Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Oyun Yazma Soruları

N PARAGRAF DENEMELERİ
alışma-
erler. Az
gelece-
nucun-
, böyle
bazen
er ya da
ucunda
öğren-
cak, ya-
mara-
mekte-
Bre yu
alniz tit
avsiye
ar Ok-
APOIEMI
8.-9. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Ahmet Haşim, tüm dünya edebiyatının yakından tanı-
dığı biridir çünkü o, şiirleriyle tüm dünyaya seslenmiş-
tir. Halit Ziya'ya göre o, zamanının yazarları arasında
eşine rastlanmayacak kadar bilgili ve dönemini takip
eden bir sanatçıydı. Tevfik Fikret'in yoğun etkisi altın-
da şiir yazmaya koyulan Haşim, kişiliğini bulduğu za-
man, onun bir şeyler ispatlamaya ve öğretmeye çalı-
şan tarzından nefret etmeye, sonra da ondan uzaklaş-
maya başlar. Sonraki dönemlerde aşkı, sevgiyi, yalnız-
lığı ve hüznü şiirlerinde işlemeye başlar. Haşim bunla-
yaparken süslü ve ağır bir söyleyişi tercih etse de sa-
mimiyetinden bir şey kaybetmez. Çevresinde kimsesi
olmayan, kendisiyle baş başa kalan biri olsa da bun-
dan rahatsızlık duymamış, aksine bu durumu bir ilham
kaynağı olarak görmüştür.
8. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edi-
len sanatçının bir özelliği değildir?
A) İctenlik
C) Karamsarlık
-E) Yalnızlık
B) Evrensettik
Dj Farklilik
Lise Türkçe
Oyun Yazma
N PARAGRAF DENEMELERİ alışma- erler. Az gelece- nucun- , böyle bazen er ya da ucunda öğren- cak, ya- mara- mekte- Bre yu alniz tit avsiye ar Ok- APOIEMI 8.-9. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Ahmet Haşim, tüm dünya edebiyatının yakından tanı- dığı biridir çünkü o, şiirleriyle tüm dünyaya seslenmiş- tir. Halit Ziya'ya göre o, zamanının yazarları arasında eşine rastlanmayacak kadar bilgili ve dönemini takip eden bir sanatçıydı. Tevfik Fikret'in yoğun etkisi altın- da şiir yazmaya koyulan Haşim, kişiliğini bulduğu za- man, onun bir şeyler ispatlamaya ve öğretmeye çalı- şan tarzından nefret etmeye, sonra da ondan uzaklaş- maya başlar. Sonraki dönemlerde aşkı, sevgiyi, yalnız- lığı ve hüznü şiirlerinde işlemeye başlar. Haşim bunla- yaparken süslü ve ağır bir söyleyişi tercih etse de sa- mimiyetinden bir şey kaybetmez. Çevresinde kimsesi olmayan, kendisiyle baş başa kalan biri olsa da bun- dan rahatsızlık duymamış, aksine bu durumu bir ilham kaynağı olarak görmüştür. 8. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edi- len sanatçının bir özelliği değildir? A) İctenlik C) Karamsarlık -E) Yalnızlık B) Evrensettik Dj Farklilik
21. Cavit Bey (1) çocukların okul taksitleri, eşinin para için
sızlanması (,) işinden atılan bir memurun durumu ( )
amirleriyle olan ilişkileri ( ) milletvekili seçilme hayali
gibi düşüncelerle boğuşurken uyuyamayacağını anla-
yinca uzandığı yerden kalkar ve hizmetçiden bir kah-
ve ister() Cavit Bey uyuklarken gerçek hayatta yapa-
madıklarını hayal eder()
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki nokta-
lama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) () () 0 0 ()
B) () 0 () () () ()
C) ( ) ( ) ( ) (1)
D) (5) ( ) ( ) ( (...)
E) () () () () () ()
Lise Türkçe
Oyun Yazma
21. Cavit Bey (1) çocukların okul taksitleri, eşinin para için sızlanması (,) işinden atılan bir memurun durumu ( ) amirleriyle olan ilişkileri ( ) milletvekili seçilme hayali gibi düşüncelerle boğuşurken uyuyamayacağını anla- yinca uzandığı yerden kalkar ve hizmetçiden bir kah- ve ister() Cavit Bey uyuklarken gerçek hayatta yapa- madıklarını hayal eder() Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki nokta- lama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir? A) () () 0 0 () B) () 0 () () () () C) ( ) ( ) ( ) (1) D) (5) ( ) ( ) ( (...) E) () () () () () ()
30. Gezi yazısı, en genel ve yerleşik tanımıyla seyahatname,
dar veya geniş bir coğrafyada seyyahin gezip gördüğü
yerler hakkındaki izlenimlerini anlattığı eserdir. Son za-
manlarda seyahat ve seyahat eseri karşılığı olarak "gezi,
gezi yazısı" kavramları kullanılmaktadır. Gezi eserleri içe-
rikleri bakımından kendi zamanlarına olduğu kadar son-
raki zamanlara, sonraki çağlara da seslenebilme özelliği-
ne sahiptir. Tarih boyunca, Bati ve Doğu uygarlıklarında
seyahatname türünde, örnek birçok eser yazılmıştır. Ba-
ti'da seyahatnamelere ilk örnekler, Eski Yunan'da Antik
Çağ medeniyetlerini, halklarını ve inançlarını tanıtan se-
yahatnamelerle verilmiştir. Yunanlı coğrafyacı Strabon ve
Pausanias'ın seyahatnameleri bu özelliği taşır. Marco Po-
lo'nun Doğu ülkelerine yaptığı geziyi anlattığı seyahatna-
mesi, üslup ve metin olarak değerlendirildiğinde Batı ede-
biyatının ilk seyahatnamesi olarak kabul edilir.
Bu parçada gezi yazısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisine ulasılamaz
An Gezginlerin gezip gördüğü yerler hakkında izlenimle
rini aktardığı yazılardır.
B) Dünya edebiyatında bu türde birçok
yapıt kaleme alin-
miştir.
Marco Polo'nun kaleme aldığı seyahatname, dünya
edebiyatında bu türün ilk örneği kabul edilir.
D) Bu türde yazılan eserler kendi dönemlerinin yanında
geleceğe de yöneliktir.
E) Batı'da bu türün ilk örnekleri Eski Yunan'a kadar uzan-
maktadır.
Lise Türkçe
Oyun Yazma
30. Gezi yazısı, en genel ve yerleşik tanımıyla seyahatname, dar veya geniş bir coğrafyada seyyahin gezip gördüğü yerler hakkındaki izlenimlerini anlattığı eserdir. Son za- manlarda seyahat ve seyahat eseri karşılığı olarak "gezi, gezi yazısı" kavramları kullanılmaktadır. Gezi eserleri içe- rikleri bakımından kendi zamanlarına olduğu kadar son- raki zamanlara, sonraki çağlara da seslenebilme özelliği- ne sahiptir. Tarih boyunca, Bati ve Doğu uygarlıklarında seyahatname türünde, örnek birçok eser yazılmıştır. Ba- ti'da seyahatnamelere ilk örnekler, Eski Yunan'da Antik Çağ medeniyetlerini, halklarını ve inançlarını tanıtan se- yahatnamelerle verilmiştir. Yunanlı coğrafyacı Strabon ve Pausanias'ın seyahatnameleri bu özelliği taşır. Marco Po- lo'nun Doğu ülkelerine yaptığı geziyi anlattığı seyahatna- mesi, üslup ve metin olarak değerlendirildiğinde Batı ede- biyatının ilk seyahatnamesi olarak kabul edilir. Bu parçada gezi yazısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulasılamaz An Gezginlerin gezip gördüğü yerler hakkında izlenimle rini aktardığı yazılardır. B) Dünya edebiyatında bu türde birçok yapıt kaleme alin- miştir. Marco Polo'nun kaleme aldığı seyahatname, dünya edebiyatında bu türün ilk örneği kabul edilir. D) Bu türde yazılan eserler kendi dönemlerinin yanında geleceğe de yöneliktir. E) Batı'da bu türün ilk örnekleri Eski Yunan'a kadar uzan- maktadır.
Türkçe
36 - 37. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Omer Seyfettin; gerek modern Türk hikâyesinin kurucu-
su olması gerekse Türk edebiyatının millileşmesine on-
cülük etmesi sebebiyle Türk kültür tarihi açısından başlı
başına bir dönüm noktası, bir kilometre taşıdır. Otuz
altı yıllık kısa ömründe Osmanlı Devleti'nin yıkılış gün-
lerine şahit olan ve esaretten sefalete birçok sıkıntılar
yaşayan Ömer Seyfettin'in en bariz vasfı, şüphesiz ki
samimi milliyetperverliğidir. Söz konusu milliyetperver-
lik, hikâyeciliği bir meslek hâline getiren yazarın ömrü
boyunca esas hareket noktası olmuştur. Özgün kişiliği
göz önünde bulundurulduğunda ise Ömer Seyfettin'in
hem hayat serüveninin hem de edebî şahsiyetinin dün-
den bugüne birçok araştırmacının ve sanatçının ilgisini
çektiğini söylemek mümkündür.
36. Bu parçadan hareketle Ömer Seyfettin ile ilgili aşa-
ğıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
A) Türk edebiyatın ulusallaşmasına katkı sağlamıştır.
B) Modern Türk hikâyesinin doğmasına önayak olmuş-
tur.
C) Birçok araştırmacının merakını üzerinde toplamıştır.
D) Hikâyelerinin temel kaynağı milli unsurlar oluştur-
muştur.
E) Eserlerinde Osmanlı Devleti'nin yaşadığı sıkıntıları
anlatmıştır.
Lise Türkçe
Oyun Yazma
Türkçe 36 - 37. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Omer Seyfettin; gerek modern Türk hikâyesinin kurucu- su olması gerekse Türk edebiyatının millileşmesine on- cülük etmesi sebebiyle Türk kültür tarihi açısından başlı başına bir dönüm noktası, bir kilometre taşıdır. Otuz altı yıllık kısa ömründe Osmanlı Devleti'nin yıkılış gün- lerine şahit olan ve esaretten sefalete birçok sıkıntılar yaşayan Ömer Seyfettin'in en bariz vasfı, şüphesiz ki samimi milliyetperverliğidir. Söz konusu milliyetperver- lik, hikâyeciliği bir meslek hâline getiren yazarın ömrü boyunca esas hareket noktası olmuştur. Özgün kişiliği göz önünde bulundurulduğunda ise Ömer Seyfettin'in hem hayat serüveninin hem de edebî şahsiyetinin dün- den bugüne birçok araştırmacının ve sanatçının ilgisini çektiğini söylemek mümkündür. 36. Bu parçadan hareketle Ömer Seyfettin ile ilgili aşa- ğıdakilerin hangisine ulaşılamaz? A) Türk edebiyatın ulusallaşmasına katkı sağlamıştır. B) Modern Türk hikâyesinin doğmasına önayak olmuş- tur. C) Birçok araştırmacının merakını üzerinde toplamıştır. D) Hikâyelerinin temel kaynağı milli unsurlar oluştur- muştur. E) Eserlerinde Osmanlı Devleti'nin yaşadığı sıkıntıları anlatmıştır.
3. Neil Postman, Televizyon: Öldüren Eğlence adlı
kitabında televizyonun eğlenceyi amaç edinme-
sini eleştirir ve bu eleştirisini temellendirmek adı-
na o ünlü “Biçim, içeriği dışlar." ifadesini kullanır.
Postman'a göre televizyon, sürekli eğlenen bir top-
lum inşa eder ve toplum içerisinde sorun olabilecek
her şeyi eğlenceye indirger. Böylelikle televizyon,
karşısında kendimizi ölesiye eğlendirmek dışında
bir şey yapmadığımız bir kutuya dönüşür.2021 TYT
Bu parçaya göre Neil Postman'ın televizyona yö-
nelik eleştirisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplumsal değerlerin reddedilmesine yönelik
içerikler üretmesi
B) Bireylerin kendisi ve dış dünya arasında ayrım
yapmasını engellemesi
İçerikte ele alınan konuları, bireyleri eğlendirme
amacı güderek sunması
D) Toplumda huzuru sağlamak için bireyleri eğlen-
dirmeyi amaç edinmesi
E) Toplumu yansıtmayan içeriklerinin bireyi kendi-
ne yabanorlaştırması
Lise Türkçe
Oyun Yazma
3. Neil Postman, Televizyon: Öldüren Eğlence adlı kitabında televizyonun eğlenceyi amaç edinme- sini eleştirir ve bu eleştirisini temellendirmek adı- na o ünlü “Biçim, içeriği dışlar." ifadesini kullanır. Postman'a göre televizyon, sürekli eğlenen bir top- lum inşa eder ve toplum içerisinde sorun olabilecek her şeyi eğlenceye indirger. Böylelikle televizyon, karşısında kendimizi ölesiye eğlendirmek dışında bir şey yapmadığımız bir kutuya dönüşür.2021 TYT Bu parçaya göre Neil Postman'ın televizyona yö- nelik eleştirisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Toplumsal değerlerin reddedilmesine yönelik içerikler üretmesi B) Bireylerin kendisi ve dış dünya arasında ayrım yapmasını engellemesi İçerikte ele alınan konuları, bireyleri eğlendirme amacı güderek sunması D) Toplumda huzuru sağlamak için bireyleri eğlen- dirmeyi amaç edinmesi E) Toplumu yansıtmayan içeriklerinin bireyi kendi- ne yabanorlaştırması
7.
6. Sofistlerle başlayan Faydacı Ahlak go.
rüşü kapitalizmin iktisadi idealleri doğ.
rultusunda kabuk değiştirerek gelişimini
sürdürmüş ve Sanayi Devrimi'yle birlikte
"laissez-faire" doğrultusunda yorumlan-
mıştır. Faydacılık, bünyesinde "iktisadi
bireycilik", "öz çıkar", "mal mülk edinme
tutkusu", "genelin mutluluğu" gibi kavram-
lara yer verdikçe dönemin egemen iktisa-
di ve siyasi yöneliminin savunuculuğunu
üstlenmiştir. "En fazla sayıda insanın en
yüksek mutluluğu” prensibiyle şekillenen
Faydacılığın, bireyin mutluluğuna de-
ğil, toplumun mutluluğuna odaklanan bir
felsefe olduğu düşünülmektedir. Hâlbuki
Faydacılık, “mutluluk” kavramını nicelles-
tirilebilir bir kavram olarak değerlendirir
ve "Genelin Mutluluğu'nu da matema-
tiksel bir işlemmiş gibi ele almaktadır:
- "Genelin Mutluluğu" içeriği belirsiz bir
kavramdır; bu nedenle de siyasi liderlerin
aldıkları kararları gerekçelendirmede kul-
lanmalarına oldukça elverişlidir.
Bu parçada boş bırakılan yere düşün-
cenin akışına göre
1. Tek tek bireylerin mutluluğunun topla-
mindan genelin mutluluğuna ulaşılır.
II. Sen, ben ve o'nun mutluluğu biz'in
mutluluğuna eşit değildir.
III. Kişi sayısı arttıkça mutluluk da arta-
caktır.
yargılarından hangileri getirilmelidir?
A) Yalnız !
Civell
C
D) I ve III
E) II ve III
E
B) Yalnız II
Lise Türkçe
Oyun Yazma
7. 6. Sofistlerle başlayan Faydacı Ahlak go. rüşü kapitalizmin iktisadi idealleri doğ. rultusunda kabuk değiştirerek gelişimini sürdürmüş ve Sanayi Devrimi'yle birlikte "laissez-faire" doğrultusunda yorumlan- mıştır. Faydacılık, bünyesinde "iktisadi bireycilik", "öz çıkar", "mal mülk edinme tutkusu", "genelin mutluluğu" gibi kavram- lara yer verdikçe dönemin egemen iktisa- di ve siyasi yöneliminin savunuculuğunu üstlenmiştir. "En fazla sayıda insanın en yüksek mutluluğu” prensibiyle şekillenen Faydacılığın, bireyin mutluluğuna de- ğil, toplumun mutluluğuna odaklanan bir felsefe olduğu düşünülmektedir. Hâlbuki Faydacılık, “mutluluk” kavramını nicelles- tirilebilir bir kavram olarak değerlendirir ve "Genelin Mutluluğu'nu da matema- tiksel bir işlemmiş gibi ele almaktadır: - "Genelin Mutluluğu" içeriği belirsiz bir kavramdır; bu nedenle de siyasi liderlerin aldıkları kararları gerekçelendirmede kul- lanmalarına oldukça elverişlidir. Bu parçada boş bırakılan yere düşün- cenin akışına göre 1. Tek tek bireylerin mutluluğunun topla- mindan genelin mutluluğuna ulaşılır. II. Sen, ben ve o'nun mutluluğu biz'in mutluluğuna eşit değildir. III. Kişi sayısı arttıkça mutluluk da arta- caktır. yargılarından hangileri getirilmelidir? A) Yalnız ! Civell C D) I ve III E) II ve III E B) Yalnız II
2. Sinemayla diğer alanlar arasındaki ilişkilerin en kayda
değeri dikkat çekeni) olan sinema - edebiyat ilişkisi;
1
popüler, ticari ya da estetik kaygılarla (endişelerle)
II
ortaya çıkmaktadır. Bu ilişki; içerik, söylem, endüstri,
estetik biçimler gibi farklı boyutlar (değişik yöntemler)
taşımaktadır. Sinema dilinin oluşumunda ve gelişiminde
edebiyatın, özellikle romanın etkisi büyük olmuş;
adaptasyonlarda (uyarlamalarda) en çok romandan
IV
istifade edilmiştir (yararlanılmıştır).
V
Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin
anlami parantez () içinde verilen açıklamayla
uyuşmamaktadır?
A)!
B) II
C) III
D) IV
E) V
E
Lise Türkçe
Oyun Yazma
2. Sinemayla diğer alanlar arasındaki ilişkilerin en kayda değeri dikkat çekeni) olan sinema - edebiyat ilişkisi; 1 popüler, ticari ya da estetik kaygılarla (endişelerle) II ortaya çıkmaktadır. Bu ilişki; içerik, söylem, endüstri, estetik biçimler gibi farklı boyutlar (değişik yöntemler) taşımaktadır. Sinema dilinin oluşumunda ve gelişiminde edebiyatın, özellikle romanın etkisi büyük olmuş; adaptasyonlarda (uyarlamalarda) en çok romandan IV istifade edilmiştir (yararlanılmıştır). V Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin anlami parantez () içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır? A)! B) II C) III D) IV E) V E
14.) Sicil müdürü Cavit Bey, yemekten sonra minderin üstüne
Kosa Sinekler
uzanmış, uyumak istiyor. Ama karasinekler rahat bırak-
11
miyor. Köylülerin duvar diplerine uzanıp, yüzlerine birer
mendil örterek mışıl mışıl uyudukları gözünün önüne gel-
di. Bu arada ilkin çocuklarının mektep taksitleri için gön-
derdiği makbuzunu nereye koyduğunu düşündü. Sonra,
karısının birçok kez "Para yetiştiremiyorum." diye sızlan-
III
masını hatırladı. Maaşlara zam yapılacak diyorlardı.
Müsteşar Bey'in kendisini sevdiğini düşünüp sevindi.
IV V
1
Eğer öyle olmasaydı bu alçak gönüllü Cavit Efendi sefil
V
algakgönüllü
olabilirdi.
Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinin yazımı
yanlıştır?
B) II C) III DIV E) V
All
noufaya geçiniz.
Lise Türkçe
Oyun Yazma
14.) Sicil müdürü Cavit Bey, yemekten sonra minderin üstüne Kosa Sinekler uzanmış, uyumak istiyor. Ama karasinekler rahat bırak- 11 miyor. Köylülerin duvar diplerine uzanıp, yüzlerine birer mendil örterek mışıl mışıl uyudukları gözünün önüne gel- di. Bu arada ilkin çocuklarının mektep taksitleri için gön- derdiği makbuzunu nereye koyduğunu düşündü. Sonra, karısının birçok kez "Para yetiştiremiyorum." diye sızlan- III masını hatırladı. Maaşlara zam yapılacak diyorlardı. Müsteşar Bey'in kendisini sevdiğini düşünüp sevindi. IV V 1 Eğer öyle olmasaydı bu alçak gönüllü Cavit Efendi sefil V algakgönüllü olabilirdi. Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinin yazımı yanlıştır? B) II C) III DIV E) V All noufaya geçiniz.
E TESTİ
29. Neil Postman, Televizyon: Öldüren Eğlence adlı
kitabında televizyonun eğlenceyi amaç edinme-
sini eleştirir ve bu eleştirisini temellendirmek adi-
na o ünlü “Biçim, içeriği dışlar." ifadesini kullanır.
Postman'a göre televizyon, sürekli eğlenen bir top-
lum inşa eder ve toplum içerisinde sorun olabilecek
her şeyi eğlenceye indirger. Böylelikle televizyon,
karşısında kendimizi ölesiye eğlendirmek dışında
bir şey yapmadığımız bir kutuya dönüşür.
Bu parçaya göre Neil Postman'ın televizyona yö-
nelik eleştirisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplumsal değerlerin reddedilmesine yönelik
içerikler üretmesi
B) Bireylerin kendisi ve dış dünya arasında ayrım
yapmasını engellemesi
C) İçerikte ele alınan konuları, bireyleri eğlendirme
amacı güderek sunması
D) Toplumda huzuru sağlamak için bireyleri eğlen-
dirmeyi amaç
edinmesi
E) Toplumu yansıtmayan içeriklerinin bireyi kendi-
ne yabancılaştırması
30. Aşağıdaki parçalardan hangisi “İyi bir yazar şüp-
hesiz, insan psikolojisini çok iyi bilmeli, karakterlerini
önce kendisi anlamalıdır." düşüncesine uzak düş-
mektedir?
A) Ed Catmull'un Yaratıcılık'ına biyografimsi den-
mesinin sebebi, kendi çocukluğunu anlatıyor
gibi görünse de aslında herkesin çocukluğundan
bahsetmesidir. Karakterlerini o kadar içten tanıtı-
yor ki onlarla bir arada yasiyor gibi hissediyoruz
Lise Türkçe
Oyun Yazma
E TESTİ 29. Neil Postman, Televizyon: Öldüren Eğlence adlı kitabında televizyonun eğlenceyi amaç edinme- sini eleştirir ve bu eleştirisini temellendirmek adi- na o ünlü “Biçim, içeriği dışlar." ifadesini kullanır. Postman'a göre televizyon, sürekli eğlenen bir top- lum inşa eder ve toplum içerisinde sorun olabilecek her şeyi eğlenceye indirger. Böylelikle televizyon, karşısında kendimizi ölesiye eğlendirmek dışında bir şey yapmadığımız bir kutuya dönüşür. Bu parçaya göre Neil Postman'ın televizyona yö- nelik eleştirisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Toplumsal değerlerin reddedilmesine yönelik içerikler üretmesi B) Bireylerin kendisi ve dış dünya arasında ayrım yapmasını engellemesi C) İçerikte ele alınan konuları, bireyleri eğlendirme amacı güderek sunması D) Toplumda huzuru sağlamak için bireyleri eğlen- dirmeyi amaç edinmesi E) Toplumu yansıtmayan içeriklerinin bireyi kendi- ne yabancılaştırması 30. Aşağıdaki parçalardan hangisi “İyi bir yazar şüp- hesiz, insan psikolojisini çok iyi bilmeli, karakterlerini önce kendisi anlamalıdır." düşüncesine uzak düş- mektedir? A) Ed Catmull'un Yaratıcılık'ına biyografimsi den- mesinin sebebi, kendi çocukluğunu anlatıyor gibi görünse de aslında herkesin çocukluğundan bahsetmesidir. Karakterlerini o kadar içten tanıtı- yor ki onlarla bir arada yasiyor gibi hissediyoruz
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -ecek/-acak eki di-
ğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Gelecek sezonda en güzel diziler bizim kanalda ola-
cak.
B) Toplantı için aranacak numaraları masanın üzerine
koydum.
C) Aklınıza takılabilecek tüm sorulara cevap vermeye
çalışacağız.
Dj Daha ütü yapacak temizlik bitince.
E) imzalanacak evrakları patrona verip geliyorum.
4 GÜRAY KÜÇÜK YAYINCILIK
noisinde zarf - fiil (bağ
Lise Türkçe
Oyun Yazma
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -ecek/-acak eki di- ğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? A) Gelecek sezonda en güzel diziler bizim kanalda ola- cak. B) Toplantı için aranacak numaraları masanın üzerine koydum. C) Aklınıza takılabilecek tüm sorulara cevap vermeye çalışacağız. Dj Daha ütü yapacak temizlik bitince. E) imzalanacak evrakları patrona verip geliyorum. 4 GÜRAY KÜÇÜK YAYINCILIK noisinde zarf - fiil (bağ
dan
nce
lin-
şairlerin sirga köşklerde yaşadığı
fikrini de eserleriyle yok eder.
an- 6. Bu parçada geçen altı çizili söz, Sezai Karakoç'un
,
şiirleriyle ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisini düşün-
dürmez?
A) Toplumsal yönünün olduğunu
B) Yol göstericiliğini
C) Yaşadığı toplumdan uzak düşmediğini
D) Sanatı her şeyden üstün tuttuğunu
E) Sosyal konulara değindiğini
Lise Türkçe
Oyun Yazma
dan nce lin- şairlerin sirga köşklerde yaşadığı fikrini de eserleriyle yok eder. an- 6. Bu parçada geçen altı çizili söz, Sezai Karakoç'un , şiirleriyle ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisini düşün- dürmez? A) Toplumsal yönünün olduğunu B) Yol göstericiliğini C) Yaşadığı toplumdan uzak düşmediğini D) Sanatı her şeyden üstün tuttuğunu E) Sosyal konulara değindiğini
3.
I. Güneşin Ölümü
II. Bir Rüzgâr Esti
III. Çoban Çeşmesi
IV. Kervan
Numaralanmış yapıtlardan hangisi aşağıda verilen sanat-
çılardan biriyle eşleştirilemez?
A) Enis Behiç Koryürek B) Faruk Nafiz Çamlıbel
C) Yusuf Ziya Ortaç
Halit Fahri Ozansoy
E) Orhan Seyfi Orhon
Lise Türkçe
Oyun Yazma
3. I. Güneşin Ölümü II. Bir Rüzgâr Esti III. Çoban Çeşmesi IV. Kervan Numaralanmış yapıtlardan hangisi aşağıda verilen sanat- çılardan biriyle eşleştirilemez? A) Enis Behiç Koryürek B) Faruk Nafiz Çamlıbel C) Yusuf Ziya Ortaç Halit Fahri Ozansoy E) Orhan Seyfi Orhon
www.sinav.com.tr
20,"Issız bir yoldayım ki hasta ruhuma
Herkes yabancı; kimden sorayım kimi”
dizelerini yazan şairin ruhu, "Anadolu'da şifa
bulacak, canlanacak, dirilecek, sağlamlığın ve
iradenin ifadesi olacaktır." Bu anlayışla yola çıkan
ve “Memleket Edebiyatı" adı verilerek Anadolu
insanının hayatını merkeze alan bu hareket;
ir.
a
“El gibi dolaşma Anadolu'nda, Kuillo
3
a
Arkadaş, yurdunu içerden tanı”
dizelerinin de gösterdiği gibi yıllarca ihmal edilen,
yaşadığı coğrafyayı ve bu coğrafyanın insanını
tanıma arzusundadır.
la
Aşağıdakilerden hangisi bu anlayışla eser
veren sanatçılardan biridir?
A) Mehmet Akif Ersoy
B) Namik Kemal
Ch Ziya Osman Saba
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Ziya Gökalp
Dixer cantava ciniz
Lise Türkçe
Oyun Yazma
www.sinav.com.tr 20,"Issız bir yoldayım ki hasta ruhuma Herkes yabancı; kimden sorayım kimi” dizelerini yazan şairin ruhu, "Anadolu'da şifa bulacak, canlanacak, dirilecek, sağlamlığın ve iradenin ifadesi olacaktır." Bu anlayışla yola çıkan ve “Memleket Edebiyatı" adı verilerek Anadolu insanının hayatını merkeze alan bu hareket; ir. a “El gibi dolaşma Anadolu'nda, Kuillo 3 a Arkadaş, yurdunu içerden tanı” dizelerinin de gösterdiği gibi yıllarca ihmal edilen, yaşadığı coğrafyayı ve bu coğrafyanın insanını tanıma arzusundadır. la Aşağıdakilerden hangisi bu anlayışla eser veren sanatçılardan biridir? A) Mehmet Akif Ersoy B) Namik Kemal Ch Ziya Osman Saba D) Faruk Nafiz Çamlıbel E) Ziya Gökalp Dixer cantava ciniz
TY
38.
136 - 37. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Omer Seyfettin; gerek modern Türk hikâyesinin kurucu-
su olması gerekse Türk edebiyatının millileşmesine ön-
cülük etmesi sebebiyle Türk kültür tarihi açısından başlı
başına bir dönüm noktası, bir kilometre taşıdır. Otuz
altı yıllık kısa ömründe Osmanlı Devleti'nin yıkılış gün-
lerine şahit olan ve esaretten sefalete birçok sıkıntılar
yaşayan Omer Seyfettin'in en bariz vası, şüphesiz ki
samimi milliyetperverliğidir. Söz konusu milliyetperver-
lik, hikâyeciliği bir meslek hâline getiren yazarın ömrü
boyunca esas hareket noktası olmuştur. Özgün kişiliği
göz önünde bulundurulduğunda ise Ömer Seyfettin'in
hem hayat serüveninin hem de edebi şahsiyetinin dün-
den bugüne birçok araştırmacının ve sanatçının ilgisini
çektiğini söylemek mümkündür.
DEX RADIO
36. Bu parçadan hareketle Ömer Seyfettin ile ilgili aşa-
ğıdakilerin hangisine
ulaşılamaz?
A) Türk edebiyatın ulusallaşmasına katkı sağlamıştır.
B) Modern Türk hikâyesinin doğmasına önayak olmuş-
tur.
C) Birçok araştırmacının merakını üzerinde toplamıştır.
D) Hikâyelerinin temel kaynağı milli unsurlar oluştur-
muştur.
E) Eserlerinde Osmanlı Devleti'nin yaşadığı sıkıntıları
anlatmıştır.
37. Bu parçada “kilometre taşı" sözüyle anlatılmak iste-
nen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir işteki aşamaları belirleyen olay veya kimse
B) Halk tarafından çok sevilen veya takdir edilen kimse
C) Bir olayın yeni bir duruma geçmesini sağlayan kimse
D) Alanında başarılı olan veya deneyim sahibi kimse
E) Bir şeyin yaşanması için aracı olan en önemli kimse
Lise Türkçe
Oyun Yazma
TY 38. 136 - 37. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Omer Seyfettin; gerek modern Türk hikâyesinin kurucu- su olması gerekse Türk edebiyatının millileşmesine ön- cülük etmesi sebebiyle Türk kültür tarihi açısından başlı başına bir dönüm noktası, bir kilometre taşıdır. Otuz altı yıllık kısa ömründe Osmanlı Devleti'nin yıkılış gün- lerine şahit olan ve esaretten sefalete birçok sıkıntılar yaşayan Omer Seyfettin'in en bariz vası, şüphesiz ki samimi milliyetperverliğidir. Söz konusu milliyetperver- lik, hikâyeciliği bir meslek hâline getiren yazarın ömrü boyunca esas hareket noktası olmuştur. Özgün kişiliği göz önünde bulundurulduğunda ise Ömer Seyfettin'in hem hayat serüveninin hem de edebi şahsiyetinin dün- den bugüne birçok araştırmacının ve sanatçının ilgisini çektiğini söylemek mümkündür. DEX RADIO 36. Bu parçadan hareketle Ömer Seyfettin ile ilgili aşa- ğıdakilerin hangisine ulaşılamaz? A) Türk edebiyatın ulusallaşmasına katkı sağlamıştır. B) Modern Türk hikâyesinin doğmasına önayak olmuş- tur. C) Birçok araştırmacının merakını üzerinde toplamıştır. D) Hikâyelerinin temel kaynağı milli unsurlar oluştur- muştur. E) Eserlerinde Osmanlı Devleti'nin yaşadığı sıkıntıları anlatmıştır. 37. Bu parçada “kilometre taşı" sözüyle anlatılmak iste- nen aşağıdakilerden hangisidir? A) Bir işteki aşamaları belirleyen olay veya kimse B) Halk tarafından çok sevilen veya takdir edilen kimse C) Bir olayın yeni bir duruma geçmesini sağlayan kimse D) Alanında başarılı olan veya deneyim sahibi kimse E) Bir şeyin yaşanması için aracı olan en önemli kimse
A
ulundu-
e ikinci
A
cole A
17. Köşe yazısı, bir diğ
ür. Bu
dönemlerde Fransa
yleyiş
da çıkartılan ilk ga
bir haber şeklinde
in ol-
15. BD yazıcılar üretim süresi, modülerlik ve maliyet gibi
parametrelerde sağladığı avantajlar ile son yılların akıllı
üretim teknolojilerinde kritik bir öneme sahip 3D yazıcı-
larla ev, otomobil gibi büyük ölçekli çıktılar alınmasının
yanında endüstriye kolay entegre olabilen makine par-
çaları gibi küçük ölçekli mekanik aksamlar da basılabi-
liyor. Önemli bir pazar hâline gelen 3D yazıcı sektörü,
Jakıllı üretimin yaşandığı 4. Sanayi Devrimi'ne yön veren
oluşumlardan biri konumunda.
içerisinde bu fikir
verilmiştir. (III) F
"çık-
rūn ortaya çıkm
to
yazisi, Fransa
dini
Bu parçada aşağıdaki çekim eklerinden hangisini
almış bir sözcük kullanılmamıştır?
çıkmıştır. WJ
Takvim-i Vaka
The getmiştir
an
Bu parçad
3-
A) Çoğul eki
parçadan
C) Kip eki
B) Bulunma hâl eki
D) Üçüncü tekil kişi iyelik eki
E) Ayrılma hâl eki
ma olmaz
Gür Yayınevi
A)
16. Denizlerimizde canlı yaşamının sayıca ve türce giderek
tuldordan kay
Lise Türkçe
Oyun Yazma
A ulundu- e ikinci A cole A 17. Köşe yazısı, bir diğ ür. Bu dönemlerde Fransa yleyiş da çıkartılan ilk ga bir haber şeklinde in ol- 15. BD yazıcılar üretim süresi, modülerlik ve maliyet gibi parametrelerde sağladığı avantajlar ile son yılların akıllı üretim teknolojilerinde kritik bir öneme sahip 3D yazıcı- larla ev, otomobil gibi büyük ölçekli çıktılar alınmasının yanında endüstriye kolay entegre olabilen makine par- çaları gibi küçük ölçekli mekanik aksamlar da basılabi- liyor. Önemli bir pazar hâline gelen 3D yazıcı sektörü, Jakıllı üretimin yaşandığı 4. Sanayi Devrimi'ne yön veren oluşumlardan biri konumunda. içerisinde bu fikir verilmiştir. (III) F "çık- rūn ortaya çıkm to yazisi, Fransa dini Bu parçada aşağıdaki çekim eklerinden hangisini almış bir sözcük kullanılmamıştır? çıkmıştır. WJ Takvim-i Vaka The getmiştir an Bu parçad 3- A) Çoğul eki parçadan C) Kip eki B) Bulunma hâl eki D) Üçüncü tekil kişi iyelik eki E) Ayrılma hâl eki ma olmaz Gür Yayınevi A) 16. Denizlerimizde canlı yaşamının sayıca ve türce giderek tuldordan kay
to her
Ingus
explore
A
A
A
ların
ilere
erin-
15. (1) ilginçtir gurbette yaşamak, Türkiye'deyken elin-
den yulaf sütlü latte düşmeyenlerin bir Türk kahve-
takılanlar Yunan ve Araplarla bir tabak mezenin
si fincanını koklarken gözleri dolar. (W) En "küresel"
geçmişine dair kavga eder. (III) Hoş, herkesin de-
neyimini tek sepete doldurmak olmaz. (IV) Sari
taksilerde kulaklık takanlar, Uber'de Türkiye'den
bir şoföre denk gelince türkü söyler. (V) Gurbete
gidenler yabancılaşır zannedilir ama aslında içleri-
ne Türkiye dolar.
urdi-
nin-
ya-
ada
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi
düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) BA
D) IV
E) V
sek
in-
e
i,
er
16. (1) Akyaka, Muğla'nın Ula ilçesine bağlı, Gökova
Körfezi'nin doğu ucunda yemyeşil ormanlarla mavi
suların iç içe geçtiği bir yer. (II) Işıltılı Ege kıyıları-
nin bozulmamış güzelliklerine sahip. (III) G"
uzak kücük bir balikçi köyü iken son yıllar
Lise Türkçe
Oyun Yazma
to her Ingus explore A A A ların ilere erin- 15. (1) ilginçtir gurbette yaşamak, Türkiye'deyken elin- den yulaf sütlü latte düşmeyenlerin bir Türk kahve- takılanlar Yunan ve Araplarla bir tabak mezenin si fincanını koklarken gözleri dolar. (W) En "küresel" geçmişine dair kavga eder. (III) Hoş, herkesin de- neyimini tek sepete doldurmak olmaz. (IV) Sari taksilerde kulaklık takanlar, Uber'de Türkiye'den bir şoföre denk gelince türkü söyler. (V) Gurbete gidenler yabancılaşır zannedilir ama aslında içleri- ne Türkiye dolar. urdi- nin- ya- ada Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? A) BA D) IV E) V sek in- e i, er 16. (1) Akyaka, Muğla'nın Ula ilçesine bağlı, Gökova Körfezi'nin doğu ucunda yemyeşil ormanlarla mavi suların iç içe geçtiği bir yer. (II) Işıltılı Ege kıyıları- nin bozulmamış güzelliklerine sahip. (III) G" uzak kücük bir balikçi köyü iken son yıllar