Gezi Yazısı Soruları

nistr
li de
it
EV
11. Fuzuli
Su Kasidesi
II. Nedim
İstanbul Kasidesi
III. Nefi
Güneş Kasidesi
IV. Necati
Gül Kasidesi
V. Ahmet Paşa
Kerem Kasidesi
Numaralanmış şairlerden hangisi, karşısındaki ya-
pitla ilişkilendirilemez?
A) Y
B) II
mrkz YAYINLARI
2
CNII
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
nistr li de it EV 11. Fuzuli Su Kasidesi II. Nedim İstanbul Kasidesi III. Nefi Güneş Kasidesi IV. Necati Gül Kasidesi V. Ahmet Paşa Kerem Kasidesi Numaralanmış şairlerden hangisi, karşısındaki ya- pitla ilişkilendirilemez? A) Y B) II mrkz YAYINLARI 2 CNII D) IV E) V
4. Zati ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde bir
C
bilgi yanlışı vardır?
A) Yaşadığı dönemde üstat olarak kabul edilmiş, bir
çok şairin yetişmesinde etkili olmuştur.
B) Çok şiir yazan şairlerden biridir, birkaç divan oluştu
racak kadar gazel ve kaside yazmıştır.
C) 16. yüzyılın önemli şairlerinden biridir.
D) Şem ü Pervane, Ahmed ü Mahmut önemli mesnevi-
leridir.
E) Yazdığı hicviyelerle devrinin yöneticilerini ağır bir bi-
çimde eleştirmiştir.
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
4. Zati ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde bir C bilgi yanlışı vardır? A) Yaşadığı dönemde üstat olarak kabul edilmiş, bir çok şairin yetişmesinde etkili olmuştur. B) Çok şiir yazan şairlerden biridir, birkaç divan oluştu racak kadar gazel ve kaside yazmıştır. C) 16. yüzyılın önemli şairlerinden biridir. D) Şem ü Pervane, Ahmed ü Mahmut önemli mesnevi- leridir. E) Yazdığı hicviyelerle devrinin yöneticilerini ağır bir bi- çimde eleştirmiştir.
13. Selam verdim, rüşvet değildir deyü almadılar. Hüküm
gösterdim, faidesizdür deyü mültefit (iltifatli) bolmadı-
lar. Gerçi görünürde itaat eder gibi davrandılar ama
bütün sorduklarıma hâl diliyle karşılık verdiler.
Dedim: Ey arkadaşlar, bu ne fi'l-i hata ve çin-ebrudur
(bu ne yanlış iştir, bu ne buruşuk surattır?)
Dedim: - Benim maaş almamı uygun görmüşler ve bu-
nun için elime bir tekaüt beratı vermişler ki vakıf gelirle-
rinden her zaman pay alam ve padişaha gönül rahatlığı
ile dua kilam.
Dediler: - A miskin! Sana zulüm etmişler ve tereddüt
sermayesi vermişler ki daima faydasız mücadeleler
edesin ve gide gele uğursuz yüzler görüp uygunsuz
sözler işitesin.
Dedim: - Beratımın gereği niçin yerine getirilmez?
Bu parça aşağıdaki yapıtların hangisinden alınmış-
tır?
A) Şikâyetname
C) Beng ü Bade
B) Risaletü'n-Nushiye
D) Hüsrev ü Şirin
E) Minbername
13
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
13. Selam verdim, rüşvet değildir deyü almadılar. Hüküm gösterdim, faidesizdür deyü mültefit (iltifatli) bolmadı- lar. Gerçi görünürde itaat eder gibi davrandılar ama bütün sorduklarıma hâl diliyle karşılık verdiler. Dedim: Ey arkadaşlar, bu ne fi'l-i hata ve çin-ebrudur (bu ne yanlış iştir, bu ne buruşuk surattır?) Dedim: - Benim maaş almamı uygun görmüşler ve bu- nun için elime bir tekaüt beratı vermişler ki vakıf gelirle- rinden her zaman pay alam ve padişaha gönül rahatlığı ile dua kilam. Dediler: - A miskin! Sana zulüm etmişler ve tereddüt sermayesi vermişler ki daima faydasız mücadeleler edesin ve gide gele uğursuz yüzler görüp uygunsuz sözler işitesin. Dedim: - Beratımın gereği niçin yerine getirilmez? Bu parça aşağıdaki yapıtların hangisinden alınmış- tır? A) Şikâyetname C) Beng ü Bade B) Risaletü'n-Nushiye D) Hüsrev ü Şirin E) Minbername 13
-in
a
14) Eserde Yemen hükümdarının oğlu Süheyl ile Çin hü-
kümdarının kızı Nevbahar arasında geçen romantik bir
aşkın hikâyesi ele alınmıştır. Sanatçı eserinde kahra-
manların ağzından gazeller de söyletmiş ve eserine
bir canlılık getirmeye çalışmıştır. Bu gazellerin sayısı on
beşi bulmaktadır. Bunların on birini Süheyl, dördünü
de Nevbahar söylemiştir. Eserdeki gazellerin vezinleri
mesnevinin vezninden farklıdır.
Bu parçada sözü edilen eserin yazarı aşağıdakilerin
hangisinde verilmiştir?
A) Hoca Mesut
C) Şeyhi
B) Şeyhoğlu Mustafa
D) Ahmet Fakih
E) Şeyyad Hamza
1.33
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
-in a 14) Eserde Yemen hükümdarının oğlu Süheyl ile Çin hü- kümdarının kızı Nevbahar arasında geçen romantik bir aşkın hikâyesi ele alınmıştır. Sanatçı eserinde kahra- manların ağzından gazeller de söyletmiş ve eserine bir canlılık getirmeye çalışmıştır. Bu gazellerin sayısı on beşi bulmaktadır. Bunların on birini Süheyl, dördünü de Nevbahar söylemiştir. Eserdeki gazellerin vezinleri mesnevinin vezninden farklıdır. Bu parçada sözü edilen eserin yazarı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Hoca Mesut C) Şeyhi B) Şeyhoğlu Mustafa D) Ahmet Fakih E) Şeyyad Hamza 1.33
rinin genel
zin şaka ala
kafiye ve d
anlamdir
en oluşan
animi yuka
1. Diğer nazım şekillerinden farklı olarak 24 özel kalıbı
vardır.
II. Yalnız ikinci ve dördüncü dizeleri birbiriyle uyaklı iki
beyitlik nazım biçimidir.
III. Divan şiirinde roman ve öykünün yerini tutan bir na-
zim şeklidir.
IV. Divan edebiyatında bu türün ilk yazarı Naili-i Ka-
dim'dir.
Bu cümlelerde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir
bilgi verilmemiştir?
A) Kita
C) Rubai
B) Mesnevi
D) Şarkı
E) Tuyuğ
g
S
09,b
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
rinin genel zin şaka ala kafiye ve d anlamdir en oluşan animi yuka 1. Diğer nazım şekillerinden farklı olarak 24 özel kalıbı vardır. II. Yalnız ikinci ve dördüncü dizeleri birbiriyle uyaklı iki beyitlik nazım biçimidir. III. Divan şiirinde roman ve öykünün yerini tutan bir na- zim şeklidir. IV. Divan edebiyatında bu türün ilk yazarı Naili-i Ka- dim'dir. Bu cümlelerde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir bilgi verilmemiştir? A) Kita C) Rubai B) Mesnevi D) Şarkı E) Tuyuğ g S 09,b
anlışl
geçen
1718
C) III
10. Şadman olsun ki sultan ogli sultandur gelen
Bahr u berrün padişahı Al-i Osman'dur gelen
Nalb-i şer-i Muhammed zill-i Yezdan'dur gelen
Şark u garbi seyr iden hurşid-i rahşandur gelen
Alemün sahibkıranı Han Süleyman'dur gelen
A) Murabba
C) Muhammes
moke YAYINLARI
D) IV
Bu dizeler aşağıdaki nazım biçimlerinin hangisin-
den alınmıştır?
E) Tuyuğ
E) V
B) Şarkı
D) Rubai
Bu
dem
A)
14. K
le
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
anlışl geçen 1718 C) III 10. Şadman olsun ki sultan ogli sultandur gelen Bahr u berrün padişahı Al-i Osman'dur gelen Nalb-i şer-i Muhammed zill-i Yezdan'dur gelen Şark u garbi seyr iden hurşid-i rahşandur gelen Alemün sahibkıranı Han Süleyman'dur gelen A) Murabba C) Muhammes moke YAYINLARI D) IV Bu dizeler aşağıdaki nazım biçimlerinin hangisin- den alınmıştır? E) Tuyuğ E) V B) Şarkı D) Rubai Bu dem A) 14. K le
6. Aşağıdaki değerlendirmelerin hangisinde bir bilgi yan-
lışı vardır?
A) Tevarih-i Al-i Osman, Âşık Paşazade tarafından kaleme
alınan, Osmanlı Devleti'nin tarihini kronolojik olarak an-
latan bir vakayi-namedir.
B) Fihi Ma Fih, "ne varsa içindedir" anlamına gelen,
Mevlânâ'nın sohbetlerinin derlenmesiyle oluşturulmuş
Farsça mensur bir eserdir.
C) Keşfü'z-Zünun, Kâtip Çelebi'nin yazdığı, Osmanlı âlim
ve şairlerin hayat hikâyelerini anlattığı biyografik bir
eserdir.
D) Garib-name, Âşık Paşa'nın Türklere tasavvufu ve der-
vişlik yolunu öğretmek amacıyla yazdığı, yaklaşık 12
bin beyitten oluşan, on bölümlük Türkçe bir mesnevi-
dir.
E) Hilye-i Hakanî, Hz. Muhammed'in çehresini, fizikî özel-
liklerini tasvir eden, adeta fotoğrafının yerini tutan,
onun özelliklerini ve faziletlerini anlatan mesnevi biçi-
miyle yazılmış bir hilyedir.
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
6. Aşağıdaki değerlendirmelerin hangisinde bir bilgi yan- lışı vardır? A) Tevarih-i Al-i Osman, Âşık Paşazade tarafından kaleme alınan, Osmanlı Devleti'nin tarihini kronolojik olarak an- latan bir vakayi-namedir. B) Fihi Ma Fih, "ne varsa içindedir" anlamına gelen, Mevlânâ'nın sohbetlerinin derlenmesiyle oluşturulmuş Farsça mensur bir eserdir. C) Keşfü'z-Zünun, Kâtip Çelebi'nin yazdığı, Osmanlı âlim ve şairlerin hayat hikâyelerini anlattığı biyografik bir eserdir. D) Garib-name, Âşık Paşa'nın Türklere tasavvufu ve der- vişlik yolunu öğretmek amacıyla yazdığı, yaklaşık 12 bin beyitten oluşan, on bölümlük Türkçe bir mesnevi- dir. E) Hilye-i Hakanî, Hz. Muhammed'in çehresini, fizikî özel- liklerini tasvir eden, adeta fotoğrafının yerini tutan, onun özelliklerini ve faziletlerini anlatan mesnevi biçi- miyle yazılmış bir hilyedir.
Palme Yayıncılık
5.
1. Onlardan hiçbiri, boşuna bekleme, bu konuya sıcak bak-
mayacaktır. (Tamlanan seçme ilgisi kurduğundan "-den"
ekinin kullanılması anlatımı bozmuştur.)
II. Aramızda hiçbir şey kalmadı ki ondan nefret edeyim!
(Sifat tamlamasının tamlayanı da tamlananı da belgisiz
anlamlıdır.)
III. Parayı nereye koyduğunu cidden hatırlamıyor musun?
("Nereye" sözcüğü cümlenin soru anlamını taşımamakla
birlikte soru zamiridir.)
IV. Onun bunun lafıyla nereye kadar devam edebilirsin?
("Onun", "bunun" sözcükleri ikileme durumunda işaret za-
miridir.)
V. Onun gibi bir insanın eşine pek nadir rastlanır.
(Bir zamir ve bir ilgeç, sıfat görevinde kullanılmıştır.)
Numaralandırılmış cümlelerin sonundaki ayraçlarda ve-
rilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
Palme Yayıncılık 5. 1. Onlardan hiçbiri, boşuna bekleme, bu konuya sıcak bak- mayacaktır. (Tamlanan seçme ilgisi kurduğundan "-den" ekinin kullanılması anlatımı bozmuştur.) II. Aramızda hiçbir şey kalmadı ki ondan nefret edeyim! (Sifat tamlamasının tamlayanı da tamlananı da belgisiz anlamlıdır.) III. Parayı nereye koyduğunu cidden hatırlamıyor musun? ("Nereye" sözcüğü cümlenin soru anlamını taşımamakla birlikte soru zamiridir.) IV. Onun bunun lafıyla nereye kadar devam edebilirsin? ("Onun", "bunun" sözcükleri ikileme durumunda işaret za- miridir.) V. Onun gibi bir insanın eşine pek nadir rastlanır. (Bir zamir ve bir ilgeç, sıfat görevinde kullanılmıştır.) Numaralandırılmış cümlelerin sonundaki ayraçlarda ve- rilen bilgilerden hangisi doğru değildir? A) I B) II C) III D) IV E) V
CO
den h
O
7. Aşağıdaki dizelerden hangisi divan şiirinden alınmış
olamaz?
A) Nedim-i zar gibi der-heras olur âlem
Olunca dide-i mestin leb-a-leb-i aşup
B) Gümüş yelkenlerini yüksek savurarak
Bir gemi yelken açtı hayal iklimlerine
C) Mihrin nihan eyledi devran şafak değil
Benzer ki ateş-i sitemin iltihabı var
D) Tamam hüsnüne söz yok o afetin ama
Aceb serire-şinas-ı lisan-ı hâl midir
E) Cana gözüne hasret-i lalinle âşıkın
Keyfiyyet-i şarap kızıl kan olup gelir
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
CO den h O 7. Aşağıdaki dizelerden hangisi divan şiirinden alınmış olamaz? A) Nedim-i zar gibi der-heras olur âlem Olunca dide-i mestin leb-a-leb-i aşup B) Gümüş yelkenlerini yüksek savurarak Bir gemi yelken açtı hayal iklimlerine C) Mihrin nihan eyledi devran şafak değil Benzer ki ateş-i sitemin iltihabı var D) Tamam hüsnüne söz yok o afetin ama Aceb serire-şinas-ı lisan-ı hâl midir E) Cana gözüne hasret-i lalinle âşıkın Keyfiyyet-i şarap kızıl kan olup gelir
ürünü olan
eren şiirle
gü almak
fendi gib
ta babas
ankeş Al
simlering
-----, ad
ibi deği
tirmiştir.
DIVAN
ağıdaki
1.
Mantıku't-Tayr, Gülşehri'nin Feriduddin Attar'ın aynı isim-
Re
11
deki eserini esas alarak oluşturduğu, vahdet-i vücud inan-
cını işleyen alegorik bir mesnevidir. Otuz kuşun Hüdhüd'ün
IV
kılavuzluğunda Simurg'u arayıp bulmaları anlatılır. Eser
Felek-name olarak da anılır.
V
Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi
yanlışlığı yapılmıştır?
AM
Bll.
C) III.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
ürünü olan eren şiirle gü almak fendi gib ta babas ankeş Al simlering -----, ad ibi deği tirmiştir. DIVAN ağıdaki 1. Mantıku't-Tayr, Gülşehri'nin Feriduddin Attar'ın aynı isim- Re 11 deki eserini esas alarak oluşturduğu, vahdet-i vücud inan- cını işleyen alegorik bir mesnevidir. Otuz kuşun Hüdhüd'ün IV kılavuzluğunda Simurg'u arayıp bulmaları anlatılır. Eser Felek-name olarak da anılır. V Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır? AM Bll. C) III. D) IV. E) V.
4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yükleminin yerine
göre diğerlerinden farklıdır?
A) Özlemek bende, onun dostluğunun büyüklüğüne bağlı
bir duygu değildi.
B) Uzak düştüğümüzde, uzak olanı yakınlaştırmak üzeri-
neydi tüm çabamız.
C) Altından geçtiğimiz iğdeler yine çiçeklendi.
D) Ah bu nisan yağmurları, hüznünü kaybetmiş çocuklar
gibi şaşkındır.
E) Sen bir basma entarisin ki gittiğin her yer, eteklerinde
çiçekleniyor.
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yükleminin yerine göre diğerlerinden farklıdır? A) Özlemek bende, onun dostluğunun büyüklüğüne bağlı bir duygu değildi. B) Uzak düştüğümüzde, uzak olanı yakınlaştırmak üzeri- neydi tüm çabamız. C) Altından geçtiğimiz iğdeler yine çiçeklendi. D) Ah bu nisan yağmurları, hüznünü kaybetmiş çocuklar gibi şaşkındır. E) Sen bir basma entarisin ki gittiğin her yer, eteklerinde çiçekleniyor.
>BENIM HOCAM
(1) Günümüzde özellikle probiyotik, prebiyotik ve fonksiyonel
gıda ürünlerine talep giderek artmaktadır. (II) Kefir geleneksel
olarak sütün kefir taneleri ile fermente edilmesiyle endüstriyel
üretimde tanelerden elde edilen veya izole edilen mikroor-
ganizmaların strarter kültür olarak kullanılmasıyla üretilen
fermente bir süt ürünüdür. (III) Kökeni Kuzey Kafkaslar olan
kefir, yöre halkının tesadüfi bir şekilde bulduğu bir üründür ve
keçi sütünden ya da inek sütünden üretilir. (IV) Kefirin önemi,
1920'li yıllarda Rus bilim insanlarının gayretiyle anlaşılmıştır.
(V) Daha sonra dünyanın birçok noktasına dağılmıştır kefir.
Bu parçadaki numaralanmış cümleler için aşağıdakiler-
den hangisi yanlıştır?
LA 1. cümle yapıca birleşiktir.
(B) II. cümle sıralı yapıdadır.
III. cümle bağlı yapıya sahiptir.
TYT-TÜRKÇE Soru Bank
DIV. cümle basit yapılıdır.
V. cümle devriktir.
Acağıdakilerden hangisi vanısına göre hasit söz dizimi.
10. (1
11
le
O
Z
h
B
le
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
>BENIM HOCAM (1) Günümüzde özellikle probiyotik, prebiyotik ve fonksiyonel gıda ürünlerine talep giderek artmaktadır. (II) Kefir geleneksel olarak sütün kefir taneleri ile fermente edilmesiyle endüstriyel üretimde tanelerden elde edilen veya izole edilen mikroor- ganizmaların strarter kültür olarak kullanılmasıyla üretilen fermente bir süt ürünüdür. (III) Kökeni Kuzey Kafkaslar olan kefir, yöre halkının tesadüfi bir şekilde bulduğu bir üründür ve keçi sütünden ya da inek sütünden üretilir. (IV) Kefirin önemi, 1920'li yıllarda Rus bilim insanlarının gayretiyle anlaşılmıştır. (V) Daha sonra dünyanın birçok noktasına dağılmıştır kefir. Bu parçadaki numaralanmış cümleler için aşağıdakiler- den hangisi yanlıştır? LA 1. cümle yapıca birleşiktir. (B) II. cümle sıralı yapıdadır. III. cümle bağlı yapıya sahiptir. TYT-TÜRKÇE Soru Bank DIV. cümle basit yapılıdır. V. cümle devriktir. Acağıdakilerden hangisi vanısına göre hasit söz dizimi. 10. (1 11 le O Z h B le
esif
2
B
ve sınırlayan
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen cevap
zarf değildir?
A) - Askere ne zaman gideceksiniz?
Haziranda.
B) Yeni taşındığınız ev nasıl?
Güzel.
C) - Ellerin niçin titriyor böyle?
- Heyecandan.
D)
- Onun verdiği cevabı nasıl buldun?
- Zekice.
İstanbul'da ne kadar kaldınız?
Uzun bir süre.
JIK
10
"bir daha
zarfı ol
"daha kelimesi k
³k anla
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
esif 2 B ve sınırlayan Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen cevap zarf değildir? A) - Askere ne zaman gideceksiniz? Haziranda. B) Yeni taşındığınız ev nasıl? Güzel. C) - Ellerin niçin titriyor böyle? - Heyecandan. D) - Onun verdiği cevabı nasıl buldun? - Zekice. İstanbul'da ne kadar kaldınız? Uzun bir süre. JIK 10 "bir daha zarfı ol "daha kelimesi k ³k anla
O
6. 1. Konuların anlatımında nesnel bir tutum sergilenir.
II. Anlatmaya bağlı metin türleri arasında yer alır.
III. Yazının sonunda, yararlanılan eserler liste hâlinde göste-
rilir.
IV. Bilimsel bir tezi savunmak amacıyla alanında uzman kişi-
lerce yazılır.
V. Alıntı yapma, örneklere yer verme, sayısal verilerden ya-
rarlanma gibi tekniklere başvurulur.
Makale ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri söylene-
mez?
A) I ve II
B) Yalnız II
D) Yalnız IV
E) IV ve V
III ve IV
1
ölçül
8.
1
2023/3/23 17:26
(1) G
Ço
ko:
E
di
d
d
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
O 6. 1. Konuların anlatımında nesnel bir tutum sergilenir. II. Anlatmaya bağlı metin türleri arasında yer alır. III. Yazının sonunda, yararlanılan eserler liste hâlinde göste- rilir. IV. Bilimsel bir tezi savunmak amacıyla alanında uzman kişi- lerce yazılır. V. Alıntı yapma, örneklere yer verme, sayısal verilerden ya- rarlanma gibi tekniklere başvurulur. Makale ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri söylene- mez? A) I ve II B) Yalnız II D) Yalnız IV E) IV ve V III ve IV 1 ölçül 8. 1 2023/3/23 17:26 (1) G Ço ko: E di d d
Gornal.
SOR
DENEME - 18
8. Uzungöl, dağların arasına gizlenmiş bir düş bahçesi âdeta.
11
Yeşilin binbir tonu, rengârenk çiçekler, yayla serinliği... Ya-
W
pılar henüz çoğalmadan yolunuzu Uzungöl'e düşürün.
Bu parçadaki numaralanmış sözcükler ve işlevleriyle
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)1. sözcük yapım eki almış çekimli bir eylemdir.
-B)11. sözcük basit yapılı bir sıfattır.
CHI. sözcük sadece yapım eki almış bir isimdir.
DV. sözcük fillimsiyi niteleyen bir sıfattır.
ETV sözcük emir kipiyle çekimlenmiş türemiş yapılı bir ey-
Temdir.
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
Gornal. SOR DENEME - 18 8. Uzungöl, dağların arasına gizlenmiş bir düş bahçesi âdeta. 11 Yeşilin binbir tonu, rengârenk çiçekler, yayla serinliği... Ya- W pılar henüz çoğalmadan yolunuzu Uzungöl'e düşürün. Bu parçadaki numaralanmış sözcükler ve işlevleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A)1. sözcük yapım eki almış çekimli bir eylemdir. -B)11. sözcük basit yapılı bir sıfattır. CHI. sözcük sadece yapım eki almış bir isimdir. DV. sözcük fillimsiyi niteleyen bir sıfattır. ETV sözcük emir kipiyle çekimlenmiş türemiş yapılı bir ey- Temdir.
,
İSTEK Yayınları
1-
er
gi
ak-
cul-
eya
dan farksızdı.
5
Siz
12 (1) "Savaş ve Barış'ı yeniden okuyorum, üçüncü oku-
yuşumdur bu. (II) Konuyu biliyorum, kişileri tanıyorum
ama bu durum merakımı hiç azaltmıyor. (III) Daha çok,
yapının nasıl kurulduğuyla ilgileniyorum. (IV) Tolstoy
hiç acele etmiyor; kişilerini çocukluklarından, ilk genç-
liklerinden başlayarak içimize sindire sindire ortaya çı-
karıyor. (V) Hangi romanı tam olarak özümleyebilmi-
şizdir ki böylesine taze kalmış başyapıtlardan her oku-
yuşta yeni bir tat alır, yeni bir şeyler öğreniriz.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşa-
ğıdakilerden hangisi yanlıştır?
cümlede, ek fiil alarak yüklem olmuş bir fiilimsi
vardır.
B) I cümlede, gövdeden türemiş sözcük vardır.
III. cümlede, fiilimsiyle oluşmuş yan cümle vardır.
DV. cümle, öznesi ortak sıralı bir cümledir.
E) V. cümlede, isim tamlaması vardır.
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Gezi Yazısı
, İSTEK Yayınları 1- er gi ak- cul- eya dan farksızdı. 5 Siz 12 (1) "Savaş ve Barış'ı yeniden okuyorum, üçüncü oku- yuşumdur bu. (II) Konuyu biliyorum, kişileri tanıyorum ama bu durum merakımı hiç azaltmıyor. (III) Daha çok, yapının nasıl kurulduğuyla ilgileniyorum. (IV) Tolstoy hiç acele etmiyor; kişilerini çocukluklarından, ilk genç- liklerinden başlayarak içimize sindire sindire ortaya çı- karıyor. (V) Hangi romanı tam olarak özümleyebilmi- şizdir ki böylesine taze kalmış başyapıtlardan her oku- yuşta yeni bir tat alır, yeni bir şeyler öğreniriz. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşa- ğıdakilerden hangisi yanlıştır? cümlede, ek fiil alarak yüklem olmuş bir fiilimsi vardır. B) I cümlede, gövdeden türemiş sözcük vardır. III. cümlede, fiilimsiyle oluşmuş yan cümle vardır. DV. cümle, öznesi ortak sıralı bir cümledir. E) V. cümlede, isim tamlaması vardır. Diğer sayfaya geçiniz.