Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Anlatım Biçimleri Soruları

???
6. () Gülten Akın "Küçük Kızın Türküsü” başlıklı şiirinde
kendi çevrem dediği halkı anlatmıştır. (II) Akın, burada
çocukluk günlerini, İkinci Dünya Savaşı yıllarında çek-
tiği yoksunlukları anlatır. (III) Sonra dünyayı kendisine
szehir zindan edenleri" anımsar, onları bir an için bağış-
lamayı düşünür, hemen vazgeçer. (IV) Bağışlayamama-
nin verdiği öfke kaplar dizelerini. (V) Kocaları öldürülerek
ağaya kaçırılan güzel gelinler, daha otuzunda iş güç yor-
gunluğundan, kahırlı bir yaşamdan dolayı çöken kadınlar
onun konularıdır. (VI) Bu çileli kadınları anlatırken çok
içten ve yalın bir söyleyişle çarpıcı bir şiir katına ulaşır.
(VII) Onun şiirlerinin çarpıcılığında bir başka etken ise ken-
dine özgülüktür.
Bu parçayı iki paragrafa ayırmak gerekirse ikinci pa-
ragraf numaralanmış cümlelerden hangisiyle başlar?
A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.
Lise Türkçe
anlatim-bicimleri
??? 6. () Gülten Akın "Küçük Kızın Türküsü” başlıklı şiirinde kendi çevrem dediği halkı anlatmıştır. (II) Akın, burada çocukluk günlerini, İkinci Dünya Savaşı yıllarında çek- tiği yoksunlukları anlatır. (III) Sonra dünyayı kendisine szehir zindan edenleri" anımsar, onları bir an için bağış- lamayı düşünür, hemen vazgeçer. (IV) Bağışlayamama- nin verdiği öfke kaplar dizelerini. (V) Kocaları öldürülerek ağaya kaçırılan güzel gelinler, daha otuzunda iş güç yor- gunluğundan, kahırlı bir yaşamdan dolayı çöken kadınlar onun konularıdır. (VI) Bu çileli kadınları anlatırken çok içten ve yalın bir söyleyişle çarpıcı bir şiir katına ulaşır. (VII) Onun şiirlerinin çarpıcılığında bir başka etken ise ken- dine özgülüktür. Bu parçayı iki paragrafa ayırmak gerekirse ikinci pa- ragraf numaralanmış cümlelerden hangisiyle başlar? A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.
27. (0) Kozmik mikrodalga fon işinimi, 1964 yılında Arno
Penzias ve Robert Wilson tarafından gözlendi ve bu
gözlem 1978 yılında Nobel Ödülü'ne layık görüldü. (II)
Penzias ve Wilson, radyo astronomi ve uydu iletişimi
üzerine deneyler yapmaya çalışırken "2,7 kelvinlik" çok
küçük bir sıcaklık değerine karşılık gelen bir mikrodalga
fon ışınımı fark etti. (III) Bu gözlem, evrenin oluşum süre-
cinden kalan mikrodalga düzeyindeki böyle bir işımanın
varlığını öngören Büyük Patlama Kuramı'nı doğrulamış
oldu. (W) Kozmik mikrodalga fon işiniminin evrendeki
hér noktada neredeyse aynı değeri alıyor olması, çö-
zülmesi gereken bir problem olarak ortaya çıktı. (V) Işi-
manın her yerde aynı değeri alıyor olması, ancak bütün
noktalar bir şekilde birbiriyle etkileşim hâlindeyse müm-
kün olabilecek bir durumdu. (VI) Öte yandan, bir etkile-
şim işık hızından daha yüksek bir hızda iletilemeyeceği
için evrendeki birbirinden çok uzak noktalar için böyle
bir iletişim mümkün olamazdı.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci parag-
raf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?
A) II
B) III
C) IV
D) V
E) VI
9
Lise Türkçe
Anlatım Biçimleri
27. (0) Kozmik mikrodalga fon işinimi, 1964 yılında Arno Penzias ve Robert Wilson tarafından gözlendi ve bu gözlem 1978 yılında Nobel Ödülü'ne layık görüldü. (II) Penzias ve Wilson, radyo astronomi ve uydu iletişimi üzerine deneyler yapmaya çalışırken "2,7 kelvinlik" çok küçük bir sıcaklık değerine karşılık gelen bir mikrodalga fon ışınımı fark etti. (III) Bu gözlem, evrenin oluşum süre- cinden kalan mikrodalga düzeyindeki böyle bir işımanın varlığını öngören Büyük Patlama Kuramı'nı doğrulamış oldu. (W) Kozmik mikrodalga fon işiniminin evrendeki hér noktada neredeyse aynı değeri alıyor olması, çö- zülmesi gereken bir problem olarak ortaya çıktı. (V) Işi- manın her yerde aynı değeri alıyor olması, ancak bütün noktalar bir şekilde birbiriyle etkileşim hâlindeyse müm- kün olabilecek bir durumdu. (VI) Öte yandan, bir etkile- şim işık hızından daha yüksek bir hızda iletilemeyeceği için evrendeki birbirinden çok uzak noktalar için böyle bir iletişim mümkün olamazdı. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci parag- raf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? A) II B) III C) IV D) V E) VI 9
Postmodern anlatımın kullanıldığı ... birçok anlamsız unsurun bir bütüne yürümesini önleyen
eksiklikler var. Böylece her okuyucu, eline geçen tanıdık bir ipucunu tutarak görmek
istediklerini bu romanda bulmaktadır. Bu bakımdan eserde "ayna" kavramının kullanılması
anlamlıdır. Zira okuyucu kendi bilgisini ve hayallerini, bu romanda bulduğu "ayna"lardan birine
yansıtmak ve onu eserin bütününe hâkim kılmak imkânına sahiptir. Aynı özellikleri Yeni
Hayat'ta da bulmak mümkündür.
34. Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (2014)
A) Kara Kitap'ta
B) Sessiz Ev'de
C) Benim Adım Kırmızı'da
D) Cevdet Bey ve Oğulları'nda
E) Beyaz Kale'de
Lise Türkçe
anlatim-bicimleri
Postmodern anlatımın kullanıldığı ... birçok anlamsız unsurun bir bütüne yürümesini önleyen eksiklikler var. Böylece her okuyucu, eline geçen tanıdık bir ipucunu tutarak görmek istediklerini bu romanda bulmaktadır. Bu bakımdan eserde "ayna" kavramının kullanılması anlamlıdır. Zira okuyucu kendi bilgisini ve hayallerini, bu romanda bulduğu "ayna"lardan birine yansıtmak ve onu eserin bütününe hâkim kılmak imkânına sahiptir. Aynı özellikleri Yeni Hayat'ta da bulmak mümkündür. 34. Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (2014) A) Kara Kitap'ta B) Sessiz Ev'de C) Benim Adım Kırmızı'da D) Cevdet Bey ve Oğulları'nda E) Beyaz Kale'de
1. Romandaki göndermelerden biri Duha Koca Oğlu Deli
Dumrul hikâyesinedir. Azrail ile Deli Dumrul arasında ge-
çen ve Deli Dumrul'un Azrail'i yenmek için mücadele ettiği
bölüme atif yapmakta, Azrail ile Deli Dumrul arasındaki
mücadele, Azrail ile Atiye arasında geçmektedir. Duha
Koca Oğlu Deli Dumrul hikâyesinde Deli Dumrul'a Al-
lah'ın kendisine canını almasını emrettiğini bildiren Azrail,
romanda Atiye'ye aynı şeyi söyler. Bu kez, Deli Dumrul
yerine Atiye, ailesinin yanına gider ve Azrail'in kendisinin
canını alacağını haber verir.
Bu parçada sözü edilen romanda aşağıdaki anlatım
tekniklerinden hangisi kullanılmıştır?
A) Pastiş
B) Iç çözümleme
C) Geriye dönüş
D) Parodi
E) Diyalog
na Madogo
Lise Türkçe
Anlatım Biçimleri
1. Romandaki göndermelerden biri Duha Koca Oğlu Deli Dumrul hikâyesinedir. Azrail ile Deli Dumrul arasında ge- çen ve Deli Dumrul'un Azrail'i yenmek için mücadele ettiği bölüme atif yapmakta, Azrail ile Deli Dumrul arasındaki mücadele, Azrail ile Atiye arasında geçmektedir. Duha Koca Oğlu Deli Dumrul hikâyesinde Deli Dumrul'a Al- lah'ın kendisine canını almasını emrettiğini bildiren Azrail, romanda Atiye'ye aynı şeyi söyler. Bu kez, Deli Dumrul yerine Atiye, ailesinin yanına gider ve Azrail'in kendisinin canını alacağını haber verir. Bu parçada sözü edilen romanda aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi kullanılmıştır? A) Pastiş B) Iç çözümleme C) Geriye dönüş D) Parodi E) Diyalog na Madogo
32 ve 33. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
İlhan Berk, kendisini Haşim soyundan gelen şair-
ler arasında sayar. Bir şairin felsefe ve düşünce
sahibi olup olmama meselesinde ise düşünce şiiri-
ni yadsımadığını fakat felsefeye ve felsefe yapma-
ya karşı olduğunu söyler. "Haşim'in, Dıranas'ın,
Dağlarca'nın, Necatigil'in düşüncesi yoktur; şiirle-
vardır." ona göre. Çünkü İlhan Berk, doğaya dö-
nük hatta doğaya bütün varlığıyla ait bir şair sıfa-
tıyla sözcüğü kendi alanından (tabiatından) çıkar-
maktan yana değildir.
32. Bu parçadan hareketle İlhan Berk için aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?
A) Şiirin, felsefi düşünceleri iletmek için bir araç
olmadığını savunur.
B) Kendisini Ahmet Haşim'in şiir anlayışından et-
kilenen bir şair olarak görür.
C) Düşünce şiirini yok saymamaktadır.
D) Duyguların tarifinde etkileyici, romantik betim-
lemelerden yanadır.
SINAY
5) Siirlerinde doğaya meyli dikkat çeker.
Lise Türkçe
Anlatım Biçimleri
32 ve 33. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. İlhan Berk, kendisini Haşim soyundan gelen şair- ler arasında sayar. Bir şairin felsefe ve düşünce sahibi olup olmama meselesinde ise düşünce şiiri- ni yadsımadığını fakat felsefeye ve felsefe yapma- ya karşı olduğunu söyler. "Haşim'in, Dıranas'ın, Dağlarca'nın, Necatigil'in düşüncesi yoktur; şiirle- vardır." ona göre. Çünkü İlhan Berk, doğaya dö- nük hatta doğaya bütün varlığıyla ait bir şair sıfa- tıyla sözcüğü kendi alanından (tabiatından) çıkar- maktan yana değildir. 32. Bu parçadan hareketle İlhan Berk için aşağıda- kilerden hangisi söylenemez? A) Şiirin, felsefi düşünceleri iletmek için bir araç olmadığını savunur. B) Kendisini Ahmet Haşim'in şiir anlayışından et- kilenen bir şair olarak görür. C) Düşünce şiirini yok saymamaktadır. D) Duyguların tarifinde etkileyici, romantik betim- lemelerden yanadır. SINAY 5) Siirlerinde doğaya meyli dikkat çeker.
Sevgilime kul oldum
Güzelliği seçeli
Varlıkta yoksul oldum
Benliğimden geçeli
Vücut ruha ağ gibi
Bir düğümlü bağ gibi
Muhabbet menbà gibi
Kevserinden içeli
Bu şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?
A) Çapraz kafiye kullanılmıştır.
B) Tezat sanatına yer verilmiştir.
C) Tasavvufi ögeler vardır.
D) İmgelere yer verilmiştir.
E) Anlam, şiirselliğe tercih edilmiştir.
(2015-LYS)
Lise Türkçe
Anlatım Biçimleri
Sevgilime kul oldum Güzelliği seçeli Varlıkta yoksul oldum Benliğimden geçeli Vücut ruha ağ gibi Bir düğümlü bağ gibi Muhabbet menbà gibi Kevserinden içeli Bu şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle- nemez? A) Çapraz kafiye kullanılmıştır. B) Tezat sanatına yer verilmiştir. C) Tasavvufi ögeler vardır. D) İmgelere yer verilmiştir. E) Anlam, şiirselliğe tercih edilmiştir. (2015-LYS)
8.
Descartes'ın düşlerini aktarırken "Hayal gücü, bilgeliğin
tohumlarına çiçek açtırır." der Bailet. Ne kadar haklı!
Hep uçmak, gönlünce havalanmak ister hayal gücü. Son
basamağı hep ilk basamak yapmak ve yukarıya, daha
yukarıya yükselmek ister. Muhafazakar bir sanat olmaz
bu yüzden! Başka bir nedenden dolayı değil, sanatın
özü gereği olmaz. Sanatın özü hayal gücüdür çünkü.
Bu parçadaki altı çizili cümleyle hayal gücünün
sanata kazandırdığı aşağıdaki özelliklerden hangisi
vurgulanmak istenmiştir?
A) Elde edileni farklı biçimlere dönüştürme
B) İdeali arama arzusunda olma
C) Gerçeği yer yer akıl ötesinde arama
D) İlham verecek her türlü kaynaktan beslenme
E) Her amacı yeni bir araca çevirme
Lise Türkçe
Anlatım Biçimleri
8. Descartes'ın düşlerini aktarırken "Hayal gücü, bilgeliğin tohumlarına çiçek açtırır." der Bailet. Ne kadar haklı! Hep uçmak, gönlünce havalanmak ister hayal gücü. Son basamağı hep ilk basamak yapmak ve yukarıya, daha yukarıya yükselmek ister. Muhafazakar bir sanat olmaz bu yüzden! Başka bir nedenden dolayı değil, sanatın özü gereği olmaz. Sanatın özü hayal gücüdür çünkü. Bu parçadaki altı çizili cümleyle hayal gücünün sanata kazandırdığı aşağıdaki özelliklerden hangisi vurgulanmak istenmiştir? A) Elde edileni farklı biçimlere dönüştürme B) İdeali arama arzusunda olma C) Gerçeği yer yer akıl ötesinde arama D) İlham verecek her türlü kaynaktan beslenme E) Her amacı yeni bir araca çevirme
AZANIA
KAVRAM
TEST
KAT
AKANLIK
WILL
Paragrafta Anlatım Biçimleri, Dü
5
6. Kara tren, homurdana homurdana yaklaştı istasyona.
Yolcuların bir kısmı trenin durmasını beklemeden perona
atladı. Bir insan seli, görünmez bir miknatısın çekimine
kapılmışçasına akıyordu. Takım elbiseli adamlar hızla is-
tasyon çıkışına ilerlerken san giymiş hanımlar, vagondan
birer birer indi. Umman Denizi'nde tutulan taze balıklar,
kuyrukları da üstlerini örten havlunun altından taşıvermiş,
çocukların başlarındaki metal kovalarda taşınıyordu. Pe-
ronun çıkışında bir ayakkabı boyacısı siftah yapmak üze-
re günün ilk müşterisini bekliyordu.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine
yer verilmemiştir?
A) Benzetmeye
By Kişileştirmeye v
C) Betimlemeye
D) Yinelemelere
E Karşılaştırmaya
7. Güneş balonu, bildiğimiz oyuncak balonlar gibi hava
şişiriliyor. Ancak güneş balonları bir tür güneş panelidir
güneş ışınlarını toplayacak şekilde tasarlanmıştır. Gü
ışınlarının balonun içinde, tam merkezinde, bulunan “gi
olmesiyle elektrik üretiliyor. Güneş gözesi, y
Lise Türkçe
Anlatım Biçimleri
AZANIA KAVRAM TEST KAT AKANLIK WILL Paragrafta Anlatım Biçimleri, Dü 5 6. Kara tren, homurdana homurdana yaklaştı istasyona. Yolcuların bir kısmı trenin durmasını beklemeden perona atladı. Bir insan seli, görünmez bir miknatısın çekimine kapılmışçasına akıyordu. Takım elbiseli adamlar hızla is- tasyon çıkışına ilerlerken san giymiş hanımlar, vagondan birer birer indi. Umman Denizi'nde tutulan taze balıklar, kuyrukları da üstlerini örten havlunun altından taşıvermiş, çocukların başlarındaki metal kovalarda taşınıyordu. Pe- ronun çıkışında bir ayakkabı boyacısı siftah yapmak üze- re günün ilk müşterisini bekliyordu. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? A) Benzetmeye By Kişileştirmeye v C) Betimlemeye D) Yinelemelere E Karşılaştırmaya 7. Güneş balonu, bildiğimiz oyuncak balonlar gibi hava şişiriliyor. Ancak güneş balonları bir tür güneş panelidir güneş ışınlarını toplayacak şekilde tasarlanmıştır. Gü ışınlarının balonun içinde, tam merkezinde, bulunan “gi olmesiyle elektrik üretiliyor. Güneş gözesi, y
1
A
19. (1) Insan, bilinçaltının şekillendirdiği duygularının etki-
sindedir. (ll) Bilinçaltına bağlı duygular, insanın tüm
kararlarında etkili olur, onu bu duygular yönlendirir. (III)
Ancak yaşam sizin duygularınıza göre değişiklik gös-
termez. (IV) Duygularımız özneldir ve bu öznellik bize
ait kararların merkezinde yer alır. (V) Karar vermede
sizi zorlayan duygularınız elbette olacaktır. (VI) Ancak
doğru karar vermek için duygularınızın esiri olmamalı-
siniz.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangi-
sinin çıkarılması parçanın anlamında daralma-
ya neden olmaz?
A) II
B) III
C) IV
D) V
E) VI
Lise Türkçe
anlatim-bicimleri
1 A 19. (1) Insan, bilinçaltının şekillendirdiği duygularının etki- sindedir. (ll) Bilinçaltına bağlı duygular, insanın tüm kararlarında etkili olur, onu bu duygular yönlendirir. (III) Ancak yaşam sizin duygularınıza göre değişiklik gös- termez. (IV) Duygularımız özneldir ve bu öznellik bize ait kararların merkezinde yer alır. (V) Karar vermede sizi zorlayan duygularınız elbette olacaktır. (VI) Ancak doğru karar vermek için duygularınızın esiri olmamalı- siniz. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangi- sinin çıkarılması parçanın anlamında daralma- ya neden olmaz? A) II B) III C) IV D) V E) VI
Yapıtlarımın başat biçem özelliği, kısa ifadelerle
örülü olmasıdır. Az sözle çok şey ifade etmek var-
ken sözcük israfı yapmak okuru sıkacaktır. Anlat-
mak istediklerimi gereksiz yere uzatmayı sevmem.
Fazla sözcük kullanmadan eksiksiz anlatmayı yeğ-
lerim.
Bu sözleri söyleyen sanatçının yapıtlarında;
1. Akıcılık,
II. Yalınlık,
III. Duruluk,
IV. Özgünlük
V. Özlülük
niteliklerinden hangisinin bulunduğu söylene-
bilir?
A)
B) II
C). DIY EV
)
Lise Türkçe
Anlatım Biçimleri
Yapıtlarımın başat biçem özelliği, kısa ifadelerle örülü olmasıdır. Az sözle çok şey ifade etmek var- ken sözcük israfı yapmak okuru sıkacaktır. Anlat- mak istediklerimi gereksiz yere uzatmayı sevmem. Fazla sözcük kullanmadan eksiksiz anlatmayı yeğ- lerim. Bu sözleri söyleyen sanatçının yapıtlarında; 1. Akıcılık, II. Yalınlık, III. Duruluk, IV. Özgünlük V. Özlülük niteliklerinden hangisinin bulunduğu söylene- bilir? A) B) II C). DIY EV )
Tokyo'daki Ulusal Müze'de açılan geleneksel ikeba-
na (çiçek düzenleme) sergisinde her yılki gibi, katılan
binlercesi arasından seçilen en başarılı yüz düzenle-
me sergileniyordu. Katılımcılardan biri, ikebananin
yalnızca çiçekleri bir vazoya yerleştirmeye dayalı bir
sanat olarak görülmemesi gerektiğini; bu sanatın
özünün kişinin evrene, doğanın her ayrıntısına ve en
önemlisi kendi iç dünyasına yoğunlaşması olduğunu,
yaratıcılığın da ancak bu yoğunlaşmadan sonra gel-
diğini ifade etti. Sergideki eserleri derecelendirmenin
çok güç olduğunu söylediğimde şöyle dedi: "Ikebana
yapanlar yalnızca kendileriyle yarışırlar, asla bir baş-
kasıyla değil.
67. Bu parçada "İkebana yapanlar yalnızca kendileriyle
yarışırlar." sözüyle aşağıdakilerden hangisi vurgu-
lanmaktadir?
A) Katılımcıların hepsinin çiçek düzenlemede usta
olduğu
B) Serginin yarışma amacı gütmeyen bir etkinlik ol-
duğu
C) Her katılımcının kendisini diğer inden daha ba-
şarılı bulduğu
Çiçek düzenlemenin kişinin kendisini geliştirme-
sinde bir araç olarak görüldüğü
E) Çok sayıda Japon'un çiçek düzenleme sanatıyla
uğraştığı.
Lise Türkçe
Anlatım Biçimleri
Tokyo'daki Ulusal Müze'de açılan geleneksel ikeba- na (çiçek düzenleme) sergisinde her yılki gibi, katılan binlercesi arasından seçilen en başarılı yüz düzenle- me sergileniyordu. Katılımcılardan biri, ikebananin yalnızca çiçekleri bir vazoya yerleştirmeye dayalı bir sanat olarak görülmemesi gerektiğini; bu sanatın özünün kişinin evrene, doğanın her ayrıntısına ve en önemlisi kendi iç dünyasına yoğunlaşması olduğunu, yaratıcılığın da ancak bu yoğunlaşmadan sonra gel- diğini ifade etti. Sergideki eserleri derecelendirmenin çok güç olduğunu söylediğimde şöyle dedi: "Ikebana yapanlar yalnızca kendileriyle yarışırlar, asla bir baş- kasıyla değil. 67. Bu parçada "İkebana yapanlar yalnızca kendileriyle yarışırlar." sözüyle aşağıdakilerden hangisi vurgu- lanmaktadir? A) Katılımcıların hepsinin çiçek düzenlemede usta olduğu B) Serginin yarışma amacı gütmeyen bir etkinlik ol- duğu C) Her katılımcının kendisini diğer inden daha ba- şarılı bulduğu Çiçek düzenlemenin kişinin kendisini geliştirme- sinde bir araç olarak görüldüğü E) Çok sayıda Japon'un çiçek düzenleme sanatıyla uğraştığı.
3
TÜRKÇE TE
31. Yeni nesil, maaş değil unvan peşinde!
Bir araştırma şirketi, maaşlı çalışan 18-25 yaş ara-
liğındaki 830 kişiyle yaptığı görüşmede kişilere un-
van tercihine yönelik sorular sormuştur. Araştırma
sonucunda katılımcıların %80'inin "Çalıştığım yer-
deki önceliğim unvan değil, maaşım." cevabı verdi-
ği, %18'inin "Unvanim yükseltilirse maaşımın aynı
kalması önemli değil." görüşünü belirttiği, %2'sinin
de "Unvanım yükselirse maaşımın düşmesi benim
için önemli olmaz." dediği tespit edilmiştir. Araştırma
sonuçları, son dönemde popüler hâle gelen unvan
pazarlamasının nasıl yapılacağı konusunda da şir-
ketlere önemli geri bildirimler sunmuştur.
Bu köşe yazısıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Kanıtlanamayan varsayımlar üzerinde yorum
yapılmaktadır.
B) Kendi içerisinde tutarsızlıklar ve yanliliklar bu-
lunmaktadır.
C) istatistiki verilerin gerçeği yansıtmadığı ortaya
koyulmaktadır.
D) Güncel bir konunun ekonomik etkilerine değinil-
mektedir.
E) Toplumun farklı kesimlerinin bakış açılan karsi-
laştırılmaktadır.
Lise Türkçe
Anlatım Biçimleri
3 TÜRKÇE TE 31. Yeni nesil, maaş değil unvan peşinde! Bir araştırma şirketi, maaşlı çalışan 18-25 yaş ara- liğındaki 830 kişiyle yaptığı görüşmede kişilere un- van tercihine yönelik sorular sormuştur. Araştırma sonucunda katılımcıların %80'inin "Çalıştığım yer- deki önceliğim unvan değil, maaşım." cevabı verdi- ği, %18'inin "Unvanim yükseltilirse maaşımın aynı kalması önemli değil." görüşünü belirttiği, %2'sinin de "Unvanım yükselirse maaşımın düşmesi benim için önemli olmaz." dediği tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları, son dönemde popüler hâle gelen unvan pazarlamasının nasıl yapılacağı konusunda da şir- ketlere önemli geri bildirimler sunmuştur. Bu köşe yazısıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Kanıtlanamayan varsayımlar üzerinde yorum yapılmaktadır. B) Kendi içerisinde tutarsızlıklar ve yanliliklar bu- lunmaktadır. C) istatistiki verilerin gerçeği yansıtmadığı ortaya koyulmaktadır. D) Güncel bir konunun ekonomik etkilerine değinil- mektedir. E) Toplumun farklı kesimlerinin bakış açılan karsi- laştırılmaktadır.
11. Günlükler daha çok içe dönüktür. Yazarın kişisel
yanlarını, kişiliğinin kıvrımlarını içerir. Anılar ise dışa
dönüktür. Yazar kendini anlatırken başkalarıyla
ilişkilerine, onlarla yaşadıklarına da yer verir. Sınırlar
ilişkide olduğu, bir şeyler paylaştığı insan sayısına
göre genişler. Günlüklerde ben merkezli
değerlendirmeler yer alır.
Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden
hangisine başvurulmuştur?
A) Öykülemeye
B) Karşılaştırmaya
C) Betimlemeye
D) Tartışmaya
E) Açıklamaya
Lise Türkçe
anlatim-bicimleri
11. Günlükler daha çok içe dönüktür. Yazarın kişisel yanlarını, kişiliğinin kıvrımlarını içerir. Anılar ise dışa dönüktür. Yazar kendini anlatırken başkalarıyla ilişkilerine, onlarla yaşadıklarına da yer verir. Sınırlar ilişkide olduğu, bir şeyler paylaştığı insan sayısına göre genişler. Günlüklerde ben merkezli değerlendirmeler yer alır. Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisine başvurulmuştur? A) Öykülemeye B) Karşılaştırmaya C) Betimlemeye D) Tartışmaya E) Açıklamaya
2
18. I. Yetim Mehmet, gençlik yıllarında akrabalarının ve
komşularının da yardımıyla şimdilerde aşınıp taşın-
mış, üzerinde yosunlar bitmiş olan bu iri taşları dağ-
lardan söküp kağnıya yükleyerek getirmiş, yan yana
dizmişti.
II. Taşın Başı, köyün kıyısında iri iri taşların dişli olduğu
yerin adıydı ve Yetim Mehmet'in harmanının tam
kenarındaydı.
III. Yetim Mehmet o taşları oraya dizmese harmanın
toprağı, yağmurla, fırtınayla bayır aşağı giderdi.
IV. Çünkü harmanın ötesinde alçala alçala Kızılırmak
kıyılarına kadar inen dik bir bayır vardı.
V. İşte o taşlardan dolayı o yerin adı Taşın Başı olarak
kalmıştı.
Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün
oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan
dördüncü cümle olur?
B) III.
A) IV.
C) I.
D) V.
E) II.
Lise Türkçe
Anlatım Biçimleri
2 18. I. Yetim Mehmet, gençlik yıllarında akrabalarının ve komşularının da yardımıyla şimdilerde aşınıp taşın- mış, üzerinde yosunlar bitmiş olan bu iri taşları dağ- lardan söküp kağnıya yükleyerek getirmiş, yan yana dizmişti. II. Taşın Başı, köyün kıyısında iri iri taşların dişli olduğu yerin adıydı ve Yetim Mehmet'in harmanının tam kenarındaydı. III. Yetim Mehmet o taşları oraya dizmese harmanın toprağı, yağmurla, fırtınayla bayır aşağı giderdi. IV. Çünkü harmanın ötesinde alçala alçala Kızılırmak kıyılarına kadar inen dik bir bayır vardı. V. İşte o taşlardan dolayı o yerin adı Taşın Başı olarak kalmıştı. Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan dördüncü cümle olur? B) III. A) IV. C) I. D) V. E) II.
5.
Anlatım ilkeleri içerisinde en çok kullanılanı, yazarın
anlamca aynı sözcükleri bir arada kullanmaması ola-
rak adlandırılan ilkedir.
Bu cümlede sözü edilen anlatım ilkesi aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) Akicilik
Özlülük f
C) Tutarlılık
D) Yoğunluk E) Duruluk
Lise Türkçe
anlatim-bicimleri
5. Anlatım ilkeleri içerisinde en çok kullanılanı, yazarın anlamca aynı sözcükleri bir arada kullanmaması ola- rak adlandırılan ilkedir. Bu cümlede sözü edilen anlatım ilkesi aşağıdaki- lerden hangisidir? A) Akicilik Özlülük f C) Tutarlılık D) Yoğunluk E) Duruluk
21. Güneş'in doğudan batıya doğru hareket ettiğini söyleriz, de-
ğil mi? Aslında hareket eden Güneş değil de Dünya'mızdır.
Dünya'mız kendi ekseni etrafından döndüğünden yıldızlar
da gece boyu bu hizada dönüyor gibi görünür. Kutup Yıldı-
zı ise hemen hemen Dünya'mızla aynı doğrultuda bulundu- A
ğundan sabitmiş gibi görünür. Aslında Kutup Yıldızı sabit
değildir ama Dünya'nın ekseni ile kendi konumu arasında
çok az bir fark olduğundan önemli bir fark oluşturmaz ve bi-
ze yine sürekli kuzeyi göstermeye devam eder.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
.
A) Kanıları değiştirme amacı gütme
B) Nesnel bilgiler verme
Terimlerden yararlanma
D) Dili göndergesel işleviyle kullanma
E) Gerekçeli yargılara yer verme
v
Lise Türkçe
Anlatım Biçimleri
21. Güneş'in doğudan batıya doğru hareket ettiğini söyleriz, de- ğil mi? Aslında hareket eden Güneş değil de Dünya'mızdır. Dünya'mız kendi ekseni etrafından döndüğünden yıldızlar da gece boyu bu hizada dönüyor gibi görünür. Kutup Yıldı- zı ise hemen hemen Dünya'mızla aynı doğrultuda bulundu- A ğundan sabitmiş gibi görünür. Aslında Kutup Yıldızı sabit değildir ama Dünya'nın ekseni ile kendi konumu arasında çok az bir fark olduğundan önemli bir fark oluşturmaz ve bi- ze yine sürekli kuzeyi göstermeye devam eder. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? . A) Kanıları değiştirme amacı gütme B) Nesnel bilgiler verme Terimlerden yararlanma D) Dili göndergesel işleviyle kullanma E) Gerekçeli yargılara yer verme v