Metinlerin Sınıflandırılması Soruları

sa
ik
B)
O
6.
Test - 9
(1) Her seçim bir kaybediştir. (II) Her tercih bir vazgeçiştir.
(III) Sabah işe gitmekle, yatakta miskinlik yapma zevkinden
vazgeçmiş olursunuz. (IV) Kalkar kalkmaz yaşam bir seçeneği
dayar burnunuzun ucuna. (V) Yaşadığınız her an, sizi ısrarla
bir seçim yapmaya zorlar.
ÖZEL TEST (ILEF
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yük-
lem, birleşik yapılı bir fiilden oluşmaktadır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
9. Aşağıda
siz kulla
gelmiş
A) Ya
ya
B) K
is
C) C
E)
Lise Türkçe
Metinlerin Sınıflandırılması
sa ik B) O 6. Test - 9 (1) Her seçim bir kaybediştir. (II) Her tercih bir vazgeçiştir. (III) Sabah işe gitmekle, yatakta miskinlik yapma zevkinden vazgeçmiş olursunuz. (IV) Kalkar kalkmaz yaşam bir seçeneği dayar burnunuzun ucuna. (V) Yaşadığınız her an, sizi ısrarla bir seçim yapmaya zorlar. ÖZEL TEST (ILEF Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yük- lem, birleşik yapılı bir fiilden oluşmaktadır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 9. Aşağıda siz kulla gelmiş A) Ya ya B) K is C) C E)
14. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen
uyuşmamaktadır?
terimle
A) Söylenen sözün tersini kastederek kişiyle veya olayla
alay etme.
(Ironi)
B) Alanında uzman bir kişi tarafından, dinleyicileri belli bir
konuda bilgilendirmek amacıyla yapılan konuşma.
(Söyleşi)
C) Din büyüklerinin veya tarihe geçmiş ünlü kimselerin ya-
şamları ve olağanüstü davranışlarıyla ilgili hikaye.
(Menkibe)
D) Öğrencilere duygu ve düşüncelerini etkili ve düzgün bir
biçimde anlatmaları için yaptırılan yazılı çalışma.
(Kompozisyon)
E) Bilim, edebiyat, sanat ve fikir ürünleriyle ilgili yayınları bir
düzen içerisinde toplayan listeleri içerme.
(Bibliyografya)
16.
Lise Türkçe
Metinlerin Sınıflandırılması
14. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen uyuşmamaktadır? terimle A) Söylenen sözün tersini kastederek kişiyle veya olayla alay etme. (Ironi) B) Alanında uzman bir kişi tarafından, dinleyicileri belli bir konuda bilgilendirmek amacıyla yapılan konuşma. (Söyleşi) C) Din büyüklerinin veya tarihe geçmiş ünlü kimselerin ya- şamları ve olağanüstü davranışlarıyla ilgili hikaye. (Menkibe) D) Öğrencilere duygu ve düşüncelerini etkili ve düzgün bir biçimde anlatmaları için yaptırılan yazılı çalışma. (Kompozisyon) E) Bilim, edebiyat, sanat ve fikir ürünleriyle ilgili yayınları bir düzen içerisinde toplayan listeleri içerme. (Bibliyografya) 16.
nç
?
Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak
Haykırsam, kollarmmakas gibi açarak
Durun, durun, bir dünya iniyor tepemizden
Çatırtılar geliyor karanlık kubbemizden
Çekiyor tebeşirle yekûn hattını âfet
evi
Alevler içinde ev üst katında ziyafet
benim
Bu dizelerde hem iyelik hem de hâl eki almış kaç
isim vardır?
A
B) 34
yekün hat
D) 5
katida
evin ost ka
onun
belirtme
E) 6
bulunma
Lise Türkçe
Metinlerin Sınıflandırılması
nç ? Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak Haykırsam, kollarmmakas gibi açarak Durun, durun, bir dünya iniyor tepemizden Çatırtılar geliyor karanlık kubbemizden Çekiyor tebeşirle yekûn hattını âfet evi Alevler içinde ev üst katında ziyafet benim Bu dizelerde hem iyelik hem de hâl eki almış kaç isim vardır? A B) 34 yekün hat D) 5 katida evin ost ka onun belirtme E) 6 bulunma
(1) Sempozyum; bir konunun çeşitli yönleri üzerin-
de, aynı oturumda konunun uzmanı kişiler tarafından
yapılan seri konuşmalardır. (II) Diğer konuşma tür-
lerine göre daha ciddi ve ilmî bir hava taşır. (III) Ko-
nuşmacılar, konuyu kendi ilgi alanları açısından de-
ğerlendirip ele alır. (IV) Bu tür konuşmalarda amaç,
okuru bilgilendirmekten ziyade okuru konu üzerin-
de araştırma yapmaya yönlendirmektir. (V) Konuş-
maların sonunda oturum başkanı, konuyu özetler
ve çıkan sonucu dinleyicilere aktarır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
D)
D) IV
IV E) V
6
Lise Türkçe
Metinlerin Sınıflandırılması
(1) Sempozyum; bir konunun çeşitli yönleri üzerin- de, aynı oturumda konunun uzmanı kişiler tarafından yapılan seri konuşmalardır. (II) Diğer konuşma tür- lerine göre daha ciddi ve ilmî bir hava taşır. (III) Ko- nuşmacılar, konuyu kendi ilgi alanları açısından de- ğerlendirip ele alır. (IV) Bu tür konuşmalarda amaç, okuru bilgilendirmekten ziyade okuru konu üzerin- de araştırma yapmaya yönlendirmektir. (V) Konuş- maların sonunda oturum başkanı, konuyu özetler ve çıkan sonucu dinleyicilere aktarır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi- sinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I B) II C) III D) D) IV IV E) V 6
I
1
I
1
I
I
32.
• Çiçek, bitkilerde üremeyi sağlayan organları taşıyan
bir yapıdır. Bitkide çiçeğin görevi tozlaşma yoluyla
bitkinin çoğalmasını sağlamaktır. Çiçeğin güzel koku-
su, güzel ve parlak görünümü ve salgıladığı şekerli
maddeler, böceklerin dikkatini çeker. Çiçeğin üzerine
gelen böceklerin ayaklarına yapışan polenler böceğin
diğer çiçeklere konmasıyla oralara taşınmış olur.
• Bir çiçek duruyordu orda bir yerde
Bir yanlışı düzeltircesine açmış;
Gelmiş ta ağzımın kenarında
Konuşur durur
Bu iki metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene-
bilir?
A) İki farklı olgu aynı yönleriyle değerlendirilip ele alın-
mıştır.
B) Farklı türde metinler üzerinden aynı kavrama sanat-
sal ve öğretici yönden yaklaşılmıştır.
C) Aynı konuya benzer anlatım teknikleri kullanılarak
yaklaşılmıştır.
D) Aynı kavram üzerinden okuru düşündürmek amaç-
lanmıştır.
E) Farklı görüşlerin birbirlerini desteklediği gösteril-
mektedir.
Lise Türkçe
Metinlerin Sınıflandırılması
I 1 I 1 I I 32. • Çiçek, bitkilerde üremeyi sağlayan organları taşıyan bir yapıdır. Bitkide çiçeğin görevi tozlaşma yoluyla bitkinin çoğalmasını sağlamaktır. Çiçeğin güzel koku- su, güzel ve parlak görünümü ve salgıladığı şekerli maddeler, böceklerin dikkatini çeker. Çiçeğin üzerine gelen böceklerin ayaklarına yapışan polenler böceğin diğer çiçeklere konmasıyla oralara taşınmış olur. • Bir çiçek duruyordu orda bir yerde Bir yanlışı düzeltircesine açmış; Gelmiş ta ağzımın kenarında Konuşur durur Bu iki metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene- bilir? A) İki farklı olgu aynı yönleriyle değerlendirilip ele alın- mıştır. B) Farklı türde metinler üzerinden aynı kavrama sanat- sal ve öğretici yönden yaklaşılmıştır. C) Aynı konuya benzer anlatım teknikleri kullanılarak yaklaşılmıştır. D) Aynı kavram üzerinden okuru düşündürmek amaç- lanmıştır. E) Farklı görüşlerin birbirlerini desteklediği gösteril- mektedir.
AYDIN YAYINLARI
11. (1) Göktürk Devleti'nin yıkılmasından sonra kuru-
lan Uygur hanlıklarından kalma eserlerdir. (II) Da-
ha çok Buda ve Mani dininin esaslarını anlatan me-
tinler Turfan yöresinde yapılan kazılarda ortaya çı-
karılmıştır. (III) Kalyanamkara ve Papamkara, Altun
Yaruk ve Sekiz Yükmek adlı eserler, Budizm'i anla-
tan dinî metinlerdir. (IV) Irk Bitig adlı eser ise bir fal
kitabıdır. (V) Uygurlar, bu eserleri 21 harfli Uygur
alfabesiyle yazmışlardır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi-
sinden bir bilgi yanlışlığı vardır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Metinlerin Sınıflandırılması
AYDIN YAYINLARI 11. (1) Göktürk Devleti'nin yıkılmasından sonra kuru- lan Uygur hanlıklarından kalma eserlerdir. (II) Da- ha çok Buda ve Mani dininin esaslarını anlatan me- tinler Turfan yöresinde yapılan kazılarda ortaya çı- karılmıştır. (III) Kalyanamkara ve Papamkara, Altun Yaruk ve Sekiz Yükmek adlı eserler, Budizm'i anla- tan dinî metinlerdir. (IV) Irk Bitig adlı eser ise bir fal kitabıdır. (V) Uygurlar, bu eserleri 21 harfli Uygur alfabesiyle yazmışlardır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi- sinden bir bilgi yanlışlığı vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
ani
ri
a
"
ak
adı.
er?
mli
LAR
1. Ortaya çıktıkları ilk yere özgü karakteristik
özelliklerine,
II. Insanlar tarafından evcilleştirilme.amaclarına,
-Insan yaşamından alınan özelliklerine
tespitlerden hangisine ulaşılamaz?
^) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
6. Üç ay boyunca hemen hemen her gün bilgisayarımın
başına oturarak yazdım ve çeşitli araştırmalar yaptım.
Tabii ki kitabın kafamda oluşma aşamaları daha eskilere
gidiyor. Gün içerisinde yanımda taşıdığım ajandalara
aklıma gelen her şeyi yazdım. Kurgu, bir organizma gibi
yazım sürecinde sürekli kendini yenileyip geliştiriyor. Bu
yüzden geriye dönüp değiştirdiğim ve yeniden yazdığım
bölümler de oldu. İnsan bir roman yazarken yazdığı
şeyler karşısında duygu patlamaları yaşayabiliyor. Bazen
bunlardan arınarak yazılanlara geriye çekilip bakmak
gerekiyor. Bunun için de defalarca okumak lazım.
Roman bittikten sonra iki hafta hiçbir şey yapmadım ve
sonrasındaysa yazdıklarımın çıktısını alıp kâğıt üzerinden
okudum. Bunun oldukça faydalı bir şey olduğunu
düşünüyorum.
Roman yazma süreciyle ilgili bilgi veren yazara
yönelik bu parçada aşağıdakilerden hangisi
çıkarılamaz?
A) Titizdir.
ÖSYM TİPİ SORULAR
B) Çalışkandır.
D) Sorgulayıcıdır. E) Düzenlidir.
C) Yenilikçidir.
3D yayınları
Lise Türkçe
Metinlerin Sınıflandırılması
ani ri a " ak adı. er? mli LAR 1. Ortaya çıktıkları ilk yere özgü karakteristik özelliklerine, II. Insanlar tarafından evcilleştirilme.amaclarına, -Insan yaşamından alınan özelliklerine tespitlerden hangisine ulaşılamaz? ^) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III 6. Üç ay boyunca hemen hemen her gün bilgisayarımın başına oturarak yazdım ve çeşitli araştırmalar yaptım. Tabii ki kitabın kafamda oluşma aşamaları daha eskilere gidiyor. Gün içerisinde yanımda taşıdığım ajandalara aklıma gelen her şeyi yazdım. Kurgu, bir organizma gibi yazım sürecinde sürekli kendini yenileyip geliştiriyor. Bu yüzden geriye dönüp değiştirdiğim ve yeniden yazdığım bölümler de oldu. İnsan bir roman yazarken yazdığı şeyler karşısında duygu patlamaları yaşayabiliyor. Bazen bunlardan arınarak yazılanlara geriye çekilip bakmak gerekiyor. Bunun için de defalarca okumak lazım. Roman bittikten sonra iki hafta hiçbir şey yapmadım ve sonrasındaysa yazdıklarımın çıktısını alıp kâğıt üzerinden okudum. Bunun oldukça faydalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Roman yazma süreciyle ilgili bilgi veren yazara yönelik bu parçada aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A) Titizdir. ÖSYM TİPİ SORULAR B) Çalışkandır. D) Sorgulayıcıdır. E) Düzenlidir. C) Yenilikçidir. 3D yayınları
13. Ahînün gerek kim dört nesnesi açık ola. Evvelâ eli aç
ola. Hiç dünya içün kayurmaya ve eksilür demeye. Ve
ikinci ahînün alnı açuk gerek. Şöyle bir gussalu gelirse
şad ola ve dahi gülüci ola ve müsâfirlere güle güle söy
leye. Ve üçünci ahînün kapusı açuk gerek ve kimseye
yığak olmaya. Yetmiş iki millete kapular açuk ola. He
kim içerü girerse önine sofra aça. Pes bu açuk olcak
dört nesne dahi ana açıla; Tanrınun nimet kapusi ve
devlet kapusi ve saadet kapuları açıla.
Bu parça aşağıdakilerden hangisine örnek göste-
rilebilir?
A) Ruzname
C) Surname
B) Fütüvvetname
D Pendname
E) Gazavatname
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Metinlerin Sınıflandırılması
13. Ahînün gerek kim dört nesnesi açık ola. Evvelâ eli aç ola. Hiç dünya içün kayurmaya ve eksilür demeye. Ve ikinci ahînün alnı açuk gerek. Şöyle bir gussalu gelirse şad ola ve dahi gülüci ola ve müsâfirlere güle güle söy leye. Ve üçünci ahînün kapusı açuk gerek ve kimseye yığak olmaya. Yetmiş iki millete kapular açuk ola. He kim içerü girerse önine sofra aça. Pes bu açuk olcak dört nesne dahi ana açıla; Tanrınun nimet kapusi ve devlet kapusi ve saadet kapuları açıla. Bu parça aşağıdakilerden hangisine örnek göste- rilebilir? A) Ruzname C) Surname B) Fütüvvetname D Pendname E) Gazavatname Diğer sayfaya geçiniz.
10. Son yazdığımı bu akşam postaladım. Akşam yemeği-
ni Dr. Cockburn ile yedim. Bugün Kraliçe Elizabeht'in
doğum günü olduğundan başımıza Tanrı'nın belası İş-
ler çıktı. Bu sabah mektubumu mühürlerken, olanları
duydum; öyle kızdım ki... Kraliçe Elizabeth'in doğum
gününü, burada genel olarak çıraklar ve bunlar gibiler
kutlar, ama Whigler gece yarısı için koca bir olay dü-
zenlemişler, bin sterlin harcayarak papayı, şeytanı,
kardinalleri ve benzerlerini giydirip kuşatmışlar, onları
meşaleler ile gezdirmişler, sonra da yakmışlar. Bunu
para toplayarak yapmışlar.
Bu parça, aşağıdaki düzyazı türlerinden hangisine
alt bir örnekten alınmıştır?
A) Deneme
D) Eleştiri
B) Makale
E) Fıkra
bry bry
£
E
£
E
E
6
bry
C) Günlük £*
£
Lise Türkçe
Metinlerin Sınıflandırılması
10. Son yazdığımı bu akşam postaladım. Akşam yemeği- ni Dr. Cockburn ile yedim. Bugün Kraliçe Elizabeht'in doğum günü olduğundan başımıza Tanrı'nın belası İş- ler çıktı. Bu sabah mektubumu mühürlerken, olanları duydum; öyle kızdım ki... Kraliçe Elizabeth'in doğum gününü, burada genel olarak çıraklar ve bunlar gibiler kutlar, ama Whigler gece yarısı için koca bir olay dü- zenlemişler, bin sterlin harcayarak papayı, şeytanı, kardinalleri ve benzerlerini giydirip kuşatmışlar, onları meşaleler ile gezdirmişler, sonra da yakmışlar. Bunu para toplayarak yapmışlar. Bu parça, aşağıdaki düzyazı türlerinden hangisine alt bir örnekten alınmıştır? A) Deneme D) Eleştiri B) Makale E) Fıkra bry bry £ E £ E E 6 bry C) Günlük £* £
Genellikle akademik bir konunun, uzmanları tarafından de.
ğişik boyutlarıyla ele alındığı seri konuşmalardır.
10.1.
II.
Geniş kitleleri ilgilendiren bir konunun, konuyla ilgili uz-
manlar tarafından bir başkan yönetiminde ve dinleyiciler
önünde tartışıldığı konuşmalardır.
III. Bir konuda karşıt görüşleri savunan takımların fikirlerini
çarpıştırdıkları bir tartışma platformudur.
IV. Panelin devamında yapılan, dinleyicilerin de tartışmaya
katıldığı konuşmalardır.
Yukarıda tanımı verilen sözlü anlatım türleri arasında aşağı-
dakilerden hangisi yoktur?
A) Açık oturum
C) Sempozyum
E) Münazara
B) Forum
D) Röportaj
Lise Türkçe
Metinlerin Sınıflandırılması
Genellikle akademik bir konunun, uzmanları tarafından de. ğişik boyutlarıyla ele alındığı seri konuşmalardır. 10.1. II. Geniş kitleleri ilgilendiren bir konunun, konuyla ilgili uz- manlar tarafından bir başkan yönetiminde ve dinleyiciler önünde tartışıldığı konuşmalardır. III. Bir konuda karşıt görüşleri savunan takımların fikirlerini çarpıştırdıkları bir tartışma platformudur. IV. Panelin devamında yapılan, dinleyicilerin de tartışmaya katıldığı konuşmalardır. Yukarıda tanımı verilen sözlü anlatım türleri arasında aşağı- dakilerden hangisi yoktur? A) Açık oturum C) Sempozyum E) Münazara B) Forum D) Röportaj
21. Aşağıdaki cümlelerde geçen kurallı birleşik sıfatlar
oluşumları bakımından ikişerli eşleştirilirse hangisi
dışta kalır?
M
A) Bin yıllık tarihiyle bu bölge muhteşem deneyimler su-
nuyordu.
B) Boyu uzun çocuk içeriye girip elindeki eşyaları
tezgâhın üzerine koydu.
C) Sabah kalktığında ilk iş olarak az şekerli bir kahve
içerdi.
D) Güler yüzlü Anadolu insanı yüzyıllar boyunca misa-
firperverliği elden bırakmamış.
E) Duvarı yıkık bu evin bahçesinde türlü türlü oyunlar
oynardık.
Lise Türkçe
Metinlerin Sınıflandırılması
21. Aşağıdaki cümlelerde geçen kurallı birleşik sıfatlar oluşumları bakımından ikişerli eşleştirilirse hangisi dışta kalır? M A) Bin yıllık tarihiyle bu bölge muhteşem deneyimler su- nuyordu. B) Boyu uzun çocuk içeriye girip elindeki eşyaları tezgâhın üzerine koydu. C) Sabah kalktığında ilk iş olarak az şekerli bir kahve içerdi. D) Güler yüzlü Anadolu insanı yüzyıllar boyunca misa- firperverliği elden bırakmamış. E) Duvarı yıkık bu evin bahçesinde türlü türlü oyunlar oynardık.
B
9. insan; duyduğunu, düşündüğünü, tasarladığını
hissettiğini anlatan bir varlıktır. Anlatmadan,
nakletmeden duramaz. Anlattıklarını bir olay çevresinde
somut hâlde sunma, hem anlaşılmayı kolaylaştırır hem
de dinleyici veya okuyucuda merak uyandırır. Zaten
Banlatılmaya, nakledilmeye değer her şey de bir olay
çevresinde oluşmuştur; temelinde bir olay vardır. İnsan
anlatılarla kuşatılmıştır, anlatılar dünyasında hayatını
sürdürür. Bu anlatılardan her dönemde sanat eserleri
çıkarılmıştır. Bu sanat eserleri "anlatmaya bağlı edebî
metinler" kapsamına girer.
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada söz edilen
metin grubuna girmez?
A) Mesnevi
C) Masal
Doğru
B) Halk hikâyesi
D) Destan
E) Tiyatroidoto
Yanlış X
✓
ins A
Lise Türkçe
Metinlerin Sınıflandırılması
B 9. insan; duyduğunu, düşündüğünü, tasarladığını hissettiğini anlatan bir varlıktır. Anlatmadan, nakletmeden duramaz. Anlattıklarını bir olay çevresinde somut hâlde sunma, hem anlaşılmayı kolaylaştırır hem de dinleyici veya okuyucuda merak uyandırır. Zaten Banlatılmaya, nakledilmeye değer her şey de bir olay çevresinde oluşmuştur; temelinde bir olay vardır. İnsan anlatılarla kuşatılmıştır, anlatılar dünyasında hayatını sürdürür. Bu anlatılardan her dönemde sanat eserleri çıkarılmıştır. Bu sanat eserleri "anlatmaya bağlı edebî metinler" kapsamına girer. Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada söz edilen metin grubuna girmez? A) Mesnevi C) Masal Doğru B) Halk hikâyesi D) Destan E) Tiyatroidoto Yanlış X ✓ ins A
Mat
Ya
Bu parçada geçen "aslında bibliyografik
bir çalışma" sözüyle sözü edilen eserin
hangi yönü vurgulanmıştır?
A) Mehmet Akif'in hatıralarına yer verdiği
B) Mehmet Akif'in yaşam öyküsünü kro-
nolojik olarak işlemekle yetindiği
C) Mehmet Akif'i olduğu gibi anlatmayı
amaç edindiği
D) Mehmet Akif'le ilgili kaynakları listele-
yen bir araştırma eser olduğu
E) Mehmet Akif'le ilgili öznel değerlendir-
melere yer vermediği
Lise Türkçe
Metinlerin Sınıflandırılması
Mat Ya Bu parçada geçen "aslında bibliyografik bir çalışma" sözüyle sözü edilen eserin hangi yönü vurgulanmıştır? A) Mehmet Akif'in hatıralarına yer verdiği B) Mehmet Akif'in yaşam öyküsünü kro- nolojik olarak işlemekle yetindiği C) Mehmet Akif'i olduğu gibi anlatmayı amaç edindiği D) Mehmet Akif'le ilgili kaynakları listele- yen bir araştırma eser olduğu E) Mehmet Akif'le ilgili öznel değerlendir- melere yer vermediği
(1) Fecriati şairleri, görünenden çok, hissedilenin pe-
şinde olduklarından seyredilen manzaralar onların şi-
irine renkli, hareketli, hissedilmiş tablolar olarak yerle-
şir. (II) Çoğu zaman hastalıklı bir hassasiyeti taşıyan
bu tablolarda ışık ve renk önemli bir ögedir. (III) Diğer
yandan aruza bağlılık ve sembolizmin getirisi olan mü-
zikal kullanımlar, bu şiirin en önemli özellikleridir.
(IV) Aşk ve tabiat, insan hayatının değişik zamanları ve
günün değişik anları onların ifade alanlarını oluşturur.
(V) Türk şiirinin geçmişteki ve gelecekteki en büyük
şairi Ahmet Haşim, Fecriâti şiirinin bu prensiplerine
ömrü boyunca bağlı kalmış ve bu şiir görüşünü daha
ileri noktalara götürmüştür.
8.
Test 1
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi bir
makalenin taşıması gereken niteliklerle bağdaş
maz?
A) I
B) II
C) III
DHV
EV
Lise Türkçe
Metinlerin Sınıflandırılması
(1) Fecriati şairleri, görünenden çok, hissedilenin pe- şinde olduklarından seyredilen manzaralar onların şi- irine renkli, hareketli, hissedilmiş tablolar olarak yerle- şir. (II) Çoğu zaman hastalıklı bir hassasiyeti taşıyan bu tablolarda ışık ve renk önemli bir ögedir. (III) Diğer yandan aruza bağlılık ve sembolizmin getirisi olan mü- zikal kullanımlar, bu şiirin en önemli özellikleridir. (IV) Aşk ve tabiat, insan hayatının değişik zamanları ve günün değişik anları onların ifade alanlarını oluşturur. (V) Türk şiirinin geçmişteki ve gelecekteki en büyük şairi Ahmet Haşim, Fecriâti şiirinin bu prensiplerine ömrü boyunca bağlı kalmış ve bu şiir görüşünü daha ileri noktalara götürmüştür. 8. Test 1 Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi bir makalenin taşıması gereken niteliklerle bağdaş maz? A) I B) II C) III DHV EV
EDEBİYATI
1 ve 2. sorulan aşağıdaki destana
göre yanıtlayınız.
O zaman Savic Battal Gazi bir nara daha at Sanki
ye gök birbirine dokundu. Mübarek Tig Dahhak)
eline ald. Sonra tekbir getirip derya gibi kafir askeri-
me hamle yaph. Savaş merkezine saldirdi, bir anda
kafirlerin kanın seal gibi akt. Käfir alaylarını tarumar
et Halle se Seyyid in erliğine hayir dualar ett. Emir
Omer ydrenere: Su pehlivanın ardınca gidin! Onu
benim yanıma getiriniz. Benim gönlüm öyle şahitlik
ederki bu pehlivan Seyyid Battaldir. Kendini örtü ile
gizlemiştr." dedi. O dem yedi kşi atanip Seyyid in
ardinca daga piktilar Dağian taşlan aradilar, bula-
madilar. Dönüp Emir Ömer'in huzuruna geldiler. Di-
ger tarafta Seyyid Bamaldaga pikt
Sonra sürüp kayserin padinna geldi. Gördü ki Kayser
tahtstünde oturmuş Diğer memleketlerin padişah-
lan da altın kürsüler Üstünde pepeçevre oturmuş-
lar ve siyaset kurulmuş Ahmed Taman Gazi'yi ve
Mumian Gaziyi ortaya getirmişler. Eller bağl, gece
vaktinde siyasete oturmuşlar. Kayser, Ahmed Tarran
Gazi ve Mumlan- Gaziyi o vakit öldürmek istemiş
Vezirler ve beyler birakmamışlar. "Eğer sen bunla-
in şimdi didürürsen bizim de bu denli ulu beylerimiz
Muhammedler elinde esirlerdir. Onlar da onlan öldü-
nürler" dediler. Kayser: "Ey beyler! Acaba şu dağdan
inen kimdir? Bize bu denli işler yapti. Bugün Mesih'in
yüzünün suyunu yere döktü. Ben sanıyordum ki
Batal did, Battal'dan kurtuldum. Bu Battal'dan beş
beterdir. Bizlere türü türlü işler yaptı." dedi. Vezirleri
ve beylen: "Ey Melik! Hele dağdan iner, cenk eder,
yine o dağa gider. Kim olduğunu bilmiyoruz?" de-
diler. Sonra Kayser: "Bu kişinin kim olduğunu nasıl
öğrenebiliriz? dedi. O anda Seyyid Battal da otağın
kapısında bekleyip bunlan bir bir dinlerdi. Hemen
Seyyid Battal saklandığı yerden çıktı ve ileriye va-
np Kaysere: Ey Melik! Bu iki kişi onun kim olduğunu
bilirler. Eğer izin verirseniz ben kulun bunlan llete-
yim ve işkence yapayım. Bunlar onu söylerler." dedi.
Kayser "Doğru söylediniz. Hemen bunlan bir yere
let Işkence le söylesinler" dedi. Seyyid Battal bun-
lan hemen alip o iki gaziyi kafirlerin arasından dişa-
n pikardi, bir tenha yere götürdü. Ikisinin de ellerini
plzdü ve Ahmed- Tarran'a: "Benim yüzüme dikkati
S
R
1
1
L
2.
bak" dedi. Ahmed-i Tarran bir kez Seyyid in
rek yüzüne baktı. Orada ah edip aklı başından
Bir süre sonra gözünü açıp: "Ey alemin sultan
gördüğüm rüya midir, yoksa hayal midir?" ded
yid hazret: "Ya Ahmed! Aklını başına getir. Ben
yid Battal Gaziyim. Olmedim, o dağdan inip bu
hünerler gösteren benim." dedi. Seyyid Bal
Ahmedi bağrına bastı, gözlerinden öptü. Mum
Gazi: "Ya Ahmed! Bu yiğit kimdir ki bize bunun g
bir iyilik ve yiğitlik yaptı?" dedi. Ahmed-i Tarran G
"Bizim serverimiz, sultanımız Seyyid Battal Gazi
bu pehlivandır...
(Battal Gazi Destani, Haz. Necati DEMIR, Mehme
Dursun ERDEM
1. Bu metin için aşağıdakilerden hangisi söylene
mez?
A) Anlatmaya dayalı bir metinden alınmıştır.
B) Metnin içerisinde Islami motifler de bulunmakta
dir.
Le Anlatımda abartmaya başvurulmuştur.
D) Nazım-nesir iç içe yazılmıştır.
EXIslamiyet öncesi Türk destanlarından birinden
alınmıştır.
Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Abartili ifadelere yer verilmiştir.
B) Benzetmeden yararlanılmıştır. V
C) Doğrudan anlatim cümleleri kullanılmıştır.
D) Olaylar, oluş sırasıyla verilmiştir.
E) Zamana ve mekâna dair unsurlar ayrıntılarıyla
betimlenmiştir.
Lise Türkçe
Metinlerin Sınıflandırılması
EDEBİYATI 1 ve 2. sorulan aşağıdaki destana göre yanıtlayınız. O zaman Savic Battal Gazi bir nara daha at Sanki ye gök birbirine dokundu. Mübarek Tig Dahhak) eline ald. Sonra tekbir getirip derya gibi kafir askeri- me hamle yaph. Savaş merkezine saldirdi, bir anda kafirlerin kanın seal gibi akt. Käfir alaylarını tarumar et Halle se Seyyid in erliğine hayir dualar ett. Emir Omer ydrenere: Su pehlivanın ardınca gidin! Onu benim yanıma getiriniz. Benim gönlüm öyle şahitlik ederki bu pehlivan Seyyid Battaldir. Kendini örtü ile gizlemiştr." dedi. O dem yedi kşi atanip Seyyid in ardinca daga piktilar Dağian taşlan aradilar, bula- madilar. Dönüp Emir Ömer'in huzuruna geldiler. Di- ger tarafta Seyyid Bamaldaga pikt Sonra sürüp kayserin padinna geldi. Gördü ki Kayser tahtstünde oturmuş Diğer memleketlerin padişah- lan da altın kürsüler Üstünde pepeçevre oturmuş- lar ve siyaset kurulmuş Ahmed Taman Gazi'yi ve Mumian Gaziyi ortaya getirmişler. Eller bağl, gece vaktinde siyasete oturmuşlar. Kayser, Ahmed Tarran Gazi ve Mumlan- Gaziyi o vakit öldürmek istemiş Vezirler ve beyler birakmamışlar. "Eğer sen bunla- in şimdi didürürsen bizim de bu denli ulu beylerimiz Muhammedler elinde esirlerdir. Onlar da onlan öldü- nürler" dediler. Kayser: "Ey beyler! Acaba şu dağdan inen kimdir? Bize bu denli işler yapti. Bugün Mesih'in yüzünün suyunu yere döktü. Ben sanıyordum ki Batal did, Battal'dan kurtuldum. Bu Battal'dan beş beterdir. Bizlere türü türlü işler yaptı." dedi. Vezirleri ve beylen: "Ey Melik! Hele dağdan iner, cenk eder, yine o dağa gider. Kim olduğunu bilmiyoruz?" de- diler. Sonra Kayser: "Bu kişinin kim olduğunu nasıl öğrenebiliriz? dedi. O anda Seyyid Battal da otağın kapısında bekleyip bunlan bir bir dinlerdi. Hemen Seyyid Battal saklandığı yerden çıktı ve ileriye va- np Kaysere: Ey Melik! Bu iki kişi onun kim olduğunu bilirler. Eğer izin verirseniz ben kulun bunlan llete- yim ve işkence yapayım. Bunlar onu söylerler." dedi. Kayser "Doğru söylediniz. Hemen bunlan bir yere let Işkence le söylesinler" dedi. Seyyid Battal bun- lan hemen alip o iki gaziyi kafirlerin arasından dişa- n pikardi, bir tenha yere götürdü. Ikisinin de ellerini plzdü ve Ahmed- Tarran'a: "Benim yüzüme dikkati S R 1 1 L 2. bak" dedi. Ahmed-i Tarran bir kez Seyyid in rek yüzüne baktı. Orada ah edip aklı başından Bir süre sonra gözünü açıp: "Ey alemin sultan gördüğüm rüya midir, yoksa hayal midir?" ded yid hazret: "Ya Ahmed! Aklını başına getir. Ben yid Battal Gaziyim. Olmedim, o dağdan inip bu hünerler gösteren benim." dedi. Seyyid Bal Ahmedi bağrına bastı, gözlerinden öptü. Mum Gazi: "Ya Ahmed! Bu yiğit kimdir ki bize bunun g bir iyilik ve yiğitlik yaptı?" dedi. Ahmed-i Tarran G "Bizim serverimiz, sultanımız Seyyid Battal Gazi bu pehlivandır... (Battal Gazi Destani, Haz. Necati DEMIR, Mehme Dursun ERDEM 1. Bu metin için aşağıdakilerden hangisi söylene mez? A) Anlatmaya dayalı bir metinden alınmıştır. B) Metnin içerisinde Islami motifler de bulunmakta dir. Le Anlatımda abartmaya başvurulmuştur. D) Nazım-nesir iç içe yazılmıştır. EXIslamiyet öncesi Türk destanlarından birinden alınmıştır. Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Abartili ifadelere yer verilmiştir. B) Benzetmeden yararlanılmıştır. V C) Doğrudan anlatim cümleleri kullanılmıştır. D) Olaylar, oluş sırasıyla verilmiştir. E) Zamana ve mekâna dair unsurlar ayrıntılarıyla betimlenmiştir.
CAP
yok-
?
10. Aşağıdakilerin hangisinde küçük ünlü uyumuna
aykırı bir sözcük kullanılmıştır?
A) Yıllarca yolunu gözlemekten yoruldum.
B) Dostlar arasında böyle şeyin sözü mü olur?
C) Bu duruma ben de sizin kadar üzüldüm.
Dolaptaki giysileri bavulana yerleştirdi.
E) Evrendeki hiçbir sevginin dengi yoktur.
Lise Türkçe
Metinlerin Sınıflandırılması
CAP yok- ? 10. Aşağıdakilerin hangisinde küçük ünlü uyumuna aykırı bir sözcük kullanılmıştır? A) Yıllarca yolunu gözlemekten yoruldum. B) Dostlar arasında böyle şeyin sözü mü olur? C) Bu duruma ben de sizin kadar üzüldüm. Dolaptaki giysileri bavulana yerleştirdi. E) Evrendeki hiçbir sevginin dengi yoktur.