Efsane Derleme Soruları

15. (1) Öykü, ahşap bir konakta yaşayan Hatice Hanım ile ko-
nak çalışanlarının sahtekârlıkları üzerine kurulmaktadır.
(II) Hatice Hanım'ın topuklu ayakkabıları evdeki hizmetli-
lere sinyal veren bir unsur olmakta ve Hatice Hanım, hiz-
metlilerin yaptıklarını fark edememektedir. (III) Bu neden-
le Hatice Hanım evdeki hizmetlilerinin hepsini namuslu,
çalışkan, evden hiçbir şey aşırmayan kişiler zannetmekte-
dir (IV) Fakat yüksek topuklar Hatice Hanım'ı hasta edin-
ce Hatice Hanım yumuşak terlikler giyer ve hizmetlilerinin
yanlışlarını yakalamaya başlar. (V) Hizmetlilerini değiştir-
meye karar verir lakin bunun hiçbir şeyi düzeltmeyeceğini
fark edip olan bitenleri görmezlikten gelebilmek için yeni-
den yüksek ökçe ayakkabılarını giymeye başlar.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde
zarfa yer verilmiştir?
A) Ivell
B) II ve IIT
€ ve TV
D) IV ve V
EIII, IV ve V
Lise Türkçe
Efsane Derleme
15. (1) Öykü, ahşap bir konakta yaşayan Hatice Hanım ile ko- nak çalışanlarının sahtekârlıkları üzerine kurulmaktadır. (II) Hatice Hanım'ın topuklu ayakkabıları evdeki hizmetli- lere sinyal veren bir unsur olmakta ve Hatice Hanım, hiz- metlilerin yaptıklarını fark edememektedir. (III) Bu neden- le Hatice Hanım evdeki hizmetlilerinin hepsini namuslu, çalışkan, evden hiçbir şey aşırmayan kişiler zannetmekte- dir (IV) Fakat yüksek topuklar Hatice Hanım'ı hasta edin- ce Hatice Hanım yumuşak terlikler giyer ve hizmetlilerinin yanlışlarını yakalamaya başlar. (V) Hizmetlilerini değiştir- meye karar verir lakin bunun hiçbir şeyi düzeltmeyeceğini fark edip olan bitenleri görmezlikten gelebilmek için yeni- den yüksek ökçe ayakkabılarını giymeye başlar. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde zarfa yer verilmiştir? A) Ivell B) II ve IIT € ve TV D) IV ve V EIII, IV ve V
anla-
Bilge
lam-
eleş-
ben-
iyor."
iyi bir
venin
uon
menin
enen
(dikkatleri üzerine çekmişli)
Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi
nin anlamı parantez () içinde verilen açıklamayla
uyuşmaktadır?
BON
B) II
95m
A) I
E) V
8.
Eleştirel teorilere göre medyanın kitleleri etkileme ko
nusundaki gücü sınırsızdır. Kitleleri manipüle etme,
kitleleri belirli bir görüş ve davranışın doğruluğuna
inandırıp onları bu yönde bir tavır almaya ikna etme
konusunda, yani bir bakıma toplum mühendisliği yap
ma konusunda medyanın gücü sınırsızdır. Medya,
kullandığı görsellerle ve metinlerindeki alt mesajlaria
kitlelerin bilincine doğrudan nüfuz etmekte ve onlari
kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmektedir.
Bu cümledeki altı çizili sözü anlamca karşılayabi-
lecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde var-
dır?
Det
A) O uzun ve derin bakış o kadar etkili oldu ki genç
adamın ta yüreğine kadar işledi.
B) Çoğunlukla hafta sonları, hava elverdiğinde, bura-
ya gelir; ailecek doyuncaya dek eğlenirdik.
C) Çok küçük şeyler bile mutlu hissetmeye yeter ama
bu küçük şeyleri kocaman dünyanın içinden bulup
çıkaramıyoruz.
D) Apartmandaki çocuk sayısı bazen o kadar artıyor-
du ki sesten bir şey anlaşılmıyordu.
E) İnsanın içi yanınca dışarıdaki kişi görmez çünkü
ateşin gölgesini göremezsiniz.
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Efsane Derleme
anla- Bilge lam- eleş- ben- iyor." iyi bir venin uon menin enen (dikkatleri üzerine çekmişli) Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi nin anlamı parantez () içinde verilen açıklamayla uyuşmaktadır? BON B) II 95m A) I E) V 8. Eleştirel teorilere göre medyanın kitleleri etkileme ko nusundaki gücü sınırsızdır. Kitleleri manipüle etme, kitleleri belirli bir görüş ve davranışın doğruluğuna inandırıp onları bu yönde bir tavır almaya ikna etme konusunda, yani bir bakıma toplum mühendisliği yap ma konusunda medyanın gücü sınırsızdır. Medya, kullandığı görsellerle ve metinlerindeki alt mesajlaria kitlelerin bilincine doğrudan nüfuz etmekte ve onlari kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmektedir. Bu cümledeki altı çizili sözü anlamca karşılayabi- lecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde var- dır? Det A) O uzun ve derin bakış o kadar etkili oldu ki genç adamın ta yüreğine kadar işledi. B) Çoğunlukla hafta sonları, hava elverdiğinde, bura- ya gelir; ailecek doyuncaya dek eğlenirdik. C) Çok küçük şeyler bile mutlu hissetmeye yeter ama bu küçük şeyleri kocaman dünyanın içinden bulup çıkaramıyoruz. D) Apartmandaki çocuk sayısı bazen o kadar artıyor- du ki sesten bir şey anlaşılmıyordu. E) İnsanın içi yanınca dışarıdaki kişi görmez çünkü ateşin gölgesini göremezsiniz. Diğer sayfaya geçiniz.
bin
3. Uygarlık tarihinin gelişiminde sanatın ve sanatçının önemi en
azından bilim adamlarının, büyük düşünürlerin, siyasetçilerin
6
önemi kadardı.
U
Bu cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) "Uygarlık" sözcüğü fiilden türemiş isimdir.
B "gelişiminde" sözcüğü hem yapım hem çekim ekini
almıştır.
C) "sanatın" söcüğünde iyelik eki vardır.
D) "büyük" sözcüğü fiil köklüdür.
E) "kadardı" sözcüğünde ek fiil vardır.
Lise Türkçe
Efsane Derleme
bin 3. Uygarlık tarihinin gelişiminde sanatın ve sanatçının önemi en azından bilim adamlarının, büyük düşünürlerin, siyasetçilerin 6 önemi kadardı. U Bu cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) "Uygarlık" sözcüğü fiilden türemiş isimdir. B "gelişiminde" sözcüğü hem yapım hem çekim ekini almıştır. C) "sanatın" söcüğünde iyelik eki vardır. D) "büyük" sözcüğü fiil köklüdür. E) "kadardı" sözcüğünde ek fiil vardır.
SERVETİFÜNUN VE
FECRÀTIŞI
5.
3. - 4. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız,
Şafak sökerken o yalnız, eski bir tekneciğin
Düğümlü, ekli, çürük ipleriyle uğraşarak
llerliyordu; deniz aynı şiddetiyle şırak
Şırak dövüp eziyor köhne teknenin şişkin
Siyah kaburgasını... Åh açlık, âh ümid"
0
3.
Bu dizelerden hareketle aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Pastoral şiir kapsamına girmektedir.
B) Ahenk unsurları ihmal edilmiştir
C Parça güzelliği benimsenmiştir.
D) Ideolojik bakış açısı belirgindir.
E Dizeler yan yana getirilip okunduğunda ortaya nesir
çıkmaktadır.
dır.
DO
es
4.
Dil ve içerik özelliklerine göre, bu dizelerin aşağıdaki
şairlerden hangisine ait olduğu söylenebilir?
A) Cenap Şahabettin
B) Tevfik Fikret
C) Süleyman Nazif
D) Ahmet Haşim
E) Yahya Kemal Beyatli
NO
Lise Türkçe
Efsane Derleme
SERVETİFÜNUN VE FECRÀTIŞI 5. 3. - 4. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız, Şafak sökerken o yalnız, eski bir tekneciğin Düğümlü, ekli, çürük ipleriyle uğraşarak llerliyordu; deniz aynı şiddetiyle şırak Şırak dövüp eziyor köhne teknenin şişkin Siyah kaburgasını... Åh açlık, âh ümid" 0 3. Bu dizelerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Pastoral şiir kapsamına girmektedir. B) Ahenk unsurları ihmal edilmiştir C Parça güzelliği benimsenmiştir. D) Ideolojik bakış açısı belirgindir. E Dizeler yan yana getirilip okunduğunda ortaya nesir çıkmaktadır. dır. DO es 4. Dil ve içerik özelliklerine göre, bu dizelerin aşağıdaki şairlerden hangisine ait olduğu söylenebilir? A) Cenap Şahabettin B) Tevfik Fikret C) Süleyman Nazif D) Ahmet Haşim E) Yahya Kemal Beyatli NO
2.
Türk edebiyatında Tzizimat'tan önce hikâye niteli-
ğinde eserler vardi Leyla ile Mecnun Taris le Zühre,
1
11
Hüsrev û Şirin gibi mesnevilez Arzu ile Kamber, Ke-
rem ile Asli gibi halk hikâyeleri: Danişmendnáme,
Battalname gibi destansytarihi hikâyeler...
Bu cümlede numaralanmış yerlerin hangisinde
bir bilgi yanlışı vardır?
A)
BII
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Efsane Derleme
2. Türk edebiyatında Tzizimat'tan önce hikâye niteli- ğinde eserler vardi Leyla ile Mecnun Taris le Zühre, 1 11 Hüsrev û Şirin gibi mesnevilez Arzu ile Kamber, Ke- rem ile Asli gibi halk hikâyeleri: Danişmendnáme, Battalname gibi destansytarihi hikâyeler... Bu cümlede numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) BII C) III D) IV E) V
met Mithat Efendi'nin
B) Şemsettin Sami'nin
Sami Paşazade Sezai'nin
D) Recaizade Mahmut Ekrem'in
E) Namık Kemal'in
2.
Türk edebiyatında Tanzimat'tan önce hikâye niteli-
ğinde eserler vardı: Leyla ile Mecnun, Tahir ile Zühre,
1
II
Hüsrev Ü Şirin gibi mesneviler; Arzu ile Kamber, Ke-
4.
rem ile Asli gibi halk hikâyeleri; Danişmendnâme,
IV
Battalnâme gibi destansı tarihî hikâyeler...
V
Bu cümlede numaralanmış yerlerin hangisinde
bir bilgi yanlışı vardır?
A)
B) II
C) III
D) IV
E) V
081
1
Lise Türkçe
Efsane Derleme
met Mithat Efendi'nin B) Şemsettin Sami'nin Sami Paşazade Sezai'nin D) Recaizade Mahmut Ekrem'in E) Namık Kemal'in 2. Türk edebiyatında Tanzimat'tan önce hikâye niteli- ğinde eserler vardı: Leyla ile Mecnun, Tahir ile Zühre, 1 II Hüsrev Ü Şirin gibi mesneviler; Arzu ile Kamber, Ke- 4. rem ile Asli gibi halk hikâyeleri; Danişmendnâme, IV Battalnâme gibi destansı tarihî hikâyeler... V Bu cümlede numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) B) II C) III D) IV E) V 081 1
1