Milli Edebiyat Dönemi Şiiri Özellikleri ve Şairleri Soruları

7. Millî Edebiyat Dönemi tiyatrosu ile ilgili aşağıda-
pds kilerin hangisinde verilen bilgi yanlıştır?
late A) Yazılan oyunlarda konuşma diline uygun sade,
anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
B) Komedi türündeki oyunlarda geleneksel tiyatro-
nun niteliklerinin etkileri vardır.
C) Oyunlar, sahne tekniği yönünden oldukça başa-
rilielir.
D) Dârülbedayi'nin kurulması tiyatronun gelişmesi-
ne katkı sağlamıştır.
E) Hem manzum hem de düzyazı biçiminde oyun-
lar yazılmıştır.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri Özellikleri ve Şairleri
7. Millî Edebiyat Dönemi tiyatrosu ile ilgili aşağıda- pds kilerin hangisinde verilen bilgi yanlıştır? late A) Yazılan oyunlarda konuşma diline uygun sade, anlaşılır bir dil kullanılmıştır. B) Komedi türündeki oyunlarda geleneksel tiyatro- nun niteliklerinin etkileri vardır. C) Oyunlar, sahne tekniği yönünden oldukça başa- rilielir. D) Dârülbedayi'nin kurulması tiyatronun gelişmesi- ne katkı sağlamıştır. E) Hem manzum hem de düzyazı biçiminde oyun- lar yazılmıştır.
22. 16 Mart 1950'de yayımlanan Hisar dergisinin ve Hisarcılar
topluluğunun kurucularındandır. Geleneğe bağlı bir sanat-
çı olarak bilinen----, 26 Mart 1966'da Ankara Radyosunda
yayımlanan radyoda Hisar Saati programının sunucu üye-
leri arasında yer almaktadır. Güneş Renginde Kadehler,
Gerçek Hayali Aştı, Bir Yeni Dünya Kurmuşum gibi çeşitli
şiir örnekleri veren sanatçı; anı türünde de Hatıraların Işı-
ğında adlı yapıtı ile ünlüdür.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılar-
dan hangisi getirilmelidir?
(A) Mehmet Çınarlı
C) Gültekin Samanoğlu
B) Munis Faik Ozansoy
D) İlhan Geçer
E) Yavuz Bülent Bakiler
25.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri Özellikleri ve Şairleri
22. 16 Mart 1950'de yayımlanan Hisar dergisinin ve Hisarcılar topluluğunun kurucularındandır. Geleneğe bağlı bir sanat- çı olarak bilinen----, 26 Mart 1966'da Ankara Radyosunda yayımlanan radyoda Hisar Saati programının sunucu üye- leri arasında yer almaktadır. Güneş Renginde Kadehler, Gerçek Hayali Aştı, Bir Yeni Dünya Kurmuşum gibi çeşitli şiir örnekleri veren sanatçı; anı türünde de Hatıraların Işı- ğında adlı yapıtı ile ünlüdür. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılar- dan hangisi getirilmelidir? (A) Mehmet Çınarlı C) Gültekin Samanoğlu B) Munis Faik Ozansoy D) İlhan Geçer E) Yavuz Bülent Bakiler 25.
1-
1,
20. Türkçülük akımının önde gelen temsilcilerinden olan Tatar
asıllı Türk sanatçı, yazarlığının yanı sıra siyasetle de uğ-
raşmıştır. Türkçülük fikrini yaymak için 1905 yılında Rus-
ya'ya gitmiş; ardından Kazan Bölgesi'nde tarih, coğrafya
ve Türk edebiyatı gibi dersler vermiştir. Tarih araştırma-
larında önemli katkılarda bulunan sanatçı, bir Türk Tarih
Kongresi'nde sunduğu tebliğde "Tarih soyut bir ilim değil-
dir, tarih hayat içindir. Tarih; milletlerin, kavimlerin varlıkla-
rini korumak, kuvvetlerini ortaya çıkarmak içindir." diyerek
dikkat çekmiştir. Mevkufiyet Hatıraları, Üç Tarz-ı Siyaset
önemli yapıtları arasında yer almaktadır.
Bu parçada hayatı hakkında bilgi verilen sanatçı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
K Aka Gündüz
B) Ebubekir Hazım Tepeyran
Yusuf Akçura
Rıza Tevfik Bölükbaşı
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Dia
goginiz
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri Özellikleri ve Şairleri
1- 1, 20. Türkçülük akımının önde gelen temsilcilerinden olan Tatar asıllı Türk sanatçı, yazarlığının yanı sıra siyasetle de uğ- raşmıştır. Türkçülük fikrini yaymak için 1905 yılında Rus- ya'ya gitmiş; ardından Kazan Bölgesi'nde tarih, coğrafya ve Türk edebiyatı gibi dersler vermiştir. Tarih araştırma- larında önemli katkılarda bulunan sanatçı, bir Türk Tarih Kongresi'nde sunduğu tebliğde "Tarih soyut bir ilim değil- dir, tarih hayat içindir. Tarih; milletlerin, kavimlerin varlıkla- rini korumak, kuvvetlerini ortaya çıkarmak içindir." diyerek dikkat çekmiştir. Mevkufiyet Hatıraları, Üç Tarz-ı Siyaset önemli yapıtları arasında yer almaktadır. Bu parçada hayatı hakkında bilgi verilen sanatçı aşa- ğıdakilerden hangisidir? K Aka Gündüz B) Ebubekir Hazım Tepeyran Yusuf Akçura Rıza Tevfik Bölükbaşı Yakup Kadri Karaosmanoğlu Dia goginiz
(
Memet Akif Ersoy
16. Milli Edebiyat Dönemi'nde, sanatçıların dil ve sanat anlayışla-
rındaki farklılıklara göre üç ayn şiir yöneliminden söz edilebilir.
Sade dil ve hece ölçüsüyle şiir yazan ----, saf (öz) şiiri temsil
eden-ve----, aruz ölçüsüyle yazdığı manzumeleriyle
halkın yaşayış tarzı ve değerlerini yansıtan ---- bu şiir yönelim-
lerinin temsilcileridir.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada boş bırakılan yerlerden
birine getirilemez?
AY Ahmet Haşim
C) Nâzım Hikmet
E) Ziya Gökalp
BY Mehmet Akif Ersoy
D) Yahya Kemal Beyatlı
B Hayacad
D) Zemzeme
1
19. Bu dönemde eser veren samal ajal konu
lardan uzak durmuşadt Eserlerce recamas
gerçekerden kapp na po an psikolojisini sim-
geleyen durumlar arka Spada halkum olan
kanamsangin nedeni da sosyal kopulary
kilendirilebili
it edilen dinen edebiyatryla ilgili aşağıdaki
21. Konusunu tarihten ala
nemeçlerini işleyerek
bireyin yaşadığı değiş
dönemi, çok partili ha
siyasi ortamı gibi far
reyin iç dünyasından
tarih felsefesinin ipu
Bu parçada sözü e
A) Mehmet Rauf
C) Fakir Baykurt
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri Özellikleri ve Şairleri
( Memet Akif Ersoy 16. Milli Edebiyat Dönemi'nde, sanatçıların dil ve sanat anlayışla- rındaki farklılıklara göre üç ayn şiir yöneliminden söz edilebilir. Sade dil ve hece ölçüsüyle şiir yazan ----, saf (öz) şiiri temsil eden-ve----, aruz ölçüsüyle yazdığı manzumeleriyle halkın yaşayış tarzı ve değerlerini yansıtan ---- bu şiir yönelim- lerinin temsilcileridir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada boş bırakılan yerlerden birine getirilemez? AY Ahmet Haşim C) Nâzım Hikmet E) Ziya Gökalp BY Mehmet Akif Ersoy D) Yahya Kemal Beyatlı B Hayacad D) Zemzeme 1 19. Bu dönemde eser veren samal ajal konu lardan uzak durmuşadt Eserlerce recamas gerçekerden kapp na po an psikolojisini sim- geleyen durumlar arka Spada halkum olan kanamsangin nedeni da sosyal kopulary kilendirilebili it edilen dinen edebiyatryla ilgili aşağıdaki 21. Konusunu tarihten ala nemeçlerini işleyerek bireyin yaşadığı değiş dönemi, çok partili ha siyasi ortamı gibi far reyin iç dünyasından tarih felsefesinin ipu Bu parçada sözü e A) Mehmet Rauf C) Fakir Baykurt
16. Git evladım yıllarca ben oğulsuz kalayım
Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım
Hadi yavrum hadi git ya gazi ol ya şehit
Hadi yavrum kendine sen de yiğit er dedir
Büyüdüğün gaziler ocağına can getir
O cenkleri kazan ki senin büyük Türk adın
Yedi iklim dört bucak içersine ün salsın
Beş yüz yıllık ecdadın kabirlerde titreyen
Kemikleri öç alsın
Mehmet Emin Yurdakul'un bir şiirinden alınan bu
dizelerden yola çıkılarak şairin şiir anlayışı ile il-
gili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Sade ve anlaşılır bir dili olduğuna
B) İçerik olarak Millî Edebiyat akımının ilkelerine uy-
duğuna
C) Türklük bilinci ve vatan sevgisini işlediğine
D) Şiirlerinde halk edebiyatı nazım biçimlerini kullan-
diğına
E) Bireysel konu ve temaları işlemediğine
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri Özellikleri ve Şairleri
16. Git evladım yıllarca ben oğulsuz kalayım Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım Hadi yavrum hadi git ya gazi ol ya şehit Hadi yavrum kendine sen de yiğit er dedir Büyüdüğün gaziler ocağına can getir O cenkleri kazan ki senin büyük Türk adın Yedi iklim dört bucak içersine ün salsın Beş yüz yıllık ecdadın kabirlerde titreyen Kemikleri öç alsın Mehmet Emin Yurdakul'un bir şiirinden alınan bu dizelerden yola çıkılarak şairin şiir anlayışı ile il- gili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Sade ve anlaşılır bir dili olduğuna B) İçerik olarak Millî Edebiyat akımının ilkelerine uy- duğuna C) Türklük bilinci ve vatan sevgisini işlediğine D) Şiirlerinde halk edebiyatı nazım biçimlerini kullan- diğına E) Bireysel konu ve temaları işlemediğine
E)
10. Aruz sizin olsun hece bizimdir,
Halkın söylediği Türkçe bizimdir.
Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim
Inan ki her ne demişsem görüp de söylemişim
III. Türkçe ağzımda anamın ak sütü gibidir.
IV. Ben bir Türk'üm; dinim, cinsim uludur
Aşağıdaki sanatçıların hangisi öncülde verilen sözlerden
birinin sahibi değildir?
A) Mehmet Emin Yurdakul
B) Ali Canip Yöntem
C) Yahya Kemal Beyatlı
D) Ziya Gökalp
E) Mehmet Akif Ersoy
11. Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan
2.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri Özellikleri ve Şairleri
E) 10. Aruz sizin olsun hece bizimdir, Halkın söylediği Türkçe bizimdir. Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim Inan ki her ne demişsem görüp de söylemişim III. Türkçe ağzımda anamın ak sütü gibidir. IV. Ben bir Türk'üm; dinim, cinsim uludur Aşağıdaki sanatçıların hangisi öncülde verilen sözlerden birinin sahibi değildir? A) Mehmet Emin Yurdakul B) Ali Canip Yöntem C) Yahya Kemal Beyatlı D) Ziya Gökalp E) Mehmet Akif Ersoy 11. Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan 2.
TEST 35
1. Aşağıdaki şiir parçalarından hangisi Ziya Gökalp'a ait
değildir?
A) Herkesin gözünde vatan öz yurdu
Çitlerin yağısı, derenin kurdu
Yâd iller, Türan'da hanliklar kurdu
Türan'dan yadları koğan nerede?
B) Her duvar, her kovukta şimdi niye
Bir büyük göz niyâz eder, ağlar
"Bitsin artık bu gizli şüphe!" diye
C) Türklüğe çalıştım sırf zevkim için
Ummadım bu işten asla mükâfat
Bu yüzden bin türlü felåket çektim
Hiçbir an esefle demedim: Heyhat!
Batı Etkisinc
D) Bir ülke ki çarşısında dönen bütün sermaye
Sanatına yol gösteren ilimle fen Türk'ündür
Hirfetleri birbirini daim eder himâye
Tersaneler, fabrikalar, vapur, tren Türk'ündür
Ey Türkoğlu, işte senin orasıdır vatanın
E) Koş, Pilevne yine al bayrak taksın
Gece gündüz Tuna suyu kan aksin
Yaksın kahrın, bütün Balkan'ı yaksın
endemik-
3.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri Özellikleri ve Şairleri
TEST 35 1. Aşağıdaki şiir parçalarından hangisi Ziya Gökalp'a ait değildir? A) Herkesin gözünde vatan öz yurdu Çitlerin yağısı, derenin kurdu Yâd iller, Türan'da hanliklar kurdu Türan'dan yadları koğan nerede? B) Her duvar, her kovukta şimdi niye Bir büyük göz niyâz eder, ağlar "Bitsin artık bu gizli şüphe!" diye C) Türklüğe çalıştım sırf zevkim için Ummadım bu işten asla mükâfat Bu yüzden bin türlü felåket çektim Hiçbir an esefle demedim: Heyhat! Batı Etkisinc D) Bir ülke ki çarşısında dönen bütün sermaye Sanatına yol gösteren ilimle fen Türk'ündür Hirfetleri birbirini daim eder himâye Tersaneler, fabrikalar, vapur, tren Türk'ündür Ey Türkoğlu, işte senin orasıdır vatanın E) Koş, Pilevne yine al bayrak taksın Gece gündüz Tuna suyu kan aksin Yaksın kahrın, bütün Balkan'ı yaksın endemik- 3.
ttik?
Beh
ayım-
etki-
çilikle
iği bir
wuftan
miştir.
stmo-
Y
sidir?
3
SUPARA
A
5. Aşağıdakilerden hangisi Garip sonrası yeniliği sürdüren
şairlerden biri değildir?
A) Fazıl Hüsnü Dağlarca
B) Behçet Necatigil
luyod mulqot ov hat inige
C) Cahit Külebi i lexoneri nsorialiex dont ev nstead
phile
e faxed
D) Sabahattin Kudret Aksal
E) Ataol Behramoğlu
Auneeni ficls sie ob
da sua (8
midibemacagsayo
stom00) of (68BY (0
20
#e8 nailon BY MEY
filblaigner nabrallisbideos planas
stoof ebiehs20
ysonA tabve dis
6. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi karışında verilen şaire al
değildir?
1900 lat temA (3
najlov nsho (@
A) Hazan Rüzgârları - Şükufe Nihal Başar
NO.B
B) Geceden Taşan Dertler - Halide Nusret Zorlutuna
C) Heykeltıraş - Fazıl Hüsnü Dağlarca
D) Güft ü Gu - İbrahim Alaaddin Gövsa
E) Yağmur Kaçağı - Attila İlhan
ense bisbigar
sormalcy
sda nismo svis
goon
riet
your
AngX
scho
eed ülbe livet ss
Sayfa
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri Özellikleri ve Şairleri
ttik? Beh ayım- etki- çilikle iği bir wuftan miştir. stmo- Y sidir? 3 SUPARA A 5. Aşağıdakilerden hangisi Garip sonrası yeniliği sürdüren şairlerden biri değildir? A) Fazıl Hüsnü Dağlarca B) Behçet Necatigil luyod mulqot ov hat inige C) Cahit Külebi i lexoneri nsorialiex dont ev nstead phile e faxed D) Sabahattin Kudret Aksal E) Ataol Behramoğlu Auneeni ficls sie ob da sua (8 midibemacagsayo stom00) of (68BY (0 20 #e8 nailon BY MEY filblaigner nabrallisbideos planas stoof ebiehs20 ysonA tabve dis 6. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi karışında verilen şaire al değildir? 1900 lat temA (3 najlov nsho (@ A) Hazan Rüzgârları - Şükufe Nihal Başar NO.B B) Geceden Taşan Dertler - Halide Nusret Zorlutuna C) Heykeltıraş - Fazıl Hüsnü Dağlarca D) Güft ü Gu - İbrahim Alaaddin Gövsa E) Yağmur Kaçağı - Attila İlhan ense bisbigar sormalcy sda nismo svis goon riet your AngX scho eed ülbe livet ss Sayfa
20. Damarlarımda yaşar şen-ü ihtişamiyle
Oğuz Han, işte budur gönlümü eden mülhem
Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan
Vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?
LAY
A) Ziya Gökalp tarafından kaleme alınmıştır.
B) İçerik olarak Millî Edebiyat'ı, biçim olarak divan edebiyatını
örneklemektedir.
C) Bütün Ural-Altay kavimlerinin birliğini savunan bir fikir sunul-
muştur.
D) Biçim özelliğinden yola çıkılarak aruz ölçüsüyle yazıldığı
söylenebilir.
E) Mesnevi nazım biçimiyle, ele alınan konu hikâyeleştirilmiş-
tir.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri Özellikleri ve Şairleri
20. Damarlarımda yaşar şen-ü ihtişamiyle Oğuz Han, işte budur gönlümü eden mülhem Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan Vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? LAY A) Ziya Gökalp tarafından kaleme alınmıştır. B) İçerik olarak Millî Edebiyat'ı, biçim olarak divan edebiyatını örneklemektedir. C) Bütün Ural-Altay kavimlerinin birliğini savunan bir fikir sunul- muştur. D) Biçim özelliğinden yola çıkılarak aruz ölçüsüyle yazıldığı söylenebilir. E) Mesnevi nazım biçimiyle, ele alınan konu hikâyeleştirilmiş- tir.
rin
et
§
Yanıt
16. Millî Edebiyat'ın şiir anlayışıyla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Şairler, toplumcu bir sanat anlayışını
benimsemişlerdir.
B) Şiirler tamamen halk edebiyatı nazım biçimleriyle
kaleme alınmıştır.
C) Servetifünun Dönemi'nde şiirler yazan Mehmet
Emin Yurdakul erken dönem örneklerini verirken
Ziya Gökalp, en önemli teşvikçisi olmuştur.
D) Şairler, süslü söyleyişlerden uzaklaşmışlar; yalın bir
dil kullanmışlardır.
E) Hece ölçüsüne ağırlık verilmiş, aruzla yazan kimi
yazarlar zamanla hece ölçüsünü kullanmaya
başlamıştır.
00
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri Özellikleri ve Şairleri
rin et § Yanıt 16. Millî Edebiyat'ın şiir anlayışıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Şairler, toplumcu bir sanat anlayışını benimsemişlerdir. B) Şiirler tamamen halk edebiyatı nazım biçimleriyle kaleme alınmıştır. C) Servetifünun Dönemi'nde şiirler yazan Mehmet Emin Yurdakul erken dönem örneklerini verirken Ziya Gökalp, en önemli teşvikçisi olmuştur. D) Şairler, süslü söyleyişlerden uzaklaşmışlar; yalın bir dil kullanmışlardır. E) Hece ölçüsüne ağırlık verilmiş, aruzla yazan kimi yazarlar zamanla hece ölçüsünü kullanmaya başlamıştır. 00
7. (1) 1911 yılında Selanik'te çıkarılan Genç Kalemler dergi-
siyle Millî Edebiyat Dönemi başlar. (II) Millî Edebiyat'ın en
büyük amacı dilde sadeleşmeyi gerçekleştirerek Türkçeyi
bilim ve sanat dili hâline getirmektir. (III) Bunun için sanat-
çılar, aynı dergide Yeni Lisan adlı makaleyi yayımlamış-
lardır. (IV) Sanatçılar toplumsal sorunları dile getirmeye
gayret etmişlerdir.(V) Bunun yanı sıra serbest ölçüyle
toplumcu şiirler kaleme almaya başlamışlardır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bil-
gi yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) II
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri Özellikleri ve Şairleri
7. (1) 1911 yılında Selanik'te çıkarılan Genç Kalemler dergi- siyle Millî Edebiyat Dönemi başlar. (II) Millî Edebiyat'ın en büyük amacı dilde sadeleşmeyi gerçekleştirerek Türkçeyi bilim ve sanat dili hâline getirmektir. (III) Bunun için sanat- çılar, aynı dergide Yeni Lisan adlı makaleyi yayımlamış- lardır. (IV) Sanatçılar toplumsal sorunları dile getirmeye gayret etmişlerdir.(V) Bunun yanı sıra serbest ölçüyle toplumcu şiirler kaleme almaya başlamışlardır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bil- gi yanlışı vardır? A) I B) II C) II D) IV E) V
7.
"Batı'nın bilim ve sanatı alınacak, bilimle erdem bir-
leştirilecektir. Erdemin kaynağı da dindir. Öyleyse
yapılacak iş, dinle bilimi uyuşturmak, birbirinden ayır-
mamaktır."
Aşağıdakilerin hangisi, Mehmet Akif Ersoy'un bu
görüşler doğrultusunda yazdığı bir şiirden alınmış-
tır?
A) Alınız ilmini garbin, alınız sanatını
Veriniz hem de mesainize on süratini
BHayır, hayal ile yoktur benim alışverişim
İnan ki her ne demişsem, görüp de söylemişim
Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin
Sönüyor göğsünün üstünde o aslan neferin
Yoktur elemimden şu sağır kubbede bir iz
İnler Safahat'ımdaki Hüsran bile sessiz
E) On dört asır evvel, yine böyle bir geceydi
Kumdan, ayın on dördü, bir öksüz çıkıverdi
ei:
Yayınl
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri Özellikleri ve Şairleri
7. "Batı'nın bilim ve sanatı alınacak, bilimle erdem bir- leştirilecektir. Erdemin kaynağı da dindir. Öyleyse yapılacak iş, dinle bilimi uyuşturmak, birbirinden ayır- mamaktır." Aşağıdakilerin hangisi, Mehmet Akif Ersoy'un bu görüşler doğrultusunda yazdığı bir şiirden alınmış- tır? A) Alınız ilmini garbin, alınız sanatını Veriniz hem de mesainize on süratini BHayır, hayal ile yoktur benim alışverişim İnan ki her ne demişsem, görüp de söylemişim Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin Sönüyor göğsünün üstünde o aslan neferin Yoktur elemimden şu sağır kubbede bir iz İnler Safahat'ımdaki Hüsran bile sessiz E) On dört asır evvel, yine böyle bir geceydi Kumdan, ayın on dördü, bir öksüz çıkıverdi ei: Yayınl
apıtlarında
tiri
im
UcDort
edebi
şındaki
va
a
alay
opedik
k daha
de bu
Paylaşım Yayınları
Deneme - 2
----
T.C. KİMLİK
ulusçu
Sanat adlı
18. II. Meşrutiyet sonrası şiirde birkaç eğilim bir arada
şairler, sade dille ve hece ölçüsüyle ulusal konuları öne
bulunur. Genç Kalemler dergisi çevresinde toplanan
çıkaran şiirler yazarlar. Bu dönemde Cenge Giderken
adlı şiirinde geçen "Ben bir Türk'üm; dinim, cinsim
uludur." dizesiyle hafızlarda yer eden -
duyarlığın gelişmesine katkı sağlar. Ziya Gökalp'in
yönlendirmesiyle hece ölçüsüne geçen
şiirinde bir memleket manifestosu ortaya koyar. Aynı
dönemde ----, aruz ölçüsünü kullanarak Hasta, Küfe,
Mahalle Kahvesi gibi manzumeler yazar. Şair bu
manzumelerde halkın dinî, milli değerleri ve yaşama
tarzı üzerinde durur. II. Meşrutiyet sonrası Fecriati
saf şiirin önemli bir
Topluluğu'nda yer alan
temsilcisidir. Şiirde anlam aramanın gereksiz olduğunu;
şiirin, sözden ziyade musikiye yakın olduğunu belirterek
şiirde sanatsallığı öne çıkarır.
Yahya Kemal Beyatlı
DY Faruk Nafiz Çamlıbel
Faruk
Mehmet Emin Yurdakul
----
ADI
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada boş bırakılan
yerlerden birine getirilemez? 1-1
A) Mehmet Akif Ersoy
By Ahmet Haşim
SOYADI
19. Aşağıdakilerden hangisi, Servetifünun
özelliklerinden biri değildir?
SALON
SALON
900
TYP
AVIN
AYT/Türk
Edebiyat
20. Mehm
-Mil
konu
Ayşe
Serl
E
Be
ror
La
SI
N
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri Özellikleri ve Şairleri
apıtlarında tiri im UcDort edebi şındaki va a alay opedik k daha de bu Paylaşım Yayınları Deneme - 2 ---- T.C. KİMLİK ulusçu Sanat adlı 18. II. Meşrutiyet sonrası şiirde birkaç eğilim bir arada şairler, sade dille ve hece ölçüsüyle ulusal konuları öne bulunur. Genç Kalemler dergisi çevresinde toplanan çıkaran şiirler yazarlar. Bu dönemde Cenge Giderken adlı şiirinde geçen "Ben bir Türk'üm; dinim, cinsim uludur." dizesiyle hafızlarda yer eden - duyarlığın gelişmesine katkı sağlar. Ziya Gökalp'in yönlendirmesiyle hece ölçüsüne geçen şiirinde bir memleket manifestosu ortaya koyar. Aynı dönemde ----, aruz ölçüsünü kullanarak Hasta, Küfe, Mahalle Kahvesi gibi manzumeler yazar. Şair bu manzumelerde halkın dinî, milli değerleri ve yaşama tarzı üzerinde durur. II. Meşrutiyet sonrası Fecriati saf şiirin önemli bir Topluluğu'nda yer alan temsilcisidir. Şiirde anlam aramanın gereksiz olduğunu; şiirin, sözden ziyade musikiye yakın olduğunu belirterek şiirde sanatsallığı öne çıkarır. Yahya Kemal Beyatlı DY Faruk Nafiz Çamlıbel Faruk Mehmet Emin Yurdakul ---- ADI Aşağıdakilerden hangisi bu parçada boş bırakılan yerlerden birine getirilemez? 1-1 A) Mehmet Akif Ersoy By Ahmet Haşim SOYADI 19. Aşağıdakilerden hangisi, Servetifünun özelliklerinden biri değildir? SALON SALON 900 TYP AVIN AYT/Türk Edebiyat 20. Mehm -Mil konu Ayşe Serl E Be ror La SI N
ni
9
UĞUR
19. Sanatsal kaygıların her türlü düşünceden önce geldiğini
savunan Necip Fazıl bir eleştirisinde şöyle der: Bütün
bir millete, o millete mensup olmayan duyuş tarzını ders
verir gibi belirli milli tezlerle aşılamaya çalışan ve millet
kavramıyla tek ilgisi yalnız "millet" kavramını kullanmak
He olan bir edebiyata millî denemez. Millî edebiyat; o mille-
tin ruhunu, duyuş tarzını ve şahsiyetini eserinde temsil
ve tahlil eden edebiyat demektir.
meand eveohoT using ev
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada Necip Fazıl'ın
eleştirdiği anlayışla eser veren sanatçılardan biri-
somelinitop leipneri nobiel
dir?
A) Sabahattin Ali
lloiblea U svis tilbH (A
B) Mehmet Emin Yurdakul millederle2 qane (8
C) Fazıl Hüsnü Dağlarcals
Y
jirlso niyszüH (D
tevlilivet (G
tiss nsmysl02 (3
D) Cahit Külebi
E) Bedri Rahmi Eyüboğlu
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri Özellikleri ve Şairleri
ni 9 UĞUR 19. Sanatsal kaygıların her türlü düşünceden önce geldiğini savunan Necip Fazıl bir eleştirisinde şöyle der: Bütün bir millete, o millete mensup olmayan duyuş tarzını ders verir gibi belirli milli tezlerle aşılamaya çalışan ve millet kavramıyla tek ilgisi yalnız "millet" kavramını kullanmak He olan bir edebiyata millî denemez. Millî edebiyat; o mille- tin ruhunu, duyuş tarzını ve şahsiyetini eserinde temsil ve tahlil eden edebiyat demektir. meand eveohoT using ev Aşağıdakilerden hangisi bu parçada Necip Fazıl'ın eleştirdiği anlayışla eser veren sanatçılardan biri- somelinitop leipneri nobiel dir? A) Sabahattin Ali lloiblea U svis tilbH (A B) Mehmet Emin Yurdakul millederle2 qane (8 C) Fazıl Hüsnü Dağlarcals Y jirlso niyszüH (D tevlilivet (G tiss nsmysl02 (3 D) Cahit Külebi E) Bedri Rahmi Eyüboğlu Diğer sayfaya geçiniz.
22.
Millî edebiyat akımından etkilenmiş ve aruzu bıra-
karak şiirlerinde heceyi kullanmaya başlamışlardır.
Şiirde sade ve özentisiz olmayı ve süsten uzak ol-
mayı tercih etmişlerdir. İlk şiirlerinde aruz veznini
kullanmışlar, daha sonra heceye geçmişlerdir. Şiir-
de memleket sevgisi, yurdun güzellikleri, kahraman-
lıklar ve yiğitlik gibi temaları işlemişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edi-
len edebî topluluğun sanatçıları arasında yer al-
maz?
A) Enis Behiç Koryürek
B) Yaşar Nabi Nayır
C) Faruk Nafiz Çamlıbel
Dor
DOrhan Seyfi Orhon
E) Halit Fahri Ozansoy
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri Özellikleri ve Şairleri
22. Millî edebiyat akımından etkilenmiş ve aruzu bıra- karak şiirlerinde heceyi kullanmaya başlamışlardır. Şiirde sade ve özentisiz olmayı ve süsten uzak ol- mayı tercih etmişlerdir. İlk şiirlerinde aruz veznini kullanmışlar, daha sonra heceye geçmişlerdir. Şiir- de memleket sevgisi, yurdun güzellikleri, kahraman- lıklar ve yiğitlik gibi temaları işlemişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edi- len edebî topluluğun sanatçıları arasında yer al- maz? A) Enis Behiç Koryürek B) Yaşar Nabi Nayır C) Faruk Nafiz Çamlıbel Dor DOrhan Seyfi Orhon E) Halit Fahri Ozansoy
1. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat zevk ve anlayı-
şına bağlı olan sanatçıların özelliklerinden değildir?
A Yabancı dillerin dil kuralları terk edilmiştir.
B) Yabancı sözcükler yerine mümkün olduğunda sözcük-
lerin Türkçe karşılıkları kullanılmıştır.
C) Anadolu milli-romantik denecek bir anlayışla şiire konu
edilmiştir.
D) Millî konulara yer verilmiştir, millî hisler ön plandadır.
E) Toplumsal hayatı çevreleyen konular, serbest şiir an-
layışıyla kaleme alınmıştır.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri Özellikleri ve Şairleri
1. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat zevk ve anlayı- şına bağlı olan sanatçıların özelliklerinden değildir? A Yabancı dillerin dil kuralları terk edilmiştir. B) Yabancı sözcükler yerine mümkün olduğunda sözcük- lerin Türkçe karşılıkları kullanılmıştır. C) Anadolu milli-romantik denecek bir anlayışla şiire konu edilmiştir. D) Millî konulara yer verilmiştir, millî hisler ön plandadır. E) Toplumsal hayatı çevreleyen konular, serbest şiir an- layışıyla kaleme alınmıştır.