Maviciler Soruları

3)
çerağan sarayı'ndan büyükdere'ye
üşümek sonbaharında eski çinarların
uzadığı yerde gizlice akşamların
başlayıp adeta kendini dinlemeye
kafeslerin ardında bol gözlü bir kadın
ansızın giydirilmiş ipek feráceye
bir çay yalnızlığı emirgån'dan öteye
değdikçe ısındığı yaldızlı bardağın
nedim'den yansıması tatyos efendi'ye
tenhà bir genç kız sesiyle hicazkárın
kuytularda çürüdüğü bağdadi yalıların
yorgun sarmaşıklarıyla sarkmış bahçeye
Yandaki şiirin konusu, teması ve dil ve anlatım özelliklerini
göz önüne aldığımızda şiirin hangi şaire veya hangi
edebi topluluğa ait olduğu söylenebilir?(10p)
Lise Türkçe
Maviciler
3) çerağan sarayı'ndan büyükdere'ye üşümek sonbaharında eski çinarların uzadığı yerde gizlice akşamların başlayıp adeta kendini dinlemeye kafeslerin ardında bol gözlü bir kadın ansızın giydirilmiş ipek feráceye bir çay yalnızlığı emirgån'dan öteye değdikçe ısındığı yaldızlı bardağın nedim'den yansıması tatyos efendi'ye tenhà bir genç kız sesiyle hicazkárın kuytularda çürüdüğü bağdadi yalıların yorgun sarmaşıklarıyla sarkmış bahçeye Yandaki şiirin konusu, teması ve dil ve anlatım özelliklerini göz önüne aldığımızda şiirin hangi şaire veya hangi edebi topluluğa ait olduğu söylenebilir?(10p)
EDEBİYAT PROVASI - 7
24. Yükseköğrenimini yarıda bırakmış, bir süre gaze-
tecilik yapmış, yazarlıkta karar kılmıştır. Adını 1946
CHP şiir yarışmasında ikinci olan Cebbaroğlu Me-
hemmed şiiri ile duyurmuştur. Şiir, roman, eleştiri
alanında eserler vermiştir. Şiirlerinde romantik bir
duyarlılıkla toplumsal gerçekçilik açısından ça-
ğımıza, yaşadığımız günlere bakar. İnançlarında
ayak direyen, sert çıkışlar yapan, gerçeklerden çok
anılara sığınan bir karakter yapısı vardır. Serüven
tutkunu şair, en çok aşk, intihar, ölüm, kavga, kahra-
manlık temalarını işler. Mavi dergisindeki yazılarıyla
bu eğilimi metot hareketine dönüştürmeye çalışır.
En büyük tepkisi de Garipçiler'edir. Şiirlerinde divan
şiirinin biçim özelliklerinden, imgelerinden de yarar-
lanır. Canlı konuşma diline, argoya, halk deyimlerine
geniş ölçüde yer vermiştir.
Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada tanıtı-.
lan yazara ait değildir?
A) Sisler Bulvarı
B) Mahur Beste
C) Sokaktaki Adam
D) Yağmur Kaçağı
E) Elde Var Hüzün
Lise Türkçe
Maviciler
EDEBİYAT PROVASI - 7 24. Yükseköğrenimini yarıda bırakmış, bir süre gaze- tecilik yapmış, yazarlıkta karar kılmıştır. Adını 1946 CHP şiir yarışmasında ikinci olan Cebbaroğlu Me- hemmed şiiri ile duyurmuştur. Şiir, roman, eleştiri alanında eserler vermiştir. Şiirlerinde romantik bir duyarlılıkla toplumsal gerçekçilik açısından ça- ğımıza, yaşadığımız günlere bakar. İnançlarında ayak direyen, sert çıkışlar yapan, gerçeklerden çok anılara sığınan bir karakter yapısı vardır. Serüven tutkunu şair, en çok aşk, intihar, ölüm, kavga, kahra- manlık temalarını işler. Mavi dergisindeki yazılarıyla bu eğilimi metot hareketine dönüştürmeye çalışır. En büyük tepkisi de Garipçiler'edir. Şiirlerinde divan şiirinin biçim özelliklerinden, imgelerinden de yarar- lanır. Canlı konuşma diline, argoya, halk deyimlerine geniş ölçüde yer vermiştir. Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada tanıtı-. lan yazara ait değildir? A) Sisler Bulvarı B) Mahur Beste C) Sokaktaki Adam D) Yağmur Kaçağı E) Elde Var Hüzün
Aşağıdakilerin hangisinde kinaye yoktur?
A) Her deliğe elini sokma, ya yılan çıkar ya çıyan.
B) Taşıma su ile değirmen dönmez.
C) Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan...
D) Baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar.
E) Dağ başından duman eksik olmaz.
Lise Türkçe
Maviciler
Aşağıdakilerin hangisinde kinaye yoktur? A) Her deliğe elini sokma, ya yılan çıkar ya çıyan. B) Taşıma su ile değirmen dönmez. C) Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan... D) Baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar. E) Dağ başından duman eksik olmaz.
Incik
TO
0
E
Garipçileri, şiiri basitleştirmekle suçlamışlardır. Yoğun, me-
cazlı, trajik duygularla örülü bir sanat yaratmak istemişlerdir.
Sosyal (ulusal) gerçeklik onlara göre, "Ulusal, Batılı, sosyal
ve aydınlık bir sanat yoludur." Bu topluluğun temsilcileri ara-
sında ---- sayılabilir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilemez?
A) Attila İlhan
C) Orhan Duru
E
E) Ceyhun Atuf Kansu
B) Ferit Edgü
D) Ahmet Oktay
Lise Türkçe
Maviciler
Incik TO 0 E Garipçileri, şiiri basitleştirmekle suçlamışlardır. Yoğun, me- cazlı, trajik duygularla örülü bir sanat yaratmak istemişlerdir. Sosyal (ulusal) gerçeklik onlara göre, "Ulusal, Batılı, sosyal ve aydınlık bir sanat yoludur." Bu topluluğun temsilcileri ara- sında ---- sayılabilir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A) Attila İlhan C) Orhan Duru E E) Ceyhun Atuf Kansu B) Ferit Edgü D) Ahmet Oktay
Deyit sinine
nin övgü
türdür, b.
lakla ilg
zun uzu
side as
|||
irdir. Ira
7. 5-10 dizelik bentlerden oluşan nazım şeklidin Bent sayısı
5 ile 15 arasında değişir. Bentler arasındaki beyte vasıta
beyti denir. Bu beyit her bendin sonunda değişir ve bent-
ten ayrı olarak kendi arasında kafiyelenir.
Bu parçada sözü edilen nazım şekli aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Terci-i bent
B) Terkib-i bent
D) Murabba
C) Kit'a
E) Muhammes
10. Beş mes
"hamse"
lerdend
Bu par
getiril
A) No
Lise Türkçe
Maviciler
Deyit sinine nin övgü türdür, b. lakla ilg zun uzu side as ||| irdir. Ira 7. 5-10 dizelik bentlerden oluşan nazım şeklidin Bent sayısı 5 ile 15 arasında değişir. Bentler arasındaki beyte vasıta beyti denir. Bu beyit her bendin sonunda değişir ve bent- ten ayrı olarak kendi arasında kafiyelenir. Bu parçada sözü edilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) Terci-i bent B) Terkib-i bent D) Murabba C) Kit'a E) Muhammes 10. Beş mes "hamse" lerdend Bu par getiril A) No
11. I. Edebiyatımızda serbest ve toplumcu gerçek-
çi şiirin öncüsüdür. Fütürizm akımından etkilen-
miştir. Hitabete dayalı şiirler yazmıştır. Başlan-
gıçta şiirde ölçü kullanmışsa da sonra serbest
şiiri seçmiştir. Gerek biçim gerekse tema bakı-
mından şiir diline de kendisinden sonra gelen-
leri etkileyecek ölçüde yenilik getirmiştir. Mem-
leketimden Insan Manzaralanı, Sevdalı Bulut,
Kurtuluş Savaşı Destanı en bilinen eserleri ara-
sındadır.
Noum torret
II. Tarih ve edebiyat araştırmacısıdır. Önce
Fecriati'de, sonra Millî Edebiyat hareketinde yer
almıştır. Edebiyat ile ilgili incelemelerle de ilgi-
lenmiştir. "Türk Edebiyatı Tarihi" araştırma-in-
celeme türünde yazdığı önemli eserlerdendir.
Türkçü bir tarih ve bilim görüşünden yola çıka-
rak divan ve halk şiiri gelenekleri üzerinde ince-
lemeler yapmıştır. M.F.K.
III. Şiirlerinde çevre, eşya, insan ve anılar üzerine
bilmeceyi andıran soyut düşünceleri dile getir-
miştir. Şiirlerini döneminden ayrı bir dil ve söyle-
yiş tarzıyla yazmıştır. Şiirlerinde imajsız, anlam-
Sız, yer yer ironik söyleyişe özen göstermiştir.
Şiirlerde "sen-ben" ikilemini ele almıştır. "Dünya
Kaçtı Gözüme" en çok bilinen eserleri arasında
yer alır.
07 derin Asg
IV. Ressam kişiliğinden gelen ögeler, şiirlerinde
önemli bir yer tutmuştur. Şiirlerinde biçim, ölçü
uyak kaygısı taşımaz. Doğal ve akıcı bir üslu
kullanmıştır. Halk edebiyatının ürünlerine duy
duğu hayranlık şiirlerine de yansımıştır.3.2
Numaralanmış bölümlerde aşağıdaki sanatçıla
dan hangisine ait bilgi yoktur?
A) Nâzım Hikmet
B) Mehmet Fuat Köprülü
C) Özdemir Asa
D)
B
Bedri Rahmi Eyüboğlu
E) Attila İlhan
Lise Türkçe
Maviciler
11. I. Edebiyatımızda serbest ve toplumcu gerçek- çi şiirin öncüsüdür. Fütürizm akımından etkilen- miştir. Hitabete dayalı şiirler yazmıştır. Başlan- gıçta şiirde ölçü kullanmışsa da sonra serbest şiiri seçmiştir. Gerek biçim gerekse tema bakı- mından şiir diline de kendisinden sonra gelen- leri etkileyecek ölçüde yenilik getirmiştir. Mem- leketimden Insan Manzaralanı, Sevdalı Bulut, Kurtuluş Savaşı Destanı en bilinen eserleri ara- sındadır. Noum torret II. Tarih ve edebiyat araştırmacısıdır. Önce Fecriati'de, sonra Millî Edebiyat hareketinde yer almıştır. Edebiyat ile ilgili incelemelerle de ilgi- lenmiştir. "Türk Edebiyatı Tarihi" araştırma-in- celeme türünde yazdığı önemli eserlerdendir. Türkçü bir tarih ve bilim görüşünden yola çıka- rak divan ve halk şiiri gelenekleri üzerinde ince- lemeler yapmıştır. M.F.K. III. Şiirlerinde çevre, eşya, insan ve anılar üzerine bilmeceyi andıran soyut düşünceleri dile getir- miştir. Şiirlerini döneminden ayrı bir dil ve söyle- yiş tarzıyla yazmıştır. Şiirlerinde imajsız, anlam- Sız, yer yer ironik söyleyişe özen göstermiştir. Şiirlerde "sen-ben" ikilemini ele almıştır. "Dünya Kaçtı Gözüme" en çok bilinen eserleri arasında yer alır. 07 derin Asg IV. Ressam kişiliğinden gelen ögeler, şiirlerinde önemli bir yer tutmuştur. Şiirlerinde biçim, ölçü uyak kaygısı taşımaz. Doğal ve akıcı bir üslu kullanmıştır. Halk edebiyatının ürünlerine duy duğu hayranlık şiirlerine de yansımıştır.3.2 Numaralanmış bölümlerde aşağıdaki sanatçıla dan hangisine ait bilgi yoktur? A) Nâzım Hikmet B) Mehmet Fuat Köprülü C) Özdemir Asa D) B Bedri Rahmi Eyüboğlu E) Attila İlhan
10. I. Müzede sergilenen arkeolojik eserler, insanlığın uzak ta
rihine ışık tutuyor. (Bilgi vermek)
II. Günümüzde kulak rahatsızlıklarında bir artış görülmek
tedir. (Yaşanmak)
III. Babaannesinden dinlediği hikâyeleri dupduru dille yan
sıtmış. (Aktarmak)
IV. Bütün yazınsal yapıtlar dille var olur, dille çoğalır. (Zen-
ginleşmek)
V. Ozan atışmalarında kimin kazanacağını, ilk dizeleri din-
ledikten sonra kestirirsiniz. (Anlamak)
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çi-
zili sözcük, ayraç içindeki anlamıyla örtüşmemektedir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
13
E) V
Lise Türkçe
Maviciler
10. I. Müzede sergilenen arkeolojik eserler, insanlığın uzak ta rihine ışık tutuyor. (Bilgi vermek) II. Günümüzde kulak rahatsızlıklarında bir artış görülmek tedir. (Yaşanmak) III. Babaannesinden dinlediği hikâyeleri dupduru dille yan sıtmış. (Aktarmak) IV. Bütün yazınsal yapıtlar dille var olur, dille çoğalır. (Zen- ginleşmek) V. Ozan atışmalarında kimin kazanacağını, ilk dizeleri din- ledikten sonra kestirirsiniz. (Anlamak) Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çi- zili sözcük, ayraç içindeki anlamıyla örtüşmemektedir? A) I B) II C) III D) IV 13 E) V
mit ros
Yan anlam, 4 şekilde oluşturulur:
1- Somuta yeni somut anlamlar eklenerek
2- Somuta yeni soyut anlamlar eklenerek
3- Soyuta yeni soyut anlamlar eklenerek
4- Soyuta yeni somut anlamlar eklenerek
mesin
Mesela kol sözlükte "İnsanın omuzundan parmak uçlarına kadar olan organı." anlamında
kullanılırken bu kelimenin "Bir şeyin ayrıldığı kısımlardan her biri, şube, dal: 'Fen kolu.' 'Edebiyat
kolu"" anlamı ise yan anlama işaret eder. Burada somut olan bir anlama yeni somut anlamlar
eklenerek yan anlam oluşmuştur.
Lise Türkçe
Maviciler
mit ros Yan anlam, 4 şekilde oluşturulur: 1- Somuta yeni somut anlamlar eklenerek 2- Somuta yeni soyut anlamlar eklenerek 3- Soyuta yeni soyut anlamlar eklenerek 4- Soyuta yeni somut anlamlar eklenerek mesin Mesela kol sözlükte "İnsanın omuzundan parmak uçlarına kadar olan organı." anlamında kullanılırken bu kelimenin "Bir şeyin ayrıldığı kısımlardan her biri, şube, dal: 'Fen kolu.' 'Edebiyat kolu"" anlamı ise yan anlama işaret eder. Burada somut olan bir anlama yeni somut anlamlar eklenerek yan anlam oluşmuştur.
11)
ev
ek
k
ir
iki ta
Zumin
Zumin
(1) Günümüzde bilgisayarlar örneğin yüzleri veya ko-
nuşmayı tanımak gibi görevleri yerine getirebiliyor.
(11) Hatta bunlardan birçoğunu bir dereceye kadar
kendi kendilerine öğreniyorlar. (III) Makineye özgü
öğrenme yetisini bilgisayarlar yeni bilgileri ve kar-
maşık görevleri tarayarak ediniyor. (Yapay zekâ
araştırmalarında bu yeni trend "Deep learning" olarak
isimlendiriliyor. (V) Bilgisayar çok sayıda girdi verisini
benzerlikleri, farklılıkları ve dikkat çekenleri aramak
için kullanıyor.
204
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin-
de birden fazla zamir vardır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Maviciler
11) ev ek k ir iki ta Zumin Zumin (1) Günümüzde bilgisayarlar örneğin yüzleri veya ko- nuşmayı tanımak gibi görevleri yerine getirebiliyor. (11) Hatta bunlardan birçoğunu bir dereceye kadar kendi kendilerine öğreniyorlar. (III) Makineye özgü öğrenme yetisini bilgisayarlar yeni bilgileri ve kar- maşık görevleri tarayarak ediniyor. (Yapay zekâ araştırmalarında bu yeni trend "Deep learning" olarak isimlendiriliyor. (V) Bilgisayar çok sayıda girdi verisini benzerlikleri, farklılıkları ve dikkat çekenleri aramak için kullanıyor. 204 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin- de birden fazla zamir vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
/8
Dönemi'nde
erini anlatan
değildir?
line yansıdığı
e tüm yapı un-
ce vezni ve re-
içinde bulun-
ktır.
E) Şiirlerinde Türk tarihinin farklı sahnelerini işlemişlerdir.
şair halkçılık ve milliyetçilik düşüncelerini hemen bütün
şiirlerinde kullanmıştır. Aruz ölçüsünü hiç kullanmamış,
bütün şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır. En çok kullandı-
ğı nazım şekilleri ise sone ve serbest müstezattır. Sosyal
fayda kaygısı şiirlerini lirizmden uzaklaştırmış, didaktikli-
ğe götürmüştür. Türkçe Şiirler, Türk Sazı, Ey Türk Uyan
önemli şiir kitaplarındandır.
56 Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Mehmet Emin Yurdakul
B) Ziya Gökalp
C) Ali Canip Yöntem
D) Celal Sahir Erozan
E) Yahya Kemal Beyatlı
C
d
B
D)
Lise Türkçe
Maviciler
/8 Dönemi'nde erini anlatan değildir? line yansıdığı e tüm yapı un- ce vezni ve re- içinde bulun- ktır. E) Şiirlerinde Türk tarihinin farklı sahnelerini işlemişlerdir. şair halkçılık ve milliyetçilik düşüncelerini hemen bütün şiirlerinde kullanmıştır. Aruz ölçüsünü hiç kullanmamış, bütün şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır. En çok kullandı- ğı nazım şekilleri ise sone ve serbest müstezattır. Sosyal fayda kaygısı şiirlerini lirizmden uzaklaştırmış, didaktikli- ğe götürmüştür. Türkçe Şiirler, Türk Sazı, Ey Türk Uyan önemli şiir kitaplarındandır. 56 Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden han- gisidir? A) Mehmet Emin Yurdakul B) Ziya Gökalp C) Ali Canip Yöntem D) Celal Sahir Erozan E) Yahya Kemal Beyatlı C d B D)
4. Başlangıçta karşılıklı bir sevgi ve beğeni söz konusu
olsa da kısa bir süre sonra dergide çok daha fark-
li görüşlerin dillendirilmeye başlaması, Hisar ve Mavi
dergisi arasında bir tartışma ortamının başlamasına
zemin hazırlar. Özellikle 1954'den sonra gerek Hisar
gerek Mavi dergisi yazarları arasında kalem kavgala-
ri başlar. Kavgalar sanat anlayışlarındaki farklılık, eski
ve yeni gibi konularda yoğunlaşır. Daha önce de ifade
edildiği gibi özellikle başyazıları kaleme alan Teoman
Civelek'in tamamıyla olmasa bile eskiyi reddedici tavrı,
Hisar dergisi sütunlarında Osman Fehmi Özçelik tara-
fından eleştirilir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada kalem kavga-
si ettikleri anlatılan iki sanat anlayışından birini be-
nimseyen sanatçılardan değildir?
A) Ferid Edgü
C) Yavuz Bülent Bakiler
B) Ülkü Tamer
D) Mehmet Çınarlı
E) Ahmet Oktay
Lise Türkçe
Maviciler
4. Başlangıçta karşılıklı bir sevgi ve beğeni söz konusu olsa da kısa bir süre sonra dergide çok daha fark- li görüşlerin dillendirilmeye başlaması, Hisar ve Mavi dergisi arasında bir tartışma ortamının başlamasına zemin hazırlar. Özellikle 1954'den sonra gerek Hisar gerek Mavi dergisi yazarları arasında kalem kavgala- ri başlar. Kavgalar sanat anlayışlarındaki farklılık, eski ve yeni gibi konularda yoğunlaşır. Daha önce de ifade edildiği gibi özellikle başyazıları kaleme alan Teoman Civelek'in tamamıyla olmasa bile eskiyi reddedici tavrı, Hisar dergisi sütunlarında Osman Fehmi Özçelik tara- fından eleştirilir. Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada kalem kavga- si ettikleri anlatılan iki sanat anlayışından birini be- nimseyen sanatçılardan değildir? A) Ferid Edgü C) Yavuz Bülent Bakiler B) Ülkü Tamer D) Mehmet Çınarlı E) Ahmet Oktay
8.
Aşağıdaki grafikte bir ülkede 1985-2020 yılları arasındaki do-
ğal ve gerçek nüfus artışları gösterilmiştir.
(%)
25
A) Yalnız 1
20
151
10-
5-
0
Doğal nüfus artışı
Gerçek nüfus artışı
1985 1990 2000 2010 2020 Yıllar
Grafikteki bilgilere göre,
1. verilen yılların tamamında doğum oranlarının ölüm oran-
larından fazla olduğu,
II. gelişmemiş bir ülke olduğu,
III. en fazla göçü son yıllarda verdiği
özelliklerinden hangileri doğrudur?
D) I ve III
B) Yalnız II
E) II ve III
Cve ll
Lise Türkçe
Maviciler
8. Aşağıdaki grafikte bir ülkede 1985-2020 yılları arasındaki do- ğal ve gerçek nüfus artışları gösterilmiştir. (%) 25 A) Yalnız 1 20 151 10- 5- 0 Doğal nüfus artışı Gerçek nüfus artışı 1985 1990 2000 2010 2020 Yıllar Grafikteki bilgilere göre, 1. verilen yılların tamamında doğum oranlarının ölüm oran- larından fazla olduğu, II. gelişmemiş bir ülke olduğu, III. en fazla göçü son yıllarda verdiği özelliklerinden hangileri doğrudur? D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III Cve ll
1