Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Dünya Edebiyatı Romanı Özellikleri Soruları

cevaplayn
1. Aşağıdakilerden hangisi romantizmin özelliklerinden
değildir?
A) XIX. yüzyılın başından ortalarına kadar bütán Av-
rupa'da hâkim olan edebiyat akımıdır.
B) Eserlerde akıl ve sağduyuyu önemseyen edebiyat
akımıdır.
C) Eserlerde kötümserlik, hüzün ve melankoli ön plan-
dadır.
D) Yazar, okuyucuyu dilediği gibi yönlendirir; roman
kişilerine karşı tarafsız değildir.
E) Romantizmde yer alan tasvirler genellikle öznel ni-
teliktedir.
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatı Romanı Özellikleri
cevaplayn 1. Aşağıdakilerden hangisi romantizmin özelliklerinden değildir? A) XIX. yüzyılın başından ortalarına kadar bütán Av- rupa'da hâkim olan edebiyat akımıdır. B) Eserlerde akıl ve sağduyuyu önemseyen edebiyat akımıdır. C) Eserlerde kötümserlik, hüzün ve melankoli ön plan- dadır. D) Yazar, okuyucuyu dilediği gibi yönlendirir; roman kişilerine karşı tarafsız değildir. E) Romantizmde yer alan tasvirler genellikle öznel ni- teliktedir.
SORULAR
1. Aşağıdaki cümlelerin başına doğruysa (D), yanlışsa (Y) yazınız.
Cengiz Aytmatov romanlarında Kırgızlara ait efsane, destan, masal, hikaye ve türküleri kullanmıştır. ()
Postmodernizm, klasik roman anlayışına tepki olarak doğar. ( )
X
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatı Romanı Özellikleri
SORULAR 1. Aşağıdaki cümlelerin başına doğruysa (D), yanlışsa (Y) yazınız. Cengiz Aytmatov romanlarında Kırgızlara ait efsane, destan, masal, hikaye ve türküleri kullanmıştır. () Postmodernizm, klasik roman anlayışına tepki olarak doğar. ( ) X
an-
-ü-
IZ
n
Roman, tembellikle özdeşlemiş bir romandır. Başkah-
raman üzerinden dönem eleştirisi yapan bir romandır.
Tembel ve uyuşuk bir kişi olan İvan İlyiç, Rus soylula-
rını temsil eder. Romanın başından sonuna ivan İlyiç'in
hayat öyküsü anlatılır. İvan İlyiç'in hayalleri vardır ama
tembelliği bu hayallerini gerçekleştirmesine engel olur.
Olaylar en ince ayrıntısına kadar anlatılmaktadır. Bu ro-
mandaki detaylı anlatımlarda herkes kendinden bir şey-
briler bulacaktır. Eser, realizmin en detaylı örneklerinden
ebebiridir.
4.
hob apn
sino innshismisq.
12v 0130 tuz
Bu parçada söz edilen eser aşağıdakilerden hangisi-
dir?
-ulo
lapan
A) Suç ve Ceza
C) Sefille
leignet neba
istaba
E) Oblomov
B) Goriot Baba vee
D) Vadideki Zambak
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatı Romanı Özellikleri
an- -ü- IZ n Roman, tembellikle özdeşlemiş bir romandır. Başkah- raman üzerinden dönem eleştirisi yapan bir romandır. Tembel ve uyuşuk bir kişi olan İvan İlyiç, Rus soylula- rını temsil eder. Romanın başından sonuna ivan İlyiç'in hayat öyküsü anlatılır. İvan İlyiç'in hayalleri vardır ama tembelliği bu hayallerini gerçekleştirmesine engel olur. Olaylar en ince ayrıntısına kadar anlatılmaktadır. Bu ro- mandaki detaylı anlatımlarda herkes kendinden bir şey- briler bulacaktır. Eser, realizmin en detaylı örneklerinden ebebiridir. 4. hob apn sino innshismisq. 12v 0130 tuz Bu parçada söz edilen eser aşağıdakilerden hangisi- dir? -ulo lapan A) Suç ve Ceza C) Sefille leignet neba istaba E) Oblomov B) Goriot Baba vee D) Vadideki Zambak
3. Duygu, düşünce ve yaşam deneyimlerini şiirsel bir söyle-
yişle aktaran, günümüzdeki atasözlerinin ilk hâli şeklinde
divan edebiyatında "darbimesel" olarak
değerlendirilen
isimlendirilmiştir.
----
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) sagu
D) mani
B) sav
E) deyiş
C) koşuk
Yar
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatı Romanı Özellikleri
3. Duygu, düşünce ve yaşam deneyimlerini şiirsel bir söyle- yişle aktaran, günümüzdeki atasözlerinin ilk hâli şeklinde divan edebiyatında "darbimesel" olarak değerlendirilen isimlendirilmiştir. ---- Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) sagu D) mani B) sav E) deyiş C) koşuk Yar
14 Aşağıdakilerin hangisinde yapıt-sanatçı eşleştir-
mesi yanlıştır? bistempling ovembong soller
16 1969
A) Yüzbaşının Kızı - Puşkin
aginte id nig devidabe tem
B) Müfettiş - Gogol
C) Vanya Dayı - Çehovslevethe
un Lysboyaq ue
D Gazap Üzümleri - Ernest Hemingway old ob
E) Diriliş -Tolstoy
1(8
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatı Romanı Özellikleri
14 Aşağıdakilerin hangisinde yapıt-sanatçı eşleştir- mesi yanlıştır? bistempling ovembong soller 16 1969 A) Yüzbaşının Kızı - Puşkin aginte id nig devidabe tem B) Müfettiş - Gogol C) Vanya Dayı - Çehovslevethe un Lysboyaq ue D Gazap Üzümleri - Ernest Hemingway old ob E) Diriliş -Tolstoy 1(8
rinden
Türk Dili ve Edebiyatı
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi modernist ro-
manın Batı edebiyatındaki temsilcilerinden değil-
dir?
A) James Joyce
B) Franz Kafka
C) Virginia Woolf
D) Robert Musil
E) Gustave Flaubert
1.TEST
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatı Romanı Özellikleri
rinden Türk Dili ve Edebiyatı Aşağıdaki seçeneklerden hangisi modernist ro- manın Batı edebiyatındaki temsilcilerinden değil- dir? A) James Joyce B) Franz Kafka C) Virginia Woolf D) Robert Musil E) Gustave Flaubert 1.TEST
(0)
4. Efsane türü ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Dünyanın yaratılışını, tabiat varlıklarının mey-
dana gelişini, kıyamet gününü anlatan efsaneler
de efsane türleri arasındadır.
B) Her ne kadar olağanüstü özellikler içerse de efsa-
nelerin bir ölçüde de olsa inandırıcılık özelliği var-
dır.
orainateab nü108
C) Efsanelerin konuları bir kişiye, bir olaya ya da bir
yere dayandırılmayıp genel meseleler üzerinden
T
oluşturulur.
DV
D) Efsaneler; kısa, yalın bir anlatımla ağızdan ağıza
yayılan anonim halk anlatılarındandır.
E) Efsanelerin kalıplaşmış belli şekil ve üslup özel-
likleri yoktur.
sbrist
ance neb
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatı Romanı Özellikleri
(0) 4. Efsane türü ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Dünyanın yaratılışını, tabiat varlıklarının mey- dana gelişini, kıyamet gününü anlatan efsaneler de efsane türleri arasındadır. B) Her ne kadar olağanüstü özellikler içerse de efsa- nelerin bir ölçüde de olsa inandırıcılık özelliği var- dır. orainateab nü108 C) Efsanelerin konuları bir kişiye, bir olaya ya da bir yere dayandırılmayıp genel meseleler üzerinden T oluşturulur. DV D) Efsaneler; kısa, yalın bir anlatımla ağızdan ağıza yayılan anonim halk anlatılarındandır. E) Efsanelerin kalıplaşmış belli şekil ve üslup özel- likleri yoktur. sbrist ance neb
E
Si
At
vak
AYT/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
14.
FERDA
-Bugünün gençlerine -
Ferda senin; senin bu teceddüd, bu inkılâb...
Her şey senin değil mi ki zâten?.. Sen, ey şebâb,
Ey çehre-i behic-i ümid, işte ma'kesin
Karşında: Bir semâ-yi seher, sâf ü bî-sehåb,
Âğuş-i lerzedârı açık, bekliyor, şitâb!
Ey fecr-i hande-zâd-ı hayât, işte herkesin
Enzârı sende; sen ki hayâtın ümidisin,
Alnında bir sitâre-i nev, yok, bir âftâb,
Sönsün müebbeden.
Sönsün müebbeden o cehennem; senin bugün
Cennet kadar güzel vatanın var, şu gördüğün
Zümrüt bakışlı, inci şetaretli kızcağız
Kimdir bilir misin? Vatanın... Şimdi saygısız
Bir göz bu nazlı çehreye - Allah esirgesin-
Kem bir nazarla baksa tahammül eder misin?
İster misin, şu ak sakalın pâk ü muhteşem
Pîşâni-i vakaarina, bir kirli el demem,
Hattâ yabancı bir el uzansın? Şu makberi,
Razı olur musun, taşa tutsun şu serseri?
Elbet hayır; o makber, o pîşâni-i vakur
(...)
Bu parçadan hareketle Tevfik Fikret ile ilgili olarak aşa
ğıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Nazmı nesre yaklaştırmıştır.
B) Sanatını kişisel görüşlerini açıklamak için kullanmıştır
C) Geleceğin, gençlerin eseri olacağına inanmaktadır.
D) Ağır ve süslü bir dil kullanmıştır.
E) Şiirlerinin tamamını sanat için sanat anlayışı ile yazmı
tır.
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatı Romanı Özellikleri
E Si At vak AYT/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 14. FERDA -Bugünün gençlerine - Ferda senin; senin bu teceddüd, bu inkılâb... Her şey senin değil mi ki zâten?.. Sen, ey şebâb, Ey çehre-i behic-i ümid, işte ma'kesin Karşında: Bir semâ-yi seher, sâf ü bî-sehåb, Âğuş-i lerzedârı açık, bekliyor, şitâb! Ey fecr-i hande-zâd-ı hayât, işte herkesin Enzârı sende; sen ki hayâtın ümidisin, Alnında bir sitâre-i nev, yok, bir âftâb, Sönsün müebbeden. Sönsün müebbeden o cehennem; senin bugün Cennet kadar güzel vatanın var, şu gördüğün Zümrüt bakışlı, inci şetaretli kızcağız Kimdir bilir misin? Vatanın... Şimdi saygısız Bir göz bu nazlı çehreye - Allah esirgesin- Kem bir nazarla baksa tahammül eder misin? İster misin, şu ak sakalın pâk ü muhteşem Pîşâni-i vakaarina, bir kirli el demem, Hattâ yabancı bir el uzansın? Şu makberi, Razı olur musun, taşa tutsun şu serseri? Elbet hayır; o makber, o pîşâni-i vakur (...) Bu parçadan hareketle Tevfik Fikret ile ilgili olarak aşa ğıdakilerden hangisi söylenemez? A) Nazmı nesre yaklaştırmıştır. B) Sanatını kişisel görüşlerini açıklamak için kullanmıştır C) Geleceğin, gençlerin eseri olacağına inanmaktadır. D) Ağır ve süslü bir dil kullanmıştır. E) Şiirlerinin tamamını sanat için sanat anlayışı ile yazmı tır.
n
9. Victor Hugo'nun adlı romanının merkez dokusu Jean
Valjean adlı bir köylünün, 19.yy.in ilk otuz senesindeki mace-
ralarını anlatır. Valjean, aç ailesini doyurmak için bir somun
ekmek çaldığından bir kadırgada kürek çekmeye mahkûm
edilmiştir. Defalarca kaçmak istediğinden, mahkumiyet müd-
deti on dokuz seneye çıkarılır. Nihayet 1815'te serbest bırakı-
lir. Valjean, şimdi kızgın, ümidini yitirmiş bir adamdır, Güney
Fransa'da D... kasabasına gider. Bir kürek mahkumu olduğun-
dan, kimse onu barındırmak istemez; nihayet, yaşlı ve çok iyi
bir insan olan kasabanın piskoposu, yanına alır ve ona gayet
nazik davranır. Valjean, onun misafirseverliğine, piskoposun
yemek takımlarını çalmakla karşılık verir. Polis, kısa bir zaman
sonra onu tevkif eder ve piskoposa getirir. Piskopos, Valjean'ı
hayrete düşürürcesine, yemek takımını Valjean'a verdiğini, bir
hediye olduğunu söyler ve gümüş şamdanları niye almadığı
için de Valjean'ı azarlar. Valjean'ın, seneler sonra karşılaştığı
bu müşfik hareket, onu derinden etkiler ve tavrını, düşünce-
lerini değiştirir, islah olur. Ondan sonra, piskoposun bu gü-
venine layık olmaya, mümkün olduğu kadar faziletli bir hayat
sürmeye söz verir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilebilir?
A) Suç ve Ceza
C) Vadideki Zambak
B) Sefiller
D) Çanlar Kimin İçin Çalıyor
E) Gün Olur Asra Bedel
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatı Romanı Özellikleri
n 9. Victor Hugo'nun adlı romanının merkez dokusu Jean Valjean adlı bir köylünün, 19.yy.in ilk otuz senesindeki mace- ralarını anlatır. Valjean, aç ailesini doyurmak için bir somun ekmek çaldığından bir kadırgada kürek çekmeye mahkûm edilmiştir. Defalarca kaçmak istediğinden, mahkumiyet müd- deti on dokuz seneye çıkarılır. Nihayet 1815'te serbest bırakı- lir. Valjean, şimdi kızgın, ümidini yitirmiş bir adamdır, Güney Fransa'da D... kasabasına gider. Bir kürek mahkumu olduğun- dan, kimse onu barındırmak istemez; nihayet, yaşlı ve çok iyi bir insan olan kasabanın piskoposu, yanına alır ve ona gayet nazik davranır. Valjean, onun misafirseverliğine, piskoposun yemek takımlarını çalmakla karşılık verir. Polis, kısa bir zaman sonra onu tevkif eder ve piskoposa getirir. Piskopos, Valjean'ı hayrete düşürürcesine, yemek takımını Valjean'a verdiğini, bir hediye olduğunu söyler ve gümüş şamdanları niye almadığı için de Valjean'ı azarlar. Valjean'ın, seneler sonra karşılaştığı bu müşfik hareket, onu derinden etkiler ve tavrını, düşünce- lerini değiştirir, islah olur. Ondan sonra, piskoposun bu gü- venine layık olmaya, mümkün olduğu kadar faziletli bir hayat sürmeye söz verir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A) Suç ve Ceza C) Vadideki Zambak B) Sefiller D) Çanlar Kimin İçin Çalıyor E) Gün Olur Asra Bedel
5.
13 Mayıs
Kitaplarını göndereyim mi, diye soruyorsun. Allah aşkına dos-
tum, onları bana yaklaştırma! Ben artık yönetilmek, coşmak is-
temiyorum. Kendi coşkunluğum bana yeter. Bana şimdi ninni
gerek. Onu da Hommer'imda bol bol buluyorum. Durmadan
kanım kaynadıkça onu susturmak için ninni söylüyorum. Be-
nimki gibi hoppa ve uçarı bir kalp görülmemiştir. Bunları sana
mi söylüyorum dostum? Sen benim kederden sevince, tatlı bir
hüzünden tehlikeli bir coşkunluğa düştüğümü görüp de az mi
acı çektin? Ben de kalbimi hasta bir çocuk yerine koyuyorum,
onun her istediği olacak. Sakın bunları başkasına söyleme! Bu
yüzden beni kınayacak insanlar vardır.
Bu parçanın alındığı Genç Werther'in Acıları adlı roman ile
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Goethe tarafından kaleme alınmıştır.
B) Mektuplardan oluşmuş bir romandır.
C) Rus edebiyatının en önemli eserlerinden biridir.
D) Son derece duyarlı ve tutkulu genç bir ressam başkarak-
terdir.
E) Romantizm akımının etkileri görülmektedir.
11
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatı Romanı Özellikleri
5. 13 Mayıs Kitaplarını göndereyim mi, diye soruyorsun. Allah aşkına dos- tum, onları bana yaklaştırma! Ben artık yönetilmek, coşmak is- temiyorum. Kendi coşkunluğum bana yeter. Bana şimdi ninni gerek. Onu da Hommer'imda bol bol buluyorum. Durmadan kanım kaynadıkça onu susturmak için ninni söylüyorum. Be- nimki gibi hoppa ve uçarı bir kalp görülmemiştir. Bunları sana mi söylüyorum dostum? Sen benim kederden sevince, tatlı bir hüzünden tehlikeli bir coşkunluğa düştüğümü görüp de az mi acı çektin? Ben de kalbimi hasta bir çocuk yerine koyuyorum, onun her istediği olacak. Sakın bunları başkasına söyleme! Bu yüzden beni kınayacak insanlar vardır. Bu parçanın alındığı Genç Werther'in Acıları adlı roman ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Goethe tarafından kaleme alınmıştır. B) Mektuplardan oluşmuş bir romandır. C) Rus edebiyatının en önemli eserlerinden biridir. D) Son derece duyarlı ve tutkulu genç bir ressam başkarak- terdir. E) Romantizm akımının etkileri görülmektedir. 11
diy
E) Şiirlerimi yayımlamazsanız da gön
ririm, diyordum.
12.
(1) Genç sinema yazarı Uygar Şirin (1972),
geçtiğimiz haftalarda ilk romanını yayım-
ladı. (II) Kitabın adı çocukça: "Anne, Tut
Elimi". (III) Okumaya başladığımda hemen
"sinemasal" bir atmosfer bekliyordum. (IV)
Yanılmışım: çünkü romanın ilk sayfala-
rından başlayan bir şiirsellik var. (V) Onu
okurken Dağlarca'nın o güzel ve ürpertici
"Çocuklar Korkunç Allah'ım" adlı şiiri geli-
yor aklınıza.
Bu parçadaki numaralanmış cümleler-
den hangisinde noktalama yanlışı var-
dır?
A) I
24
B) II C) III D) IV E) V
Türkçe Modüler Soru Bankası
E
C
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatı Romanı Özellikleri
diy E) Şiirlerimi yayımlamazsanız da gön ririm, diyordum. 12. (1) Genç sinema yazarı Uygar Şirin (1972), geçtiğimiz haftalarda ilk romanını yayım- ladı. (II) Kitabın adı çocukça: "Anne, Tut Elimi". (III) Okumaya başladığımda hemen "sinemasal" bir atmosfer bekliyordum. (IV) Yanılmışım: çünkü romanın ilk sayfala- rından başlayan bir şiirsellik var. (V) Onu okurken Dağlarca'nın o güzel ve ürpertici "Çocuklar Korkunç Allah'ım" adlı şiiri geli- yor aklınıza. Bu parçadaki numaralanmış cümleler- den hangisinde noktalama yanlışı var- dır? A) I 24 B) II C) III D) IV E) V Türkçe Modüler Soru Bankası E C
Bu güzel beldede yeşilin, mavinin her tonunu gör-
mek isteyenler için saat başı tekne turları kalkıyor.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Gereksiz sözcüğe yer verilmesi
B) Bir sözcüğün anlamca yanlış kullanılması
C) Söz dizimi yanlışlığı
D) Özne-yüklem uyuşmazlığı
E) Tamlama uyuşmazlığı
10
2-0
OBY
3-F
4-F
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatı Romanı Özellikleri
Bu güzel beldede yeşilin, mavinin her tonunu gör- mek isteyenler için saat başı tekne turları kalkıyor. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) Gereksiz sözcüğe yer verilmesi B) Bir sözcüğün anlamca yanlış kullanılması C) Söz dizimi yanlışlığı D) Özne-yüklem uyuşmazlığı E) Tamlama uyuşmazlığı 10 2-0 OBY 3-F 4-F
13. Dönüşlülük zamiri; cümlede anlamı pekiştirecek şekil-
de, diğer şahıs zamirleriyle birlikte kullanılabilir.
Aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamaya uygun
bir örnek vardır?
A) Bunların hepsini sen kendin mi yaptın?
B) Bu konuda kendini çok düşünüyor gibisin.
C) Ben bunların hepsini kendisine vermek istiyorum.
D) Seni benim kadar kendin bile düşünemezsin.
E) O gün kimse seni herkes kendine çekmek istedi.
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatı Romanı Özellikleri
13. Dönüşlülük zamiri; cümlede anlamı pekiştirecek şekil- de, diğer şahıs zamirleriyle birlikte kullanılabilir. Aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır? A) Bunların hepsini sen kendin mi yaptın? B) Bu konuda kendini çok düşünüyor gibisin. C) Ben bunların hepsini kendisine vermek istiyorum. D) Seni benim kadar kendin bile düşünemezsin. E) O gün kimse seni herkes kendine çekmek istedi.
hill
aye
05/1
69805
y
gitti, gücendim.
D) Kızları bu yıl üniversiteyi kazanmış.
E) Yazları tatile birlikte gidiyoruz.
D) aşağı yukori
11. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi, hem
iyelik hem de yönelme durum eki almıştır?
A) Çoluğu çocuğu toplayıp pikniğe gitmişler.
B) Gide gele kütüphanenin yolu aşındı.
C) Baş başa verip işin altından kalktık.
D) Aşağı yukarı bir haftalık işimiz kaldı.
E) Enine boyuna tartışıp hâllettik meseleyi.
(hal ek jolik yok
gide gede
A Golu Gougu.
12. Süzüyor
c) bas b
bir kızı
yönelme e a you
Ril
201
relve vor
16
Ali aşağıda
3
B)
C
DY
2. Çekim
Aşağı
alman
A) İlk
Kur
B) Aya
Gör
C) Akşa
Dinle
D) Gözü
Son
E) Şarkı
Diller
Aşağıdaki C
fazla çekin
A
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatı Romanı Özellikleri
hill aye 05/1 69805 y gitti, gücendim. D) Kızları bu yıl üniversiteyi kazanmış. E) Yazları tatile birlikte gidiyoruz. D) aşağı yukori 11. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi, hem iyelik hem de yönelme durum eki almıştır? A) Çoluğu çocuğu toplayıp pikniğe gitmişler. B) Gide gele kütüphanenin yolu aşındı. C) Baş başa verip işin altından kalktık. D) Aşağı yukarı bir haftalık işimiz kaldı. E) Enine boyuna tartışıp hâllettik meseleyi. (hal ek jolik yok gide gede A Golu Gougu. 12. Süzüyor c) bas b bir kızı yönelme e a you Ril 201 relve vor 16 Ali aşağıda 3 B) C DY 2. Çekim Aşağı alman A) İlk Kur B) Aya Gör C) Akşa Dinle D) Gözü Son E) Şarkı Diller Aşağıdaki C fazla çekin A
t
31
yun'u
eppe
ne
1,
arş
a
PARAGRAF
12. Aşağıdaki parçalardan hangisi "Gençlerin meslek
tercihinde nelere dikkat etmesi gerekiyor?" sorusuna cevap
vermektedir?
A) Gençler, yalnızca paraya odaklanıyorlar; velilerin de
önceliği bu. Oysa en uzun süre birlikte yaşadığımız şey
mesleğimizdir. Sadece para ile oluşan tercihler mutluluk
getirmiyor. Mesleğini sevmeyen bireylerin
çoğalmasındaki ana etken bu.
B) Her dönem bazı meslekler revaçta oluyor, gençler de
kendi dönemlerinin eğilimlerinden etkileniyorlar. Oysa
meslekle bir ömür boyu birlikte olunur, bu nedenle doğru
karar verilmesi çok önem taşıyor.
C) Meslek tercihi yalnızca okulun ya da dershanenin
rehberlik servisine bırakılamayacak kadar önemli bir
tercih. Aslında gencin kendisi belirlemeli ama yaş
itibarıyla onun tek başına karar vermesi de doğru değil.
Pek çok değişkenin bir araya geldiği zorlu bir alan meslek
seçimi.
D) İyi bir hayat yaşama arzusunun bu tercihi belirlemede
önemli bir payının olması doğal ama bunun dışındaki
özellikler de görmezden gelinmemeli: Çalışacağımız alan
kişisel özelliklerimize uygun olmalı. Mesleğin zorlukları
da iyi araştırılmalı.
E) Üniversite tercihi meslek tercihinin ilk adımını
oluşturuyor. İlk ama geri dönülmesi zor bir adımdır bu.
Aynı bölümü çok farklı üniversitelerde okuyabilirsiniz.
Bu nedenle, seçtiğiniz üniversitenin kişisel ve sosyal
gelişimine katkı sağlayacak niteliklere sahip olmasına
dikkat etmelisiniz.
PA
13.
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatı Romanı Özellikleri
t 31 yun'u eppe ne 1, arş a PARAGRAF 12. Aşağıdaki parçalardan hangisi "Gençlerin meslek tercihinde nelere dikkat etmesi gerekiyor?" sorusuna cevap vermektedir? A) Gençler, yalnızca paraya odaklanıyorlar; velilerin de önceliği bu. Oysa en uzun süre birlikte yaşadığımız şey mesleğimizdir. Sadece para ile oluşan tercihler mutluluk getirmiyor. Mesleğini sevmeyen bireylerin çoğalmasındaki ana etken bu. B) Her dönem bazı meslekler revaçta oluyor, gençler de kendi dönemlerinin eğilimlerinden etkileniyorlar. Oysa meslekle bir ömür boyu birlikte olunur, bu nedenle doğru karar verilmesi çok önem taşıyor. C) Meslek tercihi yalnızca okulun ya da dershanenin rehberlik servisine bırakılamayacak kadar önemli bir tercih. Aslında gencin kendisi belirlemeli ama yaş itibarıyla onun tek başına karar vermesi de doğru değil. Pek çok değişkenin bir araya geldiği zorlu bir alan meslek seçimi. D) İyi bir hayat yaşama arzusunun bu tercihi belirlemede önemli bir payının olması doğal ama bunun dışındaki özellikler de görmezden gelinmemeli: Çalışacağımız alan kişisel özelliklerimize uygun olmalı. Mesleğin zorlukları da iyi araştırılmalı. E) Üniversite tercihi meslek tercihinin ilk adımını oluşturuyor. İlk ama geri dönülmesi zor bir adımdır bu. Aynı bölümü çok farklı üniversitelerde okuyabilirsiniz. Bu nedenle, seçtiğiniz üniversitenin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak niteliklere sahip olmasına dikkat etmelisiniz. PA 13.
16. Cumhuriyet Dönemi'nde dinî değerleri, geleneğe
duyarlığı ve metafizik anlayışı öne çıkaran şairler, belli
amaçları gerçekleştirmek amacıyla bir edebî topluluk
|||
kurmamış, her biri kendi bağımsız çizgisinde eserler
vermiştir. Ancak bu sanatçıların bir ortak noktası,
gelenekten beslenmekle birlikte modern olanı da
IV
reddetmeme, iki unsuru dengeli biçimde birleştirme
V
olmuştur.
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangileri
hem yapım eki hem çekim eki almamıştır?
A) I ve II
B) I ve IV
D) Il ve V
C) II ve III
E) Ill ve V
18. I. Ağaçların kökü içeride
II. Dağların başı yukarıda
III. Beş parmak yerli yerinde
IV. Baş, işaret, orta, yüzük, s
Yukarıdaki numaralanmış c
belirteç, durum eki alarak a
A) Yalnız I
B) Yalr
D) III ve IV
19. Uzun tüylü, çıkık karnı kara
1
gücünü kullanarak güç be
11
inen kamçıdan kurtulmak i
Lise Türkçe
Dünya Edebiyatı Romanı Özellikleri
16. Cumhuriyet Dönemi'nde dinî değerleri, geleneğe duyarlığı ve metafizik anlayışı öne çıkaran şairler, belli amaçları gerçekleştirmek amacıyla bir edebî topluluk ||| kurmamış, her biri kendi bağımsız çizgisinde eserler vermiştir. Ancak bu sanatçıların bir ortak noktası, gelenekten beslenmekle birlikte modern olanı da IV reddetmeme, iki unsuru dengeli biçimde birleştirme V olmuştur. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangileri hem yapım eki hem çekim eki almamıştır? A) I ve II B) I ve IV D) Il ve V C) II ve III E) Ill ve V 18. I. Ağaçların kökü içeride II. Dağların başı yukarıda III. Beş parmak yerli yerinde IV. Baş, işaret, orta, yüzük, s Yukarıdaki numaralanmış c belirteç, durum eki alarak a A) Yalnız I B) Yalr D) III ve IV 19. Uzun tüylü, çıkık karnı kara 1 gücünü kullanarak güç be 11 inen kamçıdan kurtulmak i