Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Beş Hececiler Soruları

Hecenin beş şairinden biridir. Milli Edebiyat taraftar-
ları, heceyi, Türk şiirinin temel unsuru saymışlardır.
Hece ölçüsüne emek vererek güzel ve ahenkli şiirler
yazmışlardır.
Beş Hececiler arasında en başarılı
şairdir. Şiirlerinde ulusal kaynaklara yönelmiştir. Fık-
ra, piyes, roman türlerinde de eser veren sanatçının
en verimli ve güçlü yanı şairliğidir. "Çoban Çeşmesi"
adlı şiirinde doğa ve Türk halk hikayesi-motiflerini
ustaca kullanmıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ahmet Muhip Dıranas
B) Yusuf Ziya Ortaç
C) Ahmet Kutsi Tecer
D Faruk Nafiz Çamlıbel
E Orhan Seyfi Orhon
Lise Türkçe
Beş Hececiler
Hecenin beş şairinden biridir. Milli Edebiyat taraftar- ları, heceyi, Türk şiirinin temel unsuru saymışlardır. Hece ölçüsüne emek vererek güzel ve ahenkli şiirler yazmışlardır. Beş Hececiler arasında en başarılı şairdir. Şiirlerinde ulusal kaynaklara yönelmiştir. Fık- ra, piyes, roman türlerinde de eser veren sanatçının en verimli ve güçlü yanı şairliğidir. "Çoban Çeşmesi" adlı şiirinde doğa ve Türk halk hikayesi-motiflerini ustaca kullanmıştır. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ahmet Muhip Dıranas B) Yusuf Ziya Ortaç C) Ahmet Kutsi Tecer D Faruk Nafiz Çamlıbel E Orhan Seyfi Orhon
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
22. Şair, 1940'lardan itibaren edebiyat dünyasında gö-
rülür. Şiirlerini tasavvufa, bilinçaltına ve Doğu mis-
tisizmine yaslar. Yaptıkları anlaşılamaz önceleri
şairin. Şiir muhatapları, bir tarafta üç arkadaşın ge-
leneği yakıp yıkmak isteyen şiirini, bir taraftan ser-
best ritimli, akışkan ve sosyal nitelikli şiiri hazme-
derken diğer taraftan başka bir "aykırı" ile karşıla-
şırlar. Divan şiirini, Fars ve Arap şiirini, tekke-tasav-
vuf şiirini iyi bildiği; tasavvuf disiplinini, mistik Bu-
dist anlayışı yakından tanıdığı henüz tam olarak an-
laşılmaz o dönemde. Birçoklarınca, eskiyi diriltmek
isteyen "genç bir İstanbullu" olarak algılanır. Devam
edegelen hececi, sembolist açılımlı şiirin biçimsel
kalıplarına, "şairane tahayyülat"ına bağlanmaz.
Bu parçada anlatılanlardan hareketle aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?
A) Parçada söz edilen şair Asaf Halet Çelebi'dir.
B) "Üç arkadaş" sözüyle Orhan Veli Kanık, Melih
Cevdet Anday ve Oktay Rifat kastedilmektedir.
C) Parçada Nâzım Hikmet'e, toplumcu gerçekçi
şiire göndermede bulunulmuştur.
D) Söz edilen şairin, yeni bir şiir anlayışıyla ortaya
çıktığı dile getirilmektedir.
"Sembolist açılımlı şiir" sözüyle Sezai Karakoç'a
göndermede bulunulmuştur.
Lise Türkçe
Beş Hececiler
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 22. Şair, 1940'lardan itibaren edebiyat dünyasında gö- rülür. Şiirlerini tasavvufa, bilinçaltına ve Doğu mis- tisizmine yaslar. Yaptıkları anlaşılamaz önceleri şairin. Şiir muhatapları, bir tarafta üç arkadaşın ge- leneği yakıp yıkmak isteyen şiirini, bir taraftan ser- best ritimli, akışkan ve sosyal nitelikli şiiri hazme- derken diğer taraftan başka bir "aykırı" ile karşıla- şırlar. Divan şiirini, Fars ve Arap şiirini, tekke-tasav- vuf şiirini iyi bildiği; tasavvuf disiplinini, mistik Bu- dist anlayışı yakından tanıdığı henüz tam olarak an- laşılmaz o dönemde. Birçoklarınca, eskiyi diriltmek isteyen "genç bir İstanbullu" olarak algılanır. Devam edegelen hececi, sembolist açılımlı şiirin biçimsel kalıplarına, "şairane tahayyülat"ına bağlanmaz. Bu parçada anlatılanlardan hareketle aşağıdaki- lerden hangisi söylenemez? A) Parçada söz edilen şair Asaf Halet Çelebi'dir. B) "Üç arkadaş" sözüyle Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat kastedilmektedir. C) Parçada Nâzım Hikmet'e, toplumcu gerçekçi şiire göndermede bulunulmuştur. D) Söz edilen şairin, yeni bir şiir anlayışıyla ortaya çıktığı dile getirilmektedir. "Sembolist açılımlı şiir" sözüyle Sezai Karakoç'a göndermede bulunulmuştur.
21. Hece ve aruzu ustalıkla kullanan --, şiirlerinde duy-
gu ve düşünceyi bir arada yürütür. Bir yandan günde-
k olanı realist tasvirlerle ele almaya çalışırken diğer
yandan millî konulara yönelerek romantik bir üsluba
yaslanır. Şairin; Dinle Neyden, Çoban Çeşmesi ve Su-
da Halkalar adlı eserleri, döneminde oldukça ilgi gör-
müştür.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-
gisi getirilmelidir?
A) Enis Behiç Koryürek
B) Halit Fahri Ozansoy
C) Faruk Nafiz Çamlıbel
D) Mehmet Emin Yurdakul
E) Ali Canip Yöntem
Lise Türkçe
Beş Hececiler
21. Hece ve aruzu ustalıkla kullanan --, şiirlerinde duy- gu ve düşünceyi bir arada yürütür. Bir yandan günde- k olanı realist tasvirlerle ele almaya çalışırken diğer yandan millî konulara yönelerek romantik bir üsluba yaslanır. Şairin; Dinle Neyden, Çoban Çeşmesi ve Su- da Halkalar adlı eserleri, döneminde oldukça ilgi gör- müştür. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han- gisi getirilmelidir? A) Enis Behiç Koryürek B) Halit Fahri Ozansoy C) Faruk Nafiz Çamlıbel D) Mehmet Emin Yurdakul E) Ali Canip Yöntem
10. Edebiyat Fakültesi'ne başladığım ilk yıl, o coşku ve açlıkla
ilk iş olarak bir kitabevine girip raflardan Safahat, Geçtiğim
Yol, Yeni Hayat ve Zindan Duvarların bulup satın almıştım.
2
Bu parçada şiir kitabı anılmayan sanatçı aşağıdakiler-
den hangisidir?
A)
C) Mehmet Emin
Ali Canip Yöntem
B) Mehmet Akif
D) Ziya Gökalp
E) Faruk Nafiz
Lise Türkçe
Beş Hececiler
10. Edebiyat Fakültesi'ne başladığım ilk yıl, o coşku ve açlıkla ilk iş olarak bir kitabevine girip raflardan Safahat, Geçtiğim Yol, Yeni Hayat ve Zindan Duvarların bulup satın almıştım. 2 Bu parçada şiir kitabı anılmayan sanatçı aşağıdakiler- den hangisidir? A) C) Mehmet Emin Ali Canip Yöntem B) Mehmet Akif D) Ziya Gökalp E) Faruk Nafiz
20 Faruk Nafiz Çamlıbel, "Beş Hececiler" diye anılan top-
luluğun önemli şairlerindendir. Şiirlerinde aşk, memle-
ket konularını işlemiştir. Şiir yazmaya aruzla başlayan
sanatçı, gerçek kişiliğini hece ölçüsüyle yazdığı şiirle-
rinde bulmuştur. Tiyatro eserleri ve "Yıldız Yağmuru”
adını taşıyan bir romanı vardır. Şiir kitapları: Şarkın
Sultanları, Çoban Çeşmesi, Han Duvarları...
Bu parçaya dayanarak aşağıdaki bilgilerden
hangisine ulaşılamaz?
A) Sanatçının hangi konuları ele aldığına
B) Sanatçının tiyatro eserlerinin adlarına
C) Sanatçının hangi topluluğa üye olduğuna
D) Sanatçının şiir kitaplarının adına
E) Sanatçının Yıldız Yağmuru adlı eserinin türüne
YARIYIL TATİLİ ÇALIŞMA KİTABI
YIN
Lise Türkçe
Beş Hececiler
20 Faruk Nafiz Çamlıbel, "Beş Hececiler" diye anılan top- luluğun önemli şairlerindendir. Şiirlerinde aşk, memle- ket konularını işlemiştir. Şiir yazmaya aruzla başlayan sanatçı, gerçek kişiliğini hece ölçüsüyle yazdığı şiirle- rinde bulmuştur. Tiyatro eserleri ve "Yıldız Yağmuru” adını taşıyan bir romanı vardır. Şiir kitapları: Şarkın Sultanları, Çoban Çeşmesi, Han Duvarları... Bu parçaya dayanarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? A) Sanatçının hangi konuları ele aldığına B) Sanatçının tiyatro eserlerinin adlarına C) Sanatçının hangi topluluğa üye olduğuna D) Sanatçının şiir kitaplarının adına E) Sanatçının Yıldız Yağmuru adlı eserinin türüne YARIYIL TATİLİ ÇALIŞMA KİTABI YIN
F. (1) Şiirde sade ve özentisiz olmayı, süsten uzak kalmayı tercih etmişlerdir. (II) İlk şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmış, daha sonra hece
ölçüsüne geçmişlerdir. (III) Şiirlerinde memleket sevgisi, yurt güzellikleri, kahramanlık ve yiğitlik gibi temaları işlemişlerdir. (IV) Yer-
li-milli sanat ve tarih motiflerini ele alarak yaşanan hayat dilimleriyle örülü bir memleket edebiyatı meydana
(V) Yapıtlarda, sembolizmin etkisiyle "Sanat, sanat içindir." anlayışına bağlı kalmışlardır.
getirmeye
yönelmişlerdir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde Beş Hececiler
ile ilgili bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır? Belirtiniz.
Lise Türkçe
Beş Hececiler
F. (1) Şiirde sade ve özentisiz olmayı, süsten uzak kalmayı tercih etmişlerdir. (II) İlk şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmış, daha sonra hece ölçüsüne geçmişlerdir. (III) Şiirlerinde memleket sevgisi, yurt güzellikleri, kahramanlık ve yiğitlik gibi temaları işlemişlerdir. (IV) Yer- li-milli sanat ve tarih motiflerini ele alarak yaşanan hayat dilimleriyle örülü bir memleket edebiyatı meydana (V) Yapıtlarda, sembolizmin etkisiyle "Sanat, sanat içindir." anlayışına bağlı kalmışlardır. getirmeye yönelmişlerdir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde Beş Hececiler ile ilgili bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır? Belirtiniz.
10. Sen anlayan bir gözle süzersin uzun uzun
Yabancı bir şehirde bir kadın heykelini,
Biz duyarız en büyük zevkini ruhumuzun
Görünce bir köylünün kıvrılmayan belini...
Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken
Yazılmamış bir destan gibi Anadolu'muz
Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken
Sana uğurlar olsun... Ayrılıyor yolumuz
Faruk Nafiz Çamlıbel'in Sanat adlı şiirinden alınan bu
dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bu şiirle Faruk Nafiz kendi sanat anlayışını açıkla-
mıştır.
B) Kültürüne yabancılaşanlar kültürüne bağlı kişilerle
karşılaştırılmıştır.
C) Anadolu'nun sanatın odağı, kaynağı olduğu belirtil-
miştir.
D) Şair Batı kültürünü beğenmemekte, küçümsemek-
tedir.
E) Şiirde memleket edebiyatının etkileri görülmektedir.
1
Lise Türkçe
Beş Hececiler
10. Sen anlayan bir gözle süzersin uzun uzun Yabancı bir şehirde bir kadın heykelini, Biz duyarız en büyük zevkini ruhumuzun Görünce bir köylünün kıvrılmayan belini... Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken Yazılmamış bir destan gibi Anadolu'muz Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken Sana uğurlar olsun... Ayrılıyor yolumuz Faruk Nafiz Çamlıbel'in Sanat adlı şiirinden alınan bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Bu şiirle Faruk Nafiz kendi sanat anlayışını açıkla- mıştır. B) Kültürüne yabancılaşanlar kültürüne bağlı kişilerle karşılaştırılmıştır. C) Anadolu'nun sanatın odağı, kaynağı olduğu belirtil- miştir. D) Şair Batı kültürünü beğenmemekte, küçümsemek- tedir. E) Şiirde memleket edebiyatının etkileri görülmektedir. 1
28.1. Genellikle beyit nazım birimini kullanmışlardır. V
H.Şiire I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele Dönemi'nde
başlamışlardır. V
III. İlk şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmışlar daha sonra
heceye geçmişlerdir.
IV. Memleket sevgisi, yurdun güzellikleri, kahramanlıklar
ve yiğitlik gibi temaları işlemişlerdir.
V Hece ölçüsü ile serbest müstezat yazmayı
denemişlerdir.
Numaralanmış özelliklerden hangisi Beş Hececilere ait
değildir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Beş Hececiler
28.1. Genellikle beyit nazım birimini kullanmışlardır. V H.Şiire I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele Dönemi'nde başlamışlardır. V III. İlk şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmışlar daha sonra heceye geçmişlerdir. IV. Memleket sevgisi, yurdun güzellikleri, kahramanlıklar ve yiğitlik gibi temaları işlemişlerdir. V Hece ölçüsü ile serbest müstezat yazmayı denemişlerdir. Numaralanmış özelliklerden hangisi Beş Hececilere ait değildir? A) I B) II C) III D) IV E) V
Çağdaşı pek çok şair gibi başlangıçta şiirlerini aruzla yazdıktan sonra tecrübelerini heceye aktarıp dizelerdeki
duraklarda yaptığı değişikliklerle kuvvetli bir ahenk sağlar. İlk şiirlerini Miras adıyla yayımlayan şair, gür sesli
kahramanlık şiirleriyle şöhret kazanır. Daha sonra kaleme aldığı mistik şiirlerini Varidat-1 Süleyman Çelebi adıyla
kitaplaştırır. Şiirimizde efsaneleri heyecanlı bir üslupla işleyen şair, özellikle korsanlıkla ilgili şiirleriyle sevilmiştir.
41. Bu parçada söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? (2022/AYT)
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Orhan Seyfi Orhon
C) Enis Behiç Koryürek
D) Yusuf Ziya Ortaç
E) Halit Fahri Ozansoy
Lise Türkçe
Beş Hececiler
Çağdaşı pek çok şair gibi başlangıçta şiirlerini aruzla yazdıktan sonra tecrübelerini heceye aktarıp dizelerdeki duraklarda yaptığı değişikliklerle kuvvetli bir ahenk sağlar. İlk şiirlerini Miras adıyla yayımlayan şair, gür sesli kahramanlık şiirleriyle şöhret kazanır. Daha sonra kaleme aldığı mistik şiirlerini Varidat-1 Süleyman Çelebi adıyla kitaplaştırır. Şiirimizde efsaneleri heyecanlı bir üslupla işleyen şair, özellikle korsanlıkla ilgili şiirleriyle sevilmiştir. 41. Bu parçada söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? (2022/AYT) A) Faruk Nafiz Çamlıbel B) Orhan Seyfi Orhon C) Enis Behiç Koryürek D) Yusuf Ziya Ortaç E) Halit Fahri Ozansoy
Edebiyatımızda Beş Hececiler olarak tanınan şairlerin
eserlerinde;
1. halk şiir geleneğini sürdürme
II. bireysel konuları ve yurdun güzelliklerini anlatma,
III. süslü ve sanatlı bir dil kullanma, X
IV. hece ölçüsünü kullanma
ilkelerinden hangisi / hangileri görülmez?
Ave III
D) Yalnız III
B) I've III
E) IIl ve IV
C) II. III ve IV
Lise Türkçe
Beş Hececiler
Edebiyatımızda Beş Hececiler olarak tanınan şairlerin eserlerinde; 1. halk şiir geleneğini sürdürme II. bireysel konuları ve yurdun güzelliklerini anlatma, III. süslü ve sanatlı bir dil kullanma, X IV. hece ölçüsünü kullanma ilkelerinden hangisi / hangileri görülmez? Ave III D) Yalnız III B) I've III E) IIl ve IV C) II. III ve IV
22. 1. Git Bahar
II. Dualar ve Aminler
W. Bingöl Cobanları
Bu Vatan Kimin?
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi numaralanmış şiirlerden
biriyle ilişkilendirilemez?
A) Necmettin Halil Onan
C) Orhan Şaik Gökyay
E) Halide Nusret Zorlutuna
in-Cemal Süreya
Ülkü Tamer
B) Kepalettin Kamu
D) Arif Nihat Asya
56
Yuka
sine ör
A) üçürek
C) Durum hika
Lise Türkçe
Beş Hececiler
22. 1. Git Bahar II. Dualar ve Aminler W. Bingöl Cobanları Bu Vatan Kimin? Aşağıdaki sanatçılardan hangisi numaralanmış şiirlerden biriyle ilişkilendirilemez? A) Necmettin Halil Onan C) Orhan Şaik Gökyay E) Halide Nusret Zorlutuna in-Cemal Süreya Ülkü Tamer B) Kepalettin Kamu D) Arif Nihat Asya 56 Yuka sine ör A) üçürek C) Durum hika
ZI TEST
7. Attila İlhan, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Behçet Necatigil, Ca
Külebi, Necati Cumalı, Özdemir Asaf, Cahit Zarifoğlu, Erden
akımı, toplumcu gerçekçi şiir gibi akımlardan az ya da çok
daha önceden varlığını sürdürmüş halk şiiri, saf şiir, gato
Bayazıt gibi sanatçılar yaşadıkları dönemde var olan veya
etkilenmişlerdir. Ancak bu geleneklere bütünüyle bağlanma
Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada bahsi geçen
yarak kendilerine özgü sanat anlayışı oluşturmuşlardır.
sanatçılardan herhangi birine ait değildir?
Nuallal Ger
A) Yağmur Kaçağı
BY Çocuk ve Allah
C) Yuvarlağın Köşeleri
DY Yedi Güzel Adam
E) Şarkılı Kahve
é
KONU
MA
1.
Lise Türkçe
Beş Hececiler
ZI TEST 7. Attila İlhan, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Behçet Necatigil, Ca Külebi, Necati Cumalı, Özdemir Asaf, Cahit Zarifoğlu, Erden akımı, toplumcu gerçekçi şiir gibi akımlardan az ya da çok daha önceden varlığını sürdürmüş halk şiiri, saf şiir, gato Bayazıt gibi sanatçılar yaşadıkları dönemde var olan veya etkilenmişlerdir. Ancak bu geleneklere bütünüyle bağlanma Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada bahsi geçen yarak kendilerine özgü sanat anlayışı oluşturmuşlardır. sanatçılardan herhangi birine ait değildir? Nuallal Ger A) Yağmur Kaçağı BY Çocuk ve Allah C) Yuvarlağın Köşeleri DY Yedi Güzel Adam E) Şarkılı Kahve é KONU MA 1.
1.
TEST
ŞINI SÜRDÜREN ŞİİR KAZANIM ODAKLI SORU
Bir süre Nayiler topluluğunda yer almıştır.
İlk şiirlerini Şehbal ve Rübab dergilerinde
yayımlamıştır.
Aruza Veda adlı şiiriyle ünlenmiştir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen şair aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
Orhan Şaik Gökyay
Munis Faik Ozansoy
Halit Fahri Ozansoy
D) Şükufe Nihal Başar
E) Necmettin Halil Onan
Lise Türkçe
Beş Hececiler
1. TEST ŞINI SÜRDÜREN ŞİİR KAZANIM ODAKLI SORU Bir süre Nayiler topluluğunda yer almıştır. İlk şiirlerini Şehbal ve Rübab dergilerinde yayımlamıştır. Aruza Veda adlı şiiriyle ünlenmiştir. Yukarıda bazı özellikleri verilen şair aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) Orhan Şaik Gökyay Munis Faik Ozansoy Halit Fahri Ozansoy D) Şükufe Nihal Başar E) Necmettin Halil Onan
23. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'ndaki dergi
ve kitaplarla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Attila İlhan'ın da yazılarını yazdığı Mavi adlı dergi
bir edebî topluluğu beraberinde getirmiştir. Bu
topluluktan Orhan Duru, Ferit Edgü gibi şairler
Garip ve İkinci Yeni akımına karşı çıkmıştır.
B) Altı şair ve bir hikâyeciden oluşan topluluk 1928'de
çıkardıkları Yedi Meşale adlı dergi ile adlarını
duyurmuşlardır. Bu topluluğun temel esasları
"samimilik, canlılık ve daima yenilik" olmuştur.
Geleneksel şiir anlayışına tepki olarak doğan ve
yayımladıkları Garip adlı kitapla adlarını duyuran
Birinci Yeni hareketinde; Orhan Veli, Melih Cevdet
ve Oktay Rifat vardır.
Garipçilere tepki olarak 1950'den sonra Mehmet
Çınarlı'nın çıkardığı Hisar dergisi çevresinde
toplanan Nevzat Yalçın, İlhan Geçer, Munis Faik
Ozansoy gibi isimler milli-manevi değerlere dayalı
bir şiir anlayışı benimsemişlerdir.
E) Soyut, sürrealist ve imgeci bir şiir anlayışı
benimseyen ve Garip akımına tepki olarak doğan
Öz Şiirciler, Pazar Postası dergisini yayın organı
olarak kullanmışlardır.
Lise Türkçe
Beş Hececiler
23. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'ndaki dergi ve kitaplarla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Attila İlhan'ın da yazılarını yazdığı Mavi adlı dergi bir edebî topluluğu beraberinde getirmiştir. Bu topluluktan Orhan Duru, Ferit Edgü gibi şairler Garip ve İkinci Yeni akımına karşı çıkmıştır. B) Altı şair ve bir hikâyeciden oluşan topluluk 1928'de çıkardıkları Yedi Meşale adlı dergi ile adlarını duyurmuşlardır. Bu topluluğun temel esasları "samimilik, canlılık ve daima yenilik" olmuştur. Geleneksel şiir anlayışına tepki olarak doğan ve yayımladıkları Garip adlı kitapla adlarını duyuran Birinci Yeni hareketinde; Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rifat vardır. Garipçilere tepki olarak 1950'den sonra Mehmet Çınarlı'nın çıkardığı Hisar dergisi çevresinde toplanan Nevzat Yalçın, İlhan Geçer, Munis Faik Ozansoy gibi isimler milli-manevi değerlere dayalı bir şiir anlayışı benimsemişlerdir. E) Soyut, sürrealist ve imgeci bir şiir anlayışı benimseyen ve Garip akımına tepki olarak doğan Öz Şiirciler, Pazar Postası dergisini yayın organı olarak kullanmışlardır.
D) Yaşar Kemal
) Mahmut Makal
E) Peyami Safa
45. "Boğaziçi medeniyeti" ifadesini edebiyatımıza
kazandıran ---, üç romanı ve denemeleriyle, hatıralarını
ve geçmiş zaman özlemini zengin bir Türkçeyle kayda
geçiren yazarlardandır. Bazı yazarlar onu eskimiş ve
geçmiş zamana takılı kalmış saysalar da günümüzün
genç nesli onun eserlerinde, farklı sesler ve tatlar
bulacaktır. O, üstat saydığı Yahya Kemal'le birlikte yeni
ile büyülenen nesillere, eskinin güzelliklerini feda
etmemeyi ve eskinin güzelliklerini yaşatmayı öğreten
yazarlar arasında yer alır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Samiha Ayverdi
C) Abdülhak Şinasi Hisar
D) Nahit Sırrı Örik
E) Salâh Birsel
gociniz
Lise Türkçe
Beş Hececiler
D) Yaşar Kemal ) Mahmut Makal E) Peyami Safa 45. "Boğaziçi medeniyeti" ifadesini edebiyatımıza kazandıran ---, üç romanı ve denemeleriyle, hatıralarını ve geçmiş zaman özlemini zengin bir Türkçeyle kayda geçiren yazarlardandır. Bazı yazarlar onu eskimiş ve geçmiş zamana takılı kalmış saysalar da günümüzün genç nesli onun eserlerinde, farklı sesler ve tatlar bulacaktır. O, üstat saydığı Yahya Kemal'le birlikte yeni ile büyülenen nesillere, eskinin güzelliklerini feda etmemeyi ve eskinin güzelliklerini yaşatmayı öğreten yazarlar arasında yer alır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Ahmet Hamdi Tanpınar B) Samiha Ayverdi C) Abdülhak Şinasi Hisar D) Nahit Sırrı Örik E) Salâh Birsel gociniz
1. Yenilik arayışını Garipçilerin dışında sürdüren ----
4.
Bu parça aşağıdakilerin hangisiyle sürdürülemez?
A) şairler, bireysel bir şiir ortaya koymaya çalıştılar.
B) şairler, serbest nazım geleneğinden yararlandılar
C) , . = ?
C) kimi şairler, mistik şiire yöneldiler.
D) şairler, ideolojilerini şiirlerine temel yaptılar.
E) bazı şairler, çeşitli gruplarda bir araya geldiler.
Lise Türkçe
Beş Hececiler
1. Yenilik arayışını Garipçilerin dışında sürdüren ---- 4. Bu parça aşağıdakilerin hangisiyle sürdürülemez? A) şairler, bireysel bir şiir ortaya koymaya çalıştılar. B) şairler, serbest nazım geleneğinden yararlandılar C) , . = ? C) kimi şairler, mistik şiire yöneldiler. D) şairler, ideolojilerini şiirlerine temel yaptılar. E) bazı şairler, çeşitli gruplarda bir araya geldiler.