Yazım Kuralları Soruları

4.
Level
Londradaki Doğal Müzeler ve Batı Avustralya müzelerinde-
ki araştırmacılar, nesili tükenmiş olan bir canlı türü keşif etti.
IV
Bu canlının en ufak otçul canlılar arasında olduğuna inanılı-
yor. Bu canlının boyutlarına rağmen hızıda oldukça dikkat
çekici.
Bu parçada altı çizili bölümlerin hangisinde bir yazım
yanlışı yapılmamıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
4. Level Londradaki Doğal Müzeler ve Batı Avustralya müzelerinde- ki araştırmacılar, nesili tükenmiş olan bir canlı türü keşif etti. IV Bu canlının en ufak otçul canlılar arasında olduğuna inanılı- yor. Bu canlının boyutlarına rağmen hızıda oldukça dikkat çekici. Bu parçada altı çizili bölümlerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V
6.
Ses düşmesine uğrayan birleşik kelimeler bitişik yazılır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymamaktan
kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır?
A) Olgunluk gösterip çocuklar af edersen doğru iş yapar-
sin.
B) Ne zaman üzücü bir haber alsak acımızdan kahroluruz.
C) Dalgın adam cebindeki parasını bile kayıp eder.
Zannerdersem gelecek yıl da öğrencilerimiz madalya alır.
E) İşe başladı mı yanına su almayı akleder ve sık sık su içer.
TYT Tadında Dil Bilgisi Soru Bankası
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
6. Ses düşmesine uğrayan birleşik kelimeler bitişik yazılır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır? A) Olgunluk gösterip çocuklar af edersen doğru iş yapar- sin. B) Ne zaman üzücü bir haber alsak acımızdan kahroluruz. C) Dalgın adam cebindeki parasını bile kayıp eder. Zannerdersem gelecek yıl da öğrencilerimiz madalya alır. E) İşe başladı mı yanına su almayı akleder ve sık sık su içer. TYT Tadında Dil Bilgisi Soru Bankası
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin
yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır?
A) Yeşlay Derneğinin temelleri, Dr. Mazhar Osman
Uzman ve arkadaşları tarafından Sultan Vahded-
din'in izniyle 5 Mart 1920'de İstanbul'da "Hilal-i
Ahdar" adıyla atılmıştır.
B) Atatürk'ün teşvik ve katılımıyla 26 Eylül 1932 tari-
hinde 1. Türk Dili Kurultayı gerçekleştirilmiştir.
C) Türk Dil Kurumu 90 yıldan bu yana Dil Bayramı ge-
leneğini gurur ve özveriyle yaşatıyor.
D) Anadolu Turnaları adlı kitabın birinci bölümü,
"Anadolu'dan Öteye" başlığını taşımaktadır.
E) Süleyman Çelebi ve Mevlit Geleneği sempozyu-
mu, 16-18 Eylül 2022 tarihlerinde Bursa'da ger-
podes
çekleştirildi.
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? A) Yeşlay Derneğinin temelleri, Dr. Mazhar Osman Uzman ve arkadaşları tarafından Sultan Vahded- din'in izniyle 5 Mart 1920'de İstanbul'da "Hilal-i Ahdar" adıyla atılmıştır. B) Atatürk'ün teşvik ve katılımıyla 26 Eylül 1932 tari- hinde 1. Türk Dili Kurultayı gerçekleştirilmiştir. C) Türk Dil Kurumu 90 yıldan bu yana Dil Bayramı ge- leneğini gurur ve özveriyle yaşatıyor. D) Anadolu Turnaları adlı kitabın birinci bölümü, "Anadolu'dan Öteye" başlığını taşımaktadır. E) Süleyman Çelebi ve Mevlit Geleneği sempozyu- mu, 16-18 Eylül 2022 tarihlerinde Bursa'da ger- podes çekleştirildi.
e nasil
söyle
ami
A
6
(1) Avrupa merkezli Bat uygarliği ile geleneksel Doğu medeniyeti
arasındaki farklılıklar, insanlığın kültürel birikiminin temellerinden
biri olmuştur. (II) Öyle ki Orta Çağ'da Haçlı Seferleri örneğinde
olduğu gibi bu farklilik, insanlığın tarihsel gelişimini yönlendire-
cek kadar güçlü etkiler üretebilmiştir. () Günümüzde Avrupa
Birliği'ne üye ülkelerin oluşturduğu medeniyet dairesi, kayna-
ģini Hristiyanlıktan ve Antik Yunan kültüründen alır. (M) Bu kül-
türün Akdeniz'deki uzantılan, Osmanlidan başlayarak Türkleri
de etkilemiştir. (V) Bu nedenle günümüzde Türk insanının bilin-
çaltında ve zihin dünyasında bir tek kültürün etkilerinin ağır bas-
tiği söylenemez.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım
yanlışı vardır?
A) I
B) Il
C) I
D) IV
EV
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
e nasil söyle ami A 6 (1) Avrupa merkezli Bat uygarliği ile geleneksel Doğu medeniyeti arasındaki farklılıklar, insanlığın kültürel birikiminin temellerinden biri olmuştur. (II) Öyle ki Orta Çağ'da Haçlı Seferleri örneğinde olduğu gibi bu farklilik, insanlığın tarihsel gelişimini yönlendire- cek kadar güçlü etkiler üretebilmiştir. () Günümüzde Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin oluşturduğu medeniyet dairesi, kayna- ģini Hristiyanlıktan ve Antik Yunan kültüründen alır. (M) Bu kül- türün Akdeniz'deki uzantılan, Osmanlidan başlayarak Türkleri de etkilemiştir. (V) Bu nedenle günümüzde Türk insanının bilin- çaltında ve zihin dünyasında bir tek kültürün etkilerinin ağır bas- tiği söylenemez. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A) I B) Il C) I D) IV EV
an
#
re-
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı
yoktur?
Osmanlıda Batı tarzı eğitim kurumları, 19. yüzyılda
açılmıştır.
BKonuyla ilgili yetkilendirme, Çalışma Bakanlığı'na
iletildi.
Fuzuli'nin "Leyla ile Mecnun" mesnevisini her genç
okumalıdır.
Let
DY
DY Asya ile Avrupa'yı bağlayan Boğaz Köprümüz'de ça-
lışma yapılıyor.
EY Oğuzlar'ın kayı boyuna ait hikâyeler, edebiyatımızda
önemli bir değerdir.
4.
Yer elm
Yenile
(III) Avru
Tudun (TY
yeni kitac
İlk olarak
ve bolca
sofrasına
Bu parg
bir yazır
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
an # re- 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? Osmanlıda Batı tarzı eğitim kurumları, 19. yüzyılda açılmıştır. BKonuyla ilgili yetkilendirme, Çalışma Bakanlığı'na iletildi. Fuzuli'nin "Leyla ile Mecnun" mesnevisini her genç okumalıdır. Let DY DY Asya ile Avrupa'yı bağlayan Boğaz Köprümüz'de ça- lışma yapılıyor. EY Oğuzlar'ın kayı boyuna ait hikâyeler, edebiyatımızda önemli bir değerdir. 4. Yer elm Yenile (III) Avru Tudun (TY yeni kitac İlk olarak ve bolca sofrasına Bu parg bir yazır
ül-
in
su,
bir
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaya getirilen ekin
yazımıyla ilgili bir yanlışlık vardır?
A) T.C.den Bakü'ye yapılan seferlerde aksama yaşanıyor.
B) Bugün pazardan domatesin 1kg'sini 17 TL'ye aldım.
C) Rize'de m²ye, birkaç ilin toplamından fazla yağış düşer.
D) Ebru, hat, tezhip vb.lerine yönelik ilgide artış varmış.
E) TDK'de görev aldığı dönemde sözlük çalışması yaptı.
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
ül- in su, bir 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaya getirilen ekin yazımıyla ilgili bir yanlışlık vardır? A) T.C.den Bakü'ye yapılan seferlerde aksama yaşanıyor. B) Bugün pazardan domatesin 1kg'sini 17 TL'ye aldım. C) Rize'de m²ye, birkaç ilin toplamından fazla yağış düşer. D) Ebru, hat, tezhip vb.lerine yönelik ilgide artış varmış. E) TDK'de görev aldığı dönemde sözlük çalışması yaptı.
n bir
Sine,
oşalt-
ahibi
ekler
dam,
luğu,
çin;
IV
ebilir.
işir.
-n (;)
E) V
E) Oturduğum şehri, geçtiğim sokaklan, binaları, ağaçlar,
insanlan tanımak () onlarla ünsiyet (yakınlık) kurmak
isterim.
11. Açık oturum da bir başkan ve en az üç konuşmacı bulunur.
Başkanın konuyu ana hatlarıyla dinleyicilere açması ve
konuşmacıları tanıtması ile başlar. Başkanın sözvermesiyle
öteki konuşmacılar belli bir süreyle sınırlı olan konuşmalarını
yaparlar. Başkan önceden not aldığı konuşmaları özetler,
birbiriyle ilişkilendirir: yakın ve zıt görüşleri gruplandırarak
konunun açılımını ve yönlendirilmesini sağlar. Aradaki kısır
tartışmaları, çatışmaları bir takım müdahalelerle önler. Süreyi
aşan, konu dışına çıkan ya da tartışmayı kişileşdiren konuş-
macıları uyarır.
Bu parçanın noktalama ve imlasıyla ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?
İki nokta (:) yanlış kullanılmıştır.
BÜnsüz sertleşmesi kuralına uyulmamasına dayanan
yazım yanlışı vardır.
C) "ki"nin yazımında yanlışlık yapılmıştır.
D) Birleşik kelimelerin yazımı yanlıştır.
EX Bitişik yazılması gereken "-de" hâl eki ayrı yazılmıştır.
AUTORO
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
n bir Sine, oşalt- ahibi ekler dam, luğu, çin; IV ebilir. işir. -n (;) E) V E) Oturduğum şehri, geçtiğim sokaklan, binaları, ağaçlar, insanlan tanımak () onlarla ünsiyet (yakınlık) kurmak isterim. 11. Açık oturum da bir başkan ve en az üç konuşmacı bulunur. Başkanın konuyu ana hatlarıyla dinleyicilere açması ve konuşmacıları tanıtması ile başlar. Başkanın sözvermesiyle öteki konuşmacılar belli bir süreyle sınırlı olan konuşmalarını yaparlar. Başkan önceden not aldığı konuşmaları özetler, birbiriyle ilişkilendirir: yakın ve zıt görüşleri gruplandırarak konunun açılımını ve yönlendirilmesini sağlar. Aradaki kısır tartışmaları, çatışmaları bir takım müdahalelerle önler. Süreyi aşan, konu dışına çıkan ya da tartışmayı kişileşdiren konuş- macıları uyarır. Bu parçanın noktalama ve imlasıyla ilgili olarak aşağı- dakilerden hangisi söylenemez? İki nokta (:) yanlış kullanılmıştır. BÜnsüz sertleşmesi kuralına uyulmamasına dayanan yazım yanlışı vardır. C) "ki"nin yazımında yanlışlık yapılmıştır. D) Birleşik kelimelerin yazımı yanlıştır. EX Bitişik yazılması gereken "-de" hâl eki ayrı yazılmıştır. AUTORO
misiniz?
2.
C) ()
B0000
Auster ve Coetzee, her ne konuşursa konuşsun ger-
çeklerin peşinden ayrılmıyor ve hiçbir zaman yeryü-
zünü göremeyecek kadar havalanmıyor; Coetzee'nin
sözleri bunu çok iyi anlatıyor: "Dünya, üzerinde tartı-
şılıp anlaşmaya varılmış bir gerçekliği yaşamaktansa
kendi yarattığımız gerçekliğin sefaletini yaşamayı
yeğliyor."
www.pelikanyayinevi.com.tr
Bu parçada noktalama işaretleriyle ilgili hangi ku-
rala yer verilmemiştir?
A) Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan
özneyi belirtmek için virgül kullanılır.
B) Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri
birbirinden ayırmak için noktalı vigül kullanılır.
2
C) Özel adlara getirilen iyelik, durum ekleri kesme
işaretiyle ayrılır.
D) Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi ak-
tarılan sözler tırnak içine alınır.
Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve keli-
me gruplarının arasına virgül konur.
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
misiniz? 2. C) () B0000 Auster ve Coetzee, her ne konuşursa konuşsun ger- çeklerin peşinden ayrılmıyor ve hiçbir zaman yeryü- zünü göremeyecek kadar havalanmıyor; Coetzee'nin sözleri bunu çok iyi anlatıyor: "Dünya, üzerinde tartı- şılıp anlaşmaya varılmış bir gerçekliği yaşamaktansa kendi yarattığımız gerçekliğin sefaletini yaşamayı yeğliyor." www.pelikanyayinevi.com.tr Bu parçada noktalama işaretleriyle ilgili hangi ku- rala yer verilmemiştir? A) Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için virgül kullanılır. B) Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için noktalı vigül kullanılır. 2 C) Özel adlara getirilen iyelik, durum ekleri kesme işaretiyle ayrılır. D) Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi ak- tarılan sözler tırnak içine alınır. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve keli- me gruplarının arasına virgül konur.
11.
1.
II.
III.
IV.
"Sair-i Azam olarak anılmıştır.
Tanzimat sonrası Türk edebiyatının ikinci
kuşak şairlerinden olan sanatçı, yol açıcı bir
şairdir.
Şiirlerinde bireysel temalara yönelmiştir.
Şiirlerinde metafizik temalardan, ölüm
düşüncesinden, ölümün karşısında hayat-
tan ve aşktan söz eder.
Aşağıdaki eserlerden hangisi numaralanmış
cümlelerde özellikleri verilen şairin şiirlerinden
biridir?
A) Hacle
T
B) Nesteren C) Tezer
Eşber
E) Macera-yı Aşk
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
11. 1. II. III. IV. "Sair-i Azam olarak anılmıştır. Tanzimat sonrası Türk edebiyatının ikinci kuşak şairlerinden olan sanatçı, yol açıcı bir şairdir. Şiirlerinde bireysel temalara yönelmiştir. Şiirlerinde metafizik temalardan, ölüm düşüncesinden, ölümün karşısında hayat- tan ve aşktan söz eder. Aşağıdaki eserlerden hangisi numaralanmış cümlelerde özellikleri verilen şairin şiirlerinden biridir? A) Hacle T B) Nesteren C) Tezer Eşber E) Macera-yı Aşk
Önce Konuyu
Tanımak
Lazım
O
Aşağıdakilerin hangisinde verilen sözcüklerin t
doğru yazılmıştır?
Sapsan kuruyemiş depremzede kohuke
Biraz-başhekim-lületaşı - kazazede
Kuzeybatı - çiğköfte - gökdelen - kaybolmak
Beyanname - herhangi aşçıbaşı yazıhane
Dedikodu- günortası - birtakım - Çanakkale
B
7.
Kazanım
(1) Türk e
etrafında
Yahya A
sanats:
yönün
dil kon
seçm
edeb
Yah
ilgi c
Bu
ya:
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
Önce Konuyu Tanımak Lazım O Aşağıdakilerin hangisinde verilen sözcüklerin t doğru yazılmıştır? Sapsan kuruyemiş depremzede kohuke Biraz-başhekim-lületaşı - kazazede Kuzeybatı - çiğköfte - gökdelen - kaybolmak Beyanname - herhangi aşçıbaşı yazıhane Dedikodu- günortası - birtakım - Çanakkale B 7. Kazanım (1) Türk e etrafında Yahya A sanats: yönün dil kon seçm edeb Yah ilgi c Bu ya:
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tarihlerin yazımıyla ilgili
bir yanlışlık yapılmıştır?
A) 30 Mart 1975'te, şimdi büyük bir ilçe olan İskenderun'da
doğdu.
B) 30/03/1975'te, şimdi büyük bir ilçe olan İskenderun'da doğdu.
C) 30.03.1975'te, şimdi büyük bir ilçe olan İskenderun'da doğdu.\
D) 30. Mart. 1975'te, şimdi büyük bir ilçe olan İskenderun'da
doğdu.
E) 30.11.1975'te, şimdi büyük bir ilçe olan İskenderun'da doğdu.
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tarihlerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A) 30 Mart 1975'te, şimdi büyük bir ilçe olan İskenderun'da doğdu. B) 30/03/1975'te, şimdi büyük bir ilçe olan İskenderun'da doğdu. C) 30.03.1975'te, şimdi büyük bir ilçe olan İskenderun'da doğdu.\ D) 30. Mart. 1975'te, şimdi büyük bir ilçe olan İskenderun'da doğdu. E) 30.11.1975'te, şimdi büyük bir ilçe olan İskenderun'da doğdu.
3.
Swar
Türk Dil Kurumunca düzenlenen
1
Yunus Emre Anadolu Konferansları dizisinin
||
Iğdır'daki etkinliği, 14 Ekim 2021 Perşembe günü
IV
Iğdır Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapıldı.
V
Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde bir
yazım yanlışı yapılmıştır?
A) I
Cay
C) II
B) II
D) IV E) V
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
3. Swar Türk Dil Kurumunca düzenlenen 1 Yunus Emre Anadolu Konferansları dizisinin || Iğdır'daki etkinliği, 14 Ekim 2021 Perşembe günü IV Iğdır Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapıldı. V Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? A) I Cay C) II B) II D) IV E) V
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik adm
yazımıyla ilgili bir yanlışlık bulunmaktadır?
AV Adapazarı'nda ala balık çiftliği kurmaya karar verdik.
B) Muhabbet kuşumuz, kafesinde bir o yana bir bu yana
uçuyor.
C) Komşumuz, bir Ankara kedisi yavrusu hediye etti
bize.
D) Ben de uğur böceğinin getireceği şansa
inananlardanım.
E) Pekin ördeği, adından da anlaşılacağı üzere Çin
kökenlidir.
Aşağ
lanım
AYN
B)
c)
D)
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik adm yazımıyla ilgili bir yanlışlık bulunmaktadır? AV Adapazarı'nda ala balık çiftliği kurmaya karar verdik. B) Muhabbet kuşumuz, kafesinde bir o yana bir bu yana uçuyor. C) Komşumuz, bir Ankara kedisi yavrusu hediye etti bize. D) Ben de uğur böceğinin getireceği şansa inananlardanım. E) Pekin ördeği, adından da anlaşılacağı üzere Çin kökenlidir. Aşağ lanım AYN B) c) D)
8. Arasıra tıpkı caddedeki insanları itekaka geçen husisi oto-
mobiller, lüks arabalar gibi bu yıkık, bir tarafı çarpılmış,
pencereleri süsleyen sardunyalara varıncaya kadar sefale-
tin kemirdiği evlerin yanı başında beyaz ve tahini boyalı
NH
Yazım Kuralları
eski bir konak yavrusu, mazideki zenginliğin, hayatın çiçe-
ği lüküsün, hâlâ şaşırtıcı bir artığı gibi görünüyordu. Onla-
N
rın da çoğu boyasızdı. Açık, perdesiz pencerelerden bu ma-
zi artıklarıyla hiçte uyuşamayan biçare başlar uzanıyordu.
V
Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde bir
yazım yanlışı yapılmamıştır?
C) III
B)X
you be
ya berinte
DYN
ite koke
EYV
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
8. Arasıra tıpkı caddedeki insanları itekaka geçen husisi oto- mobiller, lüks arabalar gibi bu yıkık, bir tarafı çarpılmış, pencereleri süsleyen sardunyalara varıncaya kadar sefale- tin kemirdiği evlerin yanı başında beyaz ve tahini boyalı NH Yazım Kuralları eski bir konak yavrusu, mazideki zenginliğin, hayatın çiçe- ği lüküsün, hâlâ şaşırtıcı bir artığı gibi görünüyordu. Onla- N rın da çoğu boyasızdı. Açık, perdesiz pencerelerden bu ma- zi artıklarıyla hiçte uyuşamayan biçare başlar uzanıyordu. V Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır? C) III B)X you be ya berinte DYN ite koke EYV
8.
avaino
nivie omobiH
Nispet ekinin, belirtme durumu ve iyelik ekiyle karışmasını
önlemek için düzeltme işareti (^) kullanılır.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde düzeltme işareti
yanlış kullanılmıştır?
A Genellikle ilmî tartışmalarda kendisini geri plana iterdi.
B) Orada medenî insanlar gibi yaşamak, vakit geçirmek is-
tiyordu.
C) Askerî okuldan mezun olduktan hemen sonra tatile çıktı.
D) Pazartesi günü resmî işlerini yapmak için şehir dışına
gitti.
E) Onun millî duygulardaki hassasiyetini bilmen gerekiyordu.
MIRAY YAYINLARI
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
8. avaino nivie omobiH Nispet ekinin, belirtme durumu ve iyelik ekiyle karışmasını önlemek için düzeltme işareti (^) kullanılır. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde düzeltme işareti yanlış kullanılmıştır? A Genellikle ilmî tartışmalarda kendisini geri plana iterdi. B) Orada medenî insanlar gibi yaşamak, vakit geçirmek is- tiyordu. C) Askerî okuldan mezun olduktan hemen sonra tatile çıktı. D) Pazartesi günü resmî işlerini yapmak için şehir dışına gitti. E) Onun millî duygulardaki hassasiyetini bilmen gerekiyordu. MIRAY YAYINLARI
5. Milli kaynaklara yönelik hece ölçüsüyle ve milli
duygularla şiir yazmaya başlayan Beş Hececilerin
eserleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A Dağlar ve Rüzgar
B) Fırtına ve Kar
C Cenk Duyguları
D) Gönülden Gönüle
E) Cenk Ufukları
forax-
op sisen subud 20
Lise Türkçe
Yazım Kuralları
5. Milli kaynaklara yönelik hece ölçüsüyle ve milli duygularla şiir yazmaya başlayan Beş Hececilerin eserleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A Dağlar ve Rüzgar B) Fırtına ve Kar C Cenk Duyguları D) Gönülden Gönüle E) Cenk Ufukları forax- op sisen subud 20