Modernist Hikâye ve Özellikleri Soruları

Aşağıdaki cümlelerde anlamca birbiriyle karıştırılan ve yanlış
anlamda kullanılan sözcükleri bularak doğru şekillerini yazınız.
►Odayı ağır bir yemek kokusu kapsamıştı.
Çok üzgün olmasına karşılık, bunu belli etmemeye çalışıyordu.
Lise Türkçe
Modernist Hikâye ve Özellikleri
Aşağıdaki cümlelerde anlamca birbiriyle karıştırılan ve yanlış anlamda kullanılan sözcükleri bularak doğru şekillerini yazınız. ►Odayı ağır bir yemek kokusu kapsamıştı. Çok üzgün olmasına karşılık, bunu belli etmemeye çalışıyordu.
LAMA İŞARETLERİ
1. Artık demir almak günü gelmişse zamandan
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan
(Ünsüz yumuşaması)
II. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol
Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol
(Ünsüz türemesi)
III. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli
Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli
(Ünlü düşmesi)
IV. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden
Birçok seneler geçti, dönen yok seferinden
(Ünsüz benzeşmesi)
V. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler
Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler
(Kaynaştırma)
Numaralanmış dizelerin hangisinde parantez içinde veri-
len ses olayı yoktur?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
rde
Lise Türkçe
Modernist Hikâye ve Özellikleri
LAMA İŞARETLERİ 1. Artık demir almak günü gelmişse zamandan Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan (Ünsüz yumuşaması) II. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol (Ünsüz türemesi) III. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli (Ünlü düşmesi) IV. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden Birçok seneler geçti, dönen yok seferinden (Ünsüz benzeşmesi) V. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler (Kaynaştırma) Numaralanmış dizelerin hangisinde parantez içinde veri- len ses olayı yoktur? A) I B) II C) III D) IV E) V rde
26. Yusuf Has Hacip "Kutadgu Bilig"de veziri hükümdarın el-
leri olarak tanımlayıp hükümdarın devlet işlerini bu ellerle
gördüğünü belirtmişti.
İlk Türk devletlerinde bu görev aşağıdakilerden hangi-
si tarafından yerine getirilmiştir?
A) Kam
D) Bitikçi
B) Ayguci
E) Yarguci
C) Tigin
Lise Türkçe
Modernist Hikâye ve Özellikleri
26. Yusuf Has Hacip "Kutadgu Bilig"de veziri hükümdarın el- leri olarak tanımlayıp hükümdarın devlet işlerini bu ellerle gördüğünü belirtmişti. İlk Türk devletlerinde bu görev aşağıdakilerden hangi- si tarafından yerine getirilmiştir? A) Kam D) Bitikçi B) Ayguci E) Yarguci C) Tigin
7. Aşağıdakilerden hangisi, Millî Edebiyat Dönemi romanla-
rıyla Tanzimat Dönemi romanlarının ortak özelliği sayıla-
bilir?
A) Mekânın çoğunluklu İstanbul ve çevresinden geçmesi
B) Toplumsal, bireysel veya tarihî konuların işlenmesi
C) Olayın akışının kesilerek okuyucuya bilgi verilmesi
D) Teknik açıdan kusursuz olması
E) Natüralizm akımının etkisinde yazılması
Lise Türkçe
Modernist Hikâye ve Özellikleri
7. Aşağıdakilerden hangisi, Millî Edebiyat Dönemi romanla- rıyla Tanzimat Dönemi romanlarının ortak özelliği sayıla- bilir? A) Mekânın çoğunluklu İstanbul ve çevresinden geçmesi B) Toplumsal, bireysel veya tarihî konuların işlenmesi C) Olayın akışının kesilerek okuyucuya bilgi verilmesi D) Teknik açıdan kusursuz olması E) Natüralizm akımının etkisinde yazılması
2. Aşağıdakilerden hangisi "Hüseyin Nihal Atsız, Kemal Tahir,
Tarık Buğra, Emine Işınsu"nun ortak özelliğidir?
A) Tarihî konularda roman yazma
B) Toplumcu geçekçi anlayışla eser verme
C) Modernist anlatım tekniklerine başvurma
D) Kahramanlarını yalnızca aydınlardan seçme
E) Eserlerinde genellikle köy yaşamını anlatma
Lise Türkçe
Modernist Hikâye ve Özellikleri
2. Aşağıdakilerden hangisi "Hüseyin Nihal Atsız, Kemal Tahir, Tarık Buğra, Emine Işınsu"nun ortak özelliğidir? A) Tarihî konularda roman yazma B) Toplumcu geçekçi anlayışla eser verme C) Modernist anlatım tekniklerine başvurma D) Kahramanlarını yalnızca aydınlardan seçme E) Eserlerinde genellikle köy yaşamını anlatma
25. Olay örgüsünü gerçekleştiren kişilerin du-
rumları, amaçları, hareketleri, kişilikleri
bakımından birbirlerine ya da kendi ken-
dilerine karşı olmaları durumunda ortaya
çıkan hayat karşıtlığına metin inceleme-
sinde .....
denir.
Lise Türkçe
Modernist Hikâye ve Özellikleri
25. Olay örgüsünü gerçekleştiren kişilerin du- rumları, amaçları, hareketleri, kişilikleri bakımından birbirlerine ya da kendi ken- dilerine karşı olmaları durumunda ortaya çıkan hayat karşıtlığına metin inceleme- sinde ..... denir.
6. Binbir Gece Masalları'nda ve halk hikâyelerinde
anlatıcı, başkalarından dinlediklerini aktarır.
Bunu yaparken de "rivayet ederler ki, derler ki"
gibi kalıplaşmış ifadeler kullanır. İhsan Oktay
Anar'ın Puslu Kıtalar Atlası adlı romanında
biçim ve anlatım özellikleri açısından aynı tek-
niği kullanması bir ---- örneğidir.
Nazan Bekiroğlu'nun Yûsuf ile Züleyha adlı
romanı, içerik yönünden divan edebiyatındaki
Yûsuf ile Züleyha mesnevilerini örnek aldığın-
dan bir- örneğidir.
Bu cümlelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla
aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) ironi - pastiş
B) geriye dönüş - parodi
C) pastiş - parodi
D) özetleme - pastiş
E) parodi-iç çözümleme
Lise Türkçe
Modernist Hikâye ve Özellikleri
6. Binbir Gece Masalları'nda ve halk hikâyelerinde anlatıcı, başkalarından dinlediklerini aktarır. Bunu yaparken de "rivayet ederler ki, derler ki" gibi kalıplaşmış ifadeler kullanır. İhsan Oktay Anar'ın Puslu Kıtalar Atlası adlı romanında biçim ve anlatım özellikleri açısından aynı tek- niği kullanması bir ---- örneğidir. Nazan Bekiroğlu'nun Yûsuf ile Züleyha adlı romanı, içerik yönünden divan edebiyatındaki Yûsuf ile Züleyha mesnevilerini örnek aldığın- dan bir- örneğidir. Bu cümlelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? A) ironi - pastiş B) geriye dönüş - parodi C) pastiş - parodi D) özetleme - pastiş E) parodi-iç çözümleme
18. Dönüşünde çayını içerken o şehirde kızını, yani
çocuğun annesini gördüğünü söylemişti. Büyük bir
dokuma fabrikasında çalışıyormuş. Orada tekrar
evlenmiş, yeni bir yuva kurmuş, iki kızı olmuş. Çalıştığı
için çocuklarını bir yuvaya vermiş ve onları ancak
haftada bir defa görebiliyormuş. Büyük bir binanın
küçücük bir odasında oturuyormuş.
Yukarıdaki parçada hangi anlatım
uygulanmıştır?
A) Gösterme
C) iç çözümleme
B) İç konuşma
D) Özetleme
FBiling akısı
tekniği
Lise Türkçe
Modernist Hikâye ve Özellikleri
18. Dönüşünde çayını içerken o şehirde kızını, yani çocuğun annesini gördüğünü söylemişti. Büyük bir dokuma fabrikasında çalışıyormuş. Orada tekrar evlenmiş, yeni bir yuva kurmuş, iki kızı olmuş. Çalıştığı için çocuklarını bir yuvaya vermiş ve onları ancak haftada bir defa görebiliyormuş. Büyük bir binanın küçücük bir odasında oturuyormuş. Yukarıdaki parçada hangi anlatım uygulanmıştır? A) Gösterme C) iç çözümleme B) İç konuşma D) Özetleme FBiling akısı tekniği
Olayların ve insanların bir anlık görüntüleri üzerinde derin-
leşen bir sanatçıdır. İnsanların dış görünüşünden çok, içleri,
duygu, düşünce ve ruh dünyalarıyla ilgilenmiştir. Bazı anları,
kısa karşılaşmaları, kaçıcı yaşama kesitlerini hikâyeleştirmiş-
tir. Şekilde ve özde yenilik getirmiştir. Sanatçı modern hikâ-
yenin öncülerindendir. Gerçekleri kendine göre yorumlamış-
tır.
Aşağıdaki eserlerden hangisi sanat anlayışı ile ilgili bilgi
verilen hikâyeciye aittir?
A) Ses
C) Eskici
B) Tanrı Misafiri
D) Bir Serencam
E) Karanfiller ve Domates Suyu
Lise Türkçe
Modernist Hikâye ve Özellikleri
Olayların ve insanların bir anlık görüntüleri üzerinde derin- leşen bir sanatçıdır. İnsanların dış görünüşünden çok, içleri, duygu, düşünce ve ruh dünyalarıyla ilgilenmiştir. Bazı anları, kısa karşılaşmaları, kaçıcı yaşama kesitlerini hikâyeleştirmiş- tir. Şekilde ve özde yenilik getirmiştir. Sanatçı modern hikâ- yenin öncülerindendir. Gerçekleri kendine göre yorumlamış- tır. Aşağıdaki eserlerden hangisi sanat anlayışı ile ilgili bilgi verilen hikâyeciye aittir? A) Ses C) Eskici B) Tanrı Misafiri D) Bir Serencam E) Karanfiller ve Domates Suyu
ri var-
uştuk-
e ifa-
kniği;
e ko-
e
sıra-
etiril-
Pekiştir
1. O iyi insanlar, o güzel atlara bindiler,
çektiler, gittiler. Bir kere, iki, üç, dört, beş
kere, yüz kere, bin kere söylüyor. İçini bir
ağlamanın, doya doya ağlamanın, kır-
gınlığın, korkunç bir öfkeden geri kalmış-
lığın yumuşaklığı, hüznü, ağlama isteği.
Bu erişilmez duyguyu kaçırmamak için
de durmadan sözleri arka arkaya söy-
lüyor. Bir kaçırırsa bir daha bu erişilmez
tada varamayacağını biliyor.
Bu parçada aşağıdaki anlatım teknik-
lerinden hangisi ağır basmaktadır?
B) Anlatma
D) Bilinç akışı
A) Açıklama
C) Pastiş
E) Gösterme
2. Zihnine birçok düşünce üşüşüyor. Fa-
kat bunların hiçbiri üzerinde durmuyor,
ayrıntıya girmek istemiyordu. Her şeyin
3. Ve gece
olan saa
düşündü
kovanın
çuğu bil
gelmişti
Yatakta
muş olc
çalmışt
ları yer
bu saa
olması
Bu pa
söyler
A) İla
B) İç
C) O
D) III
A
en on
Lise Türkçe
Modernist Hikâye ve Özellikleri
ri var- uştuk- e ifa- kniği; e ko- e sıra- etiril- Pekiştir 1. O iyi insanlar, o güzel atlara bindiler, çektiler, gittiler. Bir kere, iki, üç, dört, beş kere, yüz kere, bin kere söylüyor. İçini bir ağlamanın, doya doya ağlamanın, kır- gınlığın, korkunç bir öfkeden geri kalmış- lığın yumuşaklığı, hüznü, ağlama isteği. Bu erişilmez duyguyu kaçırmamak için de durmadan sözleri arka arkaya söy- lüyor. Bir kaçırırsa bir daha bu erişilmez tada varamayacağını biliyor. Bu parçada aşağıdaki anlatım teknik- lerinden hangisi ağır basmaktadır? B) Anlatma D) Bilinç akışı A) Açıklama C) Pastiş E) Gösterme 2. Zihnine birçok düşünce üşüşüyor. Fa- kat bunların hiçbiri üzerinde durmuyor, ayrıntıya girmek istemiyordu. Her şeyin 3. Ve gece olan saa düşündü kovanın çuğu bil gelmişti Yatakta muş olc çalmışt ları yer bu saa olması Bu pa söyler A) İla B) İç C) O D) III A en on
Bir Acem bahçesi bir seccade
Dolduran havzı ateşten både!
Ne kadar gamlı bu akşam vakti!
Bakışın benzemiyor mutade!
Bu dizelerde şair, dış dünyayı olduğu gibi değil, kendisinin
duyduğu gibi anlatmıştır. Şair, bu şiirinde renkleri, çeşitli
ruh hållerinin bir ifadesi olarak kullanmıştır.
1
Bu dizelerden hareketle Fecriati şiirinde aşağıdaki
akımlardan hangisinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Pamasizm
B) Sembolizm
C) Realizm
D) Dadaizm
E) Klasisizm
Lise Türkçe
Modernist Hikâye ve Özellikleri
Bir Acem bahçesi bir seccade Dolduran havzı ateşten både! Ne kadar gamlı bu akşam vakti! Bakışın benzemiyor mutade! Bu dizelerde şair, dış dünyayı olduğu gibi değil, kendisinin duyduğu gibi anlatmıştır. Şair, bu şiirinde renkleri, çeşitli ruh hållerinin bir ifadesi olarak kullanmıştır. 1 Bu dizelerden hareketle Fecriati şiirinde aşağıdaki akımlardan hangisinin etkili olduğu söylenebilir? A) Pamasizm B) Sembolizm C) Realizm D) Dadaizm E) Klasisizm
11. Taklit etmek, model alınan yazar ve yapıt karşısında
yok sayılmak anlamına gelmez; tam tersine bu tavır alt
metnin yazarından beslenmek, kazanılan tecrübeyi
dönüştürerek kendine mal etmek demektir. Dünyaca
ünlü Fransız deneme yazarı Montaigne, bu konudaki
görüşlerini Denemeler adlı eserinde şu şekilde aktarır:
"Arılar, çiçeklerin şurasından burasından aşırırlar;
ancak aşırdıklarıyla bal yaparlar, bu onların balıdır; artık
geriye ne kekik ne mercanköşk bitkisi kalır:
Başkalarından alınan parçalar da böyledir, bunlar
dönüştürülür ve eritilir, ortaya kendi ürünü bir yapıt
çıkar."
1
Bu parçada Montaigne'in söz ettiği durum ile
aşağıdakilerden hangisi arasında özellikle ilişki
kurulabilir?
A) Bilinç akışı
D) Leitmotiv
Doğru
B) Pastiş
C) İç monolog
E) Üstkurmaca
Yanlış X
Lise Türkçe
Modernist Hikâye ve Özellikleri
11. Taklit etmek, model alınan yazar ve yapıt karşısında yok sayılmak anlamına gelmez; tam tersine bu tavır alt metnin yazarından beslenmek, kazanılan tecrübeyi dönüştürerek kendine mal etmek demektir. Dünyaca ünlü Fransız deneme yazarı Montaigne, bu konudaki görüşlerini Denemeler adlı eserinde şu şekilde aktarır: "Arılar, çiçeklerin şurasından burasından aşırırlar; ancak aşırdıklarıyla bal yaparlar, bu onların balıdır; artık geriye ne kekik ne mercanköşk bitkisi kalır: Başkalarından alınan parçalar da böyledir, bunlar dönüştürülür ve eritilir, ortaya kendi ürünü bir yapıt çıkar." 1 Bu parçada Montaigne'in söz ettiği durum ile aşağıdakilerden hangisi arasında özellikle ilişki kurulabilir? A) Bilinç akışı D) Leitmotiv Doğru B) Pastiş C) İç monolog E) Üstkurmaca Yanlış X
YATI SOSYAL BİLİMLER - 1 TESTİ
mana, Mi-
eder. Bu
vaşandı-
m Heye-
rasında
manının
şadık-
et Ce-
oma-
an
7-
23. Sanskrite çekilmiş atlar gibi geceleri
o geceleri soyutlanmış uykular
ağdı durdu parmaklarından estamplara
Şarkıları delindiler sokaklarında
ve çarşambaları ırmakta
boğulup gittiler hep
çamaşırların üstünde uzanan bulutlar
Bu şiirin biçim, içerik ve anlatım özellikleri dikkate al
ğında aşağıdaki şairlerin hangisine ait olduğu söyleneb
A) Cahit Külebi
C) Orhan Veli
E) Nâzım Hikmet
(B) Ece Ayhan
D) Attila İlhan
Lise Türkçe
Modernist Hikâye ve Özellikleri
YATI SOSYAL BİLİMLER - 1 TESTİ mana, Mi- eder. Bu vaşandı- m Heye- rasında manının şadık- et Ce- oma- an 7- 23. Sanskrite çekilmiş atlar gibi geceleri o geceleri soyutlanmış uykular ağdı durdu parmaklarından estamplara Şarkıları delindiler sokaklarında ve çarşambaları ırmakta boğulup gittiler hep çamaşırların üstünde uzanan bulutlar Bu şiirin biçim, içerik ve anlatım özellikleri dikkate al ğında aşağıdaki şairlerin hangisine ait olduğu söyleneb A) Cahit Külebi C) Orhan Veli E) Nâzım Hikmet (B) Ece Ayhan D) Attila İlhan
Aşağıdakilerden hangisi tanrısal (hâkim) bakış
açısıyla yazılmıştır?
A) Çay içmiş miydik o gün, bilmiyorum. Birkaç da-
kika, saat, gün ya da yıl sonra ben ayağa kalk-
mıştım. Gidiyordum. Dudaklarımın kenarında bir
bilmeceyi çözememenin sıkıntısı. Balkondan sa-
lona, salondan antreye, kapıya ve merdivenlere
yürüdüğümü anımsamıyorum.
B) Bu Nihat eskiden böyle değilmiş. Annesi de böyle
değilmiş söylediklerine göre, dokunsan kırılacak
türden, dağlalesi gibi incecik bir kadınmış. İşte,
pazar yerine bakan o geniş avlulu evde yaşarken
babaları olacak adam günün birinde birdenbire
bırakıp gitmiş bunları.
C) Yaşlı annesinin o günkü dalgınlığı onun dik-
katinden kaçmamıştı. Ne olmuştu, niçin böyle
dalgındı? Ölümü düşünmesindendi bu dalgınlığı.
Çocuklarının hepsini baş göz etmeden ölmesi
ona çok koyacaktı. Betül'ünü evlendirmeden gö-
çüp gitmeyi bir türlü kabullenemediği ruh hâlinden
seziliyordu.
D) Uslu uslu başımı salladım. Fırçayı ayak par-
maklarımın arasına aldım, ağzımda ıslattım ve
boyalardan birine, en sevdiğim renk olan parlak
maviye sürdüm. Fırçayı diğer ayağıma değdirdim,
çektiğimde mavi bir benek gördüm. "Oluyor!" diye
bağırdım, heyecandan kıpkırmızı olduğumu his-
sediyordum.
E) Ben bir ağacım, çok yalnızım. Yağmur yağdıkça
ağlıyorum. Allah rızası için kulak verin şu anla-
tacaklarıma. Kahvelerinizi için, uykunuz açılsın,
bana cin gibi bakın da size niye bu kadar yalnız
olduğumu anlatayım.
Jarının
Lise Türkçe
Modernist Hikâye ve Özellikleri
Aşağıdakilerden hangisi tanrısal (hâkim) bakış açısıyla yazılmıştır? A) Çay içmiş miydik o gün, bilmiyorum. Birkaç da- kika, saat, gün ya da yıl sonra ben ayağa kalk- mıştım. Gidiyordum. Dudaklarımın kenarında bir bilmeceyi çözememenin sıkıntısı. Balkondan sa- lona, salondan antreye, kapıya ve merdivenlere yürüdüğümü anımsamıyorum. B) Bu Nihat eskiden böyle değilmiş. Annesi de böyle değilmiş söylediklerine göre, dokunsan kırılacak türden, dağlalesi gibi incecik bir kadınmış. İşte, pazar yerine bakan o geniş avlulu evde yaşarken babaları olacak adam günün birinde birdenbire bırakıp gitmiş bunları. C) Yaşlı annesinin o günkü dalgınlığı onun dik- katinden kaçmamıştı. Ne olmuştu, niçin böyle dalgındı? Ölümü düşünmesindendi bu dalgınlığı. Çocuklarının hepsini baş göz etmeden ölmesi ona çok koyacaktı. Betül'ünü evlendirmeden gö- çüp gitmeyi bir türlü kabullenemediği ruh hâlinden seziliyordu. D) Uslu uslu başımı salladım. Fırçayı ayak par- maklarımın arasına aldım, ağzımda ıslattım ve boyalardan birine, en sevdiğim renk olan parlak maviye sürdüm. Fırçayı diğer ayağıma değdirdim, çektiğimde mavi bir benek gördüm. "Oluyor!" diye bağırdım, heyecandan kıpkırmızı olduğumu his- sediyordum. E) Ben bir ağacım, çok yalnızım. Yağmur yağdıkça ağlıyorum. Allah rızası için kulak verin şu anla- tacaklarıma. Kahvelerinizi için, uykunuz açılsın, bana cin gibi bakın da size niye bu kadar yalnız olduğumu anlatayım. Jarının
S.6) Aşağıdakilerden hangisi modernisthikayenin
özelliklerinden değildir?
A) Geleneksel yapı ve anlatım dışlanmış, çağrışımlara geniş
yer verilmiştir.
B) Bilinç akışı, iç çözümleme, geriye dönüş gibi tekniklerden
yararlanılmıştır.
C) Diyaloglara ve öyküleyici anlatıma sıklıkla başvurulmuş,
akıcılık önemsenmiştir.
D) İnsanın karmaşık dünyası anlatılmaya çalışılmış; yalnızlık,
bunalım gibi temalar ele alınmıştır.
E) Olay, karakter, çevre yerine imge ve simgeler ön plana
çıkarılmıştır.
Lise Türkçe
Modernist Hikâye ve Özellikleri
S.6) Aşağıdakilerden hangisi modernisthikayenin özelliklerinden değildir? A) Geleneksel yapı ve anlatım dışlanmış, çağrışımlara geniş yer verilmiştir. B) Bilinç akışı, iç çözümleme, geriye dönüş gibi tekniklerden yararlanılmıştır. C) Diyaloglara ve öyküleyici anlatıma sıklıkla başvurulmuş, akıcılık önemsenmiştir. D) İnsanın karmaşık dünyası anlatılmaya çalışılmış; yalnızlık, bunalım gibi temalar ele alınmıştır. E) Olay, karakter, çevre yerine imge ve simgeler ön plana çıkarılmıştır.
Bu kedi, tahta masanın üstüne çıkmış, köpeğime durmadan homurdanacak mı? Sandalyenin üstün-
deki vişneçürüğü rengindeki delik çoraplar... Asmanın yaprakları daha yemyeşil. Bizim bahçedeki kurudu
bile.
Deniz, Bozburun'a doğru başını almış gidiyor. Uzaklarda görünen, İstanbul'un neresi kim bilir? Sesler
eden gelmiyor?
Piline
a
Lise Türkçe
Modernist Hikâye ve Özellikleri
Bu kedi, tahta masanın üstüne çıkmış, köpeğime durmadan homurdanacak mı? Sandalyenin üstün- deki vişneçürüğü rengindeki delik çoraplar... Asmanın yaprakları daha yemyeşil. Bizim bahçedeki kurudu bile. Deniz, Bozburun'a doğru başını almış gidiyor. Uzaklarda görünen, İstanbul'un neresi kim bilir? Sesler eden gelmiyor? Piline a