatrodan de- ğil, hikâyeden uzak durmuştur. C) Servetifünuncular, tiyatro türündeki eserlerini İkinci Meşru- tiyet'in sonrasında değil, hemen öncesinde yayımlamıştır. D) Servetifünun sanatçıları, İkinci Meşrutiyet sonrasında da ti- yatro türünde eser vermemiştir. E) Servetifünun sanatçısı Tevfik Fikret, tiyatro türünde eser vermemiştir. 223
Sanki ben upuzun bir hikâye
En okunmadık yerlerimle
ton
TOM Edebiyat
Temsilcisi
Umutsuzlar Parkı şiirindeki bu dizelerde:
3. Şair kendisini neye benzetmektedir? (5 P)
upuzun bir
hikâye ye
4. Şair bu dizelerde ne anlatmak istemektedir? (5 P)
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi Şiiri
Sanki ben upuzun bir hikâye En okunmadık yerlerimle ton TOM Edebiyat Temsilcisi Umutsuzlar Parkı şiirindeki bu dizelerde: 3. Şair kendisini neye benzetmektedir? (5 P) upuzun bir hikâye ye 4. Şair bu dizelerde ne anlatmak istemektedir? (5 P)
B
B
B
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI/SOSYAL BİLİMLER-1 TESTİ
15. Doksanbeşe Doğru: Şairin, İttihat ve Terakki
hükümetini, Meclis-i Mebûsân'ı kapattığı için eleş-
tirdiği şiiridir. Şair, şiirine Doksanbeşe Doğru adını
vererek, hicri 1295 yılına gönderme yapmıştır.
Hân-ı Yağma: Yağma sofrası demektir. Sanatçı
bu şiirinde, yolsuzluklara bulaşan, keselerini dol-
durmaktan başka bir şey düşünmeyen İttihatçıları
hicvetmiştir.
Bu parçalarda şiirleriyle ilgili açıklamaların ya-
pildiği sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namık Kemal
B) Tevfik Fikret
Cenap Şahabettin
D) Şinasi
E) Recaizade Mahmut Ekrem
17.
Halkın
da sam
maz. E
ması
onlara
rektiğ
aracı
rihi d
şehin
defa
kitle:
verr
mar
açıl
Bu
ha
AB
A)
B)
C
D
E
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi Şiiri
B B B TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI/SOSYAL BİLİMLER-1 TESTİ 15. Doksanbeşe Doğru: Şairin, İttihat ve Terakki hükümetini, Meclis-i Mebûsân'ı kapattığı için eleş- tirdiği şiiridir. Şair, şiirine Doksanbeşe Doğru adını vererek, hicri 1295 yılına gönderme yapmıştır. Hân-ı Yağma: Yağma sofrası demektir. Sanatçı bu şiirinde, yolsuzluklara bulaşan, keselerini dol- durmaktan başka bir şey düşünmeyen İttihatçıları hicvetmiştir. Bu parçalarda şiirleriyle ilgili açıklamaların ya- pildiği sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Namık Kemal B) Tevfik Fikret Cenap Şahabettin D) Şinasi E) Recaizade Mahmut Ekrem 17. Halkın da sam maz. E ması onlara rektiğ aracı rihi d şehin defa kitle: verr mar açıl Bu ha AB A) B) C D E
19. Servetifünun yazarları, öğretici metin türündeki eserlerinde
şiirde olduğu gibi Arapça ve Farsça sözcüklerle dolu ağır
090 naik
bir dil kullanmıştır. Mehmet Rauf, ani türünde yazdığı ve çe-
şitli yayın organlarında yayımladığı yazılarını Edebî Hatıralar
adlı eserinde toplamıştır. Hüseyin Cahit Yalçın, taraftar oldu-
11
916ğu edebiyat anlayışına yönelik saldırı ve eleştirilere karşı ka-
leme aldığı yazıları Kırk Yıl adlı eserinde bir
araya getirmiş-
|||
tir. Cenap Şahabettin, yazdığı özdeyişleri Tiryaki Sözleri ad-
IV
li eserinde toplamıştır.
Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bil-
gi yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) L
vai blot
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi Şiiri
19. Servetifünun yazarları, öğretici metin türündeki eserlerinde şiirde olduğu gibi Arapça ve Farsça sözcüklerle dolu ağır 090 naik bir dil kullanmıştır. Mehmet Rauf, ani türünde yazdığı ve çe- şitli yayın organlarında yayımladığı yazılarını Edebî Hatıralar adlı eserinde toplamıştır. Hüseyin Cahit Yalçın, taraftar oldu- 11 916ğu edebiyat anlayışına yönelik saldırı ve eleştirilere karşı ka- leme aldığı yazıları Kırk Yıl adlı eserinde bir araya getirmiş- ||| tir. Cenap Şahabettin, yazdığı özdeyişleri Tiryaki Sözleri ad- IV li eserinde toplamıştır. Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bil- gi yanlışı vardır? A) I B) II C) III D) IV E) L vai blot
BILIM ANA
18. 19. asrın son çeyreğinde, klâsik edebiyat taraftarı
olarak görülen Muallim Naci'nin karşısında, yeni
edebiyat taraftarı gençlerin "Şair-i Azam" olarak
11
nitelendirdiği Recaizâde Mahmut Ekrem'i görürüz.
III
Daha sonraki dönemde ise Dekadanlar makalesini
IV
kaleme alan Ahmet Mithat Efendi, geçmişte divan
edebiyatı çerçevesinde eser veren gelenekçilere
yüklenen anlaşılmaz sıfatını, Fecriaticiler için kul-
lanmaya başlar.
Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde
bilgi yanlışlığı vardır?
A) Yalnız I
D) III-IV
B) Yalnız II
E) IV - V
C) II-V
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi Şiiri
BILIM ANA 18. 19. asrın son çeyreğinde, klâsik edebiyat taraftarı olarak görülen Muallim Naci'nin karşısında, yeni edebiyat taraftarı gençlerin "Şair-i Azam" olarak 11 nitelendirdiği Recaizâde Mahmut Ekrem'i görürüz. III Daha sonraki dönemde ise Dekadanlar makalesini IV kaleme alan Ahmet Mithat Efendi, geçmişte divan edebiyatı çerçevesinde eser veren gelenekçilere yüklenen anlaşılmaz sıfatını, Fecriaticiler için kul- lanmaya başlar. Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? A) Yalnız I D) III-IV B) Yalnız II E) IV - V C) II-V
6
11. Aşağıdakilerden hangisi Serveti-
fünun şiirinin özelliklerinden biri
değildir?
A) Eserlere gerçek-hayal çatışması
ve sosyal hayattan kaçış havası
hâkimdir.
B) Konu sınırlaması yoktur, güze!
olan her şey şiire konu olabilir.
C) Sone, terzarima, serbest müstezat
gibi türler kullanılır.
D) Biçime önem verilmez, önemli olan
içeriktir.
E) Tablo gibi şiir ve ahenkli dize anla-
yışı benimsenir.
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi Şiiri
6 11. Aşağıdakilerden hangisi Serveti- fünun şiirinin özelliklerinden biri değildir? A) Eserlere gerçek-hayal çatışması ve sosyal hayattan kaçış havası hâkimdir. B) Konu sınırlaması yoktur, güze! olan her şey şiire konu olabilir. C) Sone, terzarima, serbest müstezat gibi türler kullanılır. D) Biçime önem verilmez, önemli olan içeriktir. E) Tablo gibi şiir ve ahenkli dize anla- yışı benimsenir.