Destan Soruları

11. İslamiyet öncesi Türk destanları hakkında araştırma ya-
parken beni üzen durum, kendi atalarımızla ilgili bilgi-
lere yabancı kaynaklardan ulaşabilmemiz. Benim araş-
tırmamda üzerinde durduğum destana ait bilgiler İran
kaynaklarında mevcuttur Saka hükümdarının yiğitliği
ve kahramanlığı anlatılırken bir hileyle İran hükümdarı
tarafından nasıl öldürüldüğü de anlatılmış. İşin garip ta-
rafı, İran kaynaklarında Türk hükümdarının kahramanlı-
ğının saygıyla anlatılmasıdır.
Bu parçada araştırmacının üzerinde durduğu destan
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Oğuz Kağan Destanı
C) Şu Destanı
B) Alp Er Tunga Destanı
D) Ergenekon Destanı
E) Bozkurt Destanı
Lise Türkçe
Destan
11. İslamiyet öncesi Türk destanları hakkında araştırma ya- parken beni üzen durum, kendi atalarımızla ilgili bilgi- lere yabancı kaynaklardan ulaşabilmemiz. Benim araş- tırmamda üzerinde durduğum destana ait bilgiler İran kaynaklarında mevcuttur Saka hükümdarının yiğitliği ve kahramanlığı anlatılırken bir hileyle İran hükümdarı tarafından nasıl öldürüldüğü de anlatılmış. İşin garip ta- rafı, İran kaynaklarında Türk hükümdarının kahramanlı- ğının saygıyla anlatılmasıdır. Bu parçada araştırmacının üzerinde durduğu destan aşağıdakilerden hangisidir? A) Oğuz Kağan Destanı C) Şu Destanı B) Alp Er Tunga Destanı D) Ergenekon Destanı E) Bozkurt Destanı
Yukarıdaki görselde yer alan ----, tarihin neredeyse en eski
yazılı destanlarından olup kil tabletlere Akad çivi yazısı ile
kaydedilmiştir. Uruk kralının ölümsüzlüğü arayışının öyküsü-
nün anlatıldığı destanda en yakın dostu Enkidu'nun ölümü-
nün ardından giriştiği ölümsüzlüğe ulaşma çabasının boşu-
na olduğunu ve Tanrı Enlil'in öğütleriyle, insanın ancak bü-
yük bir ad bırakmakla sonsuzluğa erişebileceğini kabul et-
mesi dile getirilmiştir. Destan, tarihte bilinen en eski mede-
niyetlerden birinin yaşamı hakkında bilgi vermesi ve anlattı-
ğı Tufan öyküsünün kutsal kitaplarda da yer alması bakımın-
dan önemlidir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) Alp Er Tunga Destanı
C) Şinto Destanı
B) Mahabharata Destanı
D) Ramayana Destanı
E) Gılgamış Destanı
Lise Türkçe
Destan
Yukarıdaki görselde yer alan ----, tarihin neredeyse en eski yazılı destanlarından olup kil tabletlere Akad çivi yazısı ile kaydedilmiştir. Uruk kralının ölümsüzlüğü arayışının öyküsü- nün anlatıldığı destanda en yakın dostu Enkidu'nun ölümü- nün ardından giriştiği ölümsüzlüğe ulaşma çabasının boşu- na olduğunu ve Tanrı Enlil'in öğütleriyle, insanın ancak bü- yük bir ad bırakmakla sonsuzluğa erişebileceğini kabul et- mesi dile getirilmiştir. Destan, tarihte bilinen en eski mede- niyetlerden birinin yaşamı hakkında bilgi vermesi ve anlattı- ğı Tufan öyküsünün kutsal kitaplarda da yer alması bakımın- dan önemlidir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Alp Er Tunga Destanı C) Şinto Destanı B) Mahabharata Destanı D) Ramayana Destanı E) Gılgamış Destanı
den
ğild
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı (Karma)
7. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'ten önce
oluşan destanlardan biri değildir?
A) Yaratılış Destanı
B) Manas Destanı
C Türeyiş Destanı
D) Bozkurt Destanı
E) Alp Er Tunga Destanı
1
Lise Türkçe
Destan
den ğild İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı (Karma) 7. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'ten önce oluşan destanlardan biri değildir? A) Yaratılış Destanı B) Manas Destanı C Türeyiş Destanı D) Bozkurt Destanı E) Alp Er Tunga Destanı 1
emez?
ilmiştir.
gerçek hem
mamıştır?
21. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Saka Türklerinin hükümdarının Makedonya hükümdarı İskender'in
ordularıyla yaptığı mücadelelerin ve bu mücadelelerde göster-
diği kahramanlıkların anlatıldığı destan, Şu Destanı'dır.
B) Kırgız Türkleri arasında doğan, 400 binden fazla mısradan olu-
şan ve derleme aşaması hâlâ devam eden Manas Destanı'nda
destan kahramanı Manas'ın İslamiyet'i yaymak için yaptığı mü-
cadeleler anlatılır.
Hun-Germen savaşlarının anlatıldığı Nibelungen Almanların,
Homeros tarafından yazıya geçirilen İlyada ve Odysseia Yu-
nanların doğal destanlarıdır.
D) Orhun Kitabeleri 38 harfli Göktürk alfabesiyle meydana getiril-
miştir, MS 8. yüzyıla aittir ve söylev türünün özelliklerini göster-
mektedir.
E) "Gerçeklerin eşiği” anlamına gelen Divan-ı Hikmet adlı eser,
12. yüzyılın başlarında Edip Ahmet Yükneki tarafından Haka-
niye lehçesi ile kaleme alınmıştır.
Lise Türkçe
Destan
emez? ilmiştir. gerçek hem mamıştır? 21. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) Saka Türklerinin hükümdarının Makedonya hükümdarı İskender'in ordularıyla yaptığı mücadelelerin ve bu mücadelelerde göster- diği kahramanlıkların anlatıldığı destan, Şu Destanı'dır. B) Kırgız Türkleri arasında doğan, 400 binden fazla mısradan olu- şan ve derleme aşaması hâlâ devam eden Manas Destanı'nda destan kahramanı Manas'ın İslamiyet'i yaymak için yaptığı mü- cadeleler anlatılır. Hun-Germen savaşlarının anlatıldığı Nibelungen Almanların, Homeros tarafından yazıya geçirilen İlyada ve Odysseia Yu- nanların doğal destanlarıdır. D) Orhun Kitabeleri 38 harfli Göktürk alfabesiyle meydana getiril- miştir, MS 8. yüzyıla aittir ve söylev türünün özelliklerini göster- mektedir. E) "Gerçeklerin eşiği” anlamına gelen Divan-ı Hikmet adlı eser, 12. yüzyılın başlarında Edip Ahmet Yükneki tarafından Haka- niye lehçesi ile kaleme alınmıştır.
A
15.
Destan Adı
1. Şu
II. Oğuz Kağan
III. Bozkurt
IV. Ergenekon
V. Göç
A
D) III ve V
A
Özelliği
Mete Han'ın yiğitlikleri ve Orta
Asya'da Türk birliğini sağlaması
anlatılır.
. Saka Türklerine ait bir destandır.
• Kutsal sayılan Yada Taşı'nın
Çinlilere verilmesi anlatılır.
Yukarıda verilen destan adlarıyla özellikleri
leştirildiğinde hangi destanlar dışta kalır?
A) I ve II
B) II ve III
III ve IV
EDIV ve V
eş-
tluluk versin
Lise Türkçe
Destan
A 15. Destan Adı 1. Şu II. Oğuz Kağan III. Bozkurt IV. Ergenekon V. Göç A D) III ve V A Özelliği Mete Han'ın yiğitlikleri ve Orta Asya'da Türk birliğini sağlaması anlatılır. . Saka Türklerine ait bir destandır. • Kutsal sayılan Yada Taşı'nın Çinlilere verilmesi anlatılır. Yukarıda verilen destan adlarıyla özellikleri leştirildiğinde hangi destanlar dışta kalır? A) I ve II B) II ve III III ve IV EDIV ve V eş- tluluk versin
3. Islami Dönem Türk edebiyatının ilk ürünleri 11 ve 12.
yüzyıllarda ortaya çıkar. lk Islami eserlerin meydana
getirildiği bu yüzyıllarda edebiyatın her alanında bir
ikilik bulunmaktadır. Bu da, geçiş döneminin bir özel-
liğidir. ****
Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülür-
se bilgi yanlışı meydana gelir?
A) Bu dönem eserlerinden ilki, Karahanlı Devleti
zamanında Hakaniye Türkçesi ile yazılmış olan
Yusuf Has Hácip'in Kutadgu Bilig'idir.
B) Kaşgarlı Mahmut'un Divanü Lügati't-Türkü de
Islámi devir Türk edebiyatının ilk ürünlerindendir.
C) 11 ve 12. yüzyıllarda Kırgız Türkleri arasında olu-
şan, kısa zamanda geniş bir coğrafyaya yayılan
Manas Destanı bu dönemin ürünlerindendir.
D) Bu dönem eserleri arasına 12. yüzyılın başında
Yüknekli Edip Ahmet'in kaleme aldığı Atabetul-
Hakayık'ı da katmak gerekir.
E) Bu dönemde 12. yüzyılda Orta Asya'da Ahmet
Yesevi, dini-tasavvufi halk şiirinin ilk güzel örnek-
lerini vermiştir.
Lise Türkçe
Destan
3. Islami Dönem Türk edebiyatının ilk ürünleri 11 ve 12. yüzyıllarda ortaya çıkar. lk Islami eserlerin meydana getirildiği bu yüzyıllarda edebiyatın her alanında bir ikilik bulunmaktadır. Bu da, geçiş döneminin bir özel- liğidir. **** Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülür- se bilgi yanlışı meydana gelir? A) Bu dönem eserlerinden ilki, Karahanlı Devleti zamanında Hakaniye Türkçesi ile yazılmış olan Yusuf Has Hácip'in Kutadgu Bilig'idir. B) Kaşgarlı Mahmut'un Divanü Lügati't-Türkü de Islámi devir Türk edebiyatının ilk ürünlerindendir. C) 11 ve 12. yüzyıllarda Kırgız Türkleri arasında olu- şan, kısa zamanda geniş bir coğrafyaya yayılan Manas Destanı bu dönemin ürünlerindendir. D) Bu dönem eserleri arasına 12. yüzyılın başında Yüknekli Edip Ahmet'in kaleme aldığı Atabetul- Hakayık'ı da katmak gerekir. E) Bu dönemde 12. yüzyılda Orta Asya'da Ahmet Yesevi, dini-tasavvufi halk şiirinin ilk güzel örnek- lerini vermiştir.
9.
Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Olağanüstü olaylarla gerçeğe uygun olaylar eserde iç
içedir.
B) Hikâyeler Dede Korkut isimli bir halk ozanı tarafından
yazılmıştır.
C) Hikâyeler nazım-nesir karışık biçimde yazılmıştır. Ko-
nuşma bölümleri nazım, anlatma bölümleri nesir biçi-
mindedir.
D) Hikâyelerde Oğuzların çevredeki boylar ile aralarındaki
savaşlar ve kendi iç mücadeleleri yer alır.
E) Türklerin eski yaşam tarzları ile ilgili ayrıntılar yanında
İslam dini ile ilgili özellikler de vardır.
Lise Türkçe
Destan
9. Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Olağanüstü olaylarla gerçeğe uygun olaylar eserde iç içedir. B) Hikâyeler Dede Korkut isimli bir halk ozanı tarafından yazılmıştır. C) Hikâyeler nazım-nesir karışık biçimde yazılmıştır. Ko- nuşma bölümleri nazım, anlatma bölümleri nesir biçi- mindedir. D) Hikâyelerde Oğuzların çevredeki boylar ile aralarındaki savaşlar ve kendi iç mücadeleleri yer alır. E) Türklerin eski yaşam tarzları ile ilgili ayrıntılar yanında İslam dini ile ilgili özellikler de vardır.
ndeki destan
yend
Sil ve ne ölçüde
dan önemlidir
aşağıdakiler
DILI VE EDEBİYAT
2.
Destanda 13. yüzyılda Hazar Denizi kıyısında
kurulan Altın Ordu Hanlığı'nın 15. yüzyılda Ti-
mur Devleti tarafından yıkılışı konu edilmek-
tedir. Destanda Altın Ordu Han'nın, devleti-
ni ayakta tutabilmek için verdiği mücadele,
ölümünden sonra 15. yüzyılda destan haline
gelmiştir.
Bu parçada sözü edilen destan aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) Edige
C) Danisment Gazi
B) Satuk Buğra Han
D) Cengiz Han
E) Battalname
10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI final yayınları
5. Alp Er Tunga
Issız acun kal
Ödlek Öçin all
Emdi yürek y
Bu parçanu
hangisidir?
A) Koşuk
D
Lise Türkçe
Destan
ndeki destan yend Sil ve ne ölçüde dan önemlidir aşağıdakiler DILI VE EDEBİYAT 2. Destanda 13. yüzyılda Hazar Denizi kıyısında kurulan Altın Ordu Hanlığı'nın 15. yüzyılda Ti- mur Devleti tarafından yıkılışı konu edilmek- tedir. Destanda Altın Ordu Han'nın, devleti- ni ayakta tutabilmek için verdiği mücadele, ölümünden sonra 15. yüzyılda destan haline gelmiştir. Bu parçada sözü edilen destan aşağıdaki- lerden hangisidir? A) Edige C) Danisment Gazi B) Satuk Buğra Han D) Cengiz Han E) Battalname 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI final yayınları 5. Alp Er Tunga Issız acun kal Ödlek Öçin all Emdi yürek y Bu parçanu hangisidir? A) Koşuk D
EFSANE
ardı. İl
pu sa-
Kayı
işti. İl
Oğuz)
Sayı
gün
laya-
rada
-küz-
üler:
inde
alım,
etti-
n bir
o bir
rür-
pa-
ak-
Syle
şın
çti-
er.
ki-
al yayınları
aber-Caste A
TEST-41
3. Efsane ile destanın karşılaştırılmasına iliş-
kin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Gerek efsanelerde gerekse destanlarda
olağanüstü olaylar ve kişiler bulunur.
B Destanlardaki olaylar, efsanelere göre
daha yakın bir zamanda teşekkül etmiştir.
C Efsane ve destanlarda olayların geçtiği
mekan, genellikle günümüz dünyasıdır.
(D) Efsanelerde milli motiflerin yanında az da
olsa bazı uluslararası motifler görülebilir-
ken destanlar ise bir milletin malı oldukları
için milli motiflere sahiptir.
E) Gerek destan gerekse efsanenin ortaya
çıkışında gerçeklik payı vardır.
20
Ti
Lise Türkçe
Destan
EFSANE ardı. İl pu sa- Kayı işti. İl Oğuz) Sayı gün laya- rada -küz- üler: inde alım, etti- n bir o bir rür- pa- ak- Syle şın çti- er. ki- al yayınları aber-Caste A TEST-41 3. Efsane ile destanın karşılaştırılmasına iliş- kin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Gerek efsanelerde gerekse destanlarda olağanüstü olaylar ve kişiler bulunur. B Destanlardaki olaylar, efsanelere göre daha yakın bir zamanda teşekkül etmiştir. C Efsane ve destanlarda olayların geçtiği mekan, genellikle günümüz dünyasıdır. (D) Efsanelerde milli motiflerin yanında az da olsa bazı uluslararası motifler görülebilir- ken destanlar ise bir milletin malı oldukları için milli motiflere sahiptir. E) Gerek destan gerekse efsanenin ortaya çıkışında gerçeklik payı vardır. 20 Ti
leri
atc
-
$
EC
€
mesi
nözellikle
Aşağıdakilerin hangisinde Türk destanlarında görülen
motiflerin açıklanmasıyla ilgili bir bilgi yanlışı yapılmış-
tır?
A) Yada Taşı motifi gücü temsil eder, bayrak ve sancaklar
sembol olarak kullanılırdı.
Ağaç motifi devleti ve varlığı temsil etmektedir.
B)
C) Kurt motifi, hayat ve savaş gücünün bir simgesi, aynı za-
manda Türk'e yol gösterendir.
D) Rüya motifi, kahramanı gelecekteki olaylardan haberdar
etmeyi anlatır.
E) Ak sakallı ihtiyar motifi danışılan, öğüt alınan güngörmüş
yaşlı kişiyi, âlimlere verilen değeri anlatır.
Lise Türkçe
Destan
leri atc - $ EC € mesi nözellikle Aşağıdakilerin hangisinde Türk destanlarında görülen motiflerin açıklanmasıyla ilgili bir bilgi yanlışı yapılmış- tır? A) Yada Taşı motifi gücü temsil eder, bayrak ve sancaklar sembol olarak kullanılırdı. Ağaç motifi devleti ve varlığı temsil etmektedir. B) C) Kurt motifi, hayat ve savaş gücünün bir simgesi, aynı za- manda Türk'e yol gösterendir. D) Rüya motifi, kahramanı gelecekteki olaylardan haberdar etmeyi anlatır. E) Ak sakallı ihtiyar motifi danışılan, öğüt alınan güngörmüş yaşlı kişiyi, âlimlere verilen değeri anlatır.
Destanlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğ-
rudur?
A) Destanlarda amaç topluma doğruyu göstermekten çok
sanat yapmaktadır.
B) Dünya destanlarıyla Türk destanları birebir ortak özellikler
taşımaktadır.
C) Günümüz şair ve yazarları destan döneminden eserlerine
motifler almamışlardır.
D) Türk destanları günümüz insanına duygu, düşünce yö-
nüyle bir katkıda bulunamaz.
E) Doğal destanlar, olayın yaşandığı zamanda bir destan
şairi tarafından yazıya geçirilmiştir.
Lise Türkçe
Destan
Destanlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğ- rudur? A) Destanlarda amaç topluma doğruyu göstermekten çok sanat yapmaktadır. B) Dünya destanlarıyla Türk destanları birebir ortak özellikler taşımaktadır. C) Günümüz şair ve yazarları destan döneminden eserlerine motifler almamışlardır. D) Türk destanları günümüz insanına duygu, düşünce yö- nüyle bir katkıda bulunamaz. E) Doğal destanlar, olayın yaşandığı zamanda bir destan şairi tarafından yazıya geçirilmiştir.
1. İslâmiyet öncesi Türk destanlarının bazılarında
benzer Konular işlenmiştir.
II. İslâmiyet öncesi Türk destanları yoğun
abartmalarla dolu ve tarihle ilgisi olmayan
metinlerdir.
III. Destanlar, doğal ve yapay destanlar olarak
çeşitlilik gösterir.
IV. Destanlar ulusların tarihine ve kültürüne ışık tutan
eserlerdir.
V. Doğal destanlar çekirdek, yayılma ve derlenme
dönemlerini yaşamıştır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
bir bilgi yanlışı vardır?
A) | B) II C) III D) IV E) V
Lise Türkçe
Destan
1. İslâmiyet öncesi Türk destanlarının bazılarında benzer Konular işlenmiştir. II. İslâmiyet öncesi Türk destanları yoğun abartmalarla dolu ve tarihle ilgisi olmayan metinlerdir. III. Destanlar, doğal ve yapay destanlar olarak çeşitlilik gösterir. IV. Destanlar ulusların tarihine ve kültürüne ışık tutan eserlerdir. V. Doğal destanlar çekirdek, yayılma ve derlenme dönemlerini yaşamıştır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) | B) II C) III D) IV E) V
Aşağıdaki destanların hangisinin kahramanı Arap.
Cengâveri olmasına rağmen, Anadolu insanı ona Anadolu
gazilerine uygun bir unvan vermiştir?
A) Köroğlu - Köroğlu Destanı
B) Battal Gazi - Battal Gazi Destanı
c) Sarı Saltuk - Saltukname
D) Danişment Gazi - Danişmentname
E) Saltuk Buğra Han - Saltuk Buğra Han Destani
Lise Türkçe
Destan
Aşağıdaki destanların hangisinin kahramanı Arap. Cengâveri olmasına rağmen, Anadolu insanı ona Anadolu gazilerine uygun bir unvan vermiştir? A) Köroğlu - Köroğlu Destanı B) Battal Gazi - Battal Gazi Destanı c) Sarı Saltuk - Saltukname D) Danişment Gazi - Danişmentname E) Saltuk Buğra Han - Saltuk Buğra Han Destani
SIINIT
Yuluğ Tigin Çinlilerle yapılan savaşlara son vermek
için oğlu Gali Tigin'i Çinli bir prensesle evlendirir.
Çinliler bu evliliğe karşılık Kutlu Dağ adını taşıyan
bir kayayı isteterler. Çinliler bu kayayı parçalara
ayırarak kendi ülkelerine götürürler. Böylece Uygur
topraklarında kuraklık ve kıtlık başlar.
Bu parçada özeti verilen Türk destanı aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) Oğuz Kağan Destani
B) Türeyiş Destanı
c) Ergenekon Destanı
D) Bozkurt Destani
E) Göç Destanı
Lise Türkçe
Destan
SIINIT Yuluğ Tigin Çinlilerle yapılan savaşlara son vermek için oğlu Gali Tigin'i Çinli bir prensesle evlendirir. Çinliler bu evliliğe karşılık Kutlu Dağ adını taşıyan bir kayayı isteterler. Çinliler bu kayayı parçalara ayırarak kendi ülkelerine götürürler. Böylece Uygur topraklarında kuraklık ve kıtlık başlar. Bu parçada özeti verilen Türk destanı aşağıda- kilerden hangisidir? A) Oğuz Kağan Destani B) Türeyiş Destanı c) Ergenekon Destanı D) Bozkurt Destani E) Göç Destanı
14. Bu kitap, Türk kültür ve medeniyet tarihinin temel
taşlarından biri ve Türk dilinin şaheseridir. Bu esere
adını veren kişi, Türk'ün bilge kişisi, efsanevi ozanı
ve ozanların piri, belki bir Türk velisi olan kişidir. Bu
eserde yer alan destanî hikâyeler, onun tarafından
düzülüp koşulmuştur. Bu kitap, önce dilden dile
söylenegelmiş, sonra yazıya geçirilerek yüzyılların
ötesinden çağları aşıp günümüze ulaşmış eşi ve
benzeri olmayan bir eserdir.
Bu parçada sözü edilen kitap aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kitab-ı Dede Korkut
B) Atabetü'l Hakayık
C) Divan-ı Hikmet
D) Muhakemetü'l Lugateyn
E) Divan-ı Lügati't Türk
15., başarılı bir devlet adamı ve devrinin önde
gelen bilgin kişilerinden olmasının yanı sıra, Ne-
dim ve Şeyh Galip'ten sonra 18. asrin en önde
Lise Türkçe
Destan
14. Bu kitap, Türk kültür ve medeniyet tarihinin temel taşlarından biri ve Türk dilinin şaheseridir. Bu esere adını veren kişi, Türk'ün bilge kişisi, efsanevi ozanı ve ozanların piri, belki bir Türk velisi olan kişidir. Bu eserde yer alan destanî hikâyeler, onun tarafından düzülüp koşulmuştur. Bu kitap, önce dilden dile söylenegelmiş, sonra yazıya geçirilerek yüzyılların ötesinden çağları aşıp günümüze ulaşmış eşi ve benzeri olmayan bir eserdir. Bu parçada sözü edilen kitap aşağıdakilerden hangisidir? A) Kitab-ı Dede Korkut B) Atabetü'l Hakayık C) Divan-ı Hikmet D) Muhakemetü'l Lugateyn E) Divan-ı Lügati't Türk 15., başarılı bir devlet adamı ve devrinin önde gelen bilgin kişilerinden olmasının yanı sıra, Ne- dim ve Şeyh Galip'ten sonra 18. asrin en önde
kate alınarak bir mani oluşturulmak istense bu
dizelerin sıralaması aşağıdakilerin hangisi olur?
A) M-1-1-N
C) N-1-1-1
E) 1--I-N
B) N-1-1-1
D) I-IV-11-19
16. Dede Korkut hikâyeleri ile ilgili aşağıda verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Dede Korkut hikâyeleri Türk ahlâk ve törelerinin,
inançlarının, kahramanlıklarının şiir ve düzyazı
karışımı bir dille anlatıldığı bir eserdir.
B) Hikâyelerin XV. yüzyılın ikinci yarısında yazıya
geçirildiği tahmin edilmektedir.
C) Hikâyelerde, Orta Asya'da yaşayan Oğuzlar ile
onların Anadolu'ya gelmiş boylarının toplum ha-
yatını aydınlatan unsurlara sıkça rastlanır.
D) Müslümanlığın temellerine dayanan bazı inanış-
ların yer aldığı hikâyelerde Şamanizm izleri de
görülür.
MAMANTAR YAYIN
E) Hikâyelerin ilk anlatıcısı; hemen her bölümde
halkın atası, bilgin, güçlü halk ozanı ve bilge ola-
rak tanıtılan Dede Korkut'tur.
Lise Türkçe
Destan
kate alınarak bir mani oluşturulmak istense bu dizelerin sıralaması aşağıdakilerin hangisi olur? A) M-1-1-N C) N-1-1-1 E) 1--I-N B) N-1-1-1 D) I-IV-11-19 16. Dede Korkut hikâyeleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Dede Korkut hikâyeleri Türk ahlâk ve törelerinin, inançlarının, kahramanlıklarının şiir ve düzyazı karışımı bir dille anlatıldığı bir eserdir. B) Hikâyelerin XV. yüzyılın ikinci yarısında yazıya geçirildiği tahmin edilmektedir. C) Hikâyelerde, Orta Asya'da yaşayan Oğuzlar ile onların Anadolu'ya gelmiş boylarının toplum ha- yatını aydınlatan unsurlara sıkça rastlanır. D) Müslümanlığın temellerine dayanan bazı inanış- ların yer aldığı hikâyelerde Şamanizm izleri de görülür. MAMANTAR YAYIN E) Hikâyelerin ilk anlatıcısı; hemen her bölümde halkın atası, bilgin, güçlü halk ozanı ve bilge ola- rak tanıtılan Dede Korkut'tur.