%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Tanzimat Dönemi Şiiri Özellikleri Soruları

1. Tanzimat Dönemi şiiriyle ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?
A) Divan şiirinin somut yaşamla ilgisiz olduğunu,
yapmacık bir söyleyişe sahip olduğunu iddia
etmişlerdir.
B) Halk şiiri ve hece veznine az da olsa ilgi gös-
terilmiştir.
C) Şiirdeki değişimin temelini İbrahim Şinasi at-
mıştır.
D) Şiirde asıl değişiklik, içerik yönünden gerçek-
leştirilmiştir.
E) Şiir dilinin konuşma diline yaklaştırılması ge-
rektiğini savunmuşlar ve şiirlerini sade bir dil-
le yazmışlardır.
tabiat
Lise Türkçe
Tanzimat Dönemi Şiiri Özellikleri
1. Tanzimat Dönemi şiiriyle ilgili olarak aşağıda- kilerden hangisi söylenemez? A) Divan şiirinin somut yaşamla ilgisiz olduğunu, yapmacık bir söyleyişe sahip olduğunu iddia etmişlerdir. B) Halk şiiri ve hece veznine az da olsa ilgi gös- terilmiştir. C) Şiirdeki değişimin temelini İbrahim Şinasi at- mıştır. D) Şiirde asıl değişiklik, içerik yönünden gerçek- leştirilmiştir. E) Şiir dilinin konuşma diline yaklaştırılması ge- rektiğini savunmuşlar ve şiirlerini sade bir dil- le yazmışlardır. tabiat
26. 1. Sanatçılar, halkı eğitmek ve aydınlatmak gibi bir görev
üstlenmişlerdir.
II. Günlük ve sosyal yaşamdaki problemler konu olarak
işlenmiştir.
III. "Sanat toplum içindir" anlayışı vardır.
IV. Bu dönem sanatçıları realizm akımından etkilenmişlerdir.
V. Şiirde ağırlıklı olarak aruz ölçüsü kullanılsa da hece
ölçüsüyle yazılmış şiirler de vardır.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde 1. Dönem
Tanzimat şiiri ile ilgili bilgi yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Tanzimat Dönemi Şiiri Özellikleri
26. 1. Sanatçılar, halkı eğitmek ve aydınlatmak gibi bir görev üstlenmişlerdir. II. Günlük ve sosyal yaşamdaki problemler konu olarak işlenmiştir. III. "Sanat toplum içindir" anlayışı vardır. IV. Bu dönem sanatçıları realizm akımından etkilenmişlerdir. V. Şiirde ağırlıklı olarak aruz ölçüsü kullanılsa da hece ölçüsüyle yazılmış şiirler de vardır. Numaralanmış cümlelerin hangisinde 1. Dönem Tanzimat şiiri ile ilgili bilgi yanlışı vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V
11. Ali Şir Nevai'nin "Mecalisü'n Nefais"i edebiyatımızda
ilk
dir.
12. Şinasi'nin "Tercüman-1 Ahval Mukaddimesi"
edebiyatımızda ilk
sayılmaktadır.
13. Edebiyatımızın ilk fikra yazarımız........'dir.
14. Edebiyatımızda ilk atasözleri derlemesi olan, "Durub-1
Emsal-i Osmaniye" adlı eser...... tarafından yazılmıştır.
15. Edebiyatımızda oynanan ilk tiyatro ......... tarafından
yazılan "Vatan yahut Silistre"dir.
16. ...... edebiyatımızda noktalama işaretlerini ilk defa
kullanan sanatçımızdır.
17. İlk realist romanlarımızdan olan ......'te Dilber'in
macerası anlatılmaktadır.
18. Kutadgu Bilig edebiyatımızda ilk.........dir.
19. Kaşgarlı Mahmut'un "Divan-ı Lügat-ı Türk"ü
edebiyatımızda ilk .......tür.
20. Yusuf Has Hacib edebiyatımızda
ölçüsünü
kullanan ilk şairdir.
21........
Türk edebiyatının ilk tiyatrosu olan "Şair
Evlenmesi"ni yazmıştır. Yazar bu eserinde görücü usulü
evlilik konusu üzerinde durmuştur.
22. Ahmet Mithat Efendi'ye ait ........ ilk hikaye
örneğimizdir.
*********
23. Babürşah'ın "Babürname" adlı eseri edebiyatımızda ilk
olarak kabul edilmektedir.
24. İlk köy şiiri olan "Köylü Kızların Şarkısı" adlı eseri
yazmıştır.
Lise Türkçe
Tanzimat Dönemi Şiiri Özellikleri
11. Ali Şir Nevai'nin "Mecalisü'n Nefais"i edebiyatımızda ilk dir. 12. Şinasi'nin "Tercüman-1 Ahval Mukaddimesi" edebiyatımızda ilk sayılmaktadır. 13. Edebiyatımızın ilk fikra yazarımız........'dir. 14. Edebiyatımızda ilk atasözleri derlemesi olan, "Durub-1 Emsal-i Osmaniye" adlı eser...... tarafından yazılmıştır. 15. Edebiyatımızda oynanan ilk tiyatro ......... tarafından yazılan "Vatan yahut Silistre"dir. 16. ...... edebiyatımızda noktalama işaretlerini ilk defa kullanan sanatçımızdır. 17. İlk realist romanlarımızdan olan ......'te Dilber'in macerası anlatılmaktadır. 18. Kutadgu Bilig edebiyatımızda ilk.........dir. 19. Kaşgarlı Mahmut'un "Divan-ı Lügat-ı Türk"ü edebiyatımızda ilk .......tür. 20. Yusuf Has Hacib edebiyatımızda ölçüsünü kullanan ilk şairdir. 21........ Türk edebiyatının ilk tiyatrosu olan "Şair Evlenmesi"ni yazmıştır. Yazar bu eserinde görücü usulü evlilik konusu üzerinde durmuştur. 22. Ahmet Mithat Efendi'ye ait ........ ilk hikaye örneğimizdir. ********* 23. Babürşah'ın "Babürname" adlı eseri edebiyatımızda ilk olarak kabul edilmektedir. 24. İlk köy şiiri olan "Köylü Kızların Şarkısı" adlı eseri yazmıştır.
(1) Abdülhak Hamit hem Doğu hem de Batı şiirine ait na-
zım şekillerini kullanmıştır. (II) Ayrıca divan şiirindeki mes-
nevi, gazel, murabba gibi nazım şekillerini bozarak yerine
kuralsız nazım şekilleri getirmiştir. (III) Onun şiirde yaptığı
biçimsel yenilikler sadece nazım şekillerini değiştirmekten
ibaret değildir; o, uyak ve vezinde de yeniliklere gitmiştir.
(IV) Edebiyatımızdaki ilk uyaksız şiir olan Makber'i kale-
me almıştır. (V) Şiirlerinde zaman zaman Fransızca söz-
cüklere yer vermiş, Fransızca başlıklar kullanmıştır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir
bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Tanzimat Dönemi Şiiri Özellikleri
(1) Abdülhak Hamit hem Doğu hem de Batı şiirine ait na- zım şekillerini kullanmıştır. (II) Ayrıca divan şiirindeki mes- nevi, gazel, murabba gibi nazım şekillerini bozarak yerine kuralsız nazım şekilleri getirmiştir. (III) Onun şiirde yaptığı biçimsel yenilikler sadece nazım şekillerini değiştirmekten ibaret değildir; o, uyak ve vezinde de yeniliklere gitmiştir. (IV) Edebiyatımızdaki ilk uyaksız şiir olan Makber'i kale- me almıştır. (V) Şiirlerinde zaman zaman Fransızca söz- cüklere yer vermiş, Fransızca başlıklar kullanmıştır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V
ğil
ek için
tinda
aşkının
siirde,
emalı
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
CAMBUIS MMM
Ziya Paşa, "----" adlı eserinde insan kaderini
ve kâinatın yaratılışındaki sırrı, aklımızla idrak
etmenin mümkün olmadığını, Allah'ın yarattığı
kâinatı, yine onun idare ettiğini, insanın; bu ilâhi
nizamı olduğu gibi kabul etmesi gerektiğini
savunur. İnsan bu akıl almaz nizam karşısında
ancak şaşkınlık ve hayranlık duyabilir. Ziya
Paşa bu eseri ile felsefî düşüncenin şiirdeki ilk
örneklerinden birini verir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Terkib-i Bent
C) Rüya
Qe
B) Terci-i Bent
D) Zafernâme
E) Şiir ve İnşa
Ussi heilap
5501
Lise Türkçe
Tanzimat Dönemi Şiiri Özellikleri
ğil ek için tinda aşkının siirde, emalı 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CAMBUIS MMM Ziya Paşa, "----" adlı eserinde insan kaderini ve kâinatın yaratılışındaki sırrı, aklımızla idrak etmenin mümkün olmadığını, Allah'ın yarattığı kâinatı, yine onun idare ettiğini, insanın; bu ilâhi nizamı olduğu gibi kabul etmesi gerektiğini savunur. İnsan bu akıl almaz nizam karşısında ancak şaşkınlık ve hayranlık duyabilir. Ziya Paşa bu eseri ile felsefî düşüncenin şiirdeki ilk örneklerinden birini verir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Terkib-i Bent C) Rüya Qe B) Terci-i Bent D) Zafernâme E) Şiir ve İnşa Ussi heilap 5501
8. Namık Kemal, yenileşme dönemi Türk şiirine vatan, millet,
halk, hak, hürriyet, istiklâl, eşitlik gibi kavramları getiren ve
bu konular etrafında heyecanlı bir hatip edasıyla yüksek
sesle haykıran, devrin gür sesi olur. İmparatorluğun içinde
bulunduğu zor şartlar, savaşların getirdiği büyük yıkımlar
ve toprak kayıpları, yüksek vatan sevgisinin yarattığı heye-
can içinde kurtuluş çareleri arayan şairin bir taraftan poli-
tik meselelere yönelmesine, sanatını sosyal ve siyasi konu-
lara açmasına, diğer yandan vatan sevgisini ve kahraman-
lık duygularını haykırmasına zemin hazırlar. Bu tür şiirleri
içerisinde ilk bakışta ile yine aynı temalar etrafında şe-
killenen birkaç gazeli dikkat çeker.
1111
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilemez?
A) Hürriyet Kasidesi
Vaveyla
B) Vatan Şarkısı ✓
✓
D) Vatan Türküsü
E) Celâlettin Harzemşah
V
Lise Türkçe
Tanzimat Dönemi Şiiri Özellikleri
8. Namık Kemal, yenileşme dönemi Türk şiirine vatan, millet, halk, hak, hürriyet, istiklâl, eşitlik gibi kavramları getiren ve bu konular etrafında heyecanlı bir hatip edasıyla yüksek sesle haykıran, devrin gür sesi olur. İmparatorluğun içinde bulunduğu zor şartlar, savaşların getirdiği büyük yıkımlar ve toprak kayıpları, yüksek vatan sevgisinin yarattığı heye- can içinde kurtuluş çareleri arayan şairin bir taraftan poli- tik meselelere yönelmesine, sanatını sosyal ve siyasi konu- lara açmasına, diğer yandan vatan sevgisini ve kahraman- lık duygularını haykırmasına zemin hazırlar. Bu tür şiirleri içerisinde ilk bakışta ile yine aynı temalar etrafında şe- killenen birkaç gazeli dikkat çeker. 1111 Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A) Hürriyet Kasidesi Vaveyla B) Vatan Şarkısı ✓ ✓ D) Vatan Türküsü E) Celâlettin Harzemşah V
agu ull gazetedir.
Ikar I, sonradan Namık Kemal yönetir, önemli yazılar yayımlar.
25.'Namık Kemal'in eserleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İntibah, ilk edebi roman, Cezmi milli ve tarihi bir romandır.
B)Tahribi Harabat, Ziya Paşa'nın Harabat'ına yönelik sert bir
C)Vatan yahut Silistre'de, Avrupa'da bulunduğu yıllarda duyduğu yurt özlemini dile getirir.
D)Mukaddime - i Celal'de roman türünü inceler, Doğu-Batı
eleştiridir.
edebiyatlarını
karşılaştırır.
E)Zavallı Çocuk'ta görücü usulüyle evlenmeyi yerer.
Lise Türkçe
Tanzimat Dönemi Şiiri Özellikleri
agu ull gazetedir. Ikar I, sonradan Namık Kemal yönetir, önemli yazılar yayımlar. 25.'Namık Kemal'in eserleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) İntibah, ilk edebi roman, Cezmi milli ve tarihi bir romandır. B)Tahribi Harabat, Ziya Paşa'nın Harabat'ına yönelik sert bir C)Vatan yahut Silistre'de, Avrupa'da bulunduğu yıllarda duyduğu yurt özlemini dile getirir. D)Mukaddime - i Celal'de roman türünü inceler, Doğu-Batı eleştiridir. edebiyatlarını karşılaştırır. E)Zavallı Çocuk'ta görücü usulüyle evlenmeyi yerer.
Tua açıklık amaçlanılır ve başarılır.
23. Ahmet Mithat' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Döneminin en çok okunan yazarıdır.
B)Romanları teknik yönden kusursuzdur.
C)Halkı aydınlatmayı, halka bir şeyler öğretmeyi amaçlar.
D)Halkın okuma alışkanlığı kazanmasında önemli rolü vardır.
E)Romanlarında kişiliğini gizlemez; kimi kahramanlarını tutar, kimini yerer.
24. Tanzimat gazeteciliği'ni veren
Lise Türkçe
Tanzimat Dönemi Şiiri Özellikleri
Tua açıklık amaçlanılır ve başarılır. 23. Ahmet Mithat' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A)Döneminin en çok okunan yazarıdır. B)Romanları teknik yönden kusursuzdur. C)Halkı aydınlatmayı, halka bir şeyler öğretmeyi amaçlar. D)Halkın okuma alışkanlığı kazanmasında önemli rolü vardır. E)Romanlarında kişiliğini gizlemez; kimi kahramanlarını tutar, kimini yerer. 24. Tanzimat gazeteciliği'ni veren
Sevdası
17. Tanzimat II. dönem Türk edebiyatıyla ilgili aşağıdaki belirlemelerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Sanat toplum için ilkesiyle hareket eden şair ve yazarlar şiirde heceye yönelmiş; aruza yer vermemişlerdir.
B) Recaizade M. Ekrem, genç şair ve yazarlarca üstat olarak görülmüştür.
C) Samipaşazade Sezai hikaye ve romanlarıyla Romantizmden Realizme
D) Birinci dönemdeki "halka yaklaşma” düşüncesi yerini "sanat için sanat"
E) Bu dönem sanatçıları yeniden eski dile yönelmiş ve genellikle
eserlerinde
18
geçişi sağlamıştır.
ilkesine bırakmıştır.
kişisel konuları işlemişlerdir.
Lise Türkçe
Tanzimat Dönemi Şiiri Özellikleri
Sevdası 17. Tanzimat II. dönem Türk edebiyatıyla ilgili aşağıdaki belirlemelerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? A) Sanat toplum için ilkesiyle hareket eden şair ve yazarlar şiirde heceye yönelmiş; aruza yer vermemişlerdir. B) Recaizade M. Ekrem, genç şair ve yazarlarca üstat olarak görülmüştür. C) Samipaşazade Sezai hikaye ve romanlarıyla Romantizmden Realizme D) Birinci dönemdeki "halka yaklaşma” düşüncesi yerini "sanat için sanat" E) Bu dönem sanatçıları yeniden eski dile yönelmiş ve genellikle eserlerinde 18 geçişi sağlamıştır. ilkesine bırakmıştır. kişisel konuları işlemişlerdir.
14. 1. Divan şiirinin bahsettiği kadınlar gerçeklikten
Tak Efendi E) Araba Sevdası
uzaktır; Tanzimat şiiri ise gerçek kadından bahseder.
II. Tanzimat şiiri toplumsal konularla ilgilidir; divan şiiri ise dinsel ağırlıklıdır.
III. Divan şiirinde şekil mükemmelliği önemlidir. Tanzimat şairleri ise şiirin şeklinde değişiklikler aramışlardır
IV. Tanzimat şiirinde bütün, divan şiirindeyse parça güzelliği ön plandadır.
V. Divan şiirinde Tanzimat şiirinde olduğu gibi kafiye kulak içindir.
Divan ve Tanzimat şiirleri üzerine yapılan karşılaştırmaların
A) I. B) II. C) III D) IV. E) V.
hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
ener
Lise Türkçe
Tanzimat Dönemi Şiiri Özellikleri
14. 1. Divan şiirinin bahsettiği kadınlar gerçeklikten Tak Efendi E) Araba Sevdası uzaktır; Tanzimat şiiri ise gerçek kadından bahseder. II. Tanzimat şiiri toplumsal konularla ilgilidir; divan şiiri ise dinsel ağırlıklıdır. III. Divan şiirinde şekil mükemmelliği önemlidir. Tanzimat şairleri ise şiirin şeklinde değişiklikler aramışlardır IV. Tanzimat şiirinde bütün, divan şiirindeyse parça güzelliği ön plandadır. V. Divan şiirinde Tanzimat şiirinde olduğu gibi kafiye kulak içindir. Divan ve Tanzimat şiirleri üzerine yapılan karşılaştırmaların A) I. B) II. C) III D) IV. E) V. hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır? ener
2. Aşağıdakilerin hangisinde Şinasi ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A Tanzimat Edebiyatı'nın kurucusu sayılır.
B) İlk yazılarını Tasvir-i Efkar gazetesinde
yayımlamıştır.
C) Şiirlerinde konu bütünlüğüne önem vermiştir.
kullandığı dil, halkın anlayabileceği bir dildir
E) İlk atasözleri kitabını yazması
D) Eserlerinde
Lise Türkçe
Tanzimat Dönemi Şiiri Özellikleri
2. Aşağıdakilerin hangisinde Şinasi ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır? A Tanzimat Edebiyatı'nın kurucusu sayılır. B) İlk yazılarını Tasvir-i Efkar gazetesinde yayımlamıştır. C) Şiirlerinde konu bütünlüğüne önem vermiştir. kullandığı dil, halkın anlayabileceği bir dildir E) İlk atasözleri kitabını yazması D) Eserlerinde
8. Aşağıdaki beyitlerden hangisi Tanzimat Döne-
mi'ne ait olabilir?
A Mestâne nukûş-ı sûver-i âleme bakdık
Her birini bir özge temâşâ ile geçdik
B Olmuş insana taassub bir onulmaz bir illet
Hüsn-ü tedbirin ile kurtulur andan millet
CÂşıka ta'n etmek olmaz mübtelâdur neylesün
Âdeme mihr ü muhabbet bir belâdur neylesün
D) Gönlü dilberden kesilmezse acep mi âşıkın
Gamzesiyle tâ ezelden âşinâdır n'eylersin
Nâ-ümîd ol haste-i cân-der-gulûyum kim kazâ
Baht-i bîmârı tabîb-i çâre-sâz eyler bana
Lise Türkçe
Tanzimat Dönemi Şiiri Özellikleri
8. Aşağıdaki beyitlerden hangisi Tanzimat Döne- mi'ne ait olabilir? A Mestâne nukûş-ı sûver-i âleme bakdık Her birini bir özge temâşâ ile geçdik B Olmuş insana taassub bir onulmaz bir illet Hüsn-ü tedbirin ile kurtulur andan millet CÂşıka ta'n etmek olmaz mübtelâdur neylesün Âdeme mihr ü muhabbet bir belâdur neylesün D) Gönlü dilberden kesilmezse acep mi âşıkın Gamzesiyle tâ ezelden âşinâdır n'eylersin Nâ-ümîd ol haste-i cân-der-gulûyum kim kazâ Baht-i bîmârı tabîb-i çâre-sâz eyler bana
AYT - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
15. Tanzimat Dönemi öğretici metinleri için aşağıdakiler-
den hangisi(söylenemez?
A) Tanzimat Dönemi'nde halkı eğitmek ve bilgilendirmek
amacıyla daha çok gazeteden yararlanılmıştır, öğretici
metinler de daha çok gazetelerde yayımlanmıştır.
SONG
B) Tanzimat Dönemi edebiyatı öğretici metinlerinde Doğu
- Batı çatışması temada, dilde, ifade biçimlerinde ken-
dini gösterir.
C) Tanzimat Dönemi öğretici metinlerinde Arapça ve
Farsça sözcükler kullanılmakla birlikte süssüz, göste-
rişsiz, secisiz bir dil kullanılmıştır.
D) Tanzimat Dönemi öğretici metinlerinde toplumsal
konular hiç işlenmemiştir.
E) Genellikle makale türünde eserler verilir. Bir öğretici
metin olan. "Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi" ilk maka-
ledir,
Lise Türkçe
Tanzimat Dönemi Şiiri Özellikleri
AYT - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 15. Tanzimat Dönemi öğretici metinleri için aşağıdakiler- den hangisi(söylenemez? A) Tanzimat Dönemi'nde halkı eğitmek ve bilgilendirmek amacıyla daha çok gazeteden yararlanılmıştır, öğretici metinler de daha çok gazetelerde yayımlanmıştır. SONG B) Tanzimat Dönemi edebiyatı öğretici metinlerinde Doğu - Batı çatışması temada, dilde, ifade biçimlerinde ken- dini gösterir. C) Tanzimat Dönemi öğretici metinlerinde Arapça ve Farsça sözcükler kullanılmakla birlikte süssüz, göste- rişsiz, secisiz bir dil kullanılmıştır. D) Tanzimat Dönemi öğretici metinlerinde toplumsal konular hiç işlenmemiştir. E) Genellikle makale türünde eserler verilir. Bir öğretici metin olan. "Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi" ilk maka- ledir,
14. 1. Hukuk-ı şahs u tasarruf masûn taarruzdan
Verildi âlem-i umrâna başka tensikât
II. Ayağın sakınarak basma aman sultânım
Dökülen mey kırılan şişe-î rîndân olsun
III. Memleket bitti, yine bitmedi hâlâ sen, ben
Bize bu hâl ile bizden büyük olmaz düşmen
IV. Civân-merdân-ı milletle hazer gavgadan ey bidåd
Erir şemşîr-i zulmün âteş-i hûn-i hamiyetten
V. Hüsnün ziyâsı pertev-i nûr-ı kıdem gibi
Rûşen cemâlün âyinesi subh-dem gibi
Dil, yapı ve içerik özellikleri dikkate alındığında numa-
ralanmış dizelerden hangilerinin Tanzimat Dönemi şa-
irlerine ait olduğu söylenemez?
A) I ve II
B) II ve III
D) IV ve V
A
eem E) II ve V
fearlinisheray ne
desc
C) III ve IV (8
Y 3
Lise Türkçe
Tanzimat Dönemi Şiiri Özellikleri
14. 1. Hukuk-ı şahs u tasarruf masûn taarruzdan Verildi âlem-i umrâna başka tensikât II. Ayağın sakınarak basma aman sultânım Dökülen mey kırılan şişe-î rîndân olsun III. Memleket bitti, yine bitmedi hâlâ sen, ben Bize bu hâl ile bizden büyük olmaz düşmen IV. Civân-merdân-ı milletle hazer gavgadan ey bidåd Erir şemşîr-i zulmün âteş-i hûn-i hamiyetten V. Hüsnün ziyâsı pertev-i nûr-ı kıdem gibi Rûşen cemâlün âyinesi subh-dem gibi Dil, yapı ve içerik özellikleri dikkate alındığında numa- ralanmış dizelerden hangilerinin Tanzimat Dönemi şa- irlerine ait olduğu söylenemez? A) I ve II B) II ve III D) IV ve V A eem E) II ve V fearlinisheray ne desc C) III ve IV (8 Y 3
Tanzimat Edebiyatı Genel Özellikleri
edebiyatine Tanzi-
eğildir?
ebî türler edebiyatı-
e yazılmıştır.
ni kavramlar işlen-
lanmıştır.
başlanmıştır.
EDEBİYAT
- Topkapı Sara-
edilmiş olup bu
gıcı kabul edil-
n hangisinde
5. Tanzimat şiiriyle ilgili aşağıdaki yargıların hangisin-
de bilgi yanlışı vardır?
LA Tanzimat şiirinde çoğunlukla aruz ölçüsü kullanıl-
mış ama hece ölçüsüyle yazan şairler de olmuştur.
B) Tanzimat şiirinde, divan şiirinde olduğu gibi kulak
için kafiye anlayışı savunulmuştur.
C) Tanzimat Dönemi'nde nazım birimi genellikle beyit
olup beyit güzelliğinden konu bütünlüğüne geçil-
miştir.
LD) Başlangıçta divan edebiyatının klasik nazım şekille-
ri kullanılmış, daha sonraları bu şekillerde değişiklik
yapılarak yeni türler denenmiştir.
E) Yatan, özgürlük, eşitlik, yurtseverlik gibi konular ede-
biyatımızda bilinçli olarak ilk kez bu dönemde işlen-
miştir.
Lise Türkçe
Tanzimat Dönemi Şiiri Özellikleri
Tanzimat Edebiyatı Genel Özellikleri edebiyatine Tanzi- eğildir? ebî türler edebiyatı- e yazılmıştır. ni kavramlar işlen- lanmıştır. başlanmıştır. EDEBİYAT - Topkapı Sara- edilmiş olup bu gıcı kabul edil- n hangisinde 5. Tanzimat şiiriyle ilgili aşağıdaki yargıların hangisin- de bilgi yanlışı vardır? LA Tanzimat şiirinde çoğunlukla aruz ölçüsü kullanıl- mış ama hece ölçüsüyle yazan şairler de olmuştur. B) Tanzimat şiirinde, divan şiirinde olduğu gibi kulak için kafiye anlayışı savunulmuştur. C) Tanzimat Dönemi'nde nazım birimi genellikle beyit olup beyit güzelliğinden konu bütünlüğüne geçil- miştir. LD) Başlangıçta divan edebiyatının klasik nazım şekille- ri kullanılmış, daha sonraları bu şekillerde değişiklik yapılarak yeni türler denenmiştir. E) Yatan, özgürlük, eşitlik, yurtseverlik gibi konular ede- biyatımızda bilinçli olarak ilk kez bu dönemde işlen- miştir.
17. Ne efsünkâr imişsin âh ey didâr-i hürriyyet
Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten
Senindir şimdi cezb-i kalbe kudret setr-i hüsn etme
Cemâlin tâ ebed dûr olmasın enzâr-ı ümmetten
Ne yâr-ı cân imişsin âh ey ümmîd-i istikbâl
Cihânı sensin âzâd eyleyen bin ye's ü mihnetten
Senindir devr-i devlet hükmünü dünyâya infaz et
Hüdâ ikbâlini hıfzeylesin her türlü âfetten
Şekil ve içerik özelliklerine bakıldığında bu şiir
aşağıdaki dönemlerin hangisine ait olabilir?
A) Divan edebiyatı
B) Tanzimat edebiyatı birinci dönem
C) Tanzimat edebiyatı ikinci dönem
D) Servetifünun edebiyatı
E) Fecriati edebiyatı
Lise Türkçe
Tanzimat Dönemi Şiiri Özellikleri
17. Ne efsünkâr imişsin âh ey didâr-i hürriyyet Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten Senindir şimdi cezb-i kalbe kudret setr-i hüsn etme Cemâlin tâ ebed dûr olmasın enzâr-ı ümmetten Ne yâr-ı cân imişsin âh ey ümmîd-i istikbâl Cihânı sensin âzâd eyleyen bin ye's ü mihnetten Senindir devr-i devlet hükmünü dünyâya infaz et Hüdâ ikbâlini hıfzeylesin her türlü âfetten Şekil ve içerik özelliklerine bakıldığında bu şiir aşağıdaki dönemlerin hangisine ait olabilir? A) Divan edebiyatı B) Tanzimat edebiyatı birinci dönem C) Tanzimat edebiyatı ikinci dönem D) Servetifünun edebiyatı E) Fecriati edebiyatı