Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Servetifünun Dönemi’nde Roman Özellikleri Soruları

18. Türkiye'de edebiyat tarihî çalışmaları Batı'daki gelişi-
mi izler. Eski şair tezkireleri biyografi türünde bir tür
antoloji niteliği taşıyan yapıtlardır. Modern anlamda
edebiyat tarihî çalışmaları XIX. yüzyıldan sonra başla-
mıştır. Bu çalışmalarıyla tanınan sanatçılarımızdan biri
de
olmuştur.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilemez?
A) Fuat Köprülü
B) Ziya Osman Saba
C) Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Nihat Sami Banarlı
E) İsmail Habip Sevük
20.
1. Ge
K
11.
53
N
d
S
Biro
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi’nde Roman Özellikleri
18. Türkiye'de edebiyat tarihî çalışmaları Batı'daki gelişi- mi izler. Eski şair tezkireleri biyografi türünde bir tür antoloji niteliği taşıyan yapıtlardır. Modern anlamda edebiyat tarihî çalışmaları XIX. yüzyıldan sonra başla- mıştır. Bu çalışmalarıyla tanınan sanatçılarımızdan biri de olmuştur. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A) Fuat Köprülü B) Ziya Osman Saba C) Ahmet Hamdi Tanpınar D) Nihat Sami Banarlı E) İsmail Habip Sevük 20. 1. Ge K 11. 53 N d S Biro
1
15. Servetifünun sanatçıları gerek dönemin siyasal atmosferi
gerek romantik ve hayalperest mizaçları nedeniyle eser-
lerinde, gerçeklerden kaçıp hayalî âlemlere sığınma ve
hayal-hakikat çatışması temasını sıklıkla işlemişlerdir. Halit
I
Ziya Uşaklıgil'in "Mâi ve Siyah" romanı ve "Ferhunde Kalfa" adlı
||
öyküsü, Mehmet Rauf'un "Hayat-ı Muhayyel" adlı öykü kitabı,
|||
Cenap Şehabettin'in "Elhân-ı Şitâ", Tevfik Fikret'in "Yeşil Yurt",
IV
V
"Ömr-i Muhayyel", "Süha ve Pervin" gibi şiirleri bu temayı
işleyen başlıca örneklerdir.
Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yan-
lışı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi’nde Roman Özellikleri
1 15. Servetifünun sanatçıları gerek dönemin siyasal atmosferi gerek romantik ve hayalperest mizaçları nedeniyle eser- lerinde, gerçeklerden kaçıp hayalî âlemlere sığınma ve hayal-hakikat çatışması temasını sıklıkla işlemişlerdir. Halit I Ziya Uşaklıgil'in "Mâi ve Siyah" romanı ve "Ferhunde Kalfa" adlı || öyküsü, Mehmet Rauf'un "Hayat-ı Muhayyel" adlı öykü kitabı, ||| Cenap Şehabettin'in "Elhân-ı Şitâ", Tevfik Fikret'in "Yeşil Yurt", IV V "Ömr-i Muhayyel", "Süha ve Pervin" gibi şiirleri bu temayı işleyen başlıca örneklerdir. Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yan- lışı vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V
22231324
14. ----; Tanzimat sonrası toplum yapısında görülen değer
kargaşalarını, nesiller arası kopukluğu, Batılılaşma
kavramının yanlış anlaşılmasının sonucu doğan
yozlaşmayı ve alafranga züppe tipinin içine düştüğü
trajik durumu konu alır. Bu durum ise Abdülhamit
Dönemi nazırlarından Naim Efendi'nin konağı
çevresinde, II. Meşrutiyet yıllarından I. Dünya
Savaşı'nın çıkışına kadar geçen zaman arasındaki
olaylarla ilişkilendirilerek ortaya konur.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Kiralık Konak
C) Sinekli Bakkal
B) Sevda Peşinde
D) Nesl-i Ahir
Yeşil Gece
16.
4
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi’nde Roman Özellikleri
22231324 14. ----; Tanzimat sonrası toplum yapısında görülen değer kargaşalarını, nesiller arası kopukluğu, Batılılaşma kavramının yanlış anlaşılmasının sonucu doğan yozlaşmayı ve alafranga züppe tipinin içine düştüğü trajik durumu konu alır. Bu durum ise Abdülhamit Dönemi nazırlarından Naim Efendi'nin konağı çevresinde, II. Meşrutiyet yıllarından I. Dünya Savaşı'nın çıkışına kadar geçen zaman arasındaki olaylarla ilişkilendirilerek ortaya konur. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Kiralık Konak C) Sinekli Bakkal B) Sevda Peşinde D) Nesl-i Ahir Yeşil Gece 16. 4
77. Servet-i Fünun'a katılmadan önce, Halit Ziya'nın Iz-
mir'deyken yayımladığı eserlerini takip ederek yetişen bir
sanatçıdır. Halit Ziya etkisi, bu sanatçının eserlerinde
uzun süre devam etmiştir. Bununla beraber, onun eserleri
Halit Ziya'ya göre daha sade ve zarif bir Türkçeyle yazıl-
mıştır Eserlerinin konuları ise, genellikle tutkulu aşklar,
kadın ve ihtirastır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisi-
dir?
y
A) Hüseyin Cahit Yalçın
B) Recaizade Mahmut Ekrem
C) Celal Sahir
D) Hüseyin Rahmi Gürpınar
E) Mehmet Rauf
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi’nde Roman Özellikleri
77. Servet-i Fünun'a katılmadan önce, Halit Ziya'nın Iz- mir'deyken yayımladığı eserlerini takip ederek yetişen bir sanatçıdır. Halit Ziya etkisi, bu sanatçının eserlerinde uzun süre devam etmiştir. Bununla beraber, onun eserleri Halit Ziya'ya göre daha sade ve zarif bir Türkçeyle yazıl- mıştır Eserlerinin konuları ise, genellikle tutkulu aşklar, kadın ve ihtirastır. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisi- dir? y A) Hüseyin Cahit Yalçın B) Recaizade Mahmut Ekrem C) Celal Sahir D) Hüseyin Rahmi Gürpınar E) Mehmet Rauf
0
O
Servetifünun Edebiyatı (Edebiya
ve Fecriati Topluluğu
Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir
3.
1. Ey uçarken düşüp ölen kelebek
Bir beyaz rîşe-i cenâh-ı melek gibi kar
Seni solgun hadîkalarda arar
(Ey uçarken düşüp ölen kelebek! Bir melek kanadının be-
yaz saçağını andıran kar, seni şimdi solgun bahçelerde
arar.)
(Elhan-ı Şita'dan)
Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez?
A) Servetifünun Dönemi sanatçılarından Cenap Şaha-
bettin'e aittir.
B) Cümlenin bir dizede bitirilmemesi, diğer dizeye taş-
ması anlamına gelen anjambmana yer verilmiştir.
C) Ritim aruz ölçüsüyle sağlanmıştır.
D) Arapça ve Farsça kelimelerle örülü ağır bir dili vardır.
E)
Ahenk unsurlarına dikkat edilmemiş, imgeden yara-
lanılmamıştır.
YAYIN DENİZİ
2. Aşağıdaki metinlerden hangisi bir mensur şiir ör-
neğidir?
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi’nde Roman Özellikleri
0 O Servetifünun Edebiyatı (Edebiya ve Fecriati Topluluğu Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir 3. 1. Ey uçarken düşüp ölen kelebek Bir beyaz rîşe-i cenâh-ı melek gibi kar Seni solgun hadîkalarda arar (Ey uçarken düşüp ölen kelebek! Bir melek kanadının be- yaz saçağını andıran kar, seni şimdi solgun bahçelerde arar.) (Elhan-ı Şita'dan) Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden han- gisi söylenemez? A) Servetifünun Dönemi sanatçılarından Cenap Şaha- bettin'e aittir. B) Cümlenin bir dizede bitirilmemesi, diğer dizeye taş- ması anlamına gelen anjambmana yer verilmiştir. C) Ritim aruz ölçüsüyle sağlanmıştır. D) Arapça ve Farsça kelimelerle örülü ağır bir dili vardır. E) Ahenk unsurlarına dikkat edilmemiş, imgeden yara- lanılmamıştır. YAYIN DENİZİ 2. Aşağıdaki metinlerden hangisi bir mensur şiir ör- neğidir?
X
şaire
biri değildir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
9 Aşağıdakilerden hangisi, Halide Edip'le Yakup Kad-
ri'de ortak değildir?
A) Kurtuluş Savaşı'nı işleyen roman yazmak
B) Anı türünde de önemli yapıtı bulunmak
C) Yapıtlarında anlatımı değil içeriği önemsemek
D) Yakın tarihle ilgili ayrıntılar içeren yapıt sahibi ol-
mak
LEY Milli edebiyatın etkisi altında kalmak
12 Şairliğinde
kitaplanıyl
üzere birc
si edinme
Bu cüm
hangisi
A) Şem
B) Me
C) Zi
D) Yu
E) A
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi’nde Roman Özellikleri
X şaire biri değildir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 9 Aşağıdakilerden hangisi, Halide Edip'le Yakup Kad- ri'de ortak değildir? A) Kurtuluş Savaşı'nı işleyen roman yazmak B) Anı türünde de önemli yapıtı bulunmak C) Yapıtlarında anlatımı değil içeriği önemsemek D) Yakın tarihle ilgili ayrıntılar içeren yapıt sahibi ol- mak LEY Milli edebiyatın etkisi altında kalmak 12 Şairliğinde kitaplanıyl üzere birc si edinme Bu cüm hangisi A) Şem B) Me C) Zi D) Yu E) A
6.Servet-i Fünun dönemindeki baskı Servet-i Fünun
edebiyatını hangi yönlerden etkilemiştir? Yazınız.
7.Süreyya - Suat çiftiyle arkadaşları Necip'in arasında
geçenler anlatılır. Yazar, romanda trajik bir aşk
hikayesini anlatır. Bu romanın adı ve yazarı nedir?
Yazınız.
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi’nde Roman Özellikleri
6.Servet-i Fünun dönemindeki baskı Servet-i Fünun edebiyatını hangi yönlerden etkilemiştir? Yazınız. 7.Süreyya - Suat çiftiyle arkadaşları Necip'in arasında geçenler anlatılır. Yazar, romanda trajik bir aşk hikayesini anlatır. Bu romanın adı ve yazarı nedir? Yazınız.
a
oğlu
si,
n
3.
1921'lerin İstanbul'unu anlattığı romanı ----, Leyla
ve Necdet'in aşk hikâyesi gibi dar bir konu ile sınırlı
değildir. Yazar, İstanbul'un işgal edilmesine sessiz
kalan, Kuvayımilliyecileri dağ insanları olarak görüp
küçümseyen, millî manevi değerlerden yoksun İstanbul-
luları en ağır biçimde eleştirir. İşgali alkışlayan, bundan
son derece memnun olan Leyla, romanın sonunda
Necdet'i de kaybeder. Kuvayımilliye ise İstanbul'u kur-
tarmak için kolları sıvamıştır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağı-
dakilerin hangisi getirilmelidir?
A) Yakup Kadri'nin - Sodom ve Gomore
B) Reşat Nuri'nin - Yeşil Gece
C) Halide Edip'in - Ateşten Gömlek
D) Peyami Safa'nın - Sözde Kızlar
E) Refik Halit'in - Istanbul'un Iç Yüzü
6.
243
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi’nde Roman Özellikleri
a oğlu si, n 3. 1921'lerin İstanbul'unu anlattığı romanı ----, Leyla ve Necdet'in aşk hikâyesi gibi dar bir konu ile sınırlı değildir. Yazar, İstanbul'un işgal edilmesine sessiz kalan, Kuvayımilliyecileri dağ insanları olarak görüp küçümseyen, millî manevi değerlerden yoksun İstanbul- luları en ağır biçimde eleştirir. İşgali alkışlayan, bundan son derece memnun olan Leyla, romanın sonunda Necdet'i de kaybeder. Kuvayımilliye ise İstanbul'u kur- tarmak için kolları sıvamıştır. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağı- dakilerin hangisi getirilmelidir? A) Yakup Kadri'nin - Sodom ve Gomore B) Reşat Nuri'nin - Yeşil Gece C) Halide Edip'in - Ateşten Gömlek D) Peyami Safa'nın - Sözde Kızlar E) Refik Halit'in - Istanbul'un Iç Yüzü 6. 243
ESEN YAYINLAR
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde açıklama
doğru değildir?
A) Türk edebiyatında ilk eleştiri örneklerine di-
van edebiyatında tezkirelerde rastlanır.
B) Batılı anlamda ilk eleştiri yazısı Namık Ke-
mal'indir. (Lisan-i Osmani'nin Edebiyatı Hak-
kında Bazı Mülahazatı Şamil'dir).
C) Ziya Paşa'nın "Şiir ve İnşâ" yazısı eleştiri tü-
rünün özelliklerini taşır.
D) Servet-i Fünün Edebiyatı'nda Tevfik Fikret en
başarılı eleştiri örneklerini vermiştir.
E) Namık Kemal'in "Tahrib-i Harabat" adlı yazı-
si esere dönük eleştirinin örneklerindendir.
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi’nde Roman Özellikleri
ESEN YAYINLAR 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde açıklama doğru değildir? A) Türk edebiyatında ilk eleştiri örneklerine di- van edebiyatında tezkirelerde rastlanır. B) Batılı anlamda ilk eleştiri yazısı Namık Ke- mal'indir. (Lisan-i Osmani'nin Edebiyatı Hak- kında Bazı Mülahazatı Şamil'dir). C) Ziya Paşa'nın "Şiir ve İnşâ" yazısı eleştiri tü- rünün özelliklerini taşır. D) Servet-i Fünün Edebiyatı'nda Tevfik Fikret en başarılı eleştiri örneklerini vermiştir. E) Namık Kemal'in "Tahrib-i Harabat" adlı yazı- si esere dönük eleştirinin örneklerindendir.
yanlışı
Muzaffer
ştir.
plan Or-
getiren
Memduh
maktan
n İsmet
cu ger-
sanat-
de top-
36
16. Delhi'den Leh'e doğru uçakla yola çıktığımızda gözle-
rimi pencereden bir türlü ayıramamıştım. Himalayalar
altından kayıp gidiyordu ve hiç tükenmeyecekmiş
gibi sıra sıra dizilmişti. Fazla yükselemeyen uçağımız,
sanki dağların tepesindeki kar birikintileri yalayıp
geçiyordu.
Aşağıda verilen sanatçılardan hangisinin, bu par-
çada örneği verilen öğretici metin tarzında bir
eseri yoktur?
A) Evliya Çelebi
B) Reşat Nuri Güntekin
C) Babürşah
D) Ahmet Haşim
E) Ahmet Muhip Dıranas
BmaX
evalir musn6M (CS)
Idri G
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi’nde Roman Özellikleri
yanlışı Muzaffer ştir. plan Or- getiren Memduh maktan n İsmet cu ger- sanat- de top- 36 16. Delhi'den Leh'e doğru uçakla yola çıktığımızda gözle- rimi pencereden bir türlü ayıramamıştım. Himalayalar altından kayıp gidiyordu ve hiç tükenmeyecekmiş gibi sıra sıra dizilmişti. Fazla yükselemeyen uçağımız, sanki dağların tepesindeki kar birikintileri yalayıp geçiyordu. Aşağıda verilen sanatçılardan hangisinin, bu par- çada örneği verilen öğretici metin tarzında bir eseri yoktur? A) Evliya Çelebi B) Reşat Nuri Güntekin C) Babürşah D) Ahmet Haşim E) Ahmet Muhip Dıranas BmaX evalir musn6M (CS) Idri G
zah
bir
sık
ye-
Onlü
çen
belli
öz-
an-
inde
urt
YAYIN DENİZİ
A) (D)
C) (Y)
D) (D)
E) (D)
33309-
300 33 =
11. Ayşe, rüyasında nişanlısı Tosun'u görür. Bir melek
onu Trablusgarp'a nişanlısının yanına götürür. Ayşe
Tosun'a sarılarak ağlamaya başlar. Tosun'la birlikte bir
yere otururlar. Tosun, düşman kurşunu askerlerimizin
bağrını delerken buradan ayrılamayacağını söyler. Bu
arada, Tosun'un her yerinden inciler akmaktadır. Ayşe
incileri toplayıp padişaha vererek nişanlısının bedelini
vereceğini düşünür ve sevinir. Tosun, düğmesini açtı
ğında içinden mücevherler dökülmeye başlar. Tosun,
ona: "Benim bedelim bu çöllerin bütün kumlarıdır. Ben
bitmeyince Trablus bitmez." der.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin, dil, anlatım ve
içerik yönünden yukarıda özeti verilen hikâyenin
benzerini yazması beklenmez?
A) Halide Edip Adıvar
B) Ömer Seyfettin
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
E) Halit Ziya Uşaklıgil
01
2. Hakikatte Abc
kendileri olma
unutamayan,
bıraktıkları za
bütün şeyleri m
köşesinde giz
ikinci bir şahs
münü, inkâr v
için ruhu insa
insanlardan b
sahibi, efendis
bu sessiz se
lezzetinin birc
görecekti.
Abdullah Efer
parça ile ilgil
1. İç çözümle
kahraman
II. Olay anla
uyandırac
III. Kiracı-ev
sıkıntısı d
IV. Anlatıcı, F
benimsen
V. Psikoloji
dünyası
yargılarından
A) I ve II
D) I
AYT Edebiyat Soru
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi’nde Roman Özellikleri
zah bir sık ye- Onlü çen belli öz- an- inde urt YAYIN DENİZİ A) (D) C) (Y) D) (D) E) (D) 33309- 300 33 = 11. Ayşe, rüyasında nişanlısı Tosun'u görür. Bir melek onu Trablusgarp'a nişanlısının yanına götürür. Ayşe Tosun'a sarılarak ağlamaya başlar. Tosun'la birlikte bir yere otururlar. Tosun, düşman kurşunu askerlerimizin bağrını delerken buradan ayrılamayacağını söyler. Bu arada, Tosun'un her yerinden inciler akmaktadır. Ayşe incileri toplayıp padişaha vererek nişanlısının bedelini vereceğini düşünür ve sevinir. Tosun, düğmesini açtı ğında içinden mücevherler dökülmeye başlar. Tosun, ona: "Benim bedelim bu çöllerin bütün kumlarıdır. Ben bitmeyince Trablus bitmez." der. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin, dil, anlatım ve içerik yönünden yukarıda özeti verilen hikâyenin benzerini yazması beklenmez? A) Halide Edip Adıvar B) Ömer Seyfettin C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu D) Ahmet Hikmet Müftüoğlu E) Halit Ziya Uşaklıgil 01 2. Hakikatte Abc kendileri olma unutamayan, bıraktıkları za bütün şeyleri m köşesinde giz ikinci bir şahs münü, inkâr v için ruhu insa insanlardan b sahibi, efendis bu sessiz se lezzetinin birc görecekti. Abdullah Efer parça ile ilgil 1. İç çözümle kahraman II. Olay anla uyandırac III. Kiracı-ev sıkıntısı d IV. Anlatıcı, F benimsen V. Psikoloji dünyası yargılarından A) I ve II D) I AYT Edebiyat Soru
* Metin ve II. Metin parçalarını aşağıda verilen başlıklar doğrultusunda karşılaştırınız.
I. Metin
"Sen ki, Türk ordusunun en kahraman binicisi Cezmi değil misin? Bir düşmanını ölümden
kurtarmak için gözünü kırpmadan atıldığın bela girdabından bizim iş daha mı tehlikelidir ki bu
bile bilmeden Şirvan'dan buralara kadar geldin de şimdi burada mi vesveseye kapılıp işi bozacak-
kadar çekingen davranıyorsun? Gayemizin ve hayalimizin kutsallığını ve hatta şairane olduğunu
san?" diyerek arkadaşının mertlik ve kahramanlık duygularını kamçıladı.
Amacım, sizin tehlikede olduğunuzu anlatmaktı. Yoksa ben hiçbir zaman belalardan ve tehli-
kelerden korkan, canından endişe edenler takımından değilim. Bunu siz de pekâlâ bilirsiniz..."
avabıyla bu işe olan güvenini bildirdi. Sonra meselenin ayrıntıları uygulanması hakkında bir
süre daha konuştular. Gece hayli ilerlemişti. Cezmi yine geldiği pencereden aşağıya süzülerek
Adil Giray'dan ayrıldı.
II. Metin
Osman Beğ, Söğüt'ün konduğu yayvan sırtın düzlüğündeki son molada, Gazi Rahman'ı, baba
yoldaşı Ak Temur'e yolladı. Gazi Rahman ona;
-"Hey oku kaçana da, uçana da yeten Ak Temur ulumuz; iznin olursa, Osman Bey gelip seninle
danışmak diler" dedi.
Ak Temur hemen toparlanmaya girişti:
-* Yok, a oğul; beğler gelmek yakışmaz: Hemen ben varayım."
Gazi Rahman, bağır bastı ve:
-"Söz, elbette ki bana düşmez" dedi;"ben beğin buyruğunu iletirim."
Ak Temur, o zaman;
-"Doğru dersin, yiğit...buyursun" dedi.
Ak Temur yanında karısı, oğlu, gelini ve iki torunu ile, bir kütüğün üzerinde oturmakta idi.
Osman Beğ'in, Rahman'la konuştuktan sonra kendisine yöneldiğini görünce ayağa kalktı. Yanın-
dakiler de oradan uzaklaştılar.
Tema
Anlatıcı
Üslup
Namık KEMAL, Cezmi
Tarık BUĞRA, Osmancık
Anlatım Biçimi
Bakış Açısı
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi’nde Roman Özellikleri
* Metin ve II. Metin parçalarını aşağıda verilen başlıklar doğrultusunda karşılaştırınız. I. Metin "Sen ki, Türk ordusunun en kahraman binicisi Cezmi değil misin? Bir düşmanını ölümden kurtarmak için gözünü kırpmadan atıldığın bela girdabından bizim iş daha mı tehlikelidir ki bu bile bilmeden Şirvan'dan buralara kadar geldin de şimdi burada mi vesveseye kapılıp işi bozacak- kadar çekingen davranıyorsun? Gayemizin ve hayalimizin kutsallığını ve hatta şairane olduğunu san?" diyerek arkadaşının mertlik ve kahramanlık duygularını kamçıladı. Amacım, sizin tehlikede olduğunuzu anlatmaktı. Yoksa ben hiçbir zaman belalardan ve tehli- kelerden korkan, canından endişe edenler takımından değilim. Bunu siz de pekâlâ bilirsiniz..." avabıyla bu işe olan güvenini bildirdi. Sonra meselenin ayrıntıları uygulanması hakkında bir süre daha konuştular. Gece hayli ilerlemişti. Cezmi yine geldiği pencereden aşağıya süzülerek Adil Giray'dan ayrıldı. II. Metin Osman Beğ, Söğüt'ün konduğu yayvan sırtın düzlüğündeki son molada, Gazi Rahman'ı, baba yoldaşı Ak Temur'e yolladı. Gazi Rahman ona; -"Hey oku kaçana da, uçana da yeten Ak Temur ulumuz; iznin olursa, Osman Bey gelip seninle danışmak diler" dedi. Ak Temur hemen toparlanmaya girişti: -* Yok, a oğul; beğler gelmek yakışmaz: Hemen ben varayım." Gazi Rahman, bağır bastı ve: -"Söz, elbette ki bana düşmez" dedi;"ben beğin buyruğunu iletirim." Ak Temur, o zaman; -"Doğru dersin, yiğit...buyursun" dedi. Ak Temur yanında karısı, oğlu, gelini ve iki torunu ile, bir kütüğün üzerinde oturmakta idi. Osman Beğ'in, Rahman'la konuştuktan sonra kendisine yöneldiğini görünce ayağa kalktı. Yanın- dakiler de oradan uzaklaştılar. Tema Anlatıcı Üslup Namık KEMAL, Cezmi Tarık BUĞRA, Osmancık Anlatım Biçimi Bakış Açısı
2. "Sergüzeşt" romanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Kafkasya'dan kaçınılan dokuz yaşlarındaki esir kız
Dilber, İstanbul'a getirilerek Mustafa Efendi'nin evine
kırk liraya satılır.
B) Mustafa Efendi'nin evinde kalan Dilber, evin taş yü-
rekli hanımı ile Arap halayık (hizmetçi, cariye) Tera-
vet'in elinde çok eziyet çeker.
C) Mustafa Efendi'nin tayini çıkınca eşyalarla birlikte
Dilber'i de satar, kızı satın alan esirci ona ut çalmayı,
şarkı söylemeyi de öğretir.
D) Dilber günün birinde Asaf Paşa'nın konağına satılır,
Paşa'nın Avrupa'da öğrenim görmüş oğlu Ali Bey,
Dilber'i sürekli Çamlıca'da gezdirir ve bu geziler son-
rasında ona âşık olur.
E) Oğullarının bir cariye ile evlenmesine razı olmayan
Asaf Paşa ve Zehra Hanım, Dilber'i Mısırlı bir tücca-
ra gizlice satarlar.
IN DENİZİ
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi’nde Roman Özellikleri
2. "Sergüzeşt" romanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kafkasya'dan kaçınılan dokuz yaşlarındaki esir kız Dilber, İstanbul'a getirilerek Mustafa Efendi'nin evine kırk liraya satılır. B) Mustafa Efendi'nin evinde kalan Dilber, evin taş yü- rekli hanımı ile Arap halayık (hizmetçi, cariye) Tera- vet'in elinde çok eziyet çeker. C) Mustafa Efendi'nin tayini çıkınca eşyalarla birlikte Dilber'i de satar, kızı satın alan esirci ona ut çalmayı, şarkı söylemeyi de öğretir. D) Dilber günün birinde Asaf Paşa'nın konağına satılır, Paşa'nın Avrupa'da öğrenim görmüş oğlu Ali Bey, Dilber'i sürekli Çamlıca'da gezdirir ve bu geziler son- rasında ona âşık olur. E) Oğullarının bir cariye ile evlenmesine razı olmayan Asaf Paşa ve Zehra Hanım, Dilber'i Mısırlı bir tücca- ra gizlice satarlar. IN DENİZİ
7.
Milli edebiyat anlayışını yansıtan ve hececilerin izinden
giden sanatçıların şiirleri daha çok
adlı dergilerde
yayımlanmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisinin getirilmesi uygun değildir?
B) Ağaç
A) Kültür Haftası
D) Hisar
C) Çınaraltı
E) Halkın Dostları
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi’nde Roman Özellikleri
7. Milli edebiyat anlayışını yansıtan ve hececilerin izinden giden sanatçıların şiirleri daha çok adlı dergilerde yayımlanmıştır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun değildir? B) Ağaç A) Kültür Haftası D) Hisar C) Çınaraltı E) Halkın Dostları
YKS BENİMH
8.
Aşağıdakilerden hangisi fablın özelliklerinden
biri değildir?
Türkçedeki ilk örneği Şeyhi'nin yazdığı
"Harname"dir. Batılı anlamda ilk örneklerini
Şemsettin Sami vermiştir.
Fablın sonunda her zaman bir ahlak dersi
(kıssadan hisse) vardır. Bu ders kısa, açık ve
doğru olmalıdır ve mutlaka öykünün doğal bir
neticesi gibi görülmelidir.
İnsanlar arasında cereyan eden olayları hay-
vanlar bitkiler ya da cansız varlıklar arasında
geçiyormuş gibi göstererek bu yolla insanlara
ahlak ve ibret dersi vermek örnek göstermek
ya da bir düşünceye güç kazandırmak isteyen
bir çeşit masaldır.
D) Genellikle manzum öykülerdir. Fablların kah-
ramanları genellikle hayvanlardır. Ama bu
hayvanlar insanlar gibi düşünür, konuşur ve
QURVA (O
tipkı insanlar gibi davranır.
Kanaatkârlık, tamahkârlık, kıskançlık, payla-
şimcılık gibi çocuklar tarafından anlaşılması
güç kavramların somut olaylarla anlatılması
sebebiyle çok önemli bir eğitim aracı olarak
kabul edilmelidir.
Diğer sayfaya geçiniz. ►►►
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi’nde Roman Özellikleri
YKS BENİMH 8. Aşağıdakilerden hangisi fablın özelliklerinden biri değildir? Türkçedeki ilk örneği Şeyhi'nin yazdığı "Harname"dir. Batılı anlamda ilk örneklerini Şemsettin Sami vermiştir. Fablın sonunda her zaman bir ahlak dersi (kıssadan hisse) vardır. Bu ders kısa, açık ve doğru olmalıdır ve mutlaka öykünün doğal bir neticesi gibi görülmelidir. İnsanlar arasında cereyan eden olayları hay- vanlar bitkiler ya da cansız varlıklar arasında geçiyormuş gibi göstererek bu yolla insanlara ahlak ve ibret dersi vermek örnek göstermek ya da bir düşünceye güç kazandırmak isteyen bir çeşit masaldır. D) Genellikle manzum öykülerdir. Fablların kah- ramanları genellikle hayvanlardır. Ama bu hayvanlar insanlar gibi düşünür, konuşur ve QURVA (O tipkı insanlar gibi davranır. Kanaatkârlık, tamahkârlık, kıskançlık, payla- şimcılık gibi çocuklar tarafından anlaşılması güç kavramların somut olaylarla anlatılması sebebiyle çok önemli bir eğitim aracı olarak kabul edilmelidir. Diğer sayfaya geçiniz. ►►►
nyere
mıştır.
cazan-
ikane
din ve
de ne
rinde
ektiği
kul-
verir.
dür.
edir.
-ka-
et'e
de
ün
vin
r.
eli
YKS BENIMHOCAM
12. Tanzimat edebiyatı roman ve öyküsünde olaylar
genellikle günlük yaşamdan ya da tarihten alınmış;
olayların olmuş ya da olabilir izlenimini bırakması
gerektiği konusunda bütün Tanzimat sanatçıla-
rı birleşmiştir. Olayların çoğunda rastlantıların
yardım ettiği aşklar yer alır; yazarlar, eserlerinde
kişiliklerini gizlememiş hatta yer yer olayın akı-
şını keserek okura bilgi ve öğüt vermişlerdir.
Kahramanlar sosyal hayatın getirdiği zorunluluklar
yüzünden aile çevrelerinden seçilmiştir; bu dönem
hikâye ve romanları teknik ve kompozisyon yönün-
den ilk örnek olmanın eksikliklerini taşırlar. Eserler
kusurludur.
Bu parça aşağıdakilerin hangisiyle sürdürüle-
mez?
Kişi tasvirleri, olayın akışı içinde eritilmemiş,
tersine bir süs ögesi olarak kullanılmıştır ve
eserler genel olarak duygusal, acıklı konular
üzerine kurulmuştur
B) İkinci dönem sanatçıları realizmin etkisiyle
"gözlem"e önem vermişler, nedenlerle sonuç-
lar arasında ilgi aramışlar, olağanüstü kişi ve
olaylar yerine olabilir olaylara, kişilere yönel-
mişlerdir
C) Roman ve hikâyede aydınlara ve halka sesle-
nen iki tutum kendini gösterir. Örneğin Namık
Kemal, S. Sezai, R. Mahmut Ekrem aydınlara,
Ahmet Mithat Efendi, Emin Nihat, Ş. Sami N.
Nazım halka seslenir
D) Birinci dönem romanlarında daha çok roman-
tizmin etkisi görülür. Romantizmin etkisiyle
Ahmet Mithat Efendi yer yer olayın akışını
keserek okura bilgi vermiş ve eserde kişilik-
lerini gizlememişlerdir. Ahmet Mithat telgraf
üslubunu benimsemiştir
Eserlerde natüralizm akımının ön plana çık-
masıyla sanatçılar halkın arasına karışmış ve
anlatılarını bu yönde kurgulamıştır
Lise Türkçe
Servetifünun Dönemi’nde Roman Özellikleri
nyere mıştır. cazan- ikane din ve de ne rinde ektiği kul- verir. dür. edir. -ka- et'e de ün vin r. eli YKS BENIMHOCAM 12. Tanzimat edebiyatı roman ve öyküsünde olaylar genellikle günlük yaşamdan ya da tarihten alınmış; olayların olmuş ya da olabilir izlenimini bırakması gerektiği konusunda bütün Tanzimat sanatçıla- rı birleşmiştir. Olayların çoğunda rastlantıların yardım ettiği aşklar yer alır; yazarlar, eserlerinde kişiliklerini gizlememiş hatta yer yer olayın akı- şını keserek okura bilgi ve öğüt vermişlerdir. Kahramanlar sosyal hayatın getirdiği zorunluluklar yüzünden aile çevrelerinden seçilmiştir; bu dönem hikâye ve romanları teknik ve kompozisyon yönün- den ilk örnek olmanın eksikliklerini taşırlar. Eserler kusurludur. Bu parça aşağıdakilerin hangisiyle sürdürüle- mez? Kişi tasvirleri, olayın akışı içinde eritilmemiş, tersine bir süs ögesi olarak kullanılmıştır ve eserler genel olarak duygusal, acıklı konular üzerine kurulmuştur B) İkinci dönem sanatçıları realizmin etkisiyle "gözlem"e önem vermişler, nedenlerle sonuç- lar arasında ilgi aramışlar, olağanüstü kişi ve olaylar yerine olabilir olaylara, kişilere yönel- mişlerdir C) Roman ve hikâyede aydınlara ve halka sesle- nen iki tutum kendini gösterir. Örneğin Namık Kemal, S. Sezai, R. Mahmut Ekrem aydınlara, Ahmet Mithat Efendi, Emin Nihat, Ş. Sami N. Nazım halka seslenir D) Birinci dönem romanlarında daha çok roman- tizmin etkisi görülür. Romantizmin etkisiyle Ahmet Mithat Efendi yer yer olayın akışını keserek okura bilgi vermiş ve eserde kişilik- lerini gizlememişlerdir. Ahmet Mithat telgraf üslubunu benimsemiştir Eserlerde natüralizm akımının ön plana çık- masıyla sanatçılar halkın arasına karışmış ve anlatılarını bu yönde kurgulamıştır