Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Zarf Soruları

Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru anlamı zarfla
6.
it
sağlanmıştır?
eli
AY O pembe, melek yüzlü çocuk nerededir?
B) Hangi el bahçende gülleri yoldu?
C) Ne zaman döneceğini söyler mi yıldızlar?
DJ Sefil baykuş, ne gezersin bu yerde?
Memleketindeki kuşlardan ne haber vardır?
+
Lise Türkçe
Zarf
Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru anlamı zarfla 6. it sağlanmıştır? eli AY O pembe, melek yüzlü çocuk nerededir? B) Hangi el bahçende gülleri yoldu? C) Ne zaman döneceğini söyler mi yıldızlar? DJ Sefil baykuş, ne gezersin bu yerde? Memleketindeki kuşlardan ne haber vardır? +
11. Trabzon deyince aklıma Faroz gelir
Kara kara kazanlar hazırlarım dizi dizi
Kurşun gibi ağır bir balık yağı kokusu
Kirar kolunuzu kanadınızı
Bu dizelerde aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi
yoktur?
A) Zaman zarfı
/
B) Edat
Ch Niteleme sıfatı
Seyi sifatı
E) Çekimli fiil
Lise Türkçe
Zarf
11. Trabzon deyince aklıma Faroz gelir Kara kara kazanlar hazırlarım dizi dizi Kurşun gibi ağır bir balık yağı kokusu Kirar kolunuzu kanadınızı Bu dizelerde aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi yoktur? A) Zaman zarfı / B) Edat Ch Niteleme sıfatı Seyi sifatı E) Çekimli fiil
doğr
D) Edebiyatın insanlar arasında kurduğu bağ, onların
daha sağlıklı diyalog oluşturmalarını sağlarken ayrıca
onlara geleceğe kalan eserler verme becerisi de
kazandırmıştır.
DVC
sıral:
EV.C
geli
E) İnsanların kendi aralarında diyalog kurmalarını
sağlayan edebiyat, insanlık tarihinin en eski
dönemlerinden günümüze kadar varlığını sürdürerek
zaman engelini aşmayı bilmiştir.
KÖŞEBILGI Yayınları
V
10. (1) Günler, kuvvetli bir rüzgârın sürüklediği beyaz bulut
kümecikleri gibi birbiri arkasına geçip gidiyordu. Aj Bu
kadar zaman sonra hepimiz için büyük bir tehlikenin
yaklaştığını fark ediyorduk. (III) Herkes müthiş bir
şeyden korkuyordu ve bunu birbirine söyleyemiyordu.
(IV) Bütün kasabayı daha önce görülmemiş, çok ağır bir
durgunluk kaplamıştı (V) Biz yaşanacakların ne anlama
geldiğini ancak anlıyorduk ama bazıları aldırmadan
bekledi.
12. (0)
mill
"mi
gül
prc
sü
(V
hiz
BU
di
A
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde
altı çizili sözcükler tür bakımından özdeş değildir?
B) II C) III D) IV E) V
OY
DENEME-1
3
EK-A
DO!
Lise Türkçe
Zarf
doğr D) Edebiyatın insanlar arasında kurduğu bağ, onların daha sağlıklı diyalog oluşturmalarını sağlarken ayrıca onlara geleceğe kalan eserler verme becerisi de kazandırmıştır. DVC sıral: EV.C geli E) İnsanların kendi aralarında diyalog kurmalarını sağlayan edebiyat, insanlık tarihinin en eski dönemlerinden günümüze kadar varlığını sürdürerek zaman engelini aşmayı bilmiştir. KÖŞEBILGI Yayınları V 10. (1) Günler, kuvvetli bir rüzgârın sürüklediği beyaz bulut kümecikleri gibi birbiri arkasına geçip gidiyordu. Aj Bu kadar zaman sonra hepimiz için büyük bir tehlikenin yaklaştığını fark ediyorduk. (III) Herkes müthiş bir şeyden korkuyordu ve bunu birbirine söyleyemiyordu. (IV) Bütün kasabayı daha önce görülmemiş, çok ağır bir durgunluk kaplamıştı (V) Biz yaşanacakların ne anlama geldiğini ancak anlıyorduk ama bazıları aldırmadan bekledi. 12. (0) mill "mi gül prc sü (V hiz BU di A Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükler tür bakımından özdeş değildir? B) II C) III D) IV E) V OY DENEME-1 3 EK-A DO!
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer-yön belirteci iye-
lik eki alarak tamlama oluşturmuştur?
A) Dışarıda hafiften bir rüzgâr esiyor.
B) Beri gel başımın bahti, evimin tahtı.
Yukarının manzarası gerçekten çok güzeldi.
D) Bunun ötesi can sağlığı, deyip gitmişti.
E) Bu çocuk ileride büyük adam olacak bence.
Lise Türkçe
Zarf
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer-yön belirteci iye- lik eki alarak tamlama oluşturmuştur? A) Dışarıda hafiften bir rüzgâr esiyor. B) Beri gel başımın bahti, evimin tahtı. Yukarının manzarası gerçekten çok güzeldi. D) Bunun ötesi can sağlığı, deyip gitmişti. E) Bu çocuk ileride büyük adam olacak bence.
14. iyi bir dinleyici dinlediği konuyu anlamaya çalışmalı,
ileri sürülen görüşü saptamalıdır. Kurmaca metin din-
1
II
lerken olayın konusunu ve kişilerini, olayın geçtiği yeri ve
olay zamanını, bunların birbirleriyle ilgilerini anlamalı ve
III
sonuç çıkarma becerisi kazanmalıdır. Daha sonra dinle-
nilenlerden birtakım sorular çıkararak cevaplamak, dinle-
IV
meyi ve dinlemekle elde edilen bilgilerin transferini kolay-
laştırır.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü aşağıda-
kilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
Zamir
A)
B) Sifat
C) Zarf
D) Zarf
E) İsim
II
Zarf
Edat
Sifat
Sifat
Bağlaç
DI
Edat
İsim
Zamir
Zamir
Zamir
IV
Sifat
Zarf
Edat
İsim
Zarf
Lise Türkçe
Zarf
14. iyi bir dinleyici dinlediği konuyu anlamaya çalışmalı, ileri sürülen görüşü saptamalıdır. Kurmaca metin din- 1 II lerken olayın konusunu ve kişilerini, olayın geçtiği yeri ve olay zamanını, bunların birbirleriyle ilgilerini anlamalı ve III sonuç çıkarma becerisi kazanmalıdır. Daha sonra dinle- nilenlerden birtakım sorular çıkararak cevaplamak, dinle- IV meyi ve dinlemekle elde edilen bilgilerin transferini kolay- laştırır. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü aşağıda- kilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Zamir A) B) Sifat C) Zarf D) Zarf E) İsim II Zarf Edat Sifat Sifat Bağlaç DI Edat İsim Zamir Zamir Zamir IV Sifat Zarf Edat İsim Zarf
6.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimelerden
hangisinde soyut bir isim, bir yapım ekiyle somut hále
gelmiştir?
tır.
A Korkuluk yaptırılmayan merdivenler tehlike saçıyor.
B Dilekçe yazamayan köylüler arzuhalciye yazdırırdı.
C) Yükseklik korkusu olanlar balkonlardan aşağıya bakamaz.
D) Öğretmenin mutluluğu yüzünden okunuyor.
E) insanlık öldü mü diye bağırıyordu kazazede adam.
Lise Türkçe
Zarf
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimelerden hangisinde soyut bir isim, bir yapım ekiyle somut hále gelmiştir? tır. A Korkuluk yaptırılmayan merdivenler tehlike saçıyor. B Dilekçe yazamayan köylüler arzuhalciye yazdırırdı. C) Yükseklik korkusu olanlar balkonlardan aşağıya bakamaz. D) Öğretmenin mutluluğu yüzünden okunuyor. E) insanlık öldü mü diye bağırıyordu kazazede adam.