Maveracılar ve Hisar Grubu Soruları

2. Süleyman Çelebi'nin Vesiletü'n-Necat adlı eseriyle
ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Türk edebiyatında mevlit türünde yazılmış ilk ve en
başarılı eserdir.
B Hz. Muhammet'in diğer peygamberlerden üstün
olduğunu kanıtlamak üzere yazıldığı rivayet
edilmektedir.
Arapça mensur bir dua ile başlayan eser, kaside
şeklinde yazılmıştır.
D) 15. yüzyıl Eski Anadolu Türkçesinin dil özelliklerini
taşımaktadır.
E) Çağdaşlarına göre Arapça-Farsça kelime ve
tamlamalara daha az yer verilmiştir.
III
Lise Türkçe
Maveracılar ve Hisar Grubu
2. Süleyman Çelebi'nin Vesiletü'n-Necat adlı eseriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Türk edebiyatında mevlit türünde yazılmış ilk ve en başarılı eserdir. B Hz. Muhammet'in diğer peygamberlerden üstün olduğunu kanıtlamak üzere yazıldığı rivayet edilmektedir. Arapça mensur bir dua ile başlayan eser, kaside şeklinde yazılmıştır. D) 15. yüzyıl Eski Anadolu Türkçesinin dil özelliklerini taşımaktadır. E) Çağdaşlarına göre Arapça-Farsça kelime ve tamlamalara daha az yer verilmiştir. III
ardır?
tup-
üğü
ak
en
a
UĞUR
emaid ilmano nga bane
Mense heb ovog obrisisGy
Din muovilis,
av noeul ob naso uvesy planse
diteex id. Inten
11. Hakikati güzelliğe tercih eden sanat anlayışıyla yazdığı
şiirlerinde hem duygu ve düşüncelerini hem de çağının
toplumsal yaşamını yansıtmıştır. Aruz veznini başarıyla
kullandığı manzum öykülerinde betimleme, öyküleme
ve diyalog tekniklerini başarıyla kullanmış; nazmi nesre
yaklaştırmıştır. Nesir ile anlatılabilecek konuları şiirle an-
latmaya çalıştığı için öz şiir anlayışından uzaktır. İslamcı
bir dünya görüşüne sahip olan sanatçımız, eserlerinde
fakirlik, cehalet, ahlaksızlık, inançsızlık, köksüzlük gibi
konuları işlemiştir.
ibizix nses!
DV C91SY
esimbellayed elvitehere jois/s2 (8
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden han-
liber templates simipilian
gisidir?
Blaad dinhichid names 19nellsysri ev sluneesY (O
A) Mehmet Akif Ersoy
sibet
Yahya Kemal Beyatlı ninnelisysri ninsen (0
ibimsesy
C) Ziya Gökalp
DY Mehmet Emin Yurdakul mlipepsev stisns2 (3
E) Ali Canip Yöntem
?
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Maveracılar ve Hisar Grubu
ardır? tup- üğü ak en a UĞUR emaid ilmano nga bane Mense heb ovog obrisisGy Din muovilis, av noeul ob naso uvesy planse diteex id. Inten 11. Hakikati güzelliğe tercih eden sanat anlayışıyla yazdığı şiirlerinde hem duygu ve düşüncelerini hem de çağının toplumsal yaşamını yansıtmıştır. Aruz veznini başarıyla kullandığı manzum öykülerinde betimleme, öyküleme ve diyalog tekniklerini başarıyla kullanmış; nazmi nesre yaklaştırmıştır. Nesir ile anlatılabilecek konuları şiirle an- latmaya çalıştığı için öz şiir anlayışından uzaktır. İslamcı bir dünya görüşüne sahip olan sanatçımız, eserlerinde fakirlik, cehalet, ahlaksızlık, inançsızlık, köksüzlük gibi konuları işlemiştir. ibizix nses! DV C91SY esimbellayed elvitehere jois/s2 (8 Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden han- liber templates simipilian gisidir? Blaad dinhichid names 19nellsysri ev sluneesY (O A) Mehmet Akif Ersoy sibet Yahya Kemal Beyatlı ninnelisysri ninsen (0 ibimsesy C) Ziya Gökalp DY Mehmet Emin Yurdakul mlipepsev stisns2 (3 E) Ali Canip Yöntem ? Diğer sayfaya geçiniz.
etifünun
6.
Tanzimat Edebiyatı'nda en çok roman yazan sanatçıdır.
Halk için romancılık çığrının öncüsü olan yazar "hace-i
evvel (ilk öğretmen), yazı makinesi" gibi isimlerle anıl-
maktadır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Ahmet Vefik Paşa
B) Ahmet Cevdet Paşa
C) Direktör Ali Bey
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Recaizade Mahmut Ekrem
Lise Türkçe
Maveracılar ve Hisar Grubu
etifünun 6. Tanzimat Edebiyatı'nda en çok roman yazan sanatçıdır. Halk için romancılık çığrının öncüsü olan yazar "hace-i evvel (ilk öğretmen), yazı makinesi" gibi isimlerle anıl- maktadır. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden han- gisidir? A) Ahmet Vefik Paşa B) Ahmet Cevdet Paşa C) Direktör Ali Bey D) Ahmet Mithat Efendi E) Recaizade Mahmut Ekrem
B
5.
2022-TYT / Türkçe
B
Ön yargıların tutsağı olmak istemiyorsanız her türlü düşün-
ceye açık olmalısınız.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en
yakındır?
A) Ön yargıların egemenliği altındaki kişiler, çağdaş
düşüncelere ulaşamazlar.
B) Tüm düşüncelere açık olan kişilerin düşünsel gelişimi
süreklilik gösterir.
C) Farklı düşüncelere açık olanlar, ön yargıların boyundu-
ruğuna girmezler.
D) Her türlü düşünceye açık olanlar, yanlış görüşlere
boyun eğmeyecek bir yapıya sahiptirler.
E) Başkalarının görüşlerinden yararlananlar, kendi görüş-
lerine zenginlik katarlar.
B
7.
E
b
lu
G
E
S
Lise Türkçe
Maveracılar ve Hisar Grubu
B 5. 2022-TYT / Türkçe B Ön yargıların tutsağı olmak istemiyorsanız her türlü düşün- ceye açık olmalısınız. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? A) Ön yargıların egemenliği altındaki kişiler, çağdaş düşüncelere ulaşamazlar. B) Tüm düşüncelere açık olan kişilerin düşünsel gelişimi süreklilik gösterir. C) Farklı düşüncelere açık olanlar, ön yargıların boyundu- ruğuna girmezler. D) Her türlü düşünceye açık olanlar, yanlış görüşlere boyun eğmeyecek bir yapıya sahiptirler. E) Başkalarının görüşlerinden yararlananlar, kendi görüş- lerine zenginlik katarlar. B 7. E b lu G E S
SORU BANKASI
13. Aşağıdakilerden hangisi âşık edebiyatmım özellik-
lerinden biri değildir?
A)Şiirlerde genellikle 8 ve 11'lik hece ölçüsü kullanılır.
B)Şiirler, işlenen konulara göre farklı isimler alır.
C) Şiirlerin son dörtlüğünde mahlas kullanılır.
D) Koşma, semai, varsağı, nefes gibi nazım şekilleri kullanılır.
E)Somut benzetmelere yer verilir.
Lise Türkçe
Maveracılar ve Hisar Grubu
SORU BANKASI 13. Aşağıdakilerden hangisi âşık edebiyatmım özellik- lerinden biri değildir? A)Şiirlerde genellikle 8 ve 11'lik hece ölçüsü kullanılır. B)Şiirler, işlenen konulara göre farklı isimler alır. C) Şiirlerin son dörtlüğünde mahlas kullanılır. D) Koşma, semai, varsağı, nefes gibi nazım şekilleri kullanılır. E)Somut benzetmelere yer verilir.
19. İslam tarihinde geçmiş dönem toplumlarında yükseköğ-
retim faaliyetlerinin yapıldığı yerlerdir. Bugünkü anlamda
fakültelere karşılık gelen eğitim kurumları olarak da ad-
landırılabilir. Hicri 3. asır ile 5. asır arasında başta Ho-
rasan ve Maveraünnehir olmak üzere İslam dünyasının
ilim merkezlerinde ortaya çıkmaya başlamıştır. Ancak bu-
günkü anlamda sistematik yapılar olarak Selçuklular za-
manında kurulmuştur. Bu kurumların İslam dünyasındaki
sistematik kurucusunun Nizamülmülk olduğu kabul edilir.
Bu parçada sözü edilen kurum aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Mescid
B) Medrese
C) Rasathane
D) Daru'l-kurra
E) Beytü'l Hikme
Lise Türkçe
Maveracılar ve Hisar Grubu
19. İslam tarihinde geçmiş dönem toplumlarında yükseköğ- retim faaliyetlerinin yapıldığı yerlerdir. Bugünkü anlamda fakültelere karşılık gelen eğitim kurumları olarak da ad- landırılabilir. Hicri 3. asır ile 5. asır arasında başta Ho- rasan ve Maveraünnehir olmak üzere İslam dünyasının ilim merkezlerinde ortaya çıkmaya başlamıştır. Ancak bu- günkü anlamda sistematik yapılar olarak Selçuklular za- manında kurulmuştur. Bu kurumların İslam dünyasındaki sistematik kurucusunun Nizamülmülk olduğu kabul edilir. Bu parçada sözü edilen kurum aşağıdakilerden han- gisidir? A) Mescid B) Medrese C) Rasathane D) Daru'l-kurra E) Beytü'l Hikme
al
22.
Ben şiirde hayale dalmam. Ben basit şeylerden bahsederim.
Mesela bu taş, ona taş derim, hacer-i semavi (gök taşı) de-
mem. Bu tahta, ona tahta derim, taht demem. Eşyanın haki-
katlerini hayal kuvvetleri ile değiştirip başka bir şekle koymam.
Her şeyi olduğu gibi görür, göründüğü gibi tasvir ederim. Ben
edebiyatta bir akıma ve topluluğa bağlanmaya da karşıyım.
Benim şiirimi beğenenler varsa bundandır.
Sanat ve şiir görüşlerini bu sözlerle dile getiren sanatçı, aşa-
ğıdakilerden hangisi olabilir?
A) Yahya Kemal Beyatlı
B) Tevfik Fikret
C) Mehmet Âkif Ersoy
D) Cenap Şahabettin
E)
E) Mehmet Emin Yurdakul
Lise Türkçe
Maveracılar ve Hisar Grubu
al 22. Ben şiirde hayale dalmam. Ben basit şeylerden bahsederim. Mesela bu taş, ona taş derim, hacer-i semavi (gök taşı) de- mem. Bu tahta, ona tahta derim, taht demem. Eşyanın haki- katlerini hayal kuvvetleri ile değiştirip başka bir şekle koymam. Her şeyi olduğu gibi görür, göründüğü gibi tasvir ederim. Ben edebiyatta bir akıma ve topluluğa bağlanmaya da karşıyım. Benim şiirimi beğenenler varsa bundandır. Sanat ve şiir görüşlerini bu sözlerle dile getiren sanatçı, aşa- ğıdakilerden hangisi olabilir? A) Yahya Kemal Beyatlı B) Tevfik Fikret C) Mehmet Âkif Ersoy D) Cenap Şahabettin E) E) Mehmet Emin Yurdakul
10. Albatros kuşu simge, imge, metafor, imaj ve sembol olarak niçin
Türk şiirinde yoktur da Fransız şiirinde vardır? Yine bir motif,
unsur, imge veya simge olarak Simurg, niçin Arthur Rimbaud'un
ve başka Fransız şairlerinin şiirinde yoktur da divan şairlerinin
şiirlerinde vardır? Çünkü Albatros, Fransa'nın bir farklı ifadeyle
söylenecek olursa okyanus ikliminin kuşudur; Simurg ise Doğu
muhayyilesinin kültürel ve mitolojik ikliminin kuşudur da onun
için. Anka kuşu ile gerçek Albatros kusu Doğu ve Batı halklarının
hayata bakış açılarını ve yaşam felsefelerini ortaya koyar. Batı
şiiri Albatrosu işgal edeceği ülkelere uçururken Doğu şiiri Anka'yı
mamur edeceği ülkelere uçurur.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin üzerinde durulmuştur?
A) Edebiyat ve psikoloji ilişkisi
B) Edebiyat ve tarih ilişkisi
C) Edebiyat ve coğrafya ilişkisi
D) Edebiyat ve felsefe ilişkisi
E) Edebiyat ve sinema ilişkisi
Lise Türkçe
Maveracılar ve Hisar Grubu
10. Albatros kuşu simge, imge, metafor, imaj ve sembol olarak niçin Türk şiirinde yoktur da Fransız şiirinde vardır? Yine bir motif, unsur, imge veya simge olarak Simurg, niçin Arthur Rimbaud'un ve başka Fransız şairlerinin şiirinde yoktur da divan şairlerinin şiirlerinde vardır? Çünkü Albatros, Fransa'nın bir farklı ifadeyle söylenecek olursa okyanus ikliminin kuşudur; Simurg ise Doğu muhayyilesinin kültürel ve mitolojik ikliminin kuşudur da onun için. Anka kuşu ile gerçek Albatros kusu Doğu ve Batı halklarının hayata bakış açılarını ve yaşam felsefelerini ortaya koyar. Batı şiiri Albatrosu işgal edeceği ülkelere uçururken Doğu şiiri Anka'yı mamur edeceği ülkelere uçurur. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin üzerinde durulmuştur? A) Edebiyat ve psikoloji ilişkisi B) Edebiyat ve tarih ilişkisi C) Edebiyat ve coğrafya ilişkisi D) Edebiyat ve felsefe ilişkisi E) Edebiyat ve sinema ilişkisi
olmanın
h-kültür
Eine de
Türk
veni
a
Kve
liği
A
A
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
15. Cümle azâdan gelir zikr-i "ene'l-hak” narası
Cism içinde zâr u efgânimdir Allah hû diyen
Geceler ta subh olunca inledir bu derd beni
Derdimin içinde dermânimdir Allah hû diyen
Bu dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Devriye
DI Sathive
B İlahi
E) Nefes
A
Nutuk
Lise Türkçe
Maveracılar ve Hisar Grubu
olmanın h-kültür Eine de Türk veni a Kve liği A A Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 15. Cümle azâdan gelir zikr-i "ene'l-hak” narası Cism içinde zâr u efgânimdir Allah hû diyen Geceler ta subh olunca inledir bu derd beni Derdimin içinde dermânimdir Allah hû diyen Bu dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Devriye DI Sathive B İlahi E) Nefes A Nutuk
8. Coğrafya dersinde üç öğrenci aynı boyutlardaki sayfalara
sayfanın tümünü kullanarak aşağıdaki izohips haritalarını
çizmişlerdir.
Büşra
200
100
Deniz
1000
İlke
900.
Nilsu
2550
2500
Bu haritalarla ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi
yapılamaz?
A) Büşra'nın çizdiği haritada tepe ve vadi bulunur.
B) İlke, çizdiği haritada bir sırtı göstermiştir.
Nilsu ve Büşra'nın haritalarının ölçeği aynıdır.
Nilsu' nun haritasında iki tepe ve bir boyun vardır.
(E) Ilke'nin haritasındaki ayrıntı diğerlerinden fazladır.
Lise Türkçe
Maveracılar ve Hisar Grubu
8. Coğrafya dersinde üç öğrenci aynı boyutlardaki sayfalara sayfanın tümünü kullanarak aşağıdaki izohips haritalarını çizmişlerdir. Büşra 200 100 Deniz 1000 İlke 900. Nilsu 2550 2500 Bu haritalarla ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? A) Büşra'nın çizdiği haritada tepe ve vadi bulunur. B) İlke, çizdiği haritada bir sırtı göstermiştir. Nilsu ve Büşra'nın haritalarının ölçeği aynıdır. Nilsu' nun haritasında iki tepe ve bir boyun vardır. (E) Ilke'nin haritasındaki ayrıntı diğerlerinden fazladır.
13. O'nun şiiri biçim ve öz bakımından iki kaynak-
tan beslenir. Halk şiiri ve Atatürkçülük. Giderek
ulusal duyguları dile getiren deyişler ve yurt go-
zellemeleri bile bu özle beslenirler. Şiirleri dü-
şünsel ve toplumsal bir özden kaynaklanır; ama
düşünmeyi değil coşturmayı amaçlar. Ulusal ve
Atatürkçü şiirleriyle tanınan bir şairimizdir.
Bu şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Behçet Kemal Çağlar
B) Necip Fazıl Kısakürek
C) Orhan Veli Kanık
D) Ziya Osman Saba
E) Cahit Sıtkı Tarancı
Lise Türkçe
Maveracılar ve Hisar Grubu
13. O'nun şiiri biçim ve öz bakımından iki kaynak- tan beslenir. Halk şiiri ve Atatürkçülük. Giderek ulusal duyguları dile getiren deyişler ve yurt go- zellemeleri bile bu özle beslenirler. Şiirleri dü- şünsel ve toplumsal bir özden kaynaklanır; ama düşünmeyi değil coşturmayı amaçlar. Ulusal ve Atatürkçü şiirleriyle tanınan bir şairimizdir. Bu şairimiz aşağıdakilerden hangisidir? A) Behçet Kemal Çağlar B) Necip Fazıl Kısakürek C) Orhan Veli Kanık D) Ziya Osman Saba E) Cahit Sıtkı Tarancı
5. Dergimiz, sanat dallarının hepsine açık bir dergi havası
vermekle birlikte, edebiyat ağırlıklı ve yoğunluklu bir süreli
yayındır. Edebiyatta da tür önceliği olarak şiir dikkati çeker.
Bu durum, şiir odaklı yazıların ve şiirlerin yoğunluğu, tartış-
maların varlığı ve şairlerin derginin ilk döneminde kapaktan
sunuluşuyla belirginleşir. 1950'lerde sanat ve edebiyat der-
gilerine canlılık kazandıran tür, şiirdir. Biz dönemin merkez
dergilerinden biri olarak bu durumdan hem etkilenmiş hem
de durumun sürmesine katkı sağlamış bulunmaktayız.
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söz edilen
derginin amaçları arasındadır?
A) Zengin yazar kadrosu oluşturma
B) Toplumu her yönüyle temsil etme
C) Düzeyli ve eğitimli okura hitap etme
Manzuma daha çok yer verme
E Sanata hareketlilik kazandırma
Lise Türkçe
Maveracılar ve Hisar Grubu
5. Dergimiz, sanat dallarının hepsine açık bir dergi havası vermekle birlikte, edebiyat ağırlıklı ve yoğunluklu bir süreli yayındır. Edebiyatta da tür önceliği olarak şiir dikkati çeker. Bu durum, şiir odaklı yazıların ve şiirlerin yoğunluğu, tartış- maların varlığı ve şairlerin derginin ilk döneminde kapaktan sunuluşuyla belirginleşir. 1950'lerde sanat ve edebiyat der- gilerine canlılık kazandıran tür, şiirdir. Biz dönemin merkez dergilerinden biri olarak bu durumdan hem etkilenmiş hem de durumun sürmesine katkı sağlamış bulunmaktayız. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söz edilen derginin amaçları arasındadır? A) Zengin yazar kadrosu oluşturma B) Toplumu her yönüyle temsil etme C) Düzeyli ve eğitimli okura hitap etme Manzuma daha çok yer verme E Sanata hareketlilik kazandırma
azanmak ve
yerek sana
r. Sokrates,
pçisi birlikte
ve kadar su-
ara Sokrates
-uyun dibine
men Sokra-
min direnme
dan çıkarır,
erine döner.
ates'i bulur.
na neden bu
rar: "Suyun
Senç adam,
crates şunu
ngisi
r kolay bir
imseden
anını ken-
e yerinde
e gelme-
TÜRKÇE
21. Bir dostum anlatırken bana; çok etkilemişti, aynı dere-
cede etkili bir şekilde size anlatıp anlatamayacağımı
bilmem ama bana pek manalı görünen o sözleri sizle-
rin de duymanızı istiyorum. O dostum günün birinde,
yaşlı bir ahbabıyla bir büyük binanın dış merdivenlerini
çıkıyormuş. Yaşlı adam her basamağı çıkışında bir
kere durur, dudakları arasından bir şeyler mırıldanır-
mış. Dostum da durur, onun yeni bir basamağı aşma-
ya girişmesini sabırsızlıkla beklermiş. Yaşlı insanlar,
hele okumuş yazmış kimseler, pek duygulu olurlar.
Kendilerinden daha genç olanların kendi hareketlerini
seyrederken ne düşündüklerini tecrübelerine daya-
narak sezmeye çalışırlar ve çoğu zaman sezerler de.
Yaşlı adam, yeni bir basamağı da aşıp dudaklarındaki
anlaşılmaz mırıltıyı bitirdikten sonra dostuma dönerek:
"Sana benim bu hâlim biraz garip görünüyor değil mi?
Hakkın var. Ben her basamağı aştığımda Allah'ıma bir
kere şükrediyorum. Sen şimdi bunun manasını anla-
yamazsın. Fakat bir gün gelecek sen de merdiven ba-
samağını aşmanın dahi bir kere değil, bin kere şükret-
meye değer bir hadise olduğunu anlayacaksın!" der..
Bu parçadan çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yaşlılık birçok olumsuz durumla aynı anda baş et-
memiz gereken zorlu bir süreçtir.
B) İnsan, belirli bir yaştan sonra hayatta onun için
neyin daha önemli olduğunu anlayabilir.
C) Hayat yaşla değil, doğru ve güzel yaşamakla anla-
şılabilecek bir sanattır.
DY İnsan sahip olduğu şeylerin ne derece önemli oldu-
ğunu onu kaybettikten sonra daha iyi anlar.
E) Mayatta önemsiz şey yoktur; her an, her şey bizim
için son derece değerlidir aslında.
ÇAP/TYT
22.
"Yazı nedi
çizgiye da
anlatır, bir
mamış Ar
celerini ke
ye çalışm
yağlığına
hının ya
yazardır
Dokudu
Anadolu
lik dern
le, kırm
susuzlu
giderm
çektem
leyen
bir ren
durus
evini,
renkl
Bu p
A)
B)
V
E
D)
E
Lise Türkçe
Maveracılar ve Hisar Grubu
azanmak ve yerek sana r. Sokrates, pçisi birlikte ve kadar su- ara Sokrates -uyun dibine men Sokra- min direnme dan çıkarır, erine döner. ates'i bulur. na neden bu rar: "Suyun Senç adam, crates şunu ngisi r kolay bir imseden anını ken- e yerinde e gelme- TÜRKÇE 21. Bir dostum anlatırken bana; çok etkilemişti, aynı dere- cede etkili bir şekilde size anlatıp anlatamayacağımı bilmem ama bana pek manalı görünen o sözleri sizle- rin de duymanızı istiyorum. O dostum günün birinde, yaşlı bir ahbabıyla bir büyük binanın dış merdivenlerini çıkıyormuş. Yaşlı adam her basamağı çıkışında bir kere durur, dudakları arasından bir şeyler mırıldanır- mış. Dostum da durur, onun yeni bir basamağı aşma- ya girişmesini sabırsızlıkla beklermiş. Yaşlı insanlar, hele okumuş yazmış kimseler, pek duygulu olurlar. Kendilerinden daha genç olanların kendi hareketlerini seyrederken ne düşündüklerini tecrübelerine daya- narak sezmeye çalışırlar ve çoğu zaman sezerler de. Yaşlı adam, yeni bir basamağı da aşıp dudaklarındaki anlaşılmaz mırıltıyı bitirdikten sonra dostuma dönerek: "Sana benim bu hâlim biraz garip görünüyor değil mi? Hakkın var. Ben her basamağı aştığımda Allah'ıma bir kere şükrediyorum. Sen şimdi bunun manasını anla- yamazsın. Fakat bir gün gelecek sen de merdiven ba- samağını aşmanın dahi bir kere değil, bin kere şükret- meye değer bir hadise olduğunu anlayacaksın!" der.. Bu parçadan çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir? A) Yaşlılık birçok olumsuz durumla aynı anda baş et- memiz gereken zorlu bir süreçtir. B) İnsan, belirli bir yaştan sonra hayatta onun için neyin daha önemli olduğunu anlayabilir. C) Hayat yaşla değil, doğru ve güzel yaşamakla anla- şılabilecek bir sanattır. DY İnsan sahip olduğu şeylerin ne derece önemli oldu- ğunu onu kaybettikten sonra daha iyi anlar. E) Mayatta önemsiz şey yoktur; her an, her şey bizim için son derece değerlidir aslında. ÇAP/TYT 22. "Yazı nedi çizgiye da anlatır, bir mamış Ar celerini ke ye çalışm yağlığına hının ya yazardır Dokudu Anadolu lik dern le, kırm susuzlu giderm çektem leyen bir ren durus evini, renkl Bu p A) B) V E D) E
B
B
VAF/AYT - 1 Türk Dili ve Edebiyatı
Sosyal Bilimler-1 Testi
13. Adım Abdüllatîf olduğu için Latîfî mahlasını kullandım.
Adımdaki nisbet "ya"sı Cenâb-ı Allah'a yöneliktir. Çün-
kü Latif adı Allah'ın isimlerinden, onun zâtî adlarından-
dır. "İsimler gökten iner" sözü gereği, söz güzelliği bu
fakir yazara Allah vergisidir, ne bir ustanın öğretmesi
ve ne taklit iledir.
Bu parça aşağıdaki edebî türlerin hangisinden
alınmış olabilir?
A) Gazavatname
C) Sefaretname
E) Tezkire
Pendname
Surname
Birinin
hayatı
15. 18.
me
ruh
ya
lu
b
r
Lise Türkçe
Maveracılar ve Hisar Grubu
B B VAF/AYT - 1 Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler-1 Testi 13. Adım Abdüllatîf olduğu için Latîfî mahlasını kullandım. Adımdaki nisbet "ya"sı Cenâb-ı Allah'a yöneliktir. Çün- kü Latif adı Allah'ın isimlerinden, onun zâtî adlarından- dır. "İsimler gökten iner" sözü gereği, söz güzelliği bu fakir yazara Allah vergisidir, ne bir ustanın öğretmesi ve ne taklit iledir. Bu parça aşağıdaki edebî türlerin hangisinden alınmış olabilir? A) Gazavatname C) Sefaretname E) Tezkire Pendname Surname Birinin hayatı 15. 18. me ruh ya lu b r
Intel
CORE RIS
CATI Konu Anlatımı
eSupport
Ideapad 3
(15")
High Active
Area Ratio
Privacy Shutter
Q*
Intelligent
Thermal with
FN+Q
A) Ebubekir Eroğlu
C) Özdemir Asaf
eğerleri, Geleneğe Duyarlığı ve Metafizik
Öne Çıkaran Şiir
10.) Memleketçi, millî ve manevi duyguları önceleyen şiiriyle
öne çıktı. Hisarcıların önde gelenlerinden biri oldu. Aruz
sanatta yapmacık ve özentiden uzak durdu. Yargıda
ölçüsü ile başarılı örnekler verdi. Aşırı düşüncelerden,
üstlendiği üst düzey görevlere rağmen sanatla bağını
hiçbir zaman koparmadı. Güneş Rengi Kadehlerle, Bir
Yeni Dünya Kurmuşum, Gerçek Hayali Aştı ve Zaman
Perdesi şiir kitaplarından bir kısmıdır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden han-
gisidir?
B) Mehmet Çınarlı
D) Mehmet Akif İnan
E) Ahmet Kutsi Tecer
11. Anadolu'm
Ey!..
Rüzgârları burcu burcu hürriyet kokan,
Anamdan yakın,
Yârimden sıcak
1.
Lise Türkçe
Maveracılar ve Hisar Grubu
Intel CORE RIS CATI Konu Anlatımı eSupport Ideapad 3 (15") High Active Area Ratio Privacy Shutter Q* Intelligent Thermal with FN+Q A) Ebubekir Eroğlu C) Özdemir Asaf eğerleri, Geleneğe Duyarlığı ve Metafizik Öne Çıkaran Şiir 10.) Memleketçi, millî ve manevi duyguları önceleyen şiiriyle öne çıktı. Hisarcıların önde gelenlerinden biri oldu. Aruz sanatta yapmacık ve özentiden uzak durdu. Yargıda ölçüsü ile başarılı örnekler verdi. Aşırı düşüncelerden, üstlendiği üst düzey görevlere rağmen sanatla bağını hiçbir zaman koparmadı. Güneş Rengi Kadehlerle, Bir Yeni Dünya Kurmuşum, Gerçek Hayali Aştı ve Zaman Perdesi şiir kitaplarından bir kısmıdır. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden han- gisidir? B) Mehmet Çınarlı D) Mehmet Akif İnan E) Ahmet Kutsi Tecer 11. Anadolu'm Ey!.. Rüzgârları burcu burcu hürriyet kokan, Anamdan yakın, Yârimden sıcak 1.
28. Hz. Muhammed'in 619, 621 ve 622 tarihlerinde
Mekke'ye kendisini ziyarete gelenlerle yaptığı
Akabe Biatlarının islam tarihindeki rolü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müslümanlarla müşrikler arasında siyasi
ilişkileri başlatma
B) Mekkeli müşriklerin Islam'ı tanımasına ortam
hazırlama
C) Müslümanların Medine'ye hicretine ortam
hazırlama
D) Islamiyet'i Arap Yanımadası'nın dışına taşıma
E) Bizans'la Müslümanlar arasında ilk savaşa
sebep olma
Lise Türkçe
Maveracılar ve Hisar Grubu
28. Hz. Muhammed'in 619, 621 ve 622 tarihlerinde Mekke'ye kendisini ziyarete gelenlerle yaptığı Akabe Biatlarının islam tarihindeki rolü aşağıdakilerden hangisidir? A) Müslümanlarla müşrikler arasında siyasi ilişkileri başlatma B) Mekkeli müşriklerin Islam'ı tanımasına ortam hazırlama C) Müslümanların Medine'ye hicretine ortam hazırlama D) Islamiyet'i Arap Yanımadası'nın dışına taşıma E) Bizans'la Müslümanlar arasında ilk savaşa sebep olma